Teze de licență la comandă la facultatea de finanțe și bănci, asigurări, piețe de capital. Redactarea lucrărilor de master, proiecte de specialitate la finanțe.

Teza de licenta - Constituirea si functionarea Societatii pe Actiuni - ID:00602 - Volum 67 pagini

Introducere:
Prin unire cresc lucrurile mici, Prin dezbinare se prăbuşesc cele mai mari. (Concordia parvae res crescent,discordia maximae dilabuntur ) SALLUSTIUS
Evenimentele din ultimii ani au determinat multipe şi profunde mutaţii în toate sferele vieţei sociale. Impactul acestora s-au produs, după cum era şi firesc, şi asupra sistemului de drept, deoarece dreptul nu este altceva decît „viaţa socială în tiparele normelor juridice”. 
Pornind de la ideea că: „Piaţa şi cadrele sunt verigi principale ale lanţului care constituie baza economică”, Societăţile pe Acţiuni sunt cel mai adecvat instrument juridic de drenare a energiilor umane şi financiare pentru realizarea unor scopuri sociale, pe lîngă satisfacerea unor interese personale ale antreprenorilor. În ceea ce priveşte societatea pe acţiuni aceasta prin puterea sa de a concentra capitalurile fragmentate, ce constituie unul din principalii factori de producţie şi, în acelaşi timp, de mobilizare a resurselor în vederea realizării unor investiţii de anvergură, ea fiind destinată, în principiu, realizării marilor afaceri ce necesită capitaluri însemnate.

Cuprins:
I. Consideraţii generale
1.1 Scurt istoric al Societăţilor pe Acţiuni (legislaţia)
1.2 Definiţia şi tipurile Societăţilor pe Acţiuni

II. Personalitatea juridică a Societăţilor pe Acţiuni
2.1 Statutul Juridic al Societăţilor pe Acţiuni
2.2 Atributele de identificare a Societăţilor pe Acţiuni

III. Constituirea Societăţilor pe Acţiuni
3.1 Actele constitutive ale Societăţilor pe Acţiuni
3.2 Înregistrarea Societăţilor pe Acţiuni

IV. Capitalul şi profitul Societăţilor pe Acţiuni
4.1 Capitalul social al Societăţilor pe Acţiuni
4.2 Profitul Societăţilor pe Acţiuni şi dividendele

V. Organele de conducere ale Societăţilor pe Acţiuni

VI. Încetarea activităţii Societăţii pe Acţiuni
6.1 Reorganizarea Societăţilor pe Acţiuni
6.2 Lichidarea Societăţii pe Acţiuni

Concluzii:
Tranziţia spre economia de piaţă a Republicii Moldova generează pe plan juridic o renovare a cadrului legislativ, astfel este benefic ca să fie adoptate mult mai multe şi mai sigure acte normative esenţiale unei bune desfăşurări a activităţilor comerciale în ţara noastră.
A sosit deja momentul cînd ţările axate pe o economie liberă au de cîştigat competiţia în luptă şi spre un progres, care cît de greu va fi să ajungem la mal totdeauna se vor întreprinde măsuri care va facilita mişcarea această cu un trend mai rapid.

