Teze de licență în domeniile turism/ industrie hotelieră; teze de master în turism și servicii hoteliere; proiecte de an, rapoarte de practică în Moldova.

Teza de licenta - Evaluarea diversitatii ofertei de agrement turistic in municipiul Chisinau - ID:02605 - Volum 86 pagini

INTRODUCERE

 

Capitolul I. Agrementul turistic - parte componentă a ofertei turistice

1.1. Servicii de agrement - funcţii şitipologie

1.2. Rolul agrementului în structura turismului naţional şi internaţional

 

 

Capitolul II. Evaluarea diversităţii ofertei de agrement turistic în municipiului Chişinău

2.1. Potenţialul turistic al municipiului Chişinău şi a suburbiilor sale

2.2. Structurile de primire turistică din Chişinău şi capacitatea lor de cazare

2.3. Analiza pieţei turistice - cererea şi oferta de agrement turistic

 

Capitolul III. Strategii şi direcţii de relansare a ofertei turistice în municipiul Chişinău

3.1. Organizaţii publice sau private de dezvoltare a turismului

3.2.Analiza turismului receptor şi emiţător în municipiul Chişinău

3.3.Itinerarii turistice

3.4. Direcţii de dezvoltare şi promovare a turismului în municipiul Chişinău

 

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI

BIBLIOGRAFIA

ANEXE

Teza de an - Evolutii si Tendinte in Turismul Mondial si European - ID:02604 - Volum 22 pagini

Cap. 1. Evolutii recente ale turismului mondial si european pe destinatii ale OMT……3

 

1.1. Evolutia turismului mondial receptor si emitator in perioada 1990-2006…………4

1.2. Europa, lider incontestabil al turismului mondial. Analiza principalilor indicatori ai circulatiei turistice pe subregiuni, in perioada 1990-2006……10

 

 

Cap. 2. Previziuni ale OMT pentru industria mondiala a turismului……14

 

2.1.Turismul receptor la nivel mondial, previziuni ale OMT ………... ..15

2.2.Turismul emitator la nivel mondial, previziuni ale OMT…………...16

2.3. Previziuni pentru industria europeana a turismului…………..……..17

 

Cap. 3. Domenii de interventie ale Uniunii Europene, in industria turismului… 21

 

 

 
Bibliografie…………………………………………………….........................22

Teza de an - Asezarile Umane si Aparitia Oraselor - ID:02603 - Volum 20 pagini

APARITIA ORASELOR 1
INTRODUCERE 1

ORIGINEA SI ISTORICUL ASEZARILOR URBANE 2

FACTORII APARITIEI ORASELOR 3
CLASIFICAREA ORASELOR 3
Clasificarea oraşelor după morfostructură 3
Clasificarea oraselor dupa marimea demografica 4
Clasificarea funcţională a oraşelor 4
Clasificarea oraselor dupa pozitia geografica 5
Clasificarea oraselor dupa funcţiile urbane 5
Principalele functii urbane 6

EVOLUTIA ASEZARILOR UMANE 8
FORME TERITORIALE URBANE 8
Orasul 8
Aglomeratia urbana 8
Conurbaţia 8
Metropola 8
MEGALOPOLISUL 9
MEGALOPOLISUL BOSWASH 10
MEGALOPOLISUL TOKAIDO 12
URBANIZAREA SI PROBLEME ASOCIATE ACESTEIA 14
Urbanizarea 14
Sursele de crestere demografica 14
Implicatiile cresterii populatiei urbane 14

CONCLUZII 16
BIBLIOGRAFIE 17

Proiect - Turismul capitalelor culturale - ID:02602 - Volum 21 pagini

I.Turismul cultural
II.Turismul capitalelor culturale
III. Cum si cand a aparut conceptul de „capitala culturala”?
IV.Procesul de nominalizare a capitalelor culturale
V.Beneficii si riscuri
VI. Beneficiile Sibiu - capitala culturala europeana - 2007
VII.Caracteristici ale turismului in capitalele culturale
VIII. Evenimentul (titlul) „Capitala culturală europeană
IX.Diversitatea culturala si etnicitatea
X.Lista capitalelor culturale americane
XI.Lista capitalelor culturale arabe
XII.Concluzii
XIII.Bibliografie

