Scriem teze de licență la relații economice interaționale și teze de master la REI. Deasemenea elaborăm proiecte, rapoarte și referate la relații internaționale.

Teza de licenta - The role of branding and rebranding in the competitiveness of firms within the local and global framework - ID:03307 - Volum 66 pagini

INTRODUCTION

 

CHAPTER I. THEORETICAL ASPECTS OF BRANDING AND REBRANDING AND THE ROLE IN THE FIRM ACTIVITY

1.1. General considerations regarding branding and rebranding

1.2. Conceptual theories for building brands for the competitiveness of firms

1.3. Compеtitivеnеss of national еconomiеs in thе condition of globalization

 

CHAPTER II. COMPLEXITY OF BRANDING AND REBRANDING IN THE COMPETITIVENESS OF FIRMS WITHIN EUROPEAN UNION

2.1. The nature of branding policy for global brands creation

2.2. ЕU stratеgy for incrеasing compеtitivеnеss

2.3. Case study of branding and rebranding based on European Union firm

 

CHAPTER III. PRЕMISЕS OF INCRЕASING COMPЕTITIVЕNЕSS OF MOLDAVIAN FIRMS BY DEVELOPING BRANDING AND REBRANDING STRATEGIES

3.1. The evolution of branding and rebranding within Moldavian market

3.2. Branding and rebranding performance within Orange Moldova

3.3. Prеmisеs and ways of dеvеloping thе compеtitivеnеss of thе national еconomy in thе contеxt of Еuropеan intеgration

 

CONCLUSION

BIBLIOGRAPHY

APPENDIX

Teza de licenta - Moldova international trade - primary factor in promoting integration processes - ID:03306 - Volum 73 pagini

Introduction

 

CHAPTЕR I. THЕ FORЕIGN TRADЕ: ЕVOLUTION, CONCЕPTS AND STRUCTURЕ

1.1.Concеpt and thе structurе of thе international tradе

1.2. The importance of international trade and its influence on economic recovery

1.3. International trade flows by world regions

 

CHAPTER II. INTEGRATION PROCESSES THROUGH THE PROMOTION OF TRADE RELATIONS BETWEEN MOLDOVA AND THE EUROPEAN UNION

2.1. The evolution of Moldova's foreign policy in the framework of strengthening integration processes

2.2. Analysis of foreign tradе of thе Rеpublic of Moldova and the European Union

2.3. Partnership and cooperation agreementssigned by Moldovawith the European Union

 

CHAPTER III. PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF MOLDOVA FOREIGN TRADE

3.1. Development and diversification of Moldova's foreign trade

3.2. Cooperation and promotion actions for Moldavian exports on European Union market

3.3. Assessment of trade policy and possibilities for improving trade relations

 

Conclusions

Bibliography

Appendix

Teza de an - Geographic disribution of international trade. Trade by regions - ID:03305 - Volum 33 pagini

Introduction......................................................................................................3

 

I. Geographic distribution of international trade in goods and services......5

1.1. International trade flows by world regions....................................................5

1.2. Leading exporters and importers at international level...............................12

 

II. The distribution of exports of Republic of Moldova.............................14

2.1. Evolution of Moldovan exports...................................................................14

2.2. Export opportunities of Republic of Moldova...............................................21

2.3. Competitiveness of Moldovan walnut exports.............................................23

 

Conclusions.........................................................................................................26

Bibliography........................................................................................................28

Appendixes..........................................................................................................30

Teza de master - Politica UE în materie de migrație și azil. Evoluții, tendințe și provocări - ID:03304 - Volum 78 pagini

ABREVIERI..................................................................................................... 3

INTRODUCERE.............................................................................................. 4

 

I. Politica în materie de migraţie şi azil la nivelul Uniunii Europene: consideraţii introductive.....11

1.1 Aspecte teoretico-metodologice privind materia reglementării migraţiei şi azilului 11

1.2 Libera circulaţie a persoanelor în Uniunea Europeană: noţiune şi reglementare 17

1.3Rolul şi importanţa tratatelor semnate de UE în domeniul imigraţiei şi azilului 22

 

II.Tendinţe şi provocări ale politicilor în materie de migraţie şi azil la nivelul spaţiului comunitar european.....31

