Scrierea tezelor de master, de licență sau de an în domeniile psihologiei, pedagogiei și psihopedagogiei: lucrări de licență sau proiecte de an la comandă.

Teza de licenta - Operațiile de gîndire la școlarii mici - ID:03150 - Volum 60 pagini

INTRODUCERE 
 
CAPITOLUL 1 ASPECTE ALE DEZVOLTĂRII OPERAȚIILOR DE GÎNDIRE ÎN PROCESUL DE STUDIERE A MATEMATICII

1.1. Fundamente psihopedagogice în abordarea operațiilor de gîndire la vîrsta școlară mică
1.2. Factori implicați în dezvoltarea operațiilor de gîndire la școlarii mici.
1.3. Rolul și locul lecțiilor de matematică în dezvoltarea operațiilor de gînduire la școlarii mici

Teza de licenta - Caracteristica activităților ludice la preșcolari - ID:03149 - Volum 68 pagini

INTRODUCERE

 

CAPITOLUL 1 FUNDAMENTE TEORETICE ÎN ABORDAREA ACTIVITĂȚII LUDICE LA PREȘCOLARI

1.1 Teorii psihopedagocice ale activității ludice

1.2 Conținutul și formele activităților ludice în grădiniță

 

CAPITOLUL 2. ASPECTE METODOLOGICE ALE ACTIVITĂȚILOR LUDICE LA VÎRSTA PREȘCOLARĂ

1.1 Abordări psihopedagogice a vîrstei preșcolare

1.2 Valențe formative-educative ale activităților ludice

1.3 Aspecte metodologice în realizarea activităților ludice

 

CAPITOLUL 3 DEMERS EXPERIMENȚAL

3.1 Metodologia studiului experimental. Determinarea nivelului inițial la copii investigați

3.2 Experiment de constatare

3.3 Experimentul formativ

3.4 Verificarea eficienței programului experimental

 

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

ANEXE

Teza de licenta - Impactul abuzului asupra personalității preșcolarului - ID:03148 - Volum 68 pagini

INTRODUCERE

 

CAPITOLUL1 1 ASPECTE TEORETICE ALE ABUZULUI. DELIMITĂRI CONCEPTUALE

1.1. Problema abuzului în literatura de specialitate

1.2 Tipuri de abuz. Abordarea psihopedagogică

1.3 Caracteristica vîrstei preșcolarului.

1.4. Consecințele psihologice ale abuzuluiasupra sănătății preșcolarului

 

CAPITOLUL 2 DEMERSUL EXPERIMENTAL STUDIUL IMPACTULUI ABUZULUI ASUPRA PERSONALITĂȚII PREȘCOLARULUI

2.1 Designul cercetarii experimentale

2.2 Descrierea experimentului de constatare.

2.3 Analiza și interpretarea rezultatelor

 

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

ANEXE


Teza de licenta - Formarea interesului cognitiv la elevii de vîrstă școlară mică în procesul de formulare și rezolvare a problemelor cu subiect distractiv - ID:03147 - Volum 86 pagini

INTRODUCERE

 

CAPITOLUL 1. PARTICULARITĂȚILE DE FORMARE ȘI DEZVOLTARE A INTERESELOR COGNITIVE LA ELEVII DE VÎRSTĂ ȘCOLARĂ MICĂ

1.1 Abordări teoretice și conceptuale a interesului cognitiv în literatura psihopedagogică

1.2 Probleme și soluții pentru dezvoltarea interesului cognitiv și a motivației școlare la vîrsta școlară mică

1.3 Dezvoltarea interesului cognitiv în cadrul activităților de matematică

 

CAPITOLUL 2. METODOLOGIA DE FORMARE A COMPETENȚELOR DE FAMILIARIZARE ȘI REZOLVARE A PROBLEMELOR MATEMATICE LA ELEVII DE VÎRSTĂ ȘCOLARĂ MICĂ

2.1 Teorii psihopedagogice privind capacitatile de rezolvare a problemelor

2.2 Tipologia problemelor studiate în clasele primare

2.3. Caracteristici ale activitatilor de formare a competențelor de rezolvare a problemelor

2.4 Problemele cu subiect distractiv. Abordări psihopedagogice

 

CAPITOLUL 3. ARGUMENTAREA EXPERIMENTALĂ A UTILITĂȚII APLICARII PROBLEMELOR CU SUBIECT DISTRACTIV ÎN DEZVOLTAREA INTERESULUI COGNITIV.