Proiect - Animatia urbana si periurbana - ID:02601 - Volum 30 pagini

1. Conceptul şi particularităţile turismului urban si periurban………...3

2. Resursele turismului urban……………………………………………7

3. Produsele turistice specific mediului urban…………………12

4.Specificul animatiei in zonele periurbane (conceptual de spatiu periurban, amenajarea turistica a spatiului periurban)……14

5. Studiu de caz: "Calatorie de sambata pe o strada aristocratica”…20

6. Bibilografie……………………………………………………………..28

Teza de an - Viniviticultura din Romania - ID:01597 - Volum 28 pagini

Capitolul 1. Aspecte privind cultura viţei de vie în România de-a lungul timpului;

Capitolul 2. Evoluţia suprafatei viticole a Romaniei din 1990 şi pânã în 2010;

Capitolul 3. Clasificarea vinurilor din România;

Capitulul 4. Dezvoltare durabilã în vitiviniculturã;

Capitulul 5. Concluzii

Capitolul 6. Bibliografie

Teza de licenta - Managementul turismului vitivinicol in podgoriile din Moldova - ID:01596 - Volum 64 pagini

Introducere

CAPITOLUL 1. ASPECTE GENERALE PRIVIND MANAGEMENTUL TURISMULUI VITIVINICOL

1.1. Evoluția și esența turismului vitivinicol
1.2. Cultura și arta vinului
1.3. Specificul dezvoltării turismului vitivinicol în statele Uniunii Europene

CAPITOLUL II. ANALIZA POTENȚIALULUI VITIVINICOL ÎN PODGORIILE DIN MOLDOVA
2.1. Analiza viticulturii și pieței vinului din România
2.2. Situația geografică și administrativă a zonei Moldovei
2.3. Regiunile viticole și podgoriile din Moldova

CAPITOLUL III. TENDINȚE ȘI MODALITĂȚI DE DEZVOLTARE A TURISMULUI VITIVINICOL ÎN PODGORIILE DIN MOLDOVA

3.1. Experiența Republicii Moldova în dezvoltarea turismului vitivinicol
3.2. Integrarea turismului vitivinicol din Moldova în circuitele turistice internaționale
3.3. Tendințe moderne în dezvoltarea turismului vitivinicol din regiune

Concluzii
Bibliografie

Teza de master - Potentialul, Valorificarea si Perspectivele de Dezvoltare ale Turismului Vitivinicol din Centru Republica Moldova - ID:01595 - Volum 110 pagini

INTRОDUСЕRЕ. 5

 

САРITОLUL I АNАLIZА ŞI САRАСTЕRISTIСА SЕСTОRULUI TURISTIСО - VITIVINIСОL în UNIUNЕА ЕURОРЕАNĂ СА MОDЕL DЕ РRЕLUАRЕ ŞI DЕZVОLTАRЕ А INDUSTRIЕI ОЕNОTURISTIСЕ АUTОHTОNЕ. 10

I.1. Саrасtеristiса tеndinţеlоr mоdеrnе în dеzvоltаrеа оеnоturismului 10

I.2. Аnаlizа sеrviсiilоr аlе оеnоturismului din Еurора dе Vеst 19

I.3. Dеzvоltаrеа sеrviсiilоr turismului vitiсоl în Еurора сеntrаlă. 25

 

САРITОLUL II САRАСTЕRISTIСА SЕRVIСIILОR TURISTIСЕ LА СОMРАNIА VITIVINIСОLĂ СHАTЕАU VАRTЕLY.. 34

II.1. Сеrсеtаrеа sеrviсiilоr dе саzаrе, аlimеntаrе și аgrеmеnt реntru рrеzеntrеа роtеnțiаlului dеstinаt industriеi turistiсе. 34

II.2. Саrасtеristiса mаnаgеriаlă şi есоnоmiсă а întrерrindеrii Сhâtеаu Vаrtеly. 38

II.3. Аnаlizа рrеfеrinţеlоr соnsumаtоrilоr turistiсi dе рrоdusе vitiviniсоlе lа соmраniа Сhаtеаu Vаrtеly. 47

 

