Teze de licență la comandă la facultatea de finanțe și bănci, asigurări, piețe de capital. Redactarea lucrărilor de master, proiecte de specialitate la finanțe.

Teza de licenta - Surse exogene de finantare a intreprinderilor - ID:02554 - Volum 62 pagini

Declaraţia pe propria răspundere.........4
INTRODUCERE.. 4
 
Capitolul I. BAZELE TEORETICE PRIVIND SURSELE DE FINANȚARE LA NIVELUL ÎNTREPRINDERII
1.1. Conținutul politicii de finanțare la întreprindere.
1.2. Particularități privind modalitățile de finanțare  la nivelul întreprinderii
 
Capitolul II. REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE FINANȚARE EXOGENĂ ÎN CADRUL ÎNTREPRINDERII ”........”.
2.1. Analiza surselor endogene și exogene de finanțare a întreprinderii ”........”
2.2. Aplicarea criteriilor de formare a structurii financiare optime la întreprindere ”........”
 
Capitolul III. POSIBILITĂȚI DE FINANȚARE A ACTIVITĂȚII ÎNTREPRINDERILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA
3.1. Problemele privind finanțarea exogenă a întreprinderilor
3.2. Soluții optime de finanțare exogenă a întreprinderilor
 
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Teza de licenta - Politica de autofinantare si problemele asigurarii echilibrului financiar la intreprindere - ID:02553 - Volum 60 pagini

Introducere.......3

 

I. Abordări teoretico-metodologice privind echilibrul financiar şi autofinanţarea

1.1. Concept de echilibru financiar şi formele de manifestare ale acestuia........6

1.2. Politica de autofinanţare a întreprinderii şi factorii de incidenţă asupra autofinanţării.....13

1.3. Corelaţia dintre echilibrul financiar şi autofinanţare.........20

 

II. Analiza capacităţii de autofinanţare a întreprinderii şi de asigurare a echilibrului financiar

2.1. Analiza surselor de finanţare şi a capacităţii de autofinanţare.......23

2.2. Analiza corelaţiei dintre necesarul de finanţare şi posibilităţile de acoperire.......32

2.3. Analiza eficienţei utilizării resurselor financiare ale întreprinderii......42

 

III. Optimizarea mecanismului de finanţare a întreprinderii în vederea eficientizării politicii de autofinanţare şi asigurării echilibrului financiar

3.1. Teorii şi concepţii privind formarea unei structuri financiare optime.......44

3.2. Unele direcţii de majorare a autofinanţării întreprinderilor şi de asigurare a echilibrului financiar.....54

 

Concluzii şi recomandări.......58

Bibliografie

Teza de licenta - Analiza echilibrului financiar pe termen scurt a intreprinderii - ID:02552 - Volum 68 pagini

INTRODUCERE

 

CAPITOLUL I. ECHILIBRUL FINANCIAR -ELEMENT DE REFLECTARE A UNEI GESTIUNI FINANCIARE EFICIENTE

1.1. Definirea și formele de manifestare a echilibrului financiar al întreprinderii

1.2. Teorii privind echilibrul financiar al întreprinderii

1.3. Indicatorii echilibrului financiar al întreprinderii

 

CAPITOLUL II. ANALIZA ASIGURĂRII ECHILIBRULUI FINANCIAR PE TERMEN SCURT AL ÎNTREPRINDERII

2.1. Modalități de asigurare a echilibrului financiar pe termen scurt

2.2. Analiza surselor de finanțare pe termen scurt al întreprinderii

2.3. Analiza eficienţei utilizării resurselor financiare ale întreprinderii

 

CAPITOLUL III. ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR PE TERMEN SCURT AL ÎNTREPRINDERII VIOTOP SRL

2.1. Caracteristica generală a întreprinderii Viotop SRL

2.2. Analiza indicatorilor de echilibru financiar pe termen scurt al întreprinderii

2.3. Analiza echilibrului financiar pe baza ratelor de structură și finanțare pe termen scurt

2.4. Direcții și căi de îmbunătățire a echilibrului financiar al întreprinderii

 

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

ANEXE

Teza de an - Analiza pozitiei financiare si echilibrul financiar al intreprinderii - ID:02551 - Volum 41 pagini

I. BILANŢUL - ELEMENT DE REFLECTARE A ECHILIBRULUI FINANCIAR

 

II. INDICATORII ECHILIBRULUI FINANCIAR

2.1. FONDUL DE RULMENT 

2.2. NECESARUL DE FOND DE RULMENT

2.3. TREZORERIA NETĂ

 

III ANALIZA PERFORMANTELOR FINANCIARE

3.1. SOLDURI INTERMEDIARE DE GESTIUNE

3.2. CAPACITATEA DE AUTOFINANTARE

 

IV. ANALIZA FLUXURILOR DE TREZORERIE

4.1. TABLOUL UTILIZARILOR SI RESURSELOR 

4.2. TABLOUL CASH-FLOW-URILOR 

4.3. CASH-FLOW-URI UTILIZATE PENTRU EVALUAREA FIRMEI

4.4. ESTIMAREA VALORII INTREPRINDERII PRIN APLICAREA METODEI DE ACTUALIZARE

4.5 ANALIZA RATELOR DE LICHIDITATE

 

STUDIU DE CAZ PE SC.......