3.1 Fundamente conceptuale şi metodologice ale cercetării

3.2 Experimentul de constatare.

3.3 Experimentul formativ.

3.4 Experimentul de control. Analiza și interpretarea rezultatelor

 

CONCLUZII

RECOMANDĂRI

BIBLIOGRAFIE

ANEXE

Teza de doctor - Fundamente teoretice și metodologice ale managementului resurselor umane în învățămîntul preuniversitar - ID:03146 - Volum 333 pagini

FOAIA PRIVIND DREPTUL DE AUTOR ..................................2
ADNOTARE ........................................................................6
LISTA ABREVIERILOR ........................................................9
INTRODUCERE ..................................................................10

1. ABORDĂRI CONCEPTUALE ALE MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE ÎN ÎNVĂŢĂMÎNT

1.1. Contribuţii valorice ale teoriilor şi şcolilor manageriale în constituirea şi evoluţia managementului resurselor umane ......21
1.2. Etape şi reprezentări acţionale în dezvoltarea managementului educaţional ........................ 32
1.3. Dimensiuni pedagogice ale managementului resurselor umane în învăţămînt ...................... 42
1.4. Concluzii la Capitolul 1 .................................................................................................... 47

2. FUNDAMENTE TEORETICO-PRAXIOLOGICE ALE MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE ÎN ÎNVĂŢĂMÎNTUL PREUNIVERSITAR

2.1. Teorii ale managementului resurselor umane .................................................................... 49
2.2. Configurarea praxiologică a managementului resurselor umane în învăţămîntul preuniversitar .....80
2.3. Paradigma managementului resurselor umane în învăţămînt ............................................ 108
2.4 Concluzii la Capitolul 2. .................................................................................................. 132

3. SISTEMUL DE MANAGEMENT AL RESURSELOR UMANE ÎN ÎNVĂŢĂMÎNTUL PREUNIVERSITAR

3.1. Relevanţa politicilor de personal ca element esenţial al Sistemului MRU ........................ 133
3.2. Metodologia managementului resurselor umane .............................................................. 137
3.2.1. Planificarea resurselor umane în învăţămîntul preuniversitar .................................... 138
3.2.2. Recrutatea şi selecţia resurselor umane în învăţămîntul preuniversitar ...................... 142
3.2.3. Socializarea şi integrarea cadrelor didactice din învăţămîntul preuniversitar .............. 146
3.2.4. Motivarea cadrelor didactice în învăţămîntul preuniversitar ....................................... 150
3.2.5. Evaluarea resurselor umane în învăţămîntul preuniversitar ........................................ 161
3.2.6. Formarea profesională continuă a cadrelor didactice din învăţămîntul preuniversitar .....173
3.3. Resursele managementului resurselor umane în învăţămînt ............................................. 180
3.4. Managementul calităţii în cadrul Sistemului MRU ......................................................... 182
3.5. Concluzii la Capitolul 3 .................................................................................................. 187
 
4. CONSTRUCTUL REFERENŢIAL DE VALORIFICARE ŞI VALIDARE EXPERIMENTALĂ ÎN DOMENIUL MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE
4.1. Constatarea datelor referenţiale iniţiale despre nivelul de formare a competenţelor specifice MRU .......189
4.2. Formarea în context curricular a competenţelor specifice MRU .............................. 202
4.3. Valori postexperimentale în domeniul managementului resurselor umane ............... 215
4.4. Concluzii la Capitolul 4 .......................................................................................... 244

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI .....................................................246
BIBLIOGRAFIE ..............................................................................................250
ANEXE ..........................................................................................................263

Teza de licenta - Impactul violenței asupra personalității preșcolarului - ID:03145 - Volum 81 pagini

INTRODUCERE

 

I. ASPECTE TEORETICE ALE VIOLENȚEI ÎN FAMILIE

1.1 Delimitări conceptuale

1.2. Analiza tipurilor de familie și manifestările violenței

1.3 Caracteristica vîrstei preșcolarului

1.4. Determinarea tipului de violență în familie și impactul acesteia asupra sănătății preșcolarului

 

