Scriem teze de licență la relații economice interaționale și teze de master la REI. Deasemenea elaborăm proiecte, rapoarte și referate la relații internaționale.

Teza de licenta - Analiza strategiilor si politicilor economice nationale ale tarilor dezvoltate si importanta lor pentru tarile in curs de dezvoltare - Id:00379 - Volum 91 pagini

INTRODUCERE:
În prezent economia mondială este determinată şi dirijată în mod primordial de tendinţele economice ale ţărilor înalt dezvoltate. În această situaţie ţările slab dezvoltate şi cele în curs de dezvoltare cad sub presiunea şi influenţa măsurilor de ordin economico-politic întreprinse în cadrul ţărilor dezvoltate.

CUPRINS:
CAPITOLUL I. ABORDAREA CONCEPTELOR TEORETICE ALE STRATEGIEI ŞI POLITICILOR ECONOMICE
1.1 Esenţa şi conţinutul strategiei şi politicilor economice
1.2 Politica economică dirijistă şi rolul economic al statului
1.3 Structura economică – elementul de bază în determinarea strategiei

CAPITOLUL II. ANALIZA ASPECTELOR FORTE ALE STRATEGIEI ŞI POLITICILOR ECONOMICE ÎN CADRUL ŢĂRILOR DEZVOLTATE
2.1 Ţările Uniunii Europene: Germania, Franţa, Marea Britanie, Italia,
Portugalia, Belgia, Olanda şi influenţa lor asupra Moldovei, României
(ţărilor în curs de dezvoltare)
2.2 Ţările Americii de Nord: SUA, Canada
2.3 Japonia, Singapore
CAPITOLUL III. EXAMINAREA POLITICILOR ECONOMICE ALE REPUBLICII MOLDOVA ŞI CORELAREA LOR CU STRATEGIA ŢĂRILOR DEZVOLTATE

3.1 Analiza situaţiei economice curente a Republicii Moldova
3.2 Principalele aspecte în evoluţia politicilor economice din Republica Moldova
3.3 Deficienţe instituţionale ale politicilor economice în Moldova
3.4 Influenţa politicilor economice asupra calităţii creşterii economice
3.5 Impactul politicilor economice din Republica Moldova în perspectiva de integrare europeană

ÎNCHEIERE:
În prezent economia Republicii Moldova este închistată într-un cerc vicios. Pe de o parte volumul mic al investiţiilor, cât şi declinul economic cumulat în ultimii zece ani îngreunează restructurarea producţiei şi a reorientării exporturilor, descurajează investiţiile publice şi private. Pe de altă parte creşterea durabilă a economiei este subminată de datoria publică externă şi internă în creştere (peste 2,2 miliarde de dolari) cât şi de balanţa comercială şi de plăţi externe dezechilibrată combinată cu imposibilitatea utilizării resurselor materiale, financiare şi umane pentru restaurarea economiei în ansamblu.

BIBLIOGRAFIE:
1. Abraham-Frois G., Economie politică, Economica, Paris, 1988.
2. Actul Unic European, 1987
3. Angus Maddison, Monitoring the World Economy: 1820-1992, Paris, OECD, 1995.
4. Bărbulescu C., Sisteme strategice ale întreprinderii, Editura economică, Bucureşti, 1999.
5. Bartolomiej Kaminski, Trade and Production Fragmentation: Central European Economies in Networks of Production and Marketing, World Bank Study, 2001.
6. Ben David, Trade, Growth and Disparity among nations, WTA, Geneva, 2000.
7. Carmela Martin, Francisco J. Velazquez, Bernard Funck, European Integration and Income Convergence, Lessons for Central and Eastern European Countries, May, 2001.
8. Cititi ultimele prognoze economice ale Centrului de Politici Economice, Centrul de Politici Economice (IDIS “Viitorul”), Monitorul Economic: analize şi prognoze trimestriale nr.8, 23 noiembrie, 2006.
9. Ciulbea T., Doctrine economice, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1998.
10. Cojuhari A., Pogolşa A., Pogolşa N., Doctrine economice moderne şi contemporane, AIDE, Chişinău, 2001.
11. Creţoiu G., Cornescu V., Bucur I., Economie politică, Editura Şansa, Bucureşti, 1995.
12. Dan V. (şi colab.), Strategii şi structuri industriale competitive, Editura ALL, Bucureşti, 1997.
13. Dinu E., Strategia firmei, Editura economică, Bucureşti, 2000.
14. Economist Intelligence Unit, Nr. 4, 2006
15. Global Economic Prospects and the Developing Countries Report, 2001.
16. Gogoneaţă C., Structurile economice, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1984.
17. Guţu I., Republica Moldova: economia în perioada de tranziţie, Edit. Litera, Chişinău, 1998.
18. Îndrumar pentru afaceri în ţările dezvoltate, www.eurostates.com
19. ISTAT, Banca d’Italia, Prometeia (decembrie 2006)
20. Kaminski B., “Trade and Production Fragmentation: Central European Economies in Networks of Production and Marketing”, World Bank Study, 2006.
21. Karla Hoff, Beyond Rosenstein-Rodan: The Modern Theory of Coordination Problems in Development, Annual World Bank Conference on Development Economics, 2000.
22. Marcu F., Maneca C., Dicţionar de neologisme, Editura Academiei, Bucureşti, 1978.
23. Moldova: Moving to a Market Economy, World Bank Report, november, 1999
24. Neme C., Les doctrines contemporaines in Daniel Viley, Paris, 1996.
25. Nicolescu O., Strategii manageriale de firmă, Editura Economică, Bucureşti, 1998.
26. Politici de Creştere Economică, Crearea Locurilor de Muncă şi Reducerea Sărăciei, Guvernul Republicii Moldova, Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare.
27. Progress Toward the unification of Europe, World Bank Paper, 2000.
28. Prohniţchi V., Deficiente instituţionale ale politicilor economice in Moldova, Centrul de Politici Economice al Institutului pentru Dezvoltare si Iniţiative Sociale "VIITORUL", 27 februarie 2004.
29. Prohniţchi V., Moldova şi integrarea europeană, culegere de studii ale Institutului de Politici Publice, Editura Prut Internaţional, Chişinău, 2004.
30. Republica Moldova: Raport Naţional de Dezvoltare Umană 2006.
31. Richard T., American Economic Review, Papers and Proceedings, May, 2000.
32. Stegăroiu I., Puşcoci S., Abordarea militară a conceptului de strategie // Economistul – 22 martie, 2004, Nr.1579.
33. Sută-Selejan S., Doctrine economice, Editura economică, Bucureşti, 1996.
34. Valeriu Prohniţchi, Moldova şi integrarea europeană, culegere de studii ale Institutului de Politici Publice, Editura Prut Internaţional, Chişinău, 2004.
35. William Easterly, The Lost Decades: Developing Countries Stagnation in Spite of Policy Reform: 1980-1998, Cambridge, MIT Press, 2006.
36. World Bank Report, Moldova: Moving to a Market Economy, 1999.
37. www.azi.md/news
38. www.commerce.gov
39. www.finexpo.be
40. www.gpoaccess.gov/fr/index.html
41. www.impots.gouv.fr
42. www.mineco.fgov.be
43. www.minindustria.it
44. www.paris.mae.ro


