Redactare lucrări de disertație și proiecte de licență din domeniul economiei; teze de licență la facultatea economie generală: elaborare teze de an și referate.

Teza de licenta - Particularitațile aplicării accizelor în Uniunea Europeană și Republica Moldova - ID: 00997 - Volum 75 pagini

Adnotare

Introducere

Capitolul I. Aspecte conceptuale privind accizele

1.1. Sistemul de impunere indirectă – parte componentă a sistemului fiscal
1.2. Esența,conținutul și clasificarea accizelor
1.3. Accizele – instrumente de reglare a proceselor sociale

Capitolul II. Accizele la nivelul Uniunii Europene și a Republicii Moldova: Analiză comparativă
2.1. Accizele și particularitațile aplicării acestora în Republica Moldova
2.2. Legislația europeană în domeniul accizelor
2.3. Problematica aplicării accizelor în țările UE și în RM

Capitolul III. Impactul politicii de impozitare din UE asupra sistemulului de administrare a accizelor din RM în perspectiva aderării la UE
3.1. Posibilitatea implementării în RM a practicilor europene privind impunerea cu accize
3.2. Implementarea standardelor europene de impunere fiscală în RM

Încheiere
Bibliografie
Anexe
Teza de an - Evaluarea Proiectelor Investitionale - ID: 00996 - Volum 47 pagini

Introducere.........3

Capitolul I: Evaluarea proiectelor investiţionale .........4

1.1 Conceptul de investiţie şi clasificarea lor............4
1.2 Criteriile de selectare a proiectului optim de finanţare .......7
1.3 Sursele de finanţare a investiţiilor..........12

Capitolul II: Analiza situaţiei financiare a întreprinderii...............18
2.1 Caracteristica generală a ÎM uzina „Topaz” S.A. ...........18
2.2 Analiza situaţiei patrimoniale..............19
2.3 Analiza surselor de finanţare .............21
2.4 Analiza echilibrului financiar.................27
2.5 Analiza lichidităţii şi solvabilităţii............28
2.6 Analiza gestiunii financiare ..................29
2.7 Analiza rezultatului financiar şi rentabilităţii .............31
2.8 Determinarea părţilor forte şi părţilor slabe ai activităţii ÎM uzina “Topaz” S.A. în baza analizei efectuate…………34

Capitolul III: Rolul statului în politica investiţională a întreprinderii şi climatul investiţional în Republica Moldova ………….37
3.1 Rolul statului în politica investiţională a întreprinderii…………37
3.2 Climatul investiţional în Republica Moldova………….41

Bibliografie…………….47

Teza de masterat - Cadrul legal şi instituţional al funcţionării şi dezvoltării pieţei muncii în Republica Moldova - ID: 00995 - Volum 95 pagini

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. FUNDAMENTE TEORETICE PRIVIND PIAŢA MUNCII

1.1. Piaţa muncii – noţiuni, concept, esenţă, caracteristici
1.2. Caracteristica generală a elementelor definitorii ale pieţei muncii
1.3. Practici de reglementare a pieţei muncii în statele Uniunii Europene

CAPITOLUL II. PIAŢA MUNCII DIN REPUBLICA MOLDOVA PRIN PRISMA CADRULUI INSTITUŢIONAL-LEGISLATIV
2.1. Cadrul legal şi instituţional al pieţei muncii în Republica Moldova
2.2. Impactul cadrului legal şi instituţional asupra funcţionalităţii pieţei muncii prin prisma indicatorilor ocupaţionali
2.2.1. Evoluţia potenţialului uman din Republica Moldova
2.2.2. Ocuparea forţei de muncă şi şomajul
2.2.3. Politica salarială din sectorul bugetar şi real al economiei Republicii Moldova
2.2.4. Migraţia internaţională de muncă

CAPITOLUL III. POLITICI DE DEZVOLTARE A PIEŢEI MUNCII ÎN REPUBLICA MOLDOVA
3.1. Politici şi strategii de dezvoltare a pieţei muncii în Republica Moldova
3.2. Evaluarea tendinţelor pe piaţa muncii pentru anul 2013
3.3. Soluţii de îmbunătăţire a cadrului instituţional-legislativ din Republica Moldova în contextul proceselor de integrare în Uniunea Europeană

CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Teza de licenta - Provocari si Perspective pe Piata Muncii in Uniunea Europeana - ID: 00994 - Volum 50 pagini

Cuprins 1
Introducere 2

CAP. I Consideraţii generale privind piaţa muncii.Motivaţia muncii 3

1.1. Conceptul de piaţă a muncii în context european 3
1.2. Libera circulaţie a persoanelor pe piaţa muncii în Uniunea Europeană 4

CAP. II Piaţa muncii în UE – Provocări şi perspective 7
2.1. Şomajul – o provocare actuală pe piaţa muncii în Uniunea Europeană 7
2.2. Migraţia externă a forţei de muncă în spaţiul comunitar. Rol, efecte, evoluţie. 8
2.3. Mobilitatea forţei de muncă. 14
2.4. Munca temporară. 15
2.5. Tendinţe ale forţei de muncă în Uniunea Europeană 17

CAP. III Studiu de caz. Impactul integrării României în Uniunea Europeană asupra pieţei muncii. 21
3.1. Cadrul legislativ privind libera circulaţie a persoanelor odată cu aderarea României la Uniunea Europeană 21
3.2. Munca românilor în Uniunea Europeană dupa aderare. 23
3.3. Integrarea migranţilor români pe piaţa muncii din Uniunea Europeană, adaptarea şi asimilarea acestora 27
3.4. Abordări asupra cauzelor / motivelor fenomenului migraţionist 29
3.5. Analiza migraţiei pentru muncă a cetăţenilor români 34

Concluzii şi recomandări. 43
Bibliografie 46

Teza de an - Piata Muncii si Particularitatile de Functionare a Ei - ID: 00993 - Volum 32 pagini

Introducere 4

Capitolul I. Piaţa muncii. Caracteristici generale. 5

1.1 Structura şi caracteristica pieţei muncii. Metodologia de calcul a resurselor de munca. 5
1.2 Caracteristica generală a ocupării, şomajului, inactivităţii. 8

Capitolul II. Piaţa muncii. Problema ocupării şi şomajului în condiţiile actuale ale RM. 17
2.1 Repartizarea populaţiei pe piaţa naţională a muncii. 17
2.2 Ocuparea. Şomajul. Inactivitatea. 23

Incheiere 31
Bibliografie 33

Teza de licenta - Aspecte ale activitatii pietei muncii din Republica Moldova in conditiile de tranzitie la economia de piata - ID: 00992 - Volum 61 pagini

Introducere......3

Capitolul I. Piaţa Muncii - aspecte teoretice şi metologice .

1.1. Definirea pieţei muncii. Forme de manifestare…….........6
1.2. Aspecte metodologice privind monitorizarea pieţei muncii.............12
1.3. Aspecte ale funcţionării pieţei muncii în ţările Uniunei Europene ..........14

Capitolul II. Piaţa muncii din Republica Moldova în noile condiții economice.
2.1. Piaţa muncii din Republica Moldova, tendinţe contemporane.…...20
2.2. Impactul migraţiei internaţionale de muncă asupra pieţei muncii din Republica Moldova…………24
2.3. Politica de salarizare şi problemele care se confruntă…………….27.

Capitolul III. Politici şi strategii de pe piaţa muncii în Republica Moldova în perioada de tranziţie.
3.1. Politica de ocupare a forţei de muncă…………31
3.2. Perspective de ameliorare a situatiei de pe piaţa muncii din Republica Moldova…………37

Concluzie
Bibliografie

Teza de doctorat - Dezvoltarea dialogului social si impactul lui asupra relatiilor industriale din Republica Moldova - ID: 00991 - Volum 197 pagini

ADNOTARE
LISTA ABREVIERILOR
INTRODUCERE


1. ASPECTE CONCEPTUALE ŞI TEORETICE PRIVIND DIALOGUL SOCIAL ŞI RELAŢIILE INDUSTRIALE
1.1. Dialogul social şi relaţiile industriale. Definiţii, contexte şi elemente doctrinare
1.2. Dialogul social – element al procesului managerial în cadrul organizaţiei
1.3. Premizele promovării unui dialog social modern din perspectiva valorilor Organizaţiei Internaţionale a Muncii (ILO)
1.4. Evoluţia dialogului social şi impactul lui asupra relaţiilor industriale în Uniunea Europeană
1.5. Concluzii la Capitolul 1

