Scrierea tezelor de master, de licență sau de an în domeniile psihologiei, pedagogiei și psihopedagogiei: lucrări de licență sau proiecte de an la comandă.

Teza de licenta - Educatia estetica a copilului in cadrul formarii cunostintelor ecologice elementare - ID:03130 - Volum 53 pagini

INTRODUCERE

 

CAPITOLUL I. REPERE TEORETICE ALE EDUCAȚIEI ESTETICE

1.1. Problema educației estetice în literatura psihopedagogică

1.2. Particularitățile educației estetice la vîrsta preșcolară

1.3. Condiții psiho-pedagogice efective în educația estetică la preșcolari

 

CAPITOLUL II. POTENŢIALUL CUNOŞTINŢELOR ECOLOGICE ELEMENTARE ÎN EDUCAŢIA ESTETICA LA PREŞCOLARI

2.1. Determinarea nivelului iniţial al educaţiei estetice la copiii investigaţi

2.2. Educatia estetica a copiilor de vîrstă 3-5 ani în cadrul formării cunoştinţelor ecologice elementare

2.3. Analiza rezultatelor experimentate

 

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

ANEXE

Teza de licenta - Educatia ecologica la virsta prescolara - ID:03129 - Volum 51 pagini

Argument. . . . 02

 

 

CAPITOLUL I. INTRODUCERE ÎN PROBLEMATICA EDUCAŢIEI ECOLOGICE

I. 1. Clarificări conceptuale. . . . 03

I. 2. Finalităţi ale educaţiei ecologice în învăţământul preşcolar. . . 05

 

CAPITOLUL II. PARTICULARITĂŢI ALE PROCESULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV ÎN ACTIVITĂŢILE DE EDUCAŢIE ECOLOGICĂ DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR

II. 1. Particularităţi ale dezvoltării psihice la copilul preşcolar. . . 08

II. 2. Metode didactice în educaţia ecologică a preşcolarilor . . .18

II. 3. Mijloace de învăţământ utilizate în activităţile de educaţie ecologică ………24

II4 . Forme de organizare a activităţilor de educaţie ecologică . . . . 25

 

CAPITOLUL III PROIECTUL EDUCAŢIONAL

III.1 Proiectul educaţional ……27

 

CONCLUZII …………………………………………42

BIBLIOGRAFIE ……………………………………44

ANEXE………………………………………………46

Teza de licenta - Educatia Artistico-plastica - ID:03128 - Volum 91 pagini

MOTIVAŢIA ALEGERII TEMEI……………………………….………...

1

LOCUL EDUCAŢIEI ESTETICE ÎN EDUCAŢIA ACTUALĂ………

3

SCOPUL EDUCĂRII COPIILOR PENTRU ŞI PRIN FRUMOS…………

6

STRUCTURA UNIVERSULUI CROMATIC A OMULUI ……………

9

RAPORTUL DINTRE COLORITUL AMBIANTEI ŞI DINAMICA ECHILIBRULUI PSIHOFIZIOLOGIC ……………………………..

13

FUNCŢIILE CULORILOR…………………………

18

ARTA COPIILOR – PARTICULARITATI DE EXPRESIE…………...

20

CULOAREA CA MIJLOC DE EDUCAŢIE ESTETICĂ ……………….

23

EDUCAŢIA ESTETICĂ LA VÂRSTA PREŞCOLARĂ...........................

25

OBIECTIVE CADRU, SCOPUL EDUCAŢIEI ESTETICE ÎN

GRĂDINIŢA DE COPII...............................................................................

27

COPILUL ŞI LIMBAJUL PLASTIC ………………………….………...

29

TEHNICI SI PROCEDEE FOLOSITE IN ARTELE PLASTICE …….…

56

DIMENSIUNEA CREATIVA A PERSONALITATII COPILULUI..............

69

DESENELE COPIILOR VORBESC DESPRE VIATA LOR .....................

 

71

ANEXE...................................................................................................................

76

BIBLIOGRAFIE.........................................................................................................

