Teze de licență în domeniile turism/ industrie hotelieră; teze de master în turism și servicii hoteliere; proiecte de an, rapoarte de practică în Moldova.

Raportul de practică la agenția de turism Tez Tour SRL

Introducere
 
Capitolul I : Prezentarea întreprinderii ‘’TEZ-TOUR’’ S.R.L.
1.1 Istoricul agenţiei ”TEZ-TOUR”S.R.L
1.2 Date generale privind agentia de turism ”TEZ TOUR” S.R.L
1.3 Principalele avantaje ale agenţiei ”TEZ-TOUR”S.R.L
1.4 Aprecieri şi premii ”TEZ-TOUR”S.R.L
1.5 Proiecte corporative
 
Capitolul II: Organizarea internă a întreprinderii ‘’TEZ-TOUR’’S.R.L
2.1 Personalul şi atribuţiile acestora
2.2 Destinațiile turistice de baza
 
Capitolul III: Piaţa întreprinderii ’’TEZ-TOUR’’ S.R.L.
3.1 Furnizorii întreprinderii ”TEZ TOUR” S.R.L
3.2 Intermediarii întreprinderii ”TEZ-TOUR” S.R.L
3.3 Clienţii întreprinderii ”TEZ-TOUR” S.R.L
3.4 Concurenţa întreprinderii ”TEZ-TOUR” S.R.L
 
Concluzii
Bibliografia
 
ID: 02625
Volum: 22 pagini
 

Raport practica de licență la SC Oldinex Tur

INTRODUCERE............................................................2

 

1. NOŢIUNEA DE TURISM SI AGENŢIE DE TURISM..…………4

2. CARACTERISTICA GENERALĂ ŞI ACTELE PRINCIPALE DIN CADRUL ACTIVITĂȚII S.R.L-ului„OLDINEX-TUR”.....5

3. ANALIZA AMPLASAMENTULUI INTREPRINDERII..................................10

4. ORGANIGRAMA, ANALIZA SI DOTARILE TEHNICO-MATERIALE ALE INTREPRINDERII.....11

5. INSUSIREA TEHNICII DE INDEPLINIRE A DOCUMENTAŢIEI TURISTICE......17

6. FORMELE DE TURISM ŞI OFERTELE PROPUSE DE AGENȚIA „OLDINEX-TUR”......21

7. UTILIZAREA RESURSELOR NATURALE ŞI ANTROPICE IN EFECTUAREA TRASEELOR TURISTICE........28

8. STUDIUL OFERTEI DE SERVICII ALE AGENŢIEI DE TURISM.................32

9. STUDIUL UTILIZĂRII POTENŢIALULUI ETNOGRAFIC AL SATELOR MOLDOVENESTI IN SCOPUL FORMARII UNEI NOI RUTE TURISTICE....34

10. ANALIZA FINANCIARA A INTREPRINDERII………………………..….36

11. ÎNSUȘIREA TEHNICILOR ȘI METODICII DE VÂNZARE….......40

 

CONCLUZII……………………………………………………………….……45

BIBLIOGRAFII……………………………………….....................46

 

ID: 02624

Volum: 46 pagini

Raport de practica la agenția de turism Condor Tourism

Introducere

 

Capitolul I. Prezentarea organizației

1.1. Istoricul agenției de turism Condor Tourism

1.2. Date generale privind activitatea agenției de turism

1.3. Actele principale din cadrul activității agenției de turism Condor Tourism

 

Capitolul II. Organizarea internă a agenției de turism Condor Tourism

2.1. Managementul agenției de turism

2.2. Personalul agenției de turism

2.3. Oferta agenției de turism

 

Capitolul III. Piața agenției de turism

 

Concluzii

Bibliografie


ID: 02623

Volum: 27 pagini

 

Referat - Republica Moldova. Destinație turistică

 

ID: 02622

Volum: 16 pagini

 

 

Cadrul natural - resurse naturale

Turismul de interes special

Conştientizarea importanţei turismului

Promovarea investiţiilor

Cadrul normativ

Turismul în anii 2003-2015 - Prognozări de ordin general

 
Concluzii
Bibliografie

 

 

Teza de licenta - Dezvoltarea turismului intеrn in Republica Moldova - ID:02621 - Volum 71 pagini

INTRODUCЕRЕ

CAPITOLUL I. Dеscriеrе gеnеrală a Rеpublicii Moldova

1.1. Particularitațilе fizico-gеograficе a Rеpublicii Moldova
1.2. Aspеctе dеmograficе
1.3. Еvaluarеa mеdiului cultural
1.4. Nivеlul dе dеzvoltarе social-еconomic al țării