II DEMERSUL EXPERIMENTAL STUDIUL IMPACTULUI VIOLENȚEI ASUPRA PERSONALITĂȚII PREȘCOLARULUI

2.1Designul cercetarii experimentale

2.2 Descrierea experimentului de constatare.

2.3 Experimentul formativ pentru îmbunătățirea autoaprecierii, și imaginii de sine la preșcolari

2.4Analiza și interpretarea rezultatelor

 

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

ANEXE

Teza de licenta - Impactul metodelor moderne în formarea motivelor de învățare la elevii de vîrstă școlară mică - ID:03144 - Volum 64 pagini

INTRODUCERE

 

CAPITOLUL 1 ABORDĂRI PSIHOPEDAGOGICE A MOTIVELOR DE ÎNVĂŢARE

1.1 Delimitări conceptuale

1.2 Clasificările motivelor dupa diverşi autori.

1.3 Metode moderne de instruire.

 

CAPITOLUL 2 METODOLOGIA DE DEZVOLTATE A MOTIVELOR ÎNVĂȚĂRII PRIN APLICAREA METODELOR MODERNE DE INSTRUIRE

2.1 Descrierea metodologiei aplicate

2.2 Experimentul de constarea. Evaluarea motivației și a metodelor de instruire

2.3 Experimentul formativ

2.4 Experimentul de control

 

CONCLUZII

RECOMANDĂRI

ANEXE

Teza de licenta - Formarea competentelor de familiarizare si rezolvare a problemelor matematice la elevii de virsta scolara mica - ID:03143 - Volum 81 pagini

INTRODUCERE

 

CAPITOLUL 1 PARTICULARITĂȚILE DE FORMARE ȘI DEZVOLTARE A INTERESELOR COGNITIVE LA ELEVII DE VÎRSTĂ ȘCOLARĂ MICĂ

1.1 Abordări teoretice și conceptuale a interesului cognitiv în literatura psihopedagogică

1.2 Probleme și soluții pentru dezvoltarea interesului cognitiv și a motivației școlare la vîrsta școlară mică

1.3 Dezvoltarea interesului cognitiv în cadrul activităților de matematică

 

CAPITOLUL 2 METODOLOGIA DE FORMARE A COMPETENȚELOR DE FAMILIARIZARE ȘI REZOLVARE A PROBLEMELOR MATEMATICE LA ELEVII DE VÎRSTĂ ȘCOLARĂ MICĂ

2.1 Teorii psihopedagogice privind capacitatile de rezolvare a problemelor

2.2 Tipologia problemelor studiate în clasele primare

2.3. Caracteristici ale activitatilor de formare a competențelor de rezolvare a problemelor

2.4 Problemele cu subiect distractiv. Abordări psihopedagogice

 

CAPITOLUL 3. ARGUMENTAREA EXPERIMENTALĂ A UTILITĂȚII APLICARII PROBLEMELOR CU SUBIECT DISTRACTIV ÎN DEZVOLTAREA INTERESULUI COGNITIV.

3.1 Fundamente conceptuale şi metodologice ale cercetării

3.2 Experimentul de constatare.

3.3 Experimentul formativ.

3.4 Experimentul de control. Analiza și interpretarea rezultatelor

 

CONCLUZII

RECOMANDĂRI

BIBLIOGRAFIE

Teza de licenta - Dezvoltarea creativitatii prescolarilor in procesul de familiarizare a lor cu marimile - ID:03141 - Volum 67 pagini

INTRODUCERE

 

CAPITOLUL 1 PARTICULARITĂȚILE DEZVOLTĂRII CREATIVITĂȚII PREȘCOLARILOR ÎN CADRUL ACTIVITĂȚILOR MATEMATICE

1.1 Abordarea psihopedagogică a dezvoltării creativității la preșcolari

1.2 Metodele și tehnicile de dezvoltate a creativității în activitățile de matematică cu preșcolarii din grupa nare și pregătitoare în scopul dezvoltării elementelor de creație

 