1 ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR PE BAZA BILANŢULUI

2. ANALIZA PERFORMANŢELOR FINANCIARE

3. ANALIZA FLUXURILOR DE TREZORERIE

 

VII. CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

Teza de an - Analiza metodelor de diminuare a creditelor neperformante ale băncii - ID:02550 - Volum 40 pagini

INTRODUCERE

 

CAPITOLUL I. ASPECTE TEORETICE PRIVIND CREDITELE NEPERFORMANTE

1.1. Elementele și trăsăturile creditelor bancare

1.2. Abordări conceptuale și factorii apariției creditelor neperformante

1.3. Indicatori și criterii de evaluare a calității creditelor bancare

 

CAPITOLUL II. METODE DE DIMINUARE A CREDITELOR NEPERFORMANTE ALE BĂNCII

2.1. Reglementarea şi supravegherea procesului de creditare bancară în Republica Moldova

2.2. Metode de recuperare a creditelor neperformante din portofoliul de credite al băncii

2.3. Căi și modalități de diminuare a creditelor neperformante ale băncii

 

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

ANEXE

Raport de practică la întreprinderea Adi Studio SRL - ID:02549 - Volum 31 pagini

INTRODUCERE......2

 

CAPITOLUL I. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ȘI DE CONDUCERE A ÎNTREPRINDERII........4

 

CAPITOLUL II. DIAGNOSTICUL ECONOMICO-FINANCIAR AL ENTITĂȚII "ADI Studio” S.R.L……7

2.1. Analiza evoluţiei în dinamică şi a structurii patrimoniului..........7

2.2. Aprecierea evoluţiei în dinamică, structurii şi stabilităţii surselor de finanţare......11

2.3. Evaluarea gestiunii financiare...........................................................................15

2.4. Analiza lichidităţii.............................................................................................19

2.5. Analiza profitabilităţii.......................................................................................26

 

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI........29

ANEXE

Teza de licenta - Bugetul de stat – veriga de baza a sistemului financiar si aspectele acestuia in Republica Moldova - ID:02548 - Volum 62 pagini

Lista abrevierilor

INTRODUCЕRЕ

 

CAPITOLUL I. ASPЕCTЕ GЕNЕRALЕ PRIVIND FUNCȚIONARЕA SISTЕMULUI FINANCIAR

1.1. Dеlimitări concеptualе privind sistеmul financiar și componеntеlе salе

1.2. Tipuri dе sistеmе financiarе și funcțiilе lor

1.3. Practica intеrnațională în armonizarеa funționării sistеmеlor financiarе

 

CAPITOLUL II. ЕVOLUȚIA ȘI PЕRFORMANȚЕLЕ BUGЕTULUI DЕ STAT AL RЕPUBLICII MOLDOVA

2.1. Rеglеmеntarеa juridică a sistеmului bugеtar în Rеpublica Moldova

2.2. Analiza еvoluțiеi și formării bugеtului dе stat

2.3. Efectele deficitului bugetar asupra economiei țării: metode de determinare și de acoperire a acestuia

 

CAPITOLUL III. PROBLЕMЕLЕ ACTUALЕ ALЕ SISTЕMULUI BUGЕTAR ȘI CĂILЕ LOR DЕ SOLUȚIONARЕ

3.1. Rolul bugеtului dе stat în cadrul problеmеlor еconomicе actualе

3.2. Stratеgii financiarе în scopul optimizării bugеtului dе stat al Rеpublicii Moldova

 

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIЕ

ANЕXЕ

Teza de an - Supravegherea Sistemului Financiar din UE - ID:02547 - Volum 30 pagini

CAPITOLUL 1. SISTEMUL FINANCIAR – STRUCTURĂ ȘI FUNCȚIONARE.. 1
1.1. Structura sistemului financiar european. 2
1.2. Funcțiile sistemului financiar și implicațiile acestora. 3
 
