Elaborăm teze de licență la drept, teze de master în domeniul dreptului (drept civil, penal, constituțional, financiar etc.). Teze elaborate după cerințele antiplagiat.

Teza de an - Raspunderea disciplinara a procurorilor - ID:03220 - Volum 47 pagini

Introducere

 

CAPITOLUL I. ROLUL, LOCUL ȘI FUNCȚIILE PROCURORULUI ÎNTR-UN STAT DE DREPT

1.1.Noțiunea, importanța și sarcinile procuraturii

1.2. Statutul juridic și structura procuraturii

1.3. Atribuțiile procurorului în instanța judecătorească

 

CAPITOLUL II. ASPECTE GENERALE PRIVIND RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ A PROCURORILOR

2.1. Evoluţia instituţiei responsabilităţii procurorilor în Republica Moldova

2.2. Principii generale ale răspunderii disciplinare a procurorilor

2.3. Elemente de drept comparat în domeniul procedurii disciplinare

 

CAPITOLUL III. ELEMENTE DE RĂSPUNDERE DISCIPLINARĂ A PROCURORILOR

3.1. Condițiile răspunderii disciplinare a procurorilor

3.2. Sancţionarea disciplinară a procurorilor de către autoritățile de drept

3.3. Procedura sancţionării disciplinare a procurorilor

 

Concluzii

Bibliografie

Anexe

Teza de licenta - Participarea procurorului în căile ordinare - ID:03219 - Volum 72 pagini

Introducere

 

Capitolul I Procurorul – partea acuzării în procesul penal

§ 1.1 Poziţia procesuală a procurorului în procesul penal

§ 1.2.Atribuţiile procurorului în instanţa judecătorească

 

Capitolul II Participarea procurorului în faţa primei instanţe

§ 2.1 Participarea procurorului la etapa pregătitoare

§ 2.2. Participarea procurorului la etapa cercetării judecătoreşti

§ 2.3. Discursul de învinuire a procurorului

 

Capitolul III Participarea procurorului în căile ordinare şi extraordinare de atac

§ 3.1 Apelul

§ 3.2 Recursul

§ 3.3. Recursul în anulare

§ 3.4. Revizuirea

 

Încheierea

Bibliografie

Teza de master - Regulile si practicile ce reglementeaza raspunderea si imunitatea generala a procurorilor - ID: 03218 - Volum 138 pagini

PRELIMINARII ..............4
RAPORT PRIVIND CERCETAREA IMUNITATEA ŞI RESPONSABILITATEA PROCURORILOR .........7

CAPITOLUL 1. IMUNITATEA PROCUROILOR .........11

1.1 Constituirea instituţiei imunităţii procurorilor în Republica Moldova ......... 11
1.2 Standarde internaţionale şi aspecte de drept comparat privind imunitatea procurorilor ......15
1.3 Reglementări naţionale vizând imunitatea procurorilor ............................... 27
1.4 Aspecte comparate cu alte funcţii publice în materie de imunitate .............. 45

CAPITOLUL 2. GENERALITĂŢI PRIVIND RESPONSABILITATEA PROCURORILOR ........49
2.1 Standarde internaţionale ale responsabilităţii procurorilor ......................... 49
2.2 Elemente de drept comparat privind responsabilitatea procurorului ........... 52
2.3 Evoluţia instituţiei responsabilităţii procurorilor în sistemul de drept al Republicii Moldova .....69
 
CAPITOLUL 3. RESPONSABILITATEA JURIDICĂ A PROCURORILOR ... 74
3.1 Răspunderea disciplinară a procurorilor ..................................................... 74
3.1.1 Condiţiile şi temeiurile răspunderii disciplinare a procurorilor .............. 74
3.1.2 Autoritatea cu drept de sancţionare disciplinară a procurorilor ............. 89
3.1.3 Procedura sancţionării disciplinare a procurorilor ................................. 95
3.2 Alte forme ale responsabilităţii juridice a procurorilor............................. 121
3.2.1 Răspunderea penală a procurorilor ....................................................... 121
3.2.2 Răspunderea patrimonială a procurorilor ............................................. 124
 
CONCLUZII ...............................................................................................131
RECOMANDĂRI ..........................................................................................135

