Teze de licență la comandă la facultatea de finanțe și bănci, asigurări, piețe de capital. Redactarea lucrărilor de master, proiecte de specialitate la finanțe.

Teza de licenta - Efectele migratiei si remitentelor in zonele rurale ale Moldovei si Studiul de caz privind gestionarea migratiei in Polonia - ID:02328 - Volum 60 pagini

SUMAR...............................................................5

INTRODUCERE....................................................9

PARTEA I............................................................10

 

CAPITOLUL 1. Dezvoltarea economică generală a sectorului rural din Republica Moldova în anii recenţi ......10

1.1 Caracteristicile populaţiei........................................................................................... 10

1.2 Dimensiunile veniturilor ............................................................................................ 11

1.3 Acces la serviciile de învăţământ şi ocrotire a sănătăţii............................................. 13

1.4 Acces la infrastructură................................................................................................ 14

1.5 Structura economică şi de angajare – agrobusiness-ul versus afacerile non-agricole 16

1.6 Politicile statului vizând localităţile rurale din Republica Moldova.......................... 17

 

CAPITOLUL 2. Caracteristicile generale ale migraţiei urbane şi rurale şi ale remitenţelor......19

2.1 Profilul general al migraţiei........................................................................................ 19

2.2 Diferenţele geografice ................................................................................................ 20

2.3 Factorii determinanţi ai migraţiei............................................................................... 21

2.4 Dimensiunile remitenţelor.......................................................................................... 23

2.5 Mecanismele transferurilor, utilizarea remitenţelor ................................................... 25

 

CAPITOLUL 3. Remitenţe, migraţie şi comportamentul gospodăriilor din comunităţile rurale.........27

3.1 Câteva cuvinte despre distribuirea remitenţelor ca atare ........................................... 27

3.2 Venituri, bunăstare şi sărăcie ..................................................................................... 29

3.3 Comportamentul pieţei muncii şi alte decizii economice luate de migranţi şi gospodăria lor.......33

3.4 Comportamentul familiei, comportamentul social şi planurile de întoarcere acasă .. 36

 

CAPITOLUL 4. Caracteristici regionale selective ale migraţiei şi remitenţelor ......... 38

4.1 Emigraţia şi remitenţele pe regiuni ............................................................................ 38

4.2 Investiţii pe categorii de migranţi şi persoane care s-au întors şi planuri de perspectivă......41

Concluzii pentru Partea I .................................................................................................. 45

 

PARTEA II. TENDINŢELE ŞI GESTIONAREA MIGRAŢIEI ÎN POLONIA.................. 48

CAPITOLUL 1. Tendinţele migraţiei în Polonia ...................................................48

1.1 Emigraţia .................................................................................................................... 48

1.2 Imigraţia ..................................................................................................................... 51

1.3 Efectele pe termen lung şi pe termen scurt ................................................................ 51

1.4 Penuria pieţei forţei de muncă.................................................................................... 52

 

CAPITOLUL 2. Iniţiative pentru a atrage migranţii înapoi în Polonia ....................... 54

2.1 Factorii de ”Împingere” şi ”Atragere” ....................................................................... 54

2.2 Programul naţional „Întoarcerea acasă”..................................................................... 55

2.3 Acces la informaţie..................................................................................................... 55

2.4 Măsuri administrative................................................................................................. 56

2.5 Iniţiative de întoarcere a cetăţenilor calificaţi care locuiesc peste hotare. Programul de întoarcere acasă .......56

2.6 Campanii pentru a opri migraţia populaţiei................................................................ 56

2.7 Iniţiative locale........................................................................................................... 57

2.8 Menţinerea legăturilor cu Polonia .............................................................................. 57

Remarce de încheiere pentru Partea II. ........................................................................... 58

 

BIBLIOGRAFIE................................................................................................................59

Anexă. Comentarii metodologice vizând sondajul efectuat de către CBS-AXA.........60

Teza de an - Analiza Remitentelor in Republica Moldova - ID:02534 - Volum 21 pagini

Introducere…………………………………………..………………….………3

 
1. ABORDĂRI TEORETICE PRIVIND REMITENŢELE STRĂINE........4
1.1. Esenţa remitenţelor și cadrul lor legal ……………………………………4

1.2. Clasificarea modalităţilor de trasfer şi factorii de influenţă a acestora…................5

 