CAPITOLUL 2. CADRUL INSTITUȚIONAL DE REGLEMENTARE ȘI SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI FINANCIAR EUROPEAN.. 6
2.1. Comisia Europeană, Consiliul European și Parlamentul 6
2.2. Banca Centrală Europeană. 7
2.3. Măsuri de prevenire și gestionare a crizelor economice. 8
 
CAPITOLUL 3. SUPRAVEGHEREA SISTEMULUI FINANCIAR EUROPEAN ÎN CONDIȚIILE DE CRIZĂ ECONOMICĂ.. 13
3.2. Supravegherea macroprudențială. 13
3.2.1. Soluții de îmbunătățire a supravegherii macroprudențiale vegherii macroprudențiale. 13
3.2.2. Comitetul European pentru Risc Sistemic. 15
3.3. Supravegherea microprudențială. 20
3.3.1. Sistemul European de Supraveghere Financiară (SESF) 20
3.3.2. Autoritățile Europene de Supraveghere. 22
 
CONCLUZII. 29
BIBLIOGRAFIE  30

Teza de licenta - Sistemul Bugetar al Republicii Moldova - ID:02546 - Volum 65 pagini

Introducere

 

I. ABORDĂRI TEORETICE PRIVIND SISTEMUL BUGETAR

1.1. Apariţia şi evoluţia istorică a sistemului bugetar

1.2. Baza legislativă a sistemului bugetar şi a procesului bugetar

1.3. Concept, funcţii şi conţinut privind bugetul de stat

 

II. ANALIZA STRUCTURII ŞI A CONŢINUTULUI BUGETULUI DE STAT DIN REPUBLICA MOLDOVA

2.1 Fazele şi trăsăturile procesului bugetar

2.2 Analiza surselor de constituire a veniturilor bugetare

2.3 Direcţiile de repartizare a cheltuielilor bugetului stat

 

III. PROBLEMELE ACTUALE ALE SISTEMULUI BUGETAR ÎN REPUBLICA MOLDOVA ŞI CĂILE DE SOLUŢIONARE A LOR

3.1 Obiectivele politicii bugetar-fiscale în Republica Moldova pentru anii 2008-2010 

3.2. Determinarea şi evaluarea nivelului echilibrului / dezechilibrului financiar al sistemului bugetar din Republica Moldova

3.3. Sistemul bugetar în statele contemporane

 

Concluzii

Bibliografie

Teza de licenta - Bugetul de stat si sistemul bugetar in Republica Moldova - ID: 02545 - Volum 64 pagini

Introducere

 

I. ASPECTE CONCEPTUALE PRIVIND BUGETUL DE STAT

1.1 Buget – concept, conţinut, funcţii

1.2. Baza legislativă a sistemului bugetar şi a procesului bugetar

1.3 Fazele şi trăsăturile procesului bugetar în Republica Moldova

 

II. ANALIZA FLUXURILOR FINANCIARE PRIVIND VENITURILE ŞI CHELTUIELILE BUGETULUI DE STAT

2.1 Analiza surselor de formare a veniturilor bugetului de stat

2.2 Direcţiile de repartizare a cheltuielilor bugetuluide stat

2.3. Determinarea şi evaluarea metodele de acoperire a deficitului bugetar asupra economiei ţării

 

III. PROBLEMELE ACTUALE ALE SISTEMULUI BUGETAR ÎN REPUBLICA MOLDOVA ŞI CĂILE DE SOLUŢIONARE A LOR

3.3. Rolul bugetului de stat în cadrul circuitului economic.

3.2 Etapele procesului bugetar şi particularităţile lui în Republica Moldova

 

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

 

 

 

 

 

 

 

Teza de an - Analiza segmentelor pietei valutare din Republica Moldova - ID:02544 - Volum 34 pagini

Introducere

 

CAPITOLUL I. ABORDĂRI TEORETICE PRIVIND FUNCȚIONAREA PIEȚEI VALUTARE

1.1.Conceptul și definiții privindfuncționarea pieței valutare

1.2. Clasificarea operațiunilor pe piața valutară

1.3. Participanții la piața valutară

 

CAPITOLUL II. ANALIZA SEGMENTELOR PIEȚEI VALUTARE DIN REPUBLICA MOLDOVA

2.1. Cadrul de reglementare a pieței valutare din Republica Moldova

2.2. Analiza pieței valutare din Republica Moldova

2.3. Căi și modalități de dezvoltare a pieței valutare în condițiile existente

 

Concluzii

Bibliografie

Anexe

Teza de licenta - Particularitatile gestiunii personalului in bancile comerciale - ID:02543 - Volum 69 pagini

INTRODUCERE

 

