Redactare lucrări de disertație și proiecte de licență din domeniul economiei; teze de licență la facultatea economie generală: elaborare teze de an și referate.

Teza de an - Proiectarea secţiei de carne-peşte - ID:01019 - Volum 30 pagini

Introducere 2

Calcule tehnologice 4
1. Determinarea programului de lucru 4

1.1 Determinarea numărului de consumatori 4
1.2 Determinarea numărului de bucate realizate pe zi 5
1.3 Elaborarea meniului 6

2. Calcule tehnologice pentru secţia carne-peşte 9
2.1 Elaborarea programului de lucru a secţiei carne-peşte 9
2.2 Calcularea şi alegera utilajului mecanice pentru secţia carne-peşte 16
2.3 Calcularea şi alegerea utilajului nemecanic 26

3 Calcularea suprafeţei utile a secţiei carne-peşte 28

Concluzii 29

Teza de an - Proiectarea unei Cantine Muncitoresti cu 150 de Locuri - ID:01018 - Volum 32 pagini

INTRODUCERE

1. ARGUMENTAREA TEHNICO-ECONOMICĂ A PROIECTULUI

1.1 Argumentarea construirii întreprinderi cu capacitatea de 150 de locuri
1.2 Argumentarea formei organizator - juridice a cantinei
1.3 Argumentarea alegerii tipului întreprinderii de A.P. și a metodelor de deservire
1.4 Argumentarea alegerii locului de construcție a întreprinderii de A.P.
1.5 Argumentarea regimului de lucru al întreprinderii
1.6 Determinarea surselor de aprovizionare cu materie primă şi mărfuri
1.7 Asigurarea întreprinderii de A.P. cu cadre calificate

2. ELABORAREA PROGRAMULUI DE LUCRU A ÎNTREPRINDERII
2.1 Calcularea numărului de consumatori pe zi pentru cantină
2.2 Calcularea numărului de bucate
2.3 Determinarea numărului de bucate pe grupe de bucate
2.4 Elaborarea meniului cantinei
2.5 Elaborarea programei de producere a cantinei pentru o zi

3. CALCULAREA CIFREI DE AFACERI A ÎNTREPRINDERII
4. CALCULAREA NECESITĂȚII ASIGURĂRII ÎNTREPRINDERII CU FORȚA DE MUNCA CALIFICATĂ
5. CALCULAREA CHELTUIELILOR DE PRODUCȚIE ȘI DESFACERE
6. CALCULAREA NECESITĂȚII DE INVESTIȚII ȘI ORGANIZAREA CREDITĂRII ÎNTREPRINDERII
7. CALCULAREA PRINCIPALILOR INDICI ECONOMICI ŞI A EFICIENŢEI ECONOMICE
8. ÎNTOCMIREA PACHETULUI DE ACTE PENTRU ÎNREGISTRAREA ÎNTREPRINDERII


CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE

Teza de an - Metode de determinare a prețurilor - ID:01017 - Volum 37 pagini

Introducere

Capitolul I: Definiția, clasificarea și funcțiile prețurilor ca categorie economică

1.1. Esența și rolul prețurilor în economia de piață
1.2. Funcțiile prețurilor
1.3. Sistemul de prețuri în Republica Moldova

Capitolul II: Particularitățile determinării prețurilor la nivelul unităților economice
2.1. Mecanismul formării prețurilor în economiile moderne de piață
2.2. Metode de formare a prețurilor la nivel de întreprindere
2.3. Factorii ce influiențează formarea prețurilor

Concluzii și propuneri
Bibliografie
Anexe

Teza de an - Specificul formarii preţurilor produselor agricole - ID:01016 - Volum 33 pagini

Introducere…………1

Capitol I Piaţa produselor agricole…………2

1. Marketingul agricol…………2
2. Cerere de produse agricole………4
3. Oferta de produese agricole………7
4. Aspecte legislative în formarea preţurilor la produse agricole…………….9

