Comandă o lucrare de licență sau master la contabilitate de la echipa Infoteze.com. Suntem specializați în tezele de an, licență la contabilitate și audit.

Teza de licenta - Contabilitatea materialelor si obiectelor de mica valoare si scurta durata la ÎM “AROBS SOFTWARE” S.R.L - ID:02723 - Volum 57 pagini

INTRODUCERE....3

CAPITOLUL I. BAZELE TEORETICE ALE CONTABILITĂȚII MATERIALELOR ȘI OBIECTELOR DE MICĂ VALOARE ȘI SCURTĂ DURATĂ....8

1.1 Caracteristica actelor normative aferente stocurilor de materiale și obiectelor mică valoare și scurtă durată.....8
1.2 Stocurile de bunuri materiale: noțiuni generale, clasificarea și sarcinile contabilității lor.....14
1.3 Reguli și metode de evaluare a stocurilor.......18 

CAPITOLUL II. PERFECTAREA DOCUMENTARĂ ȘI CONTABILITATEA STOCURILOR DE MATERIALE ȘI A OBIECTELOR DE MICĂ VALOARE ȘI SCURTĂ DURATĂ………29
2.1 Documentarea și contabilitatea intrării stocurilor de materiale.....29
2.2 Evidenta analitică și sintetică a stocurilor de materiale la depozit și utilizării lor....36 

CAPITOLUL III. PARTICULARITĂȚILE CONTABILITĂRȚII OBIECTELOR DE MICĂ VALOARE ȘI SCURTĂ DURATĂ......45
3.1 Documentarea și evidența obiectelor de mică valoare și scurtă durată cu valoare unitară mai mică de 3000,00 lei.......45
3.2 Documentarea și evidența obiectelor de mică valoare și scurtă durata cu valoare unitară mai mare de 3000,00 lei.......50
3.3 Prezentarea stocurilor de materiale și obiectelor de mică valoare și scurtă durată în situațiile financiare.......55
 
CONCLUZII............58
BIBLIOGRAFIE........61
ANEXE

Teza de licenta - Contabilitatea si controlul de gestiune a materialelor - ID:02722 - Volum 68 pagini

Declaraţia pe propria răspundere………3
Lista abrevierilor…………4
Lista tabelelor………………5
Introducere…………………6 
 
Capitol I. Bazele metodologice ale contabilităţii şi controlului de gestiune a mterialelor..10

1.1 Definirea componentelor caracteristice şi clasificarea materialelor.....10
1.2 Recunoaşterea şi evaluarea materialelor.......17
1.3 Caracteristica actelor normative aferente contabilităţii şi controlului de gestiune a materialelor...25 
 
Capitolul II. Contabilitatea materialelor......28
2.1 Perfectarea documentelor şi controlul aprovizionării cu materiale......28
2.2 Perfectarea documentelor şi controlul consumului şi altor ieşiri de materiale......38
2.3 Dezvăluirea informaţiilor privind materialele în situaţiile financiare.....47 

Capitolul III. Controlul de gestiune a materialelor......49
3.1 Aspecte generale ale controlului de gestiune a materialelor....49
3.2 Inventarierea materialelor şi modul de reflectare a divergenţelor constatate......57
 
Încheiere................64
Bibliografie............66
Anexe...................68
 

Teza de licenta - Contabilitatea și controlul de gestiune al creanțelor la S.R.L. ,,CZC COM” - ID:02721 - Volum 60 pagini

INTRODUCERE.......3
 
CAPITOLUL I. NOȚIUNI PRIVIND CREANȚELE, COMPONENȚA ȘI CLASIFICAREA ACESTORA.....8

1.1 Caracteristica principală a actelor normative şi surselor bibliografice privind contabilitatea creanţelor.....8
1.2 Constatarea, clasificarea și evaluarea creanţelor.......16 

CAPITOLUL II. PREZENTAREA MODULUI DE CONTABILITATE A CREANȚELOR LA ENTITATEA ANALIZATĂ....23
2.1 Contabilizarea creanţelor comerciale și a avansurilor acordate......23
2.2 Contabilizarea creanţelor personalului și a altor creanțe...............32
2.3 Prezentarea informațiilor privind creanţele în situațiile financiare...41
 
