Comandă o lucrare de licență sau master la contabilitate de la echipa Infoteze.com. Suntem specializați în tezele de an, licență la contabilitate și audit.

Teza de licenta: Analiza şi contabilitatea stocurilor de materiale la О.M. „Moldcarton” S.A. - ID:00018 - Volum: 90 pagini

Introducere

Republica Moldova оn prezent se află la etapa unor schimbări de profunzime оn sistemul ei social - economic, care se caracterizează prin crearea relaţiilor de piaţă. Aceste transformări au condiţionat reforme radicale оn sistemul contabil din repubică vizоnd оn special introducerea noilor metode de constatare şi evaluare a activelor, pasivelor, veniturilor şi cheltuielilor etc, precum şi alegerea celor mai eficiente metode оn ceea ce priveşte coordonarea activităţii economice a subiectului, folosirea raţională a resurselor de muncă, financiare şi nu оn ultimul rоnd a acelor materiale, care este una dintre principalele averi a оntreprinderii..........

Cuprins

Capitolul I Abordări teoretice privind gestiunea stocurilor
1.1 Bazele teoretice ale stocurilor ca bază teoretică a activelor curente
1.2 Caracteristica economică a materialelor. Sarcinile contabilităţii оn analiza acestora.
1.3 Evaluarea şi constatarea stocurilor de materiale.

Capitolul II Analiza economico-financiară a stocurilor la ОM „Moldcarton” SA
2.1 Analiza activelor curente
2.2 Analiza structurală a stocurilor de materiale
2.3 Analiza vitezei de rotaţie privind utilizarea materialelor оn producţie

Capitolul III Organizarea contabilităţii materialelor la О.M. „Moldcarton” S.A.
3.1 Contabilitatea analitică privind mişcarea materialelor la оntreprinderea de producţie
3.2 Contabilitatea sintetică a materialelor
3.3 Metode şi strategii de perfecţionare a stocurilor de materiale

Concluzie

Оn prezent оn Republica Moldova are loc trecerea la economia de piata, fapt ce a determinat necesitatea creării unui nou mecanism de dirijare a economiei. Un loc mondial оn aceasta, оi revine contabilităţii care оn actualele condiţii trebuie să asigure cu informaţie obiectivă şi veridică proprietarii şi angajaţii оntreprinderilor, inverstitorii şi creditorii, acţionarii, bursele de valori, autorităţile fiscale şi alte autorităţi de stat, structurile de prognozare a dezvoltării economiei şi alte categorii de utilizatori a informaţiei prezentate оn rapoartele fianciare ale оntreprinderilor. La etapa actuală bazele metodoiogice şi organizaţiile contabilităţii sunt formate оn aşa fel ca să dea posibilităţi оntreprinderilor de aşi crea o politică proprie de contabilitate, posibilităţi de dezvoltare creativă a profesiei de contabil, activitatea căruia are оn prezent un caracter analitic, este orientat оn principal, spre executarea funcţiilor de evidenţă financiară şi de gestiune, spre оntocmirea şi prezentarea rapoartelor financiare şi statistice.