Teza de licenta - Analiza optiunilor de integrare a statelor subdezvoltate in contextul procesului de globalizare - Id:00378 - Volum 93 pagini

Introducere:
Actualitatea investigaţiei. Lumea contemporană constituie un ansamblu de entităţi interconectate în cadrul căruia toate acţiunile şi procesele mai importante se influenţează reciproc. Această interdependenţă universală s-a accentuat după cel de-al doilea război mondial datorită legăturilor tot mai strânse între statele şi zonele geografice ale globului, precum şi datorită schimbărilor ştiinţifico-tehnologice, care au loc în ritm fără precedent.

Cuprins:
Capitolol I. Aspecte teoretico-metodologice ale procesului de globalizare şi integrării
1.1. Globalizarea, provocare la adresa umanităţii
1.2. Problema îmbunătăţirii dezvoltării statelor subdezvoltate în contextul relaţiilor internaţionale contemporane

Capitolul II. Riscuri şi probleme ale integrării statelor subdezvoltate în contextul globalizării
2.1. Tabloul general al lumii prin prisma dezvoltării durabile a statelor
2.2. Democratizarea, stabilitate politică şi securitate economică a statelor subdezvoltate în contextul globalizării

Capitolul III. Influenţa procesului de globalizare asupra evoluţiilor social-politice şi economice din Republica Moldova
3.1. Integrarea economică internaţională – garanţie a dezvoltării economice a Republicii Moldova
3.2. Influenţa factorilor externi asupra procesului de dezvoltare a Republicii Moldova

Concluzii:
În conformitate cu opinia multor cercetători ştiinţifici, o altă tendinţă, care va determina perspectivele globalizării relaţiilor internaţionale, va fi restructurarea relaţiilor economice dintre state, sub influenţa diverselor procese integraţionale. Ei numesc acest proces formarea «geoeconomiei».