2.1 Politicile europene în materia migraţiei şi azilului....................31

2.2 Elemente convenţionale de influenţă asupra politicilor în materie de migraţie şi azil la nivelul UE.......38

2.3 Ultimele evoluţii la nivelul frontierelor europene şi chestiunea migraţiei iregulate 45

 

III.Angajamentele RM în domeniul migraţiei şi azilului în contextul relaţiilor bilaterale cu UE......48

3.1 Relaţiile de cooperare RM-UE pe dimensiunea migraţiei şi azilului............ 48

3.2 Obligaţiile juridice ale RM de armonizare a legislaţiei naţionale în domeniul migraţiei şi azilului din perspectiva Acordului de Asociere cu UE......60

3.3 Fenomenologia migraţiei pupulaţiei RM către spaţiul European................ 63

 

CONCLUZII.............71

BIBLIOGRAFIE 76

Teza de master - Răspunderea statelor pentru nerespectarea dreptului Uniunii Europene - ID:03303 - Volum 76 pagini

ABREVIERI.............3

INTRODUCERE...........4

 

I. PRINCIPIUL RĂSPUNDERII STATELOR MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE......10

1.1 Aspecte generale ale codificării răspunderii internaţionale a statelor.......... 10

1.2 Supremaţia dreptului Uniunii Europene şi fenomenologia răspunderii statelor membre........17

1.3 Condiţiile şi mecanismele de angajare a răspunderii statelor membre ale UE 23

 

II. PROCEDURA RĂSPUNDERII STATELOR MEMBRE PENTRU ÎNCĂLCAREA DREPTULUI UNIUNII EUROPENE.......30

2.1 Actele Uniunii Europene şi angajarea răspunderii statelor membre............ 30

2.2 Problema răspunderii în viziunea statelor membre ale Uniunii Europene... 35

2.3 Măsuri întreprinse de Uniunea Europeană pentru încălcarea legislaţiei Uniunii Europene în lumina situaţiei actuale........38

 

III. RĂSPUNDEREA STATULUI REPUBLICA MOLDOVA PENTRU NEÎNDEPLINIREA ANGAJAMENTELOR FAŢĂ DE UNIUNEA EUROPEANĂ.....54

3.1 Privire generală asupra raportului dintre dreptul naţional al Republicii Moldova cu cel al Uniunii Europene......54

3.2 Angajarea răspunderii Republicii Moldova pentru violarea dreptului Uniunii Europene......62

 

CONCLUZII...................71

BIBLIOGRAFIE 74

Teza de licenta - Protestele din aprilie 2009, reflectate în presa din R.Moldova. Studiu comparat - ID:03302 - Volum 64 pagini

INTRODUCERE..........................................................................3

ABREVIERI...............................................................................6

 

CAPITOLUL 1. REPUBLICA MOLDOVA DE LA PROVINCIE A UNIUNII SOVIETICE LA STAT INDEPENDENT........7

CAPITOLUL 2. DRUMUL SPRE DEMOCRAŢIE ŞI INDEPENDENŢĂ.. 11

CAPITOLUL 3. DISCURSUL IDENTITAR.......................................19

CAPITOLUL 4. REACŢIA LA POLITICA DE HEGEMONIE A RUSIEI.. 29

CAPITOLUL 5. ÎN CĂUTAREA SUVERANITĂŢII NAŢIONALE DEPLINE 41

CAPITOLUL 6. CONSECINŢE.........................................................51

 

CONCLUZII.................................................................................57

BIBLIOGRAFIE 61

Teza de licenta - Republica Moldova si Mirajul Uniunii Europene - ID:03301 - Volum 74 pagini

Introducere…………………………………………………………………2

 

Capitolul I. De la RSSM la Republica Moldova stat independent…………6

I.1. Destrămarea URSS și Declarația de Independență……………………......6

I.2. Consolidarea statului de drept. Constituția din 1994………………….......9

I.3. Situația socio-economică în perioada consolidării statului de drept……..16

I.4. Conflictul Transnistrean………………………………………………......21

 

Capitolul II. Probleme ale tranziției spre democrație (1991 – 2009)………25

II.1. Premize ale aderării la Uniunea Europeană în perioada 1991-2001……..25

II.2. Viața politică în ”democrația Moldovenească” (1994-2001)…………....37

II.3. Reîntoarcerea la trecutul ”glorios”. Stagnarea comunistă (2001-2009)....41

II.4. Integrarea Europeană din perspectiva puterii comuniste………………...53

 