Bibliografie:
1. Revista de drept comercial. Ediţie nouă, Bucureşti 1991-2003;
2. Revista „Legea şi viaţa”, Chişinău 1991-2003;
3. Elena Cîrcei, „Constituirea Societăţilor comerciale pe acţiuni”, Editura „Lumina Lex”, Bucureşti 1995;
4. Elena Cîrcei, „Funcţionarea şi încetarea societăţilor comerciale pe acţiuni”, Editura „Lumina Lex”, Bucureşti 1996;
5. N.Roşca, S.Baieş, „Dreptul afacerilor”, Editura „Cartier”, Chişinău 1997;
6. Angela Solcan, „Managementul micului business”, Editura „A.S.E.M.”, Chişinău 2001;
7. Sergiu Mămăligă, „Societăţile pe acţiuni/Comentariu la Legea nr.1134/1997”, Editura „Museum”, Chişinău 2001;
8. Cristina-Irinel Stoica, „Exercitarea funcţiei de administrator al unei societăţi comerciale de către o persoană juridică”, în Revista de Drept Comercial, nr.1, p.91;
9. LEGEA REPUBLICII MOLDOVA cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi Nr. 845-XII din 03.01.1992;
10. LEGEA REPUBLICII MOLDOVA privind Societăţile pe Acţiuni Nr. 1134-XIII din 02.04.1997;
11. LEGEA REPUBLICII MOLDOVA cu privire la faliment Nr. 78671996;
12. LEGEA REPUBLICII MOLDOVA privind mărcile şi denumirile de origine a produselor Nr. 588/1996;
13. Legea privind societăţile comerciale (legislaţia franceză) Nr. 66-537 din 24.07.1996;
14. Monitorul Parlamentului 1992, Nr.1;
15. Monitorul Oficial al REPUBLICII MOLDOVA Nr. 2/1992, Nr. 58/1996 şi 61/1997.

Teza de an - Conceptele si Metodele cresterii economice. Factorii cresterii economice in Republica Moldova - ID:00589 - Volum 25 pagini

INTRODUCERE:
„Există o mişcare progresistă care s-a transmis, fără întrerupere istorică de la an la an, de la o generaţie la alta, o sporire a bogăţiei, o creştere a ceea ce se numeşte prosperitate materială. Toate naţiunile pe care noi le numim în mod obişnuit civilizate îşi sporesc producţia şi populaţia.”
(John Stuart Mill)
Parte integrată a teoriei reproducţiei, teoria creşterii economice polarizează în jurul său atenţia a tot mai multor instituţii şi a numeroşi cercetători din domeniile care vizează teoria şi practica economică. Ea a fost generată de necesitatea întregirii teoriei reproducţiei, mai ales sub aspectul înţelegerii mecanismului funcţional al economiei si al fundamentării deciziilor privitoare la planificarea curentă şi de

PLANUL:
1. Conceptul creşterii economice
1.1 Factorii creşterii economice în R.M
2. Modele creşterii economice
3. Conceptul de creştere economică în viziunea doctrinelor economice

ÎNCHEIERE:
În prezenta lucrare, deşi insuficienta pentru a pretinde la un studiu, m-am stăruit sa ating conceptul creşterii economice, factorii ce-l determina, modelele şi teoriile economice privitoare la creşterea economica, modelele matematice şi doctrinele privitoare la ea. Este necesar de menţionat ca problema creşterii economice este deosebit de importanta în perioada noastră deoarece Republica Moldova se afla intr-o adîncă criza economica şi sarcina studiilor universitare economice este anume "Pregătirea specialiştilor de profil economic capabili sa amelioreze situaţia data".

BIBLTOGRAFIE:
1. Niţă Dobroda „Economix” (Bucureşti, 1993)
2. Ion Ignat, Neculai Clipă „Economia politică” (1998)
3. Niţă Dobroda „Dicţionar de economie”
4. Niţă Dobroda „Economia politică” (1997)
5. Dobrescu Emilian „Ritmul creşterii economice teorie şi analize”
6. Suta Seleţian Sultana „Doctrine şi curente în Gîndirea economiei modernă şi contemporană” (Bucureşti, 1992)
7. S.Popescu Gheorghe „Fundamentul gîndirii economice” (Oradea, 1993)
8. . N.Clipa „Fenomenul şi teoriile creşterii economice în capitalism” (Iaşi, 1989)
9. Angelescu Coralla „Economia politică” (Bucureşti, 1995)


Teza de an - Banii si problema mentinerii stabilitatii valutei nationale - ID:00530 - Volum 20 pagini

Întroducere:
În condiţiile adîncirii fără precedent a diviziunii a muncii eficienţa activităţilor şi fluxurilor economice este condiţionată, în măsura substanţială, de cunoaşterea şi folosirea categoriilor pieţei, în cadrul cărora banii ocupă un loc central.
Teoria şi realitatea economică evidenţiază un fapt incontestabil: economiile moderne au la bază banii, existenţa lor fiind legată de economia de schimb. Ca urmare a specializării producătorilor şi autonomiei acestora, derularea tranzacţiilor, a schimburilor cheie al economiei de schimb al monetare, rolul lor fiind independent de natura sistemului economic, de nivelul şi structurile economice etc.

