Elaborăm teze de licență la drept, teze de master în domeniul dreptului (drept civil, penal, constituțional, financiar etc.). Teze elaborate după cerințele antiplagiat.

Teza de licenta - Temeiurile, procedura şi locul pentru întocmirea certificatului de naştere în cazul cînd părinţii nu au fost căsătoriţi - ID:03240 - Volum 63 pagini

Introducere 
 
Capitolul I. Certificatul de naştere – dovadă a filiaţiei

1.1. Noţiuni introductive privind certificatul de naştere
1.2. Dovada maternităţii prin certificatul de naştere
1.3. Filiaţia faţă de tată a copilului din căsătorie
1.4. Paternitatea copilului din afara căsătoriei
 
Capitolul II. Temeiurile întocmirii certificatului de naştere în cazul când părinţii nu au fost căsătoriţi
2.1. Certificatul medical constatator al naşterii
2.2. Hotărârea judecătorească – temei de întocmire a certificatului de naştere
 
Capitolul III: Procedura şi locul întocmirii certificatului de naştere în cazul când părinţii nu au fost căsătoriţi
3.1. Procedura şi locul întocmirii certificatului de naştere în cazul când părinţii nu au fost căsătoriţi
3.2. Aspecte de jurisprudenţă
 
Încheiere
Bibliografie
Anexe

Teza de licenta - Mecanismul legal de încheiere a contractelor în formă electronică - ID:03239 - Volum 66 pagini

Cuvinte – cheie ………3
Introducere………………5
 
Capitolul I. Particularitățile încheierii contractelor prin mijloace electronice

1.1 Comerțul electronic…………………………………………………9
1.2 Contractul ca manifestare a voinței juridice………12
1.3 Înscrisul în formă electronică………………………………16
1.4 Contractul în forma electronică: specie de contract sau tehnică de a contracta……19  

Capitolul II. Date privind încheierea contractelor prin mijloace electronice
2.1 Abordări doctrinare în definirea contractului în forma electronică………22
2.2 Legea aplicabilă încheierii contractului…………………………………………25
2.3. Dinamica unui contract în formă electronica………………………………28
2.4 Clasificarea contractelor în forma electronica ……………………………31
2.5 Identitatea contractanților și valabilitatea consimțămîntului………36  

Capitolul III. Elementele și trăsăturile esențiale ale contractelor încheiate prin mijloace electronice
3.1 Momentul și locul încheierii contractului ………39
3.2 Caracteristicile comunicărilor electronice și plăților contractelor încheiate prin mijloace electronice……43
3.3 Validitatea contractelor încheiate prin mijloace electronice si contractele ce nu pot fi incheiate prin mijloace electronice…46
3.4 Dovada contractului electronic și efectele tiputilor semnăturilor electronice ………49
3.5 Delimitarea contractului în forma electronica de contractul încheiat prin mijloace electronice……52  

Capitolul IV. Securitatea și răspunderea în materia încheierii contractelor prin mijloace electronice
4.1 Probleme și recomandări internaționale în materia contractelor încheiate prin mijloace electronice………54
4.2 Unele consideraţii privind securitatea comerţului electronic și răspunderea……….58
 
Concluzie………………61
Bibliografie……………64

Teza de an - Instituţia descendenţilor şi modul de venire la moştenire în Republica Moldova şi România - ID:03238 - Volum 42 pagini

Introducere
 
Capitolul I. Condiţiile descendenţilor în Republica Moldova şi România

1.1. Capacitatea de a moşteni în Republica Moldova şi România
1.2. Vocaţia la moştenire
1.3. Nedemnitatea succesorală
 
Capitolul II. Modul de venire la moştenire în Republica Moldova şi România
2.1. Principiile devoluţiunii legale
2.2. Rezerva succesorală
 
Capitolul III. Clasele de descendenţi în Republica Moldova şi România
3.1. Clasele de descendenţi în Republica Moldova
3.2. Clasele de descendenţi în România 
 
