Scrierea tezelor de master, de licență sau de an în domeniile psihologiei, pedagogiei și psihopedagogiei: lucrări de licență sau proiecte de an la comandă.

Teza de licenta - Dezvoltarea competentelor de comunicare la elevii din clasele primare prin intermediul strategiilor didactice interactive - ID:01870 - Volum 73 pagini

Introducere

Capitolul 1 Abordări teoretice şi conceptuale ale formării competențelor de comunicare la elevii claselor primare

1.1. Repere teoretice privind dezvoltarea competențelor de comunicare
1.2. Activitatea și caracteristica comunicării la copilul de vîrstă școlară mică
1.3. Modalităţi de formare și dezvoltare a însușirilor de limbaj la elevii claselor primare

Capitolul 2 Particularitățile organizării strategiilor didactice interactive
2.1. Importanța și tipologia strategiilor didactice interactive
2.2. Specificul organizării strategiilor didactice interactive pentru dezvoltarea competențelor de comunicare

Capitolul 3 Validarea experimentală a metodologiei de dezvoltare a competențelor de comunicare în contextul strategiilor didactice interactive
3.1. Ipoteza și obiectivele cercetării
3.2. Prezentarea eșantionului
3.3. Metodologia aplicată
3.4. Analiza şi interpretarea rezultatelor
3.5. Concluzii la studiul experimental

Concluzii
Recomandări
Bibliografie
Anexe

Teza de master - Problematica comunicarii - ID:01869 - Volum 97 pagini

ARGUMENT ………3

I. INTRODUCERE ÎN PROBLEMATICA COMUNICĂRII ………4

1.1 CARACTERISTICI GENERALE ALE COMUNICĂRII UMANE...............4
1.1.1 AXIOMELE COMUNICĂRII ……………………………………… 4
1.1.2 NIVELURILE COMUNICĂRII UMANE ………………….. …….. 6
1.1.3 IREVERSIBILITATEA COMUNICARII ………………………… 8
1.2 MODURI ŞI TIPURI DE COMUNICARE ......................8
1.2.1 EMPATIA SI ASCULTAREA INTERLOCUTORULUI-FUNDAMENTE COMUNICAŢIONALE ………9
1.2.2 COMUNICAREA VERBALA ………………………………………. 13
1.2.3 COMUNICAREA NONVERBALA ………………………………… 17
1.2.4 COMUNICAREA PARAVERBALĂ ……………………………… 27
1.2.5 SEMIOTICA SI COMUNICARE GESTUALA…............31
1.2.6. COMUNICAREA ÎN CADRUL GRUPULUI ……………… 32

II. COMUNICAREA ŞCOLARĂ………………………………………...39
2.1 CARACTERIZAREA COMUNICĂRII LA COPILUL DE VÂRSTĂ ŞCOLARĂ MICĂ ………39
2.2 IMPLICAŢII PSIHOPEDAGOGICE ALE COMUNICĂRII .......................44
2.2.1 COMUNICAREA DIDACTICĂ ………………………. ………….. 46
2.2.2 FACTORII FAVORIZANŢI AI COMUNICĂRII DIDACTICE ………49

III. ABORDAREA EXPERIMENTALĂ A UNOR FACTORI CARE FAVORIZEAZĂ COMUNICAREA ŞCOLARĂ …………52
3.1 MOTIVAŢIA CERCETĂRII ………………………………………………... 52
3. 2 OBIECTIVE ŞI IPOTEZE ………………………………………….. ………. 53
3.3 PREZENTAREA EŞANTIONULUI …………………...……………………. 54
3. 4 INSTRUMENTE FOLOSITE ÎN CERCETARE ………. ………………….57


IV. DESFĂŞURAREA CERCETĂRII ……………………………. …………......59

4.1 METODOLOGIE ŞI ANALIZA CANTITATIVĂ A DATELOR.…............59
4.2 ANALIZA CALITATIVĂ A DATELOR ……………………………............. 72
4.3 INVENTAR DE EXERCIŢII PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII ŞI RANDAMENTULUI COMUNICĂRII VERBALE ŞI SCRISE ………85

