Comandă o lucrare de licență sau master la contabilitate de la echipa Infoteze.com. Suntem specializați în tezele de an, licență la contabilitate și audit.

Raport de practica - Raport privind practica de productie in cadrul Fregata S.A - ID: 02124 - Volum 37 pagini

Capitolul 1. Caracteristica generală a întreprinderii..........3
1.1 Forma organizatorico-juridică a întreprinderii; amplasarea şi adresa juridică...............3
1.2 Istoria fondării întreprinderii............4
1.3 Structura organizatorică şi de conducere a întreprinderii.............4
1.4 Prezentarea domeniilor de activitate şi produselor întreprinderii............6
1.5 Resursele de muncă ale întreprinderii..............6

Capitolul 2. Baza juridică şi normativă de activitate a întreprinderii............8

Capitolul 3. Starea financiară a întreprinderii.............11
3.1. Starea patrimonială a întreprinderii.............11
3.2. Mijloacele fixe................14
3.3. Activele nemateriale.............18
3.4. Activele curente.................19
3.5. Sursele de finanţare……………22
3.6 Rezultatele financiare ale activităţii şi rentabilitatea……………26

Capitolul 4. Managementul financiar al întreprinderii……………30
4.1. Subiecţii activităţii financiare a întreprinderii……………30
4.2 Organizarea desfacerii producţiei (oferte, servicii)…………30
4.3 Prognozarea şi planificarea financiară a întreprinderii………31

Concluzii…..…………32
Bibliografie…………35
Anexe…………36

Teza de doctor - Organizarea contabilitatii in institutiile de invatamint din Republica Moldova - ID: 02123 - Volum 213 pagini

INTRODUCERE 3

CAPITOLUL I. BAZELE CONCEPTUALE ALE ORGANIZĂRII SISTEMULUI FINANCIAR-CONTABIL ÎN INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT 9

1.1. Particularităţile activităţii şi finanţării instituţiilor de învăţământ superior şi influenţa
acestora asupra modului de organizare a contabilităţii 9
1.2. Bugetarea şi utilizarea resurselor financiare - funcţie de bază a organizării contabilităţii în instituţiile de învăţământ superior 19
1.3. Diversitatea aspectelor economico-juridice ale organizării contabilităţii în instituţiile de învăţământ superior 28

CAPITOLUL II. ASPECTE PROBLEMATICE ALE CONTABILITĂŢII ÎN INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR PUBLICE ŞI CĂI DE SOLUŢIONARE 44
2.1. Probleme ale contabilităţii finanţărilor, cheltuielilor bugetare şi modalităţi de soluţionare a acestora 44
2.2. Perfecţionarea organizării contabilităţii mijloacelor speciale din studii cu plată şi din alte plăţi şi servicii prestate de instituţiile de învăţământ publice 62
2.3. Aspecte ale contabilităţii mijloacelor fixe 76
2.4. Perfecţionarea contabilităţii decontărilor cu personalul şi cu studenţii 85
2.5. Rapoartele privind executarea bugetelor instituţiilor de învăţământ superior publice 97

CAPITOLUL III. PARTICULARITĂŢILE CONTABILITĂŢII VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR IN INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR PRIVATE 104
3.1. Consideraţii generale privind veniturile şi cheltuielile din prestarea serviciilor în instituţiile de învăţământ private 104
3.2. Aspecte problematice ale contabilităţii veniturilor din prestarea serviciilor de pregătire a specialiştilor 111
3.3. Particularităţi privind contabilitatea consumurilor şi cheltuielilor 117

Sinteza rezultatelor obtinute 131
Concluzii şi recomandări 132
Bibliografie 137
Adnotare (rom., engleză, rus.) 151
Cuvinte-cheie(rom., engleză, rus.) 154
Lista abrevierilor 155
Anexe 156

Teza de licenta - Contabilitatea Remunerarii Personalului si Analiza Utilizarii Fortei de Munca - ID: 02122 - Volum 68 pagini