2. ANALIZA EVOLUŢIEI REMITENŢELOR STRĂINE ÎN REPUBLICA MOLDOVA ÎN PERIOADA 2001-2012.....8

2.1. Dinamică și factorii de influență a remitenţelor în perioada 2001-2012.....................8

2.2. Evaluarea problematicii remitenţelor străine ……………………………………....12

 

3. PERSPECTIVELE EVOLUŢIEI REMITENŢELOR ......................................19

3.1. Tendințe actuale și perspectivele remitenţelor.............……………………….19

 
Încheiere… ………………….……………..…………………………………………20
Bibliografie………………………………..………………………………………..…21

Teza de licenta - Metodele financiare și gestiunea riscurilor în cadrul întreprinderii „Avys Telecom” S.R.L. - ID:02533 - Volum 64 pagini

Introducere

CAPITOLUL I. ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ ȘI GESTIUNEA RISCURILOR

1.1 Conceptul teoretic a analizei financiare și gestiunii riscurilor
1.2 Metodele analizei financiare
1.3 Clasificarea riscurilor în activitatea întreprinderii

CAPITOLUL II. ANALIZA ȘI EVALUAREA FINANCIARĂ ALE ENTITĂȚII "AVYS TELECOM” S.R.L.
2.1 Analiza patrimoniului și surselor de finanțare
2.2 Analiza capacității de plată și a riscurilor operaționale
2.3 Analiza practicii internaționale privind stabilirea activității sănătoase a întreprinderii

CAPITOLUL III. MĂSURI CU PRIVIRE LA REDUCEREA RISCURILOR SPECIFICE ENTITĂȚILOR
3.1 Direcții de dezvoltare și optimizare a riscurilor financiare
3.2 Analiza structurii intreprinderii „Avys Telecom” S.L.

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE


Teza de licenta - Forme și modalități de rambursare și asigurare a creditului bancar ( în baza materialelor ,,Băncii de Economii” S.A) - ID:02532 - Volum 68 pagini

Introducere

1. Abordarea teoretică a creditului

1.1. Creditul ca formă de suport a dezvoltării economiei naționale
1.2. Forme și modalități de rambursare a creditului
1.3. Posibilități de asigurare a creditului în instituțiile bancare

2. Evaluarea creditelor (în baza materialelor,, Banca de Economii” SA)
2.1. Analiza garanțiilor bancare pentru activitatea de creditare
2.2. Evaluarea riscului de credit

3. Perfecționarea politicii de creditare
3.1. Metode moderne de asigurare a creditelor
3.2. Căi de reducere a creditelor restante

Concluzii
Bibliografie
Anexe

Teza de an - Acordarea si Rambursarea Creditelor Bancare La Banca Sociala SA - ID:02530 - Volum 42 pagini

Introducere……………3

Capitolul I: Creditul-abordarea generală………4

1.1.Conceptul şi evoluţia creditului……………………4
1.2.Noţiuni şi trăsături generale ale creditului……………5
1.3.Tipologia creditelor şi caracteristicile lor………………10

Capitolul II: Acordarea şi rambursarea creditelor bancare la BC,,Banca Socială”S.A……15
2.1. Derularea creditului bancar la BC,,Banca Socială”S.A………………...15
2.2. Acordarea şi rambursarea creditelor bancare la BC,, Socială”S.A……20

Concluzie………28
Bibliografie
Anexe

Teza de licenta - Analiza politicii de creditare in cadrul bancii comerciale ,,Banca Sociala,,SA filiala Ungheni - ID:02529 - Volum 49 pagini

Introducere.............3

Capitolul I. Conceptul si caracteristica politicii de creditare a bancii comerciale.........5

1.1 Politica de creditare a bancii si mecanismele ei de realizare.........5
1.2 Principiile politicii de creditare...................................................12

Capitolul II Particularitatile politicii de creditare la nivel macroeconomic si la nivel de banca comerciala......18
2.1 Politica de creditare la nivel macroeconomic (BNM) ...................18
2.2 Particularitatile politicii de creditare la nivel de banca comerciala.........23

Capitolul III Analiza politicii de creditare a BC,,BANCA SOCIALA,,SA......28
3.1 Analiza politicii de creditare la nivel de banca..............................28
3.2 Particularitatile politicii de creditare in cadrul filialei BC,,BANCA SOCIALA,,SA.Ungheni......41

Incheiere..................................................................................52
Bibliografie ….............................................................................53
Anexe.......................................................................................54

