Scrierea tezelor de master, de licență sau de an în domeniile psihologiei, pedagogiei și psihopedagogiei: lucrări de licență sau proiecte de an la comandă.

Proiect - Creativitatea - ID:01890 - Volum 23 pagini

1. Introducere

2. Particularităţile creativităţii la scolarul mic

2.1 Creativitatea elevilor ca proces şi ca produs
2.2 Dezvoltarea imaginaţiei creatoare a şcolarului
2.3 Factorii inhibitori ai creativităţii
2.4 Abordări experienţiale privind dezvoltarea creativitatii la scolarul mic

3. Concluzii
4. Anexe

Teza de licenta - Formarea Competentelor Creative la Elevii Mici prin Aplicarea Strategiilor Didactice - ID:01889 - Volum 108 pagini

Preambul ............3

Capitolul 1. Repere conceptuale ale competențelor creative la elevii mici ......8

1.1. Conceptul de creativitate și delimitările ei esențiale ...............................8
1.2. Creativitatea – dimensiune a personalității elevilor mici .........................19
1.3. Conceptul de competență, competență școlară, competență creativă ......28

Capitolul 2. Strategii de dezvoltare a competențelor creative la elevii claselor primare ..............34
2.1. Repere psiho-pedagogice ale creativității în dezvoltarea personalității elevilor ...................34
2.2. Modalități de dezvoltare a competențelor creative.................................................................44
2.3. Activitatea de cercetare a creativității elevilor. Conținutul experimentului pedagogic și analiza datelor obținute.....58

Concluzie ..................................................................................................68
Bibliografie ................................................................................................71
Anexe ......................................................................................................76

Teza de licenta - Dezvoltarea potentialului creativ la elevii de virstă scolara mica - ID:01888 - Volum 62 pagini

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. BAZELE TEORETICE ALE CREATIVITĂȚII COPIILOR DE VÎRSTĂ ȘCOLARĂ MICĂ

1.1. Delimitări conceptuale privind creativitatea
1.2. Caracteristica procesului creativ, etape, factorii procreativi
1.3. Manifestarea potențialului creativ al copiilor de vîrstă școlară mică
1.4. Tehnologii psihopedagogice de dezvoltare a creativității la elevii din ciclul primar

CAPITOLUL II. CONDIȚII PSIHOPEDAGOGICE DE DEZVOLTARE A POTENȚIALULUI CREATIV AL COPIILOR DE VÎRSTĂ ȘCOLARĂ MICĂ
2.1. Determinarea nivelului inițial de dezvoltare a creativității școlarului mic
2.2. Valorificarea condițiilor psihopedagogice de dezvoltare a potențialului creativ al elevilor din ciclul primar
2.3. Analiza și interpretarea datelor experimentale

Concluzii generale
Repere bibliografice
Anexe

Teza de masterat - Jocul didactic si implicatiile lui in dezvoltarea creativitatii elevilor - ID:01887 - Volum 135 pagini

MOTIVAŢIA ...............................................2

CAPITOLUL I: FUNDAMENTE TEORETICE.......5

1. Cunoaşterea şi caracterizarea psihologică a şcolarului mic……5
2. Educarea creativităţii la vârstă şcolarului mic………………….......15
2.1. Importanţa educării gândirii creative în dezvoltarea personalităţii…15
2.2. Obiectivele actului creativ ………………………………… ….......…22
2.3. Aspecte ale dezvoltării creativităţii la şcolarul mic ………………......…...…25
2.4. Dezvoltare;a gândirii creatoare la şcolarului mic ……………….......……...28
3. Jocul didactic şi implicaţiile lui în dezvoltarea creativităţii elevilor….......35
4. Modalităţi şi procedee de stimulare a creativităţii la şcolarul mic………...46

CAPITOLUL II: METODOLOGIA CERCETĂRII………82
2.1.Ipoteze……………………………………………………………………82
2.2.Obiective…………………………………………………………………83
2.3.Eşantion…………………………………………………………………85
2.4.Metode şi instrumente de cercetare……………………86

