Scrierea tezelor de licență la facultatea de Geografie, teze de master la Geografie pentru studenții din Republica Moldova și România. Teze originale și calitative.

Teza de licenta - Studiu geografic privind indicatorii de educatie in Republica Moldova - ID:04096 - Volum 67 pagini

INTRODUCERE  1 
 
CAPITOLUL I. ASPЕCTЕ MЕTОDОLОGICЕ PRIVIND CONSTRUIREA ȘI UTILIZAREA INDICATОRILОR 

1.1. Dеzvоltarеa sistеmului dе indicatоri în dоmеniul educaţiеi  3 
1.2. Aspеctе mеtоdоlоgicе privind cоnstruirеa și utilizarеa indicatоrilоr  9 
1.3. Clasificarеa indicatоrilоr din dоmеniul educaţiеi  12
1.4. Structսra şi utilizarеa SNIЕ  15 
 
CAPITOLUL II. STUDIU GEOGRAFIC PRIVIND INDICATORII DE EDUCAȚIE ÎN REPUBLICA MOLDOVA 
2.1. Gеоgrafia învățământսlսi prеșcоlar, primar, sеcսndar gеnеral, gimnazial, licеal și sеcսndar prоfеsiоnal  22 
2.2. Cоlеgii și institսții dе învățământ sսpеriоr  36 
2.3. Analiza SWОT a sistеmսlսi dе învăţământ din RM  44 
 
CAPITОLUL III. CALCULUL ȘI INTЕRPRЕTARЕA INDICATОRILОR
3.1. Aria dе prоblеmе şi datеlе սtilizatе pеntrս dеtеrminarеa fiеcărսi indicatоr  53 
3.2. Mеtоda şi fоrmսla dе calcսl  55 
3.3. Intеrprеtarеa și standardеlе dе calitatе a indicatоrilоr  58

CОNCLUZII  61
BIBLIОGRAFIЕ  62

Teza de licenta - Stefan Ciobanu – personalitate ilustra a istoriografiei basarabene - ID:02026 - Volum 44 pagini

Introducere
 
1. Capitolul I - Referinte bibliografice despre Stefan Ciobanu:

a) Provenienta
b) Studii
c) Cariera politica si stiintifica 
 
2. Capitolul II – Ideile istorice ale lui Stefan Ciobanu. Lucrari generale:
a) ”Basarabia - populatia, istoria, cultura” St.Cioban
b)”
c)
d) 
 
3. Capitolul III – Rolul lui St.Ciobanu in lupta de eliberare nationala si promovarea culturii nationale:
a) Rolul in literature
b) rolul in cultura
c) rolul in discursul didactic istoric 
 
4. Gradul de cercetare a problemei in introducere. Cercetare lui Stefan Ciobanu din diverse surse :
a) Iurie Colesnic "Basarabia Necunoscuta” Chisinau 
b)
c) 

5. Concluzie
6. Bibliografie
7. Anexe

Teza de licenta - Politica externa a Rusiei în timpul Ecaterinei a II-a - ID:02025 - Volum 61 pagini

INTRODUCERE………2 
 
CAPITOLUL I: REPERCURSIUNI GENERALE……6

1.1. Fundamentarea conceptuală a termenului de politică externă………6
1.2. Ambiguitatea definirii regiunii Sud-Estului Europei în a doua jumătate a sec. al XVIII-lea……11
1.3. Consolidarea puterii Rusiei în timpul Ecaterinei a II-a………18  

CAPITOLUL II: EXPANSIUNEA IMPERIULUI RUS ÎN SUD-ESTUL EUROPEI ÎN A DOUA JUMĂTATE A SEC. AL XVIII-LEA……26

2.1. Politica externă a Rusiei în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea: direcţii şi tendinţe………26
2.2. Războaiele dintre Imperiul Otoman şi Rusia în timpul domniei Ecaterinei a II-a şi anexarea Crimeii……30
2.3. ”Proiectul grecesc” al Ecaterinei a II-a şi acţiunile ruse de politică externă……35  

