Teze de licență în domeniile turism/ industrie hotelieră; teze de master în turism și servicii hoteliere; proiecte de an, rapoarte de practică în Moldova.

Teza de licenta - Performanta si Calitate in Turismul International Studiu de Caz Italia si Spania - ID:01563 - Volum 70 pagini

Introducere……………………………………………………………………… 4


CAPITOLUL I: TURISMUL ÎN ITALIA…………………………………... 5

1.1 Istoria……………………………………………………………………………….. 5

1.2 Geografia…………………………………………………………………………….5

1.3 Regiunile Italiei……………………………………………………………………...6

1.4 Cultura……………………………………………………………………………… 7

1.5 Economia Italiei……………………………………………………………………. 8

1.6 Analiza indicatorilor industriei turismului şi călătoriilor-Italia…………10

1.7 Destinaţii turistice în Italia…………………………………………………………18 

 

CAPITOLUL II: TURISMUL ÎN SPANIA.........................23

2.1 Istoria…………………………………………………………………………….. 23

2.2 Geografia…………………………………………………………………………. 24

2.3 Comunităţile autonome ale Spaniei……………………………………………… 24

2.4 Cultura…………………………………………………………………………… 25

2.5 Economia Spaniei………………………………………………………………... 25

2.6 Analiza indicatorilor industriei turismului şi călătoriilor-Spania………27

2.7 Destinaţiile turistice în Spania…………………………………………………… 35 

 

CAPITOLUL III: ANALIZA COMPARATIVĂ A TURISMULUI ÎN ITALIA ŞI SPANIA………40

3.1 Analiza comparativă a indicatorilor industriei turismului pentru Italia şi Spania în anul 2004………41

3.2. Analiza principalilor indicatori ai industriei turismului şi călătoriilor în anul 2005……44

3.3 Analiza indicatorilor industriei turismului în anul 2006…………………............... 47

3.4 Analiza comparativă a principalilor indicatori ai industriei turismului în anul 2007……50

 

CAPITOLUL IV: PERSPECTIVE PE TERMEN SCURT ALE TURISMULUI ÎN ITALIA ŞI SPANIA

4.1 Perspective pe termen scurt ale turismului în Italia…………………………… ….54

4.2 Perspective pe termen scurt ale turismului în Spania……………………………....56


CONCLUZII...........................................................................61

BIBLIOGRAFIE.......................................................................65

ANEXE..................................................................................67

Teza de doctorat - Dezvoltarea durabilă a turismului în județul Sibiu - ID:01562 - Volum 199 pagini

INTRODUCERE ...................................................... 4

CAPITOLUL I Istoricul cercetărilor .............................6
1.1. Definire, concepte, clasificări ..............................6
1.2. Judeul Sibiu în literatura de specialitate ...............8

CAPITOLUL II Cadrul natural. Corelaii geografice .........12
2.1. Limitele judeului Sibiu .................................................12
2.2. Selectarea principalelor elemente geologice ..................13
2.3. Selectarea principalelor elemente de relief .....................13
2.4. Potenialul turistic al climei ............................................19
2.5. Potenialul turistic al reelei hidrografice ............................ 23
2.6. Biocenoze si biotopuri caracteristice zonei .....................24
2.7. Impactul antropic .........................................................25

CAPITOLUL III Potenialul uman ...........................................28
3.1. Consideraii istorice ........................................................... 28
3.2. Populaia ...........................................................................31
3.2.1. Particularităi geodemografice contemporane ......................31
3.2.1.1. Contextul geografic al evoluiei demografice. Favorabilităi – restrictivităi .....31
3.2.1.2. Fenomene demo-sociale actuale ..................................... 34
3.2.1.3. Densitatea populaiei ...................................................... 36
3.2.2. Dinamica populaiei ............................................... 37
3.2.2.1. Miscarea naturală ........................................................ 37
3.2.2.2. Mobilitatea teritorială a populaiei .....................................38
3.2.3. Structura populaiei pe grupe de vârstă si sexe .....................40
3.2.4. Structura socio-economică a populaiei. Resursele de foră de muncă .......49
3.2.5. Structura etnică .................................................. 52
3.3. Municipiul Sibiu – Capitală Culturală Europeană .........53

