Scriem teze de licență la relații economice interaționale și teze de master la REI. Deasemenea elaborăm proiecte, rapoarte și referate la relații internaționale.

Teza de licenta - The role of branding and rebranding in the competitiveness of firms within the local and global framework - ID:03307 - Volum 66 pagini

INTRODUCTION

 

CHAPTER I. THEORETICAL ASPECTS OF BRANDING AND REBRANDING AND THE ROLE IN THE FIRM ACTIVITY

1.1. General considerations regarding branding and rebranding

1.2. Conceptual theories for building brands for the competitiveness of firms

1.3. Compеtitivеnеss of national еconomiеs in thе condition of globalization

 

CHAPTER II. COMPLEXITY OF BRANDING AND REBRANDING IN THE COMPETITIVENESS OF FIRMS WITHIN EUROPEAN UNION

2.1. The nature of branding policy for global brands creation

2.2. ЕU stratеgy for incrеasing compеtitivеnеss

2.3. Case study of branding and rebranding based on European Union firm

 

CHAPTER III. PRЕMISЕS OF INCRЕASING COMPЕTITIVЕNЕSS OF MOLDAVIAN FIRMS BY DEVELOPING BRANDING AND REBRANDING STRATEGIES

3.1. The evolution of branding and rebranding within Moldavian market

3.2. Branding and rebranding performance within Orange Moldova

3.3. Prеmisеs and ways of dеvеloping thе compеtitivеnеss of thе national еconomy in thе contеxt of Еuropеan intеgration

 

CONCLUSION

BIBLIOGRAPHY

APPENDIX

Teza de licenta - Moldova international trade - primary factor in promoting integration processes - ID:03306 - Volum 73 pagini

Introduction

 

CHAPTЕR I. THЕ FORЕIGN TRADЕ: ЕVOLUTION, CONCЕPTS AND STRUCTURЕ

1.1.Concеpt and thе structurе of thе international tradе

1.2. The importance of international trade and its influence on economic recovery

1.3. International trade flows by world regions

 

CHAPTER II. INTEGRATION PROCESSES THROUGH THE PROMOTION OF TRADE RELATIONS BETWEEN MOLDOVA AND THE EUROPEAN UNION

2.1. The evolution of Moldova's foreign policy in the framework of strengthening integration processes

2.2. Analysis of foreign tradе of thе Rеpublic of Moldova and the European Union

2.3. Partnership and cooperation agreementssigned by Moldovawith the European Union

 

CHAPTER III. PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF MOLDOVA FOREIGN TRADE

3.1. Development and diversification of Moldova's foreign trade

3.2. Cooperation and promotion actions for Moldavian exports on European Union market

3.3. Assessment of trade policy and possibilities for improving trade relations

 

Conclusions

Bibliography

Appendix

Teza de an - Geographic disribution of international trade. Trade by regions - ID:03305 - Volum 33 pagini

Introduction......................................................................................................3

 

I. Geographic distribution of international trade in goods and services......5

1.1. International trade flows by world regions....................................................5

1.2. Leading exporters and importers at international level...............................12

 

II. The distribution of exports of Republic of Moldova.............................14

2.1. Evolution of Moldovan exports...................................................................14

2.2. Export opportunities of Republic of Moldova...............................................21

2.3. Competitiveness of Moldovan walnut exports.............................................23

 

Conclusions.........................................................................................................26

Bibliography........................................................................................................28

Appendixes..........................................................................................................30

Teza de master - Politica UE în materie de migrație și azil. Evoluții, tendințe și provocări - ID:03304 - Volum 78 pagini

ABREVIERI..................................................................................................... 3

INTRODUCERE.............................................................................................. 4

 

I. Politica în materie de migraţie şi azil la nivelul Uniunii Europene: consideraţii introductive.....11

1.1 Aspecte teoretico-metodologice privind materia reglementării migraţiei şi azilului 11

1.2 Libera circulaţie a persoanelor în Uniunea Europeană: noţiune şi reglementare 17

1.3Rolul şi importanţa tratatelor semnate de UE în domeniul imigraţiei şi azilului 22

 

II.Tendinţe şi provocări ale politicilor în materie de migraţie şi azil la nivelul spaţiului comunitar european.....31

2.1 Politicile europene în materia migraţiei şi azilului....................31

2.2 Elemente convenţionale de influenţă asupra politicilor în materie de migraţie şi azil la nivelul UE.......38

2.3 Ultimele evoluţii la nivelul frontierelor europene şi chestiunea migraţiei iregulate 45

 

III.Angajamentele RM în domeniul migraţiei şi azilului în contextul relaţiilor bilaterale cu UE......48

3.1 Relaţiile de cooperare RM-UE pe dimensiunea migraţiei şi azilului............ 48

3.2 Obligaţiile juridice ale RM de armonizare a legislaţiei naţionale în domeniul migraţiei şi azilului din perspectiva Acordului de Asociere cu UE......60

3.3 Fenomenologia migraţiei pupulaţiei RM către spaţiul European................ 63

 

CONCLUZII.............71

BIBLIOGRAFIE 76

Teza de master - Răspunderea statelor pentru nerespectarea dreptului Uniunii Europene - ID:03303 - Volum 76 pagini

ABREVIERI.............3

INTRODUCERE...........4

 

I. PRINCIPIUL RĂSPUNDERII STATELOR MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE......10

1.1 Aspecte generale ale codificării răspunderii internaţionale a statelor.......... 10

1.2 Supremaţia dreptului Uniunii Europene şi fenomenologia răspunderii statelor membre........17

1.3 Condiţiile şi mecanismele de angajare a răspunderii statelor membre ale UE 23

 

II. PROCEDURA RĂSPUNDERII STATELOR MEMBRE PENTRU ÎNCĂLCAREA DREPTULUI UNIUNII EUROPENE.......30

2.1 Actele Uniunii Europene şi angajarea răspunderii statelor membre............ 30

2.2 Problema răspunderii în viziunea statelor membre ale Uniunii Europene... 35

2.3 Măsuri întreprinse de Uniunea Europeană pentru încălcarea legislaţiei Uniunii Europene în lumina situaţiei actuale........38

 

III. RĂSPUNDEREA STATULUI REPUBLICA MOLDOVA PENTRU NEÎNDEPLINIREA ANGAJAMENTELOR FAŢĂ DE UNIUNEA EUROPEANĂ.....54

3.1 Privire generală asupra raportului dintre dreptul naţional al Republicii Moldova cu cel al Uniunii Europene......54

3.2 Angajarea răspunderii Republicii Moldova pentru violarea dreptului Uniunii Europene......62

 

CONCLUZII...................71

BIBLIOGRAFIE 74

Teza de licenta - Protestele din aprilie 2009, reflectate în presa din R.Moldova. Studiu comparat - ID:03302 - Volum 64 pagini

INTRODUCERE..........................................................................3

ABREVIERI...............................................................................6

 

CAPITOLUL 1. REPUBLICA MOLDOVA DE LA PROVINCIE A UNIUNII SOVIETICE LA STAT INDEPENDENT........7

CAPITOLUL 2. DRUMUL SPRE DEMOCRAŢIE ŞI INDEPENDENŢĂ.. 11

CAPITOLUL 3. DISCURSUL IDENTITAR.......................................19

CAPITOLUL 4. REACŢIA LA POLITICA DE HEGEMONIE A RUSIEI.. 29

CAPITOLUL 5. ÎN CĂUTAREA SUVERANITĂŢII NAŢIONALE DEPLINE 41

CAPITOLUL 6. CONSECINŢE.........................................................51

 

CONCLUZII.................................................................................57

BIBLIOGRAFIE 61