INTRODUCERE

CAPITOLUL I . DELIMITARI PRIVIND DECONTARILE CU PERSONALUL.........2

1.1. Forta de munca-importanta, salariul nominal, salariul real......2
1.2. Cadrul juridic privind salarizarea.........4
1.3. Principiile sistemului de salarizare.........8
1.4. Datoriile fata de personal........15
1.5. Calcularea drepturilor cuvenite angajatilor si a retinerilor din salarii…………...19

CAPITOLUL II. ORGANIZAREA CONTABILITATII DECONTARILOR CU PERSONALUL.......21
2.1. Organizarea documentatiei..........21
2.2. Sistemul de conturi privind inregistrarea salariilor si reflectare in contabilitate a decontarilor cu personalul..........26
2.2.1. Evidenta si contabilitatea decontarilor cu personalul..........26
2.2.2. Contabilitatea contributiilor societatii..........34
2.2.3. Cheltuielile cu personalul,asigurarile si protectia sociala........38

CAPITOLUL III . CONTABILITATEACONTRIBUTIILOR INTREPRINDERII...................41
3.1. Contributia la asigurarile sociale........41
3.2. Contributia la asigurarile sociale de sanatate...........43
3.3. Contributia la bugetul asigurarilor pentru somaj..........45

CAPITOLUL IV. STUDIU DE CAZ PRIVIND REMUNERAREA PERSONALULUI SI ANALIZA UTILIZARII FORTEI DE MUNCA LA S.C. SPRESA S.R.L.........48
4.1. Prezentarea societatii S.C. SPRESA S.R.L........48
4.2. Studiu de caz la S.C. SPRESA S.R.L......48
4.3. Analiza utlizarii fortei de munca la S.C. SPRESA S.R.L........51


CONCLUZII SI PROPUNERI.........60

BIBLIOGRAFIE........62

ANEXE......63

Teza de doctor - Organizarea contabilitatii in institutiile de invatamint din Republica Moldova - ID: 02121 - Volum 210 pagini

INTRODUCERE..........3

CAPITOLUL I. BAZELE CONCEPTUALE ALE ORGANIZĂRII SISTEMULUI FINANCIAR-CONTABIL ÎN INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT….....9

1.1. Particularităţile activităţii şi finanţării instituţiilor de învăţământ superior şi influenţa acestora asupra modului de organizare a contabilităţii.........9
1.2. Bugetarea şi utilizarea resurselor financiare – funcţie de bază a organizării contabilităţii în instituţiile de învăţământ superior ...........19
1.3. Diversitatea aspectelor economico-juridice ale organizării contabilităţii în instituţiile de învăţământ superior ............28

CAPITOLUL II. ASPECTE PROBLEMATICE ALE CONTABILITĂŢII ÎN INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR PUBLICE ŞI CĂI DE SOLUŢIONARE.........44
2.1. Probleme ale contabilităţii finanţărilor, cheltuielilor bugetare şi modalităţi de soluţionare a acestora.........44
2.2. Perfecţionarea organizării contabilităţii mijloacelor speciale din studii cu plată şi din alte plăţi şi servicii prestate de instituţiile de învăţământ publice ..........62
2.3. Aspecte ale contabilităţii mijloacelor fixe ........76
2.4. Perfecţionarea contabilităţii decontărilor cu personalul şi cu studenţii ......85
2.5. Rapoartele privind executarea bugetelor instituţiilor de învăţământ superior publice.........97

CAPITOLUL III. PARTICULARITĂŢILE CONTABILITĂŢII VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR ÎN INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR PRIVATE .......104
3.1. Consideraţii generale privind veniturile şi cheltuielile din prestarea serviciilor în instituţiile de învăţământ private .........104
3.2. Aspecte problematice ale contabilităţii veniturilor din prestarea serviciilor de pregătire a specialiştilor .............111
3.3. Particularităţi privind contabilitatea consumurilor şi cheltuielilor ...........117