V. CONCLUZII …………………………………………………………….................92
BIBLIOGRAFIE ……………………………………………………………................94

Portofoliu didactic - Mozaicul ca metoda didactică interactiva, centrată pe elev - ID:01868 - Volum 21 pagini

ARGUMENT ………....2

I.1. PREDAREA–componentă a procesului de învăţământ ………..…… 3

I.2. Noţiunea de metodă de învăţământ ……………................................... 4
I.3. Rolul metodelor şi tehnicilor interactive de grup în dezvoltarea unor trăsături de caracter deziderabile la elev …………5
I.3.1. Rolul strategiilor didactice interactive în activitatea instructiv educativă ……………………………………………………………… 6
I.3.2. Relaţia dintre strategiile didactice şi stilurile de învăţare ale elevilor …………………………………………………………….….. 7
I.3.3. Tendinţe de diversificare a strategiilor didactice interactive în şcoală …………………………………………………………………. 8

II. Metode interactive de grup …………10
II.1 Mozaic .........................................12
II.2 . Analiza SWOT – Mozaicul .............14
II.3 Aplicaţie practică ………………………………15
II.4 Efecte asupra eficienţei învăţării ………17

III. CONCLUZII .................................19

BIBLIOGRAFIE ....................................20

Teza de licenta - Dezvoltarea Competentelor de Comunicare a Scolarilor Mici prin Intermediul Lecturii - ID:01867 - Volum 83 pagini

Introducere
Motivația alegerii temei

CAPITOLUL I. DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR DE COMUNICARE – FINALITATE MAJORĂ A ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PRIMAR

I.1. Activizarea capacității de comunicare a elevilor
I.2. Formarea și educarea creativității de limbaj a copiilor

CAPITOLUL II. LECTURA - PARTE COMPONENTĂ A PROCESULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV
II.1 Funcțiile textului literar
II.1.1. Funcția tematică
II.1.2 Funcția praxiologică
II.1.3. Funcția cognitivă
II.1.4. Funcția axiologică
II.1.5. Funcția psihologică
II.2. Analizarea posibilităților pe care școala le are la îndemână pentru a transmite elevilor plăcerea pentru lectură. Stimularea interesului pentru lectură
II.3. Lectura individuală - activitate extrașcolară cu puternice implicații școlare
II.3.1. Lectura colectivă
II.3.3. Lectura pe ateliere
II.3.4. Lecturile personale
II.3.5. Clubul de lectură

CAPITOLUL III. DESCRIEREA DEMERSURILOR PRACTIC-APLICATIVE ÎNTREPRINSE
III.1. Premisele teoretice ale cercetării aplicative
III.1.2. Scopul. Ipoteza cercetării. Obiectivele
III.2. Coordonatele majore ale cercetării
III.3. Metodele şi instrumentele de cercetare utilizate
III.3.1. Chestionar adresat copiilor
III.3.1.1. Analiza datelor obtinuțe în urma aplicării chestionarului
III.4. Program inactiv de formare pe structurarea motivației pentru lectură a elevilor din ciclul primar din clasa a IV-a
III.4.2. Alegerea temelor si textelor de lectură
III.4.3. Criterii de evaluare
III.4.4. Identificarea sarcinilor de lucru relevante
III.4.5. Rezultate aşteptate
III.4.6. Monitorizarea şi evaluarea proiectului
III.6. Bibliografie
III.7. Anexe

ARGUMENT


Teza de doctor - Dezvoltarea competentelor comunicative la elevii din invatamintul profesional in cadrul predarii si invatarii limbii straine - ID:01866 - Volum 180 pagini

PRELIMINARII.........3

CAPITOLUL I. REPERE PSIHOPEDAGOGICE DE DEZVOLTARE A COMPETENŢELOR COMUNICATIVE LA ELEVI

1.1. Comunicarea: concepte, teorii şi modele........................................................10
1.2. Impactul comunicării didactice asupra dezvoltării competenţelor comunicative.......20
1.3. Conceptul de competenţă şcolară ca bază pentru dezvoltarea competenţei profesionale......28

