Raport de practică - Organizarea contabilitatii in cadrul intreprinderii ,,Galenus’’ SRL - ID:02702 - Volum 41 pagini

Introducere………………………………………………………………………………….……..2
 
Capitolul I. Abordări teoretice privind organizarea contabilităţii...............4
­1.1. Caracteristica actelor normative privind contabilitatea cheltuielilor….…………………4
1.2. Clasificarea, recunoaşterea şi evaluarea cheltuielilor……………………………………………9
 
Capitolul II. Organizarea contabilităţii în cadrul entităţii...................................21
2.1. Documentarea şi contabilitatea cheltuielilor din activitatea operaţională……………….……21
2.2. Documentarea şi contabilitatea cheltuielilor din activitatea neoperaţională…………….……31
2.3. Documentarea şi contabilitatea cheltuielilor privind impozitul pe venit………………….….36
 
Încheiere....................................................................................................39
Bibliografie.................................................................................................40
Anexe..........................................................................................................42

Teza de masterat - Аnаlizа și prognozа remitențelor în Republicа Moldovа - ID:02329 - Volum 61 pagini

Introducere

 

CАPITOLUL I. АBORDĂRI TEORETICE PRIVIND IMPLICАȚIILE REMITENȚELOR

1.1.Concepte generаle аsuprа remitențelor

1.2. Tipologiа remitențelor. Modele de remitențe

1.3. Funcțiile principаle аle remitențelor

1.4. Efectele și fаctorii determinаnți

 

CАPITOLUL II. METODOLOGIА DE АNАLIZĂ А EVOLUȚIEI REMITENȚELOR ÎN REPUBLICА MOLDOVА

2.1. Instrumentаrul de indicаtori аi аnаlizei remitențelor

2.2. Dinаmicа și vаriаțiа remitențelor în Republicа Moldovа

2.3. Măsurаreа sezonаlității și fаctorilor de influență а remitențelor

 

CАPITOLUL III. PERSPECTIVELE EVOLUȚIEI REMITENȚELOR

3.1. Tendințe аctuаle și perspectivele remitențelor

3.2. Căi de raționаlizаre а implicării stаtului în gestiuneа remitențelor din Republicа Moldovа

 

Concluzii

Bibliogrаfie

Аnexe

Teza de licenta - Efectele migratiei si remitentelor in zonele rurale ale Moldovei si Studiul de caz privind gestionarea migratiei in Polonia - ID:02328 - Volum 60 pagini

SUMAR...............................................................5

INTRODUCERE....................................................9

PARTEA I............................................................10

 

CAPITOLUL 1. Dezvoltarea economică generală a sectorului rural din Republica Moldova în anii recenţi ......10

1.1 Caracteristicile populaţiei........................................................................................... 10

1.2 Dimensiunile veniturilor ............................................................................................ 11

1.3 Acces la serviciile de învăţământ şi ocrotire a sănătăţii............................................. 13

1.4 Acces la infrastructură................................................................................................ 14

1.5 Structura economică şi de angajare – agrobusiness-ul versus afacerile non-agricole 16

1.6 Politicile statului vizând localităţile rurale din Republica Moldova.......................... 17

 

CAPITOLUL 2. Caracteristicile generale ale migraţiei urbane şi rurale şi ale remitenţelor......19

2.1 Profilul general al migraţiei........................................................................................ 19

2.2 Diferenţele geografice ................................................................................................ 20

2.3 Factorii determinanţi ai migraţiei............................................................................... 21

2.4 Dimensiunile remitenţelor.......................................................................................... 23

2.5 Mecanismele transferurilor, utilizarea remitenţelor ................................................... 25

 

CAPITOLUL 3. Remitenţe, migraţie şi comportamentul gospodăriilor din comunităţile rurale.........27

3.1 Câteva cuvinte despre distribuirea remitenţelor ca atare ........................................... 27

3.2 Venituri, bunăstare şi sărăcie ..................................................................................... 29

