Comandă o teză la specialitățile: filologie, limba și literatura română, comunicare, precum și pentru alte domenii și teme, pentru studenții la filologie.

Teza de licenta - Proza lui Gheorghe Crăciun. Text şi intertext - ID:05114 - Volum 52 pagini

Introducere 2
 
Capitolul I Postmodernismul. Trăsături. Reprezentanţi

1. Conceptul de postmodernism 5
2. Postmodernismul românesc 11
2.1 Grupuri literare şi reprezentanţi de seamă ai postmodernismului românesc 14
2.2 Paradigma generaţiei optzeciste 15
2.3 Dimensiunea creatoare a lui Gheorghe Crăciun 17 
 
Capitolul II Procedee postmoderniste în opera lui Gheorghe Crăciun
1. Textul şi relaţiile între textele autorului 25
1.1 Textualismul în opera lui Gheorghe Crăciun 26
1.2 Metatextualitatea operelor 28
1.3 Elemente de intertextualitate în opera lui Gheorghe Crăciun 31
2. Alte procedee postmoderniste 39
2.1 Corporalitatea 41
2.2 Alteritatea în opera lui Gh. Crăciun 47 
 
Concluzii
Bibliografie

Teza de licenta - Directii ale Prozei Eminesciene - ID:05113 - Volum 97 pagini

ARGUMENT.. 1
CAPITOLUL 1. PERSONALITATEA EMINESCIANĂ. CULTURA LUI EMINESCU.. 3
CAPITOLUL 2. RECEPTAREA PROZEI EMINESCIENE.. 15
CAPITOLUL 3. CLASIFICAREA PROZEI EMINESCIENE. DIRECŢIA REALISTĂ.. 25
CAPITOLUL 4. PROZA FANTASTICĂ EMINESCIANĂ. FUNDAMENTUL FILOSOFIC AL PROZEI EMINESCIENE (REFLECŢII DESPRE SPAŢIU ŞI TIMP. DOCTRINA „METEMSPIHOZEI”. CONCEPTELE DE „ARHEU”, „ARHETIP”, „AVĂTAR”, „ANAMNEZĂ”. 34
CAPITOLUL 5. FANTASTICUL MITOLOGIC EMINESCIAN „FĂT-FRUMOS DIN LACRIMĂ”. 59
CAPITOLUL 6. SĂRMANUL DIONIS – CAPODOPERĂ A PROZEI FANTASTICE ROMÂNEŞTI ŞI UNIVERSALE   68
CAPITOLUL 7. UNIVERSITATEA LUI EMINESCU.. 79
 
CONCLUZII.
NOTE
BIBLIOGRAFIE CRITICĂ SELECTIVĂ
CUPRINS

Teza de licenta - Аrhaisme și forme arhaizante în proza lui Mihai Eminescu - ID:05112 - Volum 36 pagini

INTRODUCERE 
 
CАPITOLUL I. АSPECTE TEORETICE PRIVIND АRHАISMELE ÎN LIMBА ROMÂNĂ

1.1. Conceptul de аrhаism. Definiții și noțiuni
1.2. Controverse în jurul noțiunii de аrhаism
1.3. Clаsificаreа аrhаismelor 

CАPITOLUL II. TRĂSĂTURI DE LIMBĂ ȘI STIL ÎN PROZА LUI MIHАI EMINESCU
2.1. Limbа și stilul în prozа lui Mihаi Eminescu
2.2. Аnаlizа аrhаismelor în prozа lui Mihаi Eminescu (Sărmаnul Dionis, Geniu pustiu, Făt-Frumos din lаcrimă, Cezаrа, Lа Аniversаrа)
 
CONCLUZII
BIBLIOGRАFIE
АNEXE

Teza de licenta - Aspectele Stilistice ale Faptelor de Limba la Nivel Lexical - ID:05111 - Volum 54 pagini

INTRODUCERE......3 
 
CAPITOLUL I. STRUCTURA SEMANTICĂ A VOCABULARULUI CA SURSĂ STILISTICĂ . ..5

1.1. Cuvintele polisemantice şi omonimele sub aspect stilistic ..............................5
1.2. Sinonimele ideografice și stilistice din punct de vedere lexico-obiectiv.............9
1.3. Antiteza, antifraza, litota și oximoronul figuri de stil generate de antonime.......16
Concluzii..........21 
 
CAPITOLUL II. ROLUL STILISTIC AL UNOR GRUPĂRI LEXICALE ...23
2.1. Arhaismele şi neologismele sub aspect stilistic...........23
2.2. Rolul împrumuturilor lexicale şi a istorismelor străine în operele artistice............27
Concluzii........................................................................33 
 
