Comandă o lucrare de licență sau master la contabilitate de la echipa Infoteze.com. Suntem specializați în tezele de an, licență la contabilitate și audit.

Raport de practica - Raport privind practica de productie la contabilitate in baza sa agrovin bulboaca - ID: 02104 - Volum 42 pagini

Introducere
Tema 1: Organizarea contabilităţii în cadrul entităţii
Tema 2: Contabilitatea activelor nemateriale pe termen lung
Tema 3: Contabilitatea activelor materiale pe termen lung
Tema 4: Contabilitatea arendei
Tema 5: Contabilitatea stocurilor
Tema 6: Contabilitatea creanţelor
Tema 7: Contabilitatea mijloacelor băneşti
Tema 8: Contabilitatea investiţiilor
Tema 9: Contabilitatea capitalului propriu
Tema 10: Contabilitatea datoriilor
Tema 11: Contabilitatea consumurilor şi cheltuielilor
Tema 12: Contabilitatea veniturilor
Tema 13: Rapoartele financiare ale entităţilor

Încheiere
Anexe

Teza de licenta - Teorie şi practici privind principiile contabile general acceptate - ID: 02103 - Volum 57 pagini

Planul lucrării.........2
Introducere...........3

Capitolul 1. Principiile contabile şi rolul lor în cadrul paradigmei contabilităţii in partidă dublă………4

1.1. Aria de definiţie şi aplicabilitate a temei. Termeni şi concepte-cheie........4
1.2. Axiomatizarea contabilităţii financiare……………5
1.3. Principiile contabile, parte esenţială a dispozitivului contabil………6

Capitolul 2. Principiile contabile prevăzute de reglementările contabile româneşti armonizate cu normele europene……14
2.1. Principiul prudenţei…………14
2.2. Principiul continuităţii activităţii………14
2.3. Principiul permanenţei metodelor…………16
2.4. Principiul independenţei exerciţiului…………16
2.5. Principiul evaluării separate a elementelor de activ şi de datorii…………16
2.6. Principiul intangibilităţii bilanţului de deschidere…………16
2.7. Principiul necompensării………………………………17
2.8. Principiul prevalenţei economicului asupra juridicului…………17
2.9. Principiul pragului de semnificaţie…………………17

Capitolul 3. Principiile recunoscute implicit în contabilitatea românească………20
3.1. Principiile înregistrării şi ţinerii contabilităţii…………………20
3.2. Principiile partidei duble……………………………20
3.3. Principiile cuantificării (măsurării şi evaluării)…………20
3.4. Principiile observării………………………21
3.5. Principiile responsabilităţii……………………22

Capitolul 4. Alte abordări privind principiile contabile……………24
4.1. Principiile Contabile General Acceptate (GAAP)……………………24
4.2. Principiile prevăzute de Cadrul general al IASB………………25
4.3. Aplicarea principiilor contabilităţii financiare în contabilitatea de gestiune………….26

Capitolul 5. Studii de caz............28
5.1. Principii prevăzute de OMFP 1752/2005...........28

Concluzii şi propuneri.............42

Anexe...........44

Bibliografie...........55

Teza de licenta - Abordare nationala vs. internationala a stocurilor - ID: 02101 - Volum 65 pagini

Introducere

I. Prezentarea Societăţii Comerciale Arctic S.A. Găești

I.1. Scurt istoric
I.2. Obiectul de activitate
I.3. Capitalul social
I.4. Structura organizatorică

II. Recunoastere și evaluare privind stocurile
II.1 Noţiuni generale privind stocurile
II.2. Recunoaștere inițială
II.3 Evaluarea stocurilor ulterioară
II.4 Contabilizarea stocurilor
II.5. Prevederi internaţionale privind stocurile - IAS 2
II.6 Gestiunea stocurilor

III. Studiu de caz, înregistrări contabile aferente stocurilor în decursul lunii decembrie 2009 la SC Arctic Găești S.A.
III.1. Balanţa de verificare iniţială (luna noiembrie):
III. 2. Monografie contabilă
III.3. Registrul Cartea-Mare:

Capitolul IV - Aplicaţie informatică în Microsoft Access pentru evidenţa stocurilor la S.C. Arctic Găeşti S.A.
IV.1.Obiectivul aplicaţiei
IV.2.Prezentarea modelului

Concluzii
Bibliografie

Teza de licenta - Contabilitatea creantelor si a datoriilor comerciale - ID: 02100 - Volum 133 pagini

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND DATORIILE ŞI CREANŢELE COMERCIALE