Sinteza rezultatelor obţinute ............131
Concluzii şi recomandări ............132
Bibliografie.............137
Adnotare (rom., engleză, rus.) ..........151
Cuvinte-cheie(rom., engleză, rus.).........154
Lista abrevierilor ............155
Anexe.......156

Teza de licenta - Reglementarea salarizării angajaților, contabilitatea și auditul decontărilor cu personalul - ID: 02120 - Volum 54 pagini

INTRODUCERE

Capitolul I. Aspecte teoretice privind contabilitatea decontărilor cu personalul

1.1 Caracteristica actelor normative de bază aferente contabilității decontărilor cu personalul
1.2 Conceptul privind salariul și esența acestuia

Capitolul II. Contabilitatea decontărilor cu personalul in cadrul Modagrup SRL
2.1 Reflectarea documentară a decontărilor cu personalul
2.2 Evidența sintetică și analitică a decontărilor cu personalul

Capitolul III. Auditul decontărilor cu personalul
3.1 Acte normative și sursele de informare în cadrul auditului decontărilor cu personalul
3.2 Planificarea auditului decontărilor cu personalul
3.3 Exercitarea și perfectarea rezultatelor auditului decontărilor cu personalul

Incheiere
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Teza de masterat - Contabilitatea si auditul decontarilor cu bugetul la intreprinderea TermogazGrup S.R.L. - ID: 02119 - Volum 79 pagini

INTRODUCERE.........3

CAPITOLUL I. GENERALIZĂRI PRIVIND DECONTĂRILE CU BUGETUL, CARACTERISTICA I Ș CLASIFICAREA ACESTORA

1.1. Caracteristica actelor normative de bază privind contabilitatea și auditul decontărilor cu bugetul.........6
1.2. Caracteristica și clasificarea impozitelor și taxelor..................................10

CAPITOLUL II. ORGANIZAREA CONTABILITATEA PRIVIND DECONTĂRILE CU BUGETUL LA ÎNTREPRINDEREA „TERMOGAZGRUP” S.R.L.
2.1. Caracteristica generală a întreprinderii „Termogazgrup” S.R.L..........30
2.2. Contabilitatea decontărilor cu bugetul privind impozitele și taxele la întreprinderea „Termogazgrup” S.R.L....34
2.3. Penalităț i și amenzi privind impozitele, taxele și alte plăți la buget.......42

CAPITOLUL III. AUDITUL DECONTĂRILOR CU BUGETUL
3.1. Organizarea auditului decontărilor cu bugetul privind impozitele și taxele........51
3.2. Perfecționarea contabilității și auditului decontărilor cu bugetul privind impozitele și taxele.......60

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI..........69
BIBLIOGRAFIE...........72
ANEXE....................76
ADNOTARE...............99
LISTA ABREVIERILOR.........100

Teza de licenta - Contabilitatea decontărilor cu bugetul statului - ID: 02118 - Volum 52 pagini

CAPITOLUL I : ASPECT GENERALE PRIVIND IMPOZITELE ŞI TAXELE MOBILIZATE LA BUGETUL DE STAT
1. STRUCTURĂ ŞI CARACTERISTICI ALE IMPOZITELOR ŞI TAXELOR
1.1. Noţiuni generale privind impozitele şi taxele
1.2. Resursele financiare publice
1.3. Impozite şi taxe
1.4. Clasificarea impozitelor şi taxelor
1.5 Rolul şi funcţiile fiscalitãţii
2. DOCUMENTELE FOLOSITE PENTRU OBLIGAŢIILE FISCALE
2.1. Documente folosite pentru raportãrile fiscale
2.2. Documente ce stau la baza înregistrãrii obligaţiunilor fiscale
2.3 Structuri de conturi utilizatã pentru reflectarea decontãrilor fiscale