CAPITOLUL III: APLICAŢII:…………………………….......…93
Aspecte practice ale stimulării creativităţii :
3.1. Dezvoltarea gândirii logice şi creatoare prin rezolvarea şi compunerea problemelor de matematică………93
3.2.Dezvoltarea gândirii creatoare în cadrul orelor de compunere ……96

CONCLUZII SI PROPUNERI .......101
BIBLIOGRAFIE..........................104
ANEXE……………………………………………106

Teza de doctor - Fundamente pedagogice ale formarii competentelor parentale in contextul educatiei axiologice - ID:01886 - Volum 174 pagini

ADNOTARE (româna, rusa, engleza)……………5
LISTA ABREVIERILOR……………………………………8
INTRODUCERE………………………………………………9

1. CADRUL EPISTEMOLOGIC AL COMPETENTELOR PARENTALE PRIVIND EDUCATIA AXIOLOGICA

1.1. Conceptul şi caracteristicile educatiei prin şi pentru valori…………………………. 16
1.2. Educatia axiologica familiala din perspectiva evolutiva……………………………. 22
1.3. Esenta şi semnificatia functionala a competentelor parentale………………………. 33
1.4.Contextul praxiologic al educatiei axiologice a copiilor de vârsta şcolara mica………39
1.5. Concluzii la capitolul 1……………………………………………………………… 58

2. REPERE PSIHOPEDAGOGICE DE FORMARE A COMPETENTEI PARENTALE ÎN EDUCATIA AXIOLOGICA FAMILIALA
2.1. Premise şi conditii psihopedagogice de formare a competentelor parentale………… 60
2.2. Principii de formare / perfectionare a competentelor parentale privind cultivarea valorilor la copii……66
2.3. Specificul valorificarii competentelor parentale în educatia axiologica familiala….. 77
2.4. Concluzii la capitolul 2………………………………………………………………. 85

3. FORMAREA COMPETENTELOR PARENTALE ÎN EDUCATIA AXIOLOGICA FAMILIALA
3.1. Aprecierea capacitatii parintilor de realizare a educatiei axiologice a copiilor……… 87
3.2. Strategii de formare a competentelor parentale în contextul educatiei axiologice…... 113
3.3. Coordonata evaluativa de formare a competentelor parentale privind educatia axiologica………125
3.4. Concluzii la capitolul 3………………………………………………………128

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDARI…………………………130
BIBLIOGRAFIE…………………………………………………………………………133
ANEXE

Teza de licenta - Formarea culturii morale a elevilor de vârstă școlară mică prin interrelaționarea școlii cu familia - ID:01885 - Volum 63 pagini

INTRODUCERE ........3

Capitolul I: BAZELE PEDAGOGICE ALE CULTURII MORALE

I.1. Caracteristica generală a noțiunilor „educație morală”, „cultură morală”
I.2. Dezideratele culturii morale
I.3. Familia și școala – parteneri în educația morală a elevului mic

Capitolul II: ABORDAREA EXPERIMENTALĂ A FORMĂRII CULTURII MORALE LA ELEVII DE VÎRSTĂ ŞCOLARĂ MICĂ
II.1. Determinarea nivelului iniţial de formare a atitudinilor morale la elevii de vârstă școlară mică
II.2. Metode și mijloace de formare a atitudinilor morale la elevii de vârstă şcolară mică în condițiile interrelaționării școlii cu familia
II.3. Validarea experimentală a metodelor și mijloacelor de formare a atitudinilor morale la elevii de vârstă şcolară mică în condițiile interrelaționării școlii cu familia

Concluzii generale
Bibliografie
Anexe

Teza de licenta - Impactul violentii in familie asupra stimei de sine a scolarilor mici - ID:01884 - Volum 67 pagini

Introducere

CONCEPTE TEORETICE ÎN ABORDAREA STIMEI DE SINE ȘI A VIOLENȚEI ÎN FAMILIE

1.1. Stima de sine, Concepte și definiții.
1.2. Familia- factor determinant în dezvoltarea stimei de sine.
1.3. Profilul psihologic al școlarului mic.
1.4. Stima de sine la școlarii mici.
1.5. Relația dintre violența în familie și stima de sine a școlarului mic.