1.1 Relaţiile cu furnizorii
1.1.1. Denumirea conceptului de datorie
1.2. Relaţiile cu clienţii
1.2.1. Definirea conceptului de creanţă
1.3. Obiectivele contabilitaţii datoriilor şi creanţelor comerciale
1.4. Evaluarea creanţelor şi datoriilor
1.5. Caracterizarea relaţilor juridico-patrimoniale cu terţii

CAPITOLUL II. SC "AEROSTAR BACAU” SC - CADRUL ORGANIZATORIC AL STUDIULUI
2.1. Scurt istoric
2.2. Structura organizatorică S.C. AEROSTAR Bacau
2 2.1 Evaluarea activitaţii societaţii în anul 2006
2 2.2 Evaluarea nivelului tehnic al S.C. AEROSTAR S.A.
2 2.3Evaluarea activitaţii de aprovizionare tehnico-materială
2 2.4 Evaluarea activitaţii de vanzare
2 2.5 Evaluarea activitaţii de cercetare şi dezvoltare
2 2.6 Activele corporale ale societaţii
2.2.7 Tipul de management aplicat
2.2.8 Resurse umane
2.2.10 Piaţa de desfacere
2.2.11 Organizarea şi funcţionarea compartimentului financiar-contabil

CAPITOLUL III. CONTABILITATEA ŞI GESTIUNEA DATORIILOR SI CREANŢELOR COMERCIALE LA S.C. ,,AEROSTAR” S.A. BACAU
3.1. Sistemul purtătoriior primari de informaţii privind datoriile şi creanţele comerciale
3.2 Contabilitatea curentă a datoriilor si creanţelor comerciale
3.2.1 Contabilitatea datoriilor comerciale
3.2.1.1. Sistemul de conturi folosit privind datoriile comerciale
3.2.1.2. Reflectarea în contabilitate a operaţiilor privind datoriile comerciale
3.2.2 Contabilitatea creanţelor comerciale
3.2.2.2. Reflectarea în contabilitate a operaţiilor privind creanţele comerciale
3.2.3. Contabilitatea avansurilor intersocietăţi
3.2.4. Contabilitatea reducerilor de preţ efectuate în relaţiile comerciale
3.2.5 Contabilitatea efectelor de comert
3.3 Informaţia de bilanţ privind datoriile şi creanţele comerciale
3.3.1. Situaţiile financiare privind datoriile şi creanţele comerciale
3.3.1.1. Analiza lichiditaţii şi solvabilitaţii de plata a întreprinderii
3.3.2. Analiza gestiunii creditului client
Viteza de rotaţie a creanţelor curente
3.3.3. Analiza gestiunii datoriilor curente
Viteza de rotaţie a datoriilor curente
3.3. 5. Analiza corelaţiei creanţe - datorii

CAPITOLUL IV. POSIBILITAŢI DE EXTIXDERE A UTILIZARII MIJLOACELOR MODERNE DE CALCUL LA S.C ,,AEROSTAR” S.A.
4.1 Prezentarea sistemului cu care se opereaza
4 1.1 Sistemul informational economic
4.2. Prezentarea actualului sistem informatic - parte integrantă a sistemului informaţional economic
4 2.1 Module şi funcţionalităţi ale produsului informatic Siveco
4 .2.3 Beneficiile implementării produsului ERP Siveco

PROGRAM
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Teza de masterat - Regimul juridic al controlului fiscal - Volum 86 pagini

Declaraţia privind propria răspundere

Introducere

I. Bazele teoretice ale controlului fiscal în cadrul unui sistem de drept

1.1. Conceptul de control în cadrul unui sistem de drept şi în cadrul economiei de piaţă
1.2. Controlul fiscal- element juridic al admnistrării fiscale
1.3. Rolul controlului fiscal în cadrul statului de drept. Tipurile de control fiscal

II. Metodologia juridico-normativă a controlului fiscal-aspecte de practică naţională şi internaţională
2.1. Principii generale de efectuare a controlului fiscal în Republica Moldova
2.2. Metodele de organizare a controlului fiscal
2.3. Procedura de efectuare a controlului fiscal
2.4. Analiza practici internaţionale de organizare a controlului fiscal şi estimarea posibilităţilor de utilizare în Republica Moldova

III. Evaluarea şi perfecţionarea reglementărilor privind controalele fiscale în Republica Moldova
3.1. Evaluarea controalelor fiscale din Republica Moldova. Metode de determinare a eficienţei controlului fiscal
3.2. Efectuarea practică şi argumentarea juridică privind controlul fiscal
3.3. Direcţii de perfecţionare a controlului fiscal în Republica Moldova