Capitol II. Formarea preţului de echilibru pe piaţa produselor agricole…………….12
1. Intervenţia statului în formarea şi stabilirea preţurilor……………12
2. Preţurile de vînzare a produselor agricole………17
3. Formarea preţurilor la produsele agricole social importante……22
4. Impactul global al industriei agricole asupra economiei Republicii Moldova…….24

Încheiere…………30
Bibliografie………31

Teza de an - Sistemul fiscal al Republicii Moldova - ID:01015 - Volum 26 pagini


1. Legislaţia fiscală a Republicii Moldova

2. Impozite şi taxe aplicate in Republica Moldova

3. Taxa pe valoare a adăugată aplicata in Republica Moldova

3.1. Scutirile de TVA
3.2. Importul TVA
3.3. Restituirea TVA
3.4. Procurările nedeductibile ale TVA
3.5. Administrarea TVA

4. Accizele aplicate in cadrul Republicii Moldova
4.1. Subiecţii impunerii
4.2. Cotele accizelor
4.3. Scutirea de accize
4.4. Administrarea accizelor

5. Taxa vamala
5.1. Cotele taxei vamale
5.2. Scutirea de taxa vamală

6. Direcţiile politicii fiscale în republica Moldova pentru anii 2009-2011
6.1. Obiectivele generale ale politicii fiscale pe anii 2009–2011

7. Presiunea fiscală. Metode de determinare a nivelului presiunii fiscale în Republica Moldova

8. Preziviuni pt anii 2011-2013

Anexe
Bibliografie

Teza de an - Crizele Bursiere - ID: 01014 - Volum 23 pagini

1. Bursa, istoric şi evoluţie 2
1.2. Bursele de mărfuri în România 4
1.3.Scurt istoric al Bursei de valori Bucureşti………5
1.4. Bursa de Valori modernă 6
1.5. Definiţia şi principiile bursei 7

2. Crahul bursier – premize şi efecte 9
2.1. Legatura crah bursier - bula speculativă 13
2.2. Psihologia investiţională şi efectele negative ale acesteia.....15
2.3. Concluzii privind crahurile bursiere 16

3. Crahuri bursiere celebre 17
3.1. “Crah” in România 22

Teza de an - Promovarea Serviciilor si Produselor Bancare Noi in Republica Moldova - ID: 01012 - Volum 40 pagini

Introducere

Capitolul I. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND PRODUSELE ŞI SERVICIILE BANCARE

1.1. Necesitatea diversificării produselor şi serviciilor bancare
1.2. Impactul inovaţiei asupra dezvoltării produselor şi serviciilor bancare moderne

Capitolul II. ANALIZA ŞI IMPLEMENTAREA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR BANCARE NOI ÎN CADRUL SISTEMULUI BANCAR AL REPUBLICII MOLDOVA
2.1. Strategii de promovare a produselor şi serviciilor bancare noi în Republica Moldova
2.2. Diversitatea produselor şi serviciilor noi în cadrul BC „Victoriabank”S.A

Concluzii şi recomandări
Bibliografie

Teza de an - Motivatia Consumatorilor Privind Serviciile Financiar Bancare - ID: 01011 - Volum 31 pagini

INTRODUCERE........3

CAP. 1 – Studierea comportamentului consumatorului - element central al activităţii de marketing........5

1.1.Definirea comportamentului consumatorului .........5
1.2.Procesul decizional de cumpărare .......6
1.3.Particularităţi ale comportamentului consumatorului privind serviciile bancare …………11

CAP. 2 – Metode şi tehnici de studiere a motivaţiei consumatorului ................15
2.1.Importanţa studierii motivaţiei ca şi factor de influentă al comportamentului consumatorului………15
2.2.Principalele modalităţi de aplicare a cercetărilor de tip motivaţional ...30
2.3.Metode , tehnici şi procedee ale cercetării de tip motivaţional .............32

CAP. 3 – STUDIU DE CAZ – BRD Groupe Societe Generale ........36

CONCLUZII ........56
BIBLIOGRAFIE .......58

Teza de doctor - Managementul proiectelor investitionale de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apa in localitatile urbane si rurale - ID: 01010 - Volum 257 pagini