2. DEZVOLTAREA DIALOGULUI SOCIAL ŞI IMPACTUL LUI ASUPRA RELAŢIILOR INDUSTRIALE ÎN REPUBLICA MOLDOVA
2.1.Rolul actorilor sociali pe piaţa muncii în dezvoltarea dialogului social din Republica Moldova
2.2. Situaţia dialogului social în cadrul organizaţiilor din Republica Moldova
2.3. Calitatea negocierii și contribuția ei la flexibilizarea pieței muncii în Moldova
2.4. Concluzii la Capitolul 2

3. IMPACTUL DIALOGULUI SOCIAL ASUPRA FUNCŢIONALITĂŢII PIEŢEI MUNCII ŞI A ECONOMIEI NAŢIONALE ÎN REPUBLICA MOLDOVA
3.1. Dialogul social şi funcţionalitatea economiei Republicii Moldova
3.2. Evoluţiile structurale pe piaţa muncii şi efectele lor asupra dialogului social
3.3. Direcţii de perfecţionare a dialogului social în Republica Moldova
3.4. Concluzii la Capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Teza de doctorat - Analiza statistica si modelarea pietei muncii in Romania - ID: 00990 - Volum 198 pagini

INTRODUCERE. ………pag. 10

CAP I. PIATA MUNCII. CONCEPT. CARACTERISTICI. TENDINTE. . pag. 12

1.1. Piata muncii - concept, caracteristici, functii, mecanisme. ………... pag. 12
1.2. Contextul teoretic al notiunii munca-factor de productie in gandirea economica. …………pag. 23
1.3. Sistemul informational al pietei muncii. ……………pag. 26

CAP. II. OFERTA DE FORTA DE MUNCA IN ROMANIA. …………..… pag. 35
2.1. Definirea resurselor de munca si a fortei de munca. Metode si instrumente statistice de calcul si analiza …………pag. 35
2.2. Analiza statistica a corelatiilor economico – sociale vizand evolutia resurselor de munca ........pag. 50
2.2.1. Modelul econometric - metoda de analiza a corelatiilor economico – sociale. Determinarea modelului econometric…....pag. 50
2.2.2. Estimarea parametrilor modelului econometric....................... pag. 56
2.2.3. Validarea modelului econometric............................................ pag. 60
2.2.3.1. Verificarea semnificatiei estimatorilor parametrilor de regresie........pag. 60
2.2.3.2. Testarea semnificatiei modelului de regresie ............. pag. 64
2.2.3.3. Teste statistice ale factorilor neinclusi in model. Regresia Ridge – metoda de diminuare a influentei variabilelor reziduale asupra semnificatiei modelului econometric........pag. 67
2.2.4. Modele econometrice unisectoriale liniare multifactoriale cu influente sincrone pentru analiza evolutiei resurselor de munca in Romania in perioada 1990 – 2001.........pag. 71
2.2.5. Previziuni pe baza modelelor econometrice. ……………pag. 76

CAP. III. CEREREA DE FORTA DE MUNCA. CARACTERISTICI SI TENDINTE. ………pag. 84
3.1. Tipuri de cerere de forta de munca. Capacitatea de absortie a fortei de munca. ……………pag. 84
3.2. Caracteristici ale cererii de forta de munca in Romania. …………. pag. 92
3.3. Analiza gradului de ocupare a populatiei in Romania si comparatii internationale. ……………pag. 101

CAP. IV. ECHILIBRE SI DEZECHILIBRE PE PIATA MUNCII. …......... pag. 118
4.1. Echilibrul economic pe piata muncii. …………pag. 118
4.2. Somajul-distorsiune intre cererea si oferta de forta de munca. ….… pag. 125
4.3. Calitatea vietii - imagine a evolutiei pietii muncii. ………............... pag. 140
4.3.1. Saracia- consecinta a dezechilibrelor pe piata muncii.............. pag. 168