92

CUPRINS………………………………………………………….……………

93

Teza de licenta - Dezvoltarea lexicului prin intermediul jocului didactic la prescolari - ID:03127 - Volum 89 pagini

INTRODUCERE

 

CAPITOLUL I REPERE TEORETICE. ASPECTE ALE DEZVOLTĂRII LIMBAJULUI LA PREȘCOLARI

1.1 Problemele dezvoltării limbajului la preșcolari în psihopedagogie

1.2 Obiectivele,metodele și sarcinile dezvoltării limbajului la preșcolari

1.3 Valențe formativ-educative ale jocului didactic

 

CAPITOLUL 2 PROCESUL DEZVOLTĂRII LEXICULUI PRIN INTERMEDIUL JOCULUI DIDACTIC

2.1 Diagnosticarea nivelului inițial de dezvoltare a lexicului la preșcolari

2.2 Setul de jocuri didactice orientate spre dezvoltarea lexicului la prescolari

2.3 Analiza rezultatelor obținute

 

CONCLUZII

RECOMANDĂRI

ANEXE

BIBLIOGRAFIE

Teza de licenta - Cercetarea educatiei cetatenesti prin prisma istoriei locale a raionului Straseni - ID:03126 - Volum 76 pagini

INTRODUCERE

 

CAPITTOLUL 1 ABORDĂRI CONCEPTUALE METODOLOGICE ALE EDUCAȚIEI CETĂȚENEȘTI PRIN INTERMEDIUL ISTORIEI LOCALE

1.1 Fundamente teoretice a educației cetățenești

1.2 Metode și tehnologii contemporane ale educației cetățănești

1.2.1 Istoria orală - o modalitate importantă de colectare ainformaţiei despre ţinutul natal.

1.2.2 Studierea obiectivelor arheologice şi a locurilor istorice a ţinutului natal.

1.3 Parteneriatul școală-comunitate în realizarea educației cetățănești prin intermediul istoriei locale.

 

CAPITOLUL II METODOLOGIA CERCETĂRII EDUCAȚIEI CETĂȚENEȘTI ÎN CADRUL FAMILIARIZĂRII ELEVILOR CU ISTORIA ȘI DEZVOLTAREA COMUNEI RECEA RAIONUL STRĂȘENI

2.1 Obiectivele cercetării

2.2 Analiza rezultatelor obţinute în cadrul experimentului de constatare

2.3 Experimentul formativ

2.4 Concluziile studiului experimental

 

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

ANEXE

Teza de licenta - Metode si Procedee Folosite in Activitatile de Formare a Reprezentarilor Matematice la Varsta Prescolara - ID:03125 - Volum 103 pagini

Capitolul I: INTRODUCERE. MOTIVAREA ALEGERII TEMEI ……………….

 

1.1 Cunoaştere şi învăţare la vârsta preşcolară ……………………………………….

1.2 Formarea primelor reprezentări matematice la vârsta preşcolară ………………...

1.3 Motivarea alegerii temei ………………………………………………………….

Capitolul II: FUNDAMENTAREA ŞTIINŢIFICĂ, DOCUMENTARĂ A TEMEI

2.1 Particularităţi ale procesului de formare a reprezentărilor şi conceptelor matematice ………………………………………………………………………………

2.2 Baza psihologică a formării noţiunilor matematice ………………………………

2.3 Metode de cercetare folosite în activităţile de formare a reprezentărilor matematice ………………………………………………………………………………

 

Capitolul III: PRECIZAREA IPOTEZELOR DE LUCRU, A OBIECTIVELOR

ŞI METODOLOGIA CERCETĂRII …………………………………

 

3.1 Ipoteza de lucru …………………………………………………………………...

3.2 Obiectivele cercetării ……………………………………………………………..

3.3 Metodologia verificării ipotezei …………………………………………………..

 

Capitolul IV: PRESTAREA ŞI INTERPRETAREA REZULTATELOR

OBŢINUTE ……………………………………………………………..

 

4.1 Formarea primelor reprezentări matematice la vârsta preşcolară ………………...

4.2 Activităţi organizate şi desfăşurate sub formă de exerciţii cu material

individual ………………………………………………………………………………...

4.3 Utilizarea jocurilor cu conţinut matematic în scopul formării gândirii logice ……

4.4 Rolul fişelor în dezvoltarea reprezentărilor şi aptitudinilor matematice la preşcolari ………………………………………………………………………………...