Concluzii
Bibliografie

Portofoliu - Supunerea la Sclavie - ID:03237 - Volum 25 pagini

Note conceptuale și istoricul apariției sclaviei

Sclavia ca comerț negru
Mișcările de abolire a sclaviei
Abolirea sclaviei în SUA
Interzicerea sclaviei prin prisma normelor declarației drepturilor omului
Interzicerea sclaviei prin prisma prevederilor CEDO
Prevederile legislației RM cu privire la sclavie
Munca forţată şi traficul de fiinţe umane
Strategiile UE în vederea combaterii sclaviei
Traficul de fiinţe umane ca o formă de sclavie modernă
Les maquiladoras O forma de sclavie moderna
Munca forţată sau neremunerată, forme ale sclaviei moderne Studiu de caz
Sclavia în contemporanietate, realitate tristă
Sclavia sexuală în RM extras din surse mass-media
Aspecte practice ale combaterii sclaviei în RM
Realități contemporane a formelor de sclavie în România
Sclavia moderna
Sclavia actuală în statele comunitare 
Hotărîri CEDO în materia sclaviei
Ziua Internaţională pentru abolirea sclaviei  
Eliberarea din sclavie în dreptul penal roman
Date statistice ale victemelor sclaviei

Referat - Regulile generale și cele speciale ale comportamentului funcționarului polițist - ID:03235 - Volum 18 pagini

Introducere 
 
1. Imaginea funcției și principiile care guvernează conduita profesională a polițistului
2. Prezentarea comportamentului polițistului
3. Modul de prezentare, legitimare şi comportamentul colaboratorului de poliţie aflat în exerciţiul funcţiunii
4. Principalele reguli de ținută și comportament a poliţiştilor în societate
 
Concluzii
Bibliografie

Teza de master - Asistența psihologică a minorilor în proces penal. Concept și utilitate - ID:03234 - Volum 81 pagini

Introducere ……3 

Cap. I Noțiuni generale referitoare la psihologia juridică 

1.1 Noțiuni generale cu privire la psihologia juridică ………………6
1.2 Conexiunea psihologiei judiciare cu alte științe……………………14
1.3 Obiect, metodologie și metode ale psihologiei juridice ……20 
 
Cap. II Psihologia juridică în cadrul procesului penal
2.1 Analiza psihologică a actului infracțional ………27
2.2 Particularitățile psihologice ale diferitor categorii de infractori …………35
2.3 Consecințele psihologice în cadrul și în urma procesului penal …………42 

Cap. III Asistența psihologică a minorilor în cadrul procesului penal 
3.1 Genurile infracțiunilor comise de minori și profilaxia psihologică a acestora ……….....51
3.2 Psihologia în raport cu particularitățile de vîrstă a minorilor și ale delicvenței juvenile..58
3.3 Factorii psihologici implicaţi in determinarea comportamentului delincvent al minorilor..64
3.4 Particularităţile psihologice ale cercetării juridice a infracţiunii comise de minori………70
 
Concluzii ………………75
Bibliografie …………78
 

Teza de licenta - Arestul preventiv şi arestul la domiciliu - ID:03233 - Volum 85 pagini

Introducere 
 
Capitolul I. Conotaţii generale cu privire la măsurile preventive
1.1. Aspecte introductive privind măsurile preventive. Noţiunea şi importanţa
1.2. Clasificarea şi tipurile măsurilor preventive
1.3. Garanţii normative în materia asigurării dreptului la libertate 

Capitolul II. Consideraţii generale privind măsurile preventive de arestare
2.1. Noţiuni introductive privind arestul preventiv. Aspecte practice
2.2. Conotaţii generale privind arestul la domiciliu. Aspecte practice
2.3. Principiile aplicării măsurilor preventive de arestare 
 
Capitolul III. Particularităţile arestului preventiv şi arestului la domiciliu. Aspecte de drept comparat
3.1. Aspecte materiale privind arestul preventiv şi arestul la domiciliu. Aspecte de drept comparat
3.2. Aspecte procedurale privind arestul preventiv şi arestul la domiciliu. Aspecte de drept comparat
3.3. Particularităţile aplicării arestului preventiv şi arestului la domiciliu în privinţa copiilor minori 
 
Concluzii şi recomandări
Bibliografie

Teza de an - Ofiţerul de urmărire penală al Republicii Moldova - ID:03232 - Volum 39 pagini

Introducere 
 
Capitolul I. Conotaţii teoretice privind ofiţerul de urmărire penală

1.1. Noţiuni introductive privind sistemul organelor de urmărire penală
1.2. Noţiunea de ofiţer de urmărire penală. Statutul ofiţerului de urmărire penală
1.3. Competenţa ofiţerului de urmărire penală
1.4. Organizarea activităţii ofiţerului de urmărire penală 
 