Concluzii şi recomandări
Bibliografie
Adnotare (în romană)
Adnotare (în engleză)
Anexe

Teza de masterat - Regimul juridic al controlului financiar - Volum 81 pagini

INTRODUCERE

Capitolul 1. CARACTERISTICA GENERALĂ A CONTROLULUI FINANCIAR

1.1. Noţiunea, principiile şi funcţiile controlului financiar
1.2. Formele controlului financiar
1.3. Eficientizarea controlului financiar

Capitolul 2. ORGANELE COMPETENTE ÎN EXERCITAREACONTROLULUI FINANCIAR
2.1. Serviciul Control Financiar şi Revizie
2.1.1. Organizarea şi funcţionarea Serviciului Control Financiar şi Revizie
2.1.2. Etapele desfăşurării controalelor de către Serviciul Control
2.1.3. Financiar şi Revizie
2.2. Curtea de Conturi
2.2.1. Organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi
2.2.2. Activitatea de audit a Curţii de Conturi

Capitolul 3. METODOLOGIA ŞI PROCEDURA EXERCITĂRII CONTROLULUI FINANCIAR
3.1. Sistemul metodologic a controlului financiar
3.2. Metodele de control financiar
3.3. Procedura exericitării controlului financiar

CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
ADNOTARE
ANNOTASION

Teza de licenta - Contabilitatea datoriilor - Volum 61 pagini

Introducere

Capitolul I. Tratamentul contabil privind datoriile financiare şi comerciale

1.1. Clasificarea datoriilor şi contabilitatea datoriilor pe termen lung
1.2. Contabilitatea datoriilor financiare şi comerciale pe termen scurt

Capitolul II. Contabilitatea datoriilor calculate pe termen scurt
2.1. Contabilitatea datoriilor faţă de personal privind remunerarea muncii
2.2. Contabilitatea datoriilor privind decontările cu bugetul şi altor datorii pe termen scurt
2.3. Inventarierea datoriilor şi dezvăluirea informaţiei privind datoriile în rapoartele financiare

Încheiere
Bibliografie
Anexe

Teza de licenta - Organizarea contabilității și auditul stocurilor de mărfuri și materiale - Volum 66 pagini

Cuprins

Introducere

Capitolul I. Aspecte teoretice privind stocurile de mărfuri și materiale

1.1. Componenţa, caracteristica şi clasificarea stocurilor de mărfuri și material
1.2. Modul de constatare şi evaluare a stocurilor de mărfuri și materiale

Capitolul II. Particularităţile contabilităţii stocurilor de mărfuri și materiale la S.A.”Stejaur-Market”
2.1. Organizarea şi ţinerea contabilităţii materialelor
2.2. Perfectarea documentară şi contabilitatea obiectelor de mică valoare și scurtă durată
2.3. Contabilitatea mărfurilor
2.4. Prezentarea stocurilor de mărfuri și materiale în rapoartele financiare

Capitolul III. Auditul stocurilor de mărfuri și materiale în cadrul S.A. “Stejaur-Market”
3.1. Reglementarea normativă şi legislativă a auditului stocurilor de mărfuri și materiale
3.2. Organizarea auditului stocurilor de mărfuri și materiale în cadrul entităţii

Încheiere
Bibliografie

Teza de licenta - Influenta impozitelor directe asupra proceselor social-economice in RM - Volum 78 pagini

CUPRINS

Declaraţia privind propria răspundere
Lista abrevierilor
Lista figurilor şi lista tabelelor

Introducere

I. Abordări teoretice privind impozitele directe

1.1. Esenţa şi clasificarea impozitelor
1.2. Rolul economic şi social al impozitelor directe
1.3. Practica mondială de impunere directă

II. Sistemul impunerii directe în Republica Moldova la etapa actuală
2.1. Caracteristici legislative privind impozitul pe venit
2.2. Caracteristici legislative privind impozitul pe bunurile imobiliare
2.3. Rolul impozitelor directe în formarea veniturilor bugetului Republicii Moldova

III. Analiza impactului impozitelor directe asupra proceselor social-economice în Republica Moldova
3.1. Analiza impactului impozitelor directe asupra anumitor procese economice
3.2. Influenţa impozitelor directe asupra veniturilor persoanelor fizice
3.3. Direcţii de perfecţionare a sistemului de impunere directă în Republica Moldova

Concluzii şi recomandări
Bibliografie
Adnotare (în română)
Adnotare (în engleză)
Anexe

