Teze de licență la comandă la facultatea de finanțe și bănci, asigurări, piețe de capital. Redactarea lucrărilor de master, proiecte de specialitate la finanțe.

Teza de an - Finanțarea pe termen scurt a activității întreprinderii - ID:02274 - Volum 39 pagini

Introducere

CAPITOLUL I. BAZELE TEORETICE ALE ACTIVITĂȚII DE FINANȚARE A ÎNTREPRINDERII

1.1. Necesitatea și importanța activității de finanțare a întreprinderii
1.2. Factorii ce influențează decizia de finanțare a întreprinderii
1.3. Sursele de finanțare pe termen scurt a întreprinderii

CAPITOLUL II. FINANȚAREA PE TERMEN SCURT A ÎNTREPRINDERII ȘI PARTICULARITĂȚILE EI ÎN REPUBLICA MOLDOVA
2.1. Particularitățile politicii de finanțare pe termen scurt în Republica Moldova
2.2. Analiza politicii de finanțare pe termen scurt a activității operaționale a întreprinderii

Concluzii
Bibliografie
Anexe

Teza de an - Politica de Finantare pe Termen Scurt - ID:02273 - Volum 49 pagini

INTRODUCERE 2

CAPITOLUL 1. ROLUL STRATEGIILOR ŞI POLITICILOR FINANCIARE ÎN DEZVOLTAREA ÎNTREPRINDERII 4

1.1. Concepte privind politicile financiare 4
1.2 Conţinutul strategiilor financiare 7
1.3 Criterii de clasificare a deciziilor financiare 10

CAPITOLUL 2. SURSE DE FINANTARE A CICLULUI DE EXPLOATARE 12
2.1. Sursele proprii 12
2.2. Sursele atrase 13
2.3. Sursele împrumutate 14
2.4. Politica de finantare pe termen scurt 16

CAPITOLUL 3. EVIDENŢIEREA SURSELOR DE FINANŢARE PE TERMEN SCURT 23
3.1.Prezentarea firmei 23
3.2. Impactul politicii de gestiune a ciclului de exploatare asupra resurselor de finantare pe termen scurt 24
3.3. Finanţarea ciclului de exploatare al întreprinderii pe baza fondului de rulment şi a resurselor atrase 27
3.4. Corelaţiile fondului de rulment net 35
3.5. Elaborarea politicii fondului de rulment 37
3.6. Metodologia de previzionare a resurselor atrase 40

Concluzii şi propuneri 44

Teza de an - Fundamentare deciziei de finanţare a întreprinderii pe termen scurt - ID:02272 - Volum 39 pagini

Capitolul 1. Conţinutul deciziei de finanţare pe termen scurt a întreprinderii…………………….1
1.1. Importanţa deciziei de finanţare a întreprinderii pe termen scurt...........................1
1.2. Resurse de finanţare pe termen scurt a întreprinderii…………………………………3
1.2.1. Resurse proprii ……………………………………………………………4
1.2.2. Resurse împrumutate……………………………………………………...7

Capitolul 2. Decizia de finanţare a întreprinderii pe termen scurt din fonduri proprii …………10
2.1. Capacitatea de autofinanţare şi autofinanţarea ……………………………………10
2.2. Analiza capacităţii de autofinanţare şi autofinanţării la S.C. AEROSTAR S.A.....12
2.3. Autofinanţarea şi politica dividendelor..............................................22

Capitolul 3. Decizia de finanţare a întreprinderii pe termen scurt din credite…………………...27
3.1. Creditul bancar şi costul său...............................................................................27
3.2. Creditul comercial.............................................................................................31
3.3. Analiza lichidităţii şi îndatorării companiei AEROSTAR S.A..................................32

Concluzii
Bibliografie

Raport de practica la “ADI Studio” S.R.L. - ID:02270 - Volum 30 pagini

Introducere

CAPITOLUL I. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ȘI DE CONDUCERE A ÎNTREPRINDERII

CAPITOLUL II. DIAGNOSTICUL ECONOMICO-FINANCIAR AL ENTITĂȚII “ADI Studio” S.R.L

2.1. Analiza evoluţiei în dinamică şi a structurii patrimoniului
2.2. Aprecierea evoluţiei în dinamică, structurii şi stabilităţii surselor de finanţare
2.3. Evaluarea gestiunii financiare
2.4. Analiza lichidităţii
2.5. Analiza profitabilităţii

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI

Teza de doctor - Implementarea in Republica Moldova a experientei internationale in domeniul creditarii afacerilor mici - ID:02269 - Volum 167 pagini

