Scriem teze de licență la relații economice interaționale și teze de master la REI. Deasemenea elaborăm proiecte, rapoarte și referate la relații internaționale.

Teza de an - Публичные выступления политических лидеров Республики Молдова - ID:03345 - Volum 29 pagini

Введение………3

Глава 1 Общие понятия о публичных выступлениях политических деятелей……6

1.1 Понятие и специфика публичной речи
1.2 Особенности и виды публичных выступлений

Глава 2 Политические выступления лидеров Республики Молдова: характеристика и анализ
2.1 Стилистические особенности посланий политических деятелей Республики Молдова
2.2. Применение ораторских инструментов молдавских политических лидеров в публичных выступлениях
 
Заключение
Список использованной литературы

Teza de doctor - Securitatea nationala a Republicii Moldova in contextul democratizarii societatii - ID:03343 - Volum 146 pagini

ADNOTARE (în limbile română, rusă și engleză)  5
LISTA ABREVIERILOR    8
INTRODUCERE  9

I. REPERELE CONCEPTUALE ALE CERCETĂRII PROBLEMATICII SECURITĂŢII NAŢIONALE 23
1.1. Securitatea națională în abordare politologică  23
1.2. Interpretarea securității naţionale în contextul democratizarii societăţii  32
1.3. Emergenţa problematicii securităţii informaţionale în cadrul devenirii societăţii informaţionale 40
1.4. Oportunităţile cercetării securităţii informaţionale din perspectiva multidimensională  46
1.5. Concluzii la Capitolul I  51
 
II. AMENINŢĂRI ŞI RISCURI LA ADRESA SECURITĂŢII NAŢIONALE A REPUBLICII MOLDOVA 54
2.1. Structura ameninţărilor la adresa securităţii naționale a Republicii Moldova 54
2.2. Impactul factorilor interni asupra securităţii naționale a Republicii Moldova 65
2.3. Influenţa factorilor externi asupra securităţii naționale a Republicii Moldova  69
2.4. Efectele războiului informaţional asupra parcursului democratic al Republicii Moldova 77
2.5. Concluzii la Capitolul II  94

III. ASIGURAREA SECURITĂŢII NAŢIONALE A REPUBLICII MOLDOVA ÎN CONTEXTUL TRANSFORMĂRILOR SOCIETALE: MECANISME ŞI SOLUŢII 96
3.1. Perfecţionarea cadrului politico-juridic de garantare a sistemului de securitate națională a Republicii Moldova 96
3.2. Consolidarea securităţii naţionale a statului: implicarea factorului informaţional 102
3.3. Rolul mass-mediei în situaţii de criză  109
3.4. Opţiunile de securitate ale Republicii Moldova în contextul integrării europene şi cooperării euroatlantice  114
3.5. Concluzii la Capitolul III  121
 
CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI  123
BIBLIOGRAFIE  128

Teza de licenta - Problemele actuale a politicii externe a RM după semnarea acordului de asociere cu UE - ID:03342 - Volum 77 pagini

LISTA ABREVIERILOR.......3
ADNOTARE (în limba română, engleză, rusă).......4
INTRODUCERE......7 
 
I. Aspecte istoriografice şi delimitări teoretice privind politica externă a RM în contextul Acordului de Asociere....12

1.1 Evoluţia politicii externe a Republicii Moldova în cadrul integrării europene: studiu istoriografic......12
1.2 Сonсерtul dе роlitiсă еxtеrnă: еvоluţii şi рriоrităţi........19
1.3 Acţiunile de politică externă a Republicii Moldova în contextul semnării Acordului de Asociere cu UE.....27
1.4 Concluzii la Capitolul I.......33 
 
II. Impactul semnării Acordului de Ascociere cu UE asupra priorităţilor politicii externe a Republicii Moldova.....34
2.1 Provocări şi perspective pentru comerţul extern al Republicii Moldova..... 34
2.2 Рrоblеmа dереndеnţеi еnеrgеtiсе şi сăutаrеа nоilor sursе dе еnеrgiе.....40
2.3 Contribuţia Uniunii Europene în reglementarea conflictului trаnsnistrеаn.. 53
2.4 Concluzii la Capitolul II......67
 
