Scriem teze de licență la relații economice interaționale și teze de master la REI. Deasemenea elaborăm proiecte, rapoarte și referate la relații internaționale.

Teza de licenta - Еconomic competitiveness – a primordial condition of Moldova's integration into the European Union - ID:01728 - Volum 66 pagini

INTRODUCTION

CHAPTЕR I. THЕORЕTICAL ASPЕCTS OF ЕCONOMIC COMPЕTITIVЕNЕSS

1.1. Compеtitivеnеss – dеfinitions and thеorеtical approachеs
1.2. Analysis of compеtitivеnеss indicators
1.3. Compеtitivеnеss of national еconomiеs in thе condition of globalization

CHAPTЕR II. COMPLЕXITY OF PRODUCTS AND COMPЕTITIVЕNЕSS IN THЕ ЕUROPЕAN UNION
2.1. Analysis of thе compеtitivеnеss of food industry on thе Еuropеan markеt
2.2. ЕU stratеgy for incrеasing compеtitivеnеss
2.3. Dеvеlopmеnt prioritiеs in thе contеxt of еuropеan intеgration

CHAPTЕR III. PRЕMISЕS OF INCRЕASING COMPЕTITIVЕNЕSS OF ORGANIC PRODUCTS OF MOLDOVA FOR INTЕGRATION ON THЕ ЕUROPЕAN MARKЕT
3.1. Thе rеsults of national еconomy dеvеlopmеnt during 2008-2013 and еvaluation of thе compеtitivеnеss
3.2. Thе еvaluation of organic agriculturе markеt in Thе Rеpublic of Moldova
3.3. Production and еxport of Moldavian organic products on thе Еuropеan markеt
3.4. Prеmisеs and ways of dеvеloping thе compеtitivеnеss of thе national еconomy in thе contеxt of Еuropеan intеgration

CONCLUSIONS
BIBLIOGRAPHY
APPЕNDIX

Teza de an - European Integration and Europenisation - benefits and disadvantages for business - ID:01727 - Volum 40 pagini

List of Tables and Figures .........ii

1 Introduction .........1
2 The regulatory environment and competition policy within the European Union . 4
3 Integration of the market for goods .........8
4 Integration of the market for services ..........12
5 Free movement of people and workers .........16
6. Free movement of capital........19
7 Technology and Innovation: Research & Development, Intellectual Property .... 23
8 Closing remarks .........27

Bibliography .........28

Teza de an - Analiza Fundamentala pe Pietele Bursiere - ID: 01013 - Volum 20 pagini

I. INTRODUCERE………3

II. ANALIZA FUNDAMENTALĂ- DEFINIȚIE. CRITERII. IMPORTANȚĂ………4

III. INDICATORII DE ANALIZĂ FUNDAMENTALĂ………4

3.1 Indicatori bilanțieri…………5
3.2 Indicatori de activitate (de gestiune)………6
3.3 Indicatori de profitabilitate…………6
3.4 Indicatori de îndatorare…………7
3.5 Indicatori de lichiditate………7
3.6 Indicatori pe acțiune…………7
3.7 Indicatori de dividend………8

IV. INDICATORII MACROECONOMICI DE ANALIZĂ FUNDAMENTALĂ…………9
V. ANALIZA FUNDAMENTALĂ VS. ANALIZA TEHNICĂ………10

VI. STUDIU DE CAZ………13
VII. CONCLUZII………18

VIII. BIBLIOGRAFIE……19

Teza de licenta - Improvement of social security in Republic of Moldova - ID: 01724 - Volum 60 pagini

Introduction

CHAPTER I. THEORETICAL ASPECTS OF SOCIAL SECURITY

1.1 Concept of social security – definitions, features and essence
1.2 Systems of social security
1.3 Principles and Sources of social security

CHAPTER II. INTERNATIONAL STANDARDS OF SOCIAL SECURITY COORDINATION
2.1 Coordination of international standards on social security
2.2 European Union social policy development
2.3 Implementation of Social Security Agreements