Capitolul II. Drepturile, obligaţiile şi atribuţiile ofiţerului de urmărire penală
2.1. Drepturile ofiţerului de urmărire penală
2.2. Obligaţiile ofiţerului de urmărire penală
2.3. Atribuţiile ofiţerului de urmărire penală în procesul penal
2.4. Abţinerea şi recuzarea ofiţerului de urmărire penală 
 
Capitolul III. Serviciul în organele de urmărire penală. Aspecte de drept comparat
3.1. Numirea şi eliberarea din funcţie a ofiţerului de urmărire penală
3.2. Răspunderea ofiţerului de urmărire penală
3.3. Aspecte de drept comparat privind ofiţerul de urmărire penală 
 
Concluzii şi recomandări
Bibliografie

Teza de licenta - Notiunea si Sistemul Procesului Civil si ale Dreptului Procesual Civil - ID:03231 - Volum 99 pagini

Capitolul I.CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND JUSTIŢIA ÎN STATUL DE DREPT . .4 
 
Capitolul II. PROCESUL CIVIL, MIJLOC DE REALIZARE A JUSTIŢIEI ÎN PRICINILE CIVILE 

Secţiunea I . CONSIDERAŢII GENERALE ASUPRA JUSTIŢIEI ŞI SARCINILOR EI.. 11 
Secţiunea a II-a. ACTUL JURISDICŢIONAL . . .. . . . . 14 
§ 1. Criteriul formal .. . .. . .. 15
§ 2. Criteriul funcţional . .. . . . .. 17 
§ 3. Criteriul organic .. . .. . .. 18 
Secţiunea a III-a. DEFINIREA PROCESULUI CIVIL . .. 20 
 
Capitolul III . DREPTUL PROCESUAL CIVIL ÎN SISTEMUL DREPTULUI ROMÂNESC 
Secţiunea I. NOŢIUNEA DREPTULUI PROCESUAL CIVIL .. 25 
Secţiunea a II-a. OBIECTUL DREPTULUI PROCESUAL CIVIL . .. 31 
Secţiunea a III-a. NATURA DREPTULUI PROCESUAL CIVIL.. . . 34 
Secţiunea a IV-a. LEGĂTURA DREPTULUI PROCESUAL CIVIL CU ALTE RAMURI DE DREPT .. . .. . .. 36 
§1.Dreptul procesual civil şi dreptul constituţional . .. 37 
§2. Dreptul procesual civil şi dreptul material civil .. . 38 
§3. Dreptul procesual civil şi dreptul administrativ .. . 39 
§4. Dreptul procesual civil şi organizarea judecătorească 41
§5. Dreptul procesual civil şi dreptul comercial .. . .. 41 
§6. Dreptul procesual civil şi dreptul procesual penal. .43 
Secţiunea a V-a. IZVOARELE DREPTULUI PROCESUAL CIVIL .. 46 
§1. Constituţia .. . .. . .. . 46 
§2. Legile .. . .. . .. . 48 
§3. Alte acte normative subordonate legii. . .. . . . 52 
§4. Practica judiciară .. . .. . .. . 52 
 
Capitolul IV. NORMELE DE PROCEDURĂ CIVILĂ 
Secţiunea I. CONSIDERAŢII GENERALE. NOŢIUNE. . .. . . 55 
Secţiunea a II-a. CLASIFICAREA NORMELOR DE PROCEDURĂ CIVILĂ .. . .. . .. . 56 
§1. Funcţie de obiectul normelor . . .. . . . .. 56 
§2. Funcţie de sfera de aplicare a normelor .. . .. . 60 
§3. Funcţie de caracterul conduitei pe care o prescriu .. 63
Secţiunea a III-a. ACŢIUNEA NORMELOR DE PROCEDURĂ CIVILĂ 69 
§1. Dreptul procesual civil şi timpul . . .. . . . .. 69 
1.1. Normele de procedură civilă în timp .. . .. . .. 69 
► evoluţia normelor procesuale civile în timp .. . 69 
► aplicarea normelor procesuale civile în timp. .. 70 
1.2. Reflectarea timpului în normele de procedură civilă . 80 
§2. Dreptul procesual civil şi spaţiul .. . .. . .. . 82 
2.1. Normele de procedură civilă în spaţiu .. . .. . . 83 
● sub aspect intern .. . .. . .. . 83 
● sub aspect internaţional . . .. . . . .. 86 
► Reunoaşterea hotărârilor străine . .. . . . .. 91 
► Executarea hotărârilor străine . . .. . .. . . 93 
2.2. Reflectarea spaţiului în normele de procedură civilă. 94 
§3. Acţiunea normelor de procedură civilă asupra persoanelor .. . .. . .. . 95 
 