CAPITOLUL III: CHESTIUNEA PRINCIPATELOR ROMÂNE ÂN TIMPUL DOMNIEI ECATERINEI A II-A……40
3.1. Statutul Moldovei şi Ţării Româneşti sub ocupaţia rusă (1769-1774) şi prevederile păcii de la Kuciuk-Kainargi……40
3.2. Premisele semnării şi conţinutului Tratatului de pace de la Iaşi (1792) şi interesele Rusiei………46 
 

CONCLUZIE…………51
BIBLIOGRAFIE……55
ANEXE………………57

Teza de licenta - Europa în perioada despotismului luminat (secolul XVIII) - ID:02024 - Volum 68 pagini

Introducere…………3 
 
Capitolul I. Europa în timpul Vechiului Regim (Ancien Regime)……6 
Capitolul II. Prusia în timpul lui Frederic cel Mare…………18 
Capitolul III. Austria în timpul lui Iosif II…………………28 
Capitolul IV. Imperiul Țarist în timpul Ecaterinei II………39 
Capitolul V. Țările Române în perioada domniilor lui Constantin Mavrocordat...49 

Concluzii………………60
Bibliografie…………63 
Anexe…………………66

Teza de licenta - Calamitățile naturale, foametea, epidemiile în Europa sec XIV - ID:02023 - Volum 65 pagini

LISTA ABREVIERILOR
INTRODUCERE 
 
I. ASPECTE GENERAL-INTRODUCTIVE 

1.1 Privire generală asupra crizelor Europei din sec al XIV – lea: repere teoretice şi istoriografice
1.2 Cadrul general al mişcărilor pentru reformă (1309-1400) pe fonul calamităților din Europa
 
II. Marea ciuma
2.1 Calamitatile naturale şi foametea (1315- 1330).
2.2 Epidemiile din perioada 1347-1351 şi gravitatea acestora
 
III. Efectele (consecintele) epidemiilor
3.1. Directiile de reforma;
3.2. Reactiaclaselor sociale ;
3.3. Razboiul de 100 de ani
3.4 Bilanţul cataclismelor şi fondul mişcărilor şi răscoalelor ţărăneşti în Occident 
 
ÎNCHEIERE
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Teza de master - Studiul peisajelor culturale din Podișul Nistrului - ID:05406 - Volum 108 pagini

INTRODUCERE
 
Capitolul I. Teoria și metodologia studiului peisajelor culturale

1.1. Peisajul cultural – integrare a patrimoniului natural și cultural
1.2. Școli și curente în abordarea conceptuală a peisajelor culturale
1.3. Studiul peisajelor culturale în Republica Moldova

Capitolul II. Structura spațio-temporală a peisajelor culturale din podisul Nistrului
2.1. Factorii și premisele formării peisajelor culturale
2.2. Categorii de arii protejate și rolul lor în protejarea, conservarea și promovarea peisajelor culturale
2.2.1. Cadrul natural ca condiții de favorabilitate în dezvoltarea peisajului cultural
2.2.2. Rezervații științifice, rezervațiii naturale, arii cu management multifunctional, monumentele naturale (geologo-paleontologice, botanice, hidrologice).
2.3. Componentele antropice ale peisajelor culturale
2.3.1. Patrimoniul archeologic ca nuclee în constituirea peisajelor culturale
2.3.2. Populația și așezările umane ca elemente cheie în formarea și evoluția peisajelor culturale
2.3.3. Elementele culturale în valorizarea peisajelor (conace boierești, complexe monastice, biserici, clopotnițe, cruci semnificative, muzee, cetăți, monumente comemorative).

Capitolul III. Valorificarea elementelor patrimoniului natural și cultural

Capitolul IV. Clasificarea și regionarea peisajelor culturale din podișul Nistrului
 
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
ANEXE