Bibliografie


1. Legea contabilităţii оn 426- XIII din 4 aprilie 1995 (cu modficările ulterioare), Contabilitate şi audit, 2002, nr. 5).
2. Legea contabilităţii оn 113-XVI din 27 aprilie 2007. // Monitorul Oficial Nr. 90-93 , art. Nr: 399 Data intrării оnb vigoare:01.01.2008.
3. Despre reforma contabilităţii. Hotărоrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1187 din 24 decembrie 1997 (Monitorul Oficial nr. 88-91 din 30.12 1998).
4. Standardele Naţionale de Contabilitate, aprobate prin ordinul Ministerului Finanţelor Republicii Moldova nr. 16 din 29 ianuarie 1999. (Monitorul Oficial nr. 35-38 dn 15. 04.1995).
5. Comentarii cu privire la aplicarea Standardelor Naţionale de Contabilitate aprobate prin ordinul Ministerului Finanţelor Republicii Mddova nr. 16 dn 29.12 1999 (Monitorul Oficial nr. 35-38 dn 15.05. 1999).
6. Codul fiscal nr. 1163-XII din 24aprilie 1997.(Contabilitate şi audit, 2002, nr. 8).
7. Legea bugetului de stat pe anii 2004 nr. 474- XV din 27 noiembrie2003. Revista "Contabilitate şi audit" nr. X 2004.
8. Hotărоrea Guvernului Republicii Moldova "Cu privire la criteriile de ţinere a contabilităţii de către unele categorii de agenţi economici", nr. 1476 din 14 noiembrie 2002, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 170-172.
9. Hotărоrea Guvernului Republicii Moldova "Cu privire la clasificarea mijloacelor fixe pe categorii de proprietate оn scopul impozitării", nr 1218 din 31 decembrie 1997. Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 12-13.
10. Regulamentul privind reglementarea valutară pe teritoriul Republicii Moldova aprobat prin Hotărоrea Consilului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei, process-verbal nr2 din 13ianuarie 1994,cu
modificările si completările ulterioare, Motorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 54-55.
11. Acte normative cu privire la reforma contabilităţii. Vol. I-III. Chişinău, Moldpres,1998(vol.I-II),1999
(vol. III).
12. Standardele Naţionale de Audit. (Monitorul Oficial nr. 91-93 din 29iulie 2000, nr. 157-159).
13. Legea RM. privind Serviciul Fiscal de Stat nr. 876-XII din 22 ianuarie 1992(Monitorul Oficial nr. 1 din 2 01.1992).
14. Legea RM. Cu privire la Serviciul Public nr. 443-XII din 4mai 1995 (Monitorul Oficial nr. 619 din 1995).
15. Legea RM. privind Curtea de Conturi nr. 312-XII din 8 decembrie 1999(Monitorul Oficial nr 137-140 din 16.12 1999).
16. Legea RM. Cu privire la activitatea de audit nr. 729-XII dn 15 februarie 1996.
17. Codul privind condiţia profesională a auditoriilor şi contabililor din Republica Moldova aprobată prin ordinul Ministerului Finanţelor. 29 din l martie 2001, Monitorul Oficial nr. 29- 30 din 15. 03.2001.
18. Belverd E Needles, "Principiile de bază ale contabilităţii", ediţia a 5-a, Tipografia Centrală, Chişinău, 2000.
19. Bojian Octavian Contabilitate generală Bucureşti: Eficient, 1998. Contabilitatea financiară, ediţia a 2-a, coardonator Nederiţă A Chisinău, ACAP, 2003.
20. Contabilitate managerială Ghid practico-didactic/ Coordonator Nideriţă A, Chişinău, ACAP, 2000.
21. Ţurcanu V, Bajerean E, Bazele contabilităţii, tipografia centrală, 2004.
22. Ţurcanu Viorel. Contabilitatea conform Standardelor Internaţionale. Chişinău ASEM, 1996.
23. Dumitrova M, Negruţiu M. Contabilitatea firmei. Editura MAXIM, 1997.
24. Dumbrava Parfenie, Pop Atanasiu Contabilitatea de gestiune оn industrie, Cluj -Napoca, "Ardealul", 1997.
25. Bodarev R, Auditul financiar, tipografia centrală, Chişinău 2003.
26. Vitiuc A. Audit, Chişinău, 1999.
27. Alvin A. ARENS, Audit, editura ARC 2003.
28. Mazarachi Ch. Luca L, Nicolai M., Controlul econonico-financiar prin irtermediul conturilor. Editura Naţional, 1996
29. Boulescu M, Chiţa M., Controlul financiar. Bucuresti, Editura eficient, 1997.
30. Paul Halpen, Weston “Finanţe manageriale” Editura economică Bucureşti
31. V. Balanuţă "Analiza gestionară" lucrare didactica si practicoaplicativa in domeniul diagnosticdui acti\itatii irtreprinderii 32. N.Tiriulnicov, V Paladi,şi alţii, " Analiza rapoartelor financiare " (manual, Chişinău, ASEM, 2003, 384 p.).
33. Analiza economico-financiara a оntreprinderii - metode şi tehnici (Manual, Bucuresti. Editura "Tribuna economică" 1994, p 388)
34. Analiza economico-financiară asistată de calculator (Manual, elaborat de prof.dr.D.Margulescu,prof.dr I. Văduva şi alţii, Bucureşti, 1985, p 408).
35. C Rusu(coordonator) Analiză şi reglarea firmei prin costuri. Ed Gh. Asachi, Iasi 1995.
36. C Stanescu, A Isfanescu. Analiza economico-financiară(cu aplicaţii оn societătile comerciale industriale, de constructii şi transporturi). Editura Economică, Bucuresti, 1996.
37. A Isfanescu Ghid practic de analiză economico-financiară Bucuresti. Tribuna Economică, 1999
38. P. Serban Analiza activităţii economico-financiare Ed. Didactică şi pedagogică, Bucureşti 1996
39. M Niculescu Dagnostic global strategic. Editura Economică, Bucureşti, 1997.
40. Petrescu S, Mironic M. " Analiza economico-financiară teorie şi aplicaţie" Iasi. Editura Tiparul , 2002
41. A Nederiţă, N Tirulnicova, V Paladi şi L. Gavriliuc Recomandări practice privind оntocmirea notei explicative la raportul financiar anual. Revista Contabilitate şi audit" pe anii 1998-99.
42. Revistele "Contabilitate şi audit оn anii 1998-2007

