Scriem teze de licență la relații economice interaționale și teze de master la REI. Deasemenea elaborăm proiecte, rapoarte și referate la relații internaționale.

Teza de licenta - Moneda Euro si Integrarea Monetara Europeana - ID:01764 - Volum 51 pagini

 

CAPITOLUL 1. ASPECTE GENERALE PRIVIND ASIGURĂRILE

1.1.Apariţia şi dezvoltarea asigurarilor..........5

1.2. Sistemul monetar internaţional de la Bretton Woods...........8

1.3. Principiile care au stat la baza sistemului monetar internaţional.......10

1.4. D.S.T........13

 

CAPITOLUL 2. SISTEMUL MONETAR EUROPEAN.......................17

2.1. Crearea sistemului monetar european..................................17

2.2. Mecanismul de schimb şi moneda ECU.................................21

 

CAPITOLUL 3. INTEGRAREA MONETARĂ EUROPEANĂ...........28

3.1. Momente de referinţă în crearea unităţii monetare europene........28

3.2. Primul val de integrare monetara europeană..............................31

3.3. Slovenia şi Slovacia ultimele ţări care au aderat la moneda Euro............33

3.4. Adoptarea monedei euro de către România..............................................38

 

CONCLUZII.........................................................................48

BIBLIOGRAFIE.....................................................................51

Teza de licenta - Integrarea monetară europeană în țările central și est-europene - ID:01763 - Volum 52 pagini

 

Introducere


Capitolul 1  Conceptul de integrare economică

1.1. Țările Central si Est Europene

1.2. Evoluția conceptului de integrare

1.3. Stadiile integrării economice


       Capitolul 2  Integrarea monetară

      2.1. Integrarea Europeană în Europa

     2.2. Situația țărilor Central și Est Europene înainte de integrare

     2.3. Situația șăriloe Central și Est Europene după integrare


       Capitolul 3  Aderarea la Uniunea Economică și Monetară a Sloveniei și Slovaciei

 3.1. Evoluția monedei EURO

 3.2. Pеrspеctivе alе intеgrării monеtarе alе altor statе Cеntral și Est Europеnе


       Concluzii

       Bibliografie

Teza de licenta - Efectele Integrarii unui Stat Aderent dupa 2004 la UE - ID:01762 - Volum 48 pagini

 

 1. Scurt istoric asupra constituirii Comunității Economice Europene
 2. Procesul de extindere a Uniunii Europene  
 3. Etapele integrării europene
 4. Însemnătatea Tratatului de la Lisabona asupra economiei Uniunii Europene
 5. Beneficiile economice ale extinderii Uniunii Europene ( cazul celor 10 state aderate în mai 2004 )
 6. Beneficiile sociale ale extinderii Uniunii Europene ( cazul celor 10 state aderate în mai 2004 )
 7. Beneficiile politice ale extinderii Uniunii Europene ( cazul celor 10 state aderate în mai 2004 )
 8. Perspective  ale procesului de extindere a Uniunii Europene
 9. Costurile Procesului de Extindere a Uniunii Europene

·         Exigențe impuse statelor canditate

·         Costuri Economice ale procesului de extindere a Uniunii Europene- cazul celor 10 state aderate în mai 2004

·         Costuri Sociale  ale procesului de extindere a Uniunii Europene- cazul celor 10 state aderate în mai 2004

 

 1. Costuri și beneficii ale procesului de integrare a României în Uniunea Europeană

·         Aderarea Românei la Uniunea Europeană

  • Situația economică a României înainte și după integrare
  • Avantaje și dezavantaje ale integrării României în Uniunea Europeană

 

Concluzii

Bibliografie

Teza de an - Analiza Conditionalitatilor Specifice Adoptarii Monedei Euro - ID:01761 - Volum 18 pagini

 

I. Introducere          2

II. Studiu de caz tari noi membre          3

1.     Slovacia                     3

2.     Cehia si Polonia       5

3.     Tarile baltice( Estonia, Letonia, Lituania)    8

4.      Ungaria                                             14

  5. Bulgaria si Romania                            16

Teza de licenta - Impactul specificului național asupra politicii externe a statelor în contextul desfășurării diplomatice (cazul Republica Moldova) - ID:01759 - Volum 85 pagini

INTRODUCERE

1. ABORDĂRI ISTORIOGRAFICE ŞI TEORETICE ALE POLITICII EXTERNE ŞI NEGOCIERILOR DIPLOMATICE DIN PERSPECTIVA SPECIFICULUI NAŢIONAL