CAPITOLUL III. MODUL DE EXERCITARE A CONTROLULUI DE GESTIUNE A CREANȚELOR.......45
3.1 Conținutul și componentele politicii de gestiune a creanţelor ....45
3.2 Metode și procedee utilizate în exercitarea controlului de gestiune a creanţelor.......52

CONCLUZII..............56
BIBLIOGRAFIE.........59
ANEXE

Teza de an - Contabilitatea numerarului in casierie - ID:02720 - Volum 31 pagini

Introducere........2 
 
1. Componenţa, caracteristica şi clasificarea numerarului.........5
2. Contabilitatea numerarului în casierie.......11
3. Contabilitatea documentelor băneşti.........16
4. Inventarierea numerarului.......................20
5. Dezvăluirea informaţiei privind numerarul în situaţii financiare.....23 
 
Încheiere..............28
Bibliografie............30
Anexe..................31

Raport de practica in contabilitate la Filiala „Drochia-Gaz” - ID:02719 - Volum 38 pagini

 
INTRODUCERE
 
1. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ȘI DE CONDUCERE A ÎNTREPRINDERII 
2. PROIECTAREA SITE-ULUI ENTITĂȚII ECONOMICE 
3. PROGRAMAREA SITE-ULUI ENTITĂȚII ECONOMICE
4. ANALIZA SISTEMULUI INFORMAȚIONAL AL ENTITĂȚII ECONOMICE 
5. CONTABILITATEA STOCURILOR 
6. CONTABILITATEA CREANȚELOR ȘI INVESTIȚIILOR FINANCIARE 
7. CONTABILITATEA NUMERARULUI 
8. CONTABILITATEA CAPITALULUI PROPRIU 
8. CONTABILITATEA DATORIILOR 
9. CONTABILITATEA VENITURILOR 
10. CONTABILITATEA CHELTUIELILOR 
11. SITUAȚIILE FINANCIARE A ENTITĂȚII
 
INCHEIERE

Raportul de contabilitate în sfera instituțiilor publice - ID:02718 - Volum 39 pagini

INTRODUCERE.......3
 

1. Organizarea contabilităţii în cadrul entităţii.....3
2. Contabilitatea mijloacelor fixe și activului material....6 
3. Contabilitatea materialelor.......13
4. Contabilitatea creanţelor..........17
5. Contabilitatea finanțării și a numerarului.....22
6. Contabilitatea datoriilor..............................26
7. Contabilitatea veniturilor............................31
8. Contabilitatea cheltuielilor..........................35
10. Rapoartarea financiară în instituțiile publice.....38
 
INCHEIERE......40
ANEXE

Teza de master - Contabilitatea si gestiunea creantelor si datoriilor entitatii - ID:02717 - Volum 80 pagini

Abrevieri........3
Adnotare..........4
Introducere......5
 
Cap.I. noţiuni generale privind creanțele și datoriile entităţii......8
1.1 Conținutul economic și clasificarea creanțelor și datoriilor entităţii.......8
1.2 Evaluarea și recunoașterea creanţelor și datoriilor.....15
 
Cap.II. Contabilitatea şi gestiunea creanţelor și datoriilor .....23
2.1 Contabilitatea şi gestiunea creanţelor...........23
2.2 Contabilitatea şi gestiunea datoriilor.............41
2.3 Prezentarea informaţiilor privind creanţele și datoriile în situații financiare...69
 
Concluzii...............74
Bibliografie...........76
Anexe..................78

Teza de master - Contabilitatea financiara a veniturilor, cheltuielilor si rezultatelor societatii - ID:02715 - Volum 129 pagini

Introducere
1. Scopul şi obiectivele lucrării
2. Scurtă prezentare a S.C. Chiţulescu Prod S.R.L.
3. Funcţiile întreprinderii