CAPITOLUL II. COMPONENTELE COMPETENŢELOR COMUNICATIVE LA LIMBA STRĂINĂ ÎN COLEGIU
2.1. Dezvoltarea competenţei lingvistice la elevii din colegiu....................................36
2.2. Dezvoltarea competenţei sociolingvistice la elevii din colegiu.............................54
2.3. Dezvoltarea competenţei pragmatice la elevii din colegiu..................................57

CAPITOLUL III. EXPERIMENTUL PEDAGOGIC DE DEZVOLTARE A COMPETENŢELOR COMUNICATIVE LA ELEVII DIN COLEGIU

3.1. Experimentul de constatare a competenţelor comunicative ...............................66
3.2. Modelul de dezvoltare a competenţelor comunicative........................................82
3.3. Tehnici de dezvoltare a competenţelor comunicative.........................................86
3.4. Valori formate prin tehnici de dezvoltare a competenţelor comunicative..............108

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI .............................................................123
Adnotare.............................................................................................................126
Termenii cheie......................................................................................................129
Bibliografie...........................................................................................................130
Anexe..................................................................................................................144

Lucrare de licenta - Relatia dintre stima de sine si comportamentul agresiv in adolescenta - ID:01865 - Volum 60 pagini

ABSTRACT 3

OBIECTIVELE ȘI IPOTEZELE LUCRĂRII 4
CONȚINUTUL TEORETIC AL TEMEI ANALIZATE 5

CAPITOLUL I. ADOLESCENȚA 5

1.1.Caracteristicile dezvoltării fizice 5
1.2. Caracteristicile dezvoltării psihice 7
1.3. Dezvoltarea socio-emoțională 13
1.4. Stima de sine la adolescenți 16

CAPITOLUL II STIMA DE SINE 19
2.1. Delimitări conceptuale 19
2.2.Stima de sine – Definiții și importanță 26
2.3. Clasificarea stimei de sine 29
2.3.1. Stima de sine globală 29
2.3.2. Stima de sine specifică 30
2.4. Particularități ale stimei de sine în copilărie 30
2.5. Relația dintre stima de sine și performanța în activitate 32
2.6. Aspecte normale și patologice ale nivelului stimei de sine 34

CAPITOLUL III AGRESIVITATEA 37

3.1. Definiție și forme 37
3.2.Teorii ale agresivității 38
3.3 Relația dintre agresivitate și stima de sine în adolescență 42

CAPITOLUL IV DEMERSUL EXPERIMENTAL 44
4.1. Obiective 44
4.2. Ipoteze 44
4.3. Participanții la cercetare 44
4.4. Instrumente și procedură 45

CAPITOLUL V PREZENTAREA ȘI INTERPRETAREA REZULTATELOR 49

CONCLUZII 56
BIBLIOGRAFIE 58

Proiect - Program de formare-dezvoltare continuă a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar - ID:01864 - Volum 70 pagini

Introducere ………………………………………………………………3
Inteligenţa emoţională – delimitări conceptuale ………5
Modelele inteligenţei emoţionale ……………………………9
Relaţia dintre inteligenţa emoţională şi diferitele aspecte ale vieţii psihice … 23
Caracteristicile copiilor şi adulţilor cu inteligenţă emoţională ridicată ……... 37
Dinamica inteligenţei emoţionale …………………………………………… 43
Programe educaţionale centrate pe dezvoltarea inteligenţei emoţionale ……. 49
Educaţia inteligenţei emoţionale – exerciţii provocative ……………. 58

Rezumatul disciplinei ……………………………………………………….. 64
Bibliografie ………………………………………………………………….. 66

Teza de doctor - Impactul activitatilor de educatie fizica extracurriculare (baschet) asupra dezvoltarii capacitatilor motrice ale elevilor din treapta invatamintului gimnazial - ID:01863 - Volum 202 pagini