CAPITOLUL II : CONTABILITATEA DECONTÃRILOR CU BUGETUL DE STAT ŞI ALTE ORGANISME PUBLICE
1. CONTABILITATEA IMPOZITULUI PE PROFIT
1.1. Consideraţi generale privind impozitul pe profit
1.2 Anul fiscal al impozitului pe profit
1.3. Contribuabilii impozitului pe profit
1.4. Stabilirea bazei de calcul la impozitul pe profit
1.5. Cotele procentuale de impozit pe profit
1.6. Calcularea impozitului pe profit
1.7. Contabilizarea impozitului pe profit
2. CONTABILITATEA TAXEI PE VALOAREA ADAUGATÃ
2.1 Consideraţii generale privind T.V.A.
2.2 Operaţiuni economice supuse taxei pe valoarea adãugatã
2.3 Operaţiuni economice scutite taxe pe valoarea adãugatã
2.4. Baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată
2.5. Regimul deducerii taxei pe valoarea adãugatã
2.6. Obligaţiile plãtitorului de TVA
2.7. Contabilizarea operaţiunilor privind TVA-ul
3.CONTABILITATEA IMPOZITULUI PE SALARII
3.1. Noţiuni generale privind impozitul pe salarii
3.2 Calculul şi determinarea venitului din salarii
3.3. Deducerile salariale
3.4. Determinarea impozitului lunar
3.5. Obligaţiile plătitorului de venituri şi ale contribuabililor pentru venituri
salariale.
4. CONTABILITATEA DECONTĂRILOR FISCALE PRIVIND ALTE IMPOZITE, TAXE ŞI VĂRSĂMINTE ASIMILATE
4.1 Noţiuni generale privind alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate
4.2. Contabilizarea alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate
5. CONTABILITATEA FONDURILOR SPECIALE
5.1. Noţiuni generale
5.2.Contabilizarea fondurilor speciale
6. CONTABILITATEA ALTOR DATORII ŞI CREANŢE BUGETARE

Teza de licenta - Contabilitatea veniturilor din vinzari si costul vinzarilor - ID: 02117 - Volum 61 pagini

Întroducere .......3

Capitolul 1 Aspecte generale privind veniturile din vînzări și costul vînzărilor.........12

1.1. Conținutul economic, recunoașterea veniturilor din vînzărilor și costul vînzărilor ........12
1.2 Principiile și sarcinile evidenței veniturilor din vînzări și costul vînzărilor .................17
1.3 Analiza literaturii de specialitate aferente contabilității veniturilor din vînzări și costul vînzărilor ............25

Capitolul 2 Contabilitatea veniturilor din vînzări și costul vînzărilor în S.R.L. „Trosor-C.T.” …………35
2.1 Evidența primară a veniturilor din vînzări și costul vînzărilor….. 35
2.2 Generalizarea datelor documentelor primare …………………42
2.3 Evidența sintetică și analitică a veniturilor din vînzări și costului vînzărilor ..……………44
2.4 Reflectarea veniturilor și costului din vînzări în raportul privind rezultatele financiare ..……………50

Încheiere ...............56
Bibliografie .............59
Anexe ....................61

Teza de licenta - Contabilitatea stocurilor de materiale - ID: 02116 - Volum 65 pagini

Introducere ..........3

Capitolul I. Consideraţii generale privind stocurile de materiale............8

1.1. Caracteristica, componenţa şi clasificarea stocurilor de materiale............8
1.2. Constatarea şi evaluarea stocurilor de materiale..............17

Capitolul II. Contabilitatea stocurilor de materiale la S.R.L. “VALIGRIGOR”…………27
2.1. Contabilitatea materiilor prime şi materialelor.................27
2.2. Contabilitatea obiectelor de mică valoare şi scurtă durată şi uzurii acestora...........38
2.3. Prezentarea stocurilor de mărfuri şi materiale în rapoartele financiare...............44
2.4. Inventarierea stocurilor de materiale şi reflectarea rezultatelor inventarierii în contabilitate.........46