Plan:
1. Esenţa şi originalitatea banilor
2. Evoluţia banilor
3. Rolul şi funcţiile banilor
4. Convertibilitatea banilor


Teza de licenta - Atragerea investitiilor straine in Republica Moldova - ID:00519 - Volum 89 pagini

Introducere:
În orice domeniu economic, social-cultural investiţiile sunt asociate ideii de dezvoltare. În mod logic, la nivelul economiei naţionale, dezvoltarea aparatului de producţie şi lărgirea suportului material al activităţilor social-culturale sunt în dependenţă directă de fondurile de investiţii pe care societatea îşi permite să le aloce într-o anumită perioadă.
Dar creşterea economică nu este în funcţie numai de volumul investiţiilor. Ea este şi urmarea modului în care fondurile băneşti disponibile sunt repartizate pe obiecte concrete, a manierei în care aceste fonduri sunt eşalonate în timp, a felului cum sunt gestionate.

Cuprins :
Capitolul I. Investiţii. Definiţii. Concepte. Clasificări
1.1. Conceptul de investiţii, definirea şi clasificarea lor
1.2.Conţinutul şi caracteristica investiţiilor
1.3.Surse de finanţare a investiţiilor
1.4. Direcţii de perfecţionare a activităţii de investiţii
1.5. Investiţiile şi creşterea economică
1.6. Contribuţia investiţiilor la modernizarea economiei naţionale

Capitolul II. Investiţiile străine
2.1. Gruparea investiţiilor străine după scopul şi caracterul lor
2.2. Gruparea veniturilor din investiţiile străine după scopul şi caracterul lor
2.3. Analiza statistică a activităţii întreprinderilor cu capital străin
2.4. Stimularea investiţiilor străine prin facilităţi financiare, valutare şi vamale
2.5. Investiţiile străine „ocolesc” Republica Moldova
2.6. Fluxul investiţiilor străine în ultimii ani
2.6.1. Investiţiile străine în 2001
2.6.2. Investiţiile străine în 2002, 2003
2.7. Investitorii străini salvatorii întreprinderilor autohtone
2.7.1. Volumul investiţiilor străine a scăzut
2.7.2. Exemple de succes: Telefonia mobilă, proiectul „Prospera” etc

Capitolul III. Legislaţia cu privire la investiţile străine
3.1. Investiţiile şi climatul legislativ
3.2. Legea privind investiţiile străine
3.3. Regulament privind secţiile comercial-economice în cadrul misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova peste hotare

Concluzie:
În orice domeniu economic, social – cultural investiţiile sunt asociate ideii de dezvoltare. Astfel investiţiile reprezintă suportul material al dezvoltării economico-sociale a ţării. Prin ele se asigură sporirea capitalului fix, creşterea randamentului tehnic şi economic al celor existente şi crearea a noi locuri de muncă. În acest context investiţiile reprezintă elementul decisiv al creşterii economice, al promovării factorilor intensivi, calitativi şi de eficienţă.

