Teze de licență la comandă la facultatea de finanțe și bănci, asigurări, piețe de capital. Redactarea lucrărilor de master, proiecte de specialitate la finanțe.

Teza de licenta - Eficientizarea metodelor de gestiune a riscului de credit - ID:01961 - Volum 61 pagini

Introducere……4

Capitolul I. CONCEPTE TEORETICE PRIVIND GESTIUNEA RISCULUI DE CREDITARE 7

1.1. Definirea şi factorii determinanţi ai riscului de credit   7 
1.2. Criterii şi indicatori de evaluare a riscului de credit   13 
1.3. Modul de apreciere a riscului de credit     18 
 
Capitolul II. GESTIUNEA RISCULUI DE CREDIT ÎN CADRUL BC „VICTORIABANK” SA  22
2.1. Identificarea riscului de credit  22 
2.2. Analiza riscului de credit al băncii   33 
2.3. Identificarea problemelor aferente gestiunii riscului de credit)  39 
 
Capitolul III. PERFECŢIONAREA GESTIUNII RISCULUI DE CREDIT ÎN CADRUL B.C. „VICTORIABANK” S.A  44
3.1. Căi de eficientizare a riscului de credit    44 
3.2. Recomandari privind diminuarea riscului de credit in B.C.„Victoriabank” S.A.  49
 
Încheiere     55 
Bibliografie  57

Anexe         59

Teza de licenta - Politica cursului valutar și influența lui asupra Republicii Moldova - ID:02586 - Volum 64 pagini

Introducere
 
CAPITOLUL I. Aspecte teoretice mecanismului cursului valutar
1.1. Cursul valutar – conceptul, tipologie, funcţii
1.1.1. Formarea cursului valutar
1.1.2. Tipologia cursurilor de schimb
1.1.3. Funcțiile cursului de schimb
1.2. Factorii care determină comportamentul cursului de schimb valutar
1.3. Reglementarea cursului valutar

CAPITOLUL II. Metode de influenţă a cursului valutar în componenţa comerţului exterior
2.1. Modele de formare a cursului valutar
2.1.1. Determinarea cererii şi ofertei de valută şi a cursului valutar de echilibru pe piaţă.
2.1.2. Dependenţa dintre cursul valutar, preţuri şi elasticitate. Condiţia Marshall-Lerner
2.2. Modelul de formare a cursului valutar Mundell-Fleming şi analiza factorilor de influenţă
2.3. Metoda de determinare a cursului oficial al leului moldovenesc
2.4. Gestiunea riscului valutar macroeconomic

CAPITOLUL III. Modalitaţi de gestionare a cursului valutar moldovenesc şi corelarea lui cu factorii de dezvoltare economici
3.1. Principalele variabile macroeconomice asupra cursului valutar
3.2. Corelarea cursului valutar cu comerţul exterior din Republica Moldova
3.3. Influenţa fluxurilor de remitenţe asupra cursului de scimb al leului moldovenesc
3.4. Dinamica fluxului de  investiţii în Republica Moldova asupra cursului valutar

Concluzie
Bibliografie
Anexe

Raport de practica la BC „Victoriabank” SA - ID:02585 - Volum 46 pagini

 
Introducere
 
1. Reglementarea, controlul, supravegherea și normativele economice obligatorii ale activității băncii comerciale 
2. Statutul băncii. Structura organizatorică și de conducere a băncii comerciale 
3. Resursele băncii, modul de formare a lor 
4. Modul deschiderii, modificării și închiderii conturilor la bancă 
5. Operațiunile de decontare, efectuate de banca comercială 
6. Operațiunile de casă ale băncii comerciale 
7. Operațiunile de credit și investiționale ale băncii comerciale 
8. Operațiunile cu valută, tipurile și modul organizării lor 
9. Rezultatul activității băncii comerciale și rapoartele financiare anuale ale băncii BC „Victoriabank” SA 
 
CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE

Teza de licenta - Analiza creditelor neperformante în cadrul băncilor autohtone - ID:02584 - Volum 60 pagini

INTRODUCERE 
 
CAPITOLUL I. ASPECTE TEORETICE PRIVIND CREDITELE NEPERFORMANTE

1.1. Elementele şi trăsăturile creditelor bancare
1.2. Factorii apariţiei creditelor neperformante
1.3. Indicatori şi criterii de evaluare a creditelor bancare din perspectiva calităţii