Lucrare de curs - Dreptul financiar - ID:03217 - Volum 84 pagini

CAPITOLUL 1. Introducere în studiul dreptului 4
1.1 Organizarea ştiinţelor juridice in sistemul ştiinţelor 4
1.2 Ştiinţele juridice istorice. 5
1.3 Ştiinţele juridice de ramură. 6
1.4 Ştiinţele juridice ajutătoare (auxiliare) 7
1.5 Teoria generală a dreptului (Enciclopedia dreptului) 7
1.6 Originea, definirea şi accepţiunile noţiunii de drept 7
 
CAPITOLUL 2. Introducere in studiul dreptului financiar 10
2.1 Noţiunea, obiectul şi definiţia dreptului financiar 10
2.2 Izvoarele dreptului financiar 12
2.3 Delimitarea dreptului financiar în raport cu alte ramuri ale sistemului de drept 14
 
CAPITOLUL  3. Raportul juridic de drept financiar 19
3.1 Raportul juridic de drept financiar 19
3.3 Studiu comparativ între raportul juridic de drept financiar şi alte tipuri de raporturi juridice  22
 
CAPITOLUL 4. Bugetul public naţional 28
4.1 Istoric, noţiune, importanţă. 28
4.2 Funcţiile bugetului public naţional 30
4.3 Procedura bugetară. 31
4.4 Elaborarea bugetului de stat 32
4.5 Aprobarea şi adoptarea bugetului 33
4.6 Execuţia bugetară. 34
4.7 Răspunderea juridică în cadrul desfăşurării procedurii bugetare. 36
 
CAPITOLUL  5. Sistemul veniturilor şi cheltuielilor bugetare. 42
5.1 Veniturile bugetare. 42
5.2 Cheltuielile bugetare. 43
5.3 Dubla impunere – fenomen internaţional 45
5.4 Paradisurile fiscale. 47
 
CAPITOLUL  6. Procedura fiscală - impozitele şi taxele. 48
6.1 Fiscalitatea. 48
6.2 Impozitul 49
6.3 Clasificarea impozitelor 50
6.4 Taxele. 52
6.5 Funcţiile taxelor şi impozitelor 53
 
CAPITOLUL 7. Bugetele locale. 55
7.1 Noţiuni introductive. 55
7.2 Elaborarea şi adoptarea bugetelor locale. 55
7.3 Execuţia şi încheierea exerciţiului bugetelor locale. 57
 
CAPITOLUL  8. Bugetul asigurărilor sociale de stat 59
8.1 Noţiuni generale despre bugetul asigurărilor sociale de stat 59
8.2 Elaborarea, adoptarea şi execuţia bugetului asigurărilor sociale de stat 60
 
CAPITOLUL  9. Controlul financiar 65
 
CAPITOLUL  10. Evaziunea fiscală. 69
10.1 Consideraţii generale privind fenomenul de evaziune fiscală. 69
10.2 Efectele fenomenului de  evaziune fiscală. 72
10.2.1 Efectele economice ale fenomenului de  evaziune fiscală. 72
10.2.2 Efectele sociale ale fenomenului de  evaziune fiscală. 73
10.2.3 Efectele politice ale fenomenului de  evaziune fiscală. 74
10.2.4 Efectele fenomenului de  evaziune fiscală asupra formării veniturilor statului 74
 
CAPITOLUL  11. Răspunderea juridică în sfera dreptului financiar 77
11.1 Consideraţii generale privind răspunderea juridică. 77
11.2 Răspunderea penală. 78
11.3 Răspunderea contravenţională. 80
 
BIBLIOGRAFIE   83

Referat - Serviciul fiscal – rolul și locul în dreptul financiar - ID:03216 - Volum 13 pagini

Introducere…………………………………………………………………………………3

1. Noțiunea și obiectul dreptului financiar…………………….…………3

2. Rolul și locul serviciului fiscal în cadrul dreptului financiar….……………5

3. Privire general asupra serviciului fiscal al Republicii Moldova …………8

 

Concluzii ........................................................................................11

Bibliografie .....................................................................................12

Teza de licenta - Copiii în conflict cu legea - neglijați sau uitați - ID:03215 - Volum 75 pagini