CAP. V. CONCLUZII VIZAND PIATA MUNCII IN ROMANIA. ……pag. 175
ANEXE. …………pag. 189
BIBLIOGRAFIE. ……………pag. 198

Teza de an - Marxismul - Karl Heinrich Marx - ID: 00989 - Volum 21 pagini

1. DOCTRINA MARXISTĂ 2
2. OMUL 2
3. OPERE 3
4. OBIECTUL ISTORIEI DOCTRINELOR ECONOMICE 4
4.1. METODA DE CERCETARE A ISTORIEI DOCTRINELOR ECONOMICE 4
5. SARCINILE DOCTRINEI ECONOMICE 4
6. CONDIŢIILE ISTORICE ALE APARIŢIEI ŞI DEZVOLTĂRII ECONOMIEI POLITICE MARXISTE
7. FILOSOFIA SOCIALĂ 5
8. MARFA ŞI BANII 6
8.1. DUBLUL CARACTER AL MUNCI CONCRETIZAT ÎN MĂRFURI 7
8.2. FORMA SAU VALOAREA DE SCHIMB 7
9. BANI SAU CIRCULAŢIA MĂRFURILOR 8
9.1. MĂSURA VALORILOR 8
9.2. MIJLOC DE CIRCULAŢIE 9
9.2.1. Metmorfoza mărfurilor 9
9.2.2. Circulaţia banilor 10
9.2.3. Moneda.Semnul valorii 10
10. BANI 11
10.1.1. Tezaurizarea 11
10.1.2. Mijloc de plată 11
10.1.3. Banii universali 12
11. TRANSFORMAREA BANILOR ÎN CAPITAL 13
11.1. FORMA GENERALĂ A CAPITALULUI 13
11.2. CONTRADICŢIILE FORMULEI GENERALE 13
11.3. CUMPĂRAREA ŞI VÂNZAREA FORŢEI DE MUNCĂ 14
11.4. CAPITALUL CONSTANT ŞI CAPITALUL VARIABIL 14
11.5. PLUSVALOAREA ABSOLUTĂ, RELATIVĂ ŞI SUPLIMENTARĂ 16
12. PROCESUL DE ACUMULARE AL CAPITALULUI 16
13. SALARIUL 17
13.1. TRANSFORMAREA VALORII,RESPECTIV A PREŢULUI FORŢEI DE MUNCĂ ÎN SALARIU 17
13.2. SALARIUL PE UNITATEA DE TIMP 17
13.3. SALARIUL CU BUCATA 18
14. COMPONENTE DEFINITORII ALE ECONOMIEI MARXISTE 18
14.1. CONCEPŢIA LUI KARL MARX DESPRE SISTEMUL CATEGORIILOR ECONOMIEI DE PIAŢĂ ŞI LEGILE OBIECTIVE CARE GUVERNEAZĂ MISCAREA ACESTEIA. 18.14.2. TEORIA VALORII BAZATĂ PE MUNCA ŞI ACŢIUNEA LEGII VALORII 18
14.3. TEORIA LUI KARL MARX DESPRE CAPITAL ŞI ROLUL LUI ÎN ECONOMIA MODERNĂ DE PIAŢĂ 19
15. CONTRIBUŢIA LUI MARX ÎN STUDIUL ECONOMIEI 19

Teza de licenta - Economic essence of taxation system - ID: 00988 - Volum 57 pagini

INTRODUCTION.......3

CHAPTER I. THE ECONOMIC ESSENCE OF TAXATION

I.1 The concept of taxes and their functions………5
I.2 Principles and methods of taxation................8
I.3 Tax administration as a structural and functional component of fiscal relations...........11

CHAPTER II. THE EFFECT AND AFFECTIVENESS OF TAXATION IN DIFFERENT ECONOMIES
II.1 The role of taxes in the market economy………………16
II.2. The aspects of taxation system in mixed economy………28

CHAPTER III. PARTICULAR ASPECT OF TAXATION SYSTEM IN REPUBLIC OF MOLDOVA
III.1. The taxation system and tax control in the Republic of Moldova……37
III.2. The role of taxes in budget formation in Republic of Moldova……....39
III.3. The impact of tax allowances on economic development of Republic of Moldova………43

CONCLUSION.............49
BIBLIOGRAPHY………….51
ANNEXES

Teza de licenta - Fiscalitatea si impactul ei in cadrul firmei - ID: 00987 - Volum 91 pagini

Introducere

Cap. 1: Prezentarea generală a S.C. „GEORGIA TRADING IMPEX” SRL

Statutul juridic al S.C. „GEORGIA TRADING IMPEX ” SRL
Sistemul de contabilitate utilizat
Structura organizatorică
Evoluţia principalilor indicatori