CAPITOLUL 2. ASPECTELE METODOLOGE DE FAMILIARIZARE A PREȘCOLARILOR CU MĂRIMILE ȘI MĂSURAREA LOR

2.1 Metodica familiarizării preşcolarilor cu mărimile şi măsura lor

2.2 Proiectarea activităților matematice dedicate familiarizării preșcolarilor cu mărimile şi măsura lor, axate pe dezvoltarea creativității

 

CAPITOLUL 3 DEMERSUL EXPERIMENTAL PRIVIND DEZVOLTAREA CREATIVITĂȚII PREȘCOLARILOR ÎN PROCESUL DE FAMILIARIZARE A LOR CU MĂRIMILE ȘI MĂSURAREA LOR

3.1 Argumentarea metodologiei și descrierea experimentului pedagogic

3.2 Analiza și interpretarea rezultatelor studiului experimental

 

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

ANEXE

Teza de licenta - Impactul activităților de artă plastică în dezvoltarea creativității preșcolarilor mari - ID:03140 - Volum 66 pagini

INTRODUCERE

 

CAPITOLUL 1. REPERE TEORETICE ALE CREATIVITĂȚII

1.1. Problema creativității în psihopedagogie

1.2. Particularitățile dezvoltării creativității la vîrsta preșcolară

1.3. Cercetarea unor modalități efective în dezvoltarea creativității la preșcolari

 

CAPITOLUL 2. CONDIȚII PSIHOPEDAGOGICE ÎN DEZVOLTAREA CREATIVITĂȚII LA PREȘCOLARII MARI

2.1. Determinarea nivelului inițial la copii investigați

2.2 Potențialul activității de artă plastică și de familializare cu natura în dezvoltarea creativității la preșcolarii mari

2.3. Analiza rezultatelor experimentale

 

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

ANEXE

Teza de licenta - Exercitiile de transcriere în procesul predarii învățării scrisului - ID:03138 - Volum 62 pagini

INTRODUCERE

 

CAPITOLUL I. ABORDAREA ÎNSUȘIRII SCRISULUI DE CĂTRE MICUL ȘCOLAR DIN PERSPECTIVA MODERNĂ

1.1 Semnificația didactică a scrisului în clasa a II-a

1.2 Aspecte ale dezvoltării limbajului scris la şcolarii mici.

 

CAPITOLUL II. DEMERSUL EXPERIMENTAL ÎN CONTEXTUL UTILIZĂRII EXERCIȚIILOR DE TRANSCRIERE

2.1 Exercitiile de transcriere în procesul predarii învățării scrisului. Modalități și strategii de aplicare

2.2 Experimentul de constatare

 

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

ANEXE

Teza de licenta - Особенности работы по развитию речи в средней группе детского сада - ID:03137 - Volum 72 pagini

ГЛАВА 1 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ РАЗВИТИЯ РЕЧИ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ

1.1 Психологические и лингвистические характеристики связной речи дошкольников

1.2 Проблемы развития связной речи в процессе обучения дошкольников родному языку

1.3 Формирование грамматического строя речи как основа развития связной монологической речи

1.4 Воспитание звуковой культуры речи

 

ГЛАВА 2 ФОРМИРОВАНИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ.

2.1. Методика работы по развитию речи в младшей группе детского сада

2.2 Особенности работы по развитию речи в средней группе детского сада

2.3 Анализ результатов работы в старшей группе детского сада

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЛИТЕРАТУРА

Teza de doctor - Formarea toleranței pedagogice a cadrelor didactice - ID:03136 - Volum 196 pagini

ADNOTARE (română, rusă, engleză)………………4
LISTA ABREVIERILOR ………………………………………7
INTRODUCERE …………………………………………………8

1. REPERE ISTORICO - CONCEPTUALE ALE TOLERANȚEI PEDAGOGICE

1.1. Geneza toleranței ca problemă pedagogică ……17
1.2. Arhitectura socioprofesională a toleranței pedagogice ………35
1.3. Formarea cadrelor didactice în perspectiva educației pentru toleranță ……45
1.4. Concluzii la capitolul 1. ………………………………………55