Bibliografie. . . . .. . .. 97

Teza de licenta - Securitatea și sănătatea în muncă – condiții obligatorii ale angajaților în acest domeniu - ID:03229 - Volum 69 pagini

Introducere ……………3  

Cap. I Aspecte introductive privind securitatea și sănătatea în muncă

1.1 Noțiuni de bază în materia securității și sănătății în muncă ……6 
1.2 Modalitatea de instruire ……….12 
1.3 Răspunderea părților pentru încălcarea securității și sănătății în muncă …18 
 
Cap. II Securitate și sănătate în muncă ca condiție obligatorie
2.1 Drepturile și obligațiile angajatorului/angajatului în materia securității și sănătății în muncă………24 
2.2 Cadrul juridic național și internațional ce reglementează normele securității și sănătății în muncă………31 
2.3 Modalitatea și organele de control în vederea respectării legislației în domeniul securității și sănătății în muncă………37 

Cap. III Aspecte comparate ale condițiilor obligatorii ce țin de securitatea și sănătatea în muncă
3.1 Reglementările juridice generale în domeniul securității și sănatății în muncă în statele comunitare………43 
3.2 Structura sistemului legislative comunitar privind securitatea și sănătatea în muncă ………49 
3.3 Măsurile de prevenire și de supraveghere a angajaților în domeniul securității și sănatății în muncă în statele comunitare și Republica Moldova ……55 
 
Concluzii………………64
Bibliografie……………67

Teza de licenta - Cercetarea urmelor de natură biologică umană - ID:03228 - Volum 57 pagini

Introducere 

Capitolul I. Conotaţii teoretice privind urmele homeoscopice

1.1. Aspecte introductive privind urmele homeoscopice în criminalistică
1.2. Clasificarea urmelor homeoscopice
1.3. Reguli generale privind descoperirea, fixarea şi ridicarea urmelor homeoscopice  

Capitolul II. Cercetarea urmelor de natură piloasă umană
2.1. Consideraţii generale privind urmele de natură piloasă
2.1. Descoperirea, fixarea şi ridicare urmelor de păr de proveniență umană
2.1. Expertiza criminalistică a firelor de păr de proveniență umană  

Capitolul III: Cercetarea urmelor de sînge
3.1. Aspecte introductive privind urmele de sînge
3.2. Descoperirea, fixarea şi ridicarea urmelor de sînge
3.3. Expertiza criminalistică a urmelor de sînge 

Capitolul IV. Cercetarea urmelor ce rezultă din procesul fiziologic uman
4.1. Urmele de salivă şi particularitățile cercetării acestora
4.2. Urmele de spermă și particularitățile cercetării acestora
4.3. Urmele de urină și particularitățile cercetării acestora
4.4. Cercetarea altor urme de natură biologică umană 
 
Concluzii şi recomandări
Bibliografie
Anexe.

Teza de licenta - Rolul stagiului de cotizare în realizarea dreptului la pensie a cetăţenilor Republicii Moldova - ID:03227 - Volum 75 pagini

Introducere 
 
1. Aspecte introductive privind stagiul de cotizare în vederea realizării dreptului la pensie

1.1 Noțiuni generale privind stagiul de cotizare prin prisma dreptului muncii
1.2 Contractul individual de munca - premisă speciala a dreptului la pensie
1.3 Aspecte generale ale stagiului de cotizare și calcularea acestuia
1.4 Organele abilitate ce efectuează stabilirea şi plata pensiilor
 
2. Caracterizarea generală a sistemului naţional de asigurare cu pensii
2.1. Noţiunea şi particularităţile pensiei pentru limită de vîrstă
2.2 Condiţiile stabilirii pensiei pentru limită de vîrstă
2.3. Pensia pentru limita de vîrstă stabilită în condiţii generale și condiții avantajoase
2.4 Stabilirea, calcularea și plata pensiei pentru limită de vîrstă
 