1. SUMAR EXECUTIV
2. INTRODUCERE
3. METODOLOGIE
 
4. CADRUL LEGAL PRIVIND COPIII SUB VÎRSTA MINIMĂ DE RĂSPUNDERE PENALĂ
4.1 Copii în conflict cu legea aflaţi sub vîrsta răspunderii: definirea conceptului.
4.2 Standardele internaţionale referitoare la procedura aplicabilă copiilor sub vîrsta minimă de răspundere penală.
I. Preliminarii
II. Caracterul măsurilor aplicate copiilor sub vîrsta minimă de răspundere penală
III. Detenţia copiilor
4.3 Tratamentul copiilor sub vîrsta minimă la nivel european.
4.4 Cadrul legal naţional privind copiii în conflict cu legea aflaţi sub vîrsta minimă de răspundere penală
I. Acte normative cu caracter general
II. Acte normative cu caracter specific
4.5 Funcţionarea cadrului legal: studii de caz şi date statistice
 
5. SISTEMUL DE PROTECŢIE SOCIALĂ A COPILULUI CARE COMITE FAPTE PREJUDICIABILE SUB VÎRSTA MINIMĂ A RĂSPUNDERII PENALE.
5.1 Structurile responsabile şi analiza spectrului de servicii acordate copilului sub vîrsta minimă a răspunderii penale care comit fapte prejudiciabile
5.2 Colaborarea intersectorială şi eficienţa serviciilor
 
6. CADRUL INSTITUŢIONAL EXISTENT ÎN ASIGURAREA PROTECŢIEI COPILULUI SUB VÎRSTA MINIMĂ A RĂSPUNDERII PENALE
6.1 Structurile responsabile şi cadrul normativ de activitate a acestora;
6.2 Eficacitatea instituţiilor în asistenţa copilului sub vîrsta minimă a răspunderi penale
6.3 Cadrul de colaborare între instituţiile vizate şi sistemul de referire a beneficiarului sistemului de protecţie
6.4 Funcţionarea cadrului instituţional: studiu de caz
 
7. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI
 
BIBILIOGRAFIE

Referat - Asistența și consilierea minorilor în conflict cu legea la faza presentențială - ID:03214 - Volum 12 pagini

1. Aspecte generale privind probațiunea la faza presentențială ………………................3

2. Evaluarea inițială a minorilor aflat în conflict cu legea la faza presentențială……….5

3. Măsuri de consiliere și asistență a minorilor în conflict cu legea…………………………...8

 

Concluzii .................................................................................11

Bibliografie ..............................................................................12

Teza de master - Ghidul consilierului de probaţiune specializat în lucrul cu minorii - ID:03213 - Volum 138 pagini

Capitolul I. Noţiuni introductive privind justiţia juvenilă...........4
1.1. Copii delincvenţi.................................................................4
1.2. Standarde internaţionale privind justiţia juvenilă...................5
 
Capitolul II. Probaţiunea în privinţa copilului aflat în conflict cu legea penală.......13
2.1. Noţiunea de probaţiune........................................................13
2.2. Instituţia probaţiunii în legislaţia Republicii Moldova şi principiile probaţiunii ......14
2.3. Probaţiunea presentenţială în privinţa copilului aflat în conflict cu legea.......47
2.4. Probaţiunea sentenţială în privinţa copilului aflat în conflict cu legea penală......73
2.5. Procesul de asistenţă şi consiliere ............................................................87
2.6. Metode şi tehnici de lucru cu copiii supuşi probaţiunii.................................103
 
Capitolul III. Serviciul de probaţiune şi consilierul de probaţiune specializat în lucrul cu minorii.......115
3.1. Statutul personalului serviciului de probaţiune...................115
3.2. Activitatea consilierului de probaţiune specializat în lucrul cu minorii ......115
3.3. Parteneriate necesare în lucrul consilierului de probaţiune specializat în lucrul cu copilul aflat în conflict cu legea........118
3.4. Codul deontologic al consilierului de probaţiune.................125
 
Capitolul IV. Aspecte psihosociale ale probaţiunii în privinţa minorilor.............. 127
4.1. Profilul psihosocial al delincventului minor..........................127
4.2. Perioada tinereţii şi maturităţii ..........................................132

Teza de an - Tentativa de infracțiune - ID:03210 - Volum 41 pagini

Introducere

 