Adnotarea (în limba română, rusă și engleză) ………5
Lista abrevierilor …………………………………………………10
Introducere ………………………………………………………11

Capitolul 1. Abordări teoretico – metodologice privind procesul de creditare a micului business 18

1.1. Reflecții conceptuale asupra procesului de creditare în contextul finanțării întreprinderilor micului business ………18
1.2. Mecanisme de creditare a afacerilor mici pe plan național și reglementarea acestora ……………………………………………31
1.3. Experiența internațională privind creditarea afacerilor mici și posibilități de implementare a acestora în Republica Moldova ………38
1.4. Concluzii la Capitolul 1 ……………………………………………48

Capitolul 2. Analiza aspectelor practice ale creditării micului business pe plan național și internațional 49
2.1. Politici și strategii de creditare bancară a afacerilor mici din Republica Moldova ………………………………………49
2.2. Analiza evoluției procesului de creditare a micului business din Republica Moldova …………………………………60
2.3. Riscurile aferente procesului de creditare a afacerilor mici și metode de estimare și diminuare acestora utilizate pe plan național și internațional …69
2.4. Modelarea prin tehnici probabilistice a riscului de insolvabilitate a IMM-urilor din Republica Moldova ………100
2.5. Concluzii la capitolul 2 ……………………………………………109

Capitolul 3. Perfecționarea procesului de creditare a micului business din Republica Moldova prin considerarea experienței Internaționale 112

3.1. Probleme și constrângeri ale procesului de creditare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii în Republica Moldova …………………112
3.2. Propuneri privind perfecționarea mecanismului de creditare a întreprinderilor micului business ……………………………………123
3.3. Concluzii la capitolul 3 ……………………………………………131

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI …………………133
BIBLIOGRAFIE ……………………………………………………………….138
ANEXE ………………………………………………………………………143


Teza de licenta - Rolul asigurarilor in cadrul pietei financiare din RM - ID:02268 - Volum 78 pagini

Introducere

Capitolul I. Conceptul teoretic al asigurărilor în economia de piaţă

1.1. Conceptul de asigurare şi necesitatea asigurării
1.2. Protecţia împotriva riscului
1.3. Piaţa de asigurare: esenţa, noţiune şi funcţie

Capitolul II. Analiza pieţei de asigurări din Republica Moldova
2.1 Situaţia actuală a pieţei de asigurări din Republica Moldova
2.2 Caracteristica sectoarelor de activitate
2.3 Tendinţe în activitatea companiilor care activează pe piaţa de asigurări din Republica Moldova

Capitolul III. Asigurarea în context internaţional
3.1 Asigurarea şi dezvoltarea economică
3.2 Piaţa asigurărilor Europei Centrale şi de Est
3.3 Impactul globalizării asupra asigurărilor

Încheiere

Proiect Compania de Asigurari Transelit SRL - ID:02267 - Volum 42 pagini

INTRODUCERE.........3

CAP. I ”ASPECTE TEORETICE PRIVIND ASIGURĂRILE ÎN REPUBLICA MOLDOVA ”4-10
CAP. II " ANALIZA INFLUENŢEI COMPANIEI DE ASIGURĂRI "TRANSELIT SRL” ÎN SECTORUL DE ASIGURĂRI NAŢIONAL ” ……10-16
CAP. III " ASIGURAREA PERSONALĂ ” ………………………………………………………16-22
CAP. IV " ASIGURAREA DE BUNURI ” ………………………………………………………...23-30
CAP. V " ASIGURAREA DE RĂSPUNDERE CIVILĂ” ………………………………………..30-38
CAP.VI " REFERINŢE PRIVIND VOLUMUL DE PRIME DE ASIGURĂRI ÎNCASATE ŞI DESPĂGUBIRI ACHITATE PENTRU FIECARE CLASĂ DE ASIGURARE PRESTATE DE " TRANSELIT SRL” ………39-40

CONCLUZIE…………………………………………………………………41
BIBIOGRAFIE………………………………………………………………42
ANEXE……………………………………………………………………………43-44

Teza de doctor - Fundamentele Monitorizarii Activitatii Economico-Financiare a Intreprinderilor de Stat - ID:02266 - Volum 186 pagini

LISTA ABREVIERILOR..............5

INTRODUCERE.......................6

1. FUNDAMENTELE MONITORIZĂRII ŞI EVALUĂRII POLITICILOR PUBLICE

1.1. Conceptul de monitorizare a întreprinderilor de stat în sistemul de politici publice....... 9
1.2. Abordări metodologice privind monitorizarea şi evaluarea politicilor publice în domeniul întreprinderilor de stat.....38
1.3. Concluzii la capitolul 1.............55