3.3 Comportamentul pieţei muncii şi alte decizii economice luate de migranţi şi gospodăria lor.......33

3.4 Comportamentul familiei, comportamentul social şi planurile de întoarcere acasă .. 36

 

CAPITOLUL 4. Caracteristici regionale selective ale migraţiei şi remitenţelor ......... 38

4.1 Emigraţia şi remitenţele pe regiuni ............................................................................ 38

4.2 Investiţii pe categorii de migranţi şi persoane care s-au întors şi planuri de perspectivă......41

Concluzii pentru Partea I .................................................................................................. 45

 

PARTEA II. TENDINŢELE ŞI GESTIONAREA MIGRAŢIEI ÎN POLONIA.................. 48

CAPITOLUL 1. Tendinţele migraţiei în Polonia ...................................................48

1.1 Emigraţia .................................................................................................................... 48

1.2 Imigraţia ..................................................................................................................... 51

1.3 Efectele pe termen lung şi pe termen scurt ................................................................ 51

1.4 Penuria pieţei forţei de muncă.................................................................................... 52

 

CAPITOLUL 2. Iniţiative pentru a atrage migranţii înapoi în Polonia ....................... 54

2.1 Factorii de ”Împingere” şi ”Atragere” ....................................................................... 54

2.2 Programul naţional „Întoarcerea acasă”..................................................................... 55

2.3 Acces la informaţie..................................................................................................... 55

2.4 Măsuri administrative................................................................................................. 56

2.5 Iniţiative de întoarcere a cetăţenilor calificaţi care locuiesc peste hotare. Programul de întoarcere acasă .......56

2.6 Campanii pentru a opri migraţia populaţiei................................................................ 56

2.7 Iniţiative locale........................................................................................................... 57

2.8 Menţinerea legăturilor cu Polonia .............................................................................. 57

Remarce de încheiere pentru Partea II. ........................................................................... 58

 

BIBLIOGRAFIE................................................................................................................59

Anexă. Comentarii metodologice vizând sondajul efectuat de către CBS-AXA.........60

Teza de an - Analiza Remitentelor in Republica Moldova - ID:02534 - Volum 21 pagini

Introducere…………………………………………..………………….………3

 
1. ABORDĂRI TEORETICE PRIVIND REMITENŢELE STRĂINE........4
1.1. Esenţa remitenţelor și cadrul lor legal ……………………………………4

1.2. Clasificarea modalităţilor de trasfer şi factorii de influenţă a acestora…................5

 

2. ANALIZA EVOLUŢIEI REMITENŢELOR STRĂINE ÎN REPUBLICA MOLDOVA ÎN PERIOADA 2001-2012.....8

2.1. Dinamică și factorii de influență a remitenţelor în perioada 2001-2012.....................8

2.2. Evaluarea problematicii remitenţelor străine ……………………………………....12

 

3. PERSPECTIVELE EVOLUŢIEI REMITENŢELOR ......................................19

3.1. Tendințe actuale și perspectivele remitenţelor.............……………………….19

 
Încheiere… ………………….……………..…………………………………………20
Bibliografie………………………………..………………………………………..…21

Teza de doctorat - Rolul migrației externe a forței de muncă în economiile țărilor de origine - ID:02327 - Volum 155 pagini

Introducere    2
Capitolul 1. ASPECTE TEORETICO-ECONOMICE ALE FENOMENULUI MIGRAŢIEI EXTERNE A FORŢEI DE MUNCĂ    4
1.1. Elemente definitorii ale fenomenului migraţiei economice 
1.2. Tratarea migraţiei în literatura economică contemporană   
1.2.1. Teorii economice privind migraţia
1.2.2. Cercetarea migraţiei şi remitenţelor în Republica Moldova
1.3. Specificarea relaţiei cauzale migraţie-dezvoltare
1.4. Precizări metodologice privind remitenţele
1.4.1. Concretizarea conceptului de remitenţe
1.4.2. Distorsiuni în statistica oficială a remitenţelor
1.4.3. Metodologia Băncii Naţionale a Moldovei de măsurare a remitenţelor
 
