Scriem teze de licență la relații economice interaționale și teze de master la REI. Deasemenea elaborăm proiecte, rapoarte și referate la relații internaționale.

Teza de an - Geographic Distribution of International Trade - The Main Exporters and Importers at International Level - ID:01645 - Volum 31 pagini

Introduction........3

I. Geographic distribution of international trade in goods and services..........5

1.1. International trade flows by world regions....................................................5
1.2. Leading exporters and importers at international level...............................12

II. The distribution of exports of Republic of Moldova..........14
2.1. Evolution of Moldovan exports..................14
2.2. Export opportunities of Republic of Moldova.........21
2.3. Competitiveness of Moldovan walnut exports........23

Conclusions...........26
Bibliography...........28
Appendixes...........30

Teza de doctorat - Politica externă a Republicii Moldova în contextul dimensiunilor morale - realități și deziderate - ID:01044 - Volum 192 pagini

ADNOTARE (în română, rusă, engleză).........5
LISTA ABREVIERILOR........8
INTRODUCERE............9

1. ANALIZA ISTORIOGRAFICĂ A POLITICII EXTERNE ŞI MORALEI ÎN PERIMETRUL ŞTIINŢIFIC NAŢIONAL ŞI INTERNAŢIONAL........16

1.1. Cercetarea istoriografică a politicii externe şi moralei în contextul internaţional.....16
1.2. Repere istoriografice ale politicii externe şi moralei în literatura de specialitate naţională...........32
1.3. Concluzii la capitolul 1........42

2. ASPECTE TEORETICE ŞI METODOLOGICE ALE RELAŢIEI POLITICĂ EXTERNĂ-MORALĂ.......45
2.1. Valenţe conceptuale ale politicii externe şi moralei................................................. 45
2.2. Modalităţi şi efecte ale conexiunii dintre politica externă şi morală......................... 62
2.3. Concluzii la capitolul 2............79

3. RELAŢIA POLITICĂ EXTERNĂ-MORALĂ ÎN CONDIŢIILE REPUBLICII MOLDOVA........81
3.1. Influenţa priorităţilor politicii externe asupra factorului moral................................. 81
3.2. Impactul sistemului de valori al moralei asupra procesului de realizare a politicii externe.......95
3.3. Concluzii la capitolul 3............110

4. POTENŢIALUL MORAL AL POLITICII EXTERNE A REPUBLICII MOLDOVA ÎN DIMENSIUNI DE DEZIDERATE..........112
4.1. Afirmarea Culturii Păcii ca perspectivă şi consecinţă de implementare a moralei în politica externă........112
4.2. Perspectivele interacţiunii sistemului de valori al moralei şi politicii externe în contextul globalizării.........126
4.3. Concluzii la capitolul 4........141

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI......…143
BIBLIOGRAFIE …………148
ANEXE......

Teza de licenta - Impactul specificului naţional în negocierile diplomatice asupra politicii externe a statelor - ID:01042 - Volum 61 pagini

Introducere 3

Capitolul I Aspecte teoretice privind termenii de politică externă şi negociere diplomatică 8

§ 1 Politica externă: momente general-introductive 8
§ 2 Conceptul de negociere diplomatică: cadrul juridic, obiectivele şi clasificarea 14

Capitolul II Trăsăturile şi influenţa specificului naţional în cadrul realizării negocierilor diplomatice 21
§ 1 Momente explicative privind rolul şi locul specificului naţional în cadrul negocierilor diplomatice 21
§ 2 Particularităţile specificului naţional al diferitor ţări în cadrul negocierilor diplomatice 28

Capitolul III Impactul specificului naţional al Republicii Moldova asupra negocierilor dioplomatice în politica externă 39
§ 1 Abordări introductive privind specificul politicii externe a Republicii Moldova 39
§ 2 Particularităţile specificului naţional al Republicii Moldova în desfăşurarea negocierilor diplomatice 46

Concluzii 51
Bibliografie 56

Anexe 61


Teza de doctorat - Modalități de perfecționare a managementului negocierilor (în companiile de comerț din Republica Moldova) - ID:01041 - Volum 178 pagini

