Teza de licenta - Analiza culturii de consum in Republica Moldova - ID:02808 - Volum 70 pagini

INTRODUCERE

 

CAPITOLUL I. ASPECTE TEORETICE PRIVIND CONCEPTUL DE CONSUM, CONSUMATOR ȘI CULTURA DE CONSUM

1.1. Conceptul de consum și specificul acestuia pentru diferite tipuri de consumatori

1.2. Conceptul culturii de consum și importanța studierii acesteia

1.3. Metode de cercetare a comportamentului consumatorului și a culturii de consum

 

 

CAPITOLUL II. CERCETAREA CONSUMULUI DE SERVICII BANCARE IN REPUBLICA MOLDOVA

2.1. Profilul și comportamentul consumatorului de servicii bancare

2.2. Specificul procesului decizional de cumparare a serviciilor bancare

2.3. Factorii ce influențiază consumul serviciilor bancare in Republica Moldova

 

 

CAPITOLUL III. REPUBLICA MOLDOVA – SOCIETATE DE CONSUM

3.1. Specificul de consum în Republica Moldova

3.2. Tendințele promovării culturii de consum pe piața bancară autohtonă

3.3. Particularitățile culturii de consum a clienților băncii comerciale BC Pro Credit Bank S.A.

 

 

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

ANEXE

Ghid de elaborare a tezelor de licență în Moldova

Elaborarea unei teze de licență reprezintă o lucrare de sinteză realizată în baza cunoştinţelor şi a capacităţilor acumulate de student în perioada anilor de studii, a cunoştinţelor teoretice şi practice primite la disciplinele de specialitate, a activităţii de cercetare ştiinţifică primită în cadrul orelor de la universitate etc.

Lucrările de licenţă / masterat se pregătesc sub îndrumarea unui coordonator ştiinţific în corespundere cu direcţiile de cercetare teoretică şi experimentală a catedrelor sau cu alte obiective actuale. Teza de diplomă este o lucrare dactilografiată, de o mărime medie, în care studentul cercetează o problemă cu privire la domeniul în care dorește să-şi ia licenţa sau titlul de master. Teza, conform cerințelor în vigoare, este obligatorie pentru a obţine titlul de licenţiat / masterat, dar trebuie analizată nu doar ca un act formal necesar finisării studiilor universitare, ci şi ca o deschidere pe plan profesional în carieră. O lucrare de diplomă, care are un nivel satisfăcător, trebuie să prezinte faptul că studentul a studiat literatura corectă pentru tema abordată, trebuie să fie corectă din punct de vedere metodologic, al analizei datelor şi argumentelor, să fie cu o structură logică, să fie redactată coerent, în stilul ştiinţific cerut de universitate. Aspectul structural trebuie să fie, de asemenea, dependent de standardele academice.
Fiecare teză de licenţă / masterat trebuie să fie elaborată după exigenţele ştiinţifice, îndeplinind normele academice ale universității unde se susţine. Există însă cîteva puncte generale valabile care trebuie respectate oriunde.

În cuprins trebuie să fie următoarea structură standard a lucrării de diplomă:

1. Introducere;
2. Cuprinsul (capitole, subcapitole, secţiuni, subsecţiuni);
3. Surse bibliografice la sfîrşitul fiecărui capitol (opţional);
4. Concluzii;
5. Anexe (opţional);
6. Glosar (opţional);
7. Bibliografie;

Prin parcurgerea titlurilor capitolelor, ale subcapitolelor cititorul lucrării de licenţă sau de masterat, familiarizat cu tema abordată, trebuie să poată reconstitui demersul propus de autorul lucrării.

