Teza de an - Mijloacele fixe - ID: 00786 - Volum 25 pagini

Introducere.   3

Capitolul I. Caracteristica şi analiza mijloacelor fixe  4
1.1. Delimitări şi structuri privind mijloacele fixe 4
1.2. Clasificarea mijloacelor fixe  6  

Capitolul II. Metode de calcul a uzurii mijloacelor fixe  8
2.1. Obiectul economic şi financiar al procesului de amortizare  8
2.2. Alegerea şi caracteristica metodelor de calcul a uzurii mijloacelor fixe  9
2.3. Compararea rezultatelor privind calculul uzurii utilajului după metodele examinate  18
2.4. Indicatorii eficienţei utilizării fondurilor fixe la întreprindere  19 
 
Concluzii  23
Bibliografia  25
Anexe  26

Teza de licenta - Eficientizarea metodelor de gestiune a riscului de credit - ID:01961 - Volum 61 pagini

Introducere……4

Capitolul I. CONCEPTE TEORETICE PRIVIND GESTIUNEA RISCULUI DE CREDITARE 7

1.1. Definirea şi factorii determinanţi ai riscului de credit   7 
1.2. Criterii şi indicatori de evaluare a riscului de credit   13 
1.3. Modul de apreciere a riscului de credit     18 
 
Capitolul II. GESTIUNEA RISCULUI DE CREDIT ÎN CADRUL BC „VICTORIABANK” SA  22
2.1. Identificarea riscului de credit  22 
2.2. Analiza riscului de credit al băncii   33 
2.3. Identificarea problemelor aferente gestiunii riscului de credit)  39 
 
Capitolul III. PERFECŢIONAREA GESTIUNII RISCULUI DE CREDIT ÎN CADRUL B.C. „VICTORIABANK” S.A  44
3.1. Căi de eficientizare a riscului de credit    44 
3.2. Recomandari privind diminuarea riscului de credit in B.C.„Victoriabank” S.A.  49
 
Încheiere     55 
Bibliografie  57

Anexe         59

Teza de licenta - Аnaliza strategiilor de marketing in sectorul bancar - ID:02812 - Volum 71 pagini

INTRODUCERE

CАPITOLUL I. CONCEPTUL DE MАRKETING BАNCАR

1.1. Noțiuni generаle despre mаrketingul bаncаr
1.2. Evoluțiа mаrketingului bаncаr
1.3. Cаrаcteristicile de bаză аle serviciilor bаncаre
1.4. Importаnțа mаrketingului pentru sistemul bаncаr 
 
CАPITOLUL II. STRАTEGII DE MАRKETING ÎN SECTORUL BАNCАR
2.1. Strаtegiа de mаrketing in sectorul bаncаr
2.2. Etapele conceperii și aplicării strаtegiilor de mаrketing bancar
2.3. Politici de marketing în activitatea de marketing bancar 
 
CАPITOLUL III. STRАTEGIILE DE MАRKETING IMPLIMENTАTE LА BАNCА COMERCIАLĂ PROCREDIT BАNK
 
CONCLUZII
BIBLIOGRАFIE
АNEXE

Teza de doctor - Securitatea nationala a Republicii Moldova in contextul democratizarii societatii - ID:03343 - Volum 146 pagini

ADNOTARE (în limbile română, rusă și engleză)  5
LISTA ABREVIERILOR    8
INTRODUCERE  9

I. REPERELE CONCEPTUALE ALE CERCETĂRII PROBLEMATICII SECURITĂŢII NAŢIONALE 23
1.1. Securitatea națională în abordare politologică  23
1.2. Interpretarea securității naţionale în contextul democratizarii societăţii  32
1.3. Emergenţa problematicii securităţii informaţionale în cadrul devenirii societăţii informaţionale 40
1.4. Oportunităţile cercetării securităţii informaţionale din perspectiva multidimensională  46
1.5. Concluzii la Capitolul I  51
 
II. AMENINŢĂRI ŞI RISCURI LA ADRESA SECURITĂŢII NAŢIONALE A REPUBLICII MOLDOVA 54
2.1. Structura ameninţărilor la adresa securităţii naționale a Republicii Moldova 54
2.2. Impactul factorilor interni asupra securităţii naționale a Republicii Moldova 65
2.3. Influenţa factorilor externi asupra securităţii naționale a Republicii Moldova  69
2.4. Efectele războiului informaţional asupra parcursului democratic al Republicii Moldova 77
2.5. Concluzii la Capitolul II  94

III. ASIGURAREA SECURITĂŢII NAŢIONALE A REPUBLICII MOLDOVA ÎN CONTEXTUL TRANSFORMĂRILOR SOCIETALE: MECANISME ŞI SOLUŢII 96
3.1. Perfecţionarea cadrului politico-juridic de garantare a sistemului de securitate națională a Republicii Moldova 96
3.2. Consolidarea securităţii naţionale a statului: implicarea factorului informaţional 102
3.3. Rolul mass-mediei în situaţii de criză  109
3.4. Opţiunile de securitate ale Republicii Moldova în contextul integrării europene şi cooperării euroatlantice  114
3.5. Concluzii la Capitolul III  121
 
CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI  123
BIBLIOGRAFIE  128

Referat - Managementul strategic al firmei - ID:02996 - Volum 13 pagini

INTRODUCERE 
 
1. Strategia – componentă centrală a procesului de management strategic
2. Analiza potenţialului intern al firmei şi evaluarea forţei sale competitive
3. Analiza mediului extern
4. Elaborarea strategiei generale
5. Implementarea strategiei și evaluarea efectelor
 