Teza de an: Analiza lichidităţii bilanţului contabil - ID:00016 - Volum: 37 pagini

Introducere

Decalajele economice , caracteristice pentru perioada de tranziţie pot fi evitate şi treptat оnlăturate оn pofida tuturor greutăţilor cu care se confruntă majoritatea unităţilor de producţie. Оn condiţiile economiei de piaţă bazată pe competitivitate , activitatea oricărui producător este expusă riscurilor, care semnifică capacitatea оntreprinderii de a se adapta şi de a reacţiona promt , eficient la schimbările mediului. A realiza sarcina de adaptare la mecanismul de dezvoltare al economiei de piaţă, reuşesc оntotdeauna acei manageri care au o deosebită capacitate de conducere şi organizare şi care se adaptează rapid la cerinţele pieţei.

Cuprins

1. Sarcinile principale şi sursele informaţionale a analizei lichidităţii bilanţului contabil

2. Analiza creanţelor şi datoriilor

3. Analiza lichidităţii bilanţului contabil

4. Analiza asigurării оntreprinderii cu mijloace băneşti


Concluzie


Оn lucrarea prezentată s-a pus accentul pe o problemă foarte actuală оn cadrul unităţilor economice, deoarece acutizarea crizei economice i-a afectat pe toţi agenţii economici din Republica Moldova, mai ales capacitatea lor de plată, ceea ce ţine nemijlocit de starea mijloacelor băneşti la unitatea economică analizată.
Analiza a fost mai profundă asupra coeficienţilor de lichiditate, a creanţelor şi datoriilor. După toată imaginea relativă se observă că unitatea economică analizată (S.A. “Rocaro”) nu se află оntr-o stare cel puţin la nivel, să nu mai accentuăm оnclinarea spre o tendinţă de dezvoltare оnaltă.

Bibliografie

1.”Analiza activităţii economice a оntreprinderii”, Bucureşti 1982
2.Cardula Ion, “Analiza activităţii economice оn comerţ”, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti 1995
3. Oprea Nicolaie ,”Analiza diagnostic a unităţilor economice”, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti 1975
4. Işfănescu Aurel , “Analiza economico financiară (cu aplicaţii оn societăţile comerciale, de construcţii, şi de transporturi)” ,Editura economică, Bucureşti 1995
5. Mărgulescu Dumitru ,”Analiza economico financiară a оntreprinderii”, supliment la revista “Tribuna Economică” , Bucureşti , 1994
6. Şerban Petre , “Analiza activităţii economico financiare: Manual pentru profil economic”, Edituta didactică şi pedagogică , Bucureşti 1995
7.Vladimir Balanuţa “Diagnosticul şi estimarea surselor de constituire a patrimoniului оntreprinderii şi eficienţei utilizării pasivelor”,Contabilitate şi audit, Nr 10, 2000
8. Nederiţa A., Ţiriulnicov N., Paladi V., Gavriliuc, “Recomandări practice privind оntocmirea notei explicative la raportul financiar anual”, Contabilitate şi audit, Nr 4 , 2000.

Teza de licenta: Analiza şi contabilitatea circulaţiei mărfurilor оn comerţul cu ridicata - ID:00014 - Volum: 67 pagini

Introducere

Antrenat оntr-un proces de distribuire care, mod progresiv, aşa cum s-a mai arătat, a devenit un sector economic foarte dinamic, comerţul cu ridicata a cunoscut şi va cunoaşte оn continuare multiple transformări, aparănd astfel o serie de trăsături bine conturate cu privire la viitoarea sa evoluţie. Scopul cercetării cănstă оn respectivele tendinţe pot fi imparţite оn trei mari cоtegorii: o prima grupa cuprinde diferite aspecte prin care se оncearca consolidarea actualelor poziţii de оntermediar ale comerţul cu ridicata; o a doua categorie are оn vedere preocuparile pentru cautarea unor noi soluţii cu privire la perfecţionarea circulaţiei mărfurilor cu ridicata și asigurărea unei fluiditaţi raţionale a fluxului de produse de la producător către consumator; o a treia tendinţă se referă la crearea unor mari оntreprinderi de comerţul cu ridicata, capabile a prelua fluxul de mărfuri generat de amplele modificari ce vor оnterveni оn economia mondială.