Teza de licenta - Contabilitatea veniturilor si cheltuielilor - Volum 64 pagini

CUPRINS

Introducere

Capitolul I. Bazele teoretice ale contabilităţii veniturilor şi cheltuielilor

1.1. Noţiunea, caracteristica şi clasificarea veniturilor şi cheltuielilor
1.2. Recunoaşterea şi evaluarea veniturilor şi cheltuielilor

Capitolul II. Contabilitatea veniturilor
2.1. Perfectarea documentară şi contabilitatea veniturilor din activitatea operaţională
2.2. Perfectarea documentară şi contabilitatea veniturilor din activitatea neoperaţională

Capitolul III. Contabilitatea cheltuielilor
3.1 Perfectarea documentară şi contabilitatea cheltuielilor activitaţii operaţionale
3.2 Perfectarea documentară şi contabilitatea cheltuielilor activitaţii neoperaţionale
3.3 Dezvăluirea informaţiei privind veniturile şi cheltuielile în rapoartele financiare

Încheiere
Bibliografie
Anexe

Teza de licenta - Contabilitatea si analiza cheltuielilor intreprinderii - Volum 58 pagini

Introducere

Capitolul I. Caracteristica generală, componenţa, evaluarea şi constatarea cheltuielilor

1.1. Conţinutul economic, componenţa şi clasificarea cheltuielilor
1.2. Constatarea şi evaluarea cheltuielilor
1.3. Sarcinile contabilităţii cheltuielilor

Capitolul II. Contabilitatea cheltuielilor entităţii
2.1. Contabilitatea cheltuielilor activităţii operaţionale
2.2. Contabilitatea cheltuielilor activităţii neoperaţionale
2.3. Contabilitatea cheltuielilor privind impozitul pe venit

Capitolul III. Analiza cheltuielilor
3.1. Aprecierea generală a structurii şi dinamicii cheltuielilor entităţii
3.2. Analiza cheltuielilor perioadei
3.3. Analiza cheltuielilor activităţii neoperaţionale

Încheiere
Bibliografie
Anexe

Teza de masterat - Contabilitatea consumurilor si controlul de gestiune al acestora la SC Alexdan SRL - ID:01600 - Volum 78 pagini

INTRODUCERE

Capitolul I: Conceptul şi obiectivele contabilităţii consumurilor

1.1. Conţinutul economic, componenţa şi structura consumurilor. Caracteristica actelor normative
1.2. Problemele aferente contabilităţii consumurilor

Capitolul II: Contabilitatea managerială a consumurilor la S.C. „ALEXDAN”S.R.L.
2.1. Contabilitatea consumurilor activităţii de bază
2.2. Contabilitatea consumurilor activităţii auxiliare
2.3. Contabilitatea consumurilor indirecte de producţie

Capitolul III: Controlul de gestiune la S.C. „ALEXDAN”S.R.L.
3.1. Definirea controlului de gestiune şi sarcinile acestuia
3.2. Organizarea şi exercitarea controlului de gestiune la S.C. „ALEXDAN”S.R.L.

ÎNCHEIERE
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Teza de licenta - Contabilitatea si analiza creantelor la SRL Borimax - ID:01344 - Volum 75 pagini

Introducere

Capitolul I. Noţiuni generale privind creanţele, componenţa, caracteristica şi clasificarea acestora

1.1 Caracteristica actelor normative şi surselor bibliografice privind contabilitatea creanţelor
1.2 Noţiuni generale, componenţa şi clasificarea creanţelor

Capitolul II. Contabilitatea creanţelor
2.1Contabilitatea creanţelor comerciale
2.2 Contabilitatea creanţelor ale personalului
2.3 Contabilitatea altor creanţe
2.4 Modul de reflectare a creanţelor în rapoartele financiare

Capitolul III. Analiza creanţelor
1.1 Analiza dinamică şi structura creanţelor
1.2 Analiza expresă a creanţelor
1.3 Analiza rotaţiei creanţelor

Bibliografie

Teza de licenta - Contabilitatea şi auditul creanţelor la SRL Chiriac Prim - ID:01343 - Volum 73 pagini

INTRODUCERE

CAPITOLUL I NOTIUNI GENERALE PRIVIND CLASIFICAREA, RECUNOAŞTEREA ŞI EVALUAREA CREANŢELOR

1.1. Caracteristica actelor normative privind contabilitatea creanţelor
1.2. Trecerea în revistă a surselor bibliografice aferete temei
1.3. Clasificarea, recunoaşterea şi evaluarea creanţelor

