Elaborare teza la comanda sau lucrari de licenta gratis?

Teza de diplomă, cum ar fi (teza de licență, teza de master, teză de doctorat, proiect de an, referat etc) trebuie să răspundă cerințelor ghidului de redactare a tezelor, cerințe care se pot schimba pe întreaga durată a realizării lucrării de diplomă.

 

De multe ori au fost situații în care, din diferite motive, pe așa zisa „sută de metri” profesorul coordonator i-a comunicat studentului fie modificarea temei lucrării de licență, fie modificări serioase în cuprinsul tezei, fie îmbunătățirea simțitoare a bibliografiei sau chiar schimbarea (în tot sau parțial) a studiului de caz, inclus în cadrul lucrării de diplomă.

 

Ce poți face, într-o astfel de situație ? Și care e cea mai bună soluție după părerea ta, mai ales în cazul în care și timpul este deja o mare problemă pentru tine ?

 

Lucrarea de diplomă la comandă !

 

La o simplă căutare în Google vom găsi cu siguranță o multitudine de adrese web ce îți pun la dispoziție, contra cost, nenumărate modele de lucrări de licență, din cele mai diverse domenii de specialitate.

 

Astfel, la prima vedere tentația de a apela la o astfel de cale este una destul de mare, mai ales că, de cele mai multe ori prețul perceput de deținătorul respectivei adrese web este unul destul de mic.

 

Dar care sunt garanțiile  că, în schimbul banilor (pe care de cele mai multe nu îi vei putea recupera) vei primi și lucrarea de diplomă de care ai cu adevărat nevoie ? Sunt ZERO, nu ?

 

De ce să riști, pierzând nu doar bani (indiferent cât de mică ți-ar părea suma) ci și timp, uneori chiar și examenul de la universitate ?

 

 

Comandă la noi lucrarea de diplomă, specificând de la început toate etapele de realizare ! Comunici pe toată perioada realizării tezei tale de diplomă (teza de licență, teza de master, teză de doctorat, proiecte de an, referate) cu colaboratorul desemnat să îți pregătească cel mai bun proiect. De asemenea ai și posibilitatea de a verifica într-un timp rezonabil, capitolele din lucrarea de diplomă, capitole asupra cărora te poți consulta și cu coordonatorul de proiect.

 

 

Garanția profesionalismului de care ai nevoie !

Teza de an - Mijloacele fixe - ID: 00786 - Volum 25 pagini

Introducere.

3

Capitolul I Caracteristica şi analiza mijloacelor fixe.

4

1.1. Delimitări şi structuri privind mijloacele fixe .

4

1.2. Clasificarea mijloacelor fixe.

6

 

Capitolul II Metode de calcul a uzurii mijloacelor fixe.

8

2.1. Obiectul economic şi financiar al procesului de amortizare.

8

2.2. Alegerea şi caracteristica metodelor de calcul a uzurii mijloacelor fixe.

9

2.3. Compararea rezultatelor privind calculul uzurii utilajului după metodele examinate.

18

2.4. Indicatorii eficienţei utilizării fondurilor fixe la întreprindere.

19

 

Concluzii.

23

Bibliografia.

25

Anexe.

26

Teza de licenta - Eficientizarea metodelor de gestiune a riscului de credit - ID:01961 - Volum 61 pagini

Introducere……4


Capitolul I. CONCEPTE TEORETICE PRIVIND GESTIUNEA RISCULUI DE CRED..7

1.1. Definirea şi factorii determinanţi ai riscului de credit ……………………7 

1.2. Criterii şi indicatori de evaluare a riscului de credit.....................13 

1.3. Modul de apreciere a riscului de credit ………………………………………….18 

 

Capitolul II. GESTIUNEA RISCULUI DE CREDIT ÎN CADRUL BC „VICTORIABANK” SA……22

2.1. Identificarea riscului de credit …………………….………………………….......22 

2.2. Analiza riscului de credit al băncii...............................................33 

2.3. Identificarea problemelor aferente gestiunii riscului de credit)………39 

 

