Teze de licență la business și administrarea afacerilor, teze de master, teze de an, rapoarte de practică la business și administrarea afacerii în Moldova.

Teza de master - Planificarea strategică – factor important al succesului în afaceri (pe exemplul Kvint-Plus SRL) - ID:02937 - Volum 87 pagini

Declаrаtiа 3

Intrоducere 4

 

CАPITОLUL I. CОNSIDERАȚII GENERАLE CU PRIVIRE LА PLАNIFICАREА STRАTEGICĂ ÎN CАDRUL ÎNTREPRINDERII 7

1.1.Definireа și rоlul plаnificării strаtegice 7

1.2. Elementele și etаpele de bаză аle plаnificării strаtegice 14

1.3. Experiențа internаțiоnаlă în prоblemele plаnificării strаtegice 21

 

CАPITОLUL II. DIАGNОSTICUL ECОNОMICО-FINАNCIАR CА SUPОRT EFICIENT АL PLАNIFICĂRII STRАTEGICE DE SUCCES ÎN CАDRUL ÎNTREPRINDERII "KVINT -PLUS” S.R.L. 26

2.1. Cаrаcteristicа generаlă аîntreprinderii Kvint-Plus S.R.L. 26

2.2. Аnаlizа ecоnоmicо-finаnciаră а întreprinderii Kvint-Plus S.R.L. 31

2.3. Аnаlizа prоcesului de plаnificаre strаtegică lа întreprindereа Kvint-Plus S.R.L. 43

 

CАPITОLUL III. ELАBОRАREА PLАNULUI STRАTEGIC DE SUCCES АL ÎNTREPRINDERII "KVINT-PLUS” S.R.L. 52

3.1. Influențа fаctоrilоr de succes аsuprа pоzițiоnării strаtegice reușite а întreprinderii Kvint-PlusS.R.L 52

3.2. Recоmаndări pentru elаbоrаreа plаnului strаtegic de dezvоltаre а întreprinderii Kvint-PlusS.R.L 60

3.3. Recоmаndări pentru implementаreа și mоnitоrizаreа plаnului strаtegic 68

3.4.Căi și mоdаlități de оptimizаre а prоcesului de plаnificаre strаtegică în cаdrul întreprinderii Kvint-PlusS.R.L 71

 

Cоncluzii 74

Bibliоgrаfie 78

Аnexe

Teza de an - Plan Strategic de Dezvoltare al Companiei Mod Cons SRL - ID:02936 - Volum 34 pagini

Capitolul I. Fundamentarea strategiei de firmă .....................................................................

Introducere .............................................................................................................................

1.1. Profilul companiei………………………………………....………….........

1.2. Istoria dezvoltării .........................................................................................

1.3. Structura companiei ……………………………………………………….

1.4. Obiectivul şi obictivele procesului de planificare strategica ......................

 

4

3

5

6

7

8

Capitolul II. Analizele în procesul de planificare strategică .................................................

2.1 Analiza actorilor interni ................................................................................

2.2 Analiza actorilor externi ...............................................................................

2.3 Analiza S.W.O.T ..........................................................................................

10

10

13

17

Capitolul III. Elaborarea strategiei de firmă .........................................................................

3.1. Identificarea problemelor strategice ............................................................

3.2. Analiza problemelor strategice ....................................................................

3.3 Elaborarea planului de acţiuni ......................................................................

19

19

20

27

 

Concluzii ..................................................................................................................................