1.1. Istoriografia cercetării influenţei specificului național asupra politicii externe şi negocierilor diplomatice
1.2. Aspecte teoretico-conceptuale ale politicii externe şi negocierilor diplomatice
1.3. Analiza politicii externe şi negocierilor diplomatice în contextul specificului national al statelor
1.4. Concluzii la capitolul 1

2. ROLUL ŞI INFLUENŢA SPECIFICULUI NAŢIONAL ASUPRA POLITICII EXTERNE A REPUBLICII MOLDOVA: IMPLICAŢII PENTRU NEGOCIERI DIPLOMATICE EFICIENTE
2.1. Consideraţii generale privind politica externă şi negocierile diplomatice ale Republicii Moldova
2.2. Particularităţile specificului naţional al Republicii Moldova în cadrul politicii externe şi negocierilor diplomatice
2.3. Importanţa specificului naţional asupra politicii externe şi negocierilor diplomatice ale Republica Moldova
2.4. Concluzii la capitolul 2

ÎNCHEIERE
BIBLIOGRAFIE

Teza de masterat - 01758 - Creșterea eficienței negocierii comerciale în domeniul agro-alimentar. Studiu de caz - ramura vitivinicolă din Republica Moldova - ID:01758 - Volum 96 pagini

INTRODUCERE

CAPITOLUL I: ASPECTELE TEORETICE ALE NEGOCIERII COMERCIALE ÎN DOMENIUL AGRO-ALIMENTAR

1.1. Delimitări conceptuale privind procesul negocierii comerciale
1.2. Tehnici și strategii aplicate în negocierea comercială
1.3. Rolul negocierii comerciale în modernizarea agriculturii ţărilor în tranziţie

CAPITOLUL II: ANALIZA SECTORULUI AGRO-ALIMENTAR AL REPUBLICII MOLDOVA ÎN CONTEXTUL DIVERSIFICĂRII NEGOCIERII COMERCIALE EXTERNE
2.1. Dezvoltarea și evoluția sectorului agro-alimentar
2.2. Analiza și dinamica relațiilor comerciale cu produse agroalimentare
2.3. Inițierea negocierilor comerciale cu partenerii externi și organizațiile economico-financiare internaționale

CAPITOLUL III. STUDIU DE CAZ. PERSPECTIVELE DEZVOLTĂRII NEGOCIERILOR COMERCIALE ÎN RAMURA VITIVINICOLĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA
3.1. Analiza sectorului vitivinicol din Republica Moldova
3.2. Evaluarea negocierilor comerciale cu Uniunea Europeană în domeniul vitivinicol
3.3. Previziuni şi recomandări referitor la evoluţia relațiilor comerciale cu produse din sectorul vitivinicol

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Teza de licenta - Evoluţia relaţiilor comerciale ale Republicii Moldova cu Uniunea Europeană - ID:01757 - Volum 46 pagini

INTRODUCERE…………3

CAPITOLUL 1. RELAŢIILE REPUBLICII MOLDOVA CU UNIUNEA EUROPEANĂ

1.1.Semnarea Acordului de Parteneriat si Cooperare dintre Republica Moldova si Uniunea Europeană …………4
1.2.Analiza comparativă a Acordurilor de Parteneriat si Cooperare semnat de Republica Moldova cu Uniunea Europeană…………7
1.3.Acordul de Cooperare Economico-Comercială. Dezvoltarea Partenariatului Economic dintre Republica Moldova si Uniunea Europeană………10

CAPITOLUL 2. RELAŢII COMERCIALE SI INVESTIŢIONALE ALE REPUBLICII MOLDOVA CU PARTENERII PACTULUI DE STABILITATE.
2.1.Dezvoltarea comerţului intraregional………..…13
2.2.Comerţul preferenţial al ţarilor din regiune cu UE. Sistemul Generalizat de Preferinţe cu UE. Oportunitaţile pentru Republica Moldova……………16
2.3.Sinteza principalelor proiecte de infrastructură propuse de ţările Pactului. Analiza potenţialului si a posibilitaţilor de implicare a RM…………19

CAPITOLUL 3. ANALIZA PRODUSELOR MOLDOVENESTI IN CONTEXTUL LIBERALIZARII COMERŢULUI CU UNIUNEA EUROPEANĂ. IMPORTUL SI EXPORTUL.
3.1.Analiza competitivităţii produselor agroalimentare si a produselor industriale…………22
3.2.Activitatea exportului de marfuri ale RM în UE în perioada ianuarie-noiembrie 2012……………25
3.3.Activitatea importului de marfuri ale RM în UE în perioada ianuarie-noiembrie 2012…………28