 

Capitolul V: CONCLUZII ŞI PROPUNERI AMELIORATIVE …………………...

 

BIBLIOGRAFIE ……………………………………………………………………….

3

 

3

8

13

 

15

 

 

15

27

 

31

 

 

40

 

40

45

48

 

 

58

 

58

 

67

79

 

88

 

97

 

100

Teza de licenta - Valoarea jocului didactic cu continut matematic in dezvoltarea capacitatilor intelectuale la prescolari - ID:03124 - Volum 81 pagini

INTRODUCERE

 

CAPITOLUL I. ABORDĂRIPSIHOPEDAGOGICE PRIVIND VALOAREA JOCULUIDIDACTIC CU CONȚINUT MATEMATIC ÎN DEZVOLTAREA CAPACITĂȚILOR INTELECTUALE LA PREȘCOLARI

1.1. Dezvoltarea capacităților intelectuale - factor important în formarea multilaterală a preșcolarilor.

1.2 Valențe formative ale jocului didactic cu conținut matematic în dezvoltarea capacităților intelectuale la preșcolari.

1.3. Clasificarea jocului didactic cu conținut matematic în dezvoltarea capacităților intelectuale la preșcolari

 

CAPITOLUL II.VALIDAREA EXPERIMENTALĂ A METODOLOGIEIJOCURILOR DIDACTICE CU CONȚINUTMATEMATIC ÎN DEZVOLTARE INTELECTUALĂ A PREȘCOLARILOR

2.1. Repere metodologice în organizarea și desfășurarea jocului didactic cu conținut matematic în dezvoltarea capacităților intelectuale la preșcolari.

2.2. Metodologia experimentului pedagogic privind validarea jocului didactic cu conținut matematic în dezvoltarea capacităților intelectuale la preșcolari.

2.3. Analiza și generalizarea datelor experimentale.

 

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI

BIBLIOGRAFIE

ANEXE

Teza de licenta - Formarea cunostintelor ecologice la copiii prescolari - ID:03123 - Volum 51 pagini

INTRODUCERE

 

CAPITOLUL I. REPERE TEORETICE ALE FORMĂRII CUNOȘTINȚELOR ECOLOGICE LA COPII

1.1 Problema educației ecologice în literatura psihopedagogică

1.2 Specificul educației ecologice la preșcolari

1.3 Cercetarea unor căi eficiente de formare a cunoștințelor ecologice

 

CAPITOLUL II. DEMERS EXPERIMENTAL. STUDIUL NIVELULUI DE DEZVOLTARE A CUNOŞTINŢELOR ECOLOGICE.

2.1 Metodologia studiului experimental.

2.2 Experimentul de constatare. Evaluarea nivelului de cunoştinţe ecologice la preşcolarii din grupa mare.

2.3. Implementarea modelului psihopedagogic de educaţie ecologică în grădiniţă.

2.4. Experimentul de control.

 

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI.

BIBLIOGRAFIE

ANEXE

Teza de master - Optimizarea dezvoltării socio-emoţionale a preşcolarilor prin utilizarea eficientă a jocului şi povestirilor în activităţile didactice - ID:03122 - Volum 93 pagini

Harta conceptuală ...........6
Introducere ....................7
 
CAPITOLUL 1. EDUCAŢIA SOCIO-EMOŢIONALĂ LA VÂRSTA PREŞCOLARĂ ..................9
1.1. Conceptul de educaţie socială şi emoţională ....................................9
1.2. Influenţele educaţiei socio-emoţionale asupra copiilor preşcolari .......15
 
CAPITOLUL 2. EDUCAŢIA SOCIO-EMOŢIONALĂ – PARTE INTEGRANTĂ A PROCESULUI EDUCAŢIONAL DIN GRĂDINIŢĂ.....17
2.1. Caracteristici ale dezvoltării socio-emoţionale la vârsta preşcolară .................17
2.2. Formarea şi dezvoltarea comportamentelor şi abilităţilor emoţionale ale preşcolarilor ......19
2.2.1. Competenţele emoţionale ........19
2.2.2. Competenţele sociale ..............25
2.3. Factori de risc în dezvoltarea competenţelor emoţionale şi sociale la preşcolari.....31
2.4. Rolul jocului şi a povestirilor în dezvoltarea socio-emoţională a copiilor preşcolari .......38