CAPITOLUL I. CONCEPT ȘI TRĂSĂTURI FUNDAMENTALE ALE TENTATIVEI

1.1. Conceptul și trăsăturile tentativei

1.2. Evaluarea istorică a instituţiei tentativei de infracțiune

1.2. Modalitățile tentativei de infracțiune și condițiile ei specifice

 

CAPITOLUL II. INCRIMINAREA ȘI SANCȚIONAREA TENTATIVEI DE INFRACȚIUNE

2.1. Specificul răspunderii penale în cazul încriminării tentativei de infracţiune

2.2. Modalitatea sancționării tentativei de infracțiune

 

Concluzii generale

Bibliografie

Referat - Tentativa şi formele ei - ID:03209 - Volum 15 pagini

Cuprinsul 1
Abrevieri 2
Bibliografie 3
Tentativa şi formele ei 4
 
1. Aspecte generale 4
2. Felurile tentativei 7
3. Infracţiuni la care tentativa nu este posibilă_ 10
4. Incriminarea şi sancţionarea tentativei 11
5. Depistarea şi împiedicarea producerii rezultatului 12

Teza de an - Tentativa - ID:03208 - Volum 43 pagini

Referat - Infracţiunea neconsumată. Conceptul formei - ID:03207 - Volum 16 pagini

I. Introducere

 

II. Pregătirea de infracţiune
1. Noţiunea şi tipurile actelor de pregătire
2. Caracteristica actelor de pregatire
3. Formele pregătirii de infracţiune
4. Concepţii în doctrina penală privind incriminarea actelor preparatorii
5. Incriminarea si sanctionarea pregatirii de infractiune

 

III. Tentativa
1. Noţiune şi semne caracteristice
2. Formele tentativei de infracţiune
3. Infracţiuni la care tentativa nu este posibilă
4. Incriminarea si sanctionarea tentativei

Teza de curs - Calificarea infractiunii - ID:03206 - Volum 37 pagini

Tema 1. Calificarea infracţiunii – operaţiune esenţială de aplicare a normelor penale
§1. Noţiunea şi definiţia calificării infracţiunii
§2. Regulile şi scopul calificării infracţiunii
 
Tema 2. Tipuri de calificări
§1. Calificarea oficială
§2. Calificarea doctrinară
 
Tema 3. Legea penală—baza juridică a calificării infracţiunii
 
Tema 4. Componenţa de infracţiune, instrument de calificare a acesteia
 
Tema 5. Calificarea elementelor obiective a infracţiunii
§1. Calificarea obiectului infracţiunii
§2. Calificarea laturii obiective a infracţiunii
 
Tema 6. Calificarea elementelor subiective a infracţiunii
§1. Calificarea laturii subiective a infracţiunii
§2. Calificarea după subiectul infracţiunii
 
Tema 7. Calificarea în cazul pluralităţii de infracţiuni
§1. Calificarea concursului de infracţiuni
§2. Calificarea recidivei
 
Tema 8. Calificarea în cazul concurenţei normelor
§1. Concurs de calificări
§2. Concurenţa între normele generale şi speciale
§3. Concurenţa între două norme speciale
§4. Concurenţa între parte şi întreg
 
Tema 9. Calificarea unor forme speciale ale infracţiunii
§1. Calificarea infracţiunii neconsumate
§2. Calificarea participaţiei
 
Încheiere
BIBLIOGRAFIE

Raport - Administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice în anul 2011 - ID:03205 - Volum 44 pagini

1. Scopurile şi principiile de bază ale administrării şi deetatizării proprietăţii publice.

2. Ajustarea cadrului legal şi bazei normative în domeniul administrării şi deetatizării proprietăţii publice de stat

3. Administrarea corporativă a întreprinderilor de stat şi societăţilor comerciale cu cotă majoritară de stat.

4. Deetatizarea proprietăţii publice.

5. Analiza economico-financiară a activităţii întreprinderilor cu capital integral sau majoritar de stat.

6. Eficienţa administrării de către organele centrale de specialitate a proprietăţii publice a statului.

7. Concluzii şi propuneri privind eficientizarea administrării şi deetatizării proprietăţii publice a statului

 
Anexe

Referat - Parteneriatul public-privat – alternativă în prestarea serviciilor de calitate - ID:03204 - Volum 19 pagini