CONCLUZII
Bibliografie

Teza de licenta - Tehnici de negociere la Banca de Economii S.A. - ID:01756 - Volum 55 pagini

Introducere

CAPITOLUL I. NEGOCIEREA ÎN AFACERI

1.1Definirea si caracteristici ale negocierilor comerciale
1.2 Tipuri de negocieri comerciale
1.3.Etapele procesului de negociere comercială
1.4.Tehnici de negocieri in afaceri

CAPITOLUL II. ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARA A S.A.BANCA DE ECONOMII
2.1. Prezentarea generala a Bancii de Economii S.A
2.2.Analiza indicatorilor economico-financiara a Bancii de economii S.A.
2.3.Structura organizatorică a Băncii de Economii S.A

Capitolul III. TEHNICI DE NEGOCIERI UTILIZATE DE BANCA DE ECONOMII S.A.

CAPITOLUL IV. METODE DE EFICIENTIZARE A NEGOCIERILOR ÎN AFACERI

Concluzii
Bibliografie


Teza de masterat - Thе Rеsponsibility to Protеct: Thеory and its Application - ID:01755 - Volum 79 pagini

Introduction

Chaptеr I. Doctrinе of Rеsponsibility to Protеct and its еvolution

1.1 Thе doctrinе of Rеsponsibility to Protеct
1.2 Concеpt and еvolution of R2P. Historical prеmisеs

Chaptеr II. Limits and justification of Rеsponsibility to Protеct - issuе of common concеrn
2.1 Rеsponsibility to Protеct paradigm vs principlе of statе sovеrеignty
2.2 Issuе of “Failеd Statеs” and UN intеrvеntion

Chaptеr III. Rеsponsibility to Protеct succеssеs and failurеs
3.1 Rеsponsibility to Protеct aftеr Libya
3.2 Humanitarian crisis in Syria and thе rolе of Rеsponsibility to Protеct

Conclusion
Bibliography
Appеndix

Teza de licenta - The responsibility to protect and the intervention in Libya - ID:01754 - Volum 70 pagini

Abbreviations..........4

1. Introduction.......7

1.1. Pretext..........7
1.1.1. Research question ..........9
1.2. Conceptual clarification ............10
1.2.1. Humanitarian intervention ......10
1.2.2. The Responsibility to Protect ..........10
1.3. Historic overview ..............12
1.4. The Case of Libya .............15

2. Methodology ............19

3. Theory ............25

3.1. Theoretical Introduction .............25
3.2. Realism vs. Constructivism ...........25
3.3. Just War Theory ............29

4. Analysis .............33
4.1. How Has R2P Affected the Intervention in Libya? ........33
4.1.1. Political legitimacy and legal authority ...........33
4.1.2. The Libya Intervention and the Responsibility to Protect criteria.........36
4.1.3. Resolution 1970, 1973 and No-Fly Zones ............39
4.1.4. State Interests – China and Russia ................46
4.1.5. Responsibility to Protect After Libya .............52
1.4.5.1. A critical perspective ............55

5. Conclusion .............57

6. Perspective ..........63

7. Bibliography ............65

Books and Reports ...............65
Articles .............66
UN Documents ..............70

Teza de licenta - Responsibility to protect - evolution and viability - ID:01753 - Volum 61 pagini

Chapter 1: Introduction…………………1

Chapter 2: Background…………3

Historical Context…………………3
Responsability to Protect………5
Elements of the Responsibility to Protect…………8
Development of Responsibility to Protect: 2005 World Summit through Present….14

Chapter 3: Normative Status of Responsibility to Protect………………………19
Defining an International Norm……………………………………………………..19
Status of Responsibility to Protect as a Norm……………………………………….22
The Norm of Humanitarian Intervention and Implications for R2P………………...26

Chapter 4: International Perceptions of Responsibility to Protect……………..31
Positions of the International Community at the 2005 World Summit……………..31
2009 General Assembly Debate…………………….. ……………………………..32

Chapter 5: Darfur Case Study…………35
Background of the Conflict in Darfur……………………………………………….35
Is Darfur an R2P Situation?……………………………………….………………….36
How R2P was Used in the Darfur Context …………………………………………40

Chapter 6: Kenya Case Study…………43
Background of the Elections Related Violence……………………………………...43
International Response to the Kenya Elections Crisis……………………………….44
Implications for Responsibility to Protect……………………………………………46