CAPITOLUL 3. PREZENTAREA CERCETĂRII PĂEDAGOGICE INTITULAT: „EXPERIMENTAREA PROGRAMULUI DE INTERVENŢEI EDUCAŢIONALĂ ÎN PLAN SOCIO-EMOŢIONAL PRIN INTERMEDIUL JOCULUI ŞI A POVEŞTILOR”......41
3.1. Designul cercetării ..................................................................................................41
3.1.1. Cadrul teoretic al cercetării ........................................................................41
3.1.2. Obiectivele cercetării ...................................................................................42
3.1.3. Formularea ipotezelor .................................................................................43
3.1.4. Concepte operaţionale .................................................................................45
3.1.5. Prezentarea metodelor de cercetare ..........................................................45
3.1.6. Eşantionarea ................................................................................................48
3.2. Realizarea propriu-zisă a cercetării .....................................................................48
3.3. Analiza şi interpretarea datelor ............................................................................79
 
CONCLUZII .................................................................................................83
BIBLIOGRAFIE .............................................................................................86
ANEXE .........................................................................................................89

Teza de licenta - Impactul personalitatii educatorului asupra relatiilor interpersonale - ID:03121 - Volum 63 pagini

Introducere

 

CAPITOLUL 1. ABORDĂRI TEORETICE ALE PERSONALITĂȚII ÎN PSIHOPEDAGOGIE

1.1.Concepte teoretice privind personalitatea și profilul de personalitate

1.2. Teoriile personalității

1.3. Specificul personalității educatorului

 

CAPITOLUL 2. PARTICULARITĂȚI ALE RELAȚIILOR INTERPERSONALE LA PREȘCOLARI

2.1. Noțiuni privind relațiile interpersonale

2.2. Factorii ce influențează relațiile interpersonale la preșcolari

2.3. Rolul educatorului în formarea relațiilor interpersonale favorabile la preșcolarii

 

CAPITOLUL 3. CERCETAREA EXPERIMENTALĂ

2.1. Ipoteza și obiectivele cercetării

2.2. Metodologia cercetării

2.3. Stabilirea impactului personalității asupra relațiilor interpersonale la preșcolari

2.4. Analiza și prelucrarea datelor obținute

 

Concluzii

Bibliografie

Anexe

Teza de master - МЕНЕДЖМЕНТ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В СОВРЕМЕННОСТИ - ID:03120 - Volum 120 pagini

ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

СПИСОК РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ

ВВЕДЕНИЕ

 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ

1.1.Управление как наука и практика в контексте образовательных преобразований

1.2.Взаимосвязь теоретических основ технологий менеджмента с подходами к управлению социально-педагогическими системами.

1.3.Управление развитием сотрудничества детский сад-семья-школа-сообщество

1.4.Особенности управления дошкольным образовательным учреждением по результатам.

1.5 Выводы к разделу 1

 

2. УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ.

2.1. Управление внедрением куррикулума в дошкольном образовательном учреждении

2.2. Технологии управления качеством воспитания в дошкольном образовательном учреждении.

2.3. Интегральная модель качества воспитания в дошкольном образовательном учреждении

2.4. Экспериментальное апробирование модели формирования элементарных компетентностей в в дошкольном образовательном учреждении

2.5. Выводы к разделу 2

 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ К РАБОТЕ

БИБЛИОГРАФИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

Teza de licenta - Consecintele sărăciei asupra dezvoltării psihice și asupra școlarului - ID:03119 - Volum 86 pagini

INTRODUCERE

 

CAPITOLUL 1 ABORDĂRI TEORETICE A CAUZELOR ȘI EFECTELOR SĂRĂCIEI

1.1 Teorii ale sărăciei. Cauzele sărăciei

1.2 Problemele sărăciei la nivel social și la nivel de familie

1.3 Forme de manifestare a consecinței sărăciei pentru școlar

1.3.1. Fuga de acasă şi de la şcoală

1.3.2. Absenteismul

1.3..3. Abandonul şcolar

1.4.4. Vandalismul şcolar

1.4. Sărăcia în familie şi efectul ei asupra formării şi dezvoltării copiilor

 

