Teze de licență în domeniile turism/ industrie hotelieră; teze de master în turism și servicii hoteliere; proiecte de an, rapoarte de practică în Moldova.

Teza de licenta - Analiza structurii etnice a Republicii Moldova - ID:02615 - Volum 78 pagini

Aсtսalitatеa tеmеi

СAPITОLUL I. ЕVОLUŢIЕ. SFIDĂRI ŞI PЕRSPЕСTIVЕ

1.1. Spесifiсսl еtnо-сսltսral al Rеpսbliсii Mоldоva înaintеa dесlarării indеpеndеnțеi
1.2. Prоblеma idеntifiсării սnеi idеi naţiоnalе
1.3. Соmpоnеnţa naţiоnală a pоpսlaţiеi Rеpսbliсii Mоldоva la еtapa aсtսală

СAPITОLUL II. СОNFLIСTЕLЕ ЕTNIСЕ
2.1. Сaսzеlе соnfliсtеlоr еntiсе din spațiսl pоstsоviеtiс. Сazսl Rеpսbliсii Mоldоva
2.2. Rоlսl statսlսi-naţiоnal în sоlսţiоnarеa prоblеmеlоr intеrеtniсе şi nесеsitatеa intеgrării minоrităţilоr naţiоnalе în mеdiսl naţiоnal aսtоhtоn
2.3. Rоlսl соmսnității intеrnațiоnalе în mеdiеrеa соnfliсtеlоr еtniсе

СAPITОLUL III. DRЕPTURILЕ PЕRSОANЕLОR APARȚINÂND MINОRITĂȚILОR NAȚIОNALЕ
3.1. Abоrdarеa prоblеmеi drеptսrilоr minоritățilоr națiоnalе prin prisma drеptսlսi intеrnațiоnal
3.2. Aspесtеlе tеritоrialе alе aսtоdеtеrminării
3.3. Prоblеma grսpսrilоr еntiсе în Еսrоpa – instrսmеntе praсtiсе dе prоtесțiе pоzitivă

СОNСLUZII ȘI PRОPUNЕRI
BIBLIOGRAFIE

Teza de licenta - Tendintele de dezvoltare ale turismului de litoral in Florida - ID:02614 - Volum 64 pagini

Introducere

CAPITOLUL 1. ASPECTE TEORETICE PRIVIND DEZVOLTAREA TURISMULUI DE LITORAL

1.1. Turismul de litoral: concepte și evoluție
1.2. Particularitățile turismului de litoral
1.3. Analiza destinațiilor turistice ale turismului de litoral mondial

CAPITOLUL II. CARACTERISTICA DEZVOLTĂRII TURISMULUI DE LITORAL ÎN SUA
2.1. Analiza economico-socială a SUA
2.2. Activitatea turistică a SUA. Evoluție și perspective
2.3. Analiza potențialului turistic de litoral

CAPITOLUL III. PERSPECTIVELE DE DEZVOLTARE A TURISMULUI DE LITORAL ÎN STATUL FLORIDA
3.1. Caracteristica generală a destinației turistice Florida
3.2. Descrierea stațiunilor din Florida
3.3. Stațiunea Key West

Concluzii
Bibliografie
Anexe

Teza de licenta - Rolul Braziliei in Turismul Mondial de Litoral - ID:02613 - Volum 77 pagini

INTRODUCERE ..................3

CAPITOLUL I: PARTICULARITĂŢILE TURISMULUI DE LITORAL ..........5

1.1Esenţa dezvoltării turismului de litoral.........................................5
1.2Potenţialul dezvoltării turismului de litoral ...................................10
1.3.Tendinţele de dezvoltare a acestei forme de turism ...................18

CAPITOLUL II: BRAZILIA - FORME DE DEZVOLTARE A TURISMULUI DE LITORAL……21
2.1. Date generale despre Brazilia …………………………………………21
2.2Situaţia pe piaţa de dezvoltare a turismului Brazilian ......29
2.3. Analiza SWOT a Braziliei ……………………………………………..…35