II. DETERMINAREA IMPACTULUI VIOLENȚEI ÎN FAMILIE ASUPRA STIMEI DE SINE
2.1. Designul cercetarii experimentale.
2.2. Determinarea influenței violenței în familie asupra stimei de sine.
2.3. Analiza si interpretarea rezultatelor.

CONCLUZII SI RECOMANDARI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Teza de masterat - Valorizarea jocului didactic în activităţile de educarea limbajului - ID:01883 - Volum 74 pagini

INTRODUCERE ........5

1. CARACTERISTICI ALE JOCULUI ÎN PERIOADA PREŞCOLARĂ .......8

1.1. Funcţiile jocului ......................................................................10
1.2. Clasificarea jocurilor ...............................................................12

2. JOCUL-ACTIVITATEA FUNDAMENTALĂ ÎN GRĂDINIŢA DE COPII.......14
2.1. Jocul didactic- caracteristici generale ..........................................15
2.1.1. Clasificarea jocurilor didactice ..................................................18
2.1.2. Etapele desfăşurării jocului didactic ..........................................19
2.2. Jocul didactic în activităţile de educare a limbajului .......................20

3. DESIGNUL CERCETĂRII ................................................................24

4. ANALIZA ŞI INTERPRETAREA DATELOR ...........................................42


CONCLUZII ......................................................................................57
REFLECŢII ........................................................................................59
BIBLIOGRAFIE ..................................................................................61
ANEXE ..............................................................................................65

Teza de doctor - Activizarea prescolarilor la activitatile matematice prin corelatii interdisciplinare - ID:01882 - Volum 124 pagini

Argument.........4

Capitolul I Importanța activităților matematice în grădiniță...........7

I.1. Structuri cognitive specifice stadiului preoperațional...............7
I.2. Rolul activităților matematice în dezvoltarea psiho-comportamentală a copiilor preșcolari........13

Capitolul II Strategii de activizare a preșcolarilor la activitățile matematice....................... 19

II.1. Activizarea preșcolarilor la activitățile matematice din grădiniță...................19
II.2. Jocul didactic – formă tradițională de organizare a activităților matematice în grădiniță.........25
II.3. Interdisciplinaritatea – formă modernă de organizare a activităților matematice în grădiniță......30
II.4. Rolul metodelor didactice în activizarea preșcolarilor la activitățile matematice .....34
II.5. Rolul mediului educațional în activizarea preșcolarilor la activitățile matematice.......38
II.6. Modalități de activizare a preșcolarilor la activitățile matematice.................... 39
II.6.1. Exemple de activități matematice cu caracter interdisciplinar............ 39
II.6.2. Modalități de utilizare a metodelor activ – participative în activități matematice la grupa pregătitoare.....45
II.6.3. Strategii de organizare ale activităților matematice la sectoare............ 57
II.6.4. Alte exemple de activități matematice cu caracter interdisciplinar pentru grupa pregătitoare.......64

Capitolul III Cercetare privind activizarea preșcolarilor de grupa pregătitoare la activitățile matematice cu caracter interdisciplinar............ 67
III.1. Ipoteza de lucru și obiectivele........................67
III.2. Metodica cercetării........................................68
III.3. Descrierea grupei de preșcolari......................69
III.4. Organizarea și desfășurarea cercetării............70
III.4.1. Evaluarea inițială........................................70
III.4.2. Evaluarea sumativă....................................78
III.4.3. Evaluarea finală.........................................82
III.5. Exemple de activități matematice interdisciplinare aplicate la grupa pregătitoare în etapa de formare.......86
III.6. Rezultatele cercetării.....................................96

Concluzii...............................................................98
Bibliografie...........................................................101
Anexe..................................................................104

Teza de licenta - Jocul didactic matematic si rolul sau in dezvoltarea capacitatii intelectuale la prescolari si scolarii mici - ID:01881 - Volum 70 pagini