CAPITOLUL 2 DEMERS EXPERIMENTAL

2.1 Scopul, ipoteza și metoda cercetării

2.2 Analiza rezultatelor investigației experimentale a elevilor din categorii sociale diferite

2.3 Interpretare rezultatelor chestionarelor aplicate lucrătorilor sociali

2.4 Interpretare rezultatelor chestionarelor aplicate beneficiarilor de servicii sociale

 

CONCLUZII

RECOMANDĂRI

GLOSAR DE TERMENI

BIBLIOGRAFIE

ANEXE

Teza de licenta - Mijloace de invatamint si integrarea lor la activitatile matematice din gradinita - ID:03118 - Volum 77 pagini

INTRODUCERE

 

CAPITOLUL I PARTICULARITĂȚILE PSIHO-FIZIOLOGICE A PREȘCOLARULUI

1.1 Aspecte psiho-pedagogice ale dezvoltării preșcolarilor

1.2 Particularitățile de formare a reprezentarilor matematice la preșcolari

 

CAPITOLUL 2 MIJLOACELE DE ÎNVĂȚĂMÎNT ȘI INTEGRAREA LOR ÎN ACTIVITĂȚILE MATEMATICE DIN GRĂDINIȚĂ

2.1. Tipologia mijloacelor de învatamint destinate activităților matematice în gradiniță

2.2. Metodologia utilizării tehnologiilor informaționale și de Comunicații în grădiniță

 

CAPITOLUL 3 DEMERS EXPERIMENTAL PRIVIND INTEGRAREA ACTIVITĂȚILOR MATEMATICE ÎN GRĂDINIȚĂ

3.1 Designul experimental

3.2 Analiza și interpetarea rezultatelor ezperimentului de constatare

3.3 Experimentul formatuiv

3.4 Concluzii la studiul experimental

 

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI

BIBLIOGRAFIE

ANEXE

Teza de licenta - Formarea sferei logice la prescolari - ID:03117 - Volum 67 pagini

INTRODUCERE

 

CAPITOLUL I. ABORDĂRI DIDACTICE ÎN FAMILIARIZAREA PREȘCOLARILOR CU ELEMENTE DE LOGICĂ

1.1.Analiza prevederilor curriculare privind formarea elementelor de gîndire logică la preșcolari

1.2. Abordări practice privind formarea sferei logice la preșcolari

 

CAPITOLUL II. ASPECTE PSIHOPEDAGOGICE PRIVIND FAMILIARIZAREA PREȘCOLARILOR CU STRUCTURILE OPERAȚIILOR DE GÎNDIRE

2.1. Familizarizarea preșcolarilor cu operațiile de gîndire în cadrul activităților matematice

2.2. Metodologia familiarizării preșcolarilor cu structura raționamentelor logice în cadrul activităților matematice (Istomina, Stoler)

 

CAPITOLUL III. DEMERS EXPERIMENTAL PRIVIND FAMILIARIZAREA PREȘCOLARILOR CU ELEMENTE DE LOGICĂ MATEMATICĂ

3.1 Descrierea metodologiei aplicate

3.2 Experimentul de constatare.

3.3 Experimentul formativ

3.4 Evaluarea și analiza rezultatelor obținute

 

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

ANEXE

Teza de an - Educatia pentru valori umane la prescolari - ID:03116 - Volum 36 pagini

Introducere

 

CAPITOLUL I. REPERE CONCEPTUALE ALE EDUCAȚIEI PENTRU VALORI UMANE LA PREȘCOLARI

1.1. Analiza conceptului de educație pentru valori umane

1.2. Repere pedagogice al educației pentru valori umane la preșcolarii de 6-7 ani

1.3. Aspecte metodice de realizare a educației pentru valori umane la preșcolari

1.4. Concluzii la capitolul 1

 

CAPITOLUL II. PARTEA PRACTICĂ

 

Concluzii generale

Bibliografie

Anexe

Teza de master - Metodologia utilizării softului educațional la studierea poliedrelor și corpurilor rotunde in cl. 9-a - ID:03115 - Volum 126 pagini

Introducere


Capitol I. Aplicarea softurilor educationale la orele de matematică


CAP II. Descrierea softurilor aplicative la tema: Poliedre și corpuri rotunde , cl.IX-A .

