Echipa noastră este specializată în elaborarea tezelor de master la administrare publică, teza de licență în administrația publică și referate de profil administrativ.

Teza de an - Corelația dintre sindicate și resursele umane - ID:05205 - Volum 33 pagini

Introducere…………3 
 
Cap. I. Aspecte introductive cu privire la sindicate în Republica Moldova 

1.1 Noțiunea și caracteristica generală a sindicatelor ……5
1.2 Drepturile esențiale ale organelor sindicale………………8
1.3 Modalitatea de funcționare a sindicatelor…………………12 
 
Cap. II. Generalități referitoare la managementul resurselor umane 
2.1 Noțiuni generale cu privire la managementul resurselor umane……………15 
2.2 Politicile eficiente în domeniul resurselor umane……………18 
2.3 Activitățile principale în domeniul resurselor umane………20
 
Cap. III. Analiza corelației dintre sindicate și resursele umane 
3.1 Sindicatele ca partener social în raporturile juridice de muncă………23 
3.2 Relațiile dintre managementul resurselor umane cu organele sindicale……25
3.3 Atribuțiile sindicatelor în domeniul raporturilor juridice de muncă……27 
 
Concluzii………………31
Bibliografie…………32

Teza de master - Rolul comunicarii in administrarea publica - ID:05204 - Volum 99 pagini

ADNOTARE (în limba română)..........3
ADNOTARE (în limba engleză)...........4
LISTA ABREVIERILOR.....................5
INTRODUCERE..............................6 
 
CAPITOLUL I. DELIMITĂRI GENERAL-METODOLOGICE ALE PROCESULUI DE COMUNICARE ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ.....10

1.1.Esența administrației publice și tendințele de dezvoltare…………10
1.2. Definirea și structura procesului de comunicare………………………15
1.3. Comunicarea în activitatea administrației publice: funcții, niveluri și forme de comunicare……22 
 
CAPITOLUL II. SPECIFICITATEA COMUNICĂRII ÎN ADMINISTRAREA PUBLICĂ......34
2.1. Specificul comunicării în administrarea publică. Comunicarea internă și externă la nivelul administrării publice……34
2.2. Trăsăturile caracteristice comunicării în administrarea publică………41
2.3. Diagnosticarea barierelor de comunicare și celor relaționale la nivelul administrației publice………49 
 
CAPITOLUL III. PARTICULARITĂȚILE EFICIENTIZĂRII PROCEDURII DE COMUNICARE ÎN ADMINISTRAREA PUBLICĂ……59
3.1. Aspecte introductive privind prezentarea sistemului vamal al Republicii Moldova………..59
3.2. Monitorizarea și evaluarea instrumentelor de comunicare în cadrul sistemului vamal……..65
3.3. Problematica şi necesitatea eficientizării procesului de comunicare la nivelul sistemului vamal al Republicii Moldova……74  

CONCLUZII ȘI RECOMADĂRI..........85
BIBLIOGRAFIE..............................89
ANEXE.........................................94
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII

Teza de master - Comunicarea in institutiile publice - ID:05203 - Volum 83 pagini

ABREVIERI............3
INTRODUCERE.......4

CAPITOLUL I. Comunicarea în instituţiile publice: delimitări general-metodologice.......8 

1.1 Esenţa instituţiilor publice şi tendinţele de dezvoltare a lor..........8
1.2 Aprecieri generale privind comunicarea......14
1.3 Comunicarea în activitatea instituţiei publice: funcţii, obiective şi condiţii de realizare....21 

CAPITOLUL II. Deontologia comunicării la nivelul instituţiilor publice din Republica Moldova......33 
2.1 Deontologia comunicării instituţionale la nivelul sistemului administrativ: abordări morale şi perspective etice......33
2.2 Argumentarea şi demonstrarea – dimensiuni esenţiale ale comunicării deontologice instituţionale........39
2.3 Diagnosticarea problemelor de comunicare şi a celor legate de sistemul relaţional la nivelul instituţiilor publice.......40 
 
CAPITOLUL III. Particularităţile eficientizării procesului de comunicare la nivel public prin prisma promovării valorilor etico-deontologice.......49
3.1 Performanţele şi mediul comunicaţional al instituţiilor publice................... 49
3.2 Aspecte introductive privind prezentarea Consiliului local Sîrma, r. Leova 57
3.3 Problematica şi necesitatea eficientizării procesului de comunicare la nivelul Consiliului local Sîrma, r. Leova......63 
 
CONCLUZII şi RECOMANDĂRI...........74
BIBLIOGRAFIE.................................77
ADNOTARE......................................80
ANEXE.............................................82