ADNOTARE .........5
LISTA ABREVIERILOR ...........8
INTRODUCERE ...........9

1. REPERE TEORETICE ALE CONCEPTULUI DE NEGOCIERE ÎN TEORIILE ECONOMICE ŞI MANAGERIALE ..........17

1.1. Analiza conceptelor de negociere în teoriile economice şi manageriale ................................... 17
1.2. Metode şi tehnici de negociere în managementul organizaţiei ................................................. 26
1.3. Abordarea sistemică şi procesuală a negocierii afacerilor ca element al sistemului managerial . 32
1.4. Concluzii la capitolul 1 ...............40

2. PRINCIPIILE ESENŢIALE ALE PROCESULUI DE NEGOCIERE ........... 42
2.1. Managementul negocierii generale în afacerilor internaţionale ...........42
2.2. Elemente ale procesului de negociere a contractelor în relaţiile internaţionale .................49
2.3. Analiza tipologiei negocierii afacerilor în companiile naţionale şi internaţionale ................54
2.4. Concluzii la capitolul 2 .............69

3. MODALITĂŢI DE PERFECŢIONARE A PROCESULUI DE NEGOCIERE ÎN CADRUL COMPANIILOR DE COMERŢ DIN REPUBLICA MOLDOVA71
3.1. Analiza economică a sectorului de construcţii la nivel internaţional şi naţional ...........71
3.2. Metodica elaborării unui plan de negociere ca instrument de sporire a competitivităţii companiilor de comerţ din Republica Moldova .......83
3.3. Perfecţionarea sistemului de negociere în cadrul companiilor de comerţ din Republica Moldova ...........91
3.4. Concluzii la capitolul 3 ...........115

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI ..........119
BIBLIOGRAFIE ...........125
ANEXE ..........134

Teza de licenta - Specificul comunicării în procesul negocierilor internaționale (studiu de caz Republica Moldova) - ID:01744 - Volum 53 pagini

I. Aspecte teoretico – conceptuale ale comunicării și negociarilor diplomatice.
1.1 Abordări general – introductive ale comunicării.
1.2 Analiza conceptuală, tipologică și funcțională a negocierilor diplomatice.
1.3 Forme de comunicare în negocierile diplomatice.

II. Trăsăturile și influența comunicării în cadrul realizării negocierilor diplomatice: cazul Republicii Moldova
2.1 Diferenţele interculturale în comunicare şi impactul acestora asupra procesului de negociere diplomatică.
2.2 Particularitățile naționale ale comunicarii RM în cadrul negocierilor diplomatice.
2.3 Problema afirmării stilului naţional moldovenesc în practica negocierilor diplomatice.

Concluzii și recomandări
Anexe
Bibliografie

Teza de licenta - The role of export promotion in the development of trade of the United Kingdom of Great Britainand Northern Ireland - ID:01743 - Volum 47 pagini

ABSTRACT
LIST OF ABBREVIATIONS
LIST OF FIGURES
LIST OF TABLES

INTRODUCTION

CHAPTER I. THE THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FRAMEWORK OF EXPORT PROMOTION IN THE CONTEXT OF DEVELOPING INTERNATIONAL TRADE

1.1. The concept of export promotion in international trade
1.2. Export promotion at different stages of economy
1.3. The impact of trade in economic development

CHAPTER II. EVOLVING DIAGNOSIS OF EXPORT PROMOTION POLICIES IN THE DEVELOPMENT OF TRADE OF THE UNITED KINGDOM
2.1. Analysis of internatonal trade of the United Kingdom
2.2. Export promotion at national level: policies, instruments and results
2.3. The role of export promotion organizations and programmes in the UK
2.4. Key issues of the improvement of promotional and commercial policies for stimulating trade in the UK

CONCLUSION
BIBLIOGRAPHY
APPENDICES

Teza de an - Geographic Distribution of International Trade - The Main Exporters and Importers at International Level - ID:01742 - Volum 31 pagini

Introduction........3

I. Geographic distribution of international trade in goods and services..........5

1.1. International trade flows by world regions....................................................5
1.2. Leading exporters and importers at international level...............................12

II. The distribution of exports of Republic of Moldova.................................14
2.1. Evolution of Moldovan exports...................................................................14
2.2. Export opportunities of Republic of Moldova..................................................21
2.3. Competitiveness of Moldovan walnut exports..............................................23

