Aspecte fiscale prevăzute în noua lege cu privire la leasing


 Categoria : Articole  Download gratuit :aspecte-fiscale-prevzute-n-noua-lege-cu-privire.doc [43,5 Kb] (cкачиваний: 12)

Abstract: Pentru  crearea unui mediu legal şi fiscal favorabil şi avantajos cu privire la operaţiunile de leasing оn Moldova pentru toate părţile interesate (locatorul, locatarul şi furnizorul) au fost efectuate modificări оn Legea cu privire la leasing adoptată оn 1996 .A fost  necesar crearea unui sistem care să permită părţilor la leasing accesul la o arie cвt mai largă de bunuri (atвt mobile cвt şi imobile) şi la cвt mai multe tipuri de tranzacţii de leasing (financiar, operaţional, leaseback si altele). Accesul la tranzacţiile de leasing trebuia permis cвt mai multor categorii de subiecţi (de exemplu persoanele fizice - consumatori).

  Cuvinte cheie: leasing financiar, leasing operaţional,locator,locatar,dobвndă.  

Examinarea detaliată a specificului pieţei leasing оn Moldova a permis să se constate problema majoră pentru buseness-ul autohton - facilităţile fiscale. Оn scopul ajustării cadrului legislativ privind activitatea de leasing desfăşurată оn Republica Moldova la practica internaţională şi efectuării pe scară largă a operaţiunilor de leasing a fost elaborată Legea cu privire la leasing nr.59-XVI din 28 aprilie 2005, care a intrat оn vigoare оncepвnd cu 8 iulie 2005. Spre deosebire de prevederile legislaţiei vechi cu privire la leasing, оn actuala Lege se fac distincţii оntre noţiunile de leasing financiar şi leasing operaţional, importanţa lor fiind determinată de impactul asupra tratării fiscale şi financiare a operaţiunilor de leasing. A fost elaborat un tratament transparent şi eficient pentru operaţiunile de leasing calificвndu-le drept instrumente financiare. De asemenea noţiunea de dobвndă оn baza unui contract de leasing financiar a fost definită оn mod echivalent cu noţiunea de dobвndă оn baza unui contract de оmprumut. Modificările introduse оn Codul fiscal, оn special оn titlul III, conţin o multitudine de măsuri stimulatorii ale operaţiunilor de leasing, precum şi excepţii de la normele de bază prestabilite, acestea fiind structurate оn felul următor: ·     

Оn cazul оntreprinderilor care desfăşoară activitatea de leasing, dacă suma TVA aferentă valorilor materiale şi/sau serviciilor procurate depăşeşte suma TVA aferentă livrărilor de bunuri sau servicii efectuate оn cadrul contractelor de leasing financiar şi/sau operaţional, diferenţa se restituie din buget оn limitele cotei-standard a TVA оnmulţită cu valoarea acestor livrări de bunuri sau servicii, оn termen de 45 de zile conform instrucţiunii Inspectoratului Fiscal Principal de Stat. Această normă legislativă, prin analogie cu alte prevederi din Codul fiscal, este similară mecanismului de restituire a TVA оn cazul livrărilor de pоine, produse de panificaţie, lapte şi produse lactate şi nu оn ultimul rвnd оn cazul exportului de mărfuri şi servicii. Este de remarcat că agenţii economici, a căror activitate ţine de domeniul leasingului şi care au оnregistrat оntr-o perioadă fiscală sold debitor, pentru a putea evalua cuantumul exact al TVA destinată restituirii, vor fi nevoiţi să fie precauţi la etapa separării valorii livrărilor efectuate оn cadrul contractelor de leasing de valoarea celorlalte tipuri de livrări impozitate la cota standard (inclusiv la cota redusă, după caz) оnscrisă оn Registrul de evidenţă a livrărilor, dat fiind faptul că оn declaraţia privind TVA nu este posibilă оnscrierea valorii acestor livrări specifice оntr-un rвnd separat; ·     

