Teza de master - Dezvoltarea turismului cultural în orașul Sibiu - ID:02657 - Volum 81 pagini

Introducere

 

Capitolul I. ASPECTE PRIVIND TURISMUL CULTURAL

1.1. Concepte și definiții privind turismul cultural

1.2. Definirea managementului destinaţiei

1.3. Turismul cultural în Sibiu, România

 

Capitolul II. VALORIFICAREA OFERTEI TURISTICE DIN ORAȘUL SIBIU

2.1. Prezentarea generală a orașului Sibiu

2.2. Patrimoniul turistic cultural al orașului Sibiu

2.3. Prezentarea ofertei turistice în orașul Sibiu

 

Capitolul III. STRATEGII DE DEZVOLTARE A TURISMULUI CULTURAL DIN ORAȘUL SIBIU

3.1. Proiecte zonale și culturale pentru orașul Sibiu

3.2 Strategiile de dezvoltare a destinației turistice Sibiu

3.3. Circuit turistic în orașul Sibiu

 

Concluzii

Bibliografie

Teza de licenta - Valorificarea Superioara a Potentialului Turistic al Judetului Sibiu - ID:02656 - Volum 66 pagini

INTRODUCERE…………………………………………………………………

5

 

CAPITOLUL I

PREZENTAREA GENERALĂ A JUDEŢULUI SIBIU..........................

7

1.1.Delimitari geografice.........................................................................................

7

1.2. Istoricul judetului ………………………………………………………..

8

1.3. Caracterizarea judeţului Sibiu din punct de vedere economic....................

10

1.3.1. Tipologia societăţilor economice existente la nivelul judeţului Sibiu….

10

1.3.2. Agricultura...............................................................................................

13

1.3.3. Industria................................................................................................

15

1.3.4. Sectorul serviciilor........................................................................................

19

CAPITOLUL II

POTENŢIALUL TURISTIC AL JUDEŢULUI SIBIU ..............................

 

21

2.1. Resurse turistice naturale...........................................................................

21

2.2. Resurse şi atracţii turistice antropice.........................................................

27

2.3. Forme de turism practicate la nivelul judeţului Sibiu ...............................

43

2.3.1. Turismul montan...................................................................................

43

2.3.2. Turismul balnear...................................................................................

44

2.3.3. Agroturismul şi turismul rural în judeţul Sibiu

45

2.3.4.Turismul cultural.....................................................................................

46

 

CAPITOLUL III

ANALIZA SWOT A TURISMULUI DIN JUDEŢUL SIBIU ...............

 

48

3.1. Punctele forte ale turismului sibian ...... ...................................................

48

3.2. Punctele slabe al turismului sibian ...........................................................

49

3.3. Oportunităţi pentru dezvoltarea turismului din judeţul Sibiu .....................

50

3.4. Ameninţări ................................................................................................

50

 

 

CAPITOLUL IV

ANALIZA CIRCULAŢIEI TURISTICE MANIFESTATE

ÎN JUDEŢUL SIBIU, ÎN PERIOADA 2005 – 2009....................................

 

 

51

4.1. Indicatori ai ofertei ....................................................................................

51

4.2. Indicatori ai cererii turistice ......................................................................

54

4.3. Indicatori ai relaţiei cerere – ofertă ...........................................................

56

4.4. Direcţii de valorificare a potenţialului turistic din judeţul Sibiu...............

60

 

 

CONCLUZII ..................................................................................................

64

BIBLIOGRAFIE............................................................................................

65

Teza de licenta - Turism in Cetatea Sibiului - ID:02655 - Volum 45 pagini

Argument…………pag.2.

 

 

Capitolul 1. Judeţul Sibiu – Prezentare Generală………pag.3.

I.1. Istoria Oraşului…………………………………………………...…………………………………..pag.3.

I.2. Date generale…………………………………………………………..……………………………...pag.3.

I.3. Potenţialul turistic……………………………………………………...…………………………….pag.4.

A. Potenţialul turistic natural…………………………………………………………………………….pag.4.

B. Potenţialul turistic antropic………………………………………...…………………………………pag.7.

B.1. Obiective turistice cu caracter istoric……………………………..………………………………..pag.7.

B.1.1. Clădiri istorice……………………………………………………..……………………..………..pag.7.

B.1.2. Turnuri de apărare……………………………………………..…………….………….……….pag.10.

B.1.3. Zidurile de apărare…………………………………………….……………….………..……….pag.11.

B.1.4. Pieţe cu caracter istoric………………………………………………………..…………………pag.12.