Teza de licenta - Creditarea persoanelor juridice, specificul Băncii Transilvania - ID:02528 - Volum 77 pagini

Introducere...........3

Cap. 1 Locul şi rolul Băncii Transilvania pe piaţa bancară românească...................................4

1.1 Statutul juridic şi obiectul de activitate............................................................................4
1.2.1 Structura teritorială şi organizatorică......................................................................5
1.2.2 Conducerea băncii................................................................................................. .6
1.2 Poziţia pe piaţă a Băncii Transilvania în sistemul bancar românesc……………………7
1.3 Organizarea activitaţii de creditare la Banca Transilvania...............................................9

Cap. 2 Creditul bancar.....................................................................................14
2.1 Conceptul de credit........................................................................................................ 14
2.2 Formele creditului în economia de piaţă........................................................................ 16
2.3 Rolul creditului şi beneficiarii lui...................................................................................18
2.4 Sursele de creditare.........................................................................................................19
2.5 Durata de creditare..........................................................................................................20
2.6 Costul creditului..............................................................................................................20
2.7 Garanţiile creditului........................................................................................................24
2.8 Modalităţi de rambursare................................................................................................28

Cap. 3 Metodologia de creditare a persoanelor juridice...........................................31

3.1 Solicitarea creditului.Documentele necesare analizei creditului....................................31
3.2 Analiza documentaţiei de credit.....................................................................................34
3.3 Aprobarea creditelor.Competenţe de aprobare...............................................................35
3.4 Angajarea creditului.Respectarea destinaţiei creditului.................................................37
3.5 Monitorizarea creditelor.................................................................................................39
3.6 Rambursarea, rescadenţarea, reeşalonarea creditelor.....................................................41
3.7 Controlul existenţei şi conservării garanţiilor.................................................................42
3.8 Circuitul şi pastrarea documentelor de creditare............................................................43
3.9 Riscurile în activitatea de creditare.................................................................................43

Cap. 4 Credite oferite de catre Banca Transilvania persoanelor juridice.....................47
4.1 Creditul pentru investitii................................................................................................47
4.2 Credite rapide acordate IMM-urilor..............................................................................49
4.2.1 Creditul 1 ora.......................................................................................................50
4.2.2 Creditul cu dobânda 0..........................................................................................53
4.2.3 Creditul Start – Up...............................................................................................55
4.2.4 Creditul „Proprietăţi imobiliare pe firmă”...........................................................57
4.3 Studiu de caz...................................................................................................................59

Concluzii.........................................................................73
Bibliografie......................................................................75

Teza de master - Rolul impozitelor și taxelor în asigurarea descentralizării fiscale în Republica Moldova - ID:02527 - Volum 105 pagini

Declarație privind propria răspundere
Lista abrevierilor
Lista tabelelor și lista figurilor
Introducere

I. NOȚIUNI CONCEPTUALE PRIVIND IMPOZITELE ȘI TAXELE

1.1. Abordarea teoretică și conceptuală a noțiunilor de impozite și taxe
1.2. Caracteristica sistemului de impozite şi taxe în Republica Moldova
1.3. Cadrul instituțional și de drept al sistemului fiscal în Republica Moldova

II. ANALIZA CONTRIBUŢIEI IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE ÎN CONSTITUIREA VENITURILOR BUGETELOR UNITĂŢILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE
2.1 Contribuția impozitelor şi taxelor locale în formarea veniturilor bugetelor UAT în Republica Moldova
2.2 Competențele administrației publice locale în gestiunea resurselor financiare publice

III. AUTONOMIA FINANCIARĂ INSTRUMENT DE REALIZARE A DESCENTRALIZĂRII FISCALE

3.1 Problemele actuale ale finanţării unităţilor administrativ-teritoriale
3.2. Reformele fiscale și descentralizarea fiscală în RM și impactul lor asupra constituirii veniturilor bugetare
3.3. Practici internaționale privind descentralizarea fiscală și aplicabilitatea lor în Republica Moldova

Concluzii și recomandări
Bibliografie
Adnotare (în română)
Adnotare (în engleză)
Anexe

Teza de an - Rolul statului in mecanismul de formare al preturilor - ID:02526 - Volum 37 pagini