Conclusions.........................................................................................................26
Bibliography........................................................................................................28
Appendixes..........................................................................................................30

Teza de licenta - Programul Operaţional Comun Romania-Ucraina-Moldova 2007-2013 - ID:01741 - Volum 135 pagini

1) SUMAR............4

2) DESCRIEREA ŞI ANALIZA ARIEI GEOGRAFICE ACOPERITE DE PROGRAM.......9

2.1 Arii eligibile pentru participarea în program .........................................................9
2.2 Geografie şi Demografie......................................................................................11
2.3 Structura economică.............................................................................................13
2.4 Infrastructura........................................................................................................19
2.5 Populaţie, Societate..............................................................................................26
2.6. Mediul înconjurător şi natura..............................................................................27

3) ANALIZA SWOT............31

4) COERENŢA CU ALTE PROGRAME ŞI STRATEGII EXISTENTE ............35

4.1 Coerenţa cu strategiile naţionale..........................................................................35
4.2.1 Sprijinul UE pentru cooperarea transfrontalieră şi regională .......................37
4.2.2 Sprijinul UE pentru strategiile şi programele naţionale................................40
4.2.3 Alte politici şi programe UE relevante .........................................................43
4.3 Coerenţa cu alte programe internaţionale şi iniţiative .........................................44
4.4 Concluziile analizei de coerenţă pentru strategia şi implementarea Programului
Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova .....................................46

5) STRATEGIA TRANFRONTALIERĂ ..............50
5.1 Strategia şi scopul programului ...........................................................................50
5.3 Teme orizontale ...................................................................................................53

6) PRIORITĂŢI, MĂSURI ŞI ACTIVITĂŢI ALE PROGRAMULUI .........56
6.1 Prioritatea 1: Către o economie mai competitivă a zonei de frontieră................56
6.2 Prioritatea 2: Mediul şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă...............................60
6.3 Prioritatea 3: Promovarea activităţilor people-to-people....................................64
6.4 Asistenţă Tehnică.................................................................................................70
6.5 Indicatori ..............................................................................................................72

7) TABEL FINANCIAR INDICATIV.........77
7.1 Tabel financiar privind alocările anuale indicative pentru angajamentele şi plăţile
programului................................................................................................................77
7.2. Planul financiar indicative al programului ENPI CBC, menţionând pentru
întreaga perioadă finanţarea indicativă pe priorităţi* ................................................80
7.3 Bugetul de Asistenţă Tehnică ..............................................................................82

8) IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI ŞI DISPOZIŢII FINANCIARE ...............83
8.1 Desemnarea Autorităţilor Competente şi aspecte instituţionale ..........................83
8.1.1 Comitetul Comun de Monitorizare (CCM)...................................................84
8.1.2 Autoritatea Comună de Management (ACM)...............................................86
8.1.3 Secretariatul Tehnic Comun (STC) ..............................................................90
8.1.4 Autoritatea de Audit......................................................................................92
8.2 Implementarea la nivelul Programului.................................................................92
8.2.1 Managementul financiar ...............................................................................92
8.2. Monitorizarea şi evaluarea programului .........................................................95
8.2.3 Auditarea programului ................................................................................100
8.2.4 Co-finanţarea naţională...............................................................................101
8.3 Implementarea la nivel de proiect......................................................................101
8.3.1 Procedura de selecţie...................................................................................101
8.3.2 Tipul proiectelor..........................................................................................105
8.3.3 Beneficiarul de grant (lider de proiect).......................................................106
8.3.4 Eligibilitatea aplicanţilor.............................................................................107
8.3.5 Eligibilitatea cheltuielilor............................................................................107
8.3.6 Reguli de co-finanţare.................................................................................107
8.3.7 Dimensiunea proiectelor .............................................................................107
8.3.9 Managementul financiar la nivel de proiect................................................108
8.4 Limba oficială a programului.............................................................................110
8.5 Arhivarea documentelor.....................................................................................111
8.6 Calendar estimativ .............................................................................................111