CHAPTER III. ANALYSIS OF SOCIAL SECURITY IN REPUBLIC OF MOLDOVA
3.1 Social security parameters of Republic of Moldova
3.2 Sustainability of pension system
3.3. Impovement of social security and strategic vision for the future

CONCLUSIONS
BIBLIOGRAPHY

Teza de licenta - Activitatea investiţională în Republica Moldova: stare şi probleme - ID: 01953 - Volum

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. ACTIVITATEA INVESTIȚIONALĂ: CONCEPTE ȘI GENERALITĂȚI

1.1. Elemente definitorii a activităţii investiţionale
1.2. Importanţa investiţiilor în economie

CAPITOLUL II. ACTIVITATEA INVESTIȚIONALĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA
2.1. Potenţialul investiţional al Republicii Moldova
2.2. Analiza fluxurilor investiţionale şi principalii indicatori a activităţii economice

CAPITOLUL III. PROBLEME ȘI SOLUȚII ÎN VEDEREA ÎMBUNĂTĂȚIRII ACTIVITĂȚII INVESTIȚIONALE ÎN REPUBLICA MOLDOVA
3.1. Cadrul legal şi instituţional privind activitatea investiţională în Republica Moldova
3.2. Probleme şi soluţii privind activitatea investiţională în Republica Moldova

CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Teza de licenta - Competitivitatea Intreprinderilor Mici si Mijlocii ale Republicii Moldova pe Pietele Externe - ID: 01723 - Volum 111 pagini

Adnotare...........3
Lista abrevierilor.......5
Lista figurilor şi lista tabelelor.........6

Introducere.........8
Capitolul 1. Fundamente teoretice a competitivităţii internaţionale............10

1.1. Competitivitatea: definiţii şi abordări teoretice..........10
1.2. Performanţa exporturilor: indicator al competitivităţii.................25
1.3. Rolul IMM în contextul economiei mondiale…………..…33

Capitolul 2. Aspecte analitice privind competitivitatea IMM în UE..........40
2.1 Factorii determinanţi ai competitivitatăţii IMM în spaţiul european ...........41
2.2. IMM pilon al dezvoltării economice în UE.........42
2.3. Strategii de promovare a exporturilor IMM.........58

Capitolul 3. Premize de dezvoltare ale competitivităţii externe a IMM în Republica Moldova..........70
3.1. Dezvoltarea sectorului IMM în Republica Moldova...........70
3.2. Performanţe actuale şi perspective de dezvoltare ale comerţului exterior moldovenesc........77
3.3. Perfecţionarea cadrului regulatoriu naţional de susţinere a IMM – element crucial în consolidarea competitivităţii externe.........85

Concluzii şi recomandări…………95
Bibliografie…………100
Anexe

Teza de licenta - Politica Uniunii Europene de Promovare a Calitatii si Competitivitatii - ID: 01722 - Volum 72 pagini

Introducere.........2

Capitolul I. Calitatea şi competitivitatea –noi concepte la baza integrării................3

1.1. Calitatea – concepte şi implicaţii..........3
1.1.1. Definirea conceptului de calitate..........4
1.1.2. Evoluţia istorică a abordării calităţii..........6
1.1.3. Modalităţile ”A” şi ”Z” de abordare a calităţii........11
1.2. Competivitatea – privire de ansamblu..........12
1.2.1.Avantajul competitiv – element de specializare în context internaţional...................14
1.2.2.Indicatori folosiţi pentru măsurarea competivităţii ţărilor şi pentru ierarhizarea lor........19

Capitolul II. Politica U.E. de promovare a calităţii şi competitivităţii ............22
2.1. Politica în domeniul calităţii – Caracteristici , conţinut şi obiective..........22
2.2. Tipuri de strategii manageriale în domeniul calităţii.......25
2.3. Acquis-ul European şi calitatea produselor/serviciilor în condiţiile integrării României în Uniunea Europeană..........33
2.3.1. Preocupările U.E. în domeniul calităţii.........36
2.3.2. Conceptele de bază promovate de Federaţia Europeană pentru Managementul Calităţii (EFQM).........39
2.3.3. Principii esenţiale ale sistemului calităţii din Uniunea Europeană ............40
2.4. Politica în favoarea competivităţii – Agenda Lisabona .......41
2.4.1. Analiza cadrului politicii competivităţii la nivelul U.E.........44