CONCLUZII Şi RECOMANDĂRI ......70
BIBLIOGRAFIE.............................73
DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII 77

Teza de licenta - Evolutia relatiilor economice dintre Republica Moldova si Uniunea Europeana in perioada 2005-2015 - ID:03341 - Volum 71 pagini

Introducere 
 
CAPITOLUL I. ABORDĂRI TEORETICE CU PRIVIRE LA RELAȚIILE ECONOMICE INTERNAȚIONALE

1.1. Conținutul, formele de manifestare și rolul relațiilor economice internaționale
1.2. Bilaterismul și multilaterismul în relațiile economice internaționale
 
CAPITOLUL II. STABILIREA ȘI EVOLUȚIA RELAȚIILOR ECONOMICE ȘI POLITICE DINTRE REPUBLICA MOLDOVA ȘI UNIUNEA EUROPEANĂ
2.1. Repere istorice și evoluția relațiilor dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană
2.2. Analiza relațiilor comerciale externe dintre Uniunea Europeană şi Republica Moldova 
 
CAPITOLUL III. RELAȚIILE ECONOMICE DINTRE REPUBLICA MOLDOVA ȘI UNIUNEA EUROPEANĂ ÎN PERIOADA 2005-2015
3.1. Rolul comerțului exterior cu UE în creșterea economică a Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
3.2. Politica investițională a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană: realizări, probleme, perspective
3.3. Relațiile Republicii Moldova cu instituțiile financiare ale Uniunii Europene
 
Concluzii generale
Bibliografie
Anexe

Teza de licenta - Relatiile externe ale UE cu Republica Moldova - ID:03340 - Volum 47 pagini

Introducere 2
 
Capitolul I Dilema Prizonierului și Republica Moldova 3
1.1. Dilema prizonierului în cazul Republicii Moldova 3
1.2. Moldova- țară vecină a Uniunii Europene 5
1.3. Un conflict înghețat aproape de granițele UE : Transnistria 6
1.4. Economia Republicii Moldova 8
 
Capitolul II Relațiile Comerciale ale Republicii Moldova cu UE și CSI 11
2.1. Importurile și Exporturile Moldovei în UE în comparație cu cele în CSI 12
2.2. Importurile și exporturile Moldovei în UE pe grupe de mărfuri pentru perioada 2007-2009 14
2.3. Relațiile Comerciale ale Republicii Moldova cu România 19
 
Capitolul III Integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană 21
3.1 Istoricul Relațiilor 21
3.2 Republica Moldova în cadrul Politicii Europene de Vecinătate 26
3.2.1 Crearea Politicii Europene de Vecinătate 26
3.2.2 Elementele definitorii ale Politicii Europene de Vecinătate 27
3.2.3 Progresele realizate de Moldova în cadrul Politicii Europene de Vecinăte 28
3.3 Reprezentantul special al Uniunii Europene în Republica Moldova 30
3.4 România- avocatul Republicii Moldova în Uniunea Europeană 31
3.5 Perspectivele Republicii Moldova în cadrul Parteneriatului Estic 33
3.5.1 Ce este Parteneriatul Estic ? 33
3.5.2 Moldova și Parteneriatul Estic 34
 
Capitolul IV Asistența acordată de UE Republicii Moldova 37
4.1 Asistența financiară a UE pentru Moldova 37
4.2 Misiunea Uniunii Europene de Asistență la frontieră 39
 
Concluzii și recomandări 41
Bibliografie 44
Tabele și Anexe 48

Teza de an - Politica comercială a Republicii Moldova - Strategia, ZLSAC și Uniunea Vamală - ID:03339 - Volum 24 pagini