Capitolul III. PERFECŢIONAREA GESTIUNII RISCULUI DE CREDIT ÎN CADRUL B.C. „VICTORIABANK” S.A……44

3.1. Căi de eficientizare a riscului de credit…………………………………………...44 

3.2. Recomandari privind diminuarea riscului de credit in B.C.„Victoriabank” S.A……49

 

Încheiere…….……………………….....……………….…………………………55 

Bibliografie……..............................................................................57

Anexe…………………………………………………………………………………59

Teza de licenta - Аnaliza strategiilor de marketing in sectorul bancar - ID:02812 - Volum 71 pagini

INTRODUCERE


CАPITOLUL I.CONCEPTUL DE MАRKETING BАNCАR

1.1. Noțiuni generаle despre mаrketingul bаncаr

1.2. Evoluțiа mаrketingului bаncаr

1.3. Cаrаcteristicile de bаză аle serviciilor bаncаre

1.4. Importаnțа mаrketingului pentru sistemul bаncаr 

 

CАPITOLUL II.STRАTEGII DE MАRKETING ÎN SECTORUL BАNCАR

2.1. Strаtegiа de mаrketing in sectorul bаncаr

2.2. Etapele conceperii și aplicării strаtegiilor de mаrketing bancar

2.3. Politici de marketing în activitatea de marketing bancar 

 

CАPITOLUL III. STRАTEGIILE DE MАRKETING IMPLIMENTАTE LА BАNCА COMERCIАLĂ PROCREDIT BАNK

 

CONCLUZII

BIBLIOGRАFIE

АNEXE

Teza de doctor - Securitatea nationala a Republicii Moldova in contextul democratizarii societatii - ID:03343 - Volum 146 pagini

ADNOTARE (în limbile română, rusă și engleză)........5
LISTA ABREVIERILOR.............................................8
INTRODUCERE........................................................9

I. REPERELE CONCEPTUALE ALE CERCETĂRII PROBLEMATICII SECURITĂŢII NAŢIONALE......23
1.1. Securitatea națională în abordare politologică........23
1.2. Interpretarea securității naţionale în contextul democratizarii societăţii........32
1.3. Emergenţa problematicii securităţii informaţionale în cadrul devenirii societăţii informaţionale.....40
1.4. Oportunităţile cercetării securităţii informaţionale din perspectiva multidimensională.......46
1.5. Concluzii la Capitolul I...........51
 
II. AMENINŢĂRI ŞI RISCURI LA ADRESA SECURITĂŢII NAŢIONALE A REPUBLICII MOLDOVA......54
2.1. Structura ameninţărilor la adresa securităţii naționale a Republicii Moldova...54
2.2. Impactul factorilor interni asupra securităţii naționale a Republicii Moldova......65
2.3. Influenţa factorilor externi asupra securităţii naționale a Republicii Moldova......69
2.4. Efectele războiului informaţional asupra parcursului democratic al Republicii Moldova......77
2.5. Concluzii la Capitolul II..........................................................................94

III. ASIGURAREA SECURITĂŢII NAŢIONALE A REPUBLICII MOLDOVA ÎN CONTEXTUL TRANSFORMĂRILOR SOCIETALE: MECANISME ŞI SOLUŢII.......96
3.1. Perfecţionarea cadrului politico-juridic de garantare a sistemului de securitate națională a Republicii Moldova.....96
3.2. Consolidarea securităţii naţionale a statului: implicarea factorului informaţional......102
3.3. Rolul mass-mediei în situaţii de criză...........................................................109
3.4. Opţiunile de securitate ale Republicii Moldova în contextul integrării europene şi cooperării euroatlantice.....114
3.5. Concluzii la Capitolul III.............................................................................121
 
CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI..............................123
BIBLIOGRAFIE.....................................................................128

Referat - Managementul strategic al firmei - ID:02996 - Volum 13 pagini

INTRODUCERE

 

1. Strategia – componentă centrală a procesului de management strategic

2. Analiza potenţialului intern al firmei şi evaluarea forţei sale competitive

3. Analiza mediului extern

4. Elaborarea strategiei generale

5. Implementarea strategiei și evaluarea efectelor

 

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

ANEXE

Teza de licenta - Studiu geografic privind indicatorii de educatie in Republica Moldova - ID:04096 - Volum 67 pagini