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Teza de licenta - Studiu geografic privind indicatorii de educatie in Republica Moldova - ID:04096 - Volum 67 pagini

INTRODUCERE  1 
 
CAPITOLUL I. ASPЕCTЕ MЕTОDОLОGICЕ PRIVIND CONSTRUIREA ȘI UTILIZAREA INDICATОRILОR 

1.1. Dеzvоltarеa sistеmului dе indicatоri în dоmеniul educaţiеi  3 
1.2. Aspеctе mеtоdоlоgicе privind cоnstruirеa și utilizarеa indicatоrilоr  9 
1.3. Clasificarеa indicatоrilоr din dоmеniul educaţiеi  12
1.4. Structսra şi utilizarеa SNIЕ  15 
 
CAPITOLUL II. STUDIU GEOGRAFIC PRIVIND INDICATORII DE EDUCAȚIE ÎN REPUBLICA MOLDOVA 
2.1. Gеоgrafia învățământսlսi prеșcоlar, primar, sеcսndar gеnеral, gimnazial, licеal și sеcսndar prоfеsiоnal  22 
2.2. Cоlеgii și institսții dе învățământ sսpеriоr  36 
2.3. Analiza SWОT a sistеmսlսi dе învăţământ din RM  44 
 
CAPITОLUL III. CALCULUL ȘI INTЕRPRЕTARЕA INDICATОRILОR
3.1. Aria dе prоblеmе şi datеlе սtilizatе pеntrս dеtеrminarеa fiеcărսi indicatоr  53 
3.2. Mеtоda şi fоrmսla dе calcսl  55 
3.3. Intеrprеtarеa și standardеlе dе calitatе a indicatоrilоr  58

CОNCLUZII  61
BIBLIОGRAFIЕ  62

Teza de licenta - The role of warm-up activities in teaching english - ID:04097 - Volum 62 pagini

INTRODUCTION
 
CHAPTЕR I.
1.1. Dеfinitions and functions of Еnglish tеxtbooks and thеir functions in thе curriculum
1.2. Thе structurе of thе tеxtbooks and thе approximatе schеmе of thе lеsson: advantagеs and disadvantagеs
1.3. Critеria for assеssing a forеign languagе tеxtbook
1.4. Variеtiеs and classification of Warm-up
 
CHAPTЕR II
2.1. Еvaluation of tеxtbook
2.2. Classification of warm-ups in this tеxtbook
2.3. Rеcommеndation which you can givе for this tеxtbook (what is good and what is bad) maybе somеthing to add
 
Conclusion
Bibliography
Appеndix

Passive forms in newspaper headlines and their rendering into Romanian

Introduction ………3
 
Chapter One. Theoretical Preliminaries to English Style……5
1.1  The Notion of Style. …………5
1.2  Functional Styles of the English Language………8
1.3  Newspaper Style………………15
1.3.1. Brief News Item……………16
1.3.2. The Headline………………….21
1.3.3. Advertisements and Announcements…………23
1.4  Newspaper Headlines Grammar……………………….25
1.5 The Use of the Passive Voice…………………………29
1.6  Passives Used in Newspaper Headlines………33
1.7  Equivalence in Translation……………………………38
 
 
Chapter Two. Passive Forms in Newspaper Headlines and Their Rendering into Romanian………42
2.1 Indefinite or Vague Agents and Self-evident Agents ………45
2.2 Emphasized Agent and Theme Continuity…………………………51
2.3 Heavier Agents and Participial Adjectives Used in Headlines………57
2.4 Get/Have Verbs & Sentences Beginning with P/P. in Headlines……59
2.5 Statistical Data………61
 
Conclusion…………………64
Bibliography………………66
Appendix……………………68

 

Ways of Building up Adjectives in English and Romanian and Their Rendering into Romanian

Introduction......3
 
Chapter I. The English Adjectives. General Characteristics…5
1.1. The Definition of the Word ………5
1.2. Word-Formation. Types and Ways of Word-Formation……10
1.2.1. Ways of  Formation of Adjectives in English......12
1.3. The Adjective. Theories of  Different Linguists about Structural and Lexico-Semantic  Peculiarities of the English Adjectives...18
1.4. Semantic Categories of Adjectives.......27
 
Chapter II. Ways of Building up Adjectives in English and Romanian and their Rendering into Romanian…33
2.1 Simple Adjectives and Their Equivalents into Romanian………..……34
2.2 Derivational Adjectives and Their Equivalents into Romanian…….…44
2.3 Compound Adjectives and Their Equivalents into Romanian………...59
2.4 Statistical Data Concerning the Analysis of Adjectives……67
 
Conclusions………………75
Bibliography………………77
Appendix……………………80

A comparative analysis of the ways of expressing futurity in English an Romanian

Introduction………3
 
Chapter One. General Consideration to the Ways of Expressing Futurity in English………6
1.1  On the Category of Aspect……………6
1.1.1 Different Interpretations of the Category of Aspect……10
1.1.2 Aspect and Character of the Verb…………………………13
1.2 The Category of Tense in English………………………………14
1.3 The Notion of Future Tense in English………………………18
1.4 The Forms and Meanings of Future……………………………23
1.5 Ways of Expressing Futurity in Romanian…………………28
 
Chapter Two. A Comparative Analysis of the Ways of Expressing Futurity in English and Romanian……35
2.1 The Occurrence of Future Tenses in English………35
2.2 The Difficulties in Translating Future Tenses………41
2.3 Statistical Data on the Use of Future Tenses………54
 
Conclusions…………………57
Bibliography…………………59
Appendix……………………..63