B.2. Obiective turistice cu caracter religios………………………………………….…..…….……….pag.13.

B.3. Obiective turistice cu caracter cultural……………………………………………..…………….pag.14.

B.4. Obiective turistice etno-grafice şi folclorice………………………………………………………pag.20.

B.5. Potenţialul thnico-economic…………………………………………………..……………………pag.21.

B.6. Potenţialul socio-demografic………………………………………………….……………………pag.22.

 

Capitolul II. Baza tehnico-materială……………………………………….pag.23.

2.1. Structuri de cazare……………………………………………………………….…………………pag.23.

2.2. Structuri de alimentaţie…………………………………………………………………………….pag.30.

2.3. Structuri de agrement………………………………………………………………………………pag.33.

2.4. Căile de comunicaţie………………………………………………………………………………..pag.36.

 

Capitolul 3. Analiza activităţii turistice………………………………………pag.37.

3.1. Tipuri şi forme de turism…………………………………………………………………………...pag.37.

3.2. Date statistice referitoare la turiştii din Judeţul Sibiu……………………………pag.38.

 

Capitolul IV. Conceperea produsului turistic……………………………pag.39.

4.1. Traseul turistic. Programul turistic………………………………………………….……pag.39.

4.2. Analiza de preţ………………………………………………………………………………………Pag.40.

 

Concluzii………………………………………………………………………………pag.41.

Bibliografie………………………………………………………………………….pag.42.

Anexe…………………………………………………………………………………pag.43.

Teza de licenta - Dezvoltarea durabila a turismului in judetul Sibiu - ID:02654 - Volum 89 pagini

Introducere….........3
 
CAPITOLUL I. Patrimoniul natural şi turistic al judeţului Sibiu
1.1. Aşezare geografică…..............5
1.2. Resurse naturale….................7
1.3. Relieful.................................9
1.4. Clima şi apele…..................10
1.5. Vegetaţia şi fauna….............11
1.6. Resurse turistice culturale…....12
1.7. Indicatori economici...............14
 
CAPITOLUL II. Analiza activităţilor şi echipamentelor pentru turism
2.1. Tipuri de turism.................................................................. 21
2.2. Circulaţia turistică….......................................................... 33
2.3. Infrastructura pentru turism............................................. 42
 
CAPITOLUL III. Dezvoltarea durabila-prioritate în dezvoltarea turismului
3.1. Impactul turismului asupra mediului natural................... 46
3.2. Efectele negative ale turismului asupra mediului..............53
 
CAPITOLUL IV. Propuneri de dezvoltare a turismului durabil în judeţul Sibiu 4.1 Analiza SWOT...... 56
4.1. Propuneri de dezvoltare durabilă a turismului................ 67
 
CONCLUZII..........................................................................78
BIBLIOGRAFIE.................................................................... 83

Teza de master - Definirea misiunii, stabilirea obiectivelor si strategiilor prin sistemul de planificare strategica a unei organizatii - ID:02995 - Volum 75 pagini

Introducere

 

CAPITOLUL I. NOȚIUNI FUNDAMENTALE CU PRIVIRE LA ESENȚA MISIUNII, OBIECTIVELOR ȘI STRATEGIILOR

1.1.Definirea misiunii și componentele sale

1.2. Definirea obiectivelor și tipurile

1.3. Definirea strategiei și criterii de clasificare

 

CAPITOLUL II. ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ CA SUPORT AL PROCESULUI DE PLANIFICARE STRATEGICĂ PENTRU ACTIVITATEA ÎNTREPRINDERII IM "EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY" S.A.

2.1. Descrierea generală a activității întreprinderii IM "EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY" S.A.

2.2. Analiza indicatorilor economico-financiari ai IM "EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY" S.A.

2.3. Analiza procesului de planificare strategică. Analiza SWOT

 

CAPITOLUL III. ELABORAREA PLANULUI STRATEGIC AL ÎNTREPRINDERII IM "EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY" S.A.

3.1. Misiunea întreprinderii

3.2. Obiectivele și opțiunile strategice

3.3. Elaborarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii

3.4. Direcții și propuneri de optimizare a procesului strategic în cadrul companiei IM "EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY" S.A.