3. Aspecte comparate ale dreptului la pensionare prin prisma practicii Republicii Moldova şi Uniunii Europene
3.1 Acordurile privind asigurările sociale încheiate între Republica Moldova şi alte state
3.2 Pensia pentru limită de vîrstă în statele comunitare
3.3 Analiza comparativă a politicilor sociale din Uniunea Europeană şi cele din Republica Moldova
3.4 Analiza practicii Republicii Moldova in domeniul stagiului de cotizare in realizarea dreptului la pensie a cetăţenilor RM
 
4. Concluzii
 
Bibliografie
Anexe

Teza de licenta - Securitatea și sănătatea în muncă – condiții obligatorii ale angajaților în acest domeniu - ID:03226 - Volum 72 pagini

Introducere…………3 
 
Сap. I. Noțiuni introductive privind dreptul salariaților la securitatea și sănătatea muncii 

1.1. Evoluția preocupărilor și a reglementărilor în domeniul securității și sănătății în muncă….7
1.2. Cadrul juridic național și internațional ce reglementează normele securității și sănătății în muncă………12
1.3. Răspunderea juridică a părților în cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligațiilor de organizare a securității muncii. ……18 
 
Cap. II Securitate și sănătate în muncă ca condiție obligatorie a procesului de muncă 
2.1. Drepturile și obligațiile angajatorului/angajatului în materia securității și sănătății în muncă………25
2.2 Măsurile de prevenire și de supraveghere a angajaților în domeniul securității și sănătății în muncă. ……32
2.3 Modalitatea de instruire a salariaților în domeniul enunțat. ………41
2.4 Inspectoratul de Stat al Muncii – autoritatea de bază cu atribuţii de supraveghere şi control în domeniul securităţii şi sănătăţii muncii……47
2.5 Controlul obştesc ca una dintre formele controlului asupra respectării legislaţiei muncii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă……50
 
Cap. III Aspecte comparate ale condițiilor obligatorii ce țin de securitatea și sănătatea în muncă 
3.1 Reglementările juridice generale în domeniul securității și sănatății în muncă în statele comunitare…54
3.2 Structura sistemului legislativ privind securitatea și sănătatea în muncă în statele europene………60 
 
Concluzii………66
Bibliografie…………69

Teza de licenta - Criminalitatea informatica in Republica Moldova - ID:03225 - Volum 74 pagini

LISTA ABREVIERILOR

INTRODUCERE

 

CAPITOLUL I. ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND FENOMENUL CRIMINALITĂȚII INFORMATICE

1.1.Bаzele conceptuаle ale criminаlității informаtice

1.2. Anаlizа fenomenului criminаlității informаtice în legislаțiа penаlă internаționаlă

1.3. Clаsificаreа infrаcțiunilor informаtice

 

CAPITOLUL II. REGLEMENTAREA JURIDICĂ A INFRACȚIUNILOR INFORMATICE ÎN LEGISLAȚIA REPUBLICII MOLDOVA

2.1. Istoricul incriminării infrаcţiunilor informаţionаle în legislаţiа penаlă а Republicii Moldovа

2.2. Cаrаcterizаreа generаlă а infrаcţiunilor din domeniul informаticii

2.3. Aspecte juridice privind criminаlitаteа informаtică în Republicа Moldovа

 

CAPITOLUL III. ASPECTE PRIVIND INVESTIGAREA CRIMINALITĂȚII INFORMATICE ÎN REPUBLICA MOLDOVA

3.1. Moduri de operаre frecvent întâlnite în criminаlitаteаinformаtică

3.2. Metodologii de investigаre criminаlistică а sistemelor informаtice

3.3. Măsuri de prevenire și combаtere а criminаlității informаtice

 

CONCLUZII GENERALE

BIBLIOGRAFIE

ANEXE

DECLARAŢIA CU PRIVIRE LA ASUMAREA RĂSPUNDERII

Teza de master - Producerea, Importul, Comercializarea sau Punerea Ilegala la Dispozitie a Mijloacelor Tehnice sau Produselor Program - ID:03224 - Volum 107 pagini

Introducere.........4

 

Capitolul I. CONSIDERAŢII GENERALE REFERITOR LA INFRACŢIUNILE INFORMATICE.......8

§1. Istoricul incriminării infracţiunilor informaţionale în legislaţia penală a Republicii Moldova şi elemente de drept comparat.....8

§2. Abordări conceptuale privind criminalitatea informatică şi sediul normativ de incriminare.....32

§3. Caracterizarea generală a infracţiunilor din domeniul informaticii şi telecomunicaţiilor.......43

 

