Elaborare teze la comanda

Echipa Infoteze.com oferă consultanță și suport metodic în elaborarea următoarelor tipuri de lucrări de diplomă

- Elaborare la comandă a tezelor de diplomă
- Elaborare la comandă a tezelor de licență și teze de master
- Elaborare la comandă a lucrărilor de disertație/masterat.
- Elaborare la comandă a tezelor de an, proiecte de specialitate, rapoarte de practică, referate etc.


Mai jos sunt prezentate tipurile de lucrări care sunt elaborate de echipa noastră și cîte o mică descriere la fiecare :


Teza de doctor


Descriere : Teza de doctor reprezintă o lucrare științifică, realizată într-un anumit domeniu, fiind realizată sub îndrumarea unui conducător științific consacrat în domeniu. Ea este susţinută la finele ciclului de doctorat și reprezintă criteriul de bază pentru oferirea titlului de doctor în domeniul respectiv. Teza de doctor este pe lîngă o lucrare cu caracter teoretic, bazată pe studii ale altor cercetători în domeniu, dar are şi o parte aplicativă foarte importantă, cu caracter de inovație.


Teza de master / Lucrare de disertație


Descriere : Teza de master reprezintă o lucrare științifică, realizată la profilul respectiv și elaborată sub îndrumarea conducătorului ştiinţific. Ea constituie bilanţul activităţii de cercetare ştiinţifică a masterantului consacrat studiului unor probleme teoretice sau aplicative şi conţine rezultate ştiinţifice noi, implementarea cărora contribuie la rezolvarea unor probleme concrete.


Teza de an


Descriere : Teza de an este o lucrare susţinută de studenţi la un obiect de specialitate(de obicei) şi este un criteriu de demonstrare a cunoştinţelor obţinute pe parcursul unui an de studii. Poate fi proponderent teoretică sau practică, în dependenţă de specificul temei sau al domeniului.


Teza de licență / Lucrare de licență / Lucrare de diplomă


Descriere : Teza de licență reprezintă o manifestare a cunoștințelor acumulate pe parcursul anilor de studenție, este susținută în cadrul specialității și are un conducător științific, care coordonează cu elaborantul lucrării de licență toate etapele întocmirii unei astfel de teze. Nota de la această teză influențează nota finală din diploma studentului. În depedendență de temă, poate avea un caracter inovator, poate fi preponderent teoretică sau practică.


Lucrare de curs/Proiecte de specialitate


Descriere : Este asemănătoare cu teza de an, doar că este susținută la finele unui curs, care poate să nu fie la specialitate și nu obligatoriu la sfîrșitul anului, adică poate fi susținută la finele unui semestru.


Proiect de an


Descriere : O lucrare cu caracter practic, prezentă la anumite specialități și poate înlocui teza de an. De obicei reprezintă o sarcină data de profesor, care este și conducătorul proiectului, care este îndeplinită pe parcursul anului, apoi susținută.


Dare de seama / Raport de practică


Descriere : Darea de seamă este o lucrare care include în sine experiența, concluziile, activitățile desfășurate în cadrul unei anumite activități, spre exemplu practica de producere la o întreprindere. Este deosebit de importantă pentru că denotă cunoștințele acumulate de student în cadrul unei activități ai practicii în afara facultății.


Plan de afaceri / Business plan


Descriere : Plan de afaceri sau business-plan reprezintă un algoritm pe pași de realizare a unei afaceri, reieșind din anumite resurse inițiale și scopul final care trebuie atins. În dependență de specificul scopului final și de metodele alese pentru a-l atinge, planul de afaceri va fi mai mult sau mai puțin complex.


Microteza


Descriere : Un tip de lucrare, asemănătoare cu teza de an, dar care conține anumite abateri de la condițiile generale, spre exemplu: numărul mai mic de foi, numărul mai mic de capitole, gradul mai scăzut de cercetare a domeniului etc. Toate aceste abateri sunt specificate de profesor.


Referat


Descriere : Referatul reprezintă o sinteză asupra unei teme, realizată în baza a cîtorva surse. Este o lucrare pur teoretică.


Studiu de caz


Descriere : Studiul de caz reprezintă o cercetare practică a unei probleme și emiterea unor concluzii. Obiectul studiului poate fi o problemă, teoremă, situație etc.


Eseu


Descriere : Eseul este o lucrare bazată pe o anumita temă. Este specific profilelor umaniste.


Comentariu


Descriere : Comentariul este o lucrare ce reprezintă o sinteză de idei, fapte și citate, realizată în baza uneia sau mai multor opere a unuia sau mai mulți scriitori, în dependență de complexitatea temei.