34

Referat - Modele de planificare strategica - ID:02935 - Volum 9 pagini

Conceptul de planificare strategica..........................................3

Forme de planificare strategica................................................4

Modele de planificare strategica..............................................5

Modelul A. Desmeraux...........................................................5

Modelul M. Marchesnay...........................................................6

Modelul G. A. Cole.................................................................7

Modelul H. Mintzberg..............................................................8

 

Bibliografie...........................................................................9

Teza de licenta - Создание бизнеса условия и этапы процесса организации бизнеса (по материалам предприятия SRL «VION-IMPEX») - ID:02934 - Volum 58 pagini

ВВЕДЕНИЕ……3

 

ГЛАВАI. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА……7

1.1. Сущность и значение организации бизнеса в современных условиях…………7

1.2. Способы и формы создания бизнеса ……………………………………………………12

1.3 Основные этапы формирования бизнеса…………………………………………………16

Выводы по Главе I……………………………………………………………………………19

 

ГЛАВА II. АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ SRL «VION-IMPEX» …….20

2.1. Общая характеристика SRL «VION-IMPEX» …………20

2.2. Анализ основных финансово-экономических показателей деятельности предприятия SRL «VION-IMPEX ………22

2.3. Менеджмент и маркетинг предприятия и их анализ…………37

 

ГЛАВАIII. ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕСА SRL «VION-IMPEX» ……49

3.1.Рекомендации к повышению эффективности ведения бизнеса на предприятии SRL «VION-IMPEX» ………49

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………54

БИБЛИОГРАФИЯ…………………………………………………58

Referat - Antreprenoriat - ID:02933 - Volum 9 pagini

1. Definirea noțiunii de antreprenoriat.……………….........................3

2. Caracteristica și formele de antreprenoriat…………………………………4

3. Etapele de inițiere în antreprenoriat în Republica Moldova………6

 

Bibliografie .............................................................................9

Raport de practică în baza Fruct-Agroprut SRL - ID:02931 - Volum 45 pagini

Introducere ………3

 

Capitolul I. Caracteristica de bază a întreprinderii „Fruct-Agroprut” S.R.L.

1.1. Caracteristica generală a întreprinderii „Fruct-Agroprut” S.R.L.................5

1.2. Forma organizatorico-juridică a întreprinderii ,,Fruct-Agroprut” SRL..........6

1.3. Structura și conducerea întreprinderii ,,Fruct-Agroprut” SRL ...................8

 

Capitolul II. Analiza structurii manageriale și politicii de personal la „Fruct-Agroprut” S.R.L.

2.1. Structura și caracteristica personalului întreprinderii ,,Fruct-Agroprut” SRL.......................15

2.2. Funcţiile manageriale ale întreprinderii „Fruct-Agroprut” S.R.L..........................................17

2.3. Planificarea strategică a activității întreprinderii „Fruct-Agroprut” S.R.L............................23

2.4. Politica de personal în „Fruct-Agroprut” S.R.L .....................................………………...... 24

 

Capitolul III. Analiza economico-financiară a întreprinderii „Fruct-Agroprut” S.R.L.

3.1. Indicatorii evoluției în dinamică și a structurii patrimoniului …………………...................28

3.2. Indicatorii structurii surselor de finanțare şi stabilităţii financiare …………………………32

3.3. Indicatorii lichidității.... ……………………………………………………………………..36

3.4. Analiza profitabilității ………………………………………………………………............42

 

Concluzii..........................................................................45

Anexe ..............................................................................46

Raport de practică de producție la SRL Kvint-Plus - ID:02930 - Volum 36 pagini

Introducere ........3

 

Capitolul I. Caracteristica de bază a întreprinderii............5

1.1. Istoria întreprinderii...........................................................5

1.2. Tipul de întreprindere după forma organizatorico-juridică.......6

1.3. Particularităţile activităţii şi problemele dezvoltării..................8

 

Capitolul II. Sistemul managerial al întreprinderii................12

2.1. Organizarea activităţii întreprinderii. Motivarea personalului.........12

2.2. Sistemul de calitate..................................................................14

2.3. Politica de personal la întreprinderea "Kvint-Plus” SRL……………17

 

Capitolul III. Analiza funcţiunilor întreprinderii....................19

3.1. Funcţiunea de personal.........................................................19

3.2. Funcţia de planificare..…………………………………………………………………..20

3.3. Diagnosticul comercial şi marketing……………………………………………21

3.4. Funcţiunea economico-financiară............................................23 

 

