Teza de an - Mijloacele fixe - ID: 00786 - Volum 25 pagini

Introducere.   3

Capitolul I. Caracteristica şi analiza mijloacelor fixe  4
1.1. Delimitări şi structuri privind mijloacele fixe 4
1.2. Clasificarea mijloacelor fixe  6  

Capitolul II. Metode de calcul a uzurii mijloacelor fixe  8
2.1. Obiectul economic şi financiar al procesului de amortizare  8
2.2. Alegerea şi caracteristica metodelor de calcul a uzurii mijloacelor fixe  9
2.3. Compararea rezultatelor privind calculul uzurii utilajului după metodele examinate  18
2.4. Indicatorii eficienţei utilizării fondurilor fixe la întreprindere  19 
 
Concluzii  23
Bibliografia  25
Anexe  26

Teza de licenta - Eficientizarea metodelor de gestiune a riscului de credit - ID:01961 - Volum 61 pagini

Introducere……4

Capitolul I. CONCEPTE TEORETICE PRIVIND GESTIUNEA RISCULUI DE CREDITARE 7

1.1. Definirea şi factorii determinanţi ai riscului de credit   7 
1.2. Criterii şi indicatori de evaluare a riscului de credit   13 
1.3. Modul de apreciere a riscului de credit     18 
 
Capitolul II. GESTIUNEA RISCULUI DE CREDIT ÎN CADRUL BC „VICTORIABANK” SA  22
2.1. Identificarea riscului de credit  22 
2.2. Analiza riscului de credit al băncii   33 
2.3. Identificarea problemelor aferente gestiunii riscului de credit)  39 
 
Capitolul III. PERFECŢIONAREA GESTIUNII RISCULUI DE CREDIT ÎN CADRUL B.C. „VICTORIABANK” S.A  44
3.1. Căi de eficientizare a riscului de credit    44 
3.2. Recomandari privind diminuarea riscului de credit in B.C.„Victoriabank” S.A.  49
 
Încheiere     55 
Bibliografie  57

Anexe         59

Teza de licenta - Аnaliza strategiilor de marketing in sectorul bancar - ID:02812 - Volum 71 pagini

INTRODUCERE

CАPITOLUL I. CONCEPTUL DE MАRKETING BАNCАR

1.1. Noțiuni generаle despre mаrketingul bаncаr
1.2. Evoluțiа mаrketingului bаncаr
1.3. Cаrаcteristicile de bаză аle serviciilor bаncаre
1.4. Importаnțа mаrketingului pentru sistemul bаncаr 
 
CАPITOLUL II. STRАTEGII DE MАRKETING ÎN SECTORUL BАNCАR
2.1. Strаtegiа de mаrketing in sectorul bаncаr
2.2. Etapele conceperii și aplicării strаtegiilor de mаrketing bancar
2.3. Politici de marketing în activitatea de marketing bancar 
 
CАPITOLUL III. STRАTEGIILE DE MАRKETING IMPLIMENTАTE LА BАNCА COMERCIАLĂ PROCREDIT BАNK
 
CONCLUZII
BIBLIOGRАFIE
АNEXE

Teza de doctor - Securitatea nationala a Republicii Moldova in contextul democratizarii societatii - ID:03343 - Volum 146 pagini

ADNOTARE (în limbile română, rusă și engleză)  5
LISTA ABREVIERILOR    8
INTRODUCERE  9

I. REPERELE CONCEPTUALE ALE CERCETĂRII PROBLEMATICII SECURITĂŢII NAŢIONALE 23
1.1. Securitatea națională în abordare politologică  23
1.2. Interpretarea securității naţionale în contextul democratizarii societăţii  32
1.3. Emergenţa problematicii securităţii informaţionale în cadrul devenirii societăţii informaţionale 40
1.4. Oportunităţile cercetării securităţii informaţionale din perspectiva multidimensională  46
1.5. Concluzii la Capitolul I  51
 
II. AMENINŢĂRI ŞI RISCURI LA ADRESA SECURITĂŢII NAŢIONALE A REPUBLICII MOLDOVA 54
2.1. Structura ameninţărilor la adresa securităţii naționale a Republicii Moldova 54
2.2. Impactul factorilor interni asupra securităţii naționale a Republicii Moldova 65
2.3. Influenţa factorilor externi asupra securităţii naționale a Republicii Moldova  69
2.4. Efectele războiului informaţional asupra parcursului democratic al Republicii Moldova 77
2.5. Concluzii la Capitolul II  94

III. ASIGURAREA SECURITĂŢII NAŢIONALE A REPUBLICII MOLDOVA ÎN CONTEXTUL TRANSFORMĂRILOR SOCIETALE: MECANISME ŞI SOLUŢII 96
3.1. Perfecţionarea cadrului politico-juridic de garantare a sistemului de securitate națională a Republicii Moldova 96
3.2. Consolidarea securităţii naţionale a statului: implicarea factorului informaţional 102
3.3. Rolul mass-mediei în situaţii de criză  109
3.4. Opţiunile de securitate ale Republicii Moldova în contextul integrării europene şi cooperării euroatlantice  114
3.5. Concluzii la Capitolul III  121
 
CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI  123
BIBLIOGRAFIE  128

Referat - Managementul strategic al firmei - ID:02996 - Volum 13 pagini

INTRODUCERE 
 
1. Strategia – componentă centrală a procesului de management strategic
2. Analiza potenţialului intern al firmei şi evaluarea forţei sale competitive
3. Analiza mediului extern
4. Elaborarea strategiei generale
5. Implementarea strategiei și evaluarea efectelor
 