Capitolul III. Metode şi căi de ameliorare a contabilităţii a stocurilor de materiale.......51
3.1. Perfecţionarea contabilităţii stocurilor de materiale...........51
3.2. Măsuri privind sporirea eficienţei stocurilor de materiale.........57

Încheiere…………60
Bibliografia…………62
Anexe

Teza de licenta - Contabilitatea materialelor si obiectelor de mica valoare ale intreprinderii in baza materialelor srl hp rocadex grup - ID: 02115 - Volum 78 pagini

INTRODUCERE

CAPITOLUL 1. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND STOCURILE DE MATERIALE ŞI ÎNSEMNĂTATEA LOR ÎN ACTIVITATEA AGENŢILOR ECONOMICI

1.1 Sensul economic, structura şi importanţa stocurilor de materiale la nivel de întreprindere
1.2 Regulile şi metodele de evaluare a stocurilor de materiale şi a obiectelor de mică valoare şi scurtă durată
1.3. Sarcinile contabilităţii materialelor şi obiectelor de mică valoare şi scurtă durată

CAPITOLUL 2. MODUL DE ORGANIZARE A CONTABILITĂŢII MATERIALELOR
2.1. Organizarea evidenţei materialelor la depozite şi în contabilitate
2.2. Documentarea şi contabilitatea intrării materialelor
2.3. Documentarea şi contabilitatea ieşirilor de materiale

CAPITOLUL 3. CONTABILITATEA OBIECTELOR DE MICĂ VALOARE ŞI SCURTĂ DURATĂ ŞI INVENTARIEREA RESURSELOR MATERIALE
3.1. Particularităţile contabilităţii obiectelor de mică valoare şi scurtă durată
3.2. Inventarierea resurselor materiale şi reflectarea rezultatelor constante în contabilitate

ÎNCHEIERE
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Teza de licenta - Contabilitatea marfurilor in comert cu ridicata - ID: 02114 - Volum 54 pagini

Introducere………3

Capitolul I. Noţiuni generale privind evaluarea şi contabilitatea mărfurilor……..8

1.1 Caracterisrica actelor normative şi a surselor bibliografice privind contabilitatea circulaţiei marfurilor....18
1.2 Evaluarea mărfurilor şi modul de formare a preţului în unităţile de comerţ..........22

Capitolul II. Contabilitatea mărfurilor în unităţile de comerţ cu ridicata………23
2.1 Organizarea răspunderii materiale în unităţile de comerţ cu ridicata.........24
2.2 Documentarea şi contabilitatea aprovizionării mărfurilor şi ambalajelor în unităţile de comerţ cu ridicata........33
2.3 Contabilitatea vînzării mărfurilor şi în unităţile comerciale cu ridicata..........38

Capitolul III. Controlul de gestiune al stocurilor de mărfuri şi ambalaje.............39
3.1 Sistemul de rapoarte al gestionarilor privind mişcarea şi existenţa mărfurilor şi ambalajelor………40
3.2 Organizarea evidenţei analitice a mărfurilor şi ambalajelor în depozite şi contabilitate………49

Încheiere…………51
Bibliografie………53
Anexe

Teza de licenta - Contabilitatea circulatiilor marfurilor - ID: 02113 - Volum 48 pagini

Declaraţia privind propria răspundere……...…3
Introducere...……4

Capitolul I. Sistemul informaţional contabil al stocurilor de mărfuri………………8

1.1.Aspecte definitorii ale evaluării stocurilor şi circulaţiei mărfurilor...............8
1.2. Fluxuri informaţionale specifice stocului de mărfuri şi transpunerea lor contabilă…...….…13