ADNOTARE 5
LISTA ABREVIERILOR 8
INTRODUCERE 9

1. ANALIZA LITERATURII DE SPECIALITATE PRIVIND EDUCAȚIA FIZICĂ ŞCOLARĂ ŞI CONTRIBUŢIA ACESTEIA LA FORMAREA PERSONALITĂŢII ELEVULUI 16

1.1.Cadrul conceptual al procesului instructiv de educaţie fizică organizat în învăţămîntul gimnazial 16
1.2. Caracterul formativ al conţinuturilor de educaţie fizică utilizate în activităţile motrice ale elevilor la treapta învăţământului gimnazial 27
1.3. Analiza conţinutului, mijloacelor şi structurii activităţilor extracurriculare practicate în programul de învățământ școlar 30
1.4. Particularităţile de vârstă ale elevilor la treapta gimnazială 35
1.5.Accepţiuni şi opţiuni privind predarea educaţiei fizice extracurriculare în clasele V-VIII 43
1.6.Concluzii la capitolul 1 47

2. PARTICULARITĂŢILE ORGANIZĂRII ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE - BASCHET ŞI INFLUENŢA LOR ASUPRA DEZVOLTĂRII CAPACITĂŢILOR MOTRICE ALE ELEVILOR DIN GIMNAZIU 49
2.1. Metodele de cercetare 49
2.2. Organizarea și desfășurarea cercetării 56
2.3. Analiza opiniilor specialiştilor privind dirijarea activităților sportive extracurriculare 58
2.4. Interpretarea opțiunilor elevilor privind practicarea activităților extracurriculare de tip sportiv 65
2.5. Determinarea nivelului dezvoltării motrice a elevilor din clasele gimnaziale 72
2.6. Repere metodologice de elaborare a programei experimentale extracurriculare de educație fizică la baschet 80
2.7. Concluzii la capitolul 2 85

3. ESTIMAREA IMPACTULUI ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE CU CONŢINUT DE BASCHET ASUPRA SPORIRII PREGĂTIRII MOTRICE ŞI TEHNICE A ELEVILOR LA TREAPTA GIMNAZIALĂ 87
3.1. Evaluarea programei experimentale privind orientarea predării baschetului în cercurile sportive la elevii din clasele gimnaziale 87
3.2. Analiza indicilor dezvoltării motrice a elevilor cuprinși în experimentul pedagogic 90
3.3. Dinamica pregătirii tehnice a elevilor din grupele experimentale 117
3.4. Concluzii la capitolul 3 123

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI 124
BIBLIOGRAFIE 127
ANEXE 140


Teza de licenta - Potențialul plimbărilor zilnice în dezvoltarea senzorială a preșcolarilor anului 5 de viață - ID:01862 - Volum 71 pagini

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. REPERE TEORETICE A DEZVOLTĂRII SENZORIALE

1.1. Problema dezvoltării senzoriale în literature psihologică
1.2. Cercetarea problemei dezvoltării senzoriale la preșcolari
1.3. Specificul organizării plimbărilor zilnice în dezvoltarea copiilor de vîrstă preșcolară
1.4 Căi şi metode de dezvoltate senzorială a preşcolarilor

CAPITOLUL II. CONȚINUTUL ȘI METODICA DEZVOLTĂRII SENZORIALE A PREȘCOLARILOR ÎN CADRUL FAMILIARIZĂRII CU NATURA
2.1. Determinarea nivelului dezvoltării senzoriale la copiii investigați
2.2. Rolul naturii în dezvoltarea senzorială a copiilor de vîrstă preșcolară
2.3. Analiza experimentelor practice

Concluzii
Bibliografie
Anexe

Teza de licenta - Familiarizarea preșcolarilor cu plantele prin intermediul jocului didactic - ID:01861 - Volumul 69 pagini

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. REPERE TEORETICE DESPRE PLANTE

1.1. Noțiuni cu privire la floră
1.2. Clasificarea plantelor și rolul florei
1.3. Prevederi curriculare cu referință la plante și influența pentru vîrsta preșcolară

