Banca engleză centrală - principal element al sistemului bancar englez


 Categoria : Articole  Download gratuit :banca-englezd-centrald-principal-element-al.doc [51,5 Kb] (cкачиваний: 17)

Abstract: Elementele sistemului bancar englez. Rolul Băncii Engleze centrale. Funcţiile şi scopurile ei.

 

Cuvinte cheie: sistem bancar, bancă, credit, depozit, tranzacţii, instituţii financiare, bani, valută.

 

Sistemul bancar al Angliei este unul din cele mai dezvoltate sisteme bancare din lume.
El are o infrastructură ramificată şi bine organizată, ce se bazează pe puternica piaţă monetară a Londrei, ce are legaturi strоnse cu principalele centre financiare din lume.
Sistemul bancar cuprinde totalitatea băncilor şi instituţiilor bancare de toate tipurile ale ţării cu relaţiile dintre ele. După caracterul său sitemul bancar englez este de tip universal. Toate instituţiile financiare pot оnfaptui tranzacţii de orice tip şi presta clienоilor un pachet de servicii complex. Sistemul bancar englez devizează toate instituţiile financiare in două grupe:
1. Sectorul bancar propriu zis ce include băncile comerciale, casele valutare, băncile străine şi de consorţing;
2. Sectorul instituţiilor financiare nebancare ce include: societaţi de construcţii, companii de asigurare,fondurile de pensii, uniuni creditare.
Rolul central in sistemul bancar englez оi revine Băncii Centrale Engleze (BCE). Ea este cea mai veche bancă centrală din lume. Această instituţie a aparut la sfirşitul sec. XIIV-lea in Anglia, оn rezultatul unei afaceri dintre Stat şi o grupă de finansişti falimentaţi.
La etapa actuală ea se află in centrul activitaţii financiare şi economice a ţării şi indeplineşte multiple funcţii ce pot fi devizate оn doua grupe:
1. Obligaţiuni profesionale directe ( operaţiuni de creditare , de depozit, de decontare şi emisie);
2. Funcţii de control, cu ajutorul cărora guvernul intervine оn sistemul bancar, intenţionind să influienţeze procesele economice.
Activitatea BCE este оndreptată spre atingerea a trei scopuri principale:
1. Оnfăptuirea politicii monetare;
2. Asigurarea stabilităţii sistemului financiar prin controlul direct asupra băncilor şi participanţilor la piaţa monetară;
3. Asigurarea şi ridicarea eficacităţii şi competitivităţii sistemului financiar оn interiorul ţării şi оntărirea poziţiei Londrei ca un principal centru financiar internaţional.
Ca şi orice altă bancă, BCE acordă un şir de servicii clienţilor săi. Totodată, clienţii BCE diferă de clienţii altor bănci. Eii pot fi devizaţi in trei grupe :
1. Băncile comerciale.Tote băncile de cliring deţin conturi in BCE. Оn operaţiile de cliring se folosesc conturile băncilor de cliring din BCE. Băncile sunt obligate să păstreze o anumită sumă оn conturi şi nu au dreptul s-o depăşească. Toate băncile ce activează in Anglia păstrează 0.35% din suma tuturor depozitelor sale in BCE.
2. Această cotă şi asigură principala sursă de venit a BCE.
3. Băncile centrale ale altor ţări au conturi şi оşi pătrează aurul in BCE efectuind tranzacţii prin intermediul acestei bănci.
4. Guvernul deţine conturi оn BCE, astfel plata in buget a impozitelor şi respetiv finanţarea din buget a necesitaţilor sociale se efecuiază prin BCE.
Astfel in coraport cu cele mentionate se pot evedenţia urmatoarele trei funcţii principale a BCE:
1. Banca Centrală serveste ca bancă pentru băncile comerciale;
2. Banca Centrală serveste ca bancă pentru băncile centrale srăine;
3. Banca Centrală serveste ca bancă pentru Guvern;
Deasemenea, BCE mai indeplineşte şi alte funcţii cum ar fi:
1. Asigurarea politicii monetare;
2. Emiterea bancnotelor;
3. Realizarea operaţiunilor valutare şi controlul lor, dirijarea cu rezervele de aur a ţării in numele trezoreriei;
4. Urmărirea activităţii insituţiilor creditare - valutare şi pieţelor creditare;
Un rol complicat оi revine BCE la indeplinirea funcţiei de control si reglare a sferei monetar- creditare. Activitatea in această direcţie plasează banca pe orbita politicii economice naţionale unde оn afară de cunostinţele profunde profisionale este necesară şi o iscusită manevrare politica. Оn această privinţă banca se confruntă cu multiple situaţii contradictorii:
• Interesele politicii monetare interne pot să contravină cu sarcinile stabilizării lirei sterline;
• Finanţarea deficitului bugetar prin emiterea noilor imprumuturi contravine acţiunilor anti- inflaţioniste ale Guvernului;
• Controlul asupra volumului creditelor contravine stimularii concurenţei оntre bănci, etc.
Scopul principal a BCE constă оn menţinerea valorii valutei naţionale şi оn această direcţie este indreptată şi politica monetară. Оn Anglia politica monetară se оnfăptuieşte prioritar prin reglarea ratei dobоnzilor. Servind ca bancă pentru guvern şi alte bănci, BCE este capabilă să prevadă destul de exact caracterul fluxurilor băneşti din conturile Guvernului оn contul băncilor comerciale sau invers şi poate acţiona corespunzător оn dependenţă de situaţie. Cоnd fluxul banesc din contul băncilor оn conturile Guvernului depăşeşte fluxul invers apare situaţia cоnd nivelul rezervelor activelor băncilor scade şi apare dificitul mijloacelor financiare pe piaţă. Aceasta este cea mai frecventă stare de lucruri şi se оnlătură de către BCE prin stabilirea unei rate a dobоnzilor, prin care mijloacele sunt asigurate pentru fiecare zi.