II.1 Softul educațional. Funcțiile lui.

II.2- Aplicatia „3D Geometrical Objects”

II.3- Aplicatia „Limix Geometric 1.3.25 "

II.4 - Aplicatia „Geometry 2.8.2”

II.5- Aplicatia „Geometer 1.5.7”

II.6 Aplicația … (programul in care se va face evaluarea finala, ( testul))

II.7. Concluzii.

Cap. III Poiectarea orelor la tema… studierea poliedrelor și corpurilor rotunde in cl. 9-a

3,1-proiectarea pe ore a modulului "poliedre si corpuri rotunde”.

3.2 –Studiul poliedrelor in cl.ix-a. planuri de lectii.

3.2.1 „Notiunea de poliedru. Elemetele lui.desfășurata.clasificarea lor.

(lectia se refera nu numai la caz general, dar la toate poliedrele care se studiaza in cl.9-a, cub cuboid,prisma,piramida)

3.2.2.-"Aria poliedrului. Aplicații.

3.2.3.-"volumul poliedrului. Aplicații (sunt binevenite in proiect si problemele rezolvate desfasurat)

3.3–Studiul corpurilor rotunde in cl.ix-a. planuri de lectii.

3.3.1. „Notiunea de corp rotund. Elemetele lui.desfășurata.clasificarea lor.

3.3.2- "Aria sferei.cilindrului. . Aplicații.

3.3.3 "volumul sferei. Aplicații (sunt binevenite in proiect si problemele rezolvate desfasurat

3.4–Lecție de sinteza

3.5- lectie de evaluare: propunem la evaluare un test in format electronuic.

Nota:

Proiectele ( planurile )lectiei pentru intreg modulul ( trebuie facute paralel, lectiile traditionale și lectiile cu utilizarea softurilor sus descrise.

3.6 Concluzii.

 

Cap.IV. Experimentul pedagogic

descrierea claselor

- -

calcularea coeficientilor

….  

 

 

Concluzii

Teza de doctorat - Influenţa factorilor contextuali asupra randamentului elevilor la matematică (clasele a IV-a şi a VIII-a) - ID:03114 - Volum 176 pagini

Preliminarii . . . .4
 
Capitolul 1. Bazele teoretice ale evaluării randamentului şcolar la matematică . . . . . . . . . 11
§ 1.1 Rolul matematicii în formarea personalităţii elevului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
§ 1.2 Conceptul de randament şcolar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
§ 1.3 Calitatea învăţământului matematic şi standardele educaţionale. Monitorizarea calităţii învăţământului. . . 19
1.3.1 Calitate şi standarde în învăţământ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
1.3.2 Sisteme de monitorizare în învăţământ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
§ 1.4 Evaluarea randamentului şcolar la matematică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
1.4.1 Evaluarea – parte componentă a procesului de învăţământ la matematică . . . 28
1.4.2 Schimbarea paradigmei în evaluare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
1.4.3 Strategii, tipuri, forme şi metode de evaluare a randamentului şcolar la matematică. . . . 50
1.4.4 Evaluarea prin teste la matematică. Avantajele şi limitele evaluării prin teste 53
1.4.5 Evaluările internaţionale la matematică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
§ 1.5 Explicaţia ştiinţifică în pedagogie. Noţiune de factor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Concluzii la capitolul 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78
 
Capitolul 2. Modelarea mecanismului care explică fluctuaţia randamentului elevilor la matematică . . 79
§ 2.1 Modelul factorilor ce influenţează randamentul elevilor la matematică . . . . . . . . . . . 79
§ 2.2 Modelul de identificare a obstacolelor cognitive şi metacognitive cu care se confruntă elevii la rezolvarea sarcinilor TIMSS . . .88
2.2.1 Obstacolele cognitive şi metacognitive la rezolvarea sarcinilor la matematică 88
2.2.2 Identificarea obstacolelor cognitive prin evaluări interactive . . . . . . . . . . . . . 95
Concluzii la capitolul 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
 