Introducere 3

Capitolul 1 : Consideraţii generale privind mecanismul de piaţă 5

1.1. Piaţa şi concurenţa 5
1.2. Cererea. Oferta. Preţul 8
1.3. Necesitatea intervenţiei publice 14

Capitolul 2: Preţul şi formarea lui 18
2.1. Teorii privind esenţa preţului 18
2.2. Funcţiile preţului în economia de piaţă 19
2.3. Formarea preţurilor pe diferite pieţe 19

Capitolul 3: Intervenţia statului în mecanismul de piaţă 23
3.1. Coordonatele mecanismului de implicare a statului în economie 23
3.2. Rolurile statului 24
3.3. Necesitatea şi limitele intervenţiei publice 25
3.4. Modalităţi de reglare a pieţei 28

Capitolul 4. Studiu de caz. Intervenţia statului în formarea preţurilor alimentelor de bază 30

Concluzii 34
Bibliografie 36
Anexe 37

Teza de licenta - Sistemul Fiscal al Republicii Moldova - Aliniere la Standardele Europene - ID:02525 - Volum 81 pagini

Introducere....................................................................3

Capitolul I. Sistemul fiscal actual al Republicii Moldova

1.1. Legislaţia fiscală în Republica Moldova............................5
1.2. Serviciul fiscal de stat al Republicii Moldova....................14
1.3. Sistemul de impozite şi taxe în Republica Moldova...........21

Capitolul II. Practica ţărilor europene în domeniu

2.1. Sistemul fiscal actual al ţărilor europene…………………………28
2.2. Tendinţe actuale de perfecţionare: esenţă, direcţii, scopuri......32

Capitolul III. Aspiraţii şi dimensiuni de aliniere a Republicii Moldova la standardele europene
3.1. Esenţa, conţinutul şi rolul modificărilor efectuate la momentul actual..........37
3.2. Strategii de perfecţionare a sistemului fiscal în Republica Moldova.............47

Concluzii şi propuneri.........................................................55
Bibliografie........................................................................59
Anexe...............................................................................61

Teza de licenta - Incidența sistemului de impozite și taxe asupra mecanismului formării prețurilor în Republica Moldova - ID:02524 - Volum 74 pagini

Introducere

CAPITOLUL 1. Considerații generale privind mecanismul de formare a prețurilor

1.1. Abordarea conceptului de preț în economia de piață
1.2. Esența mecanismului de formare a prețului
1.3. Necesitatea intervenției statului în formarea prețurilor pe piață

CAPITOLUL II. Politica fiscală a impozitelor și taxelor în cadrul sistemului fiscal național
2.1. Cadrul legislativ în domeniul sistemului fiscal al Republicii Moldova
2.2. Analiza sistemului de impozite și taxe în Republica Moldova
2.3. Rolul impozitelor și taxelor în formarea prețurilor pe piața Republicii Moldova

CAPITOLUL III. Direcţiile de eficientizare a administrării impozitelor și taxelor în formarea prețurilor

3.1. Necesitatea controlului prețurilor și tarifelor din partea statului
3.2. Modalități de eficientizare a reglementării prețurilor în cadrul sistemului fiscal autohton

Concluzii
Bibliografie
Anexe

Teza de an - Deficitul Bugetar in Romania Comparativ cu Uniunea Europeana - ID:02523 - Volum 34 pagini

Capitolul I – Noţiuni generale cu privire la deficitul bugetar 1
1.1 Conceptul de deficit bugetar 1
1.2 Dimensionarea deficitului bugetar 7
1.2.1 Deficitul bugetului general consolidat 8
1.2.2. Metode moderne de măsurare a deficitului bugetar 8
1.3 Modalităţi prin care se poate finanţa deficitul bugetar 11
1.3.1. Emisiunea monetară 11
1.3.2. Finanţarea deficitului bugetar prin credit public 12
1.3.3 Instrumente utilizate pentru finanţarea deficitului bugetar 15
1.3.4. Restricţii ale gestiunii finanţării deficitului bugetar 16

Capitolul II – Evoluţia deficitului bugetar in România 20
2.1 Mecanismul deficitului bugetar în România 20
2.2. Evoluţia deficitului bugetului general consolidat în perioada 2000-2009 21

Capitolul III - Deficitul bugetar la nivelul Uniunii Europene 27
3.1 Evoluţia deficitului bugetar la nivelul ţărilor membre ale UE 27
3.2 Indicatori ai bugetului public in UE 27( datoria publica si balanta fiscala) 28

Concluzii 32
Bibliografie 33

Teza de licenta - Gestiunea deficitului bugetar în Republica Moldova - ID:02522 - Volum 70 pagini