Bibliografie:
1. “Democratization is a world movement that affects North and South, East and West”- www.undp.org/governance/.
2. L.Greenfeld (1993), „Transcending the Nation’s Worth”,
3. Bady, B. “Nationalist Postnationalism: Global Discourse in Contemporary American Culture” // American Quarterly, September 1998, vol. 50, Nr. 3,
4. O’Loughlin, Global Democratization, Institute of Behavioral Science, Department of Geography, University of Colorado, Boulder, USA
5. Belostecinic Grigore „Republica Moldova în contextul proceselor de globalizare şi integrare economică” Economica 2002 Nr.5
6. Bouaine, R. Mondialisation an-dela des mythes, Paris 1997,
7. Buell, F. National Culture and the New Global System, Baltimore, 1994
8. Courrier International nr.469, 28 oct.-3 noiembrie 1999
9. Cristopher M. Dent. The Europian Economy. The Global Context, Routladge, 1997
10. Croitoru, V. Geopolitica: Curs de prelegeri (în proces de publicare), Chişinău, 2005,
11. Cuzneţov V. Globalizarea şi organizaţiile internaţionale. Chişinău, 1998
12. Democratization and Globalization issues in Realism vs. Cosmopolitanism debate in the Realism vs. Cosmopolitanism: A debate between Barry Buzan and David Held, conducted by A.McGrew, www.polity.co.uk/global/realism.htm,
13. Dobrotă N., Economie politică. Ed. Economie, Bucureşti, 1995
14. Dungaciu, D. Naţiunea şi provocările (post)modernităţii: istorie, concepte, perspective, Bucureşti: Tritonic, 2004.
15. Matti Ahtisaari în: „Building Global Democracy” în democracy and Globalization: Promoting a North-South Dialogue, Edited by Leena Rikkila, Hakapaino Oy, Helsinki, 2001
16. ECE (2000), Economic Survey of Europe, United Nations, Economic Commission for Europe, Geneva şi calculele autorului (2005 – 2007)
17. Evan, T. "Citizenship and Human Rights in the Age of Globalization" // ALTERNATIVES, Vol. 25, No. 4, 2000,
18. Falk, R. On Humane Governance: Towards a New Global Politics, Cambridge: Polity Press, London, 1995,
19. Georgios Monterides. Globalizarea şi universalitatea – Himeră şi Adevăr. Bucureşti, 2002,
20. Ghiddens A. Die Konsequen for Modernne. Frankfurt/M: Shurkamp, 1995.
21. Giddens, A., “Globalization: making the world a single place” in John Baylis and Steve Smith, The Globalization of World Politics, Oxford, Oxford University Press, 2001
22. Gotişan Victor. Globalizarea – provocarea societăţii contemporane, cauze, tendinţe,
23. Grugel, J. “Democratisation studies globalisation: the coming of age of a paradigm” // British Journal of Politics and International Relations, Vol. 5, No. 2, May 2003,
24. Held, D. Democracy and Global Order, Cambridge: Polity Press, London, 2004,
25. Huntington S. „The Clash of Civilizations and the Remaking of the World Order”, Oxford University Press, 1995.
26. Huntington, S. "After Twenty Years: The Future of the Third Wave" // Journal of Democracy, nr. 8(4), 1997.
27. Ionesu T., etc. Globalizarea – prosperitate şi identitate, Bucureşti, 2002
28. Isac Eufrosinia „Teoriile globalizării şi problemele de discuţie” // „Probleme regionale în contextul procesului de globalizare: simpozion internaţional (2002, Chişinău)” Chişinău, 2003
29. Istoria Globalizării, www.carr.ro/2.htm,
30. Lebeda, P. Globalisation – Critical Reconstructions (Review Essay), JIRD (2003) 6(2), March 2003,
31. Lenin V.I. Dezvoltarea capitalismului în Rusia, vol 3,
32. Lester R. Brown (coord.), Starea lumii, 2002. Probleme globale ale omenirii ~- ediţie milenară, Ed. Tehnică, Bucureşti, 2002.
33. Levitt, T. Harvard Business Review, New York 1983,
34. MacDonald, L. “Citizenship, Participation and the Public Sphere in the Americas,” in Hemispheric Integration and Democracy in the Americas: Citizenship, Participation, Accountability – Report on the Symposium, Windsor, June 3-5, 2000. Montreal, International Centre for Human Rights and Democratic Development,
35. Manolescu Gh. Consolidarea economiei de piaţă: diagnoze, priorităţi, perspective. Bucureşti: Centrul de Informare şi Documentare Economică, 2001.
36. Manole T. Finanţele publice locale: teorie şi aplicaţii. Chişinău: Cartier administrativ, 2000.
37. McMichael, P. Development and Social Change: A Global Perspective (Thousand Oaks, CA: Pine Forge), 2000.
38. Maximilian S. Reflecţii asupra problemelor socio-economice ale R.Moldova. Moldova şi România: un deceniu de colaborare în cercetarea ştiinţifică economică, Bucureşti: Academia Română, 2001,
39. Mazilu A. Transnaţionalele şi competitivitatea: o perspectivă est-europeană. Bucureşti: Editura Economică, 1999.
40. Moldovanu D. Economia Moldovei în capcana globalizării şi tranziţiei. Chişinău: Editura ARC, 2004.
41. Moldovanu Dumitru. “Economia Moldovei în capcana globalizării şi tranziţiei”. Chişinău 2004.
42. Moldovanu, D. Tranziţia: Interdependenţa transformărilor sisitemice şi a integrării în economia mondială, A.S.E.M. 1997,
43. Moldovanu D. Tranziţia din perspectiva competitivităţii economice: este devreme de a număra bobocii. România şi Republica Moldova. Potenţialul competitiv al economiilor naţionale. Posibilităţi de valorificare pe piaţa internă, europeană şi mondială. Bucureşti, 2004.
44. Movileanu P. etc. Principalele curente de politici agricole europene. Chişinău 2000,
45. Munck, R. (ed.) Labour in the Global Economy: Challenge and Prospects, London: Athlone Press, 2000
46. Nicolae Belii, “Tranziţia mai grea decât un război. România 1990-2000”, Bucureşti, Editura Expert, 2001.
47. O’Loughlin, J., Ward, M.D., Lofdahl, et.al. (1998) “The diffusion of democracy 1946-1994” in Annals of the Association American Geographers, nr. 88 (4)
48. Pîrîianu Mihai “Despre conceptual de dezvoltare durabilă”, revista “Finanţe publice, Contabilitate” nr.11-12
49. Perillier, L. et Tur, J.-J. Le mondialisme, Presses Universitaires de France, 1977
50. Pircop M., Tanţău A. Globalizarea şi strategia firmei. B.: Ed. Eficient, 2001,
51. Preston W.: „Political/Cultural Identity. Citizens and Nations in a Global Era”.
52. Popescu Ion, Bondrea A.A., Constantinescu M.I. Globalizarea: mit şi realitate. Bucureşti: Editura Economică, 2004
53. Postelnicu G., Postelnicu C. Globalizarea economică. Bucureşti: Economica, 2000
54. Postolachi Valentina “Aspecte social-demografice în contextual dezvoltării durabile a Republicii Moldova”. Economica 2005, nr. 2
55. Raportul BM "Global Economic Prospecta, 2004.
56. Revista Capital, 2003-2006.
57. Răilean V. Business internaţional. – Chişinău, 1998
58. Railean V. Integrarea ţărilor est-europene în Uniunea Europeană: precepte pentru Republica Moldova. Chişinău, 2000
59. Roşca P. Relaţii economice internaţionale. Manual. Chişinău: ULIM, 2005.
60. Roşca P. Integrarea internaţională a R.Moldova – factor al creşterii economice. Moldova şi România: un deceniu de colaborare în cercetarea ştiinţifică economică, B.: Academia Română, 2001,
61. Saca, V. Interese politice şi relaţii politice: dimensiuni tranzitorii, Chişinău: CE USM, 2001
62. Sava, I.N. Zece ani de tranziţie în Europa de Est (1990-2000), Bucureşti: Ed. Fundaţiei Culturale Române, 2000
63. Smith Adam. Avuţia naţiunilor. Vol. I. – Chişinău, 1992
64. Stiglits Joseth. Globalizarea – speranţe şi deziluzii. Bucureşti, 2003
65. Suciu C. Economia cunoaşterii şi civilizaţia globală. Bucureşti: Editura ASE, 2002.
66. Şişcan N. Economia politică contemporană. Chişinău: ASEM, 2001
67. Tănasie P. Ecologie internaţională. Teoria şi practica relaţiilor economice internaţionale. –
68. Thede, N. Democratic Development 1990-2000: An Overview, (Coord.), April 2002,
69. Tinbergen T. Restructurarea ordinii internaţionale. – Bucureşti, 1978
70. Toba A. Teorie economică generală, Chişinău, 2001
71. Wallerstein I. The modern World System.- New York: Academic Press, 1980
72. Ward, M.D. (2002), “Globalization and Democratization”, presented at a Conference on “Responding to Globalization: Societies, Groups, and Individuals”, April 4 - 7, 2002, Boulder, Colorado, USA.
73. Ward, MD., O’Loughlin, J., Shin, M., et.alt., The Spatial and Temporal Diffusion of Democracy, 1946-1994, edited by M.D. Ward, ISA, University of Colorado, USA, 1996, presented at the 37th Annual Conference of the International Studies Association, San Diego, California, 16-20th of April, 1996,
74. Weiss, L. Mitul statului lipsit de putere, Bucureşti: Ed. Arta Grafică, 1999,
75. Zainea Eugen „Argumente pentru o strategie naţională de dezvoltare durabilă” Economistul nr.3 2005
76. Балуев, Д.Г. «Взаимодействие международных институтов и элементов гражданского общества» // ПОЛИС, № 3, 2000,
77. Камаренко, Г., Ефремов, В. «Экономическая глобалиcтика» // Экономист, № 11/1998,
78. Костецки М. «Становление «сервисной» экономики // Проблемы теории и практики управления» nr.1 Moscova 1995.
79. Левин, И.Б. «Глобализация и демократия» // ПОЛИС, № 2/2003
80. Шишкан Н.М. Современные социально-экономические мегатенденции. Кишинэу,
81. Хозин, Г.С. "Глобализация междунородных отношений", // США, Канада, № 1/2000,
82. www.ichrdd.ca/english/commdoc/publications/demDev/ddOverview10Years.html#CHAP-2.1