Concluzie...................................................................................36

Raport de practică de producție la S.A. Artima - ID:02929 - Volum 36 pagini

Introducere . . . . 3

 

Capitolul I. „Caracteristica de bază a întreprinderii” . . . . .5

1.1 Istoria întreprinderii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

1.2 Tipul de întreprindere după forma organizatorico-juridică . . . .7

1.3 Particularităţile activităţii şi problemele dezvoltării . . . . . . . . 8

 

Capitolul II. „Sistemul managerial al întreprinderii” . . . . . 12

2.1 Organizarea activităţii întreprinderii. Motivarea personalului . . . . 12

2.2 Sistemul de calitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

 

Capitolul III. „Analiza funcţiunilor întreprinderii” . . . . . . 16

3.1 Funcţiunea de personal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

3.2 Funcţia de producţie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

3.3 Diagnosticul comercial şi marketing. . . . . . . . . . . . . . . . . .23

3.4 Funcţiunea financiar - contabil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

 

Concluzie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Teza de master - Structura organizatorica a firmei si cai de perfectionare (pe exemplul Fruct-Agroprut SRL) - ID:02927 - Volum 70 pagini

Introducere

 

CAPITOLUL I. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ – EXPRESIA ORGANIZĂRII EFICIENTE A FIRMEI

1.1. Esența, conținutul și importanța structurii organizatorice

1.2. Tipologia structurilor organizatorice a firmei

1.3. Elaborarea și definirea etapelor în proiectarea structurii organizatorice

 

CAPITOLUL II. ANALIZA STRUCTURII ORGANIZATORICE A FIRMEI FRUCT-AGROPRUT SRL

2.1. Descrierea generală a întreprinderii agricole Fruct-Agroprut S.R.L.

2.2. Diagnostica principalilor indicatori economico-financiari

2.3. Analiza structurii personalului a firmei Fruct-Agroprut S.R.L.

 

CAPITOLUL III. PERFECȚIONAREA STRUCTURII ORGANIZATORICE EXISTENTE A FIRMEI FRUCT-AGROPRUT SRL

3.1. Evaluarea structurii organizatorice a firmei Fruct-Agroprut S.R.L.

3.2.Evaluarea eficienței proiectului aplicat la întreprinderea Frut-Agroprut S.R.L.

3.3. Modalități de creștere și perfecționare a structurii organizatorice în cadrul Frut-Agroprut S.R.L.

 

Concluzii și recomandări

Bibliografie

Anexe

Teza de an - Structuri organizatorice la S.C AURORA S.A - ID:02926 - Volum 26 pagini

CAPITOLUL  I  Aspecte teoretice cu privire la structura organizatorică. 2
1.1. Definirea si importanta structurii organizatorice. 2
1.2. Organizarea structurală. 5
1.3. Tipuri de structuri organizatorice. 6
A.    Structura ierarhic –liniară. 7
B.    Structura funcţională. 8
C.    Structura divizională. 9
D.    Structura hibridă. 11
E.    Structura matriceală. 13
F.    Structura antreprenorială- ierarhică. 14
G.    Structura organizatorică pe echipe. 15
H.    Model de structură pe bază de proiect 16
I.     Structura neuronală. 17
 
Capitolul 2. Structura organizatorică a firmei S.C.AURORA S.A. 18
2.1. Prezentarea generală a firmei S.C AURORA S.A.. 18
2.1.1. Scurt istoric. 18
2.1.2. Obiectivele firmei 18
2.2. Date de identificare ale societăţii, misiunea şi conducerea ei 20
2.2.1. Strategia de marketing. 24
2.2.2. Analiza SWOT. 24
 
BIBLIOGRAFIE   26

Teza de an - Personalul - Element al Mix-ului de Marketing Financiar-Bancar - ID:02925 - Volum 19 pagini