 

Concluzii generale

Bibliografie

Anexe

Teza de licenta - Întreprinderea industrială – sistem economic si veriga de baza a economiei nationale - ID:02994 - Volum 72 pagini

Capitolul I – Rolul întreprinderii în cadrul economiei

1.1. Conceptul şi tipologia întreprinderii

1.1.1. Definirea întreprinderii

1.1.2. Tipologia întreprinderilor

1.2. Dimensiunile întreprinderii

1.3. Evoluţii ale concepţiei privind întreprinderea ca organizaţie economică

1.4. Rolul întreprinderii în cadrul economiei naţionale

Capitolul II – Abordarea întreprinderii ca sistem

2.1. Caracteristicile întreprinderii ca sistem

2.2. Considerente privind metoda sistemică

2.3. Mediul întreprinderii

2.3.1. Mediul extern al întreprinderii

2.3.2. Mediul intern al întreprinderii

2.4. Finalităţile întreprinderii

Capitolul III – Misiunea şi obiectivele întreprinderii

3.1. Misiunea întreprinderii

3.2. Obiectivele întreprinderii

3.2.1. Definirea obiectivelor întreprinderii

3.2.2. Tipuri de obiective întâlnite în cadrul întreprinderii (organizaţiei)

3.2.3. Stabilirea obiectivelor întreprinderii

3.2.4. Stabilirea unei ierarhii a obiectivelor.

3.2.5. Principii pentru îmbunătăţirea calităţii obiectivelor

Capitolul IV – Funcţiunile întreprinderii ca element al organizării procesuale

4.1. Funcţiunea de cercetare – dezvoltare

4.2. Funcţiunea comercială

4.3. Funcţiunea de producţie

4.4. Funcţiunea financiar contabilă

4.5. Funcţiunea de personal

4.6. Interdependenţa şi dinamica funcţiunilor întreprinderii

Capitolul V – Responsabilitatea socială a înreprinderii

5.1. Elemente fundamentale ale responsabilităţii sociale a întreprinderii

5.2. Modelul lui K. Davis privind asumarea responsabilităţii sociale a întreprinderii

5.3. Argumente pentru implicarea întreprinderii în activităţi de responsabilitate socială

5.4. Argumente contra implicării firmelor în activităţi de responsabilitate socială

5.5. Stabilirea responsabilităţii sociale

5.6. Abordări pentru îndeplinirea responsabilităţilor sociale

5.7. Planificarea activităţilor de responsabilitate socială

Teza de master - Diagnosticul si Strategiile Firmei - ID:02993 - Volum 127 pagini

Capitolul 1. Analiza diagnostic – domeniu de studiu şi activitate profesională în cadrul unei întreprinderi. 3
1.1.  Introducere în problematica analizei sistemelor 3
1.2. Metodologii de analiză şi proiectare a sistemelor economice: analiza - diagnostic. 8
1.2.1. Diagnosticul întreprinderii : delimitări conceptuale, importanţă, necesitate. 8
1.2.2.  Tipologia studiilor de diagnosticare. 12
1.2.3. Modalităţi de realizare a diagnosticului 13
1.3.  Analiza economico - financiară în  diagnosticul strategic al întreprinderii 16
1.3.1.  Importanţa analizei economico - financiare. 16
1.3.2.  Metoda analizei economice. 19
 
Capitolul 2. Diagnosticul strategic în procesul decizional: metodologie de realizare......28
2.2. Documentarea preliminară. 29
2.3. Diagnosticul intern – diagnosticul funcţional (pe funcţiunile firmei) 30
2.3.1. Diagnosticul juridic. 33
2.3.2. Diagnosticul personalului şi a managementului firmei 34
2.3.3. Diagnosticul comercial 38
Ca – cifra de afaceri 39
2.3.4. Diagnosticul activităţii de producţie şi a condiţiilor de exploatare. 40
2.3.5. Diagnosticul financiar – contabil 45
2.3.5.1.  Cifra de afaceri 46
2.3.5.2. Cheltuielile firmei 48
2.3.5.3.  Rentabilitatea firmei 51
Analiza rentabilităţii întreprinderii pe baza contului de rezultate. 54
2.3.5.4. Structura patrimonial – financiară. 68
2.3.5.5. Echilibrul financiar. 72
2.3.5.6.  Diagnosticul activităţii de marketing. 76
2.3.6. Abordări contemporane. 77
2.4. Analiza mediului extern al întreprinderii 84
2.4.1. Mediul concurenţial şi necesitatea unei analize strategice. 84
2.4.2. Analiza strategică a mediului: instrumente şi metodologie. 86
Analiza mediului concurenţial 86
Modelul celor 5 (+1) forţe. 88
 