Teza de licenta - Analiza comparativa a relatiilor politice Moldo-Romane, Moldo-Ucrainene - Id:00377 - Volum 91 pagini

Introducere:
Actualitatea temei investigaţe. Din punct de vedere geografic, Republica Moldova este o ţară ce dispune de anumite avantaje de poziţionare, dar şi de dezavantaje istorice condiţionate de aflarea ei la interconexiunea a mai multor imperii, culturi, religii etc. În prezent, Republica Moldova nu dispune de resurse naturale importante, de acumulări semnificative de ape, nu are ieşire directă la mare, dar poate folosi pe larg alte avantaje ce s-au conturat de-a lungul timpului: forţa de muncă, potenţialul uman foarte înalt, solurile fertile etc. Un avantaj incontestabil în acest sens ar putea fi şi relaţiile politice de vecinătate a Republicii Moldova. Fiind un stat mic, în condiţiile actuale de globalizare a politicii, economiei, culturii şi a altor ramuri, ţara noastră trebuie să dezvolte relaţii politice şi economice cu ţările vecine: România şi Ucraina.

Cuprins:
Capitolul I. Instituirea şi evoluţia relaţiilor politice moldo-române şi moldo-ucrainene
1.1. Influenţa factorului regional asupra relaţiilor externe ale Republicii Moldova, României şi Ucrainei
1.2. Stabilirea şi evoluţia relaţiilor politice moldo-române
1.3. Relaţiile politice moldo-ucrainene, de la geneză la actualitate

Capitolul II. Aspecte ale principalelor relaţii moldo-române şi moldo-ucrainene.
2.1. Colaborarea transfrontalieră dintre Moldova, România şi Ucraina
2.2. Problema regiunii transnistrene, rolul României şi Ucrainei în
soluţionarea ei

Încheiere:
Extinderea spre Est a Uniunii Europene, fiind, în esenţă, un proces pozitiv, poate avea atât efecte benefice, cât şi negative pentru Republica Moldova şi Ucraina, două state post-sovietice situate în vecinătatea noilor membri ai Spaţiului Schengen, referindu-ne, în primul rând, la România. Pentru aceste state implementarea hotarului Schengen ar putea avea drept consecinţă, pe de o parte, apariţia unor tendinţe pozitive în mai multe domenii problematice, iar, pe de altă parte, apariţia unor noi probleme şi agrava¬rea celor deja existente.