2. MONITORIZAREA FINANCIARĂ ÎN SISTEMUL ADMINISTRĂRII PROPRIETĂŢII COMPANIILOR DE STAT DIN SECTORUL REAL AL ECONOMIEI
2.1. Politicile europene de administrare a proprietăţii publice.......................58
2.2. Politicile autohtone de administrare a proprietăţii publice......................64
2.3. Impactul politicilor de administrare a proprietăţii publice asupra activităţii companiilor cu proprietate de stat în Republica Moldova.........75
2.4. Monitorizarea financiară a activităţii întreprinderilor de stat şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat..........82
2.5. Concluzii la capitolul 2..............88

3. EFICIENTIZAREA MECANISMULUI DE MONITORIZARE A ACTIVITĂŢII ECONOMICO-FINANCIARE A ÎNTREPRINDERILOR DE STAT
3.1. Aprecierea metodologiei de analiză economico-financiară a întreprinderilor de stat...... 91
3.2. Direcţii de perfecţionare a gestiunii şi monitorizării financiare a întreprinderilor de stat. 105
3.3. Eficientizarea procesului de planificare şi raportare privind activitatea întreprinderilor de stat şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat..........115
3.4. Concluzii la capitolul 3........127

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI................................................129
BIBLIOGRAFIE........................................................................134
ANEXE...................................................................................147

Raport de Practica ASITO 2011-2012 - ID:02265 - Volum 49 pagini

I. Caracteristica organizaţional-economică a companiei de asigurări S.A “ASITO”
1.1 Istoric,domeniul de activitate al companiei de asigurări „ASITO”
1.2 Structura organizatorică a companiei de asigurări “ASITO”
1.3 Analiza evoluţiei indicilor de bază şi de performanţă al companiei de asigurări

II. Desfăşurarea practicii de masterat în cadrul companiei „Asito S.A”,prin prisma studierii tipurilor de asigurări
2.1 Asigurarea facultativă de grup contra accidentelor din contul intreprinderi
2.2 Asigurarea individuală sau familială contra accidentelor
2.3 Asigurarea obligatorie de răspundere civilă a transportatorilor faţă de călători
2.4 Asigurarea internaţională de răspundere civilă auto CARTEA VERDE
2.5 Asigurarea facultativă a mijloacelor de transport (CASCO)
2.6 Asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule (AORCA)
2.7 Asigurarea încărcăturilor (CARGO)
2.8 Asigurarea bunurilor intreprinderilor industriale
2.9 Asigurarea comercială complexă
2.10 Asigurare „Proprietarul casei”
2.11 Asigurarea de răspundere profesională
2.12 Asigurarea de răspundere civilă generală
2.13 Asigurarea facultativă de sănătate
2.12 Asigurarea de cheltuieli medicale a persoanelor care pleacă peste hotare (Travel Health Insurance)

III. Activitatea de marketing desfăşurată de către C.I.A. ,,ASITO” S.A.

III. Reasigurările în cadrul C.I.A “ASITO” S.A

Concluzie
Bibliografie


Teza de master - Analiza economico-financiară a activității companiilor de asigurări din Republica Moldova - ID:02264 - Volum 78 pagini

LISTA ABREVIERILOR

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. ROLUL ANALIZEI ECONOMICO-FINANCIARE ÎN ACTIVITATEA COMPANIILOR DE ASIGURĂRI

1.1. Aprecierea metodologiei de analiză economico-financiară
1.2. Conținutul procesului de analiză economică-financiară
1.3. Clasificarea și structura serviciilor de asigurare
1.4. Rolul și locul companiilor de asigurări în sistemul economic al Republicii Moldova

CAPITOLUL II. ANALIZA PIEȚEI COMPANIILOR DE ASIGURĂRI DIN REPUBLICA MOLDOVA ȘI ORGANELE DE REGLEMENTARE
2.1. Bazele legislative de reglementare a activității companiilor de asigurări
2.2. Aspectele financiare ale formării şi dezvoltării pieței de asigurări în Republica Moldova
2.3. Analiza situației curente a companiilor de asigurări din Republica Moldova

CAPITOLUL III. ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ A COMPANIEI DE ASIGURĂRI S.A “TRANSELIT”
3.1. Caracteristica organizațional-economică a companiei de asigurări S.A “TRANSELIT”
3.2. Analiza activității economico-financiare a companiei de asigurări S.A “TRANSELIT”
3.3. Direcții și modalități de perfecționare a serviciilor de asigurare ale companiilor de asigurări