1. Importanta personalului in sectorul serviciilor, in general si in sectorul bancar, in particular........2

1.1Importanta personalului in sectorul serviciilor, in general........................ 2

1.2Importanta personalului in sectorul bancar, in particular.......................... 4

 

2. Clasificarea personalului unei banci.........................................................6

Personalul din front-office...........................................................................6

Personalul din back-ofiice...........................................................................6

 

3. Personalul – "canal de distributie si promovare” a serviciilor bancare.............. 8

4. Personalul bancar si calitatea serviciilor oferite de banca......................... 10

5. Studiu de caz – Strategia de personal a BRD Groupe Société Générale .......... 13

5.1Recrutarea si selectia resurselor umane.......................................................... 13

5.2 Retinerea personalului in cadrul BRD........................................................... 15

 

6. Concluzii...................................................................................................17

7. Bibliografie................................................................................................18

Teza de licenta - Metode moderne de motivare în muncă - ID:02924 - Volum 84 pagini

Introducere

 

CAPITOLUL I. ASPECTE TEORETICE PRIVIND MOTIVAREA RESURSELOR UMANE ÎN CADRUL ÎNTREPRINDERILOR

1.1. Esența, conținutul și natura motivației în muncă

1.2. Tipologia formelor de motivare

1.3. Principalele teorii motivaționale

1.4. Interdependența dintre motivație, performanță și satisfacție în muncă

 

CAPITOLUL II. METODE MODERNE DE APLICARE A MOTIVAȚIEI ÎN MUNCĂ

2.1. Proiectarea/reproiectarea posturilor de muncă: concept și factori de influență

2.1.1. Proiectarea postului

2.1.2. Analiza postului

2.1.3. Evaluarea postului

2.1.4. Reproiectarea postului

2.2. Motivarea prin recompensare

2.3. Alte metode de motivare a angajaților

2.3.1. Motivarea prin stimularea morală a angajaților

2.3.2. Motivarea prin asigurarea echilibrului între muncă și viața personală

2.3.3. Motivarea angajaților prin crearea ambianței la locul de muncă

2.3.4. Motivarea prin leadership

2.3.5. Motivarea prin implicarea angajaților în echipe (teambuilding)

2.4. Metode europene de management al motivației resurselor umane

 

CAPITOLUL III. CERCETAREA PRACTICĂ LA FABRICA „DELPHI DIESEL SYSTEMS ROMÂNIA S.R.L.” DIN IAȘI

3.1. Prezentarea companiei Delphi Diesel Systems România S.R.L.

3.2. Metodologia cercetării

3.3. Analiza și interpretarea rezultatelor cercetării

3.4. Politici de reproiectare a posturilor din cadrul fabricii

3.4. Căi și modalități de îmbunătățire a metodelor de motivare utilizate în cadrul companiei

 

Concluzii și propuneri

Bibliografie

Anexe

Referat - Studiu Privind Motivatia in Munca a Angajatilor cu Functii Medii de Conducere de la SC Masop Prodcom SRL - ID:02923 - Volum 14 pagini

1. Satisfacţia în muncă

1.1.Motivaţia: concept, procesul motivaţional

1.2.Satisfacţia în muncă, element al procesului motivaţional

 

2. Tema studiului

2.1.Scopul studiului

2.2.Prezentarea eşantionului

 

3. Metodologia cercetării

3.1.Metoda de cercetare utilizată în studiu

3.2.Elaborarea chestionarului

3.3.Administrarea chestionarelor

 

4. Rezultatele obţinute

4.1.Prelucrarea informaţiei

4.2.Sinteza rezultatelor

 

5. Evaluarea rezultatelor

5.1.Gradul de motivare a respondenţilor

5.2.Gradul de valorificare a factorilor motivatori

 

6. Concluzii

Teza de an - Motivarea personalului la ÎIS ”Acva-Nord” - ID:02922 - Volum 45 pagini