CAPITOLUL I - INTRODUCERE
I.1. Învăţământul primar în perioada de tranziţie 3
I.2. Necesitatea modernizării în învăţământul matematic 6
I.3. Aspecte psihopedagogice ale dezvoltării copilului de vârstă şcolară mică 9
I.4. Obiectivele specifice jocului didactic 11
I.5. Obiectivele lucrării şi ipoteza de lucru 14
I.6. Metode de cercetare 16

CAPITOLUL II - JOCUL DIDACTIC MATEMATIC ŞI ROLUL SĂU ÎN DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII INTELECTUALE LA ŞCOLARI
II.1. Metodologia organizării şi desfăşurării jocului didactic la matematică 23
II.2. . Rolul formativ al jocului didactic matematic 29
II. 3. Jocuri logice matematice pentru introducerea unor concepte de bază ale matematicii 32
II. 4. Exemple de jocuri didactice matematice 43
II. 5. Amuzamente matematice 52

CAPITOLUL III - PREZENTAREA ŞI INTERPRETAREA REZULTATELOR 58
III. 1. Evaluare iniţială
III. 2. Evaluare formativă 59
III. 3. Evaluare normativă 60
III. 4. Evaluare sumativă 61

CAPITOLUL IV - CONCLUZII CAPITOLUL V - ANEXE: 62

Proiect didactic - Matematică clasa I 65
BIBLIOGRAFIE 67


Teza de licenta - Implicatii Psihopedagogice ale Jocului Didactic in Dezvoltarea Limbajului la Prescolari - ID:01880 - Volum 64 pagini

ARGUMENT

CAPITOLUL I. PRESCOLARITATEA-VARSTA JOCULUI

1.1. LIMBAJUL LA PRESCOLARI
1.2. PARTICULARITATI ALE VOCABULARULUI LA VARSTA PRESCOLARA
1.3. ROLUL LIMBAJULUI IN PROCESUL DE CUNOASTERE A REALITATII SI IN STIMULAREA ACTIVITATII INTELECTUALE
1.4. DEZVOLTAREA PERSONALITATII SI CREATIVITATEA LA VARSTA PRESCOLARA
1.5. TEORII DESPRE JOC

CAPITOLUL II. JOCUL DIDACTIC
2.1. IMPORTANTA JOCULUI DIDACTIC
2.2. CLASIFICAREA SI SPECIFICUL JOCURILOR DIDACTICE
2.3. VALENTE FORMATIVE SI INFORMATIVE ALE JOCULUI DIDACTIC

CAPITOLUL III. CERCETARE-ACTIUNE PE TEMA” VALENTELE COMUNICARII VERBALE IN DIRECTIA IMBOGATIRII VOCABULARULUI PRESCOLARILOR”
III.1. SCOPUL CERCETARII
III.2. IPOTEZA CERCETARII
III.3. VARIABILELE CERCETARII
III.4. OBIECTIVELE CERCETARII
III.5. COORDONATELE CERCETARII
III.5.1. ESANTIONUL DE SUBIECTI
III.5.2. ESANTIONUL DE CONTINUT
III.5.3. LOCUL SI DURATA CERCETARII
III.5.4. METODOLOGIA CERCETARII
III.5.5. ETAPELE CERCETARII
III.5.5.1. ETAPA PREEXPERIMENTALA
III.5.5.2. ETAPA EXPERIMENTULUI
III.5.5.3. ETAPA POST EXPERIMENTALA
III.6. PREZENTAREA SI INTERPRETAREA DATELOR CERCETARII

CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE

Teza de licenta - Rolul jocurilor didactice în dezvoltarea intelectuală la copii de vîrstă preșcolară - ID:01879 - Volum 72 pagini

CAPITOLUL 1 BAZELE PSIHOPEDAGOGICE ALE EDUCAȚIEI INTELECTUALE
1.1 Esența educației intelectuale
1.2. Scopul și obiectivele educației intelectuale
1.3. Conținutul educației intelectuale

