Analiza performanţelor economice ale ÎS CA „Air Moldova”


 Categoria : Articole  Download gratuit :analiza-performan355elor-economice-ale-206s-ca.doc [88,5 Kb] (cкачиваний: 14)

Оntreprinderea de Stat Compania aeriană (ОSCA) "Air Moldova"  este principalul instrument de aplicare practică a politicii de stat оn domeniul aviaţiei civile a Republicii Moldova.

Оn anul 2006 compania a operat 11 rute regulate din 17 curse regulate operate din Republica Moldova şi participă la operarea a 2 din 2 curse neregulate cu caracter sezonier. Astfel, pe lвngă cursele Moscova, Praga, Frankfurt, Lisabona, Roma, Atena, Larnaca, Istambul, Bucureşti, au fost redeschise cursele Paris, Viena. De asemenea, оn anul 2006 au fost perfectate curse aeriene neregulate оn direcţiile zonelor turistice din Turcia şi pentru prima dată, Air Moldova a fost primul operator aerian din Republica Moldova care a efectuat curse regulate spre Egipt.

In anul 2006, Air Moldova a transportat 269 870 pasageri, ce constituie o creştere de 15% faţă de anul 2005. Totodată, creşterea numărului pasagerilor transportaţi de către toţi operatorii aerieni din Republica Moldova constituie 13%. Respectiv, Air Moldova a оnregistrat o creştere mai mare decвt media pe ţară.

Reieşind din numărul de capacitatea de fotolii disponibilă оn anul 2006 şi a numărului de pasageri transportaţi, coeficientul de оncărcare cu pasageri оn anul 2006 a constituit 80%. Rezultatul este foarte bun, ţinвnd cont de fluxul diferenţiat de pasageri оn dependenţă de sezon. Totodată, coeficientul de оncărcare realizat оn comerţul aviaţiei civile denotă necesitatea de majorare a capacităţilor de transportare.

De sigur, numărul pasagerilor transportaţi de companiile aeriene autohtone  nu se compară cu cel transportat de cele mai mari linii aeriene din lume.

Activitatea de zbor. Оn anul 2006 Air Moldova a efectuat 4472 de curse aeriene sau 8531 ore de zbor.

Zborurile au fost efectuate de propriile aeronave Tu 134 (una), Embraer 12 (una), Airbus A320 (două), Iak 40 (una), An26 (două), cоt şi de aeronavele antrenate de la alte companii precum Moldavian Airlines, Free Bird, Air Via, Budapest Airline Service.

Din timpul total de zbor, 70% au fost efectuate de propriile aeronave Airbus A320, care operează 8 din 11 curse regulate, 19% cu propria aeronavă Embraer, 2,5% cu propria aeronavă Tu 134, 25 cu aeronava Iak 40 şi restul 6,5% cu aeronave străine.

Оn acest mod, aeronava Airbus A320-211 msn 622 a efectuat оn mediu 250 ore de zbor lunar, Airbus A 320-211 msn 662 - 247 de ore de zbor lunar, Embraer 120-136 ore de zbor lunar. Din cele expuse reiesă că aeronavele Airbus A320 au primit o exploatare normală cu capacităţile оncărcate оn medie cu 80%, care confirmă corectitudinea accentului pe acest tip de aeronave. Aeronava Embraer 120 a căpătat o exploatare redusă datorită capacităţii mici a acesteia.

Structurarea оncasărilor din vвnzări pe serviciile prestate оn dependenţă de tipul de aeronavă arată că unei aeronave Airbus оi revine cвte 47,5% din оncasările pentru vвnzările realizate, aportul celorlalte tipuri de aeronave fiind minor.

Air Moldova continuă să rămвnă cel mai mare consumator al serviciilor aeroportuare, handling, catering, de navigare, etc.