Introducere

CAPITOLUL 1. Considerații generale privind conceptul de deficit bugetar

1.1. Aspecte conceptuale privind deficitul bugetar
1.2. Factorii care generează deficitul bugetar în Republica Moldova
1.3. Metodele de măsurare a deficitului bugetar

CAPITOLUL II. Gestiunea deficitului bugetar în Republica Moldova
2.1. Analiza politicii bugetar-fiscale a Republicii Moldova ca instrument de gestiune a deficitului bugetar
2.2. Metode de finanţare a deficitului bugetar
2.3. Evaluarea dinamicii şi structurii finanţării deficitului bugetar în Republica Moldova

CAPITOLUL III. Direcţiile strategice vizînd reducerea deficitului bugetar în Republica Moldova
3.1. Aspectele negative şi pozitive ale deficitului bugetar
3.2. Căi de reducere a deficitului bugetar în Republica Moldova

Concluzii
Bibliografie
Anexe

Teza de licenta - Imbunatatirea functionarii pietei valorilor mobiliare de stat in Republica Moldova - ID:02521 - Volum 62 pagini

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. ASPECTE TEORETICE PRIVIND FUNCȚIONAREA VALORILOR MOBILIARE DE STAT

1.1. Valorile mobiliare de stat: concepte, esență, caracteristici
1.2. Tipologia valorilor mobiliare de stat
1.3. Particularitațile funcționării pieței valorilor mobiliare de stat

CAPITOLUL II. PARTICULARITĂȚILE FUNCȚIONĂRII PIEȚEI VALORILOR MOBILIARE DE STAT ÎN REPUBLICA MOLDOVA
2.1. Cadrul juridic al reglementării pieței valorilor mobiliare de stat în Republica Moldova
2.2. Piața primară a valorilor mobiliare de stat
2.3. Analiza activităţii pieţei secundare a valorilor mobiliare de stat

CAPITOLUL III. MĂSURI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A FUNCȚIONĂRII PIEȚEI VALORILOR MOBILIARE DE STAT PRIN PRISMA EXPERIENȚEI INTERNAȚIONALE
3.1. Experiența internațională în utilizarea valorilor mobiliare de stat
3.2. Evaluarea problemelor specifice pieţei valorilor mobiliare în Republica Moldova
3.3. Măsuri de îmbunătățire a funcționării pieţei valorilor mobiliare în Republica Moldova

Concluzii
Bibliografie
Anexe

Teza de doctor - Eficientizarea mecanismului de gestiune a pietei valorilor mobiliare in Republica Moldova - ID:02520 - Volum 175 pagini

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE PIEŢEI VALORILOR MOBILIARE 11

1.1. Piaţa valorilor mobiliare: evoluţia, organizarea, funcţionarea şi rolul ei în economia de piaţă 11
1.2. Evoluţia pieţei valorilor mobiliare în Republica Moldova 31
1.3. Gestiunea resurselor investiţionale în economia naţională prin intermediul pieţei valorilor mobiliare 50
1.4. Tendinţe actuale ale evoluţiei pieţei valorilor mobiliare 58

CAPITOLUL II. BURSA DE VALORI ŞI ROLUL PRIORITAR AL ACESTEIA ÎN GESTIUNEA PIEŢEI VALORILOR MOBILIARE 74
2.1. Istoric şi evoluţie 74
2.2. Rolul şi locul bursei de valori pe piaţa valorilor mobiliare 89
2.3. Bursa de valori - parte componentă a mecanismului de reglementare a pieţei valorilor mobiliare 98

CAPITOLUL III. PROBLEME FUNDAMENTALE, PREMISE ŞI CONDIŢII ALE EFICIENTIZĂRII MECANISMULUI DE GESTIUNE A PIEŢEI VALORILOR MOBILIARE ÎN REPUBLICA MOLDOVA. 103
3.1. Necesitatea şi importanţa reglementării ca element principal al mecanismului de gestiune a pieţei valorilor mobiliare 103
3.2. Funcţiile şi formele organizatorice ale influienţei statale asupra mecanismului de gestiune a pieţei valorilor mobiliare. 115
3.3. Modalităţi de eficientizare a mecanismului de gestiune a pieţei valorilor mobiliare în Republica Moldova 127