Capitolul II. Contabilitatea stocurilor şi a operaţiunilor cu mărfuri…………16
2.1. Formele, documentele şi aprovzionarea cu mărfuri……….……………………16
2 .2. Contabilitatea vînzării mărfurilor cu plata integrală în numerar…………….…24
2.3. Modul de întocmire, prezentare şi prelucrare a raportului gestionarului…………26
2.4. Contabilitatea vînzării mărfurilor prin alte forme de plată …………………28

Capitolul III. Controlul circulaţiei stocurilor de mărfuri………………36
3.1. Controlul stocului de mărfuri – parte componentă a sistemului general de control economico-financiar …………36
3.2. Controlul faptic-principal procedeu de control al integrităţii stocurilor......................38
3.3. Controlul existenţei înregistrării şi păstrării stocurilor de mărfuri şi ambalaje............41
3.4. Controlul efectiv al integrităţii stocurilor de mărfuri şi ambalaje..............43

Încheiere..........47
Bibliografie…………50
Anexe

Teza de licenta - Contabilitatea cheltuielilor - ID: 02112 - Volum 52 pagini

Introducere

Capitolul I Contabilitatea cheltuielilor ale activitaţii operaţionale

1.1. Componenţa, caracteristica, clasificarea, evaluarea şi constatarea cheltuielilor din activitatea operaţională
1.2. Documentarea si contabilitatea costului vinzarilor
1.3. Documentarea si contabilitatea cheltuielilor comerciale
1.4. Documentarea si contabilitatea cheltuielilor generale si administrative, precum şi a celor operaţionale

Capitolul II Contabilitatea cheltuielilor ale activitatii neoperationale
2.1 Componenta,caracteristica, clasificarea, evaluarea si constatarea cheltuielilor din activitatea neoperationala
2.2. Documentarea si contabilitatea cheltuielile activităţii de investiţii
2.3. Documentarea si contabilitatea cheltuielilor activităţii financiare
2.4. Documentarea si contabilitatea pierderile excepţionale

Capitolul III Contabilitatea cheltuielilor privind impozitul pe venit
3.1 Documentarea si contabilitatea cheltuielilor privind impozitul pe venit
3.2 Reflectarea informatiilor privind cheltuielile in rapoartele financiare

Incheiere
Bibliografie

Teza de an - Creante si datorii - ID: 02111 - Volum 35 pagini

Introducere

1. Reglementarea normativă a polticii de contabilitate a întreprinderii conform SNC 1 “Politica de contabilitate”
2. Comentariile cu privire la aplicarea SNC 1 “Politica de contabilitate”
3. Particularitățile elaborării politicii de contabilitate conform SNC si IFRS
4. Contabilitatea şi documentarea datoriilor comerciale la întreprinderea SRL „PRODANIO-LUX”
5. Modul de prezentare a datoriilor si creantelor comerciale in Rapoartele Financiare

Incheiere
Bibliografie

Teza de an - Contabilitatea marfurilor in unitatile de comert cu ridicata - ID: 02110 - Volum 35 pagini

Introducere

1. Conţinutul activităţii şi rolul economic al comerţului cu ridicata
2. Organizarea evidenţa mărfurilor şi inventarierea acestora în unităţile de comerţ cu ridicata
3. Documentarea şi contabilitatea aprovizionării cu mărfuri a unităţilor comerciale cu ridicata
4. Documentarea şi contabilitatea vânzării mărfurilor din unităţi comerciale cu ridicata

Încheiere
Bibliografie
Anexe

Teza de an - Analiza rapoartelor financiare - ID: 02109 - Volum 42 pagini

Introducere……2

Capitolul I “Aspecte conceptuale privind analiza economico-financiară”........5

1.1. Rolul, necesitatea şi destinaţia analizei economico-financiare………………5
1.2. Concepte, definiţii privind analiza şi diagnosticul economico-financiar…...10

Capitolul II “Analiza activitatii operationale”...........15
2.1. Notiuni conceptuale privind indicatorul „Activitatea operationala”.............15
2.2. Analiza generala, structurala si factoriala a indicatorului „Activitatea operationala”….........21