Capitolul III. Creionarea perspectivelor de aderare la Uniunea Europeană, 2009 – 2012……61

III.1. Schimbarea puterii – motorul aspirațiilor de Integrare………………….61

III.2. Evoluția relațiilor Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. Programe Comune………78

 

Capitolul IV. Studiu comparativ al statelor membre din Parteneriatul Estic. Progresele Republicii Moldova……105

 

Concluzii……………………………………………………………………….……125

Bibliografie………………………………………………………………………….129

Teza de doctorat - Impactul proceselor de integrare europeana si globalizare asupra turismului - ID:03300 - Volum 202 pagini

INTRODUCERE.................9
 
1. SINTEZĂ TEORETICĂ PRIVIND TURISMUL CA FENOMEN ECONOMICO-SOCIAL…………15
1.1. Sinteză problemelor teoretice şi premisele istorice ale turismului......................... 15
1.2. Abordarea conceptuală a turismului ca fenomen economico-social....................... 22
1.3. Organizarea activităţii turistice................................................................................. 35
1.4. Concluzii la capitolul 1.............................................................................................… 49
 
2. EVOLUŢIA TURISMULUI ÎN CONTEXTUL INTEGRĂRII EUROPENE ŞI GLOBALIZĂRII…………49
2.1. Impactul integrării Europene asupra dezvoltării turismului ............................…... 51
2.2. Evoluţia turismului rural în contextul globalizării..............................................…... 67
2.3. Tendinţe privind evoluţia turismului în Republica Moldova în contextul europenizării ……80
2.4. Concluzii la capitolul 2...........................................................................................…… 89
 
3. PROCESELE DE INTEGRARE ŞI GLOBALIZARE – . . PROMOTOARE ALE TURISMULUI…………91
3.1. Turismul în condiţiile globalizării.....................................................................……... 91
3.2. Turismul în contextul integrării economice.........................................................…... 103
3.3. Dezvoltarea durabilă a turismului........................................................................…..116
3.4. Concluzii la capitolul 3..........................................................................................…126
 
CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI..........................................................……128
BIBLIOGRAFIE......................................................................................................131
DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII...........................................……… 141
Curriculum Vitae..................................................................................................142
ANEXE…………………………………………………………………………………………... 151


Teza de an - E-business - the modern concept of enterprise management in the global market

Introduction

 

CHAPTER I. THEORETICAL BACKGROUND FOR DEVELOPMENTCONCEPT OF E-BUSINESS

1.1.E-business definition

1.2. E-business tools and activities

1.3. Development of e-commerce and the process of adoption

 

CHAPTER II. PROSPECTS FOR GROWTH IN DEVELOPING ROLE OFE-BUSINESS IN MOLDAVIAN ECONOMY

2.1. Overview of the global E-business market

2.2. Directions and trends in online business development in Moldova

 

Conclusion

Bibliography

Appendix

 

ID: 01789

Volum: 31 pagini

Teza de licenta - The impact of e-commerce on small-size companies in Sweden

1. INTRODUCTION ................................................................................................. 6
1.1. BACKGROUND….. ................................................................................................... 6
1.2. RESEARCH PROBLEM ................................................................................................ 7
1.3. AIM AND OBJECTIVES............................................................................................... 8
1.4. THESIS OUTLINE ...................................................................................................... 9
 
2. METHODOLOGY ............................................................................................... 10
2.1. RESEARCH APPROACH. ........................................................................................... 10
2.2. RESEARCH METHOD............................................................................................... 11
2.3. DATA COLLECTION ................................................................................................ 12
2.3.1. Secondary data ............................................................................................... 12
2.3.2. Primary data................................................................................................... 13
2.4. RESEARCH MODEL OUTLINE .................................................................................. 15
 