CAPITOLUL II. BAZELE CONCEPTUALE ALE JOCULUI DIDACTIC
2.1. Importanța și tipologia jocurilor didactice
2.2. Metodologia realizării jocurilor didactice în cadrul activităților de știință

CAPITOLUL III. VALORIFICAREA EXPERIMENTALĂ A STRATEGIILOR DE FAMILIARIZARE A PREȘCOLARILOR CU PLANTELE
3.1. Ipoteza și obiectivele cercetării
3.2. Metodologia testelor aplicate
3.3. Prelucrarea și interpretarea rezultatelor obținute

Concluzii
Bibliografie
Anexe

Teza de licenta - Adaptarea copilului prescolar la mediul din gradinita in debutul prescolaritatii - ID:01859 - Volum 83 pagini

INTRODUCERE 3

CAPITOLUL I. SOCIALIZAREA ÎN FAMILIE ŞI IMPORTANŢA ACESTUI PROCES PENTRU INTEGRAREA VIITOARE A COPILULUI 6

1.1. Conceptul de socializare. Delimitare teoretică 6
1.2. Rolurile părinţilor în dezvoltarea psihică a copilului 12
1.3. Stiluri educative ale părinţilor şi efectele lor asupra dezvoltării copilului 20

CAPITOLUL II. GRĂDINIŢA – FACTOR DE SOCIALIZARE 26
2.2. Formele de activitate ale preşcolarului 31
2.3. Implicaţiile grădiniţei asupra socializării 41

CAPITOLUL III. METODOLOGIA CERCETĂRII 50
3.2. Formarea ipotezelor cercetării 50
3.3. Metode, tehnici şi instrumente utilizate 52
3.4. Informaţii referitoare la lotul de subiecţi investigat 60

CAPITOLUL IV. PRELUCRAREA DATELOR, PREZENTAREA ŞI INTERPRETAREA REZULTATELOR OBŢINUTE 63
4.1.Verificarea Ipotezelor 63
4.1.1.Ipoteza nr. 1 63
4.1.2.Ipoteza nr. 2 65
4.1.3.Ipoteza nr. 3 69
4.1.4.Ipoteza nr. 4 71

CAPITOLUL V. CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI 73

ANEXE 76
BIBLIOGRAFIE 82

Teza de licenta - Influenta stilului parental asupra comportamentului prosocial la prescolari - ID:02827 - Volum 60 pagini

INTRODUCERE

1. CADRUL TEORETIC AL PROBLEMEI STUDIATE

2. OBIECTIVELE ŞI IPOTEZELE CERCETĂRII

2.1. Obiectivele lucrării
2.3. Ipotezele studiului

3. METODOLOGIA CERCETĂRII
3.1. Participanţi
3.2. Instrumente de investigare
3.3. Design experimental/procedura

4. REZULTATELE CERCETĂRII ŞI DISCUŢIILE / INTERPRETAREA LOR
4.1. Prezentarea şi analiza datelor
4.1.1. Analiza descriptivă a datelor
4.1.2. Testarea ipotezei 1
4.1.3. Testarea ipotezei 2
4.1.4. Testarea ipotezei 3
4.2. Interpretarea rezultatelor

5. CONCLUZII ŞI IMPLICAŢII
5.1. Concluzii
5.2. Implicaţii teoretice şi practice
5.3. Limtele şi constrângerile studiului
5.4. Direcţii viitoare de cercetare

6. BIBLIOGRAFIE

7. ANEXE

7.1. Anexa 1.

Teza de licenta - Impactul parteneriatului şcoală-familie extinsă în formarea calităţilor morale la elevii de vîrstă şcolară mică din orfelinate - ID:01857 - Volum 74 pagini

Introducere 1

Capitolul I. Incursiuni teoretice în problema formării calităţilor morale la elevii de virstă şcolară mică din orfelinate 3

I.1 Caracterizarea generală a sistemului de orfelinate din Republica Moldova 3
I.2 Influenţa educaţiei copiilor din internate asupra formării calităţilor lor morale 9
I.3 Aspecte problematice legate de parteneriatului şcoală-familie extinsă în formarea calităţilor morale la elevii de vîrstă şcolară mică 20