CAPITOLUL 1. Fundamente teoretice privind cheltuielile, veniturile şi rezultatele
1.1. Definirea şi sfera de cuprindere a cheltuielilor şi veniturilor 
1.2. Clasificarea cheltuielilor şi veniturilor
1.3. Delimitări şi structuri privind rezultatele
1.4. Contul de profit şi pierdere şi performanţa întreprinderii
1.5. Cheltuielile, veniturile şi rezultatele adordate prin prisma standardelor Internaţionale de Contabilitate

CAPITOLUL 2. Organizarea contabilităţii  cheltuielilor, veniturilor şi rezultatelor la  S.C. Chiţulescu Prod S.R.L.
2.1. Documente contabile utilizate şi sistemul informaţional
2.2. Organizarea contabilităţii sintetice şi analitice a cheltuielilor, veniturilor şi rezultatelor
2.2.1. Contabilitatea cheltuielilor
2.2.2. Contabilitatea veniturilor
2.2.3. Contabilitatea rezultatelor
2.3. Lucrări contabile de închidere a exerciţiului financiar

CAPITOLUL 3. Analiza indicatorilor economico-financiari privind cheltuielile, veniturile şi rezultatele la  S.C. Chiţulescu Prod S.R.L.
3.1. Necesitatea analizei economico-financiare
3.2. Analiza pe baza contului de profit şi pierdere
3.2.1. Analiza în dinamică a rezultatelor S.C. Chiţulescu Prod S.R.L.
3.2.2. Analiza cifrei de afaceri
3.2.3. Analiza soldurilor intermediare de gestiune
3.3. Analiza pe baza bilanţului contabil
3.3.1 Analiza fondului de rulment, nevoii de fond de rulment şi trezoreriei
3.3.2. Analiza ratelor de rentabilitate
3.3.3. Analiza capacităţii de autofinanţare

CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

1. Bilanţul contabil
2. Contul de profit şi pierdere

Teza de licenta - Contabilitatea mijloacelor fixe la ÎM „Fabrica de brînzeturi din Soroca” SA - ID:02714 - Volum 63 pagini

INTRODUCERE.........3 
 
CAPITOLUL I. ABORDĂRI TEORETICE PRIVIND MIJLOACELE FIXE LA ÎNTREPRINDERE........9

1.1. Definirea, componenţa şi clasificarea mijloacelor fixe……9
1.2. Obiectul financiar și rolul procesului de amortizare la întreprindere....16
 
CAPITOLUL II. ANALIZA ECONOMICO – FINANCIARĂ A MIJLOACELOR FIXE LA ÎNTREPRINDEREA ÎM „FABRICA DE BRÎNZETURI DIN SOROCA” SA……26
2.1 Analiza volumului, structurii şi dinamiciipotenţialului tehnic la întreprindere ……26
2.2 Aprecierea rezultatelor privind calculul amortizării după metodele examinate..30
2.3 Apreciereaeficienţei utilizării fondurilor fixe la întreprindere...37
 
CAPITOLUL III. FINANŢAREA MIJLOACELOR FIXE ÎNTREPRINDEREA ÎM „FABRICA DE BRÎNZETURI DIN SOROCA” SA……47
3.1 Evidențierea surselor de finanţare a mijloacelor fixe.................47
3.2 Direcţii de optimizare a utilizării eficiente a mijloacelor fixe.......54
 
CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI.......60
BIBLIOGRAFIE.......62
ANEXE

Teza de licenta - Contabilitatea si controlul de gestiune a creantelor - ID:02713 - Volum 70 pagini

Declarația privind propria răspundere
Lista abrevierilor.........4
Lista figurilor...............5
Lista tabelelor.............5

Introducere........6  

CAPITOLUL I. ASPECTE TEORETICO-METODOLOGICE PRIVIND CONTABILITATEA CREANȚELOR.....10

1.1. Trecerea în revistă a actelor normative care reglementează contabilitatea creanțelor..........10
1.2. Esența economică și sarcinile contabilității creanțelor..........13
1.3. Caracteristica, recunoașterea și evaluarea creanțelor..........17 