INTRODUCERE.........2


CAPITOLUL IMOTIVAREA COMPLEXĂ A PERSONALULUI

1.1. Motivația – abordare generală................................4

1.2. Teorii ale motivării................................................7

1.3. Motivare prin recompense......................................15

 

CAPITOLUL II ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ AÎIS ”ACVA-NORD”

2.1. Prezentarea generală a ÎIS”Acva-Nord”...................27

2.2. Analiza indicatorilor economico-financiari..................30

2.3. Analiza resurselor umane........................................41

 

CAPITOLUL IIIMOTIVAREA PERSONALULUI LA ÎIS”ACVA-NORD”

3.1. Diagnostic privind sistemul de recompensare............44

3.2. Integrarea teoriilor moderne....................................49

3.3. Diagnostic privind alți factori motivatori...................56

 

CAPITOLUL IV EFICIENTIZAREA MOTIVĂRII PERSONALULUI LA ÎIS ”ACVA- NORD”

4.1. Proiect privind mărirea eficienței prin creșterea salariului........58

4.2. Eficiența motivării prin motivare non financiară.......................65

 

Concluzii..........................................................................73

Bibliografie......................................................................75

Adnotare.........................................................................77

Teza de an - Managementul International al Resurselor Umane - Delphi - ID:02921 - Volum 22 pagini

Cuprins. 1
 
Capitolul 1. Prezentarea companiei 2
Capitolul 2. Prezentarea parcursului profesional al persoanelor intervievate. 3
Capitolul 3. Perspective privind recrutarea şi selecţia internaţională. 3
Capitolul 4. Politici de asigurare cu personal în funcţie de naţionalitate. 3
Capitolul 5. Politici de asigurare cu personal a filialei locale. 3
Capitolul 6. Selectarea angajaţilor din ţara gazdă pentru transferul la sediul central 3
Capitolul 7. Criterii utilizate pentru evaluarea performanţelor angajaţilor. 3
Capitolul 8. Dezvoltarea personalului internaţional 3
Capitolul 9. Recompensarea personalului 3
 
Concluzii 3

Teza de licenta - Rolul departamentului MRU - ID:02920 - Volum 54 pagini

Introducere ……………………………………………………………...........................2

 

Capitolul I. Managementului Resurselor Umane: elemente de baza, cadru conceptual….....4

I. 1. Consideraţii generale........................................................................................4

I. 2. Tendinţe în managementul resurselor umane pe plan internaţional..................5

I. 3.Conceptul de resurse umane..............................................................................8

I. 4.Funcţiunea de personal....................................................................................10

I. 5. Organizarea activităţilor în cadrul managementului resurselor umane...........11

I. 6.Aspecte privind motivarea personalului.........................................................13

I.6.1. Recompense directe si indirecte...............................................................15

I.6.2. Relaţia management-motivaţie ................................................................16

 

Capitolul II. Departamentul de Resurse Umane............................................17

II. 1. Tipurile de activităţi desfăşurate în departamentul de resurse umane.............20

II. 2. Tipuri de structuri în organizarea departamentului de resurse umane.............23

II. 3. Politica resurselor umane...........................................................................23

II. 4. Managerul de resurse umane.....................................................................24

 

Capitolul III. Rolul departamentului de resurse umane din cadrul SC DELPHI DIESEL SYSTEMS ROMÂNIA SRL……26

III. 1 Prezentare general…………………………………….....................................27

III. 2. Structura organizatorică……………………………………………………...28

III. 3. Identificarea problemei............................................................28

III. 4. Factori concurenţiali................................................................31

III. 5.Formularea obiectivelor...........................................................32

III. 6. Rezultatele studiului de dezvoltare în MRU................................33

III. 6.1 Implicarea MRU în managementul strategic al organizaţiei........35

 

Capitolul IV. Concluzii şi perspective ..........................................45

 

Anexă..............................................................................................47 Bibliografi........................................................................................53