CAPITOLUL 2. ROLUL JOCULUI DIDACTIC ÎN DEZVOLTAREA DIDACTIC ÎN DEZVOLTAREA INTELECTUALĂ A COPILULUI DE VÎRSTĂ PREȘCOLARĂ
2.1 Obiectivele specific jocului didactic
2.2 Organizarea și desfășurarea jocului didactic
2.3 Valențe formative-educative ale jocului didactic

CAPITOLUL 3 VALIDAREA EXPERIMENTALĂ A METODOLOGIEI DE DEZVOLTARE INTELECTUALĂ A COPIILOR DE VÎRSYĂ PREȘCOLARĂ ÎN CONTEXTUL JOCURILOE DIDACTICE
3.1. Designul cercetării( ipoteza,obiectivele,metodele aplicate)
3.2. Experimentul de constatare
3.3.Experimentul de formare(Metodologia organizării jocului didactic în dezvoltarte intelectuală a copilului de vîrstă preșcolară)
3.4. Experimentul de control

CONCLUZII
RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Teza de licenta - Caracterizarea jocului logico-matematic in gradinita - ID:01718 - Volum 102 pagini

INTRODUCERE 2

FUNDAMENTE TEORETICE

CAPITOLUL I. JOCUL - FORMĂ DE ACTIVITATE INSTRUCTIV-EDUCATIVĂ 8

I.1 Definirea şi caracterizarea jocului 8
I.1 Teorii despre joc 9
I.2 Jocul didactic mijloc de realizare a continuităţii între grădiniţă şi școală 10
I.2.1 Rolul jocului didactic 11
I.2.2. Organizarea şi desfăşurarea jocului didactic 11
I.3. Importanţa şi funcţiile jocului 13
I.4. Clasificarea jocurilor 15
I.5 Jocul şi dezvoltarea psihică a copiilor 18
I.6 Funcţiile jocului 19
I.7 Conţinutul jocului didactic 21
I.8 Structura jocului didactic 23

CAPITOLUL II. JOCUL LOGICO-MATEMATIC 26
II.1 Caracterizarea jocului logico-matematic şi a obiectivelor sale 27
II.2 Obiectivele şi sarcinile activităţilor matematice în grădiniță 30
II.3. Problematica jocurilor logice 32
II.4. Modalităţi de aplicare în grădiniţă a jocurilor logice 33
II.5. Îndrumarea jocurilor logice de către educatoare 39
II.6 Metode folosite în desfăşurarea jocurilor logico-matematice 43
II.7 Mijloace de învățământ 47

METODOLOGIA CERCETĂRII

CAPITOLUL III. ORGANIZAREA CERCETĂRII 52

III.1. Obiectivele şi ipoteza cercetării 52
III.2. Variabilele cercetării 53
III.3. Metode de cercetare utilizate 53
III.4 Eşantionul de subiecţi 55
III. 5 Eșantionul de conținut 56

CAPITOLUL IV. DESFĂȘURAREA EXPERIMENTULUI 57
IV.1. Etapa constatativă 57
IV.1.1. Administrarea pre-testului 57
IV. 2. Etapa formativă a experimentului 58
IV.2.1 Etapa postexperimentală 59

CAPITOLUL V. PREZENTAREA, ANALIZA ŞI INTERPRETAREA REZULTATELOR CERCETĂRII 60
V.1. Prezentarea indicatorilor observaționali 60
V.2 Analiza și interpretarea rezultatelor 61
V.3. Verificarea ipotezelor 68
V.3.1 Descriptori şi indicatori de performanţă : 68
V.3.2 Analiza rezultatelor probei de evaluare finală aplicată celor două eşantioane de subiecţi 73
V.3.3 Studiul comparativ şi interpretarea rezultatelor 78
V.4.Modalităţi de diseminare a rezultatelor 83
V.5.Originalitatea cercetării 84
V.6. Deschideri spre alte teme de cercetare: 84

CONCLUZII 85
BIBLIOGRAFIE 89
ANEXE 91

Teza de licenta - Metodologia studierii operațiilor înmulțirii şi împărțirii numerelor naturale în clasa II-a - ID:01877 - Volum 55 pagini