CAPITOLUL III: PERSECTIVELE DE DEZVOLTARE A TURISMULUI DE LITORAL ÎN BRAZILIA ....40
3.1. Turismul de litoral în Brazilia ......................................40
3.2. Posibilităţi de creştere a fluxului de turişti .....................47
3.3. Căile de atragere a turiştilor pe litoralul Brazilian ..........58

CONCLUZII .....................................................................60
BIBLIOGRAFIE .................................................................62

Teza de licenta - Rolul orașului Astrahan în turismul cultural - ID:02611 - Volum 66 pagini

Introducere

CAPITOLUL 1. CONSIDERAȚII GENERALE ASUPRA TURISMULUI CULTURAL

1.1. Concepte și definiții asupra evoluției turismului cultural
1.2. Dezvoltarea turismului cultural pe plan mondial
1.3. Rolul și importanța turismului cultural

CAPITOLUL II. VALORIFICAREA POTENȚIALULUI TURISTIC CULTURAL ÎN RUSIA
2.1. Caracterizarea generală a țării
2.2. Prezentarea indicatorilor turistici și zonelor turistice din Rusia
2.3. Evaluarea potențialului turistic cultural în Rusia

CAPITOLUL III. ANALIZA ROLULUI ORAȘULUI ASTRAHAN ÎN DEZVOLTAREA TURISMULUI CULTURAL ÎN RUSIA
3.1. Analiza patrimoniului cultural al orașului Astrahan
3.2. Circulația turistică în Astrahan. Itinerarii ale turismului cultural
3.3. Propuneri și strategii de dezvoltare a turismului cultural în Rusia

Concluzii
Bibliografie
Anexe

Teza de licenta - Analiza potentialului turistic natural al Rusiei - ID:02610 - Volum 57 pagini

INTRODUCERE

CAPITOLUL Ι. PREZENTAREA GENERALÃ A RUSIEI

1.1. Aşezarea geograficã. Limite şi vecini.
1.2. Cãile de acces.
1.3. Scurt istoric al apariţiei şi dezvoltãrii turistice a Rusiei
1.4. Potenţialul economico-social al Rusiei
1.5. Zonarea turisticã a Rusiei

CAPITOLUL ΙΙ. ANALIZA SI VALORIFICAREA POTENŢIALULUI TURISTIC NATURAL AL RUSIEI
2.1 Potenţialul turistic al reliefului
2.2 Potenţialul turistic al climei
2.3 Potenţialul turistic al apelor
2.4 Potenţialul turistic al componentelor învelişului biogeografic

CAPITOLUL ΙΙΙ. ANALIZA ŞI VALORIFICAREA POTENŢIALULUI TURISTIC ANTROPIC AL RUSIEI
3.1 Obiectivele turistice religioase
3.2 Obiective turistice cultural-istorice
3.3 Obiective economice cu funcţie turisticã
3.4 Arta popularã şi manifestãrile etnofolclorice

CAPITOLUL ΙV. PROPUNERI ŞI STRATEGII DE VALORIFICARE SUPERIOARÃ A ZONELOR TURISTICE DIN RUSIA

CONCLUZII

Teza de licenta - Posibilităţile de dezvoltare a turismului în Russia (Ţinutul Krasnodar) - ID:02609 - Volum 63 pagini

Introducere
 
Capitolul I. Caracteristici ale turismului din Russia, regiunea Krasnodar………….15.p
1.1 Analiza activitaţi turistice din Russia
1.2 Evaluarea a regiunii Krasnodar
1.3 Aanaliza nivelui de dezvoltare economica a regiunei

Capitolul II. Analiza potenţialului turistic din regiunea Krasnodar………………..16.p
2.1 Analiza resurselor turistice
2.2 Jocurile olimpice de iarnă-o posibilă dezvoltare turistică majoră a regiunei
 