2. CADRUL METODOLOGIC AL DEZVOLTĂRII TOLERANȚEI PEDAGOGICE
2.1. Modelul teoretic al toleranței pedagogice în perspectivă axiologică ……56
2.1.1. Premise curriculare ale dezvoltării toleranței pedagogice în universitate ………68
2.2. Determinări sociale ale educației pentru toleranță în lumea contemporană …...74
2.3. Conceptul pedagogic de educație pentru toleranță …………….................76
2.3.1. Sugestii metodologice pentru dezvoltarea curriculumului la dirigenţie pe dimensiunea educație pentru toleranță ……83
2.4. Concluzii la capitolul 2. ………………………………………………90

3. PRAXIOLOGIA FORMĂRII TOLERANȚEI PEDAGOGICE A CADRELOR DIDACTICE ÎN PERSPECTIVA EDUCAȚIEI PENTRU TOLERANȚĂ
3.1. Demersul experimental al cercetării toleranței pedagogice ………92
3.2. Strategia formării toleranței pedagogice a cadrelor didactice în scopul educației pentru toleranță a elevilor ……109
3.3. Valori ale toleranței pedagogice formate experimental în mediul profesional …………116
3.4. Concluzii la capitolul 3. …………………………………………140

CONCLUZII GENERALE …………………………………………………141
BIBLIOGRAFIE ………………………………………………………………144
ANEXE

Referat - Toleranța pedagogică – indicator al profesionalismului cadrelor didactice - ID:03135 - Volum 21 pagini

Introducere……………3

1. Abordări teoretice ale toleranței pedagogice…………4

2. Premise ale dezvoltării educației pentru toleranță în mediul școlar……7

3. Formarea profesionalismului cadrelor didactice prin prisma educației pentru toleranță......11

 

Concluzii…………………………………………………………………………………………18

Bibliografie ........................................................................20

Teza de master - Studierea istoriei localitatilor RM in clasa VII-VIII - ID:03133 - Volum 103 pagini

Introducere

 

CAPITOLUL I. ABORDĂRI CONCEPTUALE METODOLOGICE ALE EDUCAȚIEI ISTORICE PRIN INTERMEDIUL ISTORIEI LOCALE

1.1.Concepția didactică a educației istorice în Republica Moldova

1.2. Clasificarea metodelor didactice de instruire în predarea istoriei la elevi

1.3. Experiența internațională în predarea istoriei în școlile europene

1.4. Istoria locală - o modalitate importantă de colectare a informaţiei despre ţinutul natal

 

CAPITOLUL II. STUDIEREA ISTORIEI LOCALITĂȚILOR ÎN ȘCOLILE DIN REPUBLICA MOLDOVA

2.1. Studierea istoriei localităților Republicii Moldova

2.2. Istoricul dezvoltării rețelei de localități urbane în Republica Moldova

2.3. Importanța studierii istoriei localităților RM în școală

 

Concluzii

Bibliografie

Anexe

Referat - Metode de instruire şi autoinstruire utilizate în activităţile didactice la obiectul istorie - ID:03132 - Volum 13 pagini

1. Consideraţii generale
2. Diversificarea metodologiei didactice la obiectul istorie
3. Amplificarea caracterului formativ al metodelor de predare
4. Clasificarea metodelor de instruire şi autoinstruire în predarea învăţarea istoriei
5. Modernizarea metodelor de instruire cu rol pasiv al elevului

5.1. Expunerea sistematică a cunoştinţelor
5.2. Povestirea
5.3. Descrierea
5.4. Explicaţia
5.5. Prelegerea

Teza de licenta - Pregatirea copiilor pentru scoala - ID:03131 - Volum 70 pagini

INTRODUCERE

 

CAPITOLUL I. REPERE TEORETICE ALE PREGĂTIRII COPIILOR CĂTRE ȘCOALĂ

1.1 Delimitări conceptuale ale pregătirii copiilor către școală

1.2 Particulăritățile specifice ale pregătirii copiilor pentru școală

1.3 Intervențiile educaționale ale pregătirii psihologice către școală

 

CAPITOLUL II. MODELE PSIHOPEDAGOGICE DE PREGĂTIRE PENTRU ȘCOALĂ

2.1 Metodologia studiului experimental

2.2 Experimentul constatativ

2.3 Elaborarea și aplicarea programului de dezvoltare și formare a componentelor pregătirii către școală. Experimentul formativ

2.4 Experimentul de control. Analiza și identificarea schimbărilor produse în lotul experimental și lotul de control

 

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

ANEXE