Capitolul 2. CONTRIBUŢIA MIGRAŢIEI EXTERNE A FORŢEI DE MUNCĂ ASUPRA ECONOMIILOR NAŢIONALE
2.1. Climatul migraţional în ţările de origine şi destinaţie
2.1.1.Cauzele migraţiei
2.1.2. Climatul migraţional
2.2. Influenţa migraţiei asupra economiilor ţărilor de origine ale migranţilor
2.3. Influenţa migraţiei asupra economiilor ţărilor de destinaţie ale migranţilor
2.4. Impactul crizelor financiare asupra migraţiei internaţionale
2.4.1. Impactul crizelor asupra volumului migraţiei economice
2.4.2. Rezilienţa în contextul cercetării impactului crizei financiare
2.4.3. Tehnici de măsurare a rezilienţei financiare
 
Capitolul 3. INCIDENŢE FINANCIARE ALE REMITENŢELOR ÎN ŢĂRILE EMERGENTE
3.1. Atribuirea conceptului de efect financiar la sistemul categoriilor cunoaşterii economice
3.1.1. Funcţiile remitenţelor
3.2. Instrumentarul de analiza a remitenţelor
3.2.1. Construirea de indicatori ai analizei remitenţelor în ipostaza de flux financiar
3.2.2. Evidenţieri de amploare ale remitenţelor internaţionale
3.2.3. Volumul şi structura migranţilor şi remitenţelor în Republica Moldova
3.2.4. Aplicarea indicatorilor de analiză a remitenţelor pentru cazul Republicii Moldova
3.3. Efectele financiare ale remitenţelor
3.3.1. Analiza impactului influxurilor de remitenţe asupra echilibrului Balanţei de Plăţi Externe a Republicii Moldova şi a cursului de schimb al leului moldovenesc
3.3.2. Corelarea fluxurilor de remitenţe cu operaţiunile pieţelor valutare şi monetare din Republica Moldova  
3.3.3. Efectele remitenţelor asupra finanţelor publice
 
Capitolul 4. STRATEGII DE GESTIUNE A PROCESULUI MIGRAŢIEI EXTERNE A FORŢEI DE MUNCĂ (CAZUL REPUBLICII MOLDOVA)
4.1. Elaborarea metodologiei de evaluare a efectelor financiare ale migraţiei externe a forţei de muncă prin aplicarea Analizei Cost-Beneficiu
4.2. Evaluarea efectelor financiare ale migraţiei economice externe cu aplicarea Analizei Cost-Beneficiu
4.3. Raţionalizarea implicării statului în gestiunea fenomenului migraţiei externe a forţei de muncă din Republica Moldova
 
Bibliografie

Teza de an - Studiul privind optiunile remitentelor in Republica Moldova - ID:02326 - Volum 45 pagini

Introducere ...........................................................................................4
Emigrația de muncă din Republica Moldova: evoluții majore ...................... 6
Veniturile emigranților și impactul lor economic în Republica Moldova ...... 14
Veniturile emigranților pentru dezvoltare: bunele practici internaționale .... 25
Veniturile emigranților pentru dezvoltare: opțiunile fezabile în Republica Moldova ........29
 
Concluzii și recomandări ........................................................................42
Referințe bibliografice ............................................................................45

Teza de masterat - Birocrația în afaceri – un rău necesar? - ID:02908 - Volum 57 pagini

Introducere

 

CAPITOLUL I. ABORDĂRI TEORETICE PRIVIND DEZVOLTAREA FENOMENULUI BIROCRAȚIEI

1.1.Repere cronologice ale evoluției birocrației

1.2. Teorii științifice cu privire la fenomenul birocratic

1.3. Politici birocratice și eficiența fenomenului birocrației

 