CAP. 2: Caracterizarea sistemului fiscal al României
Fiscalitate – concept şi obiective
Rolul şi funcţiile fiscalităţii
Impactul fiscal asupra rezultatelor întreprinderii
Raporturi şi incidenţe între contabilitate şi fiscalitate

CAP. 3: Structura impozitelor şi taxelor datorate statului de către o societate comercială
Caracterizarea impozitelor şi taxelor
Clasificarea impozitelor şi taxelor
Obligaţiile fiscale ale întreprinderii la bugetul de stat
Principiile impunerii
Elemente tehnice şi tehnica impunerii

CAP. 4: Calculul, contabilitatea şi reglementarea obligaţiilor fiscale ale întreprinderii
Impozitul suportat în funcţie de natura rezultatului fiscal
Impozitul pe profit
Impozite, taxe şi alte vărsăminte suportate de întreprindere, indiferent de natura rezultatului fiscal
Taxele vamale
Taxele de timbru
Accizele
Impozitul pe clădiri
Impozitul pe terenuri ocupate de clădiri
Taxa asupra mijloacelor de transport
4.3. Impozite colectate de la terţi şi decontate bugetului statului
4.3.1. Impozitul pe salarii
4.3.2. Impozitul pe dividende
4.3.3. Taxa pe valoarea adăugată

CAP. 5: Gestiunea costului fiscal al întreprinderii

Concluzii şi propuneri
BIBLIOGRAFIE

Teza de licenta - Analiza mediului de activitate a intreprinderii in economia contemporana - ID: 00986 - Volum 65 pagini

Introducere .......3

Capitolul I. Aspecte teoretice cu privire la mediul de activitate a întreprinderii ............6

1.1. Noțiuni generale despre mediul întreprinderii ............6
1.2. Factorii care influințează mediul de activitate a întreprinderii ................16

Capitolul II. Evaluarea mediului întreprinderii în economia contemporană .................25
2.1 Analiza micromediului întreprinderii .......................25
2.1 Analiza macromediului întreprinderii .......................31
2.3 Concurența – ca forță motrice în activitatea întreprinderii...............35

Capitolul III. Întreprinderea SRL „Meriden Ipex”
3.1 Analiza mediului de activitate a întreprinderii SRL „Meriden Ipex” ..................40
3.2 Direcțiile de perfecționare a activității întreprinderii SRL „Meriden Impex”..........55

Încheiere ...............61
Blibliografie ............64
Anexe

Teza de doctorat - Implementarea sistemului de management al calitatii - baza promovarii exporturilor productiei vinicole - ID: 00985 - Volum 166 pagini

INTRODUCERE........4

CAPITOLUL I. PRINCIPIILE TEORETICE ALE MANAGEMENTULUI CALITĂŢII ÎN ACTIVITATEA DE EXPORT........8

1.1. Esenţa, conţinutul şi importanţa promovării managementului calităţii............8
1.2. Principiile de elaborare a Sistemului de Management al Calităţii (SMC) în baza prevederilor standardului ISO 9001..........18
1.3. Certificarea producţiei – un instrument necesar pentru promovarea exporturilor............25

CAPITOLUL II. PROBLEMELE ASIGURĂRII CALITĂŢII PRODUCŢIEI VINICOLE ÎN ACTIVITATEA DE EXPORT.........34
2.1 Evoluţia exporturilor producţiei vinicole..................34
2.2 Geografia exporturilor producţiei vinicole..............43
2.3 Promovarea calităţii în întreprinderile vinicole din Republica Moldova şi direcţiile de comercializare a producţiei.............51
2.3.1 Evoluţia întreprinderilor vinicole şi clasificarea lor prin prisma formării calităţii producţiei............51
2.3.2 Privatizarea în sectorul viti-vinicol şi impactul ei asupra calităţii producţiei vinicole..........57
2.3.3 Estimarea calităţii producţiei şi structurii pieţei de desfacere a unor întreprinderi vinicole din Republica Moldova........60
2.4 Calitatea materiei prime – pilonul de bază în asigurarea calităţii producţiei vinicole...........70