Bibliografie:
1. Romanu Ion „Eficienţa economică a investiţiilor şi a capitalului fix.” Editura Bucureşti 1993;
2. Nicolae Anghel „Pieţe de capital şi eficienţa investiţiilor.” Editura Craiova 1996;
3. Ion Vasilescu „Investiţii” Editura Economică Bucureşti 2000;
4. Buiculescu Nicolae, Gheorghescu Constantin „Organizarea şi conducerea producţiei şi a muncii în construcţii – montaj.” Editura Didactică şi Pedagogică 1994;
5. Petroşanu Petre „Executarea lucrărilor de construcţie – montaj în acord global.” Timişoara 1996;
6. Baghinschi V., Braşoveanu N., Candela V. „Eficienţa economică a investiţiilor.” Editura Bucureşti 1999;
7. Denuţă Ioan „Investiţiile străine directe în ţările europene” Bucureşti Editura Economică 1998;
8. Coordonator Ion Vasilescu, Mihai Botezatu „Investiţii: Studiu de caz; Test grilă.” Bucureşti Editura Economică 1999;
9. Niculescu G., Buda Steluţa „Progresul tehnic; Managementul modern; Eficienţă economică.” Bucureşti Editura Economică 2000;
10. Vasilescu Ion, Românu Ion, Cicea Claudiu „Investiţii” Bucureşti Editura economică 2001;
11. Niculăescu Nicolae, Adumitrescu D. „Eficientizarea economiei româneşti postsocialiste: De ce? Ce poate? Cum?” Bucureşti Editura Economică 2000;
12. Anuarul statistic pe anul 2003;
13. Anuarul statistic pe prima decadă a anului 2004;
14. Construcţii. Date statistice (anii 2000 – 2002);
15. web – informaţie.

Teza de an - Analiza financiara a intreprinderii S.A.”Barza Alba” - ID:00498 - Volum 47 pagini

Introducere:
Deoarece lucrarea mea ţine de întreprinderile vinicole din Moldova, mai cu seamă de întreprinderea S.A. “Barza Albă” aşi vrea să încep cu caracteristica nemijlocită a industriei vinicole. În Republica Moldova în anul 2003 erau înregistrate următorul număr de întreprinderi:
 154 fabrici de vin ;
 170 linii de îmbuteliere;
 12 fabrici de divin;
 9 fabrici de vin spumant;
 3 crame;

CUPRINS:
Capitolul I: Conceptul de metodă în flux a organizării producţiei în întreprinderile industriei alimentare.
1.1 Metodele de organizare a procesului de producţie
1.2 Caracteristica generală a metodei în flux
Caracteristicile de bază şi elementele de calcul ale liniilor de producţie în flux
1.3 Pregătirea tehnică şi organizarea fluxului de producere

Capitolul II: Caracteristica tehnico economică a întreprinderii S.A. “Barza Albă” şi analiza sortimentelor produselor fabricate
Scurt istoric
2.1 Poziţia întreprinderii în ramură şi benchmarking
Modelul Porter
2.2 Caracteristica generală a întreprinderii S.A. “Barza Albă”
Amplasarea întreprinderii
Benchmarking
2.3 Analiza indicatorilor tehnico-economici la întreprinderea S.A. “Barza Albă"
Analiza utilizării capacităţilor de producţie
Analiza resurselor umane
Analiza productivităţii muncii
Analiza costurilor
2.4 Analiza sortimentului produselor
2.5 Analiza SWOT a întreprinderii S.A. “Barza Albă"

Capitolul III: Proiectul procesului de producţie a Vinului roşu brut obţinut după metoda termofermentării în flux
3.1 Alegerea şi argumentarea schemei variantei şi liniei tehnologice
Benchmarkingul selectării
3.2 Calculul Pe produse
3.3 Calculul numărului de utilaje, recipienţi şi muncitori pentru fiecare loc de muncă
3.4 organizarea locurilor de muncă şi amplasarea utilajului(linilor în flux)
3.5 Calculul eficienţei economice de la fabricarea vinului roşu brut după metoda termomacerării în flux

Teza de licenta - Analiza economico-financiara a unui proiect de investitii cu prilejul avizarii si aprobarii sale - ID:00497 - Volum 119 pagini

CUPRINS:
CAPITOLUL 1 – “INVESTITIILE IN ROMANIA CONTEMPORANA”
1.1. Rolul investitiilor in contextul economiei de piata in Romania
1.2. Investitiile – conditie esentiala a modernizarii economiei si introducerii
progresului tehnic
1.3. Impactul modernizarii si al restructurarii economiei nationale asupra eficientei economice
1.4. Atragerea investitiilor straine in Romania