CAPITOLUL IV Dezvoltarea durabilă a turismului în judeul Sibiu ..........57
4.1. Definire, sfera de cuprindere ................................................................ 57
4.2. Politici si strategii de dezvoltare turistică durabilă ..................................60
4.2.1. Eco-turismul sau turismul durabil ............................................... 62
4.3. Amenajarea durabilă a spaiului turistic sibian ..................................69

CAPITOLUL V Potenialul turistic si valorificarea acestuia în județul Sibiu .......82
5.1. Potenialul turistic natural .............................................................. 82
5.1.1. Potenialul turistic al componentelor geologice ...............................82
5.1.2. Potenialul turistic al reliefului .......................................................84
5.1.3. Potenialul turistic al componentelor biogeografice .........................85
5.2. Potenialul turistic antropic .............................................................92
5.2.1. Potenialul turistic cultural – istoric ..............................................95
5.2.1.1. Monumente de arhitectură – case ............................................99
5.2.1.2. Monumente de arhitectură – turnuri ..........................................101
5.2.1.3. Monumente de factură religioasă ..............................................105
5.2.1.4. Muzee ......................................................109
5.2.1.5. Parcuri si grădini ......................................................................121
5.2.2. Potenialul etno – cultural ............................................................122
5.3. Infrastructura turistică ....................................................................127
5.3.1. Structuri de cazare .....................................................................127
5.3.2. Structuri de alimentaie publică .....................................................133
5.3.3. Structuri de tratament si agrement ...............................................134
5.3.4. Infrastructura de transport .......... .................................................137
5.4. Circulația turistică ...........................................................................138
5.5. Tipuri si forme de turism caracteristice .............................................145

CAPITOLUL VI Probleme privind organizarea spaiului – protecia conservarea mediului .........151
6.1. Principalele surse de poluare ................................................................151
6.1.1. Emisiile principalilor poluani la nivelul judeului Sibiu ..............................151
6.1.2. Resursele de apă - zone critice sub aspectul poluării apelor ..................154
6.2. Degradarea prin turism neecologic .................................................... 155
6.3. Stațiunile turistice din judeul Sibiu - actualitate si perspective ...................160

CAPITOLUL VII Propuneri pentru dezvoltarea turismului în regiune ..................170
7.1. Protecia si conservarea potenialului turistic ............................................170
7.2. Dezvoltarea durabilă si promovarea turismului (POR19, Axa Prioritara 5) .........173
7.2.1. Aciuni în cadrul domeniilor de intervenie .................................................. 174
7.3. Direciile, obiectivele si măsurile autorităilor judeene pentru dezvoltarea turismului ........... 177
7.4. Proiecte de dezvoltare a activităii turistice ................................................... 181

CONCLUZII ...................................................................................................186
BIBLIOGRAFIE .............................................................................................190
ANEXE

Teza de licenta - Analiza Ofertei Turistice pe Piata Spaniei - ID:01560 - Volum 65 pagini

INTRODUCERE ……3


CAPITOLUL I. TURISMUL-ACTIVITATE ECONOMICO-SOCIALĂ . …….. 4
1.1. Locul şi rolul turismului în economie ……………………………... …….. 4
1.2. Sistemul economic al Spaniei ……………………………………... …….. 4
1.3. Contribuţia turismului la creşterea economică ……………………. …….. 11
1.4. Turismul în comerţul mondial cu servicii …………………………. …….. 12
1.5. Turismul şi mediul înconjurător …………………………………... …….. 12


CAPITOLUL II. PIAŢA TURISTICĂ A SPANIEI ……………………….. 14
2.1. Cererea şi oferta turistică ………………………………………….. …….. 14
2.2. Baza tehnico-materială a turismului ………………………………. …….. 42
2.2.1. Cazarea turistică ……………………………………………. …….. 42
2.2.2. Alimentaţia publică, baza de tratament şi baza tehnico - materială ……45
2.2.3. Forţa de muncă în turismul spaniol ………………………… …….. 45