Capitolul II. Particularităţile parteneriatului şcoală-familie extinsă în formarea calităţilor morale la elevii din orfelinatele RM 29
II.1 Măsuri de integrare a copiilor din internate în familiile extinse ca modalitate de îmbunătăţire a calităţilor lor morale 29
II.2 Bariere în implicarea familiilor extinse şi în construirea parteneriatului şcoală-familie extinsă 36
II.3 Reacţii la implicarea familiei extinse în formarea calităţilor morale 42

Capitolul III. Metodologia cercetării experimentale a efectului de parteneriat şcoală-familie extinsă în problema devenirii morale a elevilor din orfelinate 54
III.1 Metodologia cercetării – obiectul scopul problematica, ipoteza, metode, eşantion 54
III.2 Experiment de constatare 59
III.3 Experiment formativ 61

ÎNCHEIERE 65
BIBLIOGRAFIE 68
ANEXE 70

Teza de masterat - Educaţia moral-religioasă în sistemul de educaţie din România - ID:01856 - Volum 140 pagini

I. Educaţia moral-religioasă. Premise teoretice ........5
I.1. Religia în dezbatere. De la teologie la sociologia religiei ........................5
I.1.1. Două tipuri de discurs asupra educaţiei moral-religioase ....................5
I.1.2. Teorii, explicaţii despre sacru ..........................................................7
I.1.3. Funcţiile religiei ..............................................................................8
I.1.4. Procesul de secularizare. Mutaţiile credinţei religioase .......................9
I.1.5. România religioasă ........................................................................11
I.2. Religie şi morală ..............................................................................14
I.2.1. Genealogia moralei naturale. Momentul KANT ..................................14
I.2.2. Paradigme ale educaţiei morale ......................................................16
I.2.3. Morala creştină – oglindire a relaţiei om - Dumnezeu în planul relaţiilor interumane.......16
I.2.4. Paradigme ale educaţiei religioase ....................................................18
I.3. Educaţia religioasă în şcoală ...............................................................19

II. Premise metodologice ale cercetării .....................................................22

III. Continuitate şi discontinuitate în educaţia moral-religioasă din România (scurt istoric al educaţiei moral-religioase) .......31

IV. Educaţia religioasă în sistemele de învăţământ din Europa: studiu comparativ ........ 37

IV.1. Introducere .........................................................................................37
IV.2. Statutul educaţiei religioase în sistemele europene de învăţământ ...........38
2.1. Tradiţia naţională şi tradiţia religioasă ....................................................38
2.2. Relaţia dintre stat şi biserică .................................................................39
2.3. Relaţia dintre şcoală şi educaţia religioasă din perspectiva particularităţilor sistemului de învăţământ .......40
IV.3. Finalităţi şi conţinuturi ale educaţiei religioase din şcoală .........................42
IV.4. Modele/ metode de abordare a învăţământului religios: exemple de bune practici ..... 44
IV.5. Educaţia religioasă din şcoală şi problematica evaluării rezultatelor ....................... 48
IV.6. Selectarea, formarea şi statutul cadrelor didactice pentru învăţământul religios ....... 48
IV.8.1. Grecia ............................................................................................55
IV.8.2. Germania........................................................................................56
IV.8.3. Marea Britanie ................................................................................57
IV.8.4. Franţa ............................................................................................59
IV.8.5. România ........................................................................................61