Resursele umane. Оn cadrul Air Moldova, conform datelor din 31 decembrie 2006, sunt angajate 522 persoane, dintre care 192 de genul feminin şi 330 de genul masculin. Din numărul total al salariaţilor 312 reprezintă specialiştii (dintre care inclusiv 44 piloţi, 22 ingineri, 52 tehnicieni avia, precum şi alţi tehnicieni etc.), 147 muncitori, 2 lucrători şi 61 personal administrativ (secţiile vвnzări, marketing, tarife, resurse umane, contracte, jurişti, contabili, economişti).

Condiţiile de muncă corespund tuturor normelor prevăzute de legislaţia оn vigoare. Astăzi, Air Moldova poate afirma cu certitudine că a realizat sarcina propusă de conducerea de vвrf a statului, de a asigura un salariu mediu de 300 dolari SUA lunar pentru salariaţi, оn cadrul companiei această sarcină fiind chiar depăşită şi оn anul 2007 vom atinge plafonul salariului mediu de 400 dolari SUA.

Air Moldova investeşte mult оn instruirea, menţinerea calificării profesionale a propriilor salariaţi, оn special a personalului navigant şi tehnic. Astfel, оn anul 2006, colaboratorii departamentului tehnic şi de zbor au efectuat aproximativ 1434 deplasări peste hotare, atвt оn scopuri de producere, schimbare de experienţă, cоt şi de menţinere/ridicare a calificărilor.

Pentru viitor, Air Moldova оşi propune să investească оn instruirea propriilor tineri  specialişti оn domeniile tehnic şi de zbor, din cauza deficitului de persoane tinere care studiază оn acest domeniu şi lipsa instituţiilor de оnvăţămвnt superior care ar oferi studiile de calificarea respectivă оn Republica Moldova.

Performanţe economice. О.S. CA. „AIR Moldova", оn perioada anilor 2005 şi 2006, conform rapoartelor financiare, dispunea de patrimoniu оn valoare de 262,0 mil lei şi, respectiv, 562,0 mil. lei. Majorarea respectivă a fost condiţionată de procurarea aeronavei sus-menţionate şi a altor mijloace fixe. La sfirşitul anului 2005, ponderea mijloacelor fixe оn structura patrimoniului О.S. CA. „AIR Moldova" constituia 32,0%, majorоndu-se pe parcursul anului 2006 pоnă la 63,6%.

In anul 2006 Air Moldova a suportat cheltuieli financiare (cheltuieli operaţionale, de vвnzări) оn mărime de 662 353 000 lei, pentru operarea curselor aeriene. Vвnzările efectuate au rezultat оncasări оn mărime de 739 557 000 lei. Creşterea vвnzărilor оnregistrată constituie оn mărime procentuală 24%. Coraportul cheltuieli pentru operare a cursei faţă de venit оncasat constituie 1 lei cheltuit pentru 1,116 lei cвştigaţi.

Un component al structurii veniturilor au fost taxele aeroportuare, inclusiv taxa de modernizare a aeroportului, care au constituit circa 8,6% din totalul veniturilor.

Creşterea vвnzărilor se datorează, оn mare parte, modificării politicii comerciale оn raport cu agenţii, excluderea interimatului pe piaţa internă оn persoana unui singur agent general (Sky Alliance), lucrul la direct cu agenţii de vвnzări, controlul mai apropiat al vвnzărilor, majorarea numărului propriilor case de vвnzare a biletelor, creşterii numărului de pasageri.

Merită o menţionare specială că deşi numărul pasagerilor transportaţi a crescut cu 15% anual, mărimea vвnzărilor nete au crescut cu 24% ce denotă doar eficienţa politicii de vвnzări a Air Moldova.     

In acelaşi timp, a fost оnregistrată şi o creştere a costului vвnzărilor оn mărime procentuală de 21% faţă de anul 2005. Astfel, costul vвnzărilor оn anul 2006 au constituit 662 353 000 lei. Creşterea costului vвnzărilor este mai mică decвt creşterea vвnzărilor.

Dacă оn anul 2005 costul vвnzărilor constituia 91,88%, оn anul 2006 acesta constituie - 89,56% din valoarea vвnzărilor.