ANEXA A. DATE STATISTICE DIN ARIA PROGRAMULUI ........................................113
ANEXA B. ZONE NATURALE PROTEJATE...................................................................120
ANEXA C. TABELUL PROIECTELOR USAID DIN ARIA PROGRAMULUI..............126
ANEXA D. NUMĂRUL INDICATIV DE PERSONAL AL STRUCTURILOR DE
MANAGEMENT...................................................................................................................127
ANEXA E CALENDAR INDICATIV AL ACTIVITĂŢILOR PE 2008.............................129
ANEXA F. CALENDAR ESTIMATIV................................................................................130
ANEXA G. SUMAR AL PLANUL DE INFORMARE ŞI COMUNICARE.......................131

Teza de licenta - Evoluţia economiei Republicii Moldova si Ucrainei în ultimii 25 de ani - ID:01740 - Volum 80 pagini

Introducere

Capitolul 1. Evoluţia economiei Ucrainei in ultimii 25 de ani

1.1 Evoluţia economie: PIB-ul, structura economiei , producţia
1.2 Evoluţia financiară
1.3 Evoluţia valutară (comerţul extern+valuta)

Capitolul 2. Evoluţia economiei Republicii Moldova în ultimii 25 de ani
2.1 Evoluţia economie: PIB-ul, structura economiei ,producţtia
2.2 Evoluţia financiară
2.3 Evoluţia valutară (comerţul extern+valuta)

Capitolul 3. Colaborarea dintre R.M şi Ucraina
3.1 Comertul reciproc extern
3.2 Intreprinderile mixte

Concluzii si recomandari
Bibliografie
Anexe

Teza de licenta - Financial Crisis in the European Union The Cases of Greece and Ireland - ID:01739 - Volum 84 pagini

List of Figures iv
List of Tables v
Abbreviations vi
Introduction 1
Implications 1
The Question 3
Thesis Organization 6
Methodology 7


Chapter 1: Setting the Stage 9
The significance of Greece and Ireland becoming EU and eurozone members 9
Why Studying Greece and Ireland Matters 15

Chapter 2: Greece 19
The Crisis and Greece 19
Austerity and National Political Change 24

Chapter 3: Ireland 43
The Crisis and Ireland 43
Austerity and National Political Change 51

Chapter 4: Conclusion – Fraying at the Edges? 64

References 70

Teza de licenta - The eurozone economic crisis and its impact on the future of the European Union - ID:01738 - Volum 78 pagini

1. INTRODUCTION.......8
1.1. Background ............8
1.2. Aim and research questions..........8
1.3. Method and material .............8
1.4. Source criticism..........9

2. THEORIES IN INTERNATIONAL RELATIONS ..........10
2.1. Neofunctionalism........... 10
2.2. Liberal intergovernmentalism.........12

3. LEADING UP TO THE EUROZONE CRISIS............14
3.1. Speculations on the future of European integration...................14
3.2. The construction of the single currency ..........20
3.3. Early warnings on the eurozone ..............23

4. THE EUROZONE CRISIS EMERGES AND ESCALATES .............28
4.1. Latest attempts to solve the crisis ..........29
4.2. Who has been in charge?...........34
4.3. The question of democracy...........39

5. WHAT WILL BE THE OUTCOME FOR THE EU?..........45
5.1. Further European integration? .........45
5.2. EU or eurozone break-up? ............50
5.3. Impact on the EU’s geopolitical position ............55

6. SUMMARY AND CONCLUSIONS ..........60

7. BIBLIOGRAPHY............64
8. APPENDIX: LIST OF ACRONYMS .........78

Raport privind stagiul de practică tehnologică la instituția de stat - Serviciul Vamal al Republicii Moldova - ID:01737 - Volum 29 pagini

INTRODUCERE.............1

Capitolul 1 : Caracteristicile generale ale instituției

1.1 Istoria instituției şi genul de activitate ...........1-4
1.2 Activitatea vamală in detalii ……………………………4-12

Capitolul 2 : Conducerea și structura aparatului central
2.1 Conducerea Serviciului Vamal al Republicii Moldova ……….......12-13
2.2 Structura aparatului central …………14-16

Capitolul 3 : Cooperarea Internațională în domeniul vamal
3.1 Tratatele Internaționale .........16 - 21
3.2 Cooperarea vamală prin intermediul altor structuri international .. 22-26