Concluzii
Bibliografie
Anexe

Teza de an - Creditarea agenților economici - ID:02263 - Volum 43 pagini

Introducere

CAPITOLUL I. BAZELE TEORETICE ALE CREDITULUI CA SUPORT AL DEZVOLTĂRII ECONOMIEI

1.1. Creditul – noțiuni, concepte, caracteristici
1.2. Esența economică și funcțiile creditului
1.3. Formele și scopurile acordării creditului

CAPITOLUL II. FUNDAMENTAREA DECIZIEI DE CREDITARE A ACTIVITĂȚII ÎNTREPRINDERII SRL.”Coval&CO” DE CĂTRE SECTORUL BANCAR DIN RM
2.1. Descrierea activității întreprinderii ”Coval&CO” S.R.L.
2.2. Analiza aspectelor financiare ale întreprinderii ”Coval&CO” S.R.L.
2.3. Etapele și analiza acordării creditului
2.4. Direcții de perfecționare a creditării agenților economici din Republica Moldova

Concluzii
Bibliografie
Anexe

Proiect de specialitate - Conditii de Creditare Bancara a Intreprinderilor din Republica Moldova - ID:02262 - Volumul 46 pagini

Introducere.........3

CAPITOLUL 1.CREDITUL CA FORMĂ DE SUPORT AL DEZVOLTĂRII ECONOMICE ............5

1.1. Creditul: necesitate, conţinut, esenţă, principii, trăsăturile caracteristice ale creditului………6
1.2. Funcţiile creditului: esenţă,caracteristică, clasificare……………………….......10
1.3. Formele şi scopurile acordării creditului……………………..…………..…..12

CAPITOLUL 2.CONDIŢII DE CREDITARE IMPUSE AGENŢILOR ECONOMICI DE CĂTRE BĂNCILE COMERCIALE DIN RM.........22
2.1 Etapele şi analiza acordării creditului..........................................24
2.2 Aprobarea şi acordarea creditului...............................................31
2.3 Controlul garanţiei şi urmărirea rambursării creditului..................35

Concluzii şi propuneri.....................................................................41
Bibliografie....................................................................................44
Anexă...........................................................................................45

Teza de licenta - Analiza politicii de creditare in cadrul bancii comerciale ,,Banca Sociala ,,SA filiala Ungheni - ID:02261 - Volum 49 pagini

Introducere.........3

Capitolul I. Conceptul si caracteristica politicii de creditare a bancii comerciale.........5

1.1 Politica de creditare a bancii si mecanismele ei de realizare.............5
1.2 Principiile politicii de creditare.......................................................12

Capitolul II Particularitatile politicii de creditare la nivel macroeconomic si la nivel de banca comerciala......18
2.1 Politica de creditare la nivel macroeconomic (BNM) ...............................................................................18
2.2 Particularitatile politicii de creditare la nivel de banca comerciala..............................................................23

Capitolul III Analiza politicii de creditare a BC,,BANCA SOCIALA,,SA.............................................................28
3.1 Analiza politicii de creditare la nivel de banca..................................................28
3.2 Particularitatile politicii de creditare in cadrul filialei BC,,BANCA SOCIALA,,SA.Ungheni................................41

Incheiere..........................................................................................52
Bibliografie ….....................................................................................53
Anexe..............................................................................................54

Lucrare de licenta - Analiza riscului de acordare a creditelor - ID:02260 - Volum 52 pagini

Introducere 3

Capitolul 1. Aspecte ale riscului bancar 5

1.1. Definirea riscurilor bancare 5
1.2. Clasificarea riscurilor bancare 6
1.2.1. Riscul de creditare 6
1.2.2. Riscul operaţional 7
1.2.3. Riscul datorat reglementarilor bancare 10
1.2.4. Riscul de produs 10
1.2.5. Riscul ratei dobînzii 11
1.2.6. Riscul lipsei de lichiditate 13
1.2.7. Riscul de curs valutar 15
1.2.8. Riscul de insolvabilitate 17
1.3. Importanţa gestionării Riscurilor bancare 18

Capitolul 2. Riscul de creditare 20

2.1. Principii şi reguli care stau la baza fundamentării deciziei de creditare 21
2.2. Evaluarea cantitativã a riscului de credit din perspectiva Basel II 22
2.3. Modelul Scoring şi principiul aplicarii în analiza riscului bancar 24
2.3.1. Modelul scoring utilizat de ABN AMRO Bank 27