CAPITOLUL II. Impactul dеzvoltării turismului intеrn
2.1. Principiilе și obiеctivеlе dеzvoltării turismului
2.2. Importanța turismului pеntru еconomia mondială
2.3. Еvoluția turismului în Republica Moldova
2.4. Republica Moldova-dеstinațiе turistică. Potеnțial еxistеnt

CAPITOLUL III. Planul dе acțiuni dе dеzvoltarе a turismului intеrn a Rеpublicii Moldova
3.1. Dеzvoltarеa bazеi tеhnico-matеrialе a turismului și crеarеa infrastructurii turisticе
3.2. Rеglеmеntarеa și organizarеa activității turisticе

CONCLUZII ȘI PROPUNЕRI
BIBLIOGRAFIЕ

Teza de licenta - Resursele Biologice in Republica Moldova - ID:02620 - Volum 91 pagini

INTRODUCERE 2

Capitolul I. CADRUL NATURAL - ASPECTE GENERALE 4

Capitolul II. RESURSELE NATURALE. NOŢIUNE. CLASIFICARE 19

Capitolul III. RESURSELE VEGETALE 27

3.1. Resursele forestiere 30
3.2. Resursele de vegetaţie de pajişte şi luncă 49
3.3. Resursele de vegetaţie acvatică şi palustră 55
3.4. Protecţia resurselor vegetale 58

Capitolul IV. RESURSELE FAUNISTICE 63
4.1. Resursele cinegetice 73
4.2. Resursele piscicole 76
4.3. Protecţia resurselor faunistice 84

CONCLUZII 85
BIBLIOGRAFIE 88

Proiect de specialitate - Tendinte de dezvoltare a turismului de afaceri - ID:02619 - Volum 21 pagini

Introducere...........................................3

CAPITOLUL 1. Turismul de afaceri. Concepții

1.1. Turismul de afaceri: concepții, defeniții..........5
1.2. Formele turismului de afaceri........................7
1.3. Participanții pieței turismului de afaceri..........9

CAPITOLUL 2. Tendințe pe piața naționala a turismului de afaceri
2.1 Evoluția turismului de afaceri............................11
2.2 Tendințe pe piața R.M. in turismul de afaceri......12
2.3 Conferințe si expoziții: caracteristici, deficiențe, direcții strategice.................17

Concluzie.............................................................19
Anexe.................................................................20
Bibliografie.........................................................21

Proiect - Patrimoniul cultural al Republicii Moldova - de la realitate la necesitate - ID:02618 - Volum 130 pagini

Cuvânt înainte (Ion Ștefăniță).....................................................4
Prefaţă (Tamara Nesterov)..........................................................6

Sergiu Musteață. Patrimoniul cultural al Republicii Moldova – probleme de legislaţie şi management.....16
Monumente ale arhitecturii locative.................................................................................................38
Monumente de arhitectură civilă.....................................................................................................67
Monumente de arhitectură religioasă..............................................................................................81
Mănăstiri......................................................................................................................................81
Biserici........................................................................................................................................88
Monumente de arhitectură industrială şi a instalaţiilor tehnice populare............................124
Monumente ale arhitecturii defensive..............................................................................................128

Teza de licenta - Analiza structurii etnice a Republicii Moldova - ID:02615 - Volum 78 pagini

Aсtսalitatеa tеmеi

СAPITОLUL I. ЕVОLUŢIЕ. SFIDĂRI ŞI PЕRSPЕСTIVЕ

1.1. Spесifiсսl еtnо-сսltսral al Rеpսbliсii Mоldоva înaintеa dесlarării indеpеndеnțеi
1.2. Prоblеma idеntifiсării սnеi idеi naţiоnalе
1.3. Соmpоnеnţa naţiоnală a pоpսlaţiеi Rеpսbliсii Mоldоva la еtapa aсtսală

СAPITОLUL II. СОNFLIСTЕLЕ ЕTNIСЕ
2.1. Сaսzеlе соnfliсtеlоr еntiсе din spațiսl pоstsоviеtiс. Сazսl Rеpսbliсii Mоldоva
2.2. Rоlսl statսlսi-naţiоnal în sоlսţiоnarеa prоblеmеlоr intеrеtniсе şi nесеsitatеa intеgrării minоrităţilоr naţiоnalе în mеdiսl naţiоnal aսtоhtоn
2.3. Rоlսl соmսnității intеrnațiоnalе în mеdiеrеa соnfliсtеlоr еtniсе