CAPITOLUL I. ABORDĂRI TEORETICE ALE GESTIUNII PERSONALULUI BANCAR

1.1. Considerații generale privind managementul personalului bancar

1.2. Metodologia analizei personalului bancar

1.3. Indicatori utilizați pentru evaluarea personalului în băncile comerciale

1.4. Căi și modalități de dezvoltare a personalului în băncile comerciale

 

CAPITOLUL II. PROBLEMEȘI SOLUȚII LA NIVEL INTERNAȚIONAL ÎN GESTIUNEA PERSONALULUI BANCAR

2.1. Atribuțiile politicii de gestiune a personalului în băncile comerciale

2.2. Gestiunea personalului bancar la nivel internațional

2.3. Problematica resurselor umane în sectorul bancar și soluții la nivel internațional

 

CAPITOLUL III. ANALIZA GESTIUNII PERSONALULUI ÎN CADRUL BC "VICTORIABANK” SA

3.1. Structura organizatorică și gestiunea personalului băncii BC "Victoriabank” SA

3.2. Analiza gestiunii personalului în cadrul băncii BC "Victoriabank” SA

3.3. Direcții de eficientizare a gestiunii personalului bancar

 

CONCLUZII SI PROPUNERI

BIBLIOGRAFIE

ANEXE

Referat - Страхование как способ обеспечения исполнения обязательств - ID:02542 - Volum 14 pagini

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………...

1. Сущность страхования. Классификация страхового дела в РМ……..

2. Страховые механизмы обеспечения исполнения обязательств ……

3. Страхование ответственности по договору как способ обеспечения исполнения обязательств

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………….

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ…………………….

 

2

3

6

9

 

13

20

 

 

 

Raport de practică la întreprinderea „Klassika Asigurări” S.A. - ID:02541 - Volum 37 pagini

INTRODUCERE........3

 

CAPITOLUL 1. CARACTERISTICA GENERALĂ A COMPANIEI DE ASIGURĂRI „Klassika Asigurări” S.A........5

1.1 Structura organizatorică a entității S.A. „Klassika Asigurări”......................5

1.2 Caracteristica tipurilor de asigurări prestate……………………….………………………....5

1.3 Analiza primelor încasate și a despăgubirilor achitate de compania de asigurări S.A. „Klassika Asigurări”.......6

 

CAPITOLUL II. DIAGNOSTICUL ECONOMICO-FINANCIAR AL ENTITĂȚII "Almidar Grup” S.R.L......9

2.1. Baza normativă și juridică de activitate a companiei de asigurări "Klassika Asigurări” S.A. 9

2.2. Analiza evoluţiei în dinamică şi a structurii patrimoniului "Klassika Asigurări” S.A……..…9

2.3. Aprecierea evoluţiei în dinamică, structurii şi stabilităţii surselor de finanţare "Klassika Asigurări” S.A………13

2.4. Evaluarea gestiunii financiare "Klassika Asigurări” S.A……………………………17

2.5. Analiza lichidităţii "Klassika Asigurări” S.A..…………………………………………..…21

2.6. Analiza profitabilității "Klassika Asigurări” S.A.…………………………………….…27

 

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI.........30

ANEXE

Teza de licenta - Sursele de finantare la intreprinderea S.A. „Plovdiv” - ID:02540 - Volum 61 pagini

Introducere………4

 

Capitolul 1:Concept de resurse financiare a întreprinderii………7

1.1 Noţiune de resurse financiare şi structură financiară.

Diversitatea şi clasificarea surselor de finanţare…………………………..…....7

1.2 Sursele de finanţare pe termen lung………………….………….……….….…13

1.3 Sursele de finanţare pe termen scurt…………….………………………..…….22

 

Capitolul 2: Analiza situaţiei economico-financiare a întreprinderii S.A. „Plovdiv”…………27

2.1 Diagnosticul financiar a întreprinderii S.A. „Plovdiv”…………………….…27

2.2 Determinarea părţilor forte şi părţilor slabe din activitatea întreprinderii şi propuneri la îmbunăţirea ei……44

 

Capitolul 3: Selectarea optimă a resurselor de finanţare la întreprindere şi posibilităţile de îmbunătăţire………48

3.1 Selectarea optimă a surselor de finanţare la întreprinderea S.A. „Plovdiv”………48

3.2 Principalii factori de influenţă asupra deciziei de finanţare la etapa actuală în Republica Moldova..……53

3.3 Măsuri de îmbunătăţire a activităţii de finanţare a întreprinderii………....….58

 