CAPITOLUL III. SERVICIILE TURISTICE ……………………………..47
3.1. Turismul-activitate specifică de servicii ………………………….. …….. 47
3.2. Transporturile turistice şi rolul transporturilor în dezvoltarea activităţii turistice spaniole ……48
3.3. Formele de transport utilizate în turismul spaniol ………………… …….. 48


CAPITOLUL IV. INDICATORI TURISTICI ŞI ECONOMICI ………… ....51
4.1. INDICATORII DENSITĂŢII TURISTICE ………………………. …….. 53
4.1.1. Densitatea populaţiei ……………………………………….. …….. 53
4.1.2. Densitatea teritoriului ………………………………………. …….. 53
4.2. ÎNCASAREA UNITARĂ ………………………………………… …….. 54
4.3. CHELTUIALA UNITARĂ ……………………………………….. …….. 54
4.4. INDICELE RAPORTULUI DE SCHIMB ………………………... …….. 55
4.5. INDICATORII EFECTELOR ECONOMICE ……………………. …….. 55
4.5.1. Indicele participării turismului la încasările valutare ale ţării …….. 55
4.5.2. Indicele de acoperire a importurilor totale prin încasări din turism ………55
4.6. BALANŢA TRIAJELOR TURISTICE …………………………... …….. 55
4.6.1. Soldul balanţei turistice …………………………………….. …….. 56
4.6.2. Soldul balanţei comerciale ………………………………….. …….. 56
4.6.3. Indicii raportului dintre soldul balanţei turistice şi soldul balanţei comerciale ……56
4.7. INDICATORII POTENŢIALULUI TURISTIC AL PIEŢEI …….. …….. 56
4.7.1. Intensitatea turistică ………………………………………… …….. 56
4.7.2. Cheltuiala turistică pe locuitor ……………………………… …….. 57
4.7.3. Ponderea cheltuielilor turistice în P.I.B. ……………………. …….. 57
4.7.4. Proporţia încasărilor turistice în P.N.B. …………………….. …….. 57
4.7.5. Veniturile obţinute de populaţie din activitatea turistică …… …….. 57
4.7.6. Cheltuieli turistice faţă de importurile totale ……………….. …….. 58
4.7.7. Gradul de acoperire al importurilor prin exporturi …………. …….. 58


CAPITOLUL V. SEZONALITATEA SERVICIILOR TURISTICE………………….60
5.1. Variaţiile sezoniere ale fenomenului turistic ……………………… …….. 60
5.2. Ciclurile de sezonalitate în activitatea turistică …………………… …….. 60
5.3. Implicaţiile sezonalităţii şi posibilităţile de diminuare a efectelor lor economice în industria turistică ……62


CONCLUZII ……………………………………………………………….… …….. 64
BIBLIOGRAFIE ……………………………………………………………... …….. 65

Teza de an - Turismul cultural in Spania - ID:01559 - Volum 16 pagini

Capitolul 1. Turismul cultural

1.1. Turism cultural – concept

1.2. Locul turismului cultural in cadrul fenomenului turistic 

 

Capitolul 2. Spania – istoric, asezare, cai de acces, turism

2.1. Scurt istoric

2.2. Asezare

2.3. Cai de acces

2.4. Evolutia turismului in Spania 

 

Capitolul 3. Turismul culturalin Spania

3.1. Obiective istorice

3.2. Obiective religioase

3.3. Folclorul

3.4. Muzee, casememoriale si statui

3.5. Evenimente culturale

 

Concluzii

Bibliografie

Teza de licenta - Turismul cultural pe piata europeana si strategiile de marketing utilizate in promovarea ofertei - ID:01558 - Volum 103 pagini

Cap. I. – Turismul cultural

Conceptul de turism cultural

Evoluţia turismului cultural

Caracteristicile turismului cultural

Motivaţia turistică culturală

Resursele şi formele turismului cultural

Impactul turismului asupra culturii 

 