Impactul parteneriatului public-privat asupra construcţiilor de locuinţe şi obiective de menire social-culturală la nivelul preturii Ciocana

1. Ponderea instituţiilor publice implicate în realizarea parteneriatului public-privat

2. Etapele realizării procesului de parteneriat public-privat privind construcţiile de locuinţe şi obiective de menire social-culturală la nivelul preturii Ciocana

3. Avantaje potenţiale ale parteneriatelor public-privat în vederea dezvoltării infrastructurii orașului Nisporeni

 

CONCLUZII şi RECOMANDĂRI

Teza de master - Parteneriatul public privat in organizarea si gestionarea serviciilor publice - ID:03203 - Volum 100 pagini

LISTA ABREVIERILOR .............3
INTRODUCERE .......................4
 
CAPITOLUL I. PARTENERIATUL PUBLIC PRIVAT: CONCEPT, ABORDĂRI, PERSPECTIVE ........11
1.1.Abordări conceptuale privind parteneriatul public privat ............................................ 11
1.2 Caracteristica şi funcţiile parteneriatului public privat ................................................ 15
1.3 Parteneriatul public privat în Uniunea Europeană şi aplicarea acestuia. .................... 24
 
CAPITOLUL II. PARTENERIATUL PUBLIC PRIVAT ÎN ORGANIZAREA ŞI GESTIONAREA SERVICIILOR PUBLICE ÎN REPUBLICA MOLDOVA ......37
2.1 Cadrul legal în domeniul parteneriatului public privat ................................................. 37
2.2. Implementarea parteneriatului public privat. ................................................................ 45
2.3 Proiectele parteneriatului public privat. ......................................................................... 52
 
CAPITOLUL III. SERVICIILE DE SĂNĂTATE ŞI PARTENERIATUL PUBLIC PRIVAT ÎN REPUBLICA MOLDOVA .......62
3.1 Caracteristica generală a situaţiei actuale în domeniul serviciilor de sănătate. .......... 62
3.2 Politicile în domeniul parteneriatului public privat în sfera sănătăţii. ......................... 73
3.3 Perspectivele parteneriatului public privat în domeniul sănătăţii ................................ 83
 
CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI ....................................................................................88
BIBLIOGRAFIE ............................................................................................................91
ANEXE .......................................................................................................................95
ANNOTATION ..............................................................................................................100

Teza de an - Implicațiile statului birocratic în deciziile din Administrația Publică - ID:03201 - Volum 20 pagini

1. Scurt istoric al apariției birocrației și definiția birocrației........................................3

2. Eficiența și funcționalitatea birocrației în concepția lui Max Weber..........................6

3. Trăsăturile birocrației moderne............................................................................7

4. Birocrația ca tip ideal, ca normă teoretică, în viziunea lui Max Weber......................8

5. Birocrația în viziunea sociologilor contemporani.......................................................8

6. Max Weber - birocrația ca ideal organizațional……………………………………10

7. Max Weber – birocrația ca fenomen social...........................................................11

8. Birocratismul......................................................................................................12

9. Tipul ideal de birocrație, în viziunea lui Max Weber................................................15

10. Factori ce asigură eficiența birocrației, în viziunea lui Max Weber.........................17

11. Studiu de caz: România - stat birocratic............................................................18

 

12. Concluzie.........................................................................................................19

13. Bibliografie.......................................................................................................20

Teza de an - Elaborarea deciziilor în instituţiile publice europene: birocraţia - ID:03200 - Volum 29 pagini

Decizia

1. Definitie..................................................................................3

2. Tipuri de decizie.....................................................................4

3. Decizia administrativa............................................................7

4. Elaborarea deciziilor..............................................................11

 

Institutiile europene

1. Institutiile europene..............................................................14

2. Curtea de Justitie...................................................................15

 

Birocratia

1. Definitie..............................................................................17

2. Caracteristici.......................................................................19

3. Tipologia birocratiei............................................................21

4. Combaterea birocratiei........................................................22

-PROGRAMUL DE MĂSURI pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul….…22

-Societatea informaţională în viziunea europeană………...….25

 

Bibliografie...........................................................................29