CAPITOLUL II CONTABILITATEA CREANŢELOR PE TERMEN SCURT
2.1. Contabilitatea creanţelor comerciale
2.2. Contabilitatea creanţelor privind decontările personalului înteprinderii.
2.3. Contablitatea creanţelor privind decontările cu bugetul
2.4. Contabilitatea creanţelor privind veniturile calculate şi a altor creanţe pe termen scurt

CAPITOLUL III AUDITUL CREANŢELOR ÎNTREPRINDERII SRL „CHIRIAC PRIM”
3.1. Planificarea auditului
3.2. Efectuarea procedurilor de audit al creanţelor
3.3. Finalizarea auditului şi emiterea raportului de audit

BIBLIOGRAFIE
ÎNCHEIERE

Teza de masterat - Perfectionarea contabilitatii creantelor la ”Saturn Grup” SRL - ID:01342 - Volum 68 pagini

INTRODUCERE

CAPITOLUL 1. BAZELE METODOLOGICE ALE CONTABILITĂŢII CREANȚELOR

1.1. Noţiuni generale privind componenţa şi clasificarea creanţelor
1.2. Probleme aferente recunoasterii si evaluarii creantelor

CAPITOLUL 2. ASPECTELE PROBLEMATICE ALE CONTABILITĂȚII CREANȚELOR
2.1. Contabilitatea creanţelor comerciale
2.2. Contabilitatea creanţelor personalului
2.3. Contabilitatea altor creanţe

CAPITOLUL 3. DEZVĂLUIREA INFORMAŢIEI IN RAPOARTELE FINANCIARE PRIVIND CREANŢELE ENTITĂŢII ŞI GESTIUNEA ACESTORA
3.1. Modul de reflectare a creanţelor în rapoartele financiare
3.2. Gestiunea creanţelor

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ADNOTARE
ANEXE

Teza de licenta - Contabilitatea produselor la SA Zorile - ID:01341 - Volum 54 pagini

INTRODUCERE

CAPITOLUL I: CONTABILITATEA INTRĂRII PRODUSELOR FINITE

1.1 Definiția și evaluarea produselor finite
1.2 Contabilitatea intrării produselor finite

CAPITOLUL II: CONTABILITATEA IEȘIRII PRODUSELOR FINITE
2.1 Contabilitatea ieșirii produselor finite
2.2 Inventarierea produselor finite
2.3 Dezvăluirea informației privind produsele finite în rapoartele financiare

ÎNCHEIERE
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Teza de licenta - Contabilitatea cheltuielilor in baza IS Posta Moldovei - ID:01340 - Volum 75 pagini

INTRODUCERE

Capitolul I NOȚIUNI GENRALE PRIVIND COMPONENȚA, RECUNOASTEREA ȘI EVALUAREA CHELTUIELILOR

1. Aspecte generale privind componența cheltuielilor
2. Recunoașterea și evaluarea cheltuielilor

Capitolul II ORGANIZAREA CONTABILITĂȚII CHELTUIELILOR LA FILIALA ,,CENTRUL DE PRELUCRARE ȘI TRANSPORTARE POȘTĂ A ÎS ,,POȘTA MOLDOVEI’’
1. Contabilitatea cheltuielilor din activitatea operațională
2. Organizarea contabilității cheltuielilor din activitatea neoperațională
3. Reflectarea cheltuielilor în raportul financiar al entității

ÎNCHEIERE
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Teza de licenta - Conținutul și modul de întocmire al bilanțului contabil la SRL ”Acționarul” - ID:01339 - Volum 70 pagini

INTRODUCERE

CAPITOLUL I: GENERALIZĂRI ȘI CARACTERIZĂRI PRIVIND BILANȚUL CONTABIL

1.1 Bilanțul contabil și rolul acestuia în contabilitate
1.2 Caracteristica și conținutul bilanțului contabil
1.3 Funcțiile bilanțului contabil

CAPITOLUL II: STRUCTURA, NORME DE ÎNTOCMIRE ȘI ANALIZA BILANȚULUI CONTABIL
2.1 Structura bilanțului contabil
2.2 Posturile de bilanț și tipurile de modificări în bilanț
2.3 Norme de întocmire, verificare și analiză ale bialnțului contabil
2.4 Modul de întocmire a anexei și a notei explicative ale bilanțului contabil

CAPITOLUL III: ANALIZA ACTIVITĂȚII ECONOMICE A ÎNTREPRINDERII PE BAZA BILANȚULUI CONTABIL
3.1 Analiza posturilor din pasivul bilanțului
3.2 Analiza posturilor din activul bilanțului
3.3 Reformarea bilanțului contabil

CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
ANEXE