CAPITOLUL II. PARTICULARITĂȚILE CONTABILITĂȚII CREANȚELOR ÎN CADRUL ENTITĂȚII...24
2.1. Contabilitatea creanțelor comerciale și a avansurilor acordate......................................24
2.2. Contabilitatea creanțelor privind decontările cu bugetul................................................34
2.3. Contabilitatea creanțelor ale personalului și a altor creanțe..........................................36
2.4. Dezvăluirea informației privind contabilitatea creanțelor în Situațiile Financiare..............51 

CAPITOLUL III. EFECTUAREA CONTROLULUI DE GESTIUNE A CREANȚELOR.........54
3.1. Rolul și conținutul controlului de gestiune a creanțelor ........54
3.2. Metode și procedee de administrare a creanțelor......59
 
CONCLUZII............66
BIBLIOGRAFIE.......68
ANEXE..................70

Raport de practica de baza Anturaj Nou SRL - ID:02711 - Volum 36 pagini

Introducere........2 

Tema 1. Organizarea contabilităţii în cadrul entităţii................2
Tema 2. Contabilitatea imobilizărilor necorporale....................4
Tema 3. Contabilitatea imobilizărilor corporale........................6
Tema 4. Contabilitatea stocurilor...........................................10
Tema 5. Contabilitatea creanţelor şi investiţiilor financiare………14
Tema 6. Contabilitatea numerarului………................................17
Tema 7. Contabilitatea capitalului propriu..............................19
Tema 8. Contabilitatea datoriilor...........................................20
Tema 9. Contabilitatea veniturilor........................................25
Tema 10. Contabilitatea cheltuielilor....................................26
Tema 11. Situaţii financiare ale entităţilor…..........................32 

Încheiere...........34
Anexe................35

Teza de licenta - Contabilitatea retribuirii muncii și analiza gestiunii resurselor umane - ID:02710 - Volum 64 pagini

Introducere………….2 
 
CAPITOLUL I. Abordări generale privind munca ca noțiuni economice……5

1.1 Abordări generale privind munca și salariul…………5
1.2 Formele și sistemele de retribuire a muncii…………10
 
CAPITOLUL II. Contabilitatea decontărilor cu personalul privind retribuirea muncii….19 
2.1. Evidenţa numărului personalului, timpului de muncă prestat și volumul de lucru executat..19
2.2 Salariu mediu: metode de calcul și condiții de aplicare…………………………27
2.3 Ordinea calculării retribuțiilor și reținerilor din salariu……………………………32
2.4 Contabilitatea datoriilor față de personal privind retribuirea muncii………39

CAPITOLUL III. Analiza gestiunii resurselor umane…………51
3.1 Analiza gestiunii cantitative a resurselor umane……………………51
3.2 Analiza eficienței utilizării timpului de muncă…………………………54
3.3 Analiza gestiunii calitative a resurselor umane………………………58

Concluzii şi recomandări…………61
Bibliografie………………………………63
Anexe………………………………………65

Teza de licenta - Contabilitatea marfurilor in comertul cu ridicata la Supraten S.A. - ID:02709 - Volum 62 pagini

INTRODUCERE.........3  

CAPITOLUL I: ASPECTE PRIVIND ORGANIZAREA CONTABILITĂȚII CIRCULAȚIEI MĂRFURILOR ÎN COMERȚUL CU RIDICATA.....9

1.1 Caracteristica actelor normative aferente contabilității circulației mărfurilor......9
1.2 Evaluarea stocurilor de mărfuri și formarea prețurilor.......16
 
CAPITOLUL II: CONTABILITATEA CIRCULAȚIEI MĂRFURILOR LA ENTITATEA „SUPRATEN”SA.....25
2.1 Documentarea și contabilitatea aprovizionării cu mărfuri..............25
2.2 Perfectarea documentară și contabilitatea vînzării mărfurilor........32
2.3 Modul de întocmire și prezentare a raportului de gestiune privind existența și fluxul de mărfuri și ambalaje....41
 
CAPITOLUL III: CONTABILITATEA ALTOR OPERAȚIUNI CU MĂRFURI......45
3.1 Inventarierea mărfurilor și înregistrarea în contabilitate a diferențelor constatate în rezultatul inventarierei........45
3.2 Contabilitatea returnării mărfurilor........53
3.3 Dezvăluirea informațiilor aferente circulației mărfurilor în situațiile financiare.....57  