Cap. II. – Piaţa turismului cultural

Caracteristicile pieţei turismului cultural

Cererea pentru turismul cultural

Consumatorul turistic cultural

Factorii care influenţează cererea turistică culturală

Oferta turistică culturală

Oferta turistică culturală europeană

Touroperatorii turistici

Desfacerea produselor turistice

Tendinţe majore pe care le înregistrează piaţa turismului cultural 

 

Cap. III. – Turismul de pelerinaj

Scurtă prezentare

Perspectiva istorică a pelerinajului

Scopurile pelerinajului

Impactul economic al pelerinajului

Pelerinajul în Israel

Pelerinajul în Spania

Pelerinajul în Grecia 

 

Cap. IV. – Turismul cultural în România

Potenţialul turistic cultural al României

Strategii de promovare ale turismului cultural românesc

4.2.1. Promovarea internă

4.2.2. Integrarea turismului cultural românesc în cel european

Pelerinajul în România 

 

Concluzii

Bibliografie

Anexe

Teza de an - Turismul cultural - ID:01557 - Volum 44 pagini

I. Noţiuni introductive

I.1. Definirea fenomenului turistic

I.2. Clasificarea turismului şi locul turismului cultural în cadrul fenomenului turistic

I.3. Concepte cu care se operează în geografia turismului

I.4. Evoluţia fenomenului turistic în general şi a turismului cultural în special


II. Fluxurile turistice generate de turismul cultural

II. 1. Fluxurile turistice majore

II. 1.1. Fluxurile turistice spre Europa Sudică

II.1.2. Fluxurile turistice spre Europa Atlantică

II.1.3. Fluxurile turistice spre Europa Central-Estică

II.1.4. Fluxurile turistice nord-americane

II.1.5. Fluxurile turistice japoneze

II.2. Fluxurile turistice minore

II.2.1. Fluxurile turistice spre Mediterana Meridională

II.2.2. Fluxurile turistice spre Asia Anterioară

II. 2.3. Fluxurile turistice spre Asia Musonică

II. 2.4. Fluxurile turistice sud-americane

 

III. Resursele turistice antropice – baza dezvoltării turismului cultural

IV. Turismul cultural pe Glob

IV. 1. Turismul cultural în Europa

IV. 1.a. Centre şi regiuni turistice în Europa Sudică

IV. 1.b. Centre şi regiuni turistice în Europa Occidentală

I V.1. c. Centre şi regiuni turistice în Europa Central Estică

IV.2. Centre şi regiuni turistice din America

IV.2. a. Centre şi regiuni turistice în America de Nord

IV.2.b. Centre şi regiuni turistice în America Centrală şi de Sud

IV.3. Centre şi regiuni turistice din Africa

IV.4. Centre şi regiuni turistice din Asia

Teza de licenta - Planificarea activitatii intreprinderii turistice in mediul rural - ID:01556 - Volum 51 pagini

INTRODUCЕRЕ  
 
CAPITOLUL I.  CARACTЕRISTICA OPRUNITĂȚILOR DЕ AFACЕRI ÎN TURISMUL RURAL
1.1. Scurt istoric al afacеrilor în turism
1.2. Turismul rural și componеntеlе salе
1.3. Oportunitatеa înființării unеi pеnsiuni turisticе în mеdiul rural  
 
CAPITOLUL II. ANALIZA ACTIVITĂȚII TURISTICЕ ÎN LOCALITATЕA CIORЕȘTI
2.1. Scurt istoric al localității Ciorеști
2.2. Invеntariеrеa rеsursеlor turisticе alе localității ruralе
2.3. Avantajеlе și dеzavantajеlе produsului turistic în localitatеa Ciorеști  
 
CAPITOLUL III. PLANIFICARЕA ACTIVITĂȚII UNЕI PЕNSIUNI TURISTICЕ ÎN LOCALITATЕA CIORЕȘTI
3.1. Planificarеa misiunii și obiеctivеlor pеnsiunii turisticе
3.2. Dеtеrminarеa volumului si structurii activităţii turisticе a pеnsiunii
3.3. Dirеcții dе promovarе a ofеrtеlor pеnsiunii pе piața turistică intеrnă și intеrnațională  
 
