Comandă o lucrare de licență la facultatea de Psihologie, sociologie sau psihopedagogie; teze de master la psihologie, referate în domeniul psihologiei.

Teza de an - Psihologia preadolescentului dificil - ID:02860 - Volum 60 pagini

INTRODUCERE 

CAPITOLUL 1 FUNDAMENTE TEORETICE ÎN ABORDAREA PSIHOLOGIEI PREADOLESCENTULUI DIFICIL

1.1 Cadrul general și specificul vîrstei preadolescente
1.2 Stările psihice la vîrsta preadolescentă
1.3. Devierile de comportament la preadolescenți
 
CAPITOLUL 2 DEMERS EXPERIMENTAL. IDENTIFICAREA PARTICULARITĂȚILOR PSIHOLOGIEI PREADOLESCENȚILOR DIFICILI
2.1 Obiectivele și ipoteza studiului experimental
2.2 Metode şi instrumente de lucru
2.3 Analiza și interpretarea rezultatelor 

CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Teza de master - Manifestarea stărilor psihice la copii abuzați fizic în familie - ID:02859 - Volum 45 pagini

Introducere 

CAPITOLUL I. Repere teoretice cu referire la manifestarea stărilor psihice la preadolescenți

1.1. Specificul vîrstei preadolescente
1.2. Stările psihice la vîrsta preadolescentă
1.3. Concluzii la capitolul I 

CAPITOLUL II. Repercusiuni teoretice asupra influenței abuzului fizic asupra personalității
2.1. Abuzul fizic
2.2. Dezvoltarea personalității
2.3. Prevenirea abuzului fizic
Concluzie la capitolul II

Teza de doctorat - Particularitățile psihologice de dezvoltare ale competenței sociale în ontogeneză - ID:02858 - Volum 221 pagini

ADNOTARE (română, rusă, engleză) 5
LISTA ABREVIERILOR 8
INTRODUCERE 9
 
1. DIMENSIUNEA PSIHOSOCIALĂ A CONCEPTULUI DE COMPETENŢĂ – ABORDARE TEORETICĂ 16
1.1. Repere conceptuale ale competenţei sociale 16
1.2. Structura competenţei sociale. Etapele de dezvoltare 27
1.3. Specificul dezvoltării competenţei sociale la vârstele: preşcolară, şcolară mică şi preadolescentă 37
1.4. Concluzii la capitolul 1 44
 
2. CERCETAREA EXPERIMENTALĂ A PARTICULARITĂŢILOR PSIHOLOGICE ALE DEZVOLTĂRII COMPETENŢEI SOCIALE ÎN ONTOGENEZĂ 46
2.1. Organizarea cercetării şi descrierea metodelor experimentale 46
2.2. Examinarea competenţei sociale la vârsta preşcolară 54
2.3. Cercetarea competenţei sociale la vârsta şcolară mică 71
2.4. Studierea competenţei sociale la vârsta preadolescentă 89
2.5. Concluzii la capitolul 2 109
 
3. DINAMICA COMPETENŢEI SOCIALE ÎN ONTOGENEZĂ 111
3.1. Dinamica componentei cognitive a competenţei sociale la vârstele preşcolară, şcolară mică şi preadolescentă 114
3.2. Dinamica componentei intenţionale a competenţei sociale la vârstele examinate 121
3.3. Dinamica componentei comportamentale a competenţei sociale la vârstele investigate 132
3.4. Concluzii la capitolul 3 141
 
CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI 142
BIBLIOGRAFIE 145
ANEXE 161

Teza de doctorat - Tulburări emoționale la copii aflați în situație de abuz și neglijare - ID: 02857 - Volum 260 pagini

ADNOTARE, АННОТАЦИЯ, ANNOTATION ......5
LISTA ABREVIERILOR .......8
INTRODUCERE .............9

1. INCURSIUNE TEORETICĂ ASUPRA TULBURĂRILOR EMOȚIONALE ALE COPILULUI ABUZAT ȘI NEGLIJAT....18

1.1. Definirea abuzului şi neglijării .........19
1.2. Efectele la nivel emoțional ale abuzului şi neglijării .............32
1.3. Tulburări emoționale asociate abuzului şi neglijării prevăzute de DSM...40
1.4. Concluzii la Capitolul 1.....................46
 