CAPITOLUL 2 – “ ASPECTE PRIVIND INVESTITIILE”
2.1. Definirea investitiilor si clasificarea lor
2.2. Riscul investitional si calcularea lui
2.2.1. Definirea incertitudinii si a riscului; tipuri de risc
2.2.2. Forme de manifestare a riscului in activitatea firmei
2.2.3. Evaluarea riscului in procesul de fundamentare a deciziilor de investitii
2.2.3.1. Implicarea probabilitatilor in criteriile de evaluare a proiectelor
2.2.3.2. Speranta matematica a indicatorilor de eficienta
2.2.3.3. Indicatori pentru masurarea riscului proiectelor de investitii
2.2.4. Analiza de senzitivitate a proiectelor de investitii
2.3. Surse de finantare a investitiilor
2.3.1. Finantarea intreprinderilor
2.3.2. Surse proprii pentru investitii
2.3.3. Surse externe firmei
2.3.3.1. Surse autohtone pentru investitii
2.3.3.2. Surse externe tarii

CAPITOLUL 3 – “EFICIENTA ECONOMICA A INVESTITIILOR;
CRITERII SI INDICATORI DE APRECIERE”
3.1. Necesitatea calculelor de eficienta economica
3.2. Conceptul de eficienta economica a investitiilor. Caracteristici ale eficientei investitiilor
3.3. Indicatori statici de evaluare a eficientei investitiilor
3.3.1. Indicatori cu caracter general
3.3.2. Indicatori de baza
3.4. Necesitatea cuantificarii factorului timp
3.4.1. Actualizarea la momentul inceperii lucrarilor de investitii (n)
3.4.2. Actualizarea la momentul punerii in functiune a noului obiectiv (p)

CAPITOLUL 4 – “METODOLOGIA B.I.R.D.”
4.1. Organisme internationale de resort
4.2. Aspecte specifice ale metodologiei BIRD de evaluare a proiectelor de investitii
4.3. Indicatori de apreciere a eficientei economice a proiectelor de investitii

CAPITOLUL 5 – “ANALIZA DIAGNOSTIC – S.C. ELECTRICA S.A. GIURGIU”
5.1. Descrierea generala a firmei
5.2. Prezentarea firmei
5.2.1. Scurt istoric
5.2.2. Descrierea sistemului organizatoric
5.2.3. Descrierea sistemului financiar-contabil
5.2.4. Descrierea sistemului informational. Dotarea cu tehnica moderna de calcul
5.3. Analiza performantelor firmei in perioada 1997 – 1999
5.4. Evidentierea punctelor slabe si a punctelor forte. Necesitatea implementarii unui sistem informatic

CAPITOLUL 6 – “ASPECTE PRIVIND PROIECTUL DE INVESTITII”
6.1. Descrierea proiectului de investitii
6.2. Prospectarea pietii tehnicii moderne de calcul
6.3. Testarea calculelor pe exemplul Electrica SA Giurgiu
6.3.1. Calculul indicatorilor statici
6.3.2. Calculul indicatorilor dinamici
6.3.3. Calculul indicatorilor BIRD

CAPITOLUL 7 – “ANALIZA ECONOMICO – FINANCIARA”
7.1. Analiza economica
7.2. Analiza financiara
7.3. Analiza de senzitivitate a proiectului

CONCLUZII:
In prezenta lucrare mi-am propus investigarea eficientei economice a unui proiect de investitii in tehnica moderna de calcul la SC Electrica SA Giurgiu.
Prima parte a lucrarii este consacrata unei prezentari teoretice generale a Romaniei in perioada de tranzitie cat si a rolului investitiei in restructurarea si modernizarea economiei nationale. In aceasta prima parte s-au inclus diferite aspecte privind investitiile, precum si sursele de finantare a acestora. De asemeni s-au definit atat indicatorii de baza ai eficientei economice (statici si dinamici), cat si indicatorii privind metodologia BIRD (definitii si comentarii).