INTRODUCERE ......1

 

CAPITOLUL I. ASPЕCTЕ MЕTОDОLОGICЕ PRIVIND CONSTRUIREA ȘI UTILIZAREA INDICATОRILОR

1.1. Dеzvоltarеa sistеmului dе indicatоri în dоmеniul educaţiеi...........................3

1.2. Aspеctе mеtоdоlоgicе privind cоnstruirеa și utilizarеa indicatоrilоr................9

1.3. Clasificarеa indicatоrilоr din dоmеniul educaţiеi...........................................12

1.4. Structսra şi utilizarеa SNIЕ........................................................................15

 

CAPITOLUL II. STUDIU GEOGRAFIC PRIVIND INDICATORII DE EDUCAȚIE ÎN REPUBLICA MOLDOVA

2.1. Gеоgrafia învățământսlսi prеșcоlar, primar, sеcսndar gеnеral, gimnazial, licеal și sеcսndar prоfеsiоnal ......22

2.2. Cоlеgii și institսții dе învățământ sսpеriоr ..................................................36

2.3. Analiza SWОT a sistеmսlսi dе învăţământ din RM........................................44

 

CAPITОLUL III. CALCULUL ȘI INTЕRPRЕTARЕA INDICATОRILОR

3.1. Aria dе prоblеmе şi datеlе սtilizatе pеntrս dеtеrminarеa fiеcărսi indicatоr.........53

3.2. Mеtоda şi fоrmսla dе calcսl............................................................................55

3.3. Intеrprеtarеa și standardеlе dе calitatе a indicatоrilоr.......................................58

 

CОNCLUZII .........................................................................................................61

BIBLIОGRAFIЕ ....................................................................................................62

Teza de licenta - “The Great Gatsby” by F. Scott Fitzgerald stylistic devices and their interpretation into the Azerbaijani language - ID:04095 - Volum 70 pagini

Abstract ...............3
Introduction ..........10
 
Chapter I. General overview on literary style and stylistics ........16
1.1 Basic concepts and categories of lingual stylistics ..............................16
 
Chapter II. Stylistic analysis of "The Great Gatsby”: contextual review. .......36
2.1 Plot summary and major traits of characters .....................................................36
 
Chapter III. Ways of interpretation of stylistic devices used in the work in "The Great Gatsby” into the Azerbaijani language ....50
3.1 Some ways of transferring stylistic devices into Azerbaijani (commonalities & differences)……50
 
Conclusion ......................................................64
The list of reference literature .........................68
Internet resources ...........................................70
Dictionaries ....................................................70

Teza de licenta - Stylistic coloring of the words and their translating in the work of F.S. Fitzgerald The Great Gatsby - ID:04094 - Volum 93 pagini

Introduction

 

Chapter I. Expressive - evaluation function of the words

1.1 The stylistic component and its lexicographical reflection

1.2 Stylistic neutrality and stylistic colouring

1.3 The word and its meaning

1.4 Interaction of stylistic coloring words with the context

1.5 The expressive means of language and stylistic devices

 

Chapter II. Stylistic coloring words and the possibility of translating

2.1 Emotional, evolutional, expressive colored words and its translation

2.2 Context and situation in translation

2.3 Lexical and stylistic transformations in translating

2.4 Translating of stylistic devices and their stylistic coloring

2.5 Stylistic Analysis of "The Great Gatsby” from lexical and grammatical Category

 

Conclusion

List of references

Application

Teza de an - Expressive Means and Stylistic Devices - ID:04093 - Volum 41 pagini

I. Introduction

1.1. About style

1.2. Expressive means and stylistic Devices

 

II. Main part

2.1. Lexical Expressive Means and Stylistic Devices

2.2. International mixing of the stylistic aspect of words

2.3. Interaction of different types of lexical meaning

2.4. Interaction of primary dictionary and contextually imposed meaning

2.5. Stylistic Devices Based on the Interaction of Logical and Emotive Meaning

2.6. Stylistic Devices Based on the Interaction of Logical and Nominal Meanings 

 

III. Conclusion

IV. Bibliography