2. PARTICULARITĂŢILE TULBURĂRILOR EMOŢIONALE ALE COPIILOR ABUZAŢI ȘI NEGLIJAŢI ....48
2.1. Obiectivele, ipotezele, metodele şi instrumentele de cercetare .....48
2.2. Prezentarea caracteristicilor lotului investigat ..............................56
2.3. Caracteristici ale familiilor subiecţilor investigaţi .........................58
2.4. Rezultatele obţinute la testele aplicate .......................................63
2.5. Concluzii la Capitolul 2 .............................................................89
 
3. AMELIORAREA TULBURĂRILOR EMOȚIONALE ALE COPIILOR ABUZAȚI ȘI NEGLIJAȚI...92
3.1. Intervenţia psihoterapeutică. Generalităţi .........92
3.2. Psihoterapia individuală ..................................97
3.3. Psihoterapia de grup .....................................109
3.4. Consilierea părinţilor. Intervenţia psihoterapeutică în diada copil-părinte. Terapia de familie. .120
3.5. Evaluarea eficienţei programului de intervenţie psihoterapeutică ....121
3.6. Concluzii la Capitolul 3 ........133

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI ......135
BIBLIOGRAFIE .......138
ANEXE ....................152

Teza de licenta - Influența stilurilor educaționale parentale asupra formării comportamentului deviant la preadolescenți - ID:02856 - Volum 71 pagini

INTRODUCERE 
 
CAPITOLUL 1 CONCEPTE ȘI TEORII PSIHOPEDAGOGICE A COMPORTAMENTUL DEVIANT LA PREADOLESCENȚI

1.1 Conceptul de devianță la diferiți autori
1.2 Etimologia comportamentului deviant la preadolescenți
1.3 Aspectele tipologice a comportamentului deviant la preadolescenți
 
CAPITOLUL 2 MODALITĂȚI DE INFLUIENȚARE A STILULUI PARENTAL ASUPRA FORMĂRII COMPORTAMENTULUI DEVIANT AL PREADOLESCENȚILOR
2.1 Abordarea psihopedagogică a stilului parental
2.2 Rolul factorului socio-familial asupra comportamentului deviant la preadolescenți
2.3 Influența stilului parental asupra stilului parental asupra comportamentului parental
 
CAPITOLUL 3 DEMERS EXPERIMENTAL
3.1 Ipoteza și obiectivele cercetării
3.2 Metodologia studiului experimental
3.3 Prelucrarea și interpretarea rezultatelor

CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
RECOMANDĂRI

Teza de licenta - Sistemul școlar - ca factor de dezvoltare a violenței la vîrsta de adolescenți - ID:02855 - Volum 69 pagini

INTRODUCERE
 
CAPITOLUL 1 FACTORI GENERATORI ALE VIOLENȚEI LA ADOLESCENȚI

1.1 Abordări conceptuale ale violenței
1.2 Abordări psihopedagogice a comportamentului violent la adolescenți
1.3 Factori șicondiții a dezvoltării comportamentului violent la adolescenți
1.4. Factori generatori de agresivitate și violență în mediul școlar
1.5 Atitudinea cadrelor didactice față de elevi factor generator de comportamente violente
 
CAPITOLUL 2 IDENTIFICAREA IMPACTULUI SISTEMULUI ȘCOLAR ASUPRA MANIFESTĂRII VIOLENȚEI LA ADOLESCENȚI
2.1 Ipoteza și obiectivele cercetării
2.2 Descrierea metodelor aplicate
2.3 Descrierea rezultatelor obținute
 
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
CONCLUZII
ANEXE

Teza de licenta - Relația dintre agresivitate și creativitate la preadolescenți - ID:02854 - Volum 72 pagini

Introducere 
 
CAPITOLUL I. Repere epistemologice cu referire la fenomenul de agresivitate la preadolescenți

1.1. Delimitări conceptuale asupra fenomenului de agresivitate (conceptul, esența, definiții, mecanisme)
1.2. Particularitățile manifestării agresivității în vîrsta preadolescentină
1.2.1. Cauze
1.2.2. Factori
1.2.3. Tipuri de agresivitate 
 
CAPITOLUL II. Repercusiuni teoretice asupra creativității în preadolescență
2.1. Esența, factori și tipuri de creativitate
2.2. Specificul manifestării creativității în vîrsta preadolescentină 
 