CAPITOLUL II. METODE DE DIMINUARE A CREDITELOR NEPERFORMANTE UTILIZATE ÎN BĂNCILE AUTOHTONE
2.1. Cadrul normativ privind creditele neperformante
2.2. Caracteristica metodelor de diminuare a creditelor neperformante
2.3. Proceduri de recuperare a creditelor neperformante 
 
CAPITOLUL III. PERFECTIONAREA GESTIUNII CREDITELOR NEPERFORMANTE
3.1. Practici internaţionale de gestiune a creditelor neperformante aplicabile în sistemul bancar autohton
3.2. Conlucrarea băncilor în prevenirea apariţiei creditelor neperformante
3.3. Eficientizarea gestiunii creditelor neperformante în sistemul bancar autohton  

CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Teza de licenta - Gestionarea riscului de credit în bănci - ID:02583 - Volum 70 pagini

Lista abrevierilor
Introducere 
 
CAPITOLUL I. ABORDĂRI TEORETICE PRIVIND RISCUL DE CREDIT ÎN ACTIVITATEA BANCARĂ

1.1. Abordarea conceptuală și clasificarea riscurilor bancare
1.2. Riscul de credit ca componentă a activității de creditare
1.3. Politici de gestiune a riscului de credit în cadrul activității bancare 
 
CAPITOLUL II. ANALIZA RISCULUI DE CREDIT ȘI GESTIUNEA ACESTUIA ÎN CADRUL BĂNCILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA
2.1. Procesul de evaluare a riscului de credit
2.2. Analiza riscului de credit în cadrul băncilor din Republica Moldova
2.3. Tehnici de acoperire și minimizare a riscului de credit 
 
CAPITOLUL III. CĂI ȘI POSIBILITĂȚI DE EFICIENTIZARE A GESTIUNII RISCULUI DE CREDIT ÎN BAZA EXPERIENȚEI INTERNAȚIONALE
2.1. Managementul riscului de credit din perspectiva experienței internaționale
2.2. Căi și direcții de eficientizare a metodologiei de evaluare a riscului de credit în bancă 
 
Concluzii și recomandări
Bibliografie
Anexe

Teza de licenta - Evaluarea cadrului de reglementare a băncilor și analiza respectării lui la BC Euro Credit Bank S.A. - ID:02582 - Volum 70 pagini

Lista abrevierilor
Introducere 
 
CAPITOLUL I. DEFINIREA ȘI EVALUAREA CADRULUI DE REGLEMENTARE A ACTIVITĂȚII BANCARE

1.1. Evoluția sistemului bancar și a legislației bancare în Republica Moldova
1.2. Rolul reglementării bancare și modele de supraveghere bancară
1.3. Reglementarea activității bancare 
 
CAPITOLUL II. ANALIZA RESPECTĂRII CADRULUI DE REGLEMENTARE A ACTIVITĂȚII BANCARE
2.1. Analiza cadrului de supraveghere bancară prin identificarea băncilor importante în Republica Moldova
2.2. Reglementările bancare necesare pentru un sistem bancar stabil şi efectiv, bazat pe experienţele internaţionale
2.3. Analiza stării financiare a sectorului bancar al Republicii Moldova prin prisma reglementării bancare 
 
CAPITOLUL III. PERFECȚIONAREA CADRULUI DE REGLEMENTARE A ACTIVITĂȚII BANCARE (ÎN BAZA BC EUROCREDITBANK)
3.1. Calitatea reglementărilor bancare din Republica Moldova determinată de evaluări şi metodologii internaţionale
3.2. Reglementarea bancară la BC Eurocreditbank şi evaluarea calităţii reglementărilor bancare
3.3. Măsuri de restructurare a politicii de reglementare bancară şi dirijarea lichidităţii în sectorul bancar din Republica Moldova conform comitetului BASEL II 
 
Concluzii și recomandări
Bibliografie
Anexe

Teza de an - Evaluarea creditelor bancare acordate persoanelor fizice - ID:02581 - Volum 34 pagini