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. BAZELE ȘTIINȚIFICO-DIDACTICE ALE STUDIERII ÎNMULȚIRII ŞI ÎMPĂRȚIRII NUMERELOR NATURALE

1.1Concepția logică-matematică-bază fundamentală a studierii împărțirii și înmulțirii numerelor naturale în clasa II-a
1.2 Analiza unor publicații metodice respectivla împărțirea și înmulțirea numerelor naturale în clasa II-a
1.3 Analiza manualelor contemporane și anterioare respectiv la metodologia împărțirii și înmulțirii numerelor naturale în clasa II-a
1.4 Concluzii la capitolul 1

CAPITOLUL II. O VARIANTĂ PROPRIE DE STUDIERE A OPERAȚIILOR ÎNMULȚIRE -ÎMPĂRȚIRE ÎN CLASA II
2.1Concepția proprie privind studierea împărțirii și înmulțirii numerelor naturale în clasa II-a .
2.2 Metodologia studierii înmulțirii numerelor naturale în clasa II-a conform concepției proprii.
2.3 Metodologia studierii împărțirii numerelor naturale în clasa II-a conform concepției proprii.

CAPITOLUL III. VALIDAREA EXPERIMENTALĂ A MODELULUI PROPUS DE STUDIEREA ÎNMULȚIRII-ÎMPĂRȚIRII A NUMERELOR NATURALE ÎN CLASA II
3.1 Descrierea experimentului
3.2 Conținutul lucrării experimentale
3.3 Analiza rezultatelor obținute

CONCLUZII
RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Teza de licenta - Imaginea bibliotecii in literatura si arta - ID:01876 - Volum 56 pagini

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. ANALIZA BIBLIOTECII PRIN IMAGINEA SA ÎN LITERATURĂ ȘI ARTĂ

1.1. Imaginea – prioritatea permanentă a bibliotecii
1.2. Aspecte generale privind imaginea bibliotecii în literatură și artă
1.3. Tendințe în promovarea imaginii bibliotecilor. Priorități, resurse și servicii

CAPITOLUL II. SPECIFICUL ȘI PARTICULARITĂȚILE IMAGINII BIBLIOTECII MUNICIPALE „B.P. HASDEU”
2.1. Analiza generală a imaginii bibliotecii municipale „B.P. HASDEU”
2.2. Promovarea imaginii bibliotecii „B.P. HASDEU” în literatură și artă

Concluzii
Bibliografie
Anexe

Proiect de an - Profesionalism si experienta bibliotecara - ID:01875 - Volum 40 pagini

Promovarea imaginii bibliotecii publice în comunitate_____1

Biblioteca Publică Comunală Mîndreşti- loc pentru odihnă, studiu, informare_____5

Evaluarea activităţii Bibliotecii publice Pistruieni pe parcursul anului 2008.
Realizări şi programe de viitor_______________________10

Colaborarea bibliotecii pentru copii din s. Verejeni cu grădiniţa, şcoala, căminul cultural____14

Biblioteca publică Văsieni- tabără de vară pentru copii_______________________________15

Etica profesională- un argument al succesului______________________________________19
_
Evaluarea imaginii sociale a Bibliotecii Publice Scorţeni______________________________22

Formarea şi dezvoltarea interesului pentru lectură la copiii din s. Ţînţăreni______________28

Teza de an - Educatia centrată pe copil la varsta prescolara - ID:01874 - Volum 43 pagini

Introducere

CAPITOLUL I. BAZELE TEORETICE ALE EDUCAȚIEI PREȘCOLARE

1.1. Caracteristici ale dezvoltării copilului la vîrsta preșcolară
1.2. Principiile de bază ale educației preșcolare
1.3. Concepte de bază ale educației centrate pe copil la vîrsta preșcolară