CAPITOLUL II. BIROCRAȚIA – FENOMEN SOCIAL OMNIPREZENT PE PIAȚA INTERNAȚIONALĂ A FACERILOR

2.1. Interdependența birocrației cu etapele de inițiere a afacerii

2.2. Analiza tipologiei factorilor birocratici impuși în regulamentele firmelor

2.3. Experiența internațională în reglementarea birocrației în afaceri

 

CAPITOLUL III. STUDIU DE CAZ

3.1. Obiectivele analizei

3.2. Analiza și interpretarea rezultatelor chestionarului

3.3. Căi şi modalităţi de îmbunătățire a mediului de afaceri din Republica Moldova prin prisma reducerii birocrației

 

Concluzii

Bibliografie

Anexe

Teza de an - Teorii științifice cu privire la fenomenul birocratic - ID:02325 - Volum 13 pagini

I.FENOMENUL BIROCRATIE

II.TEORII ȘTIINȚIFICE CU PRIVIRE LA FENOMENUL BIROCRATIC

 

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

Teza de licenta - Motivatii in Infiintarea unei Mici Afaceri - ID:02907 - Volum 75 pagini

INTRODUCERE…………………………………………………………………………………………………5

 

CAP.I. ÎNTREPRINZĂTORUL ŞI CREAŢIA SA………………………………………….7

1.1. Rolul micilor afaceri în economie…………………………………………………………………………7

1.2. Definirea micilor afaceri…………………………………………………………………………………..11

1.3. Definirea şi caracteristicile întreprinzătorului…………………………………………………………..13

1.4. Personalitatea întreprinzătorului………………………………………………………………………...22

 

CAP.II. CONTEXTUL ROMÂNESC - FACTOR MOTIVANT ÎN DESCHIDEREA UNEI MICI AFACERI………25

2.1. Locul IMM-urilor în economia românească…………………………………………………………….25

2.2. Experienţa României privind stimularea sectorului de IMM-uri………………………………………26

2.3. Crearea unui cadru legislativ care să stimuleze iniţiativa şi inovativitatea antreprenorială……….29

 

CAP.III. MOTIVAŢIILE ÎNTREPRINZĂTORULUI………………………………………………………….35

3.1. Motivaţia – conţinut şi natură…………………………………………………………………………… 35

3.2. Motivaţii pentru a începe o afacere……………………………………………………………………..38

3.3. Avantajele şi dezavantajele micilor afaceri……………………………………………………...…….41

 

CAP.IV. MOTIVAŢIILE ÎNTREPRINZĂTORILOR ROMÂNI ÎN ÎNFIINŢAREA PROPRIEI AFACERI……44

4.1. Statistici privind evoluţia micilor afaceri………………………………………………………………..44

4.2. Diagnoza situaţiei întreprinzătorului român în actualul context economico – social…………46

4.3. Rezultatele cercetării…………………………………………………………………………………….48

 

CAP.V. CONCLUZII…………………………………………………………………………………....69

 

ANEXE………………………………………………………………………………………………………… 71

BIBLIOGRAFIE………………………………………………………………………………………….75

Teza de an - Implicațiile statului birocratic în deciziile din Administrația Publică - ID:03201 - Volum 20 pagini

1. Scurt istoric al apariției birocrației și definiția birocrației........................................3

2. Eficiența și funcționalitatea birocrației în concepția lui Max Weber..........................6

3. Trăsăturile birocrației moderne............................................................................7

4. Birocrația ca tip ideal, ca normă teoretică, în viziunea lui Max Weber......................8

5. Birocrația în viziunea sociologilor contemporani.......................................................8

6. Max Weber - birocrația ca ideal organizațional……………………………………10

7. Max Weber – birocrația ca fenomen social...........................................................11

8. Birocratismul......................................................................................................12

9. Tipul ideal de birocrație, în viziunea lui Max Weber................................................15

10. Factori ce asigură eficiența birocrației, în viziunea lui Max Weber.........................17

11. Studiu de caz: România - stat birocratic............................................................18

 

12. Concluzie.........................................................................................................19

13. Bibliografie.......................................................................................................20