BIBLIOGRAFIE:
- Ion Vasilescu, Ion Romanu - "Eficienta economica a investitiilor si a capitalului fix"
- Stoian Marian - "Eficienta economica a investitiilor"
- Paul Bran - "Relatiile financiare si monetare internationale"
- Misu Negritoiu - "Investitiile straine si tranzitia la economia de piata"
- Bancpost SA - "Norme metodologice de creditare a investitiilor"
- Ion Naftanaila - "Birotica cu aplicatii in management"
- Tamas Ilie, Nastase Pavel, Stanescu Maria - "Bazele informaticii"
- Ion Verboncu, Ovidiu Nicolescu - "Management"
- Florica Luban si colectiv - "Metode cantitative in management"

Teza de licenta - Administrarea fiscala in Republica Moldova - ID:00482 - Volum 146 pagini

Introducere:
Actualitatea temei. Una dintre cele mai actuale şi discutabile probleme la momentul de faţă în dezvoltarea societăţii noastre, problemă care necesită rezolvare şi nu poate fi negată în discuţiile, întrunirile reprezentanţilor organelor publice şi ale cetăţenilor, o constituie legalitatea şi ordinea de drept în Republica Moldova.
Acest lucru se explică prin faptul că legalitatea şi ordinea de drept fac parte din principiile întregului sistem politic al statului. În această activitate complicată de men¬ţinere şi asigurare a legalităţii şi a ordinii de drept, o mare contribuţie o aduc organele de drept al statului.

CUPRINS:
Capitolul I. Aspecte conceptuale ale administrării fiscale
1.1. Abordări conceptuale privind administrarea fiscală
1.2. Administrarea fiscală în Republica Moldova
1.3. Aspecte inedite în cadrul legislativ aferent administrării fiscale: amnistia fiscală şi medierea fiscală

Capitolul II. Cadrul instituţional al administrării fiscale
2.1 Serviciul Fiscal de Stat
2.2. Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei
2.3. Serviciul Vamal
2.4. Serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale

Capitolul III. Componentele administrării fiscale
3.1. Evidenţa contribuabililor şi a obligaţiilor fiscale
3.2. Efectuarea şi valorificarea rezultatelor controlului fiscal
3.3. Examinarea cazurilor de încălcare fiscală
3.4. Executarea silită a obligaţiilor fiscale
3.5. Depunerea şi examinarea contestaţiilor (cererilor prealabile) asupra deciziilor organelor cu atribuţii de administrare fiscală

Capitolul IV. Modernizarea administrării fiscale potrivit rigorilor integrării europene
4.1. Direcţiile de perfecţionare a administrării fiscale în Republica Moldova
4.2. Evaluarea efectelor şi mecanismul de implementare a recomandărilor Uniunii Europene

Încheiere:
Sistemul fiscal al Republicii Moldova este în plină evoluţie şi perfecţionare pe plan economic şi social. Trecerea de la economia centralizată la economia de piaţă, necesită o adaptare a administrării fiscale la noile condiţii şi impune profunde transformări strategice şi organizatorice, în paralel cu desăvîrşirea şi stabilizarea legislaţiei fiscale.