INTRODUCERE ..........10

1. ASPECTE TEORETICE ŞI METODOLOGICE ALE MANAGEMENTULUI PROIECTELOR INVESTIŢIONALE DE REABILITARE A SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APĂ .....17

1.1. Interpretarea conceptuală a managementul proiectelor investiţionale ....................17
1.2. Viziuni teoretice privind serviciile publice cu abordarea procesului de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă. .........33
1.3. Fundamentarea deciziilor - aspect important în eficientizarea proiectelor investiţionale în servicii publice.... .......39
1.4. Concluzii la capitolul 1 ..........47

2. ESTIMAREA ECONOMICĂ A SECTORULUI SERVICIILOR DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DIAGNOSTICAREA PROIECTELOR INVESTIŢIONALE DIN REPUBLICA MOLDOVA ...........50
2.1. Evaluarea sectorului la nivel naţional pentru identificarea necesarului de investiţii în servicii publice de alimentare cu apă ........50
2.2. Analiza diagnostic a sectorului serviciilor de alimentare cu apă prin estimarea economică a aspectelor specifice în localităţile urbane şi rurale ...........56
2.3. Abordarea şi sursele de finanţare a proiectelor investiţionale în sectorul serviciilor de alimentare cu apă.........90
2.4. Concluzii la capitolul 2 ..........108

3. ANALIZA COST-BENEFICIU – INSTRUMENT DE EFICIENTIZARE A PROIECTELOR INVESTIŢIONALE DE REABILITARE A SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA ........112
3.1. Optimizarea procesului decizional a proiectelor investiţionale prin utilizarea analizei cost beneficiu...........112
3.2. Elaborarea modelului economico- matematic al analizei cost-beneficiu pentru evaluarea eficienţei proiectelor investiţionale în servicii publice de alimentare cu apă în localităţile medii şi mici din Republica Moldova ...........119
3.3. Aplicaţii practice ale modelul economico- matematic al analizei cost-beneficiu. ............ 144
1.4. Concluzii la capitolul 3. .........152

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI .........155
BIBLIOGRAFIE ..........160
ANEXE

Proiect - Analiza Pietii Asigurarilor in Republica Moldova in Perioada 2006-2010 - ID: 01009 - Volum 16 pagini

1. CUPRINS..........2

2. ANALIZA PIEŢII ASIGURĂRILOR ÎN REPUBLICA MOLDOVA ÎN PERIOADA 2006-2010..........3

3. ANALIZA CAPACITĂŢII PIEŢII A COMPANIEI DE ASIGURARE „MOLDASIG” S.R.L .......9

3.1. Scurt istoric şi tipurile de asigurări practicate...........10
3.2. Evoluţia principalilor indicatori ai activităţii în p. 2006-2010 .....11

CONCLUZII.........15
BIBLIOGRAFIE………17

Teza de licenta - Metode de comparare internationala a PIB-ului in Republica Moldova - ID: 01008 - Volum 58 pagini

Introducere...........3

CAPITOLUL I: CONCEPTUL ȘI MECANISMELE UTILIZATE ÎN CADRUL PROCESULUI DE COMPARARE INTERNAȚIONALĂ A PIB-ULUI .......7

1.1. Semnificația economică a PIB-ului.........7
1.2. Metodele de măsurare și apreciere a PIB-ului......20

CAPITOLUL II: METODE ŞI TEHNICI APLICATE ÎN COMPARAREA INTERNAȚIONALĂ A PIB-ULUI.........25
2.1. Metode de comparare a PIB-ului utilizate în practicile internaţionale..............26
2.2. Probleme legate de compararea internațională a PIB-ului..........30

CAPITOLUL III: ANALIZA PIB-ULUI ÎN REPUBLICA MOLDOVA UTILIZÂND METODELE DE COMPARARE INTERNAȚIONALĂ.........36
3.1. Analiza statistică a PIB-ului aplicând metodele de comparare internațională............36
3.2. Particularitățile analizei PIB-ului utilizând metodele de comparare internațională...43