CONCLUZIE ……………27
BIBLIOGRAFIE ………27

Teza de an - Improving export incentives and the free zone system in Syria - ID:01736 - Volum 22 pagini

1. Rationale and Objective of the Paper ……………4
2. Need for Export Incentives to Enhance International Competitiveness ……. 6
3. Instruments of Export Incentives …………8
4. Export Incentives Currently in Place in Syria …........13
5. Industrial Cities in Syria …………16
6. Suggestions for Setting Up an Effective Export Incentive System ….…….. 17
7. Conclusions and Next Steps ………20

References …………22

Teza de licenta - Opportunities for Syrian fruit and vegetable exports in the EU market - ID:01734 - Volum 123 pagini

Abbreviations ______4
Executive Summary_______5

Chapter 1. Introduction______10

Chapter 2. General overview of the EU market for fruit and vegetables _________ 12

2.1. General trends______12
2.2. Syrian interests in accessing the EU market _______13
2.3 Seasonal import behaviour ______ 15
2.4 Chapter summary and conclusion _____ 19

Chapter 3. Fruit and vegetable marketing in Syria _____22
3.1. Availability of supplies and price competitiveness_______22
3.2 Marketing organisation_______25
3.3 Logistic considerations ______28
3.4 Chapter summary and conclusion _____29

Chapter 4. The “windows” opened by the EU trade policy ____31
4.1 How the EU protects horticultural markets ______31
4.2 The windows opened to other Mediterranean countries _______34
4.3 Do preferences pay off?______38
4.4 Chapter summary and conclusion _____42

Chapter 5. Marketing opportunities and constrains in the EU ____43
5.1 A vicious circle ____43
5.2 Consumption trends in the EU market.____45
5.3 Distribution trends______47
5.4. Challenges for fruit and vegetable exporters _______50
5.4 What quality means in the EU.____51
5.5 Chapter summary and conclusion ______56

Chapter 6. Policy recommendations _____57
6.1 Adopting a “learning-by-doing” approach._____57
6.2 Understanding the leading role of the private sector in the exporting activity of fruit and vegetables. _____58
6.3 Building a quality policy._____58
6.4 Favouring co-ordination in the fruit and vegetable sector. _____59
6.5 Encouraging the concentration of supply. ____60
6.6 Promoting human resources. ______61
6.7 Strengthening international co-operation.______61
6.8 Exploiting the AA’s “windows”._______62
6.9 Improving market information and transparency. ________63
6.10 Facilitating FDI. _____ 63

References ___65
Appendix

Teza de licenta - Prioritatile Structurale si Problema Intensificarii Competitivitatii Economiilor Nationale in Conditiile Globalizarii - ID:01733 - Volum 93 pagini

INTRODUCERE………3

CAPITOLUL I : ASPECTE METODOLOGICE ALE ALEGERII PRIORITĂŢILOR STRUCTURALE ÎN CONDIŢIILE GLOBALIZĂRII…………………6

1.1. Globalizarea ­ tendinţă generală a dezvoltării mondiale…………6
1.2. Priorităţile structurale şi problema supravieţuirii economiei naţionale în condiţiile globalizării…………15
1.3. Competitivitatea economiilor naţionale în condiţiile globalizării ……….29

CAPITOLUL II : ANALIZA DEZVOLTĂRII ECONOMIEI NAŢIONALE ÎN CONDIŢIILE GLOBALIZĂRII……….49
2.1. Rezultatele dezvoltării economiei naţionale în perioada 1990­-2008 şi evaluarea competitivităţii………………49
2.2. Analiza dinamicii sectorului extern……………56

CAPITOLUL III : POSIBILITATEA CREŞTERII COMPETITIVITĂŢII ECONOMIEI NAŢIONALE ÎN CONDIŢIILE GLOBALIZĂRII……………68
3.1. Experienţa mondială în schimbarea priorităţilor structurale în condiţiile globalizării…………68
3.2. Direcţii şi căi de dezvoltare a competitivităţii economiei naţionale în condiţiile globalizării……………74

CONCLUZII…………85
BIBLIOGRAFIE………89
ANEXE……91

Teza de licenta - Politica Uniunii Europene de Promovare a Calitatii si Competitivitatii - ID:01731 - Volum 72 pagini

Introducere..............2

Capitolul I Calitatea şi competitivitatea –noi concepte la baza integrării................3