Capitolul 3. Demersul experimental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104
§ 3.1 Organizarea evaluărilor internaţionale TIMSS în Republica Moldova . . . . . . . . . . . . 104
§ 3.2 Rezultatele evaluărilor internaţionale la matematică a elevilor din Republica Moldova . . . .107
3.2.1 Partea descriptivă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
3.2.2 Partea analitică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
§ 3.3 Factorii care influenţează randamentul elevilor la matematică . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
§ 3.4 Obstacolele cognitive şi metacognitive întâlnite de elevi la rezolvarea sarcinilor matematice . . .144
 
Concluzii generale şi recomandări . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Adnotare (română, engleză, rusă) şi termeni cheie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Bibliografie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159
Anexe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  169
Lista abrevierilor utilizate în teză . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  171
Glosar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 
 

Teza de licenta - Metodologia organizarii jocurilor didactice la matematica clasa II - ID:03113 - Volum 65 pagini

INTRODUCERE

 

CAPITOLUL I. BAZELE ȘTIINȚIFICO-DIDACTICE ALE STUDIERII MATEMATICII ÎN ȘCOALA PRIMARĂ ȘI PARTICULAR ÎN CLASA A II

1.1.Analiza unor publicații metodice respectiv la organizarea jocurilor didactice în clasa II la matematică

1.2. Analiza manualelor școlare pentru clasa II la matematică din perspectiva organizării jocurilor didactice editate în ultimii ani în alte țări

1.3. Analiza manualelor de matematică pentru clasa II ce se utilizează curent în Moldova

1.4. Concluzie la capitolul I

 

CAPITOLUL II. O VARIANTĂ PROPRIE DE STUDIERE A JOCURILOR DIDACTICE LA MATEMATICĂ

2.1. O variantă proprie de organizare a jocurilor didactice la matematică în clasa II

2.2. Modelul propriu de organizare a jocurilor didactice la matematică în clasa II

2.3. Concluzie la capitolul II

 

CAPITOLUL III. VALIDAREA EXPERIMENTALĂ A MODELULUI PROPUS DE ORGANIZARE A JOCURILOR DIDACTICE LA MATEMATICĂ CLASA II

3.1. Conținutul experimentului și metodología organizării acestuia

3.2. Descrierea mersului experimentului

3.3. Analiza statistică a rezultatelor experimentului

3.4. Concluzie la capitolul III

 

CONCLUZII GENERALE

BIBLIOGRAFIE

Teza de licenta - Metodologia culturii sonore la copii de virsta prescolara mare - ID:03112 - Volum 87 pagini

Introducere

 

CAPITOLUL I.CULTURA SONORĂ - SISTEM DE DEZVOLTARE A PERSONALITĂȚII COPILULUI

1.1. Rolul și importanța limbajului în formarea personalității umane

1.2. Particularitățile psiho-fizice ale limbajului la vîrsta preșcolară

1.3. Formarea deprinderilor de exprimare corectă la vîrsta preșcolară

1.4. Interacțiune limbaj-motricitate

 

CAPITOLUL II. VALIDAREA EXPERIMENTALĂ A METODOLOGIEI DE DEZVOLTARE A CULTURII SONORE A COPIILOR DE VÎRSTĂ PREȘCOLARĂ ÎN CONTEXTUL VALORIFICĂRII JOCURILOR DIDACTICE

2.1. Designul experimental

2.2 Analiza rezultatelor cercetării

2.3. Elaborarea modulului de proiect didactic privitor la metodologia culturii sonore

2.4. Analiza și interpretarea eficacității programului experimental

 

Concluzii generale

Bibliografie

Anexe

Teza de master - Educatia Prescolara - Premisa a Dezvoltarii Psiho-fizice a Copilului - ID:03111 - Volum 125 pagini

ARGUMENT………………………………………………………………………………p. 4

 