CAPITOLUL III. DIRECŢIILE PRIORITARE DE CREŞTERE A EXPORTULUI PRODUCŢIEI VINICOLE ÎN BAZA IMPLEMENTĂRII SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII........81
3.1 Argumentarea etapelor elaborării, implementării şi certificării Sistemului de Management al Calităţii.........81
3.2 Abordarea procesuală a întreprinderilor vinicole – un element important al Sistemului de Management al Calităţii......89
3.2.1 Implementarea managementului prin procese – fundamentul îmbunătăţirii continue..........89
3.2.2 Crearea unui Sistem de Management al Calităţii integrat – bază pentru asigurarea calităţii în sectorul viti-vinicol..........96
3.3 Eficienţa economică a implementării Sistemului de Management al Calităţii......... 101
3.4 Factoring-ul – un reper al succesului pentru exportatorii producţiei vinicole a Republicii Moldova.......110
3.5 Favorizarea sporirii exportului producţiei vinicole în baza unor instrumente eficiente........118
3.5.1 Controlul riguros al producţiei vinicole la export – pasul important pentru eliminarea producţiei necalitative........118
3.5.2 Promovarea imaginii întreprinderii, mărcilor şi brand-urilor sale – un instrument eficient al creşterii exporturilor.........121
3.5.3 Participarea la concursuri internaţionale ca modalitate de bază pentru crearea imaginii producţiei vinicole a Republicii Moldova la nivel internaţional...124
3.5.4 Vinuri cu denumire de origine – ca instrument pentru promovarea exporturilor producţiei vinicole pe segmentul de elită a pieţelor..........126

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI................130
BIBLIOGRAFIE......................................132
ABREVIATURI...................... 141
ANEXE...........143

Teza de licenta - Eficacitatea asigurarilor in agricultura Republicii Moldova in conditiile economiei de piata - ID: 00983 - Volum 76 pagini

Introducere............3

Capitolul I. BAZELE TEORETICO-METODOLOGICE PRIVIND EFICIENŢA ASIGURĂRII ÎN AGRICULTURĂ........9

1.1. Abordări teoretice privind asigurarea ca formă de protecţie a activităţii de antreprenoriat..........9
1.2. Conceptul de eficienţă în domeniul asigurării în agricultură ................18
1.3. Experienţa ţărilor străine în domeniul asigurării în sectorul agrar..............25

Capitolul II. АNALIZA PIEŢEI DE ASIGURARE ÎN SECTORUL AGRAR AL REPUBLICII MOLDOVA..........37
2.1. Dezvoltarea pieţei de asigurare. ...........37
2.2. Analiza eficienţei economice în domeniul asigurării bunurilor în agricultură..................52
2.3. Analiza eficienţei economice a serviciilor de asigurare a unităţilor agricole................64

Capitolul III. CĂILE DE SPORIRE A EFICIENŢEI IMPLEMENTĂRII ASIGURĂRILOR ÎN AGRICULTURĂ..........74
3.1. Marketingul – factor important pentru sporirea volumului operaţiunilor de asigurare ..............74
3.2. Rolul statului în sporirea eficienţei asigurărilor în producţia agricolă..............81
3.3. Măsurile privind dezvoltarea asigurării în sectorul agrar..............89

Sinteza rezultatelor obţinute..............97
Concluzii şi recomandări.....................99
Bibliografie ........................................104
Adnotări.............................................117
Cuvintele-cheie..................................120
Abrevieri.............................................121
Anexe ................................................122

Teza de an - Piata, tipuri, functii si caracteristici - ID: 00982 - Volum 24 pagini

INTRODUCERE

Cap.I. Piaţa, tipurile şi funcţiile ei.

1. Esenţa şi funcţiile pieţei.
2. Principalele tipuri de piaţă.
3. Cererea şi ca categorii difinitorii ale pieţei

Cap.II. Principalele forme de pieţe contemporane.
1. Piaţa bunurilor de consum. Bursele de mărfuri.
2. Piaţa capitalului. Bursa de valori şi mecanizmul funcţionării ei.

Cap.III. Constituirea şi problemele funcţionării pieţei hîrtiilor de valoare în Republica Moldova.