Bibliografia:
1. Railean V. „Integrarea ţărilor est-europene în Uniunea Europeană: precepte pentru Moldova”. - Chişinău, 2000
2. Goncearov Alexandr Nicolaevici „Sostoianie i perspektivî razvitia vneşneekonomiceskih otnoşenii Moldovî i Ukrainî”. Chişinău 2001.
3. Roşcovanu Mihai „Cooperarea transfrontalieră a Republicii Moldova cu România şi Ucraina”. Chişinău 2003.
4. Jones C. Ukraine: Waiting for the free market // Banker.- London, 1998 -Vol.148, Nr.867
5. Cutacu C. Evoluţii recente ale dezvoltării regionale // Tribuna economică.-Bucureşti, 1999 - Nr.15
6. Jangoja R. „Stranî GUUAM: sotrudnecestvo i concurenţia”. Kiev, 2000.
7. Gakman S. “Sotrudnecestvo prigranicinîh teritorii Ukrainî, Respublike Moldova i Rumînii v kontexte integraţionnîh proţesov. Chişinău 1999.
8. Viorel Cibotaru, “Factori regionali în cooperarea regională dintre Republica Moldova şi vecinii săi” http://www.e-democracy.md, 08.09.2005
9. Cojocea Petrache “Istoria unui tratat controversat: Tratatul privilegiat şi cooperare între România şi Republica Moldova”. Chişinău 2000.
10. Cenuşă Denis, „Evoluţia relaţiilor dintre Republica Moldova şi România” http://politicom.moldova.org/, 03.11.2004
11. Popescu, Nicu, Transformarea Europei şi Republica Moldova, 26 mai 2005, www.azi.md.
12. King, Charles, Moldovenii: România, Rusia şi politica culturală, Editura Arc, Chişinău, 2002.
13. Petrencu A. Istoria universală. Epoca contemporană, Chişinău, 1996.
14. Fruntaşu, Iulian, O istorie etnopolitică a Basarabiei (1812-2002), Cartier, Chişinău, 2002.
15. Ciobanu, Vitalie, Anatomia unui fenomen geopolitic: Republica Moldova, Polirom, Iaşi, 2005.
16. Departamentul de Comunicare Publică, Preşedinţia României, 06.10.2005 http://www.presidency.ro
17. Deică, Petre, Rusia imperială. Recidiva sau visul unui geopolitician rus, http://www.geopolitica.ro, 27.06.2006
18. William Crowther, Moldova: caught between nation and empire, in the "New States, New Politics", Cambridge University Press, 1997.
19. Dancu Ionel „Noi perspective în relaţiile dintre Chişinău şi Bucureşti”, www.curentul.ro, 24 mai 2001.
20. http://www.bbc.co.uk/romanian/news/story/2005/02/050203_tvr_basescu.shtml.
21. www.weu.org, Ukraine, Russia and European security: implications for Western policy, Peter van Ham, February 1994.
22. Podgarskaia E.M. „Ekonomiceskie sveazi Moldovî so stranami Ţentralinoi i Vostocinoi Evropî”. Chişinău, 2001
23. Politica externă a Republicii Moldova: aspecte ale securităţii şi colaborării regionale, Chişinău 1998, cu referinţă la Arena Politicii, nr.8, 1996.
24. http://www.mfa.md, „Problema posturilor vamale mixte în relaţiile Chişinăului cu Kievul”, 07 septembrie 2001.
25. Zbignew Bjezinski „Великая шахматная доска”, Moscova, 1999.
26. Kucima Leonid, “Aderarea la Uniunea Europeană nu este posibilă în viitorul apropiat” www.rusnovosti.ru, 20.03.2004
27. „Cooperarea transfrontalieră între Republica Moldova, România şi Ucraina”, www.gov.ro, 30 mai 2005.
28. „Euroregiuni cu participarea României” www.eurodobrogea.ro, 14 iiunie 2006.
29. Daniel Dascaliu „Cooperare intre euroregiuni” www.evenimentul.ro , 11 ianuarie 2006
30. „Ekonomichesckie sveazi Ukrainskoi i Moldavskoi SSR” Chişinău, 1981.
31. „Otnoşenia s sosedeami i prioritetî Moldovî. Politicheskii komentarii agenstva „Infotag” // Ekonomiceskoe obozrenie 2000, nr. 22, pag. 21
32. “Consolidarea cooperării transfrontaliere în “Euroregiunea “Dunărea de Jos” // 14 decembrie 2006, http://www.habitatmoldova.org
33. „Colaborare transfrontalieră şi interregională ucraineano-română”. http://www.cons-ua.ro/ro/spivrob.htm, 14 mai 2005
34. Sava Andrei „Finanţări din partea UE pentru Euroregiunea Siret-Prut-Nistru” http://arhiva.informatia.ro, 19 august 2004
35. „Trilaterala România – Ucraina – Republica Moldova” http://www.mae.ro/, 15 martie 2004.
36. Pop Adrian „Direcţii de evolutie a Politicii Europene de Vecinătate (PEV). Viziune normativă din perspectiva intereselor României” http://www.ier.ro/Dezbateri/opini/Politica_vecinatate.pdf
37. Kuşnir T. „Razvitia ekonomicheskogo sotrudnechestvo Moldovî i Ukrainî (bez integraţii staenem sîrievîm pridatkami). Dîlo, 2005, nr.21.
38. „Evoluţia relaţiilor Republicii Moldova cu Uniunea Europeană”, Strategia Europeană, p.1.1, IPP, 2005
39. Bejenaru Elena “Mediul Ambiant” 2004 nr.1.
40. Boţan Igor „Cum va evolua "Planul ucrainean" de reglementare a conflictului transnistrean?” www.e-democracy.md , 5 septembrie 2006
41. Concepţia securităţii naţionale a Republicii Moldova, MO al RM, nr.35/399 din 29.06.1995
42. Vladlen Kuznetzow, «Small Countries and Big Politics», NPA, 1989.
43. Concepţia politicii externe a Republicii Moldova, 8 februarie 1995, nr. 368-XIII.
44. Munteanu Igor, „Social Multipolarity in Moldova”, CSCR, G10, November, 2004.
45. Olaf F. Knudsen, „Analizarea securităţii statului mic: rolul factorilor externi., [NATO: ce este, ce va fi. Noua Europă şi securitatea statelor mici]”, Bucureşti 1996.
46. Liţescu, Ana Cristina. „Confederaţie între Moldova şi Transnistria” // Cotidianul. – 2001. – 20 apr.
47. „Problema Transnistriei nu se va rezolva cât timp Smirnov va fi la putere” // Adevărul – 2001. – 10 iul.
48. Relaţiile dintre Tiraspol şi Chişinău sunt măcinate de neîncredere // Cotidianul. – 2001. – 3 aug. – P. 11. Relaţiile dintre Tiraspol şi Chişinău sunt măcinate de neîncredere // Cotidianul. – 2001. – 3 aug.
49. Moldova, România, Ucraina: integrarea în structurile europene, preluat din România Liberă, 18.07.1997.
50. http://www.mae.ro/poze_editare/2006.07.17_UEextindere.pdf
51. Curierul Naţional, nr. 3091 din 05.05.2001.
52. Ionescu Mihail E. După hegemonie – patru scenarii de securitate pentru Europa de Est în anii ‘90, Bucureşti 1993.
53. Cojocaru Gheorghe E. Politica externă a Republicii Moldova, Chişinău 1999.
54. Baleanu V.G. In the shadow of Russia: Romania’s Relations With Moldova And Ukraine, August 2000, Conflict Studies Research Centre Paper, G85.
55. www.weu.org, Ukraine, Russia and European security: implications for Western policy, Peter van Ham, February 2004.
56. Planul de acţiuni „Moldova-UE”, Chişinău 2006.
57. Popescu, Oana, “La negocierile transnistrene, doar prin intermediul UE, interviu cu Adriaan Jacobovits de Szeged”, în Cotidianul, 6 iunie 2005.
58. Asmus, Ronald D. and Jackson, Bruce P., “The Black Sea and the Frontiers of Freedom”, în Policy Review, Jun-Jul 2004.
59. Brzezinski, Zbigniew, “Hegemonic Quicksand”, în The National Interest, Winter 2003/04.
60. Aydin, Mustafa, Europe's Next Shore: the Black Sea Region after EU Enlargement, Occasional Paper, no, 53, European Union Institute for Security Studies, Paris, June 2004.
61. http://www.statistica.md/publications/137/ro/Raport_Transnistria_Meyer_rom.pdf
62. Chirtoacă, Nicolae, Moldova requirements, în David Greenwood and Peter Volten (eds.), Security-sector Reform and Transparency Building: Needs and Options for Ukraine and Moldova, Harmonie Paper 17, Centre for European Security Studies, Groningen, 2004.
63. Gudîm, Anatol, Republic_ Moldova şi Uniunea Europeană ca parteneri, Centrul de Investigaţii Strategice şi Reforme, Chişinău 2002.
64. Popescu Cristian Tudor „Kievul a obtinut sprijinul SUA pentru aderarea la NATO, dar nu si pe cel al ucrainenilor” http://www.gandul.info/articol_3143/kievul_a_obtinut_sprijinul_sua_pentru_aderarea_la_nato__dar_nu_si_pe_cel_al_ucrainenilor.html, 25 octombrie 2005
65. http://www.shape.nato.int/docu/other/ro/handbook2007.pdf, 03 februarie 2007
66. http://epochtimes-romania.com/articles/article_5282.html
67. Herd, Graeme P., Moldova and the Dnestr Region: Contested past, frozen conflict, speculative futures, Conflict Studies Research Centre, Central & Eastern Europe Series 05/07, February 2005.
68. Ciobanu, Vitalie, “Cine mai are nevoie de Republica Moldova?”, în Contrafort, nr. 12 (110), decembrie 2003.
69. Hlihor, Constantin, Istorie şi geopolitică în Europa secolului XX. Consideraţii teoretice şi metodologice, Editura Academiei de Înalte Studii Militare, Bucureşti, 2006.
70. Emerson, Michel, European Neighbourhood Policy: Strategy or Placebo?, CEPS Working Document, No. 215, November 2004.
71. http://www.mfa.md/img/docs/ipap_ro.pdf