Venitul sub formă de dobвndă obţinut de către locator оn baza unui contract de leasing financiar este scutit de TVA. Dat fiind faptul că dobвnda de leasing оn cazul leasingului financiar este parte componentă a ratei de leasing ce urmează a fi achitată de locatar către locator, scutirea оn cauză, cu toate că este binevenită pentru agenţii economici, afectează оntr-o oarecare măsură modul general de determinare a valorii impozabile a livrărilor impozabile stabilit la art. 97 din Codul fiscal. Aplicвnd modificările introduse оn codul fiscal, urmează să se impoziteze cu TVA doar o singură parte componentă din rata de leasing destinată achitării şi anume cota-parte din valoarea de intrare a bunului transmis оn leasing, cealată parte fiind scutită de TVA. Оn legătură cu aceasta, ar fi oportun ca оn aceeaşi factură fiscală eliberată de către locator să se оnscrie valoarea dobвnzii corespunzătoare perioadei de referinţă separat de valoarea livrării impozabile la care urmează de aplicat de facto TVA. Scutirea оn cauză nu se extinde оn cazul leasingului operaţional, valoarea impozabilă a livrării impozabile fiind valoarea integrală a livrării achitate sau care urmează a fi achitată de către locatar pentru fiecare perioadă prestabilită; ·     

S-a schimbat data apariţiei obligaţiei fiscale privind TVA atвt оn cazul leasingului intern, cвt şi оn cazul leasingului internaţional, aceasta fiind data specificată оn contract pentru plata ratei de leasing, iar оn cazul оncasării ratei de leasing оn avans, data obligaţiei fiscale fiind data оncasării avansului. Norma оn cauză este valabilă atвt pentru leasingul financiar, cвt şi pentru leasingul operaţional. Modificările respective operate оn legislaţie, comparativ cu modul vechi de aplicare a TVA, оn special оn cazul leasingului financiar, reprezintă un avantaj esenţial pentru оntreprinderile care desfăşoară activitate de leasing.       

Este de remarcat că оntru aplicarea noilor norme trebuie de ţinut cont de faptul că leasingul financiar, оn temeiul art. 93 din Codul fiscal, se consideră livrare de marfă, оnsă оn cazul оncheierii contractelor de leasing operaţional, transmiterea bunurilor se consideră livrare de serviciu. Astfel, dacă оn cazul leasingului financiar se transmit bunuri care conform titlului III din Codul fiscal nu se impozitează cu TVA, valoarea ratei de leasing destinată achitării va fi scutită integral de TVA, eliberвndu-se de fiecare dată facturi de expediţie.       

Оn cazul leasingului financiar locatarul este considerat proprietar economic, iar оn cazul leasingului operaţional locatorul este considerat proprietar economic. Ca rezultat al acestor modificări s-a stabilit dreptul proprietarului de a deduce оn scopuri fiscale amortizarea calculată a bunurilor date оn leasing. Posibilitatea deducerii cheltuielilor aferente bunurilor utilizate оn regim de leasing şi bunurilor care nu sunt оn proprietatea utilizatorului: 1.    cheltuielile de оntreţinere sunt recunoscute ca cheltuieli ale locatarului 2.    cheltuieli de reparaţie, instalare şi оmbunătăţiri ulterioare sunt capitalizate оn scopuri fiscale şi deductibile pentru amortizare 3.    aceeaşi regulă se aplică autoturismelor utilizate оn calitate de mijloace fixe. Profitul sau pierderea rezultată din оnstrăinarea activelor fixe obiecte ale leasingului sunt recunoscute la momentul efectuării operaţiunii şi calculate ca diferenţă оntre suma primită la оnstrăinarea bunurilor şi baza valorică iniţială a bunurilor vвndute.       

A fost stabilită facilitatea privind scutirea de 50 % la impozitul pe venit oferită pentru investiţiile efectuate, astfel оncвt facilitatea menţionată să fie aplicabilă la momentul оnceperii operaţiunii de leasing. Adoptarea noii legi a permis atingerea obiectivului şi anume a fost creat un cadru juridico-fiscal favorabil şi avantajos pentru toţi participanţii la operaţiunile de leasing. A fost perfecţionată legislaţia existentă şi nu implementarea unui cadru normativ absolut nou deoarece cadrul normativ vechi conţinea norme şi principii ce puteau fi preluate cu succes; implementarea şi оnţelegearea cadrului normativ nou ar fi mai uşor pentru organele de resort şi participanţii la operaţiunile de leasing.