Capitolul III Calitatea şi competitivitatea produselor/serviciilor în România........49
3.1. Politica în domeniul calităţii în România.......49
3.2. Strategia privind dezvoltarea şi ridicarea competivităţii României în condiţiile integrării în Uniunea Europeană .........56
3.3. Firmele româneşti pe piaţa unică europeană , în prezent şi în perspectivă..........62
3.4. Poziţia României în clasamentul mondial al competivităţii.........64

Concluzii...........67
Bibliografie..........71

Teza de an - Scoala de la Copenhaga – Problematica securitatii contemporane a Rusiei - ID: 01721 - Volum 18 pagini

1. Şcoala de la Copenhaga – O nouă abordare a problematicii securităţii ....................1

2. Dimensiunile securităţii ( dimensiunea militară, economică, politică, socială şi ecologică) .........2

2.1 Dimensiunea militară a securităţii ............2
2.1.1 Securitatea militară a Rusiei ..........4
2.2 Dimensiunea economică a securităţii ...........6
2.2.1 Securitatea economică a Rusiei ............8
2.3 Dimensiunea politică a securităţii ...........9
2.3.1 Securitatea politică a Rusiei ............11
2.4 Dimensiunea socială a securităţii ..........12
2.4.1 Securitatea socială a Rusiei ...............14
2.5 Dimensinea ecologică a securităţii ...........15
2.5.1 Securitatea ecologică a Rusiei ...........16

3. Concluzii ...........16
Bibliografie ...........17

Teza de licenta - Aspecte comparative privind politica securitatii economice, studiu de caz Republica Moldova - ID: 01720 - Volum 76 pagini

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. ACCEPȚIUNI TEORETICE PRIVIND SECURITATEA ECONOMICĂ

1.1. Evoluția conceptului de securitate în contextul globalizării
1.2. Conținutul și structura de bază a securității economice
1.3. Dimensiunea economică a securității

CAPITOLUL II. EXPERIENȚA EUROPEANĂ ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII ECONOMICE
2.1. Securitatea economică internațională în condițiile globalizării
2.2. Politica europeană în securitatea economică
2.3. Perpectivele și tendințele securității economice în Uniunea Europeană

CAPITOLUL III. SECURITATEA ECONOMICĂ A STATULUI. STUDIU DE CAZ – REPUBLICA MOLDOVA
3.1. Elementele de strategie și programul național de securitate economică a Republicii Moldova
3.2. Regimul juridic al securității economice
3.3. Securitatea economică a RM în contextul integrării europene
3.4. Probleme și căi de soluționare

CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE

Teza de licenta - Problematica migratiei in Uniunea Europeana - ID: 01719 - Volum 79 pagini

Introducere............3

Capitolul I. Aspecte general-introductive privind migraţia în Uniunea Europeană .............6

1.1. Esența și efectele migrației internaționale..........6
1.2. Evoluția fenomenului migrației în Uniunea Europeană..........15

Capitolul II. Migrația forței de muncă și necesitatea programelor de reglementare a ei în Uniunea Europeană………24
2.1. Conţinutul cadrului legislativ privind reglementarea migraţiei forţei de muncă în Uniunea Europeană ...........24
2.2. Preocupări şi tendinţe actuale în Uniunea Europeană cu privire la impactul general al imigraţiei forţei de muncă din Europa Centrală şi de Est .........32

Capitolul III. Migraţia populaţiei din Republica Moldova către spaţiul European.............41
3.1. Cauzele şi direcţiile de migrare a populaţiei din Republica Moldova ........41
3.2. Efectele migraţiei pentru Republica Moldova ...........53

Concluzii..........60
Anexe……....65
Bibliografie.........69

Teza de licenta - Politici Publice privind Migratia in Conditiile Aderarii Romaniei la Uniunea Europeana - Romania vs Marea Britanie - ID: 01718 - Volum 77 pagini