Cuprins

Capitolul I. Conţinutul economic al comerţului cu ridicata
1.1. Activitate de comerţ cu ridicata
1.2. Rolul economic al comerţului cu ridicata
1.3. Funcţiile comerţului cu ridicata
1.4. Tipologia activităţii comerciale cu ridicata

Capitolul II. Analiza economico-financiară a activităţii оntreprinderii SC “TITANA-COM” SRL.
2.1.Caracteristica generală a structurii şi organizării activităţii оntreprinderii
2.2 Analiza rentabilităţii la оntreprinderea SC“TITANA-COM”SRL
2.3 Analiza activităţii economice la оntreprinderea SC“TITANA-COM”SRL
2.4 Analiza fluxului de numerar la оntreprindere
2.5 Analiza SWOT ca instrument de planificare strategică la оntreprindere

Capitolul III. Oganizarea contabilităţii la оntreprinderea SC“TITANA-COM”SRL
3.1 Contabilitatea activelor nemateriale şi materiale pe termen lung
3.2 Contabilitatea circulaţiei mărfurilor la оntreprindere
3.3 Contabilitatea mijloacelor băneşti
3.4 Contabilitatea creanţelor pe termen scurt
3.5 Contabilitatea datoriilor şi reflectarea calculării salariului
3.6 Actele normative privind contabilitatea mărfurilor

Concluzie

Оntreprinderea SC”TITANA-Com”SRL, care se ocupa cu comercializarea mărfurilor din tutun cu ridicata. Agenţii le cumpără cu scopul de a le revinde sau de a le folosi in interes commercial. Aceşti angrosişti оi ajută pe fabricanţi să-şi livreze efficient produsele din tutun către detailişti şi utilizatori industriali la nivel national. Angrosiştii trebuie să ia decizii referitoare la piaţa ţintă, la sortimentul de produse. Pentru comercializarea mărfurilor , produselor sunt necesare resurse financiare de care firma respectivă poate să nu dispună, ceia ce nu se referă la оntreprinderea SC “ TITANA-COM” SRL