Capitolul II: ANALIZA JURIDICO-PENALĂ A INFRACŢIUNII DE PRODUCERE, IMPORT, COMERCIALIZARE SAU PUNERE ILEGALĂ LA DISPOZIŢIE A MIJLOACELOR TEHNICE SAU PRODUSELOR PROGRAM.......54

§ 1. Obiectul infracţiunii...............................................................................54

§ 2. Latura obiectivă a infracţiunii................................................................58

§ 3. Latura subiectivă a infracţiunii...............................................................70

§ 4. Subiectulinfracţiunii..............................................................................76

 

Capitolul III: ANALIZA CRIMINOLOGICĂ A INFRACŢIUNII DE PRODUCERE, IMPORT, COMERCIALIZARE SAU PUNERE ILEGALĂ LA DISPOZIŢIE A MIJLOACELOR TEHNICE SAU PRODUSELOR PROGRAM......79

§ 1. Cauzele şi condiţiile de comitere a infracţiunii......................................79

§ 2. Personalitatea infractorului.....................................................................88

§ 3. Măsuri de prevenire şi combatere a infracţiunii.....................................94

 

Concluzii şi recomandări.............................................................................100

Bibliografie...................................................................................................103

Referat - Criminalitatea informatica - ID:03223 - Volum 10 pagini

Introducere
1. Aspecte generale privind internetul şi criminalitatea informatică
2. Aspecte juridice privind criminalitatea informatică
3. Criminalitatea informatică în Republica Moldova
4. Aspecte juridice privind criminalitatea informatică în Republica Moldova
 
Referinte

Teza de licenta - Aspecte Privind Urmarirea Penala in Cazul Infractiunilor de Criminalitate Informatica - ID:03222 - Volum 50 pagini

INTRODUCERE 3

 

CAPITOLUL I - ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND FENOMENUL DE CRIMINALITATE INFORMATICĂ 4

1.1. Aspecte introductive 4

1.2. Noţiunea de criminalitate informatică 4

1.3. Clasificarea infracţiunilor informatice 5

1.4. Rolul computerului în comiterea infracţiunilor 5

1.5. Analiza juridică generală a infracţiunilor informatice 6

1.6. Principalele organizaţii internaţionale şi regionale 7

 

CAPITOLUL II – REGLEMENTAREA JURIDICĂ NAŢIONALĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ A CRIMINALITĂŢII INFORMATICE 9

2.1. Cadrul general privind infracţiunile informatice în sistemul românesc 9

2.2. Reglementarea infracţiunilor informatice în Convenţia Consiliului Europei privind criminalitatea informatică 13

2.3. Caracterul transnaţional al criminalităţii informatice şi dificultăţile ce decurg din acesta 14

 

CAPITOLUL III - ASPECTE PRIVIND INVESTIGAREA CRIMINALISTICĂ A INFRACŢIUNILOR INFORMATICE 16

3.1. Moduri de operare frecvent întâlnite în criminalitatea informatică 16

3.1.1. Atacuri bazate pe software asupra sistemelor informatice 16

3.1.2. Atacuri asupra reţelelor şi sistemelor informatice 16

3.1.3. Metode de ascundere a datelor informatice 19

3.2. Aspecte metodologice privind investigarea criminalistică 19

3.3. Metodologii de investigare a infracţiunilor informatice 21

3.4. Particularităţi privind percheziţia calculatorului şi cercetarea la faţa locului în cazul infracţiunilor informatice 22

3.5. Particularităţi privind investigarea traficului de reţea şi a internetului 25

 

CAPITOLUL IV - ASPECTE DE DREPT PROCESUAL PENAL PRIVIND INFRACŢIUNILE INFORMATICE 29

4.1. Aspecte introductive privind urmărirea penală 29

4.2. Desfăşurarea urmăririi penale în cazul infracţiunilor informatice 31

4.3. Unele aspecte privind cazuistică înregistrată în România 42

4.4. Infracţiunile informatice din Noul Cod Penal 45

 

CONCLUZII 49

BIBLIOGRAFIE 50

Referat - Obligația de a duce evidența contabilă - ID:03221 - Volum 17 pagini

Introducere………3

 

1. Noțiuni privind evidența contabilă și rolul ei în sistemul informațional …..3

2. Organizarea evidenței contabile la întreprindere………………………..…4

3. Obligativitatea ținerii evidenței contabile în Republica Moldova…………..6

 

Concluzii………………8

Bibliografie .........9