Concluzii și recomandări..........52
Bibliografie........57
Lista abrevierilor...........59

Teza de an - Inflatia in economia contemporana - ID: 01007 - Volum 31 pagini

I. ASPECTE ALE FENOMENULUI INFLATIONIST

II. CAUZELE INFLATIEI
II.1 Corelatiile inflatiei si cauzele aparitiei inflatiei in Romania
1. Corelatiile inflatiei privind cresterea economica si somajul
2. Cercurile vicioase ale inflatiei
3. Seniorajul si inflatia

II.2. Analiza evolutiei economiei Romaniei
III. CONSECINTELE SI EFECTELE INFLATIEI
IV. CONSIDERATII PRIVIND POSIBILE MODALITATI DE COMBATERE A INFLATIEI

Anexe:
Bibliografie:

Teza de licenta - Inflatia - Dimensiuni si Consecinte - ID: 01006 - Volum 54 pagini

Introducere ........4
Conceptul şi formele inflaţiei...........6

1.1. Măsurarea inflaţiei..........7
1.2. Mărimea şi intensitatea inflaţiei..........8
1.3. Formele inflaţiei..........10
1.4. Efectele economice şi sociale ale inflaţiei..........11

Efectele microeconomice ale inflaţiei..........12
2.1.1. Efectele preţului........12
2.1.2. Efectele venitului..........13
2.1.3. Efectele prosperităţii..........13
2.1.4. Efectele tensiunii sociale.........14
2.2. Efectele macroeconomice ale inflaţiei........15
2.2.1. Nesiguranţa generată de inflaţie............15
2.2.2. Speculaţii generate de inflaţie.............15
2.2.3. Consecinţele inflaţiei anticipate............16

Politicile de combatere a inflaţiei...........19
3.1. Politici antiinflaţioniste. ........19
3.1.1. Politica bugetară antiinflaţionistă..........21
3.1.2. Politica monetară antiinflaţionistă.........23
3.1.3. Politici structurale antiinflaţioniste.........24
3.1.4. Politicile de luptă simultană împotriva inflaţiei şi şomajului........26
3.1.5. Politica de investiţii şi de economii..........27
3.2. Politica de menţinere a preţurilor sub control...........27
3.3. Politica antiinflaţionistă a veniturilor şi preţurilor...........29

Evoluţia inflaţiei în România în 2010.........32
4.1. Evoluţia inflaţiei.........32
4.2. Evoluţii ale activităţii economice........36

Bibliografie ......54

Teza de an - Evoluția macroeconomică a României în contextul crizei actuale - ID: 01005 - Volum 31 pagini

1. Prezentarea generală a lucrarii. . . . . .pag.3
2. Ce este criza? Cum și de ce a apărut criza economică?. . . . .pag.4
2.1. Marea criză economică din anii 1929-1933. . . . .pag.4
2.2. Criza economică din anii 2007-2009. . . . . pag.6
3. Evoluția principalilor indicatori macroeconomici. . . . . ..pag.9
3.1. PIB pe plan mondial și național. . . . . .pag.9
3.2. Evoluția exporturilor românești. . . . . pag.15
3.3. Evoluția inflației în România. . . . . .pag.19
3.4. Evoluția șomajului în România. . . . . .pag.23
3.5. Măsuri pentru prevenirea inflației și șomajului. . . . . pag.28

4. Concluzii. . . . . . pag.30
5. Bibliografie. . . . . pag.31

Referat - Evolutia inflatiei in Romania - ID: 01004 - Volum 15 pagini

1. Generalităţi........pg 2
2. Cauze, caracteristici, forme, indici.........pg 5
3. Istoricul inflaţiei la nivel mondial..........pg 10
4. Evoluţia inflaţiei în România.........pg 13
5. Consecinţele inflaţiei, măsuri aniinflaţioniste............pg 16
6. Bibliografie...........pg 15

Teza de licenta - Zone Economice Libere in Republica Moldova - ID: 1002 - Volum 86 pagini

Introducere…………2-4

Capitolul I Zonele economice libere. Concepţii generele.