Pentru a nu lucra cu fiecare bancă оn parte BCE foloseşte Casele Valutare оn calitate de mediatori. Aceştea sunt dileri specializaţi ce dispun de rezerve de cambii comerciale şi unde băncile comerciale оşi plasează surplusurile de bani lichizi. Casele valutare sunt asigurate cu numerar de către BCE ce le cumpără cambiile. Tarifele la care se efectuiază aceste operaţii influenţiază rata dobоnzilor din оntreaga economie. Cоnd BCE modifică acest tarif de regulă băncile comerciale modifică rata dobоnzilor pentru credite şi depozite.
Rata dobоnzilor influenţiază asupra condiţiilor de creditare, cererii pe piaţă, investiţiile, volumul producţiei şi preţrile. Deasemenea, ea poate să influenţeze nivelul de schimb a lirei sterline оn altă valută. Cu cоt este mai оnaltă rata dobоnzilor cu atоt mai multe mijloace financiare străine sunt atrase şi convertate оn lire sterline astfel influenţоndu-se cursul de schimb valutar.
O importantă funcţie a BCE este dirijarea cu datoria externă de stat. De regulă, Guvernul englez cheltuie mai mult de cоt primeşte sub formă de impozite. Fluxurile băneşti zilnice dintre Guvern şi piaţă se reflectă prin mişcarea mijloacelor оn contul Fondului Naţional de Credit (FNC) оn BCE. Оn cazul deficitului de scurtă durată FNC poate să-l acopere prin luarea de mijloace din BCE şi invers surplusul de mijloace sunt depozitate оn bancă. Această finanţare directă este de scurtă durată şi scopul BCE este de a acumula noi mijloace. BCE controlează nivelul creditelor guvernamentale noi şi existente. Există trei tipuri principale de оmprumuturi guvernamentale: cambiile trezoreriale, hоrtiile de valoare şi оmprumuturile pe pieţile valutare.
BCE este unica instituţie de emisie din Marea Britanică. Monedele se emit de către Curtea Monetară Regală din numele Trezoreriei şi aceasta este de competenţa BCE. Toate оncasările de la emiterea bancnotelor revin guvernului.


Оn Marea Britanie funcţia de supravegere a instituţiilor financiar-creditare оi revine оn exclusivitate BCE. Banca оnfăptuieşte supravegherea prin:
• reglarea apariţiei organizaţiilor pe piaţa serviciilor bancare. Creare de noi bănci şi instituţii financiare se reglează de către legislaţia bancară;
• stabilirea pentru bănci a normelor economice şi de activitate şi оnfăptuirea supravegherii documentale de respectare a lor;
• оnfăptuirea inspecţiilor оn teritorii prin intermediul auditurilor externi;
• оnaintarea cerinţelor faоă de instituţiile financiare pentru оnlăturarea neajunsurilor existente strict оn termeni stabiliţi.
Prin activitatea sa BCE contribuie la mentinerea stabilitatii si viabilitatii sistemului bancar Englez, la ridicarea rolului lui pe piata monetară internatională.