3. THEORETICAL BACKGROUND .................................................................... 16
3.1. INTRODUCTION.. ................................................................................................... 16
3.2. DEFINITION OF E-COMMERCE ............................................................................... 16
3.3. DEVELOPMENT OF E-COMMERCE AND PROCESS OF ADOPTION .............................. 17
3.4. E-COMMERCE AND MARKETING STRATEGY............................................................ 20
3.4.1. Product ............................................................................................................21
3.4.2. Place ...............................................................................................................21
3.4.3. Price.................................................................................................................22
3.4.4. Promotion.........................................................................................................22
3.5. BENEFITS OF E-COMMERCE ADOPTION IN SMALL COMPANIES ................................ 24
3.6. BARRIERS FOR E-COMMERCE ADOPTION IN SMALL COMPANIES .............................. 27
3.7. SUMMARY OF LITERATURE REVIEW ........................................................................ 30
 
4. FINDINGS ............................................................................................................ 31
4.1. ELECTRONIC DEVELOPMENT IN SWEDEN. ............................................................. 31
4.2. E-COMMERCE USAGE IN SMALL-SIZE COMPANIES ................................................... 33
4.3. DEVELOPMENT OF E-COMMERCE IN THE INTERVIEWED COMPANIES ..................... 35
4.4. THE REASON BEYOND E-COMMERCE DEVELOPMENT............................................. 36
4.5. THE IMPACT OF E-COMMERCE ON MARKETING ...................................................... 37
4.6. BENEFITS FROM E-COMMERCE ADOPTION ............................................................. 39
4.7. BARRIERS FOR E-COMMERCE ADOPTION ................................................................ 39
4.8. BENEFITS AND BARRIERS – BEFORE AND NOW ....................................................... 40
 
5. DISCUSSION........................................................................................................ 42
5.1. E-COMMERCE DEVELOPMENT IN SMALL-SIZE COMPANIES IN SWEDEN................... 42
5.2. DRIVING FORCE FOR E-COMMERCE ADOPTION ...................................................... 43
5.3. THE IMPACT OF E-COMMERCE ON MARKETING ...................................................... 44
5.4. BENEFITS FROM E-COMMERCE ADOPTION ............................................................. 45
5.5. BARRIERS FOR E-COMMERCE ADOPTION ................................................................ 46
 
6. CONCLUSION..................................................................................................... 48
 
LIMITATIONS AND FURTHER RESEARCH ......................................................... 49
REFERENCES ........................................................................................................... 50
APPENDIXES ............................................................................................................ 53
 
ID: 01788
Volum: 55 pagini

Teza de an - Evolving E-Commerce Market Dynamics

1. Highlights 3
 
2. Overview of the Global E-Commerce Market 4
2.1. Market Size, Growth Drivers, and Challenges 4
2.2. State of Online Retail Payments 6
 
3. E-Commerce Growth is Changing Merchant Payment Needs 8
3.1. Key Merchant Payment Trends 8
3.2. Challenges Faced by Merchants 9
3.3. Merchants’ Payment Needs 10
3.4. Merchants’ Key Focus Areas in E-Commerce 10
 
4. Impact of Changing Merchant Payment Needs on Banks 12
4.1. Banks Focus on Mobile Payments 12
4.2. Banks Collaborating to Improve Online Payments 13
4.3. Banks Partnering With Non-Banks 14
 
References 15
 
ID: 01787
Volum: 16 pagini

Teza de an - Analiza Dezvoltarii Comertului Online

Introducere…………………………3

 

1. Descrierea afacerii……………………………………………………………………………3

 

2. Implementarea e-comerţului în Republica Moldova. Gradul de asigurare a condiţiilor necesare……….5

2.1 Pregătirea informatică a populaţiei.................................6

2.2 Practicarea e-comerţului…………………………………………………………7

2.3 Rolul deosebit al e-comerţului pentru R. Moldova……………10

2.4 Existenţa site-urilor web cu posibilităţi de comandă şi procurare a bunurilor şi serviciilor online………12

 

3. Viziunea firmei………………………………………………………………………14

4. Strategia afacerii……………………………………………………………………15

 

5. Analiza pieții………………………………………………………………………….16

5.1 Clienți ai pieții………………………………………………………………………………16

5.2 Arhitectura unui sistem de comerț electronic……………………………………...……..17

 

6. AnalizaSWOT………………………………………………………………………..18

 

Concluzii………………………………………………………………………………...20

Bibliografie………………………………………………………………...……………21
 
ID: 01786
Volum: 20 pagini