СAPITОLUL III. DRЕPTURILЕ PЕRSОANЕLОR APARȚINÂND MINОRITĂȚILОR NAȚIОNALЕ
3.1. Abоrdarеa prоblеmеi drеptսrilоr minоritățilоr națiоnalе prin prisma drеptսlսi intеrnațiоnal
3.2. Aspесtеlе tеritоrialе alе aսtоdеtеrminării
3.3. Prоblеma grսpսrilоr еntiсе în Еսrоpa – instrսmеntе praсtiсе dе prоtесțiе pоzitivă

СОNСLUZII ȘI PRОPUNЕRI
BIBLIOGRAFIE

Teza de licenta - Tendintele de dezvoltare ale turismului de litoral in Florida - ID:02614 - Volum 64 pagini

Introducere

CAPITOLUL 1. ASPECTE TEORETICE PRIVIND DEZVOLTAREA TURISMULUI DE LITORAL

1.1. Turismul de litoral: concepte și evoluție
1.2. Particularitățile turismului de litoral
1.3. Analiza destinațiilor turistice ale turismului de litoral mondial

CAPITOLUL II. CARACTERISTICA DEZVOLTĂRII TURISMULUI DE LITORAL ÎN SUA
2.1. Analiza economico-socială a SUA
2.2. Activitatea turistică a SUA. Evoluție și perspective
2.3. Analiza potențialului turistic de litoral

CAPITOLUL III. PERSPECTIVELE DE DEZVOLTARE A TURISMULUI DE LITORAL ÎN STATUL FLORIDA
3.1. Caracteristica generală a destinației turistice Florida
3.2. Descrierea stațiunilor din Florida
3.3. Stațiunea Key West

Concluzii
Bibliografie
Anexe

Teza de licenta - Rolul Braziliei in Turismul Mondial de Litoral - ID:02613 - Volum 77 pagini

INTRODUCERE ..................3

CAPITOLUL I: PARTICULARITĂŢILE TURISMULUI DE LITORAL ..........5

1.1Esenţa dezvoltării turismului de litoral.........................................5
1.2Potenţialul dezvoltării turismului de litoral ...................................10
1.3.Tendinţele de dezvoltare a acestei forme de turism ...................18

CAPITOLUL II: BRAZILIA - FORME DE DEZVOLTARE A TURISMULUI DE LITORAL……21
2.1. Date generale despre Brazilia …………………………………………21
2.2Situaţia pe piaţa de dezvoltare a turismului Brazilian ......29
2.3. Analiza SWOT a Braziliei ……………………………………………..…35

CAPITOLUL III: PERSECTIVELE DE DEZVOLTARE A TURISMULUI DE LITORAL ÎN BRAZILIA ....40
3.1. Turismul de litoral în Brazilia ......................................40
3.2. Posibilităţi de creştere a fluxului de turişti .....................47
3.3. Căile de atragere a turiştilor pe litoralul Brazilian ..........58

CONCLUZII .....................................................................60
BIBLIOGRAFIE .................................................................62

Teza de licenta - Rolul orașului Astrahan în turismul cultural - ID:02611 - Volum 66 pagini

Introducere

CAPITOLUL 1. CONSIDERAȚII GENERALE ASUPRA TURISMULUI CULTURAL

1.1. Concepte și definiții asupra evoluției turismului cultural
1.2. Dezvoltarea turismului cultural pe plan mondial
1.3. Rolul și importanța turismului cultural

CAPITOLUL II. VALORIFICAREA POTENȚIALULUI TURISTIC CULTURAL ÎN RUSIA
2.1. Caracterizarea generală a țării
2.2. Prezentarea indicatorilor turistici și zonelor turistice din Rusia
2.3. Evaluarea potențialului turistic cultural în Rusia

CAPITOLUL III. ANALIZA ROLULUI ORAȘULUI ASTRAHAN ÎN DEZVOLTAREA TURISMULUI CULTURAL ÎN RUSIA
3.1. Analiza patrimoniului cultural al orașului Astrahan
3.2. Circulația turistică în Astrahan. Itinerarii ale turismului cultural
3.3. Propuneri și strategii de dezvoltare a turismului cultural în Rusia

Concluzii
Bibliografie
Anexe

Teza de licenta - Analiza potentialului turistic natural al Rusiei - ID:02610 - Volum 57 pagini

INTRODUCERE

CAPITOLUL Ι. PREZENTAREA GENERALÃ A RUSIEI

1.1. Aşezarea geograficã. Limite şi vecini.
1.2. Cãile de acces.
1.3. Scurt istoric al apariţiei şi dezvoltãrii turistice a Rusiei
1.4. Potenţialul economico-social al Rusiei
1.5. Zonarea turisticã a Rusiei