САРITОLUL III САРITОLUL II САRАСTЕRISTIСА SЕRVIСIILОR TURISTIСЕ LА СОMРАNIА VITIVINIСОLĂ  СОJUȘNА MIGDАL Р. 61

III.1. Аnаlizа și саrасtеristiса întrерrindеrii vitiсоlе și mоdаlități dе рrасtiсаrе а turismului în întrерrindеrеа Соjușnа. 61

III.2. Studiu рrivind nоtоriеtаtеа,  imаginеа şi grаdul dе lоiаlitаtе аl сliеnţilоr рrinсiраlеlоr mărсi dе vinuri din  Mоldоvа. 64

III.3. Еlаbоrаrеа și саlсulаrеа соstului unеi саmраnii dе рrоmоvаrе а sеrviсiilоr рrin mеtоdе trаdițiоnаlе. 76

 

СОNСLUZII ȘI RЕСОMАNDĂRI 81

BIBLIОGRАFIЕ. 83

АNЕXЕ. 89

INTRОDUСЕRЕ. 5

 

САРITОLUL I АNАLIZА ŞI САRАСTЕRISTIСА SЕСTОRULUI TURISTIСО - VITIVINIСОL în UNIUNЕА ЕURОРЕАNĂ СА MОDЕL DЕ РRЕLUАRЕ ŞI DЕZVОLTАRЕ А INDUSTRIЕI ОЕNОTURISTIСЕ АUTОHTОNЕ. 10

I.1. Саrасtеristiса tеndinţеlоr mоdеrnе în dеzvоltаrеа оеnоturismului 10

I.2. Аnаlizа sеrviсiilоr аlе оеnоturismului din Еurора dе Vеst 19

I.3. Dеzvоltаrеа sеrviсiilоr turismului vitiсоl în Еurора сеntrаlă. 25

 

САРITОLUL II САRАСTЕRISTIСА SЕRVIСIILОR TURISTIСЕ LА СОMРАNIА VITIVINIСОLĂ СHАTЕАU VАRTЕLY.. 34

II.1. Сеrсеtаrеа sеrviсiilоr dе саzаrе, аlimеntаrе și аgrеmеnt реntru рrеzеntrеа роtеnțiаlului dеstinаt industriеi turistiсе. 34

II.2. Саrасtеristiса mаnаgеriаlă şi есоnоmiсă а întrерrindеrii Сhâtеаu Vаrtеly. 38

II.3. Аnаlizа рrеfеrinţеlоr соnsumаtоrilоr turistiсi dе рrоdusе vitiviniсоlе lа соmраniа Сhаtеаu Vаrtеly. 47

 

САРITОLUL III САРITОLUL II САRАСTЕRISTIСА SЕRVIСIILОR TURISTIСЕ LА СОMРАNIА VITIVINIСОLĂ  СОJUȘNА MIGDАL Р. 61

III.1. Аnаlizа și саrасtеristiса întrерrindеrii vitiсоlе și mоdаlități dе рrасtiсаrе а turismului în întrерrindеrеа Соjușnа. 61

III.2. Studiu рrivind nоtоriеtаtеа,  imаginеа şi grаdul dе lоiаlitаtе аl сliеnţilоr рrinсiраlеlоr mărсi dе vinuri din  Mоldоvа. 64

III.3. Еlаbоrаrеа și саlсulаrеа соstului unеi саmраnii dе рrоmоvаrе а sеrviсiilоr рrin mеtоdе trаdițiоnаlе. 76

 

СОNСLUZII ȘI RЕСОMАNDĂRI 81

BIBLIОGRАFIЕ. 83

АNЕXЕ. 89

INTRОDUСЕRЕ. 5

 

САРITОLUL I АNАLIZА ŞI САRАСTЕRISTIСА SЕСTОRULUI TURISTIСО - VITIVINIСОL în UNIUNЕА ЕURОРЕАNĂ СА MОDЕL DЕ РRЕLUАRЕ ŞI DЕZVОLTАRЕ А INDUSTRIЕI ОЕNОTURISTIСЕ АUTОHTОNЕ. 10

I.1. Саrасtеristiса tеndinţеlоr mоdеrnе în dеzvоltаrеа оеnоturismului 10

I.2. Аnаlizа sеrviсiilоr аlе оеnоturismului din Еurора dе Vеst 19

I.3. Dеzvоltаrеа sеrviсiilоr turismului vitiсоl în Еurора сеntrаlă. 25 

 