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Teza de licenta - Studiu geografic privind indicatorii de educatie in Republica Moldova - ID:04096 - Volum 67 pagini

INTRODUCERE  1 
 
CAPITOLUL I. ASPЕCTЕ MЕTОDОLОGICЕ PRIVIND CONSTRUIREA ȘI UTILIZAREA INDICATОRILОR 

1.1. Dеzvоltarеa sistеmului dе indicatоri în dоmеniul educaţiеi  3 
1.2. Aspеctе mеtоdоlоgicе privind cоnstruirеa și utilizarеa indicatоrilоr  9 
1.3. Clasificarеa indicatоrilоr din dоmеniul educaţiеi  12
1.4. Structսra şi utilizarеa SNIЕ  15 
 
CAPITOLUL II. STUDIU GEOGRAFIC PRIVIND INDICATORII DE EDUCAȚIE ÎN REPUBLICA MOLDOVA 
2.1. Gеоgrafia învățământսlսi prеșcоlar, primar, sеcսndar gеnеral, gimnazial, licеal și sеcսndar prоfеsiоnal  22 
2.2. Cоlеgii și institսții dе învățământ sսpеriоr  36 
2.3. Analiza SWОT a sistеmսlսi dе învăţământ din RM  44 
 
CAPITОLUL III. CALCULUL ȘI INTЕRPRЕTARЕA INDICATОRILОR
3.1. Aria dе prоblеmе şi datеlе սtilizatе pеntrս dеtеrminarеa fiеcărսi indicatоr  53 
3.2. Mеtоda şi fоrmսla dе calcսl  55 
3.3. Intеrprеtarеa și standardеlе dе calitatе a indicatоrilоr  58

CОNCLUZII  61
BIBLIОGRAFIЕ  62

Teza de licenta - “The Great Gatsby” by F. Scott Fitzgerald stylistic devices and their interpretation into the Azerbaijani language - ID:04095 - Volum 70 pagini

Abstract  3
Introduction  10
 
Chapter I. General overview on literary style and stylistics  16

1.1 Basic concepts and categories of lingual stylistics  16 

Chapter II. Stylistic analysis of "The Great Gatsby”: contextual review  36
2.1 Plot summary and major traits of characters  36 

Chapter III. Ways of interpretation of stylistic devices used in the work in "The Great Gatsby” into the Azerbaijani language 50
3.1 Some ways of transferring stylistic devices into Azerbaijani (commonalities & differences)  50 
 
Conclusion  64
The list of reference literature  68
Internet resources  70
Dictionaries  70

Teza de licenta - Stylistic coloring of the words and their translating in the work of F.S. Fitzgerald The Great Gatsby - ID:04094 - Volum 93 pagini

Introduction
 
Chapter I. Expressive - evaluation function of the words

1.1 The stylistic component and its lexicographical reflection
1.2 Stylistic neutrality and stylistic colouring
1.3 The word and its meaning
1.4 Interaction of stylistic coloring words with the context
1.5 The expressive means of language and stylistic devices 
 
Chapter II. Stylistic coloring words and the possibility of translating
2.1 Emotional, evolutional, expressive colored words and its translation
2.2 Context and situation in translation
2.3 Lexical and stylistic transformations in translating
2.4 Translating of stylistic devices and their stylistic coloring
2.5 Stylistic Analysis of "The Great Gatsby” from lexical and grammatical Category 
 
Conclusion
List of references
Application

Teza de an - Expressive Means and Stylistic Devices - ID:04093 - Volum 41 pagini

I. Introduction
1.1. About style 
1.2. Expressive means and stylistic Devices   

II. Main part 
2.1. Lexical Expressive Means and Stylistic Devices 
2.2. International mixing of the stylistic aspect of words 
2.3. Interaction of different types of lexical meaning 
2.4. Interaction of primary dictionary and contextually imposed meaning 
2.5. Stylistic Devices Based on the Interaction of Logical and Emotive Meaning 
2.6. Stylistic Devices Based on the Interaction of Logical and Nominal Meanings  
 
III. Conclusion
IV. Bibliography

Teza de licenta - Actualitatea doctrinei mercantiliste - ID:02344 - Volum 52 pagini

Introducere 
 
CAPITOLUL I. ABORDĂRI TEORETICO-METODOLOGICE ASUPRA DOCTRINEI MERCANTILISTE

1.1. Delimitări conceptuale ale doctrinelor și curentelor de gândire economică
1.2. Evoluția și particularitățile de bază ale mercantilismului
1.3. Experiențe naționale ale mercantilismului 
 
CAPITOLUL II. ACTUALITATEA MERCANTILISMULUI CA PRIMUL CURENT DE GÂNDIRE MODERNĂ
2.1. Gânditori și idei reprezentative pentru perioadele mercantilismului
2.2. Reacții împotriva mercantilismului
2.3. Progresul economiei capitaliste prin prisma ideilor mercantiliste 
 
CAPITOLUL II. MERCANTILISMUL ÎN CONTEXTUL ROMÂNIEI
3.1. Legitimarea și specificul mercantilismului românesc
3.2. Căi de asigurare a securității economice cu ajutorul doctrinei mercantiliste 
 
Concluzii generale
Bibliografie
Anexe