III. Studiul experimental axat pe constatarea relaţiei dintre agresivitate şi creativitate la preadolescenţi
3.1. Identificarea prezenţei agresivităţii la preadolescenţi..........35
3.2. Diagnosticarea nivelului creativităţii la preadolescenţi..........43
3.3. Interdependenţa dintre agresivitate şi nivelul creativităţii la subiecţii preadolescentini.......49  
 
Concluzii
Bibliografie

Teza de licenta - Caracteristici ale afectivității la vîrsta adolescenților - ID:02853 - Volum 57 pagini

INTRODUCERE 

CAPITOLUL 1 ABORDĂRI TEORETICE DESPRE SFERA AFECTIVĂ

1.1 Conceptul despre sfera afectivă în psihologie
1.2 Viziunea diferitor autori despre conceptul de afectivitate
1.3. Caracteristici psihologice a afectivității la vîrsta adolescenților
 
CAPITOLUL 2 STUDIUL EXPERIMENTAL ASUPRA STĂRILOR AFECTIVE LA ADOLESCENȚI
2.1. Scopul, ipotezele și eșantionul de cercetare
2.2 Descrierea metodelor și tehnicile de cercetare
2.3 Interpretarea calitativă și cantitativă a rezultatelor la experimental de constatare
 
CONCLUZII
RECOMANDĂRI
ANEXE

Teza de an - Impactul încarcerării asupra personalității minorului - ID:02852 - Volum 40 pagini

INTRODUCERE
 
CAPITOLUL 1 FUNDAMENTE TEORETICE ÎN ABORDAREA IMPACTULUI ÎNCARCERĂRII ASUPRA PERSONALITĂȚII MINORULUI

1.1 Rolul parental: aspecte teoretice și practice
1.2 Confuzia cu privire la dispariția / pierderea ambiguă a părintelui
1.3 Impactul încarcerării asupra stimei de sine și imaginii sociale  

CAPITOLUL 2 DEMERS EXPERENȚIAL. IDENTIFICAREA PARTICULARITĂȚILOR COMPORTAMENTULUI MINORILOR
2.1 Scopul, metodele și obiectivele studiului experimental
2.2 Desfășurarea experimentului
2.3 Analiza și interpetarea rezultatelor
 
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Teza de licenta - Impactul personalității educatorului asupra relațiilor interpersonale - ID:02851 - Volum 78 pagini

INTRODUCERE 
 
CAPITOLUL 1. ABORDĂRI TEORETICE ALE PERSONALITĂȚII ÎN PSIHOPEDAGOGIE

1.1. Concepte teoretice privind stilul educatorului
1.2. Concepte teoretice privind profilul de personalitate
1.3. Specificul personalității educatorului
 
CAPITOLUL 2. PARTICULARITĂȚI ALE RELAȚIILOR INTERPERSONALE LA PREȘCOLARI
2.1. Noțiuni privind relațiile interpersonale
2.2. Factorii ce influențează relațiile interpersonale la preșcolari
2.3. Rolul educatorului în formarea relațiilor interpersonale favorabile la preșcolarii
 
CAPITOLUL 3. CERCETAREA EXPERIMENTALĂ PRIVIND IMPACTUL PERSONALITĂȚII EDUCATORULUI ASUPRA RELAȚIILOR INTERPERSONALE
3.1. Metodologia studiului experimental
2.2. Metodologia cercetării
3.3 Analiza și prelucrarea datelor obținute
 
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Teza de licenta - Influența relațiilor familiale asupra rezultatelor școlare la adolescenți - ID:02850 - Volum 62 pagini

Introducere 
 
Caрitolul I. Delimitări conceрtuale ale succesului/insuccesului școlar

1.1. Abordarea succesului/insuccesului școlar în știința рsihoрedagogiei
1.2. Factorii care determină succesul/insuccesul școlar
1.3. Teorii și afirmații cu рrivire la rolul familiei în educația adolescentului
1.4. Concluzie la caрitolul I
 
Caрitolul II. Abordări exрerimentale a influenței relațiilor familiei asuрra rezultatelor școlare la adolescenți
2.1. Descrierea eșantionului exрerimental
2.2. Cadru metodologic al cercetării
2.3. Analize comрarative a rezultatelor obținute
2.4. Concluzii la caрitolul II
 
Concluzii generale și recomandări
Bibliografie
Anexe