1.1. Evoluţia istorică; Conceptul de zonă economică liberă …………………..5-13
1.2. Necesitatea dezvoltării zonelor economice libere; Diversitatea avantajelor create în urma aplicării acestei politici.......14-16
1.3 Clasificarea zonelor economice libere; Specificarea terminologiei utilizate………17-26

Capitolul II Zonele economice libere ale Republicii Moldova.
2.1 Diversitatea operaţiunilor privind vămuirea mărfurilor în zonele economice libere – destinaţie vamală………27-34
2.2 Activitatea şi Caracteristica zonelor economice libere în Republica Moldova
2.3 Problematica şi Lacunele în aplicarea legislaţiei de reglementare

Capitolul III Regimul juridic al zonelor economice libere; Noi perspective.
3.1 Republica Moldova controlul privind crearea şi activitatea zonelor economice libere
3.2 Posibilitatea de dezvoltare a zonei economice libere în Republica Moldova Atragerea investiţiilor străine şi facilităţile acordate investitorilor străini
3.3 Importanţa şi posibilitatea creării noilor zone economice libere pe teritoriul Republicii Moldova, în special la hotare cu România

Încheiere
Bibliografie

Teza de an - Rolul Zonelor Economice Libere in Atragerea Investitiilor - ID: 01001 - Volum 36 pagini

INTRODUCERE

Capitolul 1. Caracteristica Zonelor Economice Libere (ZEL)

1.1. Conceptul privind ZEL
1.2. Principalele caracteristici ale ZEL : obiective, avantaje, dezavantaje

Capitolul 2. ZEL–INSTRUMENT DE ATRAGERE A INVESTIŢIILOR ÎN REPUBLICA MOLDOVA
2.1. Politica statului în vederea atragerii investiţiilor străine
2.2. Cadrul legal privind ZEL în Republica Moldova
2.3. Dezvoltarea ZEL în vederea atragerii investiţiilor în Republica Moldova

CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE

Teza de licenta - Zonele libere - instrumente importante de promovare a comertului exterior - ID: 01000 - Volum 107 pagini

CAP.I PREZENTAREA ZONELOR ECONOMICE LIBERE (ZEL) 3
1.1. Scurt istoric al zonelor libere 4
1.2. Conceptul de zonă liberă 5
1.3. Principalele caracteristici ale ZEL 6
1.4. Terminologia şi clasificarea zonelor libere 9
1.4.1. Terminologia zonelor libere 9
1.4.2. Clasificarea zonelor libere 12
1.5. Distribuţia ZEL pe mapamond la sfârşitul a sec. XX – începutul sec.XXI 15
1.5.1. ZEL din ţările dezvoltate şi în curs de dezvoltare europene 17
1.5.2. ZEL din ţările asiatice în curs de dezvoltare 18
1.6. Obiectivele, avantajele şi eficienţa ZEL 19

CAP. II PROMOVAREA EXPORTURILOR ROMÂNEŞTI PRIN INTERMEDIUL ZONELOR LIBERE 26
2.1. Istoricul zonelor libere din România 26
2.2 Posibilităţi de dezvoltare a zonelor libere din România în vederea promovării exporturilor prin atragerea de capitaluri străine 29
2.2.1. Oportunitatea construirii unor zone libere în România 29
2.2.2. Cadrul juridic şi facilităţile acordate investitorilor străini 33
2.3. Documentaţia privind aprobarea regimului de zonă liberă în România 35
2.4. Principalele caracteristici ale zonelor libere din România. 37
2.5. Rolul ZEL în dezvoltarea comerţului exterior al României 41
2.6. Avantajele oferite de ZEL în România 48
2.6.1. Avantajele oferite de zonele libere până în prezent 48
2.6.2. Problemele cu care se confruntă zonele libere în prezent 50