Bibliografia:
Acte legislative
1. Constituţia Republicii Moldova adoptată la 29.07.1994 (Monitorul Oficial nr.1 din 12.08.1994);
2. Legea “Cu privire la Serviciul fiscal de stat”, Nr. 876-XII din 22.01.1992 (Monitorul Oficial nr. 1/16 din 30.01.1992);
3. Legea “Privind bazele sistemului fiscal”, Nr. 1198-XII din 17.11.1992 (Monitorul Oficial nr. 11/326 din 30.11.1992);
4. Legea „Cu privire la tariful vamal”, Nr. 1380-XIII din 20.11.1997 (Monitorul Oficial nr. 40-41/286 din 07.05.1998, republicată în Monitorul Oficial din 01.01.2007, ediţie specială);
5. Legea „Privind sistemul public de asigurări sociale”, Nr. 489-XIV din 08.07.1999 (Monitorul Oficial nr. 1-4/2 din 06.01.2000);
6. Legea „Contenciosului administrativ”, Nr. 793-XIV din 10.02.2000 (Monitorul Oficial nr. 57-58/375 din 18.05.2000);
7. Legea „Cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei”, Nr. 1104-XV din 06.06.2002 (Monitorul Oficial nr. 91-94/668 din 27.06.2002);
8. Legea „Cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorii de asistenţă medicală”, Nr. 1593-XV din 26.12.2002 (Monitorul Oficial nr. 18-19/57 din 08.02.2003);
9. Legea „Bugetului de stat pe anul 2007”, Nr. 348-XVI din 23.11.2006 (Monitorul Oficial nr. 189-192/893 din 15.12.2006);
10. Legea „Pentru modificarea şi completarea unor acte legislative”, Nr. 111-XVI din 27.04.2007 (Monitorul Oficial nr. 64-66/300 din 11.05.2007);
11. Codul fiscal, Legea Nr. 1163-XIII din 24.04.1997 (Monitorul Oficial nr. 62/522 din 18.09.1997, republicat în Monitorul Oficial din 08.02.2007, ediţie specială);
12. Codul vamal, Legea Nr. 1149-XIV din 20.07.2000 (Monitorul Oficial nr. 160-162/1201 din 23.12.2000, republicat în Monitorul Oficial din 01.01.2007, ediţie specială);
13. Codul penal, Legea Nr. 985-XV din 18.04.2002 (Monitorul Oficial nr. 128-129/1012 din 13.09.2002);
14. Codul fiscal al României, Legea nr. 571 din 22.12.2003 (Monitorul Oficial nr. 927 din 23.12.2003);
15. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть первая от 31.07.1998 г. Н 146-Ф3 (Ведомости Федерального Собрания Российской Федерации, 1998 г., Н 387, стр. 289);
16. Налоговый кодекс Республики Казахстан, Закон Н 703 от 07.12.1998 (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1998 г., Н 118, стр. 226);
17. Налоговый кодекс Республики Таджикистан, Закон Н 664 от 12.11.1998 (Ведомости Верховного Совета Республики Таджикистан, 1998 г., Н 91, стр. 128);
18. Hotărîrea Parlamentului „Cu privire la Concepţia reformei fiscale”, Nr. 1165-XIII din 24.04.1997 (Monitorul Oficial nr. 46-47/402 din 17.07.1997;
Hotărîri ale Guvernului.
19. Hotărîrea Guvernului „Cu privire la reglementarea modului de sechestrare şi comercializare a bunurilor”, Nr. 685 din 23.07.1997 (Monitorul Oficial nr. 53/584 din 14.08.1997);
20. Hotărîrea Guvernului „Cu privire la extinderea Strategiei de Creştere Economică şi Reducerea Sărăciei pentru anul 2007”, Nr. 1433 din 19.12.2006 (Monitorul Oficial nr. 203-206/571 din 31.12.2006);
21. Hotărîrea Guvernului „Cu privire la marcarea producţiei alcoolice”, Nr. 1481 din 26.12.2006 (Monitorul Oficial nr. 199-202/1564 din 29.12.2006);
22. Hotărîrea Guvernului „Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni prioritare privind implementarea în anul 2007 a Planului de acţiuni republica Moldova-Uniunea Europeană”, Nr. 113 din 03.02.2007 (Monitorul Oficial nr. 25-28/152 din 23.02.2007);
23. Hotărîrea Guvernului „Privind activitatea serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriei”, Nr. 998 din 20.08.2003 (Monitorul Oficial nr. 191-195/1059 din 05.09.2003);
Acte ale Ministerului Finanţelor
şi Inspectoratului Fiscal Principal de Stat
24. Regulamentul Ministerului Finanţelor „Cu privire la aplicarea TVA” din 01.11.1999 (Monitorul Oficial nr. 73-74/241 din 23.06.2000);