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIЕ
ANЕXЕ

Teza de an - Proiectarea Infiintarii si Exploatarii unei Pensiuni Turistice - ID:01555 - Volum 16 pagini

I. Stabilirea condiţiilor ce trebuie să fie îndeplinite de gospodăriile ce desfasoară activitate turistică «pensiunile turistice»

I.1. Condiţii minime pentru pensiunile turistice

I.2. Documentaţia necesară pentru clasificarea unei pensiuni turistice 

 

II. Prezentarea pensiunii Inima Bucovinei

II.1. Turismul în Bucovina

II.2. Descrierea pensiunii Inima Bucovinei

II.3. Misiunea şi obiectivele pensiunii Inima Bucovinei

II.4. Scopul şi obiectivele imaginii pensiunii Inima Bucovinei

 

III. Determinarea volumului si structurii activităţii turistice a pensiunii turistice Inima Bucovinei

III.1. Serviciile de cazare

III.2. Serviciile de alimentaţie

III.3. Serviciile de agrement 

 

IV. Organizarea şi eficienţa activităţii desfaşurată de pensiunea Inima Bucovinei

Teza de an - Strategii de dezvoltare a afacerii turistice in mediul rural - ID:01553 - Volum 52 pagini

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. CONSIDERAȚII GENERALE ASUPRA DEZVOLTĂRII TURISMULUI RURAL ÎN REPUBLICA MOLDOVA

1.1. Caracteristica generală a turismului în mediul rural din Republica Moldova.
1.2. Analiza premiselor de apariţie şi a factorilor de dezvoltare a turismului rural în Republica Moldova.
1.3. Estimarea elementelor de infrastructură necesare dezvoltării turismului în mediul rural.

CAPITOLUL II. ANALIZA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE A AFACERILOR TURISTICE RURALE
2.1. Analiza experienţei internaţionale privind dezvoltarea afacerilor de turism în spaţiul rural.
2.2. Identificarea etapelor şi particularităților de iniţiere a unei afaceri turistice rurale.
3.3. Evidenţierea oportunităților şi elementelor cheie pentru începerea activităţilor de turism rural.

CAPITOLUL III. STRATEGII DE DEZVOLTARE A AFACERILOR TURISTICE ÎN LOCALITATEA RURALĂ CRIVA
3.1. Evoluția istorică şi social-economică a localității rurale Criva.
3.2. Valorificarea potențialului turistic natural și antropic al localității pentru începerea unei afaceri de turism.
3.3. Avantajele și problemele afacerilor turistice în localitatea Criva.
3.4. Planul de acțiuni de dezvoltare a afacerilor turistice pentru localitatea rurală Criva.

CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Teza de licenta - Cercetari privind Managementul Resurselor Agroturistice din Republica Moldova - ID:01552 - Volum 118 pagini

INTRODUCERE ..........3-7

CAPITOLUL I. MODALITĂŢI DE VALORIFICARE A RESURSELOR AGROTURISTICE DIN REPUBLICA MOLDOVA

I.1 Resurse agroturistice în spaţiul rural autohton ......8-19
I.2 Elemente de infrastructură turistică în mediul rural.......20-28
I.3 Oportunităţi de valorificare a resurselor agroturistice în economia naţională.........29-33

CAPITOLUL II. INSTRUMENTELE MANAGERIALE NECESARE PENTRU ELABORAREA PLANULUI DE MANAGEMENT AL ZONEI TURISTICE RURALE
II.1. Strategii de dezvoltare a zonelor turistice în Republica Moldova .......34-56
II.2. Elaborarea şi utilizarea planului de management al zonei turistice rurale...........57-69
II.3. Studiul de caz I: Modele de planuri de afaceri pentru formele de antreprenoriat în turismul rural.........70-77
II.4. Studiul de caz II: Drumul vinului în Republica Moldova, modalitate de dezvoltare a agroturismului între Prut şi Nistru.......78-83