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI..........60
BIBLIOGRAFIE.........62
ANEXE

Teza de an - Contabilitatea datoriilor comerciale - ID:02708 - Volum 36 pagini

Introducere …………3

1. Delimitari teoretice privind contabilitatea datoriilor comerciale......6
2. Contabilitatea decontarilor cu furnizorii si antreprenorii......15
3. Contabilitatea avansurilor primite......24
4. Inventarierea datoriilor comerciale si prezentarea informatiilor in situatiile financiare...26

Încheiere ……………33
Bibliografie …………35
Anexe.................36

Raport de productie la „AsiaGroup” SRL - ID:02707 - Volum 34 pagini

INTRODUCERE........3

CAPITOLUL I. Caracteristica generală a structurii şi organizării activităţii entităţii......4 

CAPITOLUL II. Diagnosticul indicatorilor economico-financiari ai entităţii........7
 
CAPITOLUL III. Contabilitatea creanțelor și datoriilor comerciale.....12
 
ÎNCHEIERE...........32
BIBLIOGRAFIE.......34
ANEXE

Teza de an - Particularitatile contabilitatii mijloacelor de transport - ID:02706 - Volum 37 pagini

Introducere………2

1. Conținutul economic al mijloacelor de transport, recunoașterea și evaluarea acestora…….…....3
2. Perfectarea documentară și contabilitatea mișcării mijloacelor de transport (intrări și ieșiri).......7
3. Modul de calculare și contabilizare a amortizării mijloacelor de transport………………….....18
4. Perfectarea documentelor și contabilizarea costurilor de exploatare a mijloacelor de transport (carburanți, anvelope, acumulatoare, defecții tehnice și reparații)………23
5. Inventarierea mijloacelor de transport și prezentarea informațiilor privind acestea în situațiile financiare………30


Încheiere…………………………………………………………………………………………..35
Bibliografia
…………………………………………………………………………………….....36
Anexe
……………………………………………………………………………………………...37

Teza de an - Contabilitatea datoriilor financiare - ID:02705 - Volum 36 pagini

Introducere……………2

 

1. Noțiuni generale privind datoriile financiare ………………………………………….….4

2. Caracteristica, clasificarea, constatare, evaluarea datoriilor financiare ……………5

3. Organizarea și importanța documentelor primare privind datoriile financiare ………14

4. Contabilitatea și documentarea datoriilor financiare termen lung………………………19

5. Contabilitatea și documentarea datoriilor financiare termen curent……………………23

 

Încheiere ………………………………………………………………………………..………31

Bibliografie………………………………………………………………………….…………..32

Anexe………………………………………………………….…………………………......….34

Teza de an - Contabilitatea chetuielilor din alte activitati - ID:02704 - Volum 36 pagini

Introducere.........2

 

1.Caracteristica generală. Clasificarea, constatarea şi evaluarea cheltuielilor.........4

2.Documentarea şi contabilizarea cheluielilor din activitatea investitională.............17

3.Documentarea şi contabilizarea cheltuielilor din activitatea financiară şi a cheltuielilor excepţionale (cheltuielile privind impozitul pe venit).....21

4.Dezvăluirea informaţiei privind cheltuielile din alte activităţi în situaţiile financiare...........26

 

Concluzie.....................................................30

Bibliografie..................................................32

Anexe..........................................................34

Teza de an - Inventarierea activelor si datoriilor si contabilizarea rezultatelor acesteia - ID:02703 - Volum 36 pagini

Introducere…………2

 

1. Generalităţi aferente inventarierii şi etapele acesteia……………………………………4

2. Metodologia inventarierii activelor entității şi contabilizarea rezultatelor………………….7

3. Inventarierea creanțelor şi datoriilor şi contabilizarea diferențelor de inventar…………...22

4. Locul inventarierii în corectitudinea informaţiilor cuprinse în situaţiile financiare……….28

 

Concluzie..............................................................................................35

Bibliografie...........................................................................................36