CAP. III ACTUALELE ZONE LIBERE DIN ROMÂNIA 53
3.1. Zona Liberă Sulina 53
3.2. Zona Liberă Constanţa – Sud şi Zona Liberă Basarabi 58
3.3. Zona Liberă Brăila 63
3.4. Zona Liberă Giurgiu 69
3.5. Zona Liberă Curtici – Arad 72
3.6. Proiecte de creare a noi ZEL 75
3.6.1. Înfiinţarea de noi ZEL pe teritoriul României 75
3.6.2. Posibilitatea creării zonelor libere la graniţa cu Republica Moldova 76

CAP. IV STUDIU DE CAZ: ZONA LIBERĂ GALAŢI 78
4.1. Scurt istoric al zonei libere Galaţi 78
4.2. Zona liberă Galaţi în prezent 79
4.3. Avantajele oferite de zona liberă Galaţi 88
4.4. Studiu de caz: S.C. Caridio Trade S.R.L. 89

CAP. V CONCLUZII 94

ANEXE 99
BIBLIOGRAFIE 106


Teza de licenta - Migratia Fortei de Munca din Romania si Nevoia Reglementarii Sale de Catre Stat - ID: 00999 - Volum 66 pagini

LISTA TABELE ŞI FIGURI ………5
INTRODUCERE …………7

Capitolul 1 – FENOMENUL MIGRAŢIEI

1.1. Definirea conceptului de migraţie ……………9
1.2. Analiza efectelor de emigrare şi imigrare …………12
1.3. Avantajele şi dezavantajele migrӑrii forţei de muncӑ …………15

Capitolul 2 – IMPACTUL SOCIAL ŞI ECONOMIC AL MIGRAŢIEI FORŢEI DE MUNCĂ
2.1. Situaţia migrӑrii forţei de muncӑ din România ……………18
2.1.1. Efectele crizei asupra fluxurilor migratorii, accesului şi participӑrii migranţilor pe piaţa muncii …………24
2.1.2. Mobilitatea şi migraţia forţei de muncӑ româneşti prin reţeaua EURES ….29
2.1.3. Italia şi Spania, principalele destinaţii pentru migranţii români plecaţi la muncӑ ………32
2.2. Impactul economic …………38
2.2.1. Evoluţia remitenţelor în timpul crizei economice …………39
2.2.2. Investiţiile realizate cu venituri din migraţia internaţionalӑ ……………….41

Capitolul 3 – REGLEMENTAREA DE CATRE STAT A FENOMENULUI DE MIGRAŢIE A FORŢEI DE MUNCĂ DIN ROMANIA
3.1. Politicile de ocupare a forţei de muncӑ şi impactul lor ……………44
3.1.1. Calitatea vieţii şi ocuparea forţei de muncӑ …………45
3.1.2. Implementarea politicilor de ocupare ……………48
3.1.3. Dificultӑţi în politica de ocupare integral a forţei de muncӑ ………………49
3.1.4. Definirea şi evoluţia şomajului …………51
3.1.5. Mӑsuri pentru reducerea efectelor şomajului …………54
3.2. Politica socialӑ …..……57
3.2.1. Organizarea politicii sociale în România …………60
3.2.2. Egalitatea de şanse şi discriminarea ……………61

CONCLUZII …………63
BIBLIOGRAFIE ……65

Teza de an - Consecinţele socio-economice a exodului forţei de munca. Exemplul Republicii Moldova - ID: 00998 - Volum 46 pagini

Introducere............3

Сapitolul I. Abordări privind fenomenul emigraţionist în Republica Moldova..........5

1.1. Semnificaţia teoretică a migraţiei..........5
1.2. Profilul emigraţiei în Republica Moldova........9
1.3. Factorii generatori ai exodului de populaţie în RepublicaMoldova...........13

Capitolul II. Consecinţe socio-economice ale exodului populaţiei Republicii Moldova...........16
2.1. Evidenţierea consecinţelor sociale ale exodului de populaţie.................16
2.2. Configuraţia efectelor economice ale exodului de populaţie .......................21

Capitolul III. Impactul emigrarii asupra dezvoltarii Republicii Moldova....30
3.1.Consolidarea legăturii dintre emigrare şi dezvoltare în Republica Moldova...........30

Concluzii şi recomandări........34
Bibliografie.........37
Anexe...........40