Chapter 7: Somalia Case Study………………47
Background of the Current Conflict and Humanitarian Crisis in Somalia…………………47
International Response to the Somali Crisis……………………………………………….48

Chapter 8: Conclusions…………51
Bibliography…………54

Teza de licenta - The Responsibility to Protect - the evolution of intervention - ID:01751 - Volum 135 pagini

Abstract 3
Preface and Acknowledgements 4
Introduction 6
Part I

Chapter I: The Responsibility to Protect Doctrine 10


Part II
The Responsibility to Protect through the Lens of Existing War Theory
Chapter II: The Catholic Just War Tradition 33
Chapter III: Utilitarianism 58
Chapter IV: Modern Just War Theory 75


Part III
The Responsibility to Protect and Political Consciousness
Chapter V: Kosovo, 1998-1999 96
Chapter VI: Libya, 2011 105

Conclusion 123
Works Cited 126

Teza de licenta - The Impact of the Responsibility to Protect on State Behaviour An Analysis - ID:01750 - Volum 61 pagini

I. Introduction………1

II. The Inadequacy of Humanitarian Intervention……………5

A. Humanitarian Intervention and Sovereignty………………………………..5
B. Humanitarian Intervention and Positivism…………7
C. The Reinstatement of Humanitarian Intervention……………………...10
D. A New Perspective……………………………………………………………………16

III. The Responsibility to Protect: An Attempt to Make Morality More Congruent with Legality…………19
A. Conceptualising the Responsibility to Protect…………………………….19
B. Subsequent Developments………………………………………………………..24
C. The Legal Status of the Responsibility to Protect Following the 2005 World Summit…..…30

IV. How the Responsibility to Protect Can Have Both a Negative and Positive Impact on Political Decision-Making…………34
A. The Misuse of the Responsibility to Protect………………………………..34
B. Increased Political Will……………………………………………………………..36

V. The Impact of the Responsibility to Protect in the Context of the Arab-Spring……………41
A. Libya………………………………………………………………………………………..41
B. Syria and Beyond……………………………………………………………………...45

VI. Concluding Remarks……………51

Teza de masterat - Responsibility to Protect and regime change - an analysis of the intervention in Libya - ID:01749 - Volum 129 pagini

I Preface 1
II Structure and Scope of the Thesis 3
Part A: Responsibility to Protect

A. Structure 5

1. Genealogy and Theoretical Background of R2P
1.1. Just War Doctrine 7
1.2. Humanitarian Intervention and R2P 9
1.3. Humanitarian Intervention 10

2. The ICISS Report on R2P
2.1. Core Principles and Foundations of R2P 17
2.1.1. Scope and Title of the Doctrine 19
2.2. Genealogy of R2P 20
2.3. Institutionalisation of R2P 22

3. Legal Questions
3.1. Human Rights 25
3.2. Prohibition of Armed Force in International Law 28
3.3. Principles of Non-interference and Sovereignty 34
3.3.1. Non-interference 35
3.3.2. Sovereignty 36
3.4. Conclusion 42

4. Responsibility to React According to the ICISS
4.1. Responsibility to React 45
4.2. Right Authority 49

5. R2P and International Relations Theory
5.1. Realism 53
5.2. Liberalism 55
5.3. Cosmopolitanism 57
5.4. English School 58
5.5. Conclusion 61

Part B: Regime Change and Libya Intervention
A. Introduction 65
B. Structure 67
1. Libya Intervention 2011-an Example for Correct Implementation of R2P?

1.1. Chronology of the Libya Intervention 69
1.2. Threshold and Precautionary Criteria of the ICISS 71
1.3. UNSC Resolution on Libya 78
1.3.1. UNSC Resolution 1970 of 26 of February 2011 78
1.3.2. UNSC Resolution 1973 of 17 of March 2011 78
1.3.3. UNSC Resolution 2009 of 16 September 2011 82
1.4. Conclusion 83

2. Regime Change
2.1. Introduction 85
2.2. Regime Change – Definition and a Judicial Analysis 85
2.2.1. Self-determination 87
2.3. Locating Regime Change in R2P 89
2.4. Forceful Regime Change Mandated by the UNSC Authorisation? 90
2.5. Conclusion 92

3. Actors Analysis of the Libya Intervention
3.1. Introduction 95
3.2. Regime Change a conditio sine quo non of R2P in Libya? 95
3.3. Conclusion 99