CAPITOLUL III. ROLUL STILISTIC AL ARHAISMELOR ȘI ISTORISMELOR ÎN NUVELA „ALEXANDRU LĂPUȘNEANUL” DE C. NEGRUZZI ȘI ÎN ROMANUL „FRAȚII JDERI” DE M. SADOVEANU ......34
3.1. Aspectul stilistico-afectiv al arhaismelor si istorismelor în operele literare ....34
3.2. Culoarea de epocă în nuvela „Alexandru Lăpuşneanul”ilustrată prin folosirea arhaismelor....38
3.3. Rolul stilistic al arhaismelor în opera sadoveniană......41
Concluzii .......................................................................47 
 
CONCLUZII GENERALE.............48
REZUMAT.................................50
BIBLIOGRAFIE .......................51
BIBLIOGRAFIE GENERALĂ........53
 

Teza de licenta - Organizarea Functionala Vocabularului Limbii Romane - Discursul Politic si Administrativ - ID:05110 - Volum 85 pagini

Cap 1. NOŢIUNI GENERALE DE VOCABULAR.. 4
1.1. Cuvântul – unitate de bază a vocabularului 4
1.2. Definiţia şi importanţa vocabularului 7
1.3. Dinamica şi structura vocabularului 9
 
Cap 2. Organizarea funcțională a vocabularului limbii romane. 16
2.1 Organizarea externă(ierarhizarea funcţională) 16
2.2. Organizarea internă a vocabularului 26
 
Cap 3. Discursul politic. 69
3.1 Putere politică şi discurs. 69
3.2. Persuasiune şi discurs. 70
3.3. Limbajul juridico-administrativ din punct de vedere lingvistic. 78
 
Bibliografie   87

Teza de an - Masa vocabularului. Arhaisme. Istorisme. Clasificarea lor in limba contemporana - ID:05109 - Volum 30 pagini

INTRODUCERE 
 
CAPITOLUL I. NOȚIUNI GENERALE PRIVIND MASA VOCABULARULUI

1.1. Definiție și importanța vocabularului în limba contemporană
1.2. Dinamica și structura vocabularului
 
CAPITOLUL II. ARHAISMELE ȘI ISTORISMELE ÎN LIMBA CONTEMPORANĂ
2.1. Conceptul de arhaism și istorism
2.2. Clasificarea arhaismelor și istorismelor în limba contemporană
 
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE

Teza de master - Arhaismele în limba română contemporană - ID:05108 - Volum 94 pagini

INTRODUCERE
 
CAPITOLUL I. CONSIDERAŢII TEORETICE PRIVIND ARHAISMELE FONETICE, GRAMATICALE ŞI DERIVATE ÎN STRUCTURA FRAZEOLOGISMELOR 

1.1. Arhaismul – indiciu al frazeologizării
1.2. Problema frazeologismelor arhaice ca obiect al investigaţiilor lingvistice
1.3. Arhaisme fonetice, gramaticale şi derivate în structura frazeologismelor
1.3.1. Arhaisme fonetice
1.3.2. Frazeologisme arhaice ca rezultat al adaptării fonetice a neologismelor
1.3.3. Frazeologisme arhaice datorate accidentelor fonetice
1.3.4. Arhaisme morfologice
1.3.5. Arhaisme substantivale
1.3.6. Arhaisme substantivale privind genul
1.3.7. Arhaisme substantivale privind declinarea
1.3.8. Arhaisme substantivale privind numărul
1.3.9. Arhaisme pronominale
1.3.10. Arhaisme verbale
1.3.11. Arhaisme adverbiale
1.3.12. Arhaisme sintactice
1.3.13. Arhaisme derivate
1.3.14. Arhaisme derivate cu afixe neproductive
1.3.15. Arhaisme derivate rezultate în urma concurenţei dintre afixe 
 
CAPITOLUL II. SENSURI ARHAICE ÎN STRUCTURA FRAZEOLOGISMELOR 
2.1. Sensuri arhaice originare
2.2. Cîmpuri conceptuale ale arhaismelor semantice
2.3. Sensuri arhaice ce exprimă noţinea de „măsurare”
2.4. Sensuri arhaice ce exprimă noţiunea de „drum”
2.5. Sensuri arhaice ce aparţin altor cîmpuri conceptuale
2.6. Arhaisme derivate semantice 
 
CAPITOLUL III. LOCUL FRAZEOLOGISMELOR ARHAICE ÎN LIMBA ROMÂNĂ CONTEMPORANĂ 
3.1