Bibliografie

1. „Legea Contabilităţii” RM nr. 113-XVI din 27.04 2007 // Monitorul Oficial al RM nr. 90 -93/ 399 din 29.06.2007.
2. Codul Fiscal al RM nr.1163- XIII din 24.04.1997//Monitorul Oficial al RM nr. 62/522 din 18.09.1997//cu ultimele modificări şi completări pоnă оn 09.2007.
3. Hotărоrea Guvernului RM „Cu privire la criteriile de ţinere a contabilităţii de către unele categorii de agenţi economici” nr. 1476 – XIII din 14. 11.2002 // Monitorul Oficial al RM nr 170 -172/ 1687 din 13.12.2002.
4. Acte normative cu privire la reforma contabilităţii Vol. 1 „SNC” Chişinău: Moldpres, 1998 – 76p.+ 87p. – text paralel оn limba romвnă şi rusă.
5. Acte normative cu privire la reforma contabilităţii Vol. 2 „Planul de conturi contabile” - Chişinău: Moldpres 2007 – text paralel оn limba romвnă şi rusă.
6. Acte normative cu privire la reforma contabilităţii Vol. 3 „SNC. Comentarii cu privire la aplicarea lor” Chişinău: Moldpres, 1999 – 2p.+ 246p. – text paralel оn limba romвnă şi rusă.
7. Ordinul Ministerului Finanţelor al RM // Comentarii cu privire la aplicarea SNC nr. 16 din 29 ianuarie 1999 // Monitorul Oficial al RM 1999 nr. 35- 38.
8. SNC 5 „Prezentarea rapoartelor financiare” Aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 174 din 25.12.1997 // Monitorul Oficial al RM nr. 88-91/ 182 din 30.12.1997.
9. Comentarii cu privire la aplicarea SNC 7„Raportul privind fluxul mijloacelor băneşti” Aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 16 din 29 ianuarie 1999 // Monitorul Oficial al RM nr. 35- 38/ 70 din 15. 04.1999 (cu completările şi modificările la situaţia de 16.09.2007).
10. Hotărоrea Guvernului RM „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la detaşarea salariaţilor оntreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor din RM” nr. 836 din 24.06.2002 // Monitorul Oficial al RM nr. 95/ 939 din 01.07.2002.
11. Alexandru Nederiţă, Vasile Bucur, Mihail Carauş „Contabilitatea financiară”// Academia de Studii Economice – Ed. a II – a, revăzută şi completată, Chişinău 2003, Editura ACAP .
12. Alexandru Nederiţă „Corespondenţa conturilor contabile conform prevederilor SNC şi Codului Fiscal” Seria „Biblioteca Contabilului”- anexă la revista „Contabilitate şi audit” Chişinău 2007.
13. „Ghidul contabilului” Chişinău 2007, Editura „Vivar - editor” SRL
14. Alexandru Nederiţă „Noul sistem contabil al agenţilor economici din RM” Vol. 1 – Chişinău ACAP, 1999.
15. Lilia Grigoroi, Liliana Lazări „Bazele teoretice ale contabilităţii”– Ed. a 3- a Chişinău: Cartier 2005, Tipografia „Balacron” .
16. Natalia Ţiriulnicova, Valentina Paladi, Liudmila Gavriliuc, Diana Furtună // „Analiza Rapoartelor financiare”– Chişinău 2004, ASEM .
17. Philip Kotler “Principiile Marketingului” Traduceri de Cosmin Crişan, editura Teora, Bucureşti 2005.
18. Vladimir Balanuţă „Analiza gestionără” Chişinău, 2003
19. Florescu” Marketing”, Ed. Expert, Bucuresti, 1992
20. Kotler, Ph.: Managementul marketingului, Ed. Teora, Bucuresti, 1997
21. Patriche, D.: Tratat de economia comertului, Ed. Eficient, Bucuresti, 1998
22. Gh.Vоlceanu, V. Roibu, N.Georgescu „Analiza economico-financiară” editura economică 2004
23. Valentina Gortolomei, Maria Gheorghiţă „Tehnici de analiză a rezultatului financiar sub aspectul aplicării SNC” // Contabilitate şi audit – nr. 7-8/ 1999.
24. Alexandru Nederiţă, Valentina Paladi, Liudmila Gavriliuc, Natalia Ţiriulnicova „Recomandări practice privind оntocmirea notei explicative la raportul financiar anual” // Contabilitate şi audit – 1999 nr. 4.

Teza de licenta: Activele pe termen scurt pe baza unei оntreprinderi agricole - ID:00012 - Volum: 108 pagini

Introducere

Cвnd Amory Jackson, preşedinte al companiei Computer Entreprises Limited (C.E.) a ajuns оn biroul său a fost şocat să afle că unul dintre principalii furnizori ai companiei tocmai transmisese o notă scrisă, prin care anunţa că nu va mai furniza discuri. Jackson a fost оncă şi mai surprins să afle că motivul acestei acţiuni era faptul că a оntвrziat plăţile către acest furnizor, ca şi către alţii, оn ultima vreme, iar aceste plăţi fuseseră оntвrziate din cauza lipsei de numerar. Jackson a оnceput pur şi simplu să urle la trezorierul care a venit să оi aducă acetse veşti proaste: „Ne-am dezvoltat extraordinar оn ultimul timp, şi profiturile noastre au fost record. Cum este posibil să nu avem destul numerar pentru plata la timp a facturilor?”
Răspunsul acestuia a fost scurt şi cuprinzător: „Dacă ai fi ascultat cele ce ţi-am spus şi dacă ai fi citit rapoartele noastre financiare, ai fi ştiut că este o mare diferenţă оntre profituri şi numerar. Desigur оnregistrăm profituri, dar datorită ritmului de creştere, de care tu eşti atвt de mвndru, a trebuit să achiziţionăm mai multe active noi decвt am fi putut finanţa din profiturile acumulate. Dispunem de o mulţime de stocuri, efecte comerciale de primit şi active fixe, dar nu de numerar. Ţi-am tot spus că trebuie să autorizezi o schimbare majoră оn ceea ce priveşte politica noastră de capital de lucru (active pe termen scurt), şi asta chiar оn acest moment, sau altfel vei avea prilejul să asişti la falimentul companiei.”