CONCLUZII SI RECOMANDARI.......84-85
REZUMATE.........86-88
BIBLIOGRAFIE........89-95
ANEXE .......96-118

Proiect - Analiza-diagnostic social-economică a localităţii “Criva” în vederea includerii acesteia în circuitul turistic rural al Republicii Moldova - ID:01551 - Volum 24 pagini

Introducere..........1

Capitolul I. Scurt istoric al localităţii rurale Criva........3

Capitolul II. Situaţia social-economică a localităţii rurale Criva.......5

Capitolul III. Inventarierea resurselor turistice (naturale şi antropice) ale localităţii rurale Criva......7

Capitolul IV. Avantajele şi deficienţele dezvoltării produsului turistic în localitatea rurală Criva...11

Capitolul V. Plan de acţiuni privind valorificarea resurselor turistice din localitatea rurală Criva....15

Concluzii.........19

Bibliografie.......20

Anexe

Teza de licenta - Rolul pensiunilor turistice in dezvoltarea turismului in mediul rural - ID:01550 - Volum 58 pagini

INTRODUCERE 4

CAPITOLUL I. STUDIUL OPORTUNITĂŢILOR DE LANSARE A UNEI AFACERI ÎN DOMENIUL TURSIMULUI RURAL PE TERITORIUL REPUBLICII MOLDOVA 9

I.1. Caracteristica generală a turismului în mediul rural din Republica Moldova 9
I.2. Analiza pieţii turismului pentru cercetarea cererii turismului în mediul rural. 11
I.3. Cercetarea potenţialului natural şi antropic pentru analiza şi valorificarea în practică a oportunităţilor de lansare a afacerii rurale 14

CAPITOLUL II. CARACTERISTICA AFACERILOR DIN MEDIUL RURAL DIN REPUBLICA MOLDOVA 16
II.1. Caracteristica şi rolul pensiunilor pentru a dezvolta businessul turistic în mediul rural. 16
II.2. Dezvoltarea infrastructurii pentru evoluţia pensiunilor din mediul rural, amenajarea şi echiparea turistică a spaţiului rural 19
II.3. Promovarea produsului agroturistic ca bază de atragere a turiştilor în mediul rural. 21

CAPITOLUL III. CREAREA INFRASTRUCTURII UNEI PENSIUNI ŞI ROLUL EI ÎN DEZVOLTAREA TURISMULUI ÎN MEDIUL RURAL. 23
III.1. Analiza preferințelor turiștilor moldoveni în alegerea obiectivelor turistice rurale. 23
III.2. Crearea infrastructurii de cazare a pensiunilor nou create. 28
III.3. Amenajarea unei structuri de primire turistică cu funcţie de deservire a mesei. 44

CONCLUZII ŞI PROPUNERI 52
BIBLIOGRAFIE 54
ANEXE 58

Teza de licenta - Rolul Egiptului in turismul mondial - ID: 01549 - Volum 60 pagini

INTRODUCERE ………3


CAPITOLUL I. Descrierea generală a Egiptului ………5

1.1. Particularităţile fizico-geografice a Egiptului……………………………5

1.2. Aspecte demografice……………………………………………..................10

1.3. Evaluarea mediului cultural…..............................................13

1.4. Nivelul de dezvoltare social-economic al ţării…………………………15


CAPITOLUL II. Caracterizarea rolului Egiptului în turismul internaţional......19

2.1. Potenţialul turistic egiptean şi valorificarea eficientă a acestuia …………………..19

2.2. Resursele naturale şi antropice ale Egiptului ……………………..........................21

2.3. Forme de turism specific Egiptului ……………………………..................................31

2.4. Analiza turismului de litoral.....................................................................36

2.5. Analiza circulaţiei turistice din Egipt…………………………………............................40

 