Capitolul 3.Analiza şi modelarea activitaţii de creditare –ABN AMRO Bank - 29
3.1. Criteriile de evaluare a "Target Market” 29
3.1.1. Criteriul Ocupaţional 30
3.1.2. Criteriul Geografic 30
3.1.3. Piaţa Non-Target 30
3.1.4. Criteriile de eligibilitate pentru potenţialul client 31
3.2. Fişa de evaluare a riscului pentru client 32
3.2.1. Clasificarea riscului 35

Studiu de caz 36
A. Analiza internă 36
B. Analiza aspectelor nefinanciare 38
C. Analiza financiară-instrument principal al fundamentării deciziei corecte de creditare 39
C1. Indicatorii de bilanţ 39
C2. Indicatorii de performanţă ai contului de profit şi pierdere 43
D.Decizia de creditare 45

Concluzii şi Remarci 47
Bibliografie
Anexe

Proiect - Riscul Ratei Dobanzii - ID:02258 - Volum 19 pagini

1. Capitolul I: Conceptul de risc
1.1 Definirea riscului
1.2 Definirea riscului bancar,riscul de rata dobânzii

2. Capitolul II: Analiza riscului pe baza indicatorilor
2.1 Principalii indicatori utilizați pentru determinarea riscului
2.2 Studiu de caz: Gestiunea riscului de rată a dobânzii la BCR

3. Capitolul III: Metode de gestionare a riscului de rata dobânzii
3.1 Contractul Forward pe rata dobânzii
3.2 Contractul Swap pe rata dobânzii
3.3 Contracte opționale pe rata dobânzii

4. CAPITOLUL IV: Măsuri propuse.

5. BIBLIOGRAFIE

Teza de licenta - Gestiunea Riscurilor in Bancile Comerciale din Republica Moldova - ID:02257 - Volum 85 pagini

INTRODUCERE............4

CAPITOLUL I . BAZELE TEORETICE A RISCURILOR BANCARE................7

1.1. Considerații generale privind conceptul de risc................................12
1.2. Clasificarea riscurilor bancare .....................................................12
1.3. Metode de management a riscurilor bancare...................................23

CAPITOLUL II. ANALIZA ȘI SPECIFICUL RISCURILOR BANCARE..........27
2.1. Analiza riscului de creditare...........................................................27
2.2. Analiza riscului de lichiditate...........................................................32
2.3. Analiza riscului ratei dobînzii..........................................................39
2.4. Analiza riscului valutar..................................................................42
2.5. Analiza riscului de solvabilitate.....................................................49

CAPITOLUL III. SPECIFICUL GESTIUNII RISCURILOR.............,............53
3.1. Gestiune riscului bancar în cadrul B.C.“VICTORIA BANK” S.A...............53
3.2. Impactul riscurilor asupra performanțelor bancare.............................65

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI ...........................................................70
BIBLIOGRAFIE.....................................................................................73 ANEXE.................................................................................................75

Teza de an - Gestiunea Riscului Ratei Dobinzii prin Metode DGAP - ID:02256 - Volum 42 pagini

Introducere ........3

Capitolul I: Metode de analiză a riscului ratei dobînzii.........5

1.1. Instrumente de analiză a ratei dobînzii......................5
1.2. Evaluarea riscului de rata dobînzii prin metoda DGAP la băncile comerciale.....9

Capitolul II : Programe de acţiune privind gestiunea ratei dobînzii ......................21
2.1. Modul de gestiune a riscului ratei dobînzii prin metoda DGAP..........................21
2.2. Efectele gestiunii riscului ratei dobînzii la băncile comerciale din RM..............32

Încheierea......................................................................36
Bibliografia.....................................................................39

Anexa 1 .........................................................................40
Anexa 2 .........................................................................43
Anexa 3 .........................................................................44

Teza de an - Gestiunea riscului ratei dobanzii in bancile comerciale - ID:02255 - Volum 31 pagini

Introducere 2

Capitolul I. Caracteristica şi geneza riscului ratei dobânzii 4

1.1. Teorii privind dobânda 4
1.2. Conceptul de risc 11
1.3. Determinarea nivelului ratei dobânzii pe piaţă 14
1.4. Dobânda nominală şi dobânda reală 16

Capitolul II. Dobânda şi managementul ratei dobânzii 19
2.1. Managementul riscului bancar 19
2.2. Riscul ratei dobânzii 21

Concluzii 30
Bibliografie 31