CAPITOLUL I – EDUCAŢIA PREŞCOLARĂ ÎN CONTEXTUL SOCIETĂŢII CONTEMPORANE

1.1.Educaţia preşcolară şi perspectivele dezvoltării personalităţii…p. 8

1.2. Rolul educaţiei în formarea personalităţii……………………………...p. 11

1.2.1. Relaţia maturizare…………………………………………………………...p. 11

1.2.2. Relaţia educaţie-dezvoltare…………………………………………………p. 13

1.3. Rolul autoeducaţiei în formarea personalităţii………………………..p. 14

1.4. Dezvoltarea stadială a personalităţii……………………………………..p. 14

1.4.1. Conceptul de stadii ale dezvoltării personalităţii……………………….. p. 14

1.4.2. Teorii ale dezvoltării stadiale ale personalităţii…………………………..p. 15

1.5. Educaţia timpurie – în perspectiva noilor educaţii………………..…p. 17

1.5.1. Note distinctive ale educaţiei timpurii……………………………………....p. 17

1.5.2. Argumente în favoarea educaţiei timpurii………………………………......p. 18

 

CAPITOLUL II – PROFILUL PSIHOLOGIC AL COPILULUI PREŞCOLAR

2.1. Contextul general al evoluţiei copilului preşcolar…………………...p. 24

2.2. Substadiile preşcolarităţii……………………………………………………..p. 25

2.2.1. Preşcolarul mic (3 ani-4 ani)……………………………………..….p. 25

2.2.2. Preşcolarul mijlociu (4 ani-5ani)……………………………………p. 26

2.2.3. Preşcolarul mare (5 ani-6/7 ani)…………………………………….p. 27

2.3. Coordonate ale dezvoltării psihice a preşcolarului……………………p. 28

2.3.1. Motricitatea-bază a dezvoltării psihice a copilului………………p. 28

2.3.2 Dezvoltarea proceselor psihice senzoriale la preşcolari…….........p. 29

2.4. Dezvoltarea intelectuală - Intelectul şi procesele cognitive superioare……p. 32

2.5. Coordonate ale dezvoltării fizice a preşcolarului……………........p. 42

2.5.1. Stadii ale dezvoltării…………………………………………………p. 42

2.5.2. Etape de dezvoltare……………………………………………….......p. 43

2.5.3.Vârsta preşcolară………………………………………………………p. 44

2.6. Socializarea, autonomia si profilul afectiv…………………………..p. 48

2.6.1. Dezvoltarea socială şi dezvoltarea personalităţii………………….p. 48

2.6.2. Trăsăturile de personalitate ale copiilor, variabile importante în dezvoltarea autonomiei………p. 52

2.7. Aptitudinea de şcolaritate

2.7.1. Aptitudinea de şcolaritate - sarcina fundamentală a învăţământului………p. 54

2.7.2. Dezvoltarea limbajului în formarea aptitudinii de şcolaritate……....p. 56

2.7.3. Locul limbajului în cadrul aptitudinii de şcolaritate…………………..p. 58

2.8. Metode de tehnici şi de cunoaştere a personalităţii copilului preşcolar………p. 61

 

CAPITOLUL III - Aspecte metodologice privind dezvoltarea psiho-fizică a copilului preşcolar din perspectiva educaţiei preşcolare. Moduri şi formele de activitate şi dezvoltarea psiho-fizică a preşcolarului

3.1. Jocul - element central al formării şi dezvoltării personalităţii preşcolarului……………………………………………………………………………..p. 72
3.2.Învăţarea. Asigurarea continuităţii între activitatea de joc şi activitatea de învăţare………………………………………………………………p. 78

3.2.1. Jocuri de mişcare………………………………………………………...p. 85

3.2.2. Jocuri didactice matematice……………………………………………p. 86

3.2.3. Jocuri didactice pentru educaţia ecologică…………………………….p. 89

 

CAPITOLUL IV – STUDIU DE CAZ – INTRAREA COPIILOR ÎN CLASA I

4.1. Obiectivele cercetării………………………………………………………...p. 91

4.2. Ipoteza cercetării………………………………………………………………p. 92

4.3. Designul cercetării…………………………………………………………….p. 92

4.4. Analizarea şi interpretarea rezultatelor…………………………………p. 9

 

CONCLUZII……………………………………………………………………………....p. 118

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ………………………………………………………....p. 121

ANEXE…………………………………………………………………………………….p. 123