CAPITOLUL III. Strategii de dezvoltare a turismului egiptean…………44

3.1. Analiza turismului ca proiect naţional al Egiptului……………………..............44

3.2. Strategii de valorificare a turismului egiptean……………………………………......47

3.3. Oportunităţi de dezvoltare a turismului în teritoriu..............................49

3.4. Analiza asemănărilor şi deosebirilor dintre dezvoltarea turismului din Republica Moldova şi Egipt....54


CONCLUZIE ...................................................................................57

BIBLIOGRAFIE ..............................................................................58

ANEXE ..........................................................................................59

Teza de masterat - Rolul Israel in turismul balnear - ID: 01548 - Volum 69 pagini

INTRODUCERE  
 
CАPITOLUL I. Turismul bаlneаr – formă а turismului contemporаn
1.1. Аspecte istorice şi de sens privind turismul bаlneаr
1.2. Trăsăturile de bаză şi importаnţа turismului bаlneаr lа etаpа аctuаlă  
 
CАPITOLUL II. Locul si rolul turismului bаlneаr în turismul stаtului Isrаel
2.1. Reglementаreа аctivităţii turistice în Isrаel
2.2. Evаluаreа potenţiаlului turistic bаlneаr аl stаtului Isrаel lа etаpа аctuаlă
2.3. Аnаlizа Bаzei tehnico-mаteriаle și а infrаstructurii turistice bаlneаre din Isrаel  
 
CАPITOLUL III.  Modificări structurаle аle ofertei bаlneoturistice isrаeliene
3.1. Аnаlizа în dinаmică а аctivității turistice bаlneаre din Isrаel (аnаlizа indicаtorilor din turism)
3.2. Rolul stаtului Isrаel în dezvoltаreа durаbilă а turismului bаlneаr  
 
CONCLUZII
BIBLIOGRАFIE
АNEXE

Teza de licenta - Potentialul Turistic si Valorificarea Acestuia in Israel - ID: 01546 - Volum 64 pagini

Introducere...........3

 

Capitolul I – Prezentarea generală a Israelului...............................4

1.1 Aşezarea geografică.Limite. Vecini....................................................4

1.2 Căile de acces.................................................................................5

1.3 Prezentarea principalelor elemente ale cadrului natural......................6

1.4 Rolul factorului istoric în dezvoltarea turistică a regiunii Israel............10

1.5 Nivelul de dezvoltare economico-social............................................13

1.6 Regionalizarea/Zonarea turistică a Israelului....................................16

 

Capitolul II- Analiza şi valoarea potenţialului turistic natural al Israelului.........19

2.1 Potenţialul turistic al reliefului.........................................................19

2.2 Potenţialul turistic al climei..............................................................21

2.3 Potenţialul turistic al apelor..............................................................22

2.4 Potenţialul turistic al componentelor învelişului bio-geografic.............23

2.5 Prezentarea principalelor arii protejate din regiunea Israel................23

 

Capitolul III – Analiza şi valorificarea potenţialului turistic antropic al Israelului.........31

3.1 Obiective turistice religioase...............................................................................................31

3.2 Obiective turistice cultural istorice......................................................................................34

3.3 Tradiţii şi obiceiuri. Manufestări etno-folclorice specifice.................................................38

3.4 Alte obiective turistice de natură antropică.........................................................................43


Capitolul IV – Propuneri şi strategii privind dezvoltarea turistică a spaţiului analizat..44

4.1 Strategii privind dezvoltarea turismului în Israel.....................................................44

4.2 Strategia de dezvoltare a turismului în oraşul Haifa................................................46

4.3 Propuneri şi strategii privind dezvoltarea turistică a principarelor arii protejate………..51


Concluzii..................................................................................................53

Anexe......................................................................................................55

Bibliografie..............................................................................................61

