Beneficiile şi costurile aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană


 Categoria : Articole  Download gratuit :beneficiile-ei-costurile-aderdrii-republicii.doc [43 Kb] (cкачиваний: 24)

Abstract: Prosperitatea economică, securitatea politică, pacea pe continent şi bunăstarea populaţiei sunt obiectivele majore ale oricărui stat. Uniunea Europeană este furnizoare de toate acestea, de aceea primul punct al strategiei a majorităţii statelor europene a fost, este şi va fi integrarea оn acest bloc. Оnsă, pentru a adera la Uniunea Europeană, trebuie de depus mult efort şi cheltuieli. Iată de ce studierea beneficiilor şi costurilor acestui proces, care constituie primul pas оn această direcţie, are o importanţă semnificativă.

 

Cuvinte cheie: Uniunea Europeană, aderarea Moldovei, experienţa ţărilor, beneficiile, costurile.


1. Experienţa anterioară şi actuală a ţărilor UE.

Ca stat, din punct de vedere geo - politic, economic şi cultural, Republica Moldova aparţine Europei. De aceea şi interesele ţărilor de pe acest continent, de cele mai dese ori, sunt aceleaşi şi realizarea lor cu succes se vede оn colaborarea şi conlucrarea оntre aceste state.
Uniunea Europeană reprezintă o con-federaţie, care are ca obiectiv principal - soluţionarea problemelor comune a ţărilor europene de ordin economic, militar, diplomatic, financiar, etc, şi asigurarea competitivităţii pe piaţa externă (cu principali rivali: SUA şi Japonia).
UE a parcurs o cale lungă pentru a obţine identitatea pe care o are astăzi оn lume. Primele şase state fondatoare(Franţa, Olanda, Belgia, Luxemburg, Germania, Italia) s-au unit оn CEE оn scopul restaurării economice(după al II Război Mondial), asigurarea păcii şi libertăţii, a progresului economic şi social, şi reducerea decalajelor dintre diferite regiuni. Оn consecinţă, prin eforturi comune, obiectivele au fost realizate.
Extinderile recente(UE25) au decurs ceva mai complicat, ultimile ţări aderate avвnd de restructurat mai mult. Estimвnd rezultatele obţinute de către acestea imediat după aderare, evidenţiem: creşterea fluxului ISD, a competitivităţii şi performanţelor, оmbunătăţirea calităţii produselor şi serviciilor, sprijinul financiar UE, etc. Оn particular, referitor la fostul spaţiu socialist, delimităm Cehia şi Ungaria, care şi-au menţinut stabilitatea economică, obţinвnd o dinamică pozitivă оn volumul exportului, venitul şi nivelul de trai al populaţiei, оn pofida costurilor suportate(falimentarea unor firme autohtone, incapacitatea de a ţine faţă concurenţei UE, оnrăutăţirea balanţei de cont curent, creşterea datoriei externe оn Cehia şi scăderea venitului la bugetul Ungariei). Din fostul spaţiu URSS, putem evidenţia Estonia, care avвnd nivel cel mai mic PIB pe cap locuitor după proclamarea independenţei, astăzi a devenit cea mai stabilă оn regiune şi a obţinut capacitatea de оndestula criteriile de la Copenhaga. Cu toate acestea, ea оnregistrat şi devieri relative оn ritmul de creştere a importului şi balanţa comercială deficitară.
Оn prag de aderare se află Romвnia şi Bulgaria, care deja au оnregistrat o creştere economică semnificativă, fiind recunoscute ţări cu economia de piaţă funcţională. Оnsă anumite probleme оn sistemul economic mai există şi este de aşteptat că primii ani după aderare efectele negative, să prevaleze celor pozitive, care se vor face simţite numai pe un termen mediu şi lung.
Оn final, generalizвnd efectele integrării noilor state membre оn primele şase luni ale anului 2005, se observă intrarea pe un făgaş normal dezvoltării economice al acestora, ulterior creşterii bruşte a investiţiilor, exporturilor, a producţiei, dar şi a preţurilor, imediat după aderarea la UE.
Lecţiile оnvăţate la un an după aderare constau оn următoarele:
€ Creşterea investiţiilor, exportului şi producţiei s-au datorat impactului pe termen scurt al aderării;
€ Nivelul preţurilor a crescut datorită modificărilor aduse preţurilor administrate şi taxelor indirecte;
€ Schimbul comercial a crescut datorită procesului de liberalizare;
€ Perioada de pre-aderare a constituit o oportunitate pentru reformă, datorită intereselor exprimate de forţa externă.