САРITОLUL II САRАСTЕRISTIСА SЕRVIСIILОR TURISTIСЕ LА СОMРАNIА VITIVINIСОLĂ СHАTЕАU VАRTЕLY.. 34

II.1. Сеrсеtаrеа sеrviсiilоr dе саzаrе, аlimеntаrе și аgrеmеnt реntru рrеzеntrеа роtеnțiаlului dеstinаt industriеi turistiсе. 34

II.2. Саrасtеristiса mаnаgеriаlă şi есоnоmiсă а întrерrindеrii Сhâtеаu Vаrtеly. 38

II.3. Аnаlizа рrеfеrinţеlоr соnsumаtоrilоr turistiсi dе рrоdusе vitiviniсоlе lа соmраniа Сhаtеаu Vаrtеly. 47 

 

САРITОLUL III САРITОLUL II САRАСTЕRISTIСА SЕRVIСIILОR TURISTIСЕ LА СОMРАNIА VITIVINIСОLĂ СОJUȘNА MIGDАL Р. 61

III.1. Аnаlizа și саrасtеristiса întrерrindеrii vitiсоlе și mоdаlități dе рrасtiсаrе а turismului în întrерrindеrеа Соjușnа. 61

III.2. Studiu рrivind nоtоriеtаtеа, imаginеа şi grаdul dе lоiаlitаtе аl сliеnţilоr рrinсiраlеlоr mărсi dе vinuri din Mоldоvа. 64

III.3. Еlаbоrаrеа și саlсulаrеа соstului unеi саmраnii dе рrоmоvаrе а sеrviсiilоr рrin mеtоdе trаdițiоnаlе. 76 

 

СОNСLUZII ȘI RЕСОMАNDĂRI 81p

BIBLIОGRАFIЕ. 83

АNЕXЕ. 89


Proiect - Podgoria Cotnari cu Soiurile Feteasca Alba si Muscat Ottonel - ID:01594 - Volum 73 pagini

1. MEMORIU DESCRIPTIV (TEMA PROIECTULUI)
1.1. Scopul proiectului
1.2. Situaţia geografică şi administrativă a zonei
1.3. Studii: climatice, pedologice, orografice, factorii social - economici (forţa de muncă, cai de comunicare)
1.4. Descrierea soiurilor
1. Feteasca Alba
2. Muscat Ottonel

2. MEMORIU JUSTIFICATIV
2.1. ORGANIZAREA TERENULUI
2.2 PREGĂTIREA TERENULUI PENTRU PLANTARE ŞI PLANTAREA VIŢEI DE VIE
MEMORIU TEHNIC PENTRU CAPITOLUL 2.2 ANTEMĂSURĂTOARE
2.3 LUCRĂRILE DE ÎNTREŢINERE A PLANTAŢIEI VITICOLE ÎN ANUL I
MEMORIU TEHNIC PENTRU CAPITOLUL 2.3 ANTEMĂSURĂTOARE
MEMORIU TEHNIC PENTRU CAPITOLUL 2.4 ANTEMĂSURĂTOARE
MEMORIU TEHNIC PENTRU CAPITOLUL 2.5 ANTEMĂSURĂTOARE
MEMORIU TEHNIC PENTRU CAPITOLUL 2.6 ANTEMĂSURĂTOARE

Teza de licenta - Turismul viti-vinicol in Republica Moldova - ID:01593 - Volum 85 pagini

Capitolul I. Turismul vitivinicol: aspecte generale
1.1 Turism viti-vinicol – concept istoric.
1.2 Cultura si arta vinului.
1.3 Evoluţia dezvoltării turismului viti-vinicol în Republica Moldova. Republica Moldova.


Capitolul II. turismul viti-vinicol: analiza comparativă în diferite tari
2.1 Tendințe moderne în dezvoltarea turismului viti-vinicol la nivel european
2.2 Integrarea turismului viti - vinicol din Republica Moldova în circuitele turistice internaţionale.
2.3 Impactul turismului viti-vinicol asupra economiei ţării.
 
Capitolul III. Turismul viti-vinicol în Republica Moldova
3.1 Caracteristica întreprinderilor vinicole.
3.2.1 Programul Naţional în domeniul turismului "Drumul Vinului în Moldova”.
3.2.1 Traseele turistice viti-vinicole incluse in programul ,,Drumul Vinului”.
 