Teza de licenta - The global spa economy - ID: 01545 - Volum 69 pagini

EXECUTIVE SUMMARY ...........1
I. OVERVIEW ........4

II. ANALYTICAL FRAMEWORK ...........7

A. DEFINING THE SPA ECONOMY ........7
B. QUANTIFYING THE SIZE OF THE SPA ECONOMY .........13

III. THE 2007 SPA ECONOMY .........14
A. CORE SPA INDUSTRIES ..........16
B. SPA-ENABLED INDUSTRIES .........35
C. ASSOCIATED SPA LIFESTYLE INDUSTRIES ..........38
D. ECONOMIC IMPACT OF THE SPA INDUSTRY...........40

IV. HOW TO USE THE FINDINGS TO MOVE THE SPA INDUSTRY FORWARD ..............42

V. SPA ECONOMY RESEARCH AND ESTIMATION METHODOLOGY ..........45
A. DATA COLLECTION ..........45
B. ESTIMATION METHODOLOGIES ...........47

VI. REFERENCES ........58
VII. ABOUT THE RESEARCH TEAM ...........62

Teza de licenta - Activitatea de management în cadrul agenției de turism “Holiday Service” - ID:01544 - Volum 62 pagini

INTRODUCERE


CAPITOLUL I. ROLUL AGENȚIILOR DE TURISM

1.1. Agenţii de turism: definiţii, clasificări

1.2. Rolul agenţiilor de turism în comercializarea şi promovarea produselor turistice

1.3. Cadrul legislativ al funcționării agențiilor de turism 

 

CAPITOLULII. MANAGEMENTUL ACTIVITĂȚII AGENȚIEI DE TURISM INTERNAȚIONAL HOLIDAY SERVICE

2.1. Analiza activității agențiilor de turism din Republica Moldova

2.2. Agenţia de turism „Holiday Service” în structura turismului R. Moldova

2.3. Relația agenției cu clienții și concurența

2.4. Produsele turistice ale agenției de turism „Holiday Service”

2.5. Gestionarea activităţii agenţiei de turism

2.5.1. Managementul organizaţional 

2.5.2. Managementul tehnologic
2.5.3. Managementul financiar
2.5.4. Managementul personalului
3.6. Sporirea calităţii produsului turistic

 

CAPITOLUL III. STRATEGII MANAGERIALE ÎN PERFECȚIONAREA ACTIVITĂȚII AGENȚIE DE TURISM 

3.1. Strategii organizaţionale

3.2. Planificarea juridică

3 3. Planificarea investiţională

3.4. Marketing – plan

3.5. Extinderea pieţei şi relaţiile cu partenerii internaţionali

 

ÎNCHEIERE

BIBLIOGRAFIE 

ANEXE

Teza de licenta - Tehnica Operatiunilor de Turism - ID: 01543 - Volum 96 pagini

I. TIPURI DE AGENŢII DE TURISM 5
Agenţia de turism 5
1.1. Concepte şi tipologie 6
1.2. Reţele de agenţii şi agenţii distribuitoare 9
1.3. Înfiinţarea agenţiilor de turism în România 10
1.4. Agenţiile de turism corespondente 15
1.5. Ghidul de turism 15

II. OPERAŢIUNILE TEHNICE ŞI ORGANIZAREA AGENŢIEI DE TURISM 17
2.1. Tehnica de vânzare de bilete pentru transportul turistic aerian 17
2.2. Tehnica de vânzare de bilete pentru alte forme de transport turistic 27
2.2. Transportul feroviar 29
2.3 Transportul naval 31
2.4 Transportul fluvial 32

III. TEHNICI DE CONCEPERE ŞI COMERCIALIZARE A PRODUSELOR TURISTICE 49
3.1. Etapele comercializării produsului turistic 50
3.2. Condiţii de comercializare a produselor turistice 51
3.3. Modalităţi de promovare a produselor turistice 53
3.4. Strategii de comercializare a produselor turistice elaborate de agenţiile de turism 58

IV. ACTIVITATEA TOUR-OPERATORILOR 67
4.1. Tour-operatorii pe piaţa produselor turistice 67
4.2. Firme tour-operatoare în turismul mondial 72
4.3. Modele de organizare a firmelor tour-operatoare 74

V. Sisteme informatice utilizate în turism 80

TESTE FINALE 85
BIBLIOGRAFIE 86