Capitolul III “Analiza stocurilor de marfuri si materiale”.......30
3.1. Notiuni conceptuale privind indicatorul „Stocuri de marfuri si materiale”...............30
3.2. Analiza generala, structurala si factoriala a indicatorului „Stocuri de marfuri si materiale....33

Concluzii ……………40
Bibliografie…………41
Anexe…………………42

Teza de an - Activele curente - ID: 02108 - Volum 32 pagini

Introducere .........3

Capitolul I. Aspecte generale privind activele curente la întreprindere............5

1.1. Esenţa, conţinutul şi structura activelor circulante în sfera proceselor economice.........5
1.1. Conţinutul activelor circulante...........5
1.1.2. Structura activelor circulante...........6
1.1.2.1. Gestionarea mijloacelor băneşti.........6
1.1.2.2. Gestionarea creanţelor..................8
1.2. Clasificarea activelor circulante............10
1.3. Ciclul de exploatare...........................11

Capitolul II. Gestiunea activelor curente............13
2.1. Stocuri şi gestiunea lor...........13
2.1.1. Metode de dimensionare a stocurilor.........16
2.2 Surse de finanţare a activelor curente...........19
2.3 Rotaţia activelor curente..............21

Capitolul III. Analiza economico – financiară la Î.S. C.I. „Inmacom Didactic”...........23
3.1 Analiza generală a structurii activelor.............23
3.2 Analiza generală a structurii surselor de finanţare a activelor................29
3.3 Analiza lichidităţii..........32
3.4 Analiza fluxurilor băneşti............34
3.5 Analiza rotaţiei activelor...........35
3.6 Analiza rentabilităţii...............36

Concluzii..........40
Bibliografie..........42
Anexe

Teza de licenta - Contabilitatea mijloacelor fixe - ID: 02107 - Volum 55 pagini

INTRODUCERE........3

Capitolul I. Caracteristica, constatarea şi evaluarea mijloacelor fixe

1.1. Actele normative privind reglementarea contabilitaţii mijloacelor fixe..........6
1.2. Caracteristica surselor bibliografice a mijloacelor fixe.........9
1.3 Recunoaşterea şi evaluarea mijloacelor fixe..............12

Capitolul II. Contabilitatea intrării şi a uzurii mijloacelor fixe
2.1 Contabilitatea intrării mijloacelor fixe...........21
2.2 Contabilitatea uzurii mijloacelor fixe...........27

Capitolul III. Contabilitatea reparaţiei şi ieşirii mijloacelor fixe
3.1 Contabilitatea ieșirii mijloacelor fixe..................39
3.2 Contabilitatea reparației mijloacelor fixe...........45
3.3 Dezvăluirea informației aferente mijloacelor fixe în rapoartele financiare......50

ÎNCHEIERE.........53
BIBLIOGRAFIA..........56
ANEXE

Teza de licenta - Contabilitatea decontarilor cu bugetul privind impozitele si taxele locale regatex-grup srl - ID: 02106 - Volum 52 pagini

Introducere

Capitolul I. Organizarea contabilitatii impozitelor si taxelor locale

1.1. Baza legislativa privind impozitele locale
1.2. Caracteristica si clasificarea taxelor si impozitelor locale

Capitolul II. Contabilitatea decontarilor cu bugetul a taxelor si impozitelor locale
2.1. Contabilitatea decontarilor privind impozitele locale
2.2. Contabilitatea decontarilor privind taxele locale
2.3. Penalitati si amenzi privind impozitele, taxele si alte plati la buget

Capitolul III. Prezentarea informatiei privind impozitele si taxele locale
3.1. Modul de intocmire si prezentare a rapoartelor fiscale privind impozitele si taxele locale
3.2. Prezentarea informatiei privind impozitele si taxele locale in rapoartele finanaciare

Concluzii si recomandari
Bibliografie