II. CONCLUZII.
III. LITERATURA

Teza de an - Economia mondiala la etapa contemporana - ID: 00980 - Volum 39 pagini

Introducere

Capitolul 1. Procesul evolutiv al economiei mondiale

Capitolul 2. Sistemul economiei mondiale

2.1. Economiile naţionale
2.2. Organizațiile economice interstatale
2.3. Societăţile transnaţionale (STN)
2.4. Diviziunea mondială a muncii
2.5. Relaţiile economice internaţionale
2.6. Ordinea economică mondială

Capitolul 3. Globalizarea economiei mondiale

Concluzii
Bibliografie

Teza de licenta - Estimarea riscurilor intr-o economie in tranzitie - ID: 00979 - Volum 36 pagini

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. RISCUL ÎN ACTIVITATEA AGENŢILOR ECONOMICI

1.1. Definirea si esenţa riscurilor
1.2. Aparenţile obiective şi subiective ale riscurilor
1.3. Clasificarea şi caracteristicile riscurilor
1.3.1. Riscul politic
1.3.2. Riscul operaţiilor în valută
1.3.3. Riscul contractual
1.3.4. Riscul comercial
1.3.5. Riscul inovaţional

CAPITOLUL II. TEHNICI DE ANALIZĂ A RISCULUI FINANCIAR
2.1. Structura capitalului şi levierul financiar
2.1.1. Riscul financiar şi determinarea structurii optime a capitalului
2.1.2.Factorii consideraţi în luarea deciziilor referitoare la structura capitalului
2.2. Efectul de pârghie financiară. Politica de îndatorare

CONCLUZII

Teza de licenta - Dezvoltarea unei firme - ID: 00978 - Volum 55 pagini

1. REZUMAT
1.1. DESCRIEREA PIEŢEI ŞI A ROLULUI FIRMEI
1.2. PRODUSELE CE URMEAZĂ A FI OFERITE DE NOUA FIRMĂ
1.3. ECHIPA DE CONDUCERE
1.4. PREZENTAREA DATELOR FINANCIARE LA FIRMA S.C. ELDA S.A.
1.5. SUMA NECESARĂ A FI ÎMPRUMUTATĂ ŞI MODUL DE FOLOSIRE ŞI RESTITUIRE A BANILOR

2. ISTORICUL FIRMEI S.C. „RIGA PAN” S.A.
2.1. DATA ÎNFIINŢĂRII
2.2 SCOPUL FIRMEI S.C. „ RIGA PAN „ S.A.

3. DESCRIEREA GENERALǍ A AFACERII
3.1 OBIECTIVE. STRATEGIE. TACTICI
3.2 STRUCTURA PERSONALULUI
3.3 COMPETIŢIA

4. STRATEGIA

5. DESCRIEREA PRODUSELOR ŞI MODUL DE FOLOSIRE
5.1 CICLUL PRODUSELOR
5.2 DESCRIEREA CLIENŢILOR ŞI A SURSELOR DE APROVIZIONARE
5.3 SCHIŢA DE AMPLASARE A FIRMEI
5.4 METODA DE PRODUCŢIE FOLOSITĂ

6. STRATEGIA DE MARKETING
6.1 PIAŢA
6.2 AVANTAJELE FIRMEI
6.3 PIAŢA ŢINTĂ
6.4 SEGMENTAREA PIEŢEI ŢINTĂ

7. INFORMAŢII FINANCIARE

Teza de an - Incetarea Procesului de Insolvabilitate - ID: 00977 - Volum 24 pagini

INTRODUCERE..........3

CAPITOLUL I. NOŢIUNEA ŞI DESCRIEREA GENERALĂ A PROCESULUI DE INSOLVABILITATE

1.1. Noţiunea de insolvabilitate...............5
1.2. Descriere generală a procesului de insolvabilitate:..........8
• Subiecţii procesului de insolvabilitate..............10
• Intentarea procesului de insolvabilitate............11
• Desfăşurarea procedurii de insolvabilitate...........12
• Distribuirea masei debitoare...............13

CAPITOLUL II. ÎNCETAREA PROCESULUI DE INSOLVABILITATE
2.1. Încetarea procesului de insolvabilitate după distribuirea finală.............16
2.2. Încetarea procesului de insolvabilitate din alte motive:............17
• Refuzul intentării procesului de insolvabilitate în cazul insuficienţei masei debitoare..........17
• Încetarea procesului de insolvabilitate din lipsa masei debitoare...............18
• Încetarea procesului de insolvabilitate din lipsa temeiului de insolvabilitate...............20
• Încetarea procesului de insolvabilitate cu acordul creditorilor....................20
• Încetarea procesului de insolvabilitate după confirmarea planului.............20

CONCLUZIE.............23

BIBLIOGRAFIE.............25