Teza de licenta - Comunicarea in Administratia Publica - ID:05201 - Volum 85 pagini

INTRODUCERE........1
 
CAPITOLUL I. Procesul de comunicare..............2

1.1. Elementele procesului de comunicare..............3
1.2. Funcţiile comunicării......................................3
1.3. Modele de comunicare...................................4
1.4. Modalităţi de comunicare...............................5
1.5. Canalele de comunicare................................7
1.6. Reţele de comunicare..................................9
1.7. Comunicare şi motivaţie..............................10 

CAPITOLUL II. Comunicarea-baza relaţiilor publice.......12
2.1. Relaţiile publice.......................................12
2.1.1. Relaţiile cu presa..................................17
2.1.2. Relaţiile cu sociatatea civilă...................21
2.2. Relaţiile cu publicul..................................25
2.2.1. Conduita în relaţiile cu publicul..............25
2.2.2. Retorica în relaţiile cu publicul................27
2.2.3. Persuasiunea în relaţiile cu publicul.........27
2.2.4. Opinia publică. Studiu de caz.................29
2.2.5. Accesul cetăţenilor la informaţiile de interes public.........33
2.2.6. Particularităţi ale comunicării cu membrii comunităţilor etnice......37
2.3. Comunicarea. Concepte de bază ale comunicării în procesul de administrare....38
2.3.1. Comunicarea cu superiorii ierarhici...........40
2.3.2. Comunicarea cu colegii............................42
2.3.3. Comunicarea cu subalternii.......................42
2.4. Corespondenţa administrativă......................44 

CAPITOLUL III. Stilul administrativ...………52
3.1 Istoria Stilului administrativ..........................52
3.2. Stilul administrativ în epoca actuală..............55
3.3. Trăsăturile caracteristice stilului administrativ.......55
3.4. Greşeli de limbă în stil administrativ..............66 
 
CAPITOLUL IV. Practici comunicaţionale în România şi în Republica Moldova.......71
4.1. Practica judiciară în materie de Contencios Administrativ........71
4.1.1. Controlul judecătoresc direct al actelor administrative..........72
4.2.2. Procedura şi efectele controlului judiciar asupra faptelor administrative ilegale........77
4.2. Petiţiile. Analiză contextuală. Cadru legal de reglementare......82
4.3. Comunicarea prin Internet 
 
CONCLUZII ……………91
ANEXE………………………92

Teza de master - Rolul administraţiei publice în realizarea protecţiei copilului prin adopţie - ID:05200 - Volum 79 pagini

ADNOTARE(în limba română).........3

ADNOTARE (în limba engleză)........4
LISTA ABREVIERILOR...................5
INTRODUCERE..............................6 
 
I. DISPOZIŢII GENERALE PRIVIND ADOPŢIA.....10 

1.1 Aspecte teoretice privind adopţia...........10
1.2 Istoricul adopţiei...................................13 

II. SITUAŢIA ADOPŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA: REALITĂŢI ŞI PERSPECTIVE......20 
2.1 Cadrul normativ al adopţiei......20
2.2 Atribuţiile organelor administraţiei publice în realizarea protecţiei copilului prin adopţie.........30
2.2.1 Atribuţiile organelor administraţiei publice centrale în realizarea protecţiei copilului prin adopţie.......31
2.2.2 Atribuţiile organelor administraţiei publice locale în realizarea protecţiei copilului prin adopţie...... 38
2.3 Strategii privind îmbunătăţirea protecţiei copilului prin adopţie.....47 
 
III. REALIZAREA PROTECŢIEI COPILULUI PRIN ADOPŢIE ÎN MUNICIPIUL CHIŞINĂU.........53 
3.1 Structurile abilitate cu dreptul de protecţie a copilului prin adopţie în municipiul Chişinău........53
3.2 Practica adopţiei copilului în municipiul Chişinău........68 
 
CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI............71
BIBLIOGRAFIE...................................74
ANEXE..............................................78
DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII 80

Teza de an - Imaginea autorităţilor publice prin prisma documentelor - ID:01949 - Volum 29 pagini

Introducere

Capitolul 1. Aspecte introductive privind administraţia publica şi actul administrativ

1. Conotaţii teoretice privind actul administrativ
2. Funcţiile administraţiei publice
3. Noţiunea actului administrativ

Capitolul II. Imaginea autorităţilor publice prin prisma documentelor
2.1. Imaginea autorităţilor publice prin prisma documentelor
2.2. Imaginea autorităţilor publice prin prisma documentelor
2.3. Imaginea autorităţilor publice prin prisma relaţiilor cu cetăţenii

Concluzii
Bibliografie