Concluzie și reconadări

Anexe
Bibliografie

 

Teza de an - Piata vinului - ID:01592 - Volum 38 pagini

Harta viticolă a României……3

1. Caracteristici generale ale pieţei vinului…….4

1.1 Prezentarea produsului……………………………4

1.2 Piaţa internaţională a vinului……………………5

 

1.3 Aria pieţei………………………………………………6

1.4 Factorii de influenţă ai pieţei vinului în România.......7

 

 

2. Oferta de vin...................................8

2.2Principalii producători.........................8

 

2.2 Consumul de vin...............................11

 

2.3Raportul cerere/ofertă pe piaţa vinului in România......12

 

 

3. Potenţialul de export şi import al produselor vinicole........14

 

4. Cifra de afaceri în grafic, profitul în scădere……………………18

5. Tendinţe şi previziuni privind piaţa vinului în România………21

 

Bibliografie…………………………………………………………………………22

Teza de an - Valorificarea Potentialului Orasului Horezu - ID:01590 - Volum 34 pagini

Introducere............4


 

Capitolul 1 Importanţa valorificării potenţialului turistic.................................6

1.1. Importanţa potenţialului turistic în dezvoltarea turismului...............................6

1.2. Valorificarea potenţialului turistic…………………………………………..10

1.3. Protecţia şi conservarea potenţialului turistic.................................................12


Capitolul 2 Descrierea generală a oraşului Horezu...........................................15

2.1. Aşezarea geografică şi clima..........................................................................15

2.2. Nivel de dezvoltare economică-socială...........................................................16

2.3. Utilităţi şi echipare edilitară............................................................................18

2.4. Căi de acces…………………………………………………………….........20

2.5. Oferta turistică..............................................................................................21


Capitolul 3 Analiza valorificării potenţialului turistic al oraşului Horezu..........23

3.1. Oferta de cazare..............................................................................................23

3.2. Oferta de alimentaţie.......................................................................................25

3.3. Oferta de agrement.........................................................................................25

3.4. Circulaţia turistică...........................................................................................26

3.5. Analiza SWOT a Oraşului Horezu.................................................................31

Teza de licenta - Studiu de valorificare turistica a zonei turistice Florentia din Italia - ID:01589 - Volum 75 pagini

INTRODUCERE


CAPITOLUL I. CONSIDERAȚII GENERALE CU PRIVIRE LA VALORIFICAREA ZONELOR TURISTICE

1.1. Aspecte teoretice privind potențialul turistic

1.2. Zonarea turistică – element de bază în dezvoltarea turismului

1.3. Importanța și necesitatea valorificării zonelor turistice din Italia

 

CAPITOLUL II. ANALIZA POTENȚIALULUI TURISTIC AL ITALIEI

2.1. Caracteristica generală a Italiei

2.1. Evaluarea potențialului turistic al Italiei la etapa actuală

2.2. Analiza indicatorilor industriei turismului în Italia 

 

CAPITOLUL III. VALORIFICAREA TURISTICĂ A ZONEI TURISTICE FLORENȚIA DIN ITALIA

3.1. Valorificarea potențialului turistic al destinației Florenția

3.2. Circulația turistică în Florenția. Itinerarii turistice

3.3. Direcții de dezvoltare a zonei turistice Florenția și impactul acestor strategii 

 

Concluzii

Bibliografie

Anexe

Lucrare de licenta - Analiza potentialului turistic al regiunii Emilia-Romagna (Bologna) - ID:01586 - Volum 98 pagini

INTRODUCERE.........1

 

CAPITOLUL 1 ASPECTE TEORETICE PRIVIND POTENŢIALUL TURISTIC........2

1.1. DEFINIREA NOŢIUNII DE TURIST ŞI A TURISMULUI...........................................................2

1.2. FORME ALE TURISMULUI..................................................................................................3

1.3. POTENŢIALUL TURISTIC – ASPECTE TEORETICE................................................................6

1.4. PREZENTAREA GENERALĂ A ITALIEI.................................................................................9

1.5. POTENŢIALUL NATURAL ÎN ITALIA....................................................................................11

1.6. MEDIUL DEMOGRAFIC......................................................................................................12