Cuprins

Capitolul I. Bazele teoretice ale activelor pe termen scurt
I.1. Rolul, conţinutul, structura şi clasificarea activelor pe termen scurt
I.2. Fundamentarea necesarului de capital circulant
I.3. Finanţarea activelor pe termen scurt
I.4. Eficienţa economică a utilizării activelor pe termen scurt

Capitolul II. Caracteristica dezvoltării economice şi condiţiilor naturale de activitate a оntreprinderii SRL „Oclanda-Agro”

Capitolul III. Particularităţile gestiunii activelor pe termen scurt оn SRL „Oclanda-Agro”
III.1. Planificarea necesarului de active pe termen scurt оn SRL „Oclanda-Agro”
III.2. Analiza surselor de finanţare a activelor pe termen scurt оn SRL „Oclanda-Agro”
III.3. Analiza eficienţei utilizării activelor pe termen scurt оn SRL „Oclanda-Agro”
III.4. Căile de sporire a eficienţei folosirii activelor curente оn SRL „Oclanda-Agro”

Concluzie


La acest compartiment se prezintă concluziile şi propunerile privind studiul efectuat al activelor pe termen scurt оn SRL „Oclanda-Agro”. Primul capitol al lucrării date a inclus оn sine o amplă informaţie privind bazele teoretice a activelor pe termen scurt, determinвnd astfel o sferă largă pentru analiza economică a lor. S-a menţonat că locul şi importanţa categoriei economice date este foarte importantă deoarece ponderea mijloacelor circulante оn totalul activului pot atinge niveluri de 50-60%, оn dependenţa de ramura оn care activează оntreprinderea şi specializarea economică. Astfel оn agricultura activele curente ocupă circa o treime din valuta bilanţului. De asemenea referitor la activele curente ca mijloace de producţie оn agricultura, se poate de evidenţiat un şir de particularităţi caracterstice numai ramurii date. Astfel studierea folosirii activelor crente din оntreprimderile agricole reiesă din importanţa оnsuşi a agriculturii pentru populaţia şi economia Republicii Moldova.

Bibliografie


1. Anualele A.S.E.M., Editura ASEM, Chişinău, 2001, pag. 315-320;
2. Băncilă Natalia, „Evaluarea financiară a оntreprinderii”, edit. ASEM, Chişinău, 2005, pag. 88-105;
3. Bucataru Dumitru, „Finanţe. Note de curs”, editura fundaţiei Chemarea, Iaşi, 1994, pag. 57-68 ;
4. Buşe Lucian, „Analiza economico-financiară”, editura Economică, Bucureşti, 2005, pag. 119-130;
5. Cişmaşu I.D., David I., „Analiza vitezei de rotaţie a activelor circulante”, Tribuna Economică, 2002, №23, pag. 25-28;
6. Ciornвi N., Blaj Ilie, „Economia firmelor contemporane”, ed. Prut Internaţional, Chişinău, 2003, pag. 141-163;
7. Craiu I. ş.a., „Mijloace circulante”, edit. Ştiinţifică, Bucureşti, 1966, pag. 21-25, 281-302;
8. Damian Bodica, Ivaşcenco Anatolii, „Ghidul financiar al оntreprinzătorului”, edit. Vardi, Chişinău, 1999, pag. 71-81;
9. Gaia Aurel ş.a., „Economie agrară”, editura „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi, 1998, pag. 69-76;
10. Halpern Paul ş.a., „Finanţe manageriale”, editura Economică, Bucureşti, 1998, pag. 216-364;
11. Lоsоi Ion, „Statistica agriculturii”; Centrul ed. al UASM, Chişinău, 2002, pag. 167-168, 201-202;
12. Nederiţa Alexandru ş.a., “Contabilitate financiară”, ACAP, Chişinău, 1999, pag.93-94, 110-111, 132, 159-160;
13. Onofrei Mihaela, „Finanţele оntreprinderii”, editura Economică, Bucureşti, 2004, pag.189-227;
14. Stancu Ion, „Gestiunea financiară a agenţilor economici”, Editura Economica, 1994, pag. 34-38, 245-247, 252;
15. Stancu Ion ş.a., “Finanţe” vol III, Editura Economică, Bucureşti, 2003, pag. 243-244, 302, 304-306
16. Stroe Radu, “Finanţe”, editura ASE, Bucureşti, 2003, pag. 76-95;
17. Toma Mihai, „Finanţe şi gestiunea financiară”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1994, pag. 135-137, 142;
18. Ţiriulnicova Natalia ş.a., „analiza rapoartelor financiare”, Tipografia Centrală, Chişinău, 2004, pag. 182-185;
19. Vвlceanu Gh. ş.a., „Analiza economico-fnanciară”, editura Economică, Bucureşti, 2004, pag. 365-370;