CAPITOLUL II. ANALIZA METODELOR DE PREDARE CENTRATE PE COPILUL DE VÎRSTĂ PREȘCOLARĂ
2.1. Modalități de organizare a grupei de preșcolari pentru activitățile centrate pe copil
2.2. Metode și strategii de predare centrate pe copilul de vîrstă preșcolară
2.3. Trăsături ale învăţământului tradiţional în raport cu cel centrat pe copilul de vîrstă preșcolară

Concluzii
Bibliografie
Anexe

Referat - Invatamantul centrat pe elev. Concepte, caracteristici, forme si metode de instruire specifice - ID:01873 - Volum 19 pagini

1. Introducere
2. Activitatea de învăţare centrată pe elev;
3. Ţinte şi strategii ale învăţământului centrat pe elev;
4. Principiile care stau la baza învăţării eficiente centrate pe elev ;
5. Satisfacerea diferitelor stiluri de învăţare
6. Metode de predare interactivă centrate pe elev(strategii şi tehnici de instruire ce pot fi folosite)
7. Evaluarea continuă
8. Trăsături ale învăţământului tradiţional în raport cu cel centrat pe elev:;
9. Încheiere;
10. Bibliografie

Teza de masterat - Eficientizarea procesului de insusire a notiunilor gramaticale la orele de limba romana in treapta gimnaziala in scoala alolingva - ID:01872 - Volum 93 pagini

INTRODUCERE

CAPITOLUL 1 REPERE TEORETICE ÎN ABORDAREA DIDACTICĂ A NOŢIUNILOR GRAMATICALE LA ORELE DE LIMBA ROMANĂ ÎN TREAPTA GIMNAZIALĂ ÎN ŞCOALA ALOLINGVĂ

1.1 Fundamente pedagogice, psihologice şi psiholingvistice în însuşirea a noţiunilor gramaticale la orele de limba romană în treapta gimnazială în scoala alolingvă.
1.2 Fundamente lingvistice în însuşirea noţiunilor gramaticaţe în clasele gimnaziale în scoala alolingvă.
1.3 Practici şi experienţe în în însuşirea noţiunilor gramaticaţe în clasele gimnaziale în scoala alolingvă.

CAPITOLUL II MODALITĂŢI DE Eficientizarea procesului de însuşire a noţiunilor gramaticale la orele de limba romană în treapta gimnazială în şcoala alolingvă
2.1 Proiectarea didactice. Aspecte teoretice şi aplicative
2.2 Principii şi strategii didactice în procesul de însuşire noţiunilor gramaticaţe în clasele gimnaziale în scoala alolingvă.
2.3 Metodele de predare - invăţare a noţiunilor gramaticale în clasele gimnaziale în scoala alolingvă.

CAPITOLUL 3 MODELUL PEDAGOGIC DE ASIGURARE A ÎNSUŞIRII NOŢIUNILOR GRAMATICALE
3.1. Determinarea nivelului iniţial al noţiunilor gramaticale Design investigativ
3.2 Fundamentarea şi implementarea Modelului pedagogic de asigurare a însuşirii noţiunilor gramaticale
3.3 Analiza şi interpretarea rezultatelor.Concluzii la studiul experimental

CONCLUZII
RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Teza de masterat - Managementul axat pe prevenirea si remedierea interferentelor verbale la copii - ID:01871 - Volum 81 pagini

Capitolul I: Abordări teoretice ale managementului anticipării și remedierii interferențelor verbale la preșcoalari
1. Delimitări conceptuale ale managementului anticipării și remedierii interferențelor verbale la preșcolari
2. Impactul managementului instituției preșcolare asupra anticipării și remedierii interferențelor verbale
3. Forme ale lucrului metidic axate pe anticiparea și remedierea interferențelor verbale la copii

Cap. II: Constatarea experiențelor manageriale axate pe prevenirea și remedierea interferențelor verbale la copii
2. Diagnosticarea interferențelor verbale la copiii de vîrstă preșcolară.

Cap. III: Implementarea managementului axat pe anticiparea și remedierea interferențelor verbale la copiii preșcolari
1. Aprobarea programului experimental ”De la management eficient - la interferențe verbale minime”
2. Analiza și interpretarea eficacității programului experimental