Capitolul III. Strategii de dezvoltare şi promovare a regiunei Krasnodar………….25.p
3.1 Starea actuală a turismului în Krasnodar
3.2 Strategii de dezvoltare a regiunei
3.3 Studiu comparativ de dezvoltare a turismului în Russia (Moscova, Sankt Peterburg, Nijni Novgorod)

Concluzii…………………………………………………………………………………….2.p
Bibliografie………………………………………………………………………………….2.p
Anexe………………………………………………………………………………………..6.p

 

 

Teza de licenta - Потенциал развития культурного туризма в России - ID:02608 - Volum 93 pagini

Введение

1. Культурный туризм: сущность и классификация

1.1. Общее представление и классификация культурного туризма
1.2. Факторы, влияющие на культурный туризм

2. Проблемы развития культурного туризма в России
2.1. Объекты культурного наследия
2.2. Основные проблемы России культурного туризма

3. Потенциал развития культурного туризма в России
3.1. Оценка культурных комплексов
3.2. Критерии оценок объектов культурного туризма в России
3.3. Развитие культурного туризма на примере туристско-рекреационной зоне «Золотое Кольцо Москвы»
3.4. Перспективы развития культурного туризма в России

Заключение
Список использованной литературы
Приложения

Teza de an - Культурно-познавательный туризм на примере Астраханской области - ID:02607 - Volum 27 pagini

Введение ………2

Глава 1 Культурно-познавательный потенциал……………3

1.1 Общее представление о культурно-познавательном потенциале ……….3
1.2 Культурно-познавательный потенциал Астраханской области……........ 6
1.3 Рекреационные характеристики Астраханской области…………...……..11

Глава 2 Разработка и анализ туров по Астрахани ………16
2.1 Виды и анализ туров Астраханской области…………16
2.2 Изучение комбинированной программы тура «Астраханское САФАРИ – 2» (6 дней-5ночей)…19

Заключение ………22
Список используемой литературы ………24
Приложения

Teza de licenta - Rolul orașelor capitale în dezvoltarea turismului european - ID:02606 - Volum 70 pagini

Introducere

CAPITOLUL 1. Particularitățile generale ale organizării și desfășurării turismului european
1.1.Orașul – mediu de desfășurare a activității turistice
1.2. Criterii și definiții de individualizare a turismului urban
1.3. Clasificarea orașelor europene
 
CAPITOLUL II. Analiza activității turistice în principalele orașe capitale europene
2.1. Politicile comunitare în domeniul dezvoltării turismului urban
2.2. Prezentarea turistică a orașelor capitale-culturale ale Europei
2.3. Importanța desfășurării activității turistice în cadrul orașelor capitale-culturale în promovarea turismului local
 
CAPITOLUL III. Direcții și strategii de amplificare a rolului orașelor capitale în dezvoltarea turismului european
3.1. Previziuni și tendințe privind dezvoltarea turismului în orașele capitale europene
3.2. Direcții de dezvoltare a turismului urban în municipiul Chișinău
 
Concluzii
Bibliografie
Anexe

 

 

 

 

 

Teza de licenta - Evaluarea diversitatii ofertei de agrement turistic in municipiul Chisinau - ID:02605 - Volum 86 pagini

INTRODUCERE

 

Capitolul I. Agrementul turistic - parte componentă a ofertei turistice

1.1. Servicii de agrement - funcţii şitipologie

1.2. Rolul agrementului în structura turismului naţional şi internaţional

 

 

Capitolul II. Evaluarea diversităţii ofertei de agrement turistic în municipiului Chişinău

2.1. Potenţialul turistic al municipiului Chişinău şi a suburbiilor sale

2.2. Structurile de primire turistică din Chişinău şi capacitatea lor de cazare

2.3. Analiza pieţei turistice - cererea şi oferta de agrement turistic

 