Introducere 
 
CAPITOLUL I. ASPECTE TEORETICE PRIVIND OPERAȚIUNILE DE CREDITARE A PERSOANELOR FIZICE

1.1. Specificul creditării la persoanele fizice
1.2. Evaluarea credibilității persoanelor fizice 
 
CAPITOLUL II. EVALUAREA CREDITĂRII PERSOANELOR FIZICE ÎN REPUBLICA MOLDOVA
2.1. Analiza creditelor acordate persoanelor fizice în Republica Moldova
2.2. Direcții de perfecționare și eficientizare a procesului de creditare a persoanelor fizice în Republica Moldova 

Concluzii generale
Bibliografie
Anexe

Teza de licenta - Proceduri de Creditare a Persoanelor Fizice în Republica Moldova - ID:02580 - Volum 71 pagini

INTRODUCERE ........3
 
CAPITOLUL I. ABORDĂRI TEORETICE PRIVIND OPERAŢIUNILE DE CREDITARE A PERSOANELOR FIZICE ........5
1.1. Concepţii teoretico-metodologice privind creditarea.......................................................5
1.2. Determinantele esenţiale ale operaţiunilor de creditare a persoanelor fizice.................. 15
1.3. Creditul bancar - sursă importantă de satisfacere a necesităţilor curente ale populaţiei. 16
 
CAPITOLUL II. DETERMINAREA RISCULUI INDIVIDUAL DE CREDITARE ALE PERSOANELOR FIZICE ÎN CADRUL BC „MOLDOVA AGROINDBANK”........ 26
2.1. Selectarea creditelor acordate persoanelor fizice....................................................26
2.2. Analiza şi evaluarea riscului în activitatea de creditare a persoanelor fizice ............31
2.3. Garantarea creditelor - principalul mijloc de protejare faţă de riscul de nerambursare a creditului ....37
 
CAPITOLUL III. OPTIMIZAREA ORGANIZĂRII CREDITĂRII PERSOANELOR FIZICE ÎN REPUBLICA MOLDOVA ......46
3.1. Evoluţia pieţii creditului bancar acordat persoanelor fizice în Republica Moldova........... 46
3.2. Aspecte practice privind gestiunea riscului de credit al persoanelor fizice în Republica Moldova......52
3.3. Posibilităţi de optimizare a procesului de creditare a persoanelor fizice în Republica Moldova. ........61
 
BIBLIOGRAFIE.....................................................................................70
ANEXE

Teza de an - Bugetul - instrument al previziunii financiare - ID:02579 - Volum 34 pagini

INTRODUCERE 
 
Capitolul I. Rolul și esența economică a bugetului de stat

1.1. Bugetul de stat – concepte, definiții
1.2. Esenţa economică a bugetului de stat
1.3. Conținutul și problemática previziunii financiare
 
Capitolul II. Evoluția și performanțele bugetului de stat al Republicii Moldova
2.1. Rеglеmеntarеa juridică a sistеmului bugеtar în Rеpublica Moldova
2.2. Analiza еvoluțiеi și formării bugеtului dе stat
2.3. Dеtеrminarеa şi еvaluarеa mеtodеlor dе previziune financiară 

CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Raport de practica la intreprinderea “DAL-Nobil” SRL - ID:02578 - Volum 30 pagini

INTRODUCERE
 
CAPITOLUL I. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ȘI DE CONDUCERE A ÎNTREPRINDERII 
 
CAPITOLUL II. DIAGNOSTICUL ECONOMICO-FINANCIAR AL ENTITĂȚII "DAL-Nobil” S.R.L

2.1. Analiza evoluţiei în dinamică şi a structurii patrimoniului 
2.2. Aprecierea evoluţiei în dinamică, structurii şi stabilităţii surselor de finanţare  
2.3. Evaluarea gestiunii financiare 
2.4. Analiza lichidităţii 
2.5. Analiza profitabilităţii 
 
CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI

Raport de practică la Fincombank S.A - ID:02577 - Volum 49 pagini

Introducere. 4 
 
Capitolul I. Reglementarea, controlul, supravegherea și normativele economiceobligatorii aleactivității băncii comerciale. 6

1.1 Baza legislativă ce reglementează activitatea instituţiei financiare. 6
1.2 Organul ce efectuează controlul şi supravegherea activităţii băncii comerciale. 7
 