Capitolul 3. Strategiile întreprinderii.     94
3.1. Conceptul de strategie şi segmentare strategică. 94
3.2. Componentele strategiei 98
3.2.1. Misiunea întreprinderii 98
3.2.2. Obiectivele strategice ale întreprinderii 99
3.2.3. Opţiunile strategice. 101
3.2.4. Resursele. 102
3.2.5. Termenele. 103
3.3. Alternative strategice la nivelul întreprinderii 103
3.3.1. Strategiile de firmă. 104
3.3.1.1. Strategii de diversificare şi expansiune (de portofoliu) 104
3.3.1.2. Alianţele strategice. 106
3.3.2. Strategii concurenţiale: concepte, aplicare. 107
3.3.2.1  Strategiile costului (de volum) 109
3.3.2.2.   Diferenţierea. 118
3.3.2.3. Concentrarea. 122
3.3.3.  Argumente. 122

Teza de master - Coordonatele dezvoltării durabile în Republica Moldova prin prisma implicării APL - ID:05209 - Volum 97 pagini

ABREVIERI.........................................................3

INTRODUCERE....................................................4

 

CAPITOLUL I. Conceptul dezvoltării durabile a comunităţii: aspecte general-metodologice.......8

1.1 Fundamentarea conceptului de dezvoltare durabilă...........8

1.2 Delimitarea termenului de colectivitate locală – aspecte naţionale şi internaţionale 9

1.3 Responsabilitatea şi atribuţiile autorităţilor publice din Republica Moldova în dezvoltarea durabilă a comunităţilor.....17

 

CAPITOLUL II. Coordonatele dezvoltării durabile în Republica Moldova prin prisma implicării factorului administrative de nivel local...25

2.1 Rolul creşterii economice şi implicarea autorităţilor APL în dezvoltara comunităţilor.......25

2.2 Rolul parteneriatului public-privat în dezvoltarea durabilă a colectivităţilor locale 33

2.3 Îmbunătăţirea situaţiei ecologice în contextul politicilor dezvoltării durabile la nivel local......44

 

CAPITOLUL III. Direcţiile prioritare de dezvoltare durabilă în Republica Moldova în contextul intenţiilor de aderare a ţării la Uniunea Europeană. Studiu de caz raionul Soroca......56

3.1 Reforma administrativ-teritorială în Republica Moldova - condiţie a eficientizării dezvoltării durabile.....56

3.2 Dezvoltarea rurală: direcţie distinctă în cadrul extinderii politicilor de Dezvoltare Durabilă în Republica Moldova...64

3.3 Aspecte ale dezvoltării durabile a raionului Soroca la etapa actuală........... 67

 

CONCLUZII.....................................................................80

BIBLIOGRAFIE................................................................86

ADNOTARE.....................................................................89

ANNOTATION.................................................................90

ANEXE 91

Teza de licenta - Utilizarea ungherașului naturii în cadrul activităților integrate la preșcolari - ID:03168 - Volum 80 pagini

INTRODUCERE

 

CAPITOLUL 1 FUNDAMENTE TEORETICE ÎN ABORDAREA CONCEPTULUI DE UNCHERAȘ VIU ÎN GRĂDINIȚĂ

1.1. Repere teoretico-metodologice cu referință la ungherașul naturii

1.2. Caracteristica psiho-pedagogică a copiilor 5-6 ani

1.3. Corelarea ungherașului naturii cu activitățile integrate

 

CAPITOLUL 2. EXPERIMENTUL PEDAGOGIC

2.1. Determinarea nivelului cognitiv al copiilor de 5-6 ani

2.2: Analiza produselor pedagogice cu referință la frecvența utilizării ungherașului naturii în cadrul activităților integrate

2.3. Sugestii metodologice despre valorea ungherașului naturii în activitățile integrate

CONCLUZII

RECOMANDĂRI

BIBLIOGRAFIE

Teza de licenta - Familiarizarea copiilor cu plantele în timpul plimbărilor la prescolari - ID:03167 - Volum 66 pagini

INTRODUCERE

 

1 REPERE TEORETICE ȘI METODOLOGICE DE FAMILIARIZARE A PREȘCOLARILOR CU PLANTELE ÎN TIMPUL PLIMBĂRILOR

1.1 Plimbarea - formă eficientă de familiarizare a preșcolarilor cu plantele

1.2 Viziuni curriculare cu referință la familiarizare preșcolarilor cu plantele

 

II EXPERIMENT PEDAGOGIC

2.1 Experimentul de constatare

2.2 Sugestii metodologice pentru familiarizarea copiilor cu plantele în timpul plimbărilor

 

CONCLUZII

REXOMANDĂRI

ANEXE