1.1. Calitatea – concepte şi implicaţii.............3
1.1.1. Definirea conceptului de calitate..........4
1.1.2. Evoluţia istorică a abordării calităţii.........6
1.1.3. Modalităţile ”A” şi ”Z” de abordare a calităţii........11
1.2. Competivitatea – privire de ansamblu...........12
1.2.1.Avantajul competitiv – element de specializare în context internaţional........14
1.2.2.Indicatori folosiţi pentru măsurarea competivităţii ţărilor şi pentru ierarhizarea lor.........19

Capitolul II. Politica U.E. de promovare a calităţii şi competitivităţii .........22
2.1. Politica în domeniul calităţii – Caracteristici , conţinut şi obiective..............22
2.2. Tipuri de strategii manageriale în domeniul calităţii.........25
2.3. Acquis-ul European şi calitatea produselor/serviciilor în condiţiile integrării României în Uniunea Europeană........33
2.3.1. Preocupările U.E. în domeniul calităţii..........36
2.3.2. Conceptele de bază promovate de Federaţia Europeană pentru Managementul Calităţii (EFQM)...........39
2.3.3. Principii esenţiale ale sistemului calităţii din Uniunea Europeană .....40
2.4. Politica în favoarea competivităţii – Agenda Lisabona ......41
2.4.1. Analiza cadrului politicii competivităţii la nivelul U.E.........44

Capitolul III Calitatea şi competitivitatea produselor/serviciilor în România........49
3.1. Politica în domeniul calităţii în România...........49
3.2. Strategia privind dezvoltarea şi ridicarea competivităţii României în condiţiile integrării în Uniunea Europeană .........56
3.3. Firmele româneşti pe piaţa unică europeană , în prezent şi în perspectivă.............62
3.4. Poziţia României în clasamentul mondial al competivităţii...........64

Concluzii............67
Bibliografie..........71

Teza de an - Indici Folositi Pentru Masurarea Competitivitatii Tarilor si Ierarhizarea lor - ID:01731 - Volum 31 pagini

I. Prezentarea principalilor indicatori de masurare a competitivitatii 3
II. Evaluarea decalajelor de competitivitate ale Romaniei fata de Uniunea Europeana. 11
III. Identificarea pozitiei Romaniei in clasamentul mondial al competitivitati 13
IV. Identificarea factorilor de competitivitate ai economiei romanesti 21
V. Bibliografie…………………………..……………………..31


Teza de doctorat - Competitivitatea economiei naționale în contextul asigurării securității economice - ID:01730 - Volum 184 pagini

ADNOTĂRI..........5
LISTA ABREVIERILOR ...........8
INTRODUCERE..........9

1. ABORDĂRILE TEORETICO-METODOLOGICE ALE COMPETITIVITĂŢII ECONOMIEI NAŢIONALE ŞI A SECURITĂŢII ECONOMIC ..........18

1.1. Competitivitatea: categorie economică şi caracteristică complexă a economiei naţionale.......18
1.2. Analiza critică a celor mai relevante teorii ale competitivităţii economiei naţional ..32
1.3. Aspectele metodologice privind securitatea economică naţional ........47
Concluzii la capitolul 1 ..........56

2. MODALITĂŢILE DE EVALUARE A COMPETITIVITĂŢII ŞI A SECURITĂŢII ECONOMIEI NAŢIONALE........58
2.1. Factorii determinanţi ai competitivităţii economiei naţionale ........58
2.2. Metodologiile de evaluare a competitivităţii economiei naţionale.........68
2.3. Analiza ameninţărilor la adresa securităţii economice a Republicii Moldova.............76
Concluzii la capitolul 2 ........92

3. ASPECTELE APLICATIVE ALE CORELĂRII COMPETITIVITĂŢII ECONOMIEI NAŢIONALE CU SECURITATEA ECONOMICĂ .......94
3.1. Modelul de determinare a riscul necompetitivităţii economiei naţionale a Republicii Moldova ....94
3.2. Monitorizarea securităţii economice a Republicii Moldova în baza parametrilor de prag ..........105
Concluzii la capitolul 3 .......131

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI .......134
BIBLIOGRAFIE .........139
ANEXE ......149