Capitolul II. Statutul băncii. Structura organizatorică şi de conducere a băncii comerciale    8
2.1 Conţinutul statutului băncii. Structura administrativă şi de control a băncii comerciale - organigrama băncii.......8
2.2 Structura organizatorică a Băncii 9 
 
Capitolul III. Resursele băncii, modul formării lor. 11
3.1 Capitalul social al băncii comerciale. 11
3.2 Fondurile proprii ale băncii comerciale: tipuri şi modul formării lor. 11
3.3 Resursele atrase ale băncii comerciale. 12
3.4 Modul deschiderii, gestionării şi închiderii conturilor de depozit. 21
 
Capitolul IV. Modul deschiderii, modificării şi închiderii conturilor la bancă......28
4.1 Deschiderea, modificarea, închiderea conturilor curente ale persoanelor fizice şi juridice în bancă comercială. 28
4.2 Modul Deschiderii contului 29
4.3 Modul închiderii conturilor. 31
 
Capitolul V. Operaţiunile de decontare, efectuate de banca comercială. 32
5.1 Operaţiuni de decontare efectuate de banca comercială. 32
5.2 Aderarea băncii la sistemele de transfer rapid de numerar. 35
 
Capitolul VI. Operaţiunile de casă ale băncii comerciale. 37
6.1 Organizarea serviciilor de casă la banca comercială. 37
6.2 Modul derulării operaţiunilor de încasare a numerarului în baza documentelor de încasare....38
 
Capitolul VII. Operaţiunile de credit şi investiţionale ale băncii comerciale. 39.
7.1 Politica de creditare a băncii comerciale. 39
 
Capitolul VIII. Operaţiunile cu valuta, tipurile şi modul organizării lor. 41
8.1 Operaţiuni de schimb valutar. 41
8.2 Controlul efectuării operaţiunilor cu numerarul 43 
 
Capitolul IX. Rezultatul activităţii băncii comerciale şi rapoartele financiare anuale ale băncii comerciale....44
 
Concluzie.............46
Bibliografie...........48

Teza de licenta - Politica de creditare a intreprinderilor din Republica Moldova - ID:02576 - Volum 69 pagini

Introducere  

CAPITOLUL I. CONSIDERATII TEORETICE PRIVIND POLITICA DE CREDITARE A ÎNTREPRINDERILOR

1.1. Conţinutul politicii de creditare a întreprinderilor
1.2. Regementarea și supravegherea politicii de creditare în Republica Moldova
1.3. Metodele de apreciere a credibilității întreprinderilor în vederea acordării creditelor 
 
CAPITOLUL II. MECANISMUL DE CREDITARE A ÎNTREPRINDERII S.A. „BICROMAT”
2.1. Etapele procesului de creditare a întreprinderii
2.2. Aprecierea stării financiare a întreprinderii în vederea creditării
2.3. Analiza creanțelor întreprinderii
2.4. Evaluarea riscului financiar și de credit a întreprinderii 
 
CAPITOLUL III. EFICIENTIZAREA POLITICII DE CREDITARE A ÎNTREPRINDERII S.A. „BICROMAT”
3.1. Perfecționarea politicii de creditare în contextul simplificării procesului de acordare a creditelor agenților economici
3.2. Metode de gestionare a riscului creditar
3.3. Dezvoltarea metodologiei de creditare a întreprinderilor în Republica Moldova
 
Concluzii generale
Bibliografie
Anexe

Teza de an - Politica de Creditare in Cadrul Intreprinderii - ID:02575 - Volum 36 pagini

Introducere…………2-3 
 
Capitolul I : Aspecte teoretice privind finanţarea

1.1 Gestiunea financiară pe termen scurt….…………4-10
1.2 Finanţarea pe baza clienţilor neîncasaţi…………10-12
1.3 Finanţarea cu ajutorul stocurilor……………………….12-13
1.4 Gestiunea financiară pe termen lung………………13-18
 
Capitolul II : Analiza financiara a întreprinderii
2.1 Gestiunea financiară a întreprinderii………19-21
2.2 Costul creditelor bancare și costul creditelor comerciale a întreprinderii „Rotexim”….20-26
2.3 Problemele politicii bancare în cadrul întreprinderii şi rezolvarea lor....31-32 
 
Concluzie………32-33
Bibliografie……34