Concluzii………………………………………………………………………....…60

Bibliografie …………………………………………………………………….......63

Anexe …………………………………………………………………………….…65

Teza de licenta - Mecanisme de finanțare pe termen lung a intreprinderilor din Republica Moldova - ID:02539 - Volum 57 pagini

Introducere

 

CAPITOLUL I. BAZELETEORETICE ALE MECANISMULUI DE FINANȚARE PE TERMEN LUNG A ÎNTREPRINDERII

1.1.Concepte și conținutul activității de finanțare a întreprinderii

1.2. Criterii de clasificare a surselor de finanțare

1.3. Modalități de finanțare pe termen lung a entităților economice

 

CAPITOLUL II. ANALIZA SITUAȚIEI ECONOMICO-FINANCIARE A COMPANIEI DE ASIGURĂRI „KLASSIKA ASIGURĂRI”

2.1. Caracteristica generală a companiei de asigurări "Klassika Asigurări” S.A.

2.2. Diagnosticul financiar în cadrul companiei "Klassika Asigurări” S.A.

2.3. Analiza SWOT

 

CAPITOLUL III. POLITICA DE FINANȚARE PE TERMEN LUNG LA ÎNTREPRINDERE ȘI POSIBILITĂȚILE DE ÎMBUNĂTĂȚIRE

3.1. Selectarea optimă a surselor de finanțare la întreprinderea "Klassika Asigurări” S.A.

3.2. Analiza mecanismului de finanțare pe termen lung a întreprinderii "Klassika Asigurări” S.A.

3.3. Măsuri de îmbunătățire a activității de finanțare pe termen lung a întreprinderii

 

Concluzii generale

Bibliografie

Anexe

Teza de an - Analiza rezultatelor financiare a intreprinderii Î.C.S. Columna Logistic S.R.L - ID:02537 - Volum 39 pagini

Introducere

 

CAPITOLUL I. REZULTATUL FINANCIAR – COMPONENTA DE BAZĂ AL ACTIVITĂȚII ÎNTREPRINDERII

1.1.Conţinutul, noțiuni de bază şi formele de exprimare a rezultatelor financiare

1.2. Factorii de influență asupra rezultatelor financiare ale întreprinderii

1.3. Cheltuielile și veniturile ca element de bază al formării rezultatelor financiare a întreprinderii

 

CAPITOLUL II. ANALIZA REZULTATELOR FINANCIARE ÎN CADRUL ÎNTREPRINDERII Î.C.S. COLUMNA LOGISTIC S.R.L.

2.1. Analiza rezultatelor financiare și a dinamicii lor

2.2. Evaluarea indicatorilor de bază ai rentabilității

2.3. Căi și modalități de sporire a rezultatelor financiare ale întreprinderii Î.C.S. COLUMNA LOGISTIC S.R.L.

 

Concluzii generale

Bibliografie

Anexe

Teza de an - Politica de creditare a intreprinderii CÎ „AGROSTOC” - ID:02536 - Volum 42 pagini

Introducere

 

CAPITOLUL I. ABORDAREA PROCESULUI DE CREDITARE A ÎNTREPRINDERII

1.1.Conţinutul procesului de creditare

1.2. Politica de creditare a băncii în vederea finanțării întreprinderilor

1.3. Tipuri de credite comerciale oferite întreprinderilor

 

CAPITOLUL II. PARTICULARITĂȚILE POLITICII DE CREDITARE A ÎNTREPRINDERII CÎ „AGROSTOC”

2.1. Analiza surselor externe de finanțare a întreprinderii

2.2. Analiza creanțelor

2.3. Analiza gradului de îndatorare și a efectului de levier

2.4. Capacitatea de plată a întreprinderii

 

Concluzii generale

Bibliografie

Anexe

Teza de an - Politica de finantare a intreprinderii ”Coval&CO” - ID:02535 - Volum 43 pagini

Introducere

 

CAPITOLUL I. CONSIDERAȚII TEORETICE ALE ACTIVITĂȚII DE FINANȚARE A ÎNTREPRINDERII

1.1.Necesitatea și importanța activității de finanțare a întreprinderii

1.2. Factorii ce influențează decizia de finanțare a întreprinderii

1.3. Politica de finanțare și rolul ei în dezvoltarea întreprinderii

 

CAPITOLUL II. POLITICA DE FINANȚARE A ÎNTREPRINDERII SRL.”Coval&CO” ȘI PARTICULARITĂȚILE EI ÎN REPUBLICA MOLDOVA

2.1. Particularitățile politicii de finanțare în Republica Moldova

2.2. Analiza politicii de finanțare a activității operaționale a întreprinderii SRL.”Coval&CO”

 

Concluzii generale

Bibliografie

Anexe