CAPITOLUL ΙΙ. ANALIZA SI VALORIFICAREA POTENŢIALULUI TURISTIC NATURAL AL RUSIEI
2.1 Potenţialul turistic al reliefului
2.2 Potenţialul turistic al climei
2.3 Potenţialul turistic al apelor
2.4 Potenţialul turistic al componentelor învelişului biogeografic

CAPITOLUL ΙΙΙ. ANALIZA ŞI VALORIFICAREA POTENŢIALULUI TURISTIC ANTROPIC AL RUSIEI
3.1 Obiectivele turistice religioase
3.2 Obiective turistice cultural-istorice
3.3 Obiective economice cu funcţie turisticã
3.4 Arta popularã şi manifestãrile etnofolclorice

CAPITOLUL ΙV. PROPUNERI ŞI STRATEGII DE VALORIFICARE SUPERIOARÃ A ZONELOR TURISTICE DIN RUSIA

CONCLUZII

Teza de licenta - Posibilităţile de dezvoltare a turismului în Russia (Ţinutul Krasnodar) - ID:02609 - Volum 63 pagini

Introducere
 
Capitolul I. Caracteristici ale turismului din Russia, regiunea Krasnodar………….15.p
1.1 Analiza activitaţi turistice din Russia
1.2 Evaluarea a regiunii Krasnodar
1.3 Aanaliza nivelui de dezvoltare economica a regiunei

Capitolul II. Analiza potenţialului turistic din regiunea Krasnodar………………..16.p
2.1 Analiza resurselor turistice
2.2 Jocurile olimpice de iarnă-o posibilă dezvoltare turistică majoră a regiunei
 
Capitolul III. Strategii de dezvoltare şi promovare a regiunei Krasnodar………….25.p
3.1 Starea actuală a turismului în Krasnodar
3.2 Strategii de dezvoltare a regiunei
3.3 Studiu comparativ de dezvoltare a turismului în Russia (Moscova, Sankt Peterburg, Nijni Novgorod)

Concluzii…………………………………………………………………………………….2.p
Bibliografie………………………………………………………………………………….2.p
Anexe………………………………………………………………………………………..6.p

 

 

Teza de licenta - Потенциал развития культурного туризма в России - ID:02608 - Volum 93 pagini

Введение

1. Культурный туризм: сущность и классификация

1.1. Общее представление и классификация культурного туризма
1.2. Факторы, влияющие на культурный туризм

2. Проблемы развития культурного туризма в России
2.1. Объекты культурного наследия
2.2. Основные проблемы России культурного туризма

3. Потенциал развития культурного туризма в России
3.1. Оценка культурных комплексов
3.2. Критерии оценок объектов культурного туризма в России
3.3. Развитие культурного туризма на примере туристско-рекреационной зоне «Золотое Кольцо Москвы»
3.4. Перспективы развития культурного туризма в России

Заключение
Список использованной литературы
Приложения

Teza de an - Культурно-познавательный туризм на примере Астраханской области - ID:02607 - Volum 27 pagini

Введение ………2

Глава 1 Культурно-познавательный потенциал……………3

1.1 Общее представление о культурно-познавательном потенциале ……….3
1.2 Культурно-познавательный потенциал Астраханской области……........ 6
1.3 Рекреационные характеристики Астраханской области…………...……..11

Глава 2 Разработка и анализ туров по Астрахани ………16
2.1 Виды и анализ туров Астраханской области…………16
2.2 Изучение комбинированной программы тура «Астраханское САФАРИ – 2» (6 дней-5ночей)…19

Заключение ………22
Список используемой литературы ………24
Приложения

Teza de licenta - Rolul orașelor capitale în dezvoltarea turismului european - ID:02606 - Volum 70 pagini

Introducere

CAPITOLUL 1. Particularitățile generale ale organizării și desfășurării turismului european
1.1.Orașul – mediu de desfășurare a activității turistice
1.2. Criterii și definiții de individualizare a turismului urban
1.3. Clasificarea orașelor europene
 
CAPITOLUL II. Analiza activității turistice în principalele orașe capitale europene
2.1. Politicile comunitare în domeniul dezvoltării turismului urban
2.2. Prezentarea turistică a orașelor capitale-culturale ale Europei
2.3. Importanța desfășurării activității turistice în cadrul orașelor capitale-culturale în promovarea turismului local
 
CAPITOLUL III. Direcții și strategii de amplificare a rolului orașelor capitale în dezvoltarea turismului european
3.1. Previziuni și tendințe privind dezvoltarea turismului în orașele capitale europene
3.2. Direcții de dezvoltare a turismului urban în municipiul Chișinău
 
Concluzii
Bibliografie
Anexe