Capitolul III. Integrarea europeană a Republicii Moldova prin prisma relaţiilor cu România şi Ucraina
3.1. Aspiraţiile europene ale României, Republicii Moldova şi Ucrainei
3.2. Neutralitatea militară a Republicii Moldova prin prisma relaţiilor ţărilor vecine cu NATO

Teza de licenta - Analiza comparativa a relatiilor politice moldo-romane si moldo-ucrainene - Id:00375 - Volum 92 pagini

Introducere:
Principiul de bază al integrării în societatea europeană civilizată este promovarea unei politici de bună vecinătate şi colaborare regională. Anume colaborarea regională pune accentul pe mecanismele de consolidare a relaţiilor de bună vecinătate, pentru că aceasta este chemată să completeze interacţiunile şi interdependenţa în creştere permanentă.
Colaborarea regională se dezvoltă în câteva direcţii principale:
- colaborarea între ţările din regiune;
- colaborarea între diferite regiuni ale statelor;
- colaborarea transfrontalieră între teritoriile din preajma frontierelor - a euroregiunilor.

Cuprins:
Capitolul I. Evoluţia comparată a relaţiilor politice moldo-române, moldo-ucrainene.
1.1. Cauzele, premizele stabilirii şi dezvoltării relaţiilor bilaterale moldo-româneşti
1.2. Cauzele, premizele stabilirii şi dezvoltării relaţiilor bilaterale moldo-ucrainene

Capitolul II. Studiu asupra principalelor probleme în relaţiile moldo-române şi moldo-ucrainene.
2.1. Aspecte ale relaţiilor transfrontaliere dintre Moldova, România şi Ucraina
2.2. Problema regiunii transnistrene şi aportul României şi Ucrainei în soluţionarea ei

Capitolul III. Integrarea europeană a Republicii Moldova prin prisma relaţiilor sale cu vecinii săi: România şi Ucraina
3.1. Aspiraţiile europene ale României, Republicii Moldova şi Ucrainei
3.2. Neutralitatea militară a Republicii Moldova prin prisma relaţiilor ţărilor vecine cu NATO

Concluzii:
Extinderea spre Est a Uniunii Europene, fiind, în esenţă, un proces pozitiv, poate avea atât efecte benefice, cât şi negative pentru Republica Moldova şi Ucraina, două state post-sovietice situate în vecinătatea noilor membri ai Spaţiului Schengen, referindu-ne, în primul rând, la România. Pentru aceste state implementarea hotarului Schengen ar putea avea drept consecinţă, pe de o parte, apariţia unor tendinţe pozitive în mai multe domenii problematice, iar, pe de altă parte, apariţia unor noi probleme şi agrava¬rea celor deja existente.