1.7. MEDIUL ISTORIC, POLITIC ŞI CULTURAL...........................................................................17

1.8. INFRASTRUCTURA...........................................................................................................19

1.9. MEDIUL ECONOMIC.........................................................................................................20 

 

CAPITOLUL 2 PREZENTAREA ZONEI EMILIA-ROMAGNA.....................................................25

2.2. GEOGRAFIA..................................................................................................................28

2.3. AGRICULTURA, FERMELE ŞI PESCUITUL...........................................................................28

2.4. CLIMA..........................................................................................................................30

2.5. POLITICA DE MEDIU......................................................................................................30

2.6. FLORA ŞI FAUNA...........................................................................................................31

2.7. INDUSTRIE ŞI TURISM...................................................................................................31

2.8. INFRASTRUCTURA.........................................................................................................32

2.9. PRINCIPALELE ORAŞE...................................................................................................32

2.10. PROTECŢIA MEDIULUI.................................................................................................33 

 

CAPITOLUL 3 FORME DE TURISM PRACTICATE ÎN REGIUNEA EMILIA-ROMAGNA........44 

3.1. FORME DE TURISM.....................................................................................................44

3.2. TIPURI DE TURISM SPECIFICE REGIUNIUNII EMILIA-ROMAGNA...................................45

3.2.1. Turismul balnear....................................................................................................46

3.2.2. Turismul cultural şi religios.......................................................................................46

3.2.3. Turismul sportiv......................................................................................................46

3.2.4. Turismul de sănătate...............................................................................................46

3.2.5. Turismul de afaceri..................................................................................................46

3.2.6. Turism vilegiaturist.................................................................................................. 46

3.2.7. Turismul în aer liber................................................................................................47

3.2.8. Turismul după natură şi cultură................................................................................48

3.2.9. Turismul hipic – Călărie...........................................................................................49

3.2.10. Turismul cultural istoric..........................................................................................49

3.2.11. Cicloturismul........................................................................................................50 

 

CAPITOLUL 4 ANALIZA POTENŢIALULUI TURISTIC AL BOLOGNIEI....................................52

4.1. VALORIFICAREA POTENŢIALULUI TURISTIC AL BOLOGNIEI..........................................52

4.2. POTENŢIALUL ANTROPIC AL ZONEI BOLOGNA.............................................................. 56

4.2.1. Valorificarea potenţialului turistic...............................................................................64

4.3. CAPACITATEA DE CAZARE A ZONEI EMILIA-ROMAGNA..................................................67

4.4. EVOLUŢIA CIRCULAŢIEI TURISTICE ÎN BOLOGNIA .....................................................68

4.5. CAPACITATEA DE CAZARE A BOLOGNIEI.....................................................................71 

 

CAPITOLUL 5 CONCLUZII şi PROPUNERI.......................................................................83

BIBLIOGRAFIE 90

Teza de masterat - Promovarea turismului rural moldovenesc pe piata mondiala - ID:01585 - Volum 82

Introducere

CAPITOLUL I. PROMOVAREA PRODUSULUI TURISTIC RURAL: NOŢIUNI INTRODUCTIVE
1. Promovarea produsului turistic: noțiuni introductive
2. Promovarea turismului rural cu ajutorul materialelor tipărite.
3. Strategii de promovare şi comercializare a produsului turistic moldovenesc

CAPITOLUL II. TURISMUL RURAL ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ
2.1. Iniţiative la nivelul Uniunii Europene
2.2. Programe europene privind dezvoltarea turismului rural
2.3. Experienţa europeană în domeniul turismului rural
2.4. Asociaţii şi organisme internaţionale în turismul rural

CAPITOLUL III. PROMOVAREA TURISMULUI RURAL MOLDOVENESC ÎN CIRCUITUL TURISTIC INTERNAŢIONAL
3.1. Tendinţe in evoluţia turismului  rural şi promovarea lui
3.2. Strategii de dezvoltare a zonelor turistice în Republica Moldova pentru promovarea lor pe arena mondială
3.3. Elaborarea şi utilizarea planul de management al zonei turistice rurale pentru promovarea turismului rural moldovenesc  pe piaţa mondială 

STUDIU DE CAZ „Promovare turistică online locații turistice: hoteluri, pensiuni, vile, moteluri, hoteluri

Concluzii
Bibliografie
Anexe