Teza de an: Activele materiale pe termen lung - ID:00010 - Volum: 42 pagini

Introducere

Mijloacele băneşti reprezintă un bun creat de om , care pe măsura dezvoltării schimburilor de mărfuri au оndeplinit funcţii din ce оn ce mai numeroase şi mai complexe . Totuşi banii nu prezintă o invenţie ; ei au apărut organic , ca şi limbajul , născut odată cu omul , munca şi viaţa socială . Apariţia banilor este legată de dezvoltarea societăţii , schimbului de mărfuri , trecerea de la schimburile singulare şi оntвmplătoare la cele dezvoltate şi permanente оntre parteneri individuali autonomi . Banii au mijlocit relaţiile dintre oameni , au mijlocit procesul schimbului de mărfuri , au facilitat dezvoltarea economiei şi au dat impuls dezvoltării societăţii . Fără de bani viaţa economică ar fi rămas mult оn urmă . Ei au contribuit la dezvoltarea civilizaţiei economice şi la progresul societăţii..........

Cuprins

Capitolul I. Mijloace băneşti – caracteristica generală
1.1 Caracteristica şi clasificarea mijloacelor băneşti
1.2 Documentele utilizate de către casierie şi pentru alte decontări
1.3 Raportul privind fluxul mijloacelor băneşti
1.4 Utilizarea metodei directe la оntocmirea raportului privind mijloacele băneşti
1.5 Metodele оntocmirii raportului privind fluxul mijloacelor băneşti

Capitolul II. Contabilitatea mijloacelor băneşti
2.1 Documentarea şi contabilitatea mijloacelor băneşti din casierie
2.2 Evidenţa mijloacelor băneşti din contul de decontare

Concluzie

Din toate cele expuse оn lucrare оmi fac concluzia că gestiunea eficace a mijloacelor băneşti este factorul esenţial ce duce la crearea unei оntrewprinderi cu un potenţial economic ridicat . Gestiunea eficientă a fluxului mijloacelor băneşti se poate face doar acceptвnd şi punвnd оn aplicare standartele naţionale de contabilitate .
Informaţia despre mijloacele băneşti devine necesară şi foarte importantă atвt pentru utilizatorii interni cвt şi pentru utilizatorii externi . Analizвnd raportul privind fluxul mijloacelor băneşti sugerează informaţii referitor la mişcările ce au loc la conturile оntreprinderii şi оn casieria оntreprinderii pentru cei ce necesită de ele.

Bibliografie

1. Manualul Contabilitatea financiară
2. Standartul Naţional de Contabilitate nr. 21 „Efectele variaţiilor valutare”
3. Economie politică , CF – BC .
4. Regulamentul privind decontările fără numerar оn Republica Moldova nr. 25 / 11 – 02 din 12 / 07 / 1996
5. Regulamentul pricind organizarea de către bănci a plăţilor cu carduri pe teritoriul RM nr. 58 / 11 – 02 din 22 / 05 / 97 , cu modificările şi completările ulterioare .
6. Nomenclatorul tipurilor de documente de decontare şi contabile utilizate la efectuarea operaţiunilor bancare aprobat prin Hotărвrea Băncii Naţionale a Moldovei nr. 168 din 08.06.2000
7. Regulamentul privind deschiderea şi оnchiderea conturilor la băncile din Republica Moldova nr. 415 din 30.12.1999 , cu modificările şi completările ulterioare
8. Regulamentul privind reglementarea valutară pe teritoriul Republicii Moldova aprobat prin Hotărвrea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei
9. Regulamentul privind decontările fără numerar оn Republica Moldova nr. 25 / 11 – 02 din 12.07.1996 , cu modificările şi completările ulterioare
10. Normele pentru efectuarea operaţiunilor de casă оn economia naţională a Republicii Moldova aprobate prin Hotărвrea Guvernului Republicii Moldova nr. 764 din 25.11.1992 , cu modificările şi completările ulterioare.