2. Beneficiile оn etapa de pre-aderare.

Оn urma dezmembrării URSS, precum şi restul ţări post socialiste, RM a avut de suferit mult оn domeniul economic, politic şi social. Abia оn a997 a fost atinsă o creştere economică modestă de 1,6%, care a fost reluată(1,9%) оn 2000, după o perioadă de declin cauzată de criza financiară din Rusia.
După stabilirea obiectivului strategic al RM de integrare оn Europa, оn scopul asigurării prosperităţii economice a ţării, au avut loc unele schimbări оn ascendenţă.
Primul pas radical оn acest sens, a fost semnarea şi aplicarea APC оntre UE şi RM, care a adus beneficii оn consolidarea statalităţii dezvoltării politice şi social-economice. Оn special, rezultate pozitive s-au observat оn apropierea legislaţiei naţionale la normele UE, uşurarea accesului produselor pe piaţa europeană, consolidarea sistemului juridic, vamal, precum şi majorarea ISD оn sectoare ca: telecomunicaţiile, textilele, industrie, materiale de construcţii, etc.

Tabel 1: Fluxul ISD оn Moldova 1991-2001/2005

De asemenea, оncepвnd cu 2001-2002, relansarea economică s-a accentuat оn: creşterea PIB, a volumului producţiei industriale şi agricole, investiţi de capital fix, salariu mediu lunar, diminuarea ratei inflaţiei, dar şi adвncirea neesenţială a deficitului bugetar.

Tabel 2: Evoluţia diferitor indicatori macroeconomici 1991-2005.

Un alt factor favorabil al integrării sunt relaţiile economice şi comerciale. Piaţa europeană este atractivă pentru Moldova şi reprezintă sursa obţinerii resurselor financiare, tehnologiilor şi know-how modern, cвt şi a producţiei de calitate superioară, care impune producătorii autohtoni, оn condiţiile concurenţei să treacă la standardele calităţii mai ridicate.

Fig.1 : Evoluţia comerţului exterior 1992-2005. (Export, Import, se poate de arătat şi bal.com.)

Un aspect de o deosebită importanţă a colaborării RM cu UE e conlucrarea оn cadrul programului TACIS, care oferă proiecte concrete de asistenţă tehnică şi financiară, avвnd drept scop promovarea оn continuare a reformelor democratice.

 

3. Prognoze, strategii şi perspective.

Experienţa de integrare europeană a ţărilor CSI şi a statelor din Europa, demonstrează că integrarea economico - geografică este forma necesară de existenţă a unui stat european. Deci, procesul de integrare are un caracter dual, care este оnsoţit atвt de efecte pozitive, cвt şi negative.
Efectele apropierii RM de UE ţin de sfera politicii, economiei şi vieţii sociale. Din punct de vedere economic menţionăm: eliminarea sindromului de „economie periferică", lărgirea accesului pe piaţa europeană comună şi stimularea exportului, creşterea ISD, intensificarea fluxurilor tehnologice şi know - how managerial. Din punct de vedere politic, integrarea UEM semnifică: Creşterea gradului de securitate a ţării, condiţii favorabile pentru reforme politice, adвncirea procesului de europenizare şi modernizarea societăţii noastre. Оn aspect social, avantajele principale ar fi: protecţia muncii, sănătate, folosirea resurselor naturale şi de informaţie.
Dar, principala piedică оn procesul de aderare şi europenizare nu sunt problemele externe, ci situaţia internă, adică: structura etnică complexă; divizarea socială, economică şi politică a societăţii; legislaţia incompletă, etc.
Moldova trebuie să demonstreze că poate fi nu numai un consumator de prosperitate şi securitate, dar şi un furnizor al acestora.
Acţiunile concrete care trebuie să fie realizate оn ţară pe termen scurt şi mediu constau оn: formularea unor decizii politice ferme de integrare, crearea cadrului instituţional de integrare, respectarea criteriilor de convergenţă оn ceea ce priveşte politica macroeconomică, intensificarea transformărilor sistemice.