Bibliografia:
1. Petrencu A. Istoria universală. Epoca contemporană, Chişinău, 1996.
2. William Crowther, Moldova: caught between nation and empire, in the "New States, New Politics", Cambridge University Press, 1997.
3. Baleanu V.G. In the shadow of Russia: Români’ s Relations With Moldova And Ukraine, August 2000, Conflict Studies Research Centre Paper, G85.
4. Politica externă a Republicii Moldova: aspecte ale securităţii şi colaborării regionale, Chişinău 1998, cu referinţă la Arena Politicii, nr.8, 1996.
5. „Rusia nu poate fi în Europa fără Ucraina, în calitatea acesteia de parte componentă a Europei, pe cînd Ucraina poate ajunge în Europa fără Rusia", Zbignew Bjezinski Bejiuxan uiaxMamHan docKa, Moscova, 1999.
6. Roşcovanu Mihai „Cooperarea transfrontalieră a Republicii Moldova cu România şi Ucraina”. Chişinău 2003.
7. Bejenaru Elena “Mediul Ambiant” 2004 nr.1
8. Planul de acţiuni „Moldova-UE”
9. Cojocea Petreache “Istoria unui tratat controversat: Tratatul privilegiat şi cooperare între România şi Republica Moldova”. Chişinău 2000
10. Enache Marian „Misiune diplomatică în Republica Moldova, 1993-1997”. Iaşi 2000.
11. „Noile frontiere în Europa de Sud-Est: Republica Moldova, Ucraina, România”. Chişinău 2002.
12. Barbăroşie Arcadie, Gheorgiu Valeriu, „Republica Moldova în Pactul de Stabilitate – realizări şi perspective”. Kiev, 2004
13. Conferinţa Ştiinţifică internaţională „Politici economice de integrare europeană” (23-25 septembrie). Chişinău, 2005.
14. Goncearov Alexandr Nicolaevici „Sostoianie i perspektivî razvitia vneşneekonomiceskih otnoşenii Moldovî i Ukrainî”. Chişinău 2001.
15. Tănasă Ruslan „Alegerile parlamentare post-totalitare în Ucraina, Republica Moldova şi România: analiza comparată”. Cernăuţi 2002.
16. „Moldova, România, Ucraina: Bună vecinătate şi colaborare regională”. Chişinău 1998.
17. Pîntea Iurie, Ciubotaru Viorel, Popa Victor, „The National Security Council in the Decision-Making Process: Comparative analysis: Republic of Moldova, Romania and Ukraine”. Chişinău 2006
18. „Republica Moldova şi integrarea europeană: Cooperarea în Pactul de Stabilitate”. Chişinău, 2003
19. Broclawsky J.-P. Ukraine // Courrier des pays de l'Est. - Paris, 1997 - Nr.417
20. Crosnier M.-A. Moldavie // Courrier des pays de l'Est. - Paris, 1997 - N°417
21. Cutacu C. Evoluţii recente ale dezvoltării regionale // Tribuna economică.-Bucureşti, 1999 - Nr.15
22. Dan Ilie Morega. Comerţul internaţional în contextul globalizării mondiale. Bucureşti, 2000
23. Ganciucov V., Gutium T. Situaţia comerţului exterior al Republicii Moldova şi promovarea exportului autohtone // Economie şi sociologie. - 1998 - Nr.2
24. Grodziţcaia O. Orientarea geografică a comerţului exterior al Republicii Moldova // Economie şi sociologie. - 1999 - Nr.l
25. Jones C. Ukraine: Waiting for the free market // Banker.- London, 1998 -Vol.148, Nr.867
26. Novic S., Stiopin A., Pavlov G. Relaţiile economice externe nemărfare ca factor economic de dirigare // Economie şi sociologie. - 2000 – Nr.1
27. Railean V. Integrarea ţărilor est-europene în Uniunea Europeană: precepte pentru Moldova. - Chişinău, 2000
28. Railean V. Particularităţile comerţului exterior al unei ţări mici în tranziţie: exemplul Moldovei. - Chişinău, 2000
29. Railean V. Republica Moldova şi integrarea economică europeană: exemplul Moldovei. - Chişinău, 2000
30. Raportul Naţional al Dezvoltării Umane. Republica Moldova 1999. Tranziţia şi securitatea umană. / Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare. - Chişinău, 1999
31. Stiopin A., Novic S. Noţiuni generale de abordare sistemică a reglamentării fluxurilor mărfare de export - import // Economie şi sociologie. - 2000 – Nr.l
32. Strategia Naţională pentru dezvoltare durabilă. / Consiliul Economic Suprem pe lângă Preşedinţia Republicii Moldova. Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare. - Chişinău, 2000
33. Tranziţia economică: tendinţe de mondializare şi cazul Moldovei. Buletin anual Institutului Internaţional de Management, Nr. 1, 1999
34. http://www.statistica.md/publications/137/ro/Raport_Transnistria_Meyer_rom.pdf
35. http://www.gandul.info/articol_3143/kievul_a_obtinut_sprijinul_sua_pentru_aderarea_la_nato__dar_nu_si_pe_cel_al_ucrainenilor.html
36. http://www.shape.nato.int/docu/other/ro/handbook2001.pdf
37. http://epochtimes-romania.com/articles/article_5282.html
38. http://www.mfa.md/img/docs/ipap_ro.pdf
39. http://www.nato.int/docu/nato-trans/nato-trans-rom.pdf
40. http://www.fisd.ro/PDF/mater_noi/Raport_Transnistria.pdf
41. http://www.mae.ro/poze_editare/2006.07.17_UEextindere.pdf
42. http://www.ipp.md/files/Publicatii/2003/iulie/
43. http://www.mae.ro/
44. www.curentul.ro, 24 mai 2001.
45. www.weu.org, Ukraine, Russia and European security: implications for Western policy, Peter van Ham, February 1994.
46. http://www.azi.ro/arhive/2006/08/12-13/externe.htm
47. http://www.gandul.info/articol_10228/rusia_cere_ucrainei_si_georgiei_sa_stea_departe_de_nato.html


Teza de licenta - Activitatea economică internationala a I.S. Combinatul de Vinuri de Calitate „Milestii Mici„ - Id:00376 - Volum 84 pagini

INTRODUCERE:
Activitatea economică în Republica Moldova după obţinerea independenţei a fost determinată de necesitatea realizării reformelor economice, în aceşti ani, în republică s-a desfăşurat o activitate intensă în direcţia reformării economiei naţionale, în vederea tranziţiei de la o economie centralizată de comandă de tip socialist la o economie de piaţă.
Primii paşi în realizarea reformelor economice în republică au fost îndreptaţi spre liberalizarea activităţii economice a agenţilor economici, a preţurilor, comerţului, şi nu în ultimul rînd a comerţului exterior.

Cuprins:
Capitolul I Agenţii economici şi activitatea economică externă a lor
1.1. Caracteristica agenţilor economici
l .2. Implicarea factorilor de mediu ambiant în activitatea întreprinderii
1.3. Activitatea economică externă a firmelor
1.4. Contractul de comerţ exterior

Capitolul II Analiza activităţii economice externe a Î.S. CVC „Mileştii Mici"
2.1. Istoricul întreprinderii
2.2. Analiza indicatorilor tehnico-economici şi a comerţului extern a Î.S.CVC „Mileştii Mici" în dinamică
2.3. Analiza producerii şi a vînzărilor a Î.S. CVC „Mileştii Mici"
2.4. Analiza costului de producţie
2.5. Analiza resurselor umane, salariul
2.6. Analiza rentabilităţii întreprinderii
2.7. Analiza exportului
2.8. Analiza în dinamică a dependenţei rentabilităţii economice de factorii de bază

Capitolul III Planul de măsuri
3.1. Calculul efectului economic de la implementarea publicităţii pe postul de televiziune polonez
3.2. Efectul economic obţinut de la plasarea anunţului în ziarul polonez

Concluzii:
Din datele prezentate şi analizate în capitolul II, şi anume din analiza vînzărilor pe pieţe şi pe produse se observă faptul că Î.S. CVC „Mileştii Mici" are o repartizare a produselor pe pieţe neuniformă, concentrîndu-se în special pe piaţa Rusiei, fapt ce se caracterizează ca negativ.
Faptul ce se caracterizează ca negativ este că, exportul unei întreprinderi trebuie sa fie repartizat în diferite ţări ale lumii, deoarece odată cu criza economică a unei ţări poate afecta negativ şi asupra întreprinderii.