Teza de licenta - Promovarea firmei Dinamic Construct printr-un site Web - ID:02300 - Volum 82 pagini

1. CONŢINUTUL ŞI EVOLUŢIA MARKETINGULUI ELECTRONIC 4
1.1. Introducere în marketingul electronic şi locul său în marketingul tradiţional 4
1.2. Tehnici de promovare în marketingul online 10
1.2.1. Marketingul prin E-mail 11
1.2.2. Reclame sau anunţuri publicitare (classfied ads) 11
1.2.3. Schimb de legături (link exchange) 11
1.2.4. Grupuri de ştiri (News Groups) 12
1.2.5. Folosirea grupurilor de ştiri în marketingul online 13
1.3. Apariţia şi evoluţia marketingului electronic în marketingul tradiţional 13
1.4. Internetul, ieri şi astăzi 15
1.5. Avantajele folosirii Internetului 18
1.6. Aspecte oferite de Internet în concurenţa cu mediile actuale 21
1.6.1. Perspective 2005 21
1.6.2. Piaţa estimată 22
1.6.3. TV versus Internet 22
1.6.4. Concluzii ale comparaţiei dintre cele două medii 23

2. ELEMENTE DE CERCETĂRI DE MARKETING 24
2.1. Conţinutul cercetării de marketing 24
2.2. Etapele cercetării de marketing 25
2.2.1. Stabilirea obiectivelor cercetării de marketing 26
2.2.2. Realizarea unei cercetări de marketing 27
2.2.3. Strângerea datelor 27
2.2.4. Chestionarea (sondajul) 28
2.2.5. Proiectarea chestionarului 29
2.2.6. Chestionarul 32

3. PREZENTAREA GENERALĂ A FIRMEI 35
3.1. Generalităţi 35
3.1.1. Date de identificare ale societăţii 35
3.1.2. Scurt istoric 36
3.1.3. Prezentarea financiară a societăţii 40
3.2. Studiul de piaţă „DINAMIC CONSTRUCT ” 44
3.2.1. Determinarea mărimii eşantionului 44
3.2.2. Obiectivele urmărite în chestionar 45
3.2.3. Analiza şi interpretarea rezultatelor 47
3.2.4. Concluziile studiului de piaţă „DINAMIC CONSTRUCT” 69

4. PROMOVAREA FIRMEI „DINAMIC CONSTRUCT” PRIN SITE-UL 71
5. CONCLUZII 74
6. BIBLIOGRAFIE 76

7. ANEXE 77

7.1. Prezentarea paginii web 77
7.2. Chestionar completat 80

Teza de an - Analiza pietei imobiliare din Republica Moldova - ID:02324 - Volum 32 pagini

Introducere 2

I. CARACTERISTICA PIETEI IMOBILIARE. 3

1.1 Difinitia de baza a pietii imobiliare 3
1.2. Tipurile de piete imobiliare. 7

II Activitatile participantilor pe piata imobiliara 9
2.1. Participanţii la piaţa imobiliară 9
2.2 Participarea agentilor intermediari la operatiile de vinzare a bunurilor imobiliare 11
2.3 Obiectivele vînzătorului si a cumparatorului. 12
2.4. Obiectivele cumpărătorului 15

III Caracteristica intermediarii pe piata imobiliara. 21
3.1 Caracterizarea intermediarilor pe piata imobiliara 21
3.2Activitatea de intermediere pe piaţa imobiliară din Republica Moldova 26
3.3 Brokerul imobiliar de succes 27

Concluzii: 29
Bibliografie: 30

Teza de licenta - Dezvoltarea turismului intеrn in Republica Moldova - ID:02621 - Volum 71 pagini

INTRODUCЕRЕ

CAPITOLUL I. Dеscriеrе gеnеrală a Rеpublicii Moldova

1.1. Particularitațilе fizico-gеograficе a Rеpublicii Moldova
1.2. Aspеctе dеmograficе
1.3. Еvaluarеa mеdiului cultural
1.4. Nivеlul dе dеzvoltarе social-еconomic al țării