Tendinţa realizată este una pozitivă şi anume de creştere a profitabilităţii companiei.

Profitul brut obţinut doar din activitatea de vвnzare constituie 77 204 000 lei, fiind cu 50% mai mare decвt profitul brut оnregistrat оn anul 2005.

Pentru desfăşurarea şi altor genuri de activitate, Air Moldova a obţinut şi alte profituri, rezultate din prestarea serviciilor de deservire tehnică, locaţiunea bunurilor imobile, prestarea serviciilor de instruire etc. Valoarea acestora оn anul 2006 a constituit 43 054 000 lei sau cu 3% mai mult decвt оn anul 2005.

Totodată, valoarea cheltuielilor administrative şi generale оn anul 2006 a constituit 20 522 00 lei sau cu 11% mai mult decвt оn anul 2005. Оn anul 2006 cheltuielile administrative şi generale reprezintă 2,77% din valoarea оncasărilor rezultate din activitatea de bază sau 2,62% din valoarea totală a оncasărilor companiei.

Cheltuielile comerciale оn anul 2006 au reprezentat 9,11% faţă de 10,08% оn anul 2005.

Profitul оnregistrat pвnă la impozitare realizat оn anul 2006 a constituit 16 mil lei, creşterea constituind 150% оn comparaţie cu rezultatul financiar al anului 2005.

Cu toate că creşterea vвnzărilor a constituit 24%, creşterea profitului constituie 150%, indice care confirmă ridicarea eficienţei de gestionare a activităţii economico-financiare

Totodată, оn al doilea an consecutiv se observă tendinţa de creştere a profitabilităţii companiei, al doilea an obţinвndu-se rezultat financiar pozitiv.

Rentabilitatea utilizării activelor оn anul 2005 a fost de 2,4%, iar оn anul 2006
- de 7,3%, avоnd o tendinţă de creştere cu 4,9 puncte procentuale.

Probleme majore. Caracteristic activităţii Air Moldova оn anul 2006 au fost următoarele probleme majore:

·         defecţiunea pistei de decolare-aterizare a Aeroportului Internaţional Chişinău;

·         sistemul defectuos de asigurare cu energie electrică a aeronavelor de către Aeroportul Internaţional Chişinău;

·         sistema necalitativă de navigare a aeronavelor оn Aeroportul Internaţional Chişinău; lipsa asigurării a Aeroportului Internationa! Chişinău;

·         desconsiderarea de către ASAC a prevederilor acordurilor inter guvernamentale bilaterale care reglementează activitatea aviatică şi avantajarea operatorilor aerieni străini;

·         taxarea de către Aeroportul Internaţional Chişinău cu susţinerea ASAC, оn baza unor ordine оn afara legii;

·         reglementarea neregulată şi abuzivă a sistemului de stabilire a tarifelor pentru serviciile de monopol.

Din cauza pistei defectate, fapt cunoscut Administraţiei de Stat a Aviaţiei Civile, şi la care a făcut referire оn mijloacele de informare оn masă de nenumărate ori, Air Moldova a suferit un şir de accidente, оn rezultatul cărora au fost deteriorare irecuperabil un număr impunător de anvelope a aeronavelor operate, defecţiunea pistei pune оn pericol grav securitatea zborului şi a pasagerilor;

Din cauza sistemului defectuos de alimentare cu energie electrică, Aeroportul Intenraţional Chişinău riscă să distrugă оntregul sistem de activitate a aeronavelor, care cunoaştem că оn prezent sunt dirijate prin intermediul sistemelor computerizate şi este pusă оn pericol distrugerea totală a aeronavelor, valoarea cărora este de zeci de milioane de dolari.

Reieşind din cele expuse mai sus, ISCA „Air Moldova" deţine locul principalului pilon economic оn ramura aviaţiei civile din Republica Moldova, fiind cel mai mare prestator al serviciilor aeriene.