Bibliografie:
1. Bălănuţă V. Analiza gestiunii întreprinderii Ed. ASEM, Chişinău, 2003
2. Bărnulescu C. ş.a. Economia şi gestiunea întreprinderii, Editura
Economică, Bucureşti, 1995
3. Betbeze J-P Economie de l'entreprise contemporaine, Paris, Edition
Nathan, 1989
4. Blaug M. Teoria economică în retrospectivă, Bucureşti, 1992
5. Constantin A. Economia întreprinderii, Bucureşti, Ed. ASE, 1997
6. Ciornâi N., Blaj I Economia firmelor contemporane, Prut Internaţional,
Chişinău, 2003
7. Ciornîi N., Tranziţia la economia de piaţă şi investiţiile străine în Republica Moldova, Prut Internaţional, Chişinău, 2002
8. Ciucur D., Gavrilă I., Popescu C. Economie. Manual universitar. Ediţia
a II, Editura Economică, Bucureşti, 2001
9. Cocriş V., Işan V. Economia afacerilor, Iaşi, 1994
10. Cotelnic A. Managementul unităţilor economice, ASEM, Chişinău,
1998
11. Dimitriu C. Management internaţional şi relaţiile economice
internaţionale, Polirom, Iaşi, 2000
12. Dolan E. Microeconomics. Sankt-Peterhurg. 1994
13. Heyne P. Modul economic de gîndire. Bucureşti. 1991
14. Keynes Teoria generală a folosirii mâinii de lucru, a dobânzii şi a
banilor, Bucureşti, 1970
15. Moldovanu D. Economia relaţiilor externe. ARC, Chişinău 1999
16. Popescu C., Ciucur D. Tranziţia prin Criză, Bucureşti. 1995
17. Samuelson P., Economics. An Introductorv Analysis. New York, 1982
18. Ţiriulnicova N, ş.a. Analiza rapoartelor financiare. ASEM, Tipografia
Centrală, Chişinău 2004

Teza de licenta - Activitatea economica internationala a I.S. Combinatul de Vinuri de Calitate „Milestii Mici - Id:00374 - Volum 84 pagini

INTRODUCERE
Activitatea economică în Republica Moldova după obţinerea independenţei a fost determinată de necesitatea realizării reformelor economice, în aceşti ani, în republică s-a desfăşurat o activitate intensă în direcţia reformării economiei naţionale, în vederea tranziţiei de la o economie centralizată de comandă de tip socialist la o economie de piaţă.
Primii paşi în realizarea reformelor economice în republică au fost îndreptaţi spre liberalizarea activităţii economice a agenţilor economici, a preţurilor, comerţului, şi nu în ultimul rînd a comerţului exterior.

Cuprins:
Capitolul I Agenţii economici şi activitatea economică externă a lor
1.1. Caracteristica agenţilor economici
l .2. Implicarea factorilor de mediu ambiant în activitatea întreprinderii
1.3. Activitatea economică externă a firmelor
1.4. Contractul de comerţ exterior

Capitolul II Analiza activităţii economice externe a Î.S. CVC „Mileştii Mici"
2.1. Istoricul întreprinderii
2.2. Analiza indicatorilor tehnico-economici şi a comerţului extern a Î.S.CVC „Mileştii Mici" în dinamică
2.3. Analiza producerii şi a vînzărilor a Î.S. CVC „Mileştii Mici"
2.4. Analiza costului de producţie
2.5. Analiza resurselor umane, salariul
2.6. Analiza rentabilităţii întreprinderii
2.7. Analiza exportului
2.8. Analiza în dinamică a dependenţei rentabilităţii economice de factorii de bază

Capitolul III Planul de măsuri
3.1. Calculul efectului economic de la implementarea publicităţii pe postul de televiziune polonez
3.2. Efectul economic obţinut de la plasarea anunţului în ziarul polonez

Concluzii:
Din datele prezentate şi analizate în capitolul II, şi anume din analiza vînzărilor pe pieţe şi pe produse se observă faptul că Î.S. CVC „Mileştii Mici" are o repartizare a produselor pe pieţe neuniformă, concentrîndu-se în special pe piaţa Rusiei, fapt ce se caracterizează ca negativ.
Faptul ce se caracterizează ca negativ este că, exportul unei întreprinderi trebuie sa fie repartizat în diferite ţări ale lumii, deoarece odată cu criza economică a unei ţări poate afecta negativ şi asupra întreprinderii.

Bibliografie:
1. Bălănuţă V. Analiza gestiunii întreprinderii Ed. ASEM, Chişinău, 2003
2. Bărnulescu C. ş.a. Economia şi gestiunea întreprinderii, Editura
Economică, Bucureşti, 1995
3. Betbeze J-P Economie de l'entreprise contemporaine, Paris, Edition
Nathan, 1989
4. Blaug M. Teoria economică în retrospectivă, Bucureşti, 1992
5. Constantin A. Economia întreprinderii, Bucureşti, Ed. ASE, 1997
6. Ciornâi N., Blaj I Economia firmelor contemporane, Prut Internaţional,
Chişinău, 2003
7. Ciornîi N., Tranziţia la economia de piaţă şi investiţiile străine în Republica Moldova, Prut Internaţional, Chişinău, 2002
8. Ciucur D., Gavrilă I., Popescu C. Economie. Manual universitar. Ediţia
a II, Editura Economică, Bucureşti, 2001
9. Cocriş V., Işan V. Economia afacerilor, Iaşi, 1994
10. Cotelnic A. Managementul unităţilor economice, ASEM, Chişinău,
1998
11. Dimitriu C. Management internaţional şi relaţiile economice
internaţionale, Polirom, Iaşi, 2000
12. Dolan E. Microeconomics. Sankt-Peterhurg. 1994
13. Heyne P. Modul economic de gîndire. Bucureşti. 1991
14. Keynes Teoria generală a folosirii mâinii de lucru, a dobânzii şi a
banilor, Bucureşti, 1970
15. Moldovanu D. Economia relaţiilor externe. ARC, Chişinău 1999
16. Popescu C., Ciucur D. Tranziţia prin Criză, Bucureşti. 1995
17. Samuelson P., Economics. An Introductorv Analysis. New York, 1982
18. Ţiriulnicova N, ş.a. Analiza rapoartelor financiare. ASEM, Tipografia
Centrală, Chişinău 2004