25. Regulamentul Ministerului Finanţelor „Cu privire la atribuirea codului fiscal”, Nr. 09 din 28.06.2001 (Monitorul Oficial nr. 94-96/245 din 10.08.2001);
26. Regulamentul Ministerului Finanţelor „Privind evidenţa specială a obligaţiei fiscale”, Nr. 4/2 din 01.04.2003 (Monitorul Oficial nr. 126-131/162 din 27.06.2003);
27. Instrucţiunea Inspectoratului Fiscal Principal de Stat „Privind evidenţa contribuabililor”, Nr. 17-8-6/4480 din 08.10.2002 (Monitorul Oficial nr. 154-157/360 din 21.11.2002);
28. Instrucţiunea Inspectoratului Fiscal Principal de Stat „Cu privire la administrarea accizelor”, Nr. 188 din 21.10.2004 (Monitorul Oficial nr. 205-207/431 din 12.11.2004);
29. Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat „Despre unele particularităţi de administrare ale art. 187 şi 188 din Titlul V al Codului fiscal”, Nr. 133 din 15.07.2005 (Monitorul Oficial nr. 135-138/450 din 14.10.2005);
30. Scrisoarea Ministerului Finanţelor „Privind unele întrebări ale administrării TVA”, Nr. 38 (10-13-02/1-3355) din 30.09.1999 (Contabilitate şi audit, 1999, nr. 10);
Literatura de specialitate
31. A. Armeanic – Drept fiscal, Chişinău, Editura Museum, 2001;
32. Б. Деготь – Понятие налогового процесса, Закон и право, 2005 г., Н 3;
33. C. Albuţ “Drept financiar”, Iaşi,1995.
34. D. Şaguna “Drept financiar şi fiscal”, Bucureşti, 1994;
35. G. Charreaux– Gestion financier: Principes, etudes du cas. Solutions, Liter, Paris, 1991;
36. G. Bernard, J.C. Colli, - Dictionnaire economique et financier, Edition du seuil, Paris, 1994;
37. I. Condor – Drept financiar şi fiscal român, Bucureşti, Editura Fundaţiei „România de mîine”, 2002;
38. M. Corj – Impozitarea şi evaziunea fiscală, Revista Naţională de drept, 2003, nr. 6;
39. M. Pop, O. Doroş – Sarcina principală a organului fiscal – controlul asupra respectării legislaţiei fiscale, Buletinul Curţii de Apel Economice şi Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor, 2004, nr. 3;
40. M. Pop – Serviciul Fiscal de Stat este în căutarea permanentă de noi forme şi metode de desfăşurare a activităţii de control, Buletinul Curţii de Apel Economice şi Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor, 2005, nr. 3;
41. M. Corj – O nouă etapă în procesul codificării legislaţiei fiscale, Legea şi viaţa, 2005, nr.11;
42. N. Eşanu, P. Şarcov – Agenda juristului, Chişinău, Editura Bons Offices, 2004;
43. Н. В. Гуреев “Налоговое право”, Москва,1995;
44. Н. Мыцких, В. Мыцких – Налоговые системы стран дальнего и ближнего зарубежья, Вестник Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь, 2005 г., Н 973;
45. Н. И. Химичева “Финансовое право”, Москва,1995;
46. O. Староверова – Проблемы налогового регулирования, Закон и право, 2004 г., Н 1;
47. P. Brezeanu – Fiscalitate. Concepte, modele, teorii, mecanisme, politici şi practici fiscale, Bucureşti, Editura economică, 1999;
48. P. Şarcov, G. Ipati – Totul despre... impozite, Vol I, II, Chişinău, Editura Bons Offices, 2000;
49. P. Olcescu, T. Toma – Tratat de drept financiar şi fiscal, Iaşi, Editura „Cantes”, 2000;
50. Rapoartele IFPS, forma 4-SF „Cu privire la rezultatele controalelor fiscale efectuate” şi forma 8-SF „Cu privire la rezultatele acţiunilor de executare silită a obligaţiilor fiscale” pentru anii 2005-2007;
51. Reţeua Internet (www.fisc.md), (www.CCCEC.md);
52. S. Puşcuţa – Serviciul Fiscal de Stat este principalul pilon responsabil de colectarea veniturilor la bugetul public Naţional, Buletinul Curţii de Apel Economice şi Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor, 2007, nr. 2;
53. C. Г. Пепеляев “Основы налогового права”, Москва,1995;
54. С. Ядрихинский – Принцип ясности закона в налоговых отношениях: теория вопроса и практика применения, Хозяйство и право, 2005 г. , Н 2;
55. В. В. Коровкин “Подготовка к налоговой проверке”, Москва, 1996;
56. Вестник Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь, 2005 г., Н 9;