Capitolul III. Strategii şi direcţii de relansare a ofertei turistice în municipiul Chişinău

3.1. Organizaţii publice sau private de dezvoltare a turismului

3.2.Analiza turismului receptor şi emiţător în municipiul Chişinău

3.3.Itinerarii turistice

3.4. Direcţii de dezvoltare şi promovare a turismului în municipiul Chişinău

 

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI

BIBLIOGRAFIA

ANEXE

Teza de an - Evolutii si Tendinte in Turismul Mondial si European - ID:02604 - Volum 22 pagini

Cap. 1. Evolutii recente ale turismului mondial si european pe destinatii ale OMT……3

 

1.1. Evolutia turismului mondial receptor si emitator in perioada 1990-2006…………4

1.2. Europa, lider incontestabil al turismului mondial. Analiza principalilor indicatori ai circulatiei turistice pe subregiuni, in perioada 1990-2006……10

 

 

Cap. 2. Previziuni ale OMT pentru industria mondiala a turismului……14

 

2.1.Turismul receptor la nivel mondial, previziuni ale OMT ………... ..15

2.2.Turismul emitator la nivel mondial, previziuni ale OMT…………...16

2.3. Previziuni pentru industria europeana a turismului…………..……..17

 

Cap. 3. Domenii de interventie ale Uniunii Europene, in industria turismului… 21

 

 

 
Bibliografie…………………………………………………….........................22

Teza de an - Asezarile Umane si Aparitia Oraselor - ID:02603 - Volum 20 pagini

APARITIA ORASELOR 1
INTRODUCERE 1

ORIGINEA SI ISTORICUL ASEZARILOR URBANE 2

FACTORII APARITIEI ORASELOR 3
CLASIFICAREA ORASELOR 3
Clasificarea oraşelor după morfostructură 3
Clasificarea oraselor dupa marimea demografica 4
Clasificarea funcţională a oraşelor 4
Clasificarea oraselor dupa pozitia geografica 5
Clasificarea oraselor dupa funcţiile urbane 5
Principalele functii urbane 6

EVOLUTIA ASEZARILOR UMANE 8
FORME TERITORIALE URBANE 8
Orasul 8
Aglomeratia urbana 8
Conurbaţia 8
Metropola 8
MEGALOPOLISUL 9
MEGALOPOLISUL BOSWASH 10
MEGALOPOLISUL TOKAIDO 12
URBANIZAREA SI PROBLEME ASOCIATE ACESTEIA 14
Urbanizarea 14
Sursele de crestere demografica 14
Implicatiile cresterii populatiei urbane 14

CONCLUZII 16
BIBLIOGRAFIE 17

Proiect - Turismul capitalelor culturale - ID:02602 - Volum 21 pagini

I.Turismul cultural
II.Turismul capitalelor culturale
III. Cum si cand a aparut conceptul de „capitala culturala”?
IV.Procesul de nominalizare a capitalelor culturale
V.Beneficii si riscuri
VI. Beneficiile Sibiu - capitala culturala europeana - 2007
VII.Caracteristici ale turismului in capitalele culturale
VIII. Evenimentul (titlul) „Capitala culturală europeană
IX.Diversitatea culturala si etnicitatea
X.Lista capitalelor culturale americane
XI.Lista capitalelor culturale arabe
XII.Concluzii
XIII.Bibliografie

Proiect - Animatia urbana si periurbana - ID:02601 - Volum 30 pagini

1. Conceptul şi particularităţile turismului urban si periurban………...3

2. Resursele turismului urban……………………………………………7

3. Produsele turistice specific mediului urban…………………12

4.Specificul animatiei in zonele periurbane (conceptual de spatiu periurban, amenajarea turistica a spatiului periurban)……14

5. Studiu de caz: "Calatorie de sambata pe o strada aristocratica”…20

6. Bibilografie……………………………………………………………..28