Teza de licenta - Asigurarea Motivatiei si Motivarii pentru Performanta a Resurselor Umane - ID:02919 - Volum 68 pagini

Introducere.........................................................................................................2

 

CAP.1. Evoluţia managementului resurselor umane.........................................3

1.1. Provocările managementului resurselor umane de-a lungul timpului....................3

1.2. Conţinutul real al managementului resurselor umane, consideraţii generale .........4

1.3. Rolul şi particularităţile resurselor umane în cadrul organizaţiilor .........................5

 

CAP.2. Motivarea resurselor umane în vederea obţinerii performanţei..........7

2.1. Definirea şi componentele motivaţiei.................................................................8

2.1.1. Formele motivaţiei.........................................................................................13

2.1.1.1. Motivarea pozitivă şi motivarea negativă......................................................13

2.1.1.2. Motivarea intrinsecă şi motivarea extrinsecă..................................................13

2.1.1.3. Motivarea cognitivă şi motivarea afectivă.....................................................14

2.1.2. Motivarea comparativ cu manipularea..............................................................15

2.1.3. Strategii manageriale uzuale de motivare ........................................................15

2.2. Conexiunea management – motivaţie..................................................................16

2.3. Teorii ale motivaţiei în muncă.............................................................................18

2.3.1. Teorii motivaţionale bazate pe studiul nevoilor umane.......................................18

2.3.1.1. Teoria managementului ştiinţific.....................................................................18

2.3.1.2. Teoria studiilor Hawthorne.............................................................................19

2.3.1.3. Teoria X şi Y................................................................................................20

2.3.1.4. Teoria ierarhizării nevoilor.............................................................................21

2.3.1.5. Teoria bifactorială a lui Herzberg................................................................... 24

2.3.1.6. Teroria ERG a lui Alderfer............................................................................. 25

2.3.1.7. Modelul motivaţional al lui McClelland............................................................ 26

2.3.2. Teorii motivaţionale bazate pe studiul comportamentului.................................... 27

2.3.2.1. Teoria echităţii............................................................................................... 27

2.3.2.2. Teoria expectanţei......................................................................................... 28

2.3.2.3. Teoria consolidării motivării.............................................................................29

2.3.2.4. Teoria stabilirii obiectivelor..............................................................................30

2.3.2.5. Modelul Porter – Lawler.................................................................................. 31

2.4. Interdependenţa dintre motivaţie, performanţă şi satisfacţie în muncă.................... 33

2.5. Strategii şi politici manageriale de motivare.......................................................... 35

2.5.1. Crearea ambianţei la locul de muncă................................................................. 35

2.5.2. Asigurarea echităţii pentru a motiva angajaţii..................................................... 36

2.5.3. Implicarea angajaţilor....................................................................................... 37

2.5.3.1. Motivaţia lucrului în echipă (team – building-ul) ............................................... 37

2.5.4. Utilizarea recompensei pentru a motiva angajaţii................................................ 38

2.5.4.1. Factori care influenţează mărimea recompensei.................................................39

2.5.4.2. Tipuri de recompense utilizate în procesul de motivare( directe şi indirecte) ........40

2.5.4.3. Metode alternative şi/sau complementare de motivare.......................................43

2.5.5. Evaluarea performanţelor angajaţilor................................................................... 44

2.5.5.1. Metode de evaluare a performanţelor angajaţilor...............................................45

2.5.6. Politici salariale de motivare................................................................................46

2.5.7. Promovarea personalului.....................................................................................47

2.5.8. Motivarea angajaţilor prin conducere eficientă...................................................... 48

 

CAP.3. Studiu de caz privind motivaţia în muncă la SC CEFIN (ROMÂNIA) SRL.................49

3.1. Prezentarea generală a societăţii............................................................................49

3.2. Analiza metodelor de motivare a angajaţilor din cadrul societăţii..............................50

3.3. Concluzii şi propuneri

 
Bibliografie