1 Introducere 1
 
2 Status quo-ul comerțului Republicii Moldova cu alți parteneri comerciali 2
2.1 Comerțul extern dintre Moldova și UE 2
2.2 Comerțul dintre Moldova și țările CSI 4
 
3 Obiectivele comerciale ale Republicii Moldova și opțiunile de integrare regională 8
3.1 Obiectivele strategice ale politicii comerciale ale Republicii Moldova 8
3.2 Uniunea Vamală cu Rusia, Belarus și Kazahstan 9
3.3 ZLSAC cu Uniunea Europeană 11
 
4 Compararea ZLSAC și UV în ceea ce privește impactul lor asupra obiectivelor vaste ale politicii economice a Republicii Moldova 14
4.1 Evaluarea ZLSAC cu UE 14
4.2 Evaluarea Uniunii Vamale cu Rusia, Belarus și Kazahstan 15
 
5 Concluzii și perspective 18
Referințe 19

Teza de licenta - Impactul politicii tarifare și netarifare asupra comerțului exterior al RM - ID:03337 - Volum 82 pagini

Introducere……….3  

Cap. I. Prevederi generale cu privire la politicile comerciale

1.1 Conceptul și trăsăturile de ordin general ale politicilor comerciale……7
1.2 Instrumentele de politică comercială tarifară …………14
1.3 Instrumentele de politică comercială netarifară ………22
 
Cap. II. Impactul politicii tarifare asupra comerțului extern al RM
2.1 Aspecte doctrinare și legislative privind reglementarea tarifară în comerțul extern al RM…28
2.2 Instrumentele principale de realizare a reglementării tarifare în RM ………34
2.3 Determinarea țării de orgine ca component a politicii tarifare a RM…………43
 
Cap. III Politica netarifară în contextul comerțului extern al RM
3.1 Prevederi de ordin general cu privire la politica netarifară a RM………52
3.2 Barierele netarifare utilizate în comerțul extern al RM……56
3.3 Reglementarea netarifară prin cotare şi licenţiere a activităţii comerciale externe…62
 
Concluzii…..…69
Bibliografie…..……71 
Anexe………75

Teza de licenta - Comparative analysis of economic performances of the developing countries from Asia in the period from 2005 to 2015 - ID:03336 - Volum 63 pagini

List of acronims
Introduction 
 
CHAPTER I. THEORETICAL CONCEPTS REGARDING DEVELOPING COUNTRIES

1.1. Definition of developing countries
1.2. Classification of developing countries
1.3. Common features of developing countries and factor’s influence to development of countries 
 
CHAPTER II. ECONOMIC COMPARITIVE ANALYSIS OF ASIAN COUNTRIES
2.1. Comparative analysis of main macroeconomic indicators
2.2. Analysis of social and financial macroeconomic indicators
2.3. Comparative analysis of trade and investments indicators 
 
CHAPTER III. COMPARISON ANALYSIS WITH THE REPUBLIC OF MOLDOVA
3.1. Economic situation in the Republic Moldova
3.2. Comparison of economic situation of developing countries in Asia and Republic of Moldova
3.3. Economic relation of the Republic of Moldova and developing countries in Asia
 
Conclusions
Bibliography
Appendix

Teza de licenta - Sharing the Growth Dividend Analysis of Inequality in Asia - ID:03335 - Volum 57 pagini

I. Introduction .........................................................................4
II. Literature Review ...............................................................5
III. Data Issues ......................................................................7
IV. Stylized Facts .....................................................................8

A. Evolution of Income Inequality in Asia .................................8
B. Inclusiveness of Growth in Asia ...........................................13
C. Inequality of Opportunities in Asia .......................................14
V. Drivers of Inequality ............................................................17
A. Empirical Framework ...........................................................17
B. Results ...............................................................................20
C. The Role of Labor Share .....................................................27
 
VI. Case Studies ..................................................................29
A. Understanding Rising Inequalities in India and China .............29
B. What Explains Declining Inequality in Malaysia, Philippines, and Thailand? ......32
 
VII. Concluding Remarks and Policy Implications ......................34