V. Rezultatele cercetării .............................................................................65
V.1. Atitudini ale tinerilor faţă de religie .......................................................65
V. 1.1. Religie şi religiozitate .......................................................................65
V.1.2. Dimensiuni şi indicatori .....................................................................66
V. 1.3. Atitudini faţă de propria religie/confesiune .........................................68
IV.1.4. Tipuri de atitudini faţă de religie. Deschiderea spre alte religii sau forme de spiritualitate.......82
IV. 1.5. Concluzii ......................................................................................87
V.2. Familia şi educaţia religioasă. Opinii ale părinţilor ..................................91
V.3. Educaţia religioasă în şcoală. Opinii ale elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice .... 104
V.3.1. Locul şi rolul religiei în şcoală ..........................................................104
V.3.2. Aşteptări ale elevilor în ce priveşte disciplina religie ..........................107
V.3.3. Finalităţi ale disciplinei religie ...........................................................108
V.3.4. Forme de organizare a educaţiei religioase în şcoală ..........................110
V.3.5. Opinii privind manualele de religie ....................................................112
V.3.6. Evaluarea elevilor la orele de religie .................................................112
V.3.7. Formarea profesorilor de religie .......................................................115
V.3.8. Sugestii pentru ameliorarea activităţilor didactice la religie ..................116
V.4. Biserica: mize şi acţiuni în educaţia moral-religioasă .............................120

VI. Concluzii ............................................................................................132

Bibliografie ..............................................................................................137

Teza de an - Clasificarea și caracterizarea diftongilor și triftongilor limbii române - ID:01854 - Volum 24 pagini

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. UNELE CONSIDERAȚII PRIVIND ASPECTUL ACUSTIC AL DIFTONGILOR ÎN LIMBA ROMÂNĂ

1.1. Noțiunea de diftong
1.2. Diftongii ascendenți și descendenți
1.3. Formarea diftongilor prin divergență, convergență și alte căi

CAPITOLUL II. FORMAREA TRIFTONGILOR ÎN LIMBA ROMÂNĂ
2.1. Clasificarea triftongilor în limba română
2.2. Căile de formare a triftongilor în limba română

Concluzii
Bibliografie

Teza de licenta - Elemente din Fonetica Limbii Române - ID:01853 - Volum 79 pagini

Argument

I. NOŢIUNI TEORETICE

1. Sunet. Fonem
2. Vocală. Semivocală
3. Statutul semivocalelor
4. Diftong. Triftong. Hiat
5. Consoanele
6. Literele, corespondenţa dintre litere şi sunete
A. Literele
B. Corespondenţa dintre litere şi sunete

7. Variantele fonetice ale lui i
8. Silaba. Despărţirea cuvintelor în silabe
A. Definire
B. Reguli de despărţire în silabe :
a) Reguli fonetice
b) Reguli morfologice
c) Situaţii în care nu se face despărţirea în silabe la capăt de rând

II. APLICAŢII – EXERCIŢII REZOLVATE

III. EXERCIŢII PROPUSE SPRE REZOLVARE

A) Sunetul şi litera
•literele â, î
B) Corespondenţa dintre sunete şi litere
•grupurile de litere ce, ci, ge,gi, che, chi, ghe, ghi


C) Vocale. Semivocale. Diftong.Triftong. Hiat. Consoane
•Diftong, triftong, hiat
•Consoane
•Grupurile de consoane mb şi mp
•Grupurile de sunete[cs],[gz],redate prin litera x
•Consoanele : k,q,w,y
•Cuvinte care conţin consoana dublă nn

D) Silaba

IV. TESTE MAI DIFICILE PROPUSE SPRE REZOLVARE
TESTUL 1
TESTUL 2
TESTUL 3

V. TESTE GRILĂ

RĂSPUNSURI
Bibliografie

Teza de licenta - Valentele muzicii in educatia estetica a copiilor de virsta prescolara mare - ID:01852 - Volum 64 pagini

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. PREDISPOZIȚII TEORETICE ALE EDUCAȚIEI ESTETICE

1.1. Rolul muzicii în educația estetică
1.2. Obiectivele
1.3. Mijloace de realizare a educației muzicale la preșcolari
1.4. Metode de realizare

CAPITOLUL II. UNELE STRATEGII DIDACTICE ÎN SCOPUL EDUCAȚIEI ESTETICE A COPIILOR PREȘCOLARI ÎN CADRUL ACTIVITĂȚILOR MUZICALE
2.1. Ipoteza și obiectivele cercetării
2.2. Experimentul de constatare a esteticului în cadrul activităților muzicale

Concluzii
Bibliografie
Anexe (Proiect didactic grupa pregătitoare)