III Conclusion 101
Part C: Bibliography 105

Teza de an - The external trade of the Republic of Moldova with CIS countries – evolutions and prospects in the tendency context of integration of the Republic of Moldova - ID:01748 - Volum 38 pagini

INTRODUCTION

CHAPTЕR I. THЕ FORЕIGN TRADЕ: ЕVOLUTION, CONCЕPTS AND STRUCTURЕ

1.1. Concеpt and thе structurе of thе еxtеrnal tradе of thе Rеpublic of Moldova
1.2. Thе еvolution of thе Еxtеrnal Tradе of thе Rеpublic of Moldova
1.3. Balancе of Paymеnts of thе Rеpublic of Moldova: thе structurе, contеnt, dеficit and thе sourcеs of its covеragе

CHAPTER II. PROBLEMS AND PROSPECTS OF THE DEVELOPMENT OF FOREIGN TRADE
2.1. The analysis of the export of Republic of Moldova
2.2. The Analysis of the import of Republic of Moldova
2.3 Foreign trade development strategies of Republic of Moldova

Teza de licenta - Cursul Valutar si Realizarea Balantei de Plati Externe a Republicii Moldova - ID:01747 - Volum 65 pagini

Introducere …………3

Capitolul I. Cursul valutar şi Balanţa de Plăţi. Aspecte generale........5

1.1 Cursul valutar:concept, tipologie, funcţii...………...5
1.2 Balanţa de Plăţi externe: concept, structură, factori de influenţă............12


Capitolul II. Dinamica cursului valutar şi a Balanţei de Plăţi externe în Republica Moldova…………16
2.1 Evoluția cursului valutar 1993-2008...........16
2.2 Evoluția Balanței de Plăți externe 1993-2008 ...........27

Capitolul III. Realizarea echilibrului Balanței de Plăți externe în Republica Moldova.39
3.1 Metodele de echilibrare a Balanței de Plăți externe în Republica Moldova .......39
3.2. Prognoze vis a vis de evoluția cursului valutar a leului moldovenesc........46

Concluzii și propuneri.........53
Bibliografia............55
Anexe……………57

Teza de doctorat - Diversificarea relațiilor economice externe în domeniul agroalimentar ca factor al eficientizării comerțului exterior al Republicii Moldova - ID:01746 - Volum 184 pagini

ADNOTARE ...........5
LISTA ABREVIERILOR ............8
INTRODUCERE ..........9

1. ABORDĂRI CONCEPTUALE ALE COMERŢULUI EXTERIOR CA ELEMENT AL DIVERSIFICĂRII RELAŢIILOR ECONOMICE EXTERNE ........14

1.1. Delimitări conceptuale ale relaţiilor economice externe .........14
1.2. Comerţul exterior ca formă eficientă a diversificării relaţiilor economice externe ............ 26
1.3. Formarea şi dezvoltarea conceptelor cu privire la relaţiile comerciale externe .................. 36
1.4. Concluzii la capitolul 1 ..........49

2. APRECIEREA NIVELULUI DE DEZVOLTARE A COMERŢULUI EXTERIOR AL REPUBLICII MOLDOVA ÎN CONTEXTUL DIVERSIFICĂRII RELAŢIILOR ECONOMICE EXTERNE .........51
2.1.Analiza comerţului exterior şi a filierei produselor agroalimentare din Republica Moldova ..........51
2.2. Influenţa factorilor asupra modificării volumului comerţului cu produse agricole din Republica Moldova .........74
2.3. Promovarea comerţului cu produse agricole ecologice cu scopul dezvoltării sectorului agrar al Republicii Moldova ..........86
2.4. Concluzii la capitolul 2 ..........92

3. APLICAREA MODELELOR DE CUANTIFICARE A NIVELULUI DE DIVERSIFICARE A PRODUCŢIEI AGROALIMENTARE ÎN DERULAREA OPERAŢIUNILOR EXPORT-IMPORT A REPUBLICII MOLDOVA..........95
3.1. Modalităţi de cuantificare a nivelului de diversificare a produselor agroalimentare .......... 95
3.2. Caracteristica nivelului de diversificare în cadrul întreprinderilor agricole din Republica Moldova .......106
3.3. Influenţa diversificării produselor agroalimentare asupra fluxurilor export-import al Republicii Moldova în contextul relaţiilor economice externe ......... 108
3.4. Concluzii la capitolul 3 ...........118

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI ..........120
BIBLIOGRAFIE .........123
ANEXE ............132