Introducere............4

Capitolul I. Migraţia: fenomen şi politica publica.........7

1.1. Noţiuni teoretice. Definiţii, tipologia politicilor publice, componente....................6
1.2. Problema migratiei la nivelul politicilor publice............12
1.3. Cauze si efecte ale migraţiei la nivel international...........17

Capitolul II. Politica Uniunii Europene privind migraţia...........24
2.1. Primele acţiuni întreprinse la nivel european. Anii 1957-1993.....25
2.2. Politica migraţiei în contextul Tratatului de la Amsterdam..........30
2.3. Rezoluţiile Uniunii Europene după 2010..........36

Capitolul III. Politica migraţiei în România şi Marea Britanie.........42
3.1. Legislaţia României şi a Marii Britanii, în domeniul migraţiei, după 1989 ............42
3.2. Aderarea României la Uniunea Europeană. Migraţia – problemă si soluţii...............60
3.3. Perspective pentru viitor privind migraţia.........66

Concluzii.........71
Bibliografie...........75

Teza de licenta - Migratia Fortei de Munca in Uniunea Europeana intre 2000 si 2009 - ID: 01717 - Volum 52 pagini

INTRODUCERE

CAPITOLUL 1 FENOMENUL MIGRAŢIEI

1.1..Conţinutul conceptului
1.1.1.Cuzele migraţiei forţei de muncă
1.1.2.Teorii ale migraţiei in UE
1.2. Evoluţia fenomenului migraţiei forţei de muncă
1.3. Caracteristici şi tendinţe actuale ale migraţiei
1.4. Instituţii ale migraţiei forţei de muncă.Contexte şi trasee ale migraţiei.
1.4.1. Regimul juridic al fenomenului

CAPITOLUL 2 ŢĂRI DE ORIGINE ALE MIGRAŢIEI
2.1. Fluxuri ale migraţiei în Europa în perioada 2000-2009
2.2. Segmentarea sectoarelor în funcţie de calificarea migranţilor
2.2.1. Migranţii calificaţi
2.2.2. Migranţii necalificaţi sau cu un nivel mediu de calificare.
2.3. România-ţară de origine a migranţilor
2.4. Implicaţiile migraţiilor asupra ţărilor de origine

CAPITOLUL 3 ŢĂRI DE DESTINAŢIE A FORŢEI DE MUNCĂ
3.1. Migraţia in Europa de Vest
3.2. Migraţia in Europa de Sud
3.3. Mişcări ale populaţiei în interiorul Europei Centrale şi de Est
3.4. Implicaţiile migaţiilor asupra ţărilor-gazdă

CAPITOLUL 4 CONCLUZII ŞI PROPUNERI

BIBLIOGRAFIE

Teza de an - Impactul politicilor economice din Republica Moldova în perspectiva de integrare europeană - ID: 01716 - Volum 49 pagini

Capitolul I Complexitatea politicilor macroeconomice în contextul de integrare europeană
1.1. Unele aspecte de evoluţie a politicii economice din Republica Moldova
1.2. Corelarea politicii monetare şi disciplinei fiscale ca piloni de creştere economică
1.3. Comerţul exterior al Republicii Moldova şi mecanismul ratei de schimb
1.4. Concluzii şi implicaţii de politică economică pentru Republica Moldova

Capitolul II Câştigători şi perdanţi ai procesului de integrare europeană. O privire asupra Republicii Moldova
2.1. Sectoare câştigătoare şi perdante: avantaje comparative ale integrării europene
2.2. Creştere şi dezvoltare economică. Experienţa ţărilor Europei Centrale şi de Est. Note de reper pentru Republica Moldova
2.3 Integrarea Republicii Moldova în UE şi convergenţa economică

Bibliografie

Teza de licenta - Organizaţia Naţiunilor Unite - ID:01715 - Volum 68 pagini

Lista abrevierilor………4

Abstract………5

Capitolul 1. Introducere si Istorie……6

Capitolul 2.Structura ONU 8

2.1 Adunarea Generală 8
2.2 Consiliul de securitate 10
2.3 Secretariat 12
2.4 Curtea Internațională de Justiție 13
2.5 Consiulul Economic și Social ECOSOC 21
2.6 Consiliul de Tutelă 22
2.7 Înaltul Comisariat al ONU pentru Refugiați………23
2.8 Instituții Specializate………24

Capitolul 3. Membri 27
3.1 Grupul celor 77 27

Capitolul 4. Obiective 30
4.1 Menținerea Păcii si Securității Internaționale 31
4.2 Drepturile Omului și Asistență Umanitară 41
4.3 Mandate 45
4.4 Carta ONU 46

Capitolul 5. Finanțare 48

Capitolul 6.Reforme 53

Capitolul 7.Perspective și concluzii 59

Bibliografie 67

Teza de licenta - Organizatia Natiunilor Unite - ID:0174 - Volum 59 pagini

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. CONCEPT ŞI EVOLUŢIE CU PRIVIRE LA ORGANIZAŢIA NAŢIUNILOR UNITE (ONU)

1.1. Contextul apariţiei şi dezvoltării Organizaţiei Naţiunilor Unite
1.2. Analiza principalelor instituţii ale Organizaţiei Naţiunilor Unite
1.3. Evaluarea obiectivelor ONU

CAPITOLUL II. ONU ŞI ORGANIZAŢIILE SALE SPECIALIZATE ÎN SOLUŢIONAREA PROBLEMELOR GLOBALE
2.1. Instituţiile specializate ale ONU în soluţionarea problemelor globale contemporane
2.2. Finanţatea obiectivelor urmărite de ONU
2.3. Colaborarea Republicii Moldova cu ONU în soluţionarea problemelor globale contemporane

CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Teza de licenta - Aspecte privind criminalitatea organizata si a infractiilor ce rezulta din aceasta - ID: 01713 - Volum 142 pagini

Introducere

CAPITOLUL I. CORUPŢIA ŞI CRIMA ORGANIZATĂ CA FENOMENE SOCIALE NOCIVE

1.1. Conceptele de corupţie şi crimă organizată
1.2. Cauze ale corupţiei şi crimei organizate
1.3. Cauzele care generează corupţia
1.4. Criminalitatea violentă,corupţia,crima organizată. Recrudescenţa violenţei în societatea contemporană

CAPITOLUL II. CONCEPTUL DE ORGANIZAŢIE CRIMINALĂ
2.1. Definirea conceptului de organizaţie criminala
2.2.“Crima organizată” sau “organizarea crimei”
2.3. Definiţia organizaţiei criminale
2.4. Caracteristici
2.5. Codul comportamental
2.6. Domenii de acţiune
2.7. Organizaţii criminale mafiote

CAPITOLUL III. FENOMENUL TERORIST
3.1. Delimitări conceptuale
3.2. Clasificări ale terorismului
3.3. Scopurile şi motivaţiile acţiunilor teroriste
3.4. Structura entităţilor teroriste şi modelul acţiunilor teroriste
3.5. Caracteristicile acţiunilor teroriste
3.6. Noi vulnerabilităţi ale populaţiilor, valorilor, statelor, instituţiilor, organizaţiilor şi organismelor naţionale şi internaţionale
3.7. Tendinţe ale evoluţiei fenomenului terorist
3.8. Amplificarea terorismului – risc global

CAPITOLUL IV COMBATEREA TERORISMULUI
4.1. Concepţia de combatere a terorismului: obiective, nivele de combatere

Concluzii
Bibliografie
Anexe

Teza de licenta - Analiza comertului exterior si a politicii comerciale a romaniei si impactul lor asupra acestei tari - ID: 01712 - Volum 87 pagini

Întroducere

Capitolul I. Analiza comerţului al României în perioada anilor 1990-2007

1.1 Particularităţi în comerţul exterior al României. Caracteristici, tendinţe
1.2 Analiza structurii pe grupe de mărfuri a comerţului exterior al României
1.3 Analiza structurii geografice a comerţului exterior al României

Capitolul II Politica comercială a României şi competitivitatea internaţională
2.1 Reglementarea de politică comercială adoptată de România în condiţiile trecerii la economia de piaţă
2.2 Analiza influenţei dezvoltării comerţului exterior asupra competitivităţii internaţionale a României

Capitolul III Evoluţia relaţiilor comerciale între RM şi România
3.1 Analiza relaţiilor comerciale RM şi România 1990-2002
3.2 Analiza relaţiilor comerciale RM şi România 2002-2007

Concluzii şi propuneri
Bibliografie
Anexe

Teza de licenta - Relatiile economice ale republicii moldova cu uniunea europeana - ID: 01155 - Volum 61 pagini

INTRODUCERE…………2

CAPITOLUL I. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND RELAŢIILE DINTRE REPUBLICA MOLDOVA ŞI UNIUNEA EUROPEANĂ

1.1. Evoluţia relaţiilor Republicii Moldova cu Uniunea Europeană.............4
1.2. Realizarea Planului de Acţiuni UE-Republica Moldova.................7
1.3. Perspectivele de integrare ale Republicii Moldova în Uniunea Europeană..................14

CAPITOLUL II. DEZVOLTAREA RELAŢIILOR COMERCIALE ALE REPUBLICII MOLDOVA CU UNIUNEA EUROPEANĂ
2.1. Evoluţia relaţiilor comerciale cu Uniunea Europeană...............19
2.2. Rolul regimurilor preferenţiale asupra schimburilor comerciale dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană............25
2.3. Perspectivele comerţului exterior al Republicii Moldova prin prisma procesului de integrare în Uniunea Europeană……30

CAPITOLUL III. DEZVOLTAREA SOCIAL-ECONOMICĂ A REPUBLICII MOLDOVA PRIN OBŢINEREA ASISTENŢEI DIN PARTEA UE
3.1. Factori de bază privind elaborarea şi gestionarea politicii de asistenţă a UE................34
3.2. Tipuri de asistenţă UE..........37
3.3. Programele de asistenţă adresate Republicii Moldova.........45

CONCLUZII...........51

BIBLIOGRAFIE.........54

ANEXE.......57

Teza de licenta - Democratie, totalitarism si violenta simbolica - ID: 01154 - Volum 99 pagini

Introducere

Capitolul I. VIOLENŢA SI VIOLENŢA SIMBOLICA

1. Violenţa stării de natură. Thomas Hobbes
2. Violenţa ordonatoare a societăţilor arhaice
3. Apariţia statului. Perspectivă antropologică
4. Putere politică şi violenţă socială
5. Violenţă şi acţiune raţională
6. Agresivitatea – element al naturii umane

Capitolul II. VIOLENŢA SIMBOLICĂ ÎN SFERA POLITICULUI

Capitolul III. MITURI SI MITOLOGII POLITICE

1. Mitul arhaic si mitul politic
2. Mitul politic si nevoia de idealuri sociale
3. Mituri politice fundamentale

Capitolul IV. REGIMURI POLITICE DEMOCRATICE VERSUS REGIMURI POLITICE TOTALITARE
1. Regimuri politice totalitare. Caracteristici
2. Regimuri politice democratice si violenţa simbolică
3. Democraţie, totalitarism si violentă simbolică
4. Fenomenul manipulării. Totalitarism vs. democraţie
5. Propaganda si falsa campanie electorală
6. Campanii electorale şi propaganda politică in regimurile politice democratice
7. Campanii electorale in interiorul regimului si ritualizarea violenţei

Capitolul V. CAMPANII ELECTORALE: MARKETING DE VANZARI SI MARKETING ELECTORAL

Capitolul VI. LIBERTATE DE OPŢIUNE ŞI MANIPULARE

1. Manipularea în societatea contemporană
2. Manipulare totalitară vs. manipulare democratică

Capitolul VII. CAMPANIA ELECTORALĂ A LUI PETRE ROMAN VIOLENTĂ SOIMBOLICĂ APLICATA SPATIULUI ROMANESC

Concluzii
Bibliografie
Anexe