Scriem teze de licență la relații economice interaționale și teze de master la REI. Deasemenea elaborăm proiecte, rapoarte și referate la relații internaționale.

Teza de an - Публичные выступления политических лидеров Республики Молдова - ID:03345 - Volum 29 pagini

Введение………3

Глава 1 Общие понятия о публичных выступлениях политических деятелей……6

1.1 Понятие и специфика публичной речи
1.2 Особенности и виды публичных выступлений

Глава 2 Политические выступления лидеров Республики Молдова: характеристика и анализ
2.1 Стилистические особенности посланий политических деятелей Республики Молдова
2.2. Применение ораторских инструментов молдавских политических лидеров в публичных выступлениях
 
Заключение
Список использованной литературы

Teza de doctor - Securitatea nationala a Republicii Moldova in contextul democratizarii societatii - ID:03343 - Volum 146 pagini

ADNOTARE (în limbile română, rusă și engleză)  5
LISTA ABREVIERILOR    8
INTRODUCERE  9

I. REPERELE CONCEPTUALE ALE CERCETĂRII PROBLEMATICII SECURITĂŢII NAŢIONALE 23
1.1. Securitatea națională în abordare politologică  23
1.2. Interpretarea securității naţionale în contextul democratizarii societăţii  32
1.3. Emergenţa problematicii securităţii informaţionale în cadrul devenirii societăţii informaţionale 40
1.4. Oportunităţile cercetării securităţii informaţionale din perspectiva multidimensională  46
1.5. Concluzii la Capitolul I  51
 
II. AMENINŢĂRI ŞI RISCURI LA ADRESA SECURITĂŢII NAŢIONALE A REPUBLICII MOLDOVA 54
2.1. Structura ameninţărilor la adresa securităţii naționale a Republicii Moldova 54
2.2. Impactul factorilor interni asupra securităţii naționale a Republicii Moldova 65
2.3. Influenţa factorilor externi asupra securităţii naționale a Republicii Moldova  69
2.4. Efectele războiului informaţional asupra parcursului democratic al Republicii Moldova 77
2.5. Concluzii la Capitolul II  94

III. ASIGURAREA SECURITĂŢII NAŢIONALE A REPUBLICII MOLDOVA ÎN CONTEXTUL TRANSFORMĂRILOR SOCIETALE: MECANISME ŞI SOLUŢII 96
3.1. Perfecţionarea cadrului politico-juridic de garantare a sistemului de securitate națională a Republicii Moldova 96
3.2. Consolidarea securităţii naţionale a statului: implicarea factorului informaţional 102
3.3. Rolul mass-mediei în situaţii de criză  109
3.4. Opţiunile de securitate ale Republicii Moldova în contextul integrării europene şi cooperării euroatlantice  114
3.5. Concluzii la Capitolul III  121
 
CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI  123
BIBLIOGRAFIE  128

Teza de licenta - Problemele actuale a politicii externe a RM după semnarea acordului de asociere cu UE - ID:03342 - Volum 77 pagini

LISTA ABREVIERILOR.......3
ADNOTARE (în limba română, engleză, rusă).......4
INTRODUCERE......7 
 
I. Aspecte istoriografice şi delimitări teoretice privind politica externă a RM în contextul Acordului de Asociere....12

1.1 Evoluţia politicii externe a Republicii Moldova în cadrul integrării europene: studiu istoriografic......12
1.2 Сonсерtul dе роlitiсă еxtеrnă: еvоluţii şi рriоrităţi........19
1.3 Acţiunile de politică externă a Republicii Moldova în contextul semnării Acordului de Asociere cu UE.....27
1.4 Concluzii la Capitolul I.......33 
 
II. Impactul semnării Acordului de Ascociere cu UE asupra priorităţilor politicii externe a Republicii Moldova.....34
2.1 Provocări şi perspective pentru comerţul extern al Republicii Moldova..... 34
2.2 Рrоblеmа dереndеnţеi еnеrgеtiсе şi сăutаrеа nоilor sursе dе еnеrgiе.....40
2.3 Contribuţia Uniunii Europene în reglementarea conflictului trаnsnistrеаn.. 53
2.4 Concluzii la Capitolul II......67
 
CONCLUZII Şi RECOMANDĂRI ......70
BIBLIOGRAFIE.............................73
DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII 77

Teza de licenta - Evolutia relatiilor economice dintre Republica Moldova si Uniunea Europeana in perioada 2005-2015 - ID:03341 - Volum 71 pagini

Introducere 
 
CAPITOLUL I. ABORDĂRI TEORETICE CU PRIVIRE LA RELAȚIILE ECONOMICE INTERNAȚIONALE

1.1. Conținutul, formele de manifestare și rolul relațiilor economice internaționale
1.2. Bilaterismul și multilaterismul în relațiile economice internaționale
 
CAPITOLUL II. STABILIREA ȘI EVOLUȚIA RELAȚIILOR ECONOMICE ȘI POLITICE DINTRE REPUBLICA MOLDOVA ȘI UNIUNEA EUROPEANĂ
2.1. Repere istorice și evoluția relațiilor dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană
2.2. Analiza relațiilor comerciale externe dintre Uniunea Europeană şi Republica Moldova 
 
CAPITOLUL III. RELAȚIILE ECONOMICE DINTRE REPUBLICA MOLDOVA ȘI UNIUNEA EUROPEANĂ ÎN PERIOADA 2005-2015
3.1. Rolul comerțului exterior cu UE în creșterea economică a Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
3.2. Politica investițională a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană: realizări, probleme, perspective
3.3. Relațiile Republicii Moldova cu instituțiile financiare ale Uniunii Europene
 
Concluzii generale
Bibliografie
Anexe