CAPITOLUL II. Impactul dеzvoltării turismului intеrn
2.1. Principiilе și obiеctivеlе dеzvoltării turismului
2.2. Importanța turismului pеntru еconomia mondială
2.3. Еvoluția turismului în Republica Moldova
2.4. Republica Moldova-dеstinațiе turistică. Potеnțial еxistеnt

CAPITOLUL III. Planul dе acțiuni dе dеzvoltarе a turismului intеrn a Rеpublicii Moldova
3.1. Dеzvoltarеa bazеi tеhnico-matеrialе a turismului și crеarеa infrastructurii turisticе
3.2. Rеglеmеntarеa și organizarеa activității turisticе

CONCLUZII ȘI PROPUNЕRI
BIBLIOGRAFIЕ

Teza de licenta - Resursele Biologice in Republica Moldova - ID:02620 - Volum 91 pagini

INTRODUCERE 2

Capitolul I. CADRUL NATURAL - ASPECTE GENERALE 4

Capitolul II. RESURSELE NATURALE. NOŢIUNE. CLASIFICARE 19

Capitolul III. RESURSELE VEGETALE 27

3.1. Resursele forestiere 30
3.2. Resursele de vegetaţie de pajişte şi luncă 49
3.3. Resursele de vegetaţie acvatică şi palustră 55
3.4. Protecţia resurselor vegetale 58

Capitolul IV. RESURSELE FAUNISTICE 63
4.1. Resursele cinegetice 73
4.2. Resursele piscicole 76
4.3. Protecţia resurselor faunistice 84

CONCLUZII 85
BIBLIOGRAFIE 88

Proiect de specialitate - Tendinte de dezvoltare a turismului de afaceri - ID:02619 - Volum 21 pagini

Introducere...........................................3

CAPITOLUL 1. Turismul de afaceri. Concepții

1.1. Turismul de afaceri: concepții, defeniții..........5
1.2. Formele turismului de afaceri........................7
1.3. Participanții pieței turismului de afaceri..........9

CAPITOLUL 2. Tendințe pe piața naționala a turismului de afaceri
2.1 Evoluția turismului de afaceri............................11
2.2 Tendințe pe piața R.M. in turismul de afaceri......12
2.3 Conferințe si expoziții: caracteristici, deficiențe, direcții strategice.................17

Concluzie.............................................................19
Anexe.................................................................20
Bibliografie.........................................................21

Proiect - Patrimoniul cultural al Republicii Moldova - de la realitate la necesitate - ID:02618 - Volum 130 pagini

Cuvânt înainte (Ion Ștefăniță).....................................................4
Prefaţă (Tamara Nesterov)..........................................................6

Sergiu Musteață. Patrimoniul cultural al Republicii Moldova – probleme de legislaţie şi management.....16
Monumente ale arhitecturii locative.................................................................................................38
Monumente de arhitectură civilă.....................................................................................................67
Monumente de arhitectură religioasă..............................................................................................81
Mănăstiri......................................................................................................................................81
Biserici........................................................................................................................................88
Monumente de arhitectură industrială şi a instalaţiilor tehnice populare............................124
Monumente ale arhitecturii defensive..............................................................................................128

Teza de licenta - Studiul pietei turismului intern in Republica Moldova - ID:02617 - Volum 65 pagini

CAPITOLUL 1. Studiul pieţei turismului intern în Republica Moldova
CAPITOLUL 2. Dimensiunile, structura şi prognoza cererii turistice interne
CAPITOLUL 3. Analiza cantitativă şi calitativă a ofertei turismului intern al Republicii Moldova

Concluzie
Bibliografie

Proiect - Globalizare – turism – comunicare, triunghiul competitivitatii pe piata afectata de criza economica - ID:02616 - Volum 14 pagini

1. Turismul în era globalizării
2. Motivaţia economică a globalizării turismului
3. Globalizare prin comunicare în turism
4. Evoluţia turismului sub semnul crizei economice globale

Concluzii
Bibliografie