CONCLUZII şi RECOMANDĂRI 136
LISTA ABREVIERILOR 144
BIBLIOGRAFIE 145
ADNOTARE 157
CUVINTE-CHEIE 160
ANEXE 161


Teza de licenta - Operatiuni pasive in cadrul Bancii VictoriaBank - ID:02519 - Volum 75 pagini

Introducere

I. Abordări teoretice privind operațiunile pasive ale Băncilor Comerciale

1.1. conceptul operatiunilor pasive ale B. comerciale
1.2. Clasificarea operatiunilor pasive
1.3. specificul desfasurarii operatiunilor pasive in bancile comerciale din R.Moldova

II. Analiza operațiunilor pasive în cadrul Băncii VictoriaBank pe perioada 2011-2013
2.1. Analiza capitalului propriu a bancii
2.2. Analiza resurselor depozitare
2.3. Analiza resurselor nondepozitare

III. Metode de gestiune resurselor pasive
3.1. Gestiunea resurselor proprii
3.2. Gestiunea resurselor atrase

Concluzii generale si recomandări
Bibliografie
Anexe

Teza de licenta - Operatiuni active ale bancii comerciale: tipuri si trasaturi specifice in Republica Moldova - ID:02518 - Volum 68 pagini

Introducere

CAPITOLUL 1. Abordări teoretice privind operațiunile active în cadrul băncii comerciale

1.1. Determinanții operațiunilor active ale băncii comerciale și clasificarea lor
1.2. Gestiunea operațiunilor cu credite bancare
1.3. Specificul operațiunilor active în băncile din Republica Moldova

CAPITOLUL II. Analiza operațiunilor active în cadrul băncii BC Victoriabank S.A.
2.1. Operațiuni de creditare
2.2. Operațiuni de investiție
2.3. Alte tipuri de operațiuni active

CAPITOLUL III. Modalități de gestiune a operațiunilor active în cadrul BC Victoriabank S.A.
3.1. Identificarea problemelor în strategia de gestiune a operațiunilor active în cadrul BC Victoriabank S.A.
3.2. Criterii de eficientizare a gestiunii operațiunilor active

Concluzii
Bibliografie
Anexe

Teza de licenta - Climatul invеstițional în Rеpublica Moldova. Oportunități și еficiеntizarе - ID:02517 - Volum 75 pagini

Introducеrе

CAPITOLUL 1. Concеpții gеnеralе privind climatul invеstițional

1.1. Abordări tеorеticе privind climatul invеstițional
1.2. Factorii dеtеrminanți ai climatului invеstițional
1.3. Aspеctе alе climatului invеstițional în difеritе statе alе lumii

CAPITOLUL II. Analiza climatului invеstițional în Rеpublica Moldova
2.1. Baza lеgislativă şi normativă a activităţii invеstiţionalе în Rеpublica Moldova
2.2. Analiza invеstițiilor străinе dirеctе și impactul lor asupra dеzvoltării еconomiеi
2.3. Poziția Rеpublicii Moldova ca dеstinațiе a invеstițiilor străinе dirеctе în rеgiunеa Еuropеi dе Sud-Еst
2.4. Analiza SWOT în domеniul atragеrii invеstiţiilor străinе în RM

CAPITOLUL III. Stratеgii și oportunități dе еficiеntizarе a climatului invеstițional în Rеpublica Moldova
3.1. Politicilе statului în domеniul atragеrii invеstiţiilor străinе
3.2. Dirеcţiilе dе pеrfеcționarе a climatului invеstiţional în RM

Concluzii
Bibliografiе
Anеxе

Teza de an - Climatul Investitional in Republica Moldova - ID:02516 - Volum 35 pagini

Introducere………3-4

Capitolul I: Concepţii privind climatul investiţional........5-7
1.1. Noţiuni generale. Abordări teoretice.........................5-6
1.2. Factori determinanţi ai climatul investiţional...............6-7

Capitolul II:Climatul investiţional în Republica Moldova......8-37
2.1. Introducere...............................................................8-9
2.2. Atragerea Investiţiilor în Republica Moldova………………9-11
2.3. Forma investiţiilor în Republica Moldova………………………………………..11-12
2.4. Politicile statului în domeniul atragerii investiţiilor străine……………………...12-15
2.5. Necesitatea şi direcţiile de modificare a climatului investiţional în RM………...15-21
2.6. Analiza SWOT în domeniul atragerii investiţiilor străine în RM………………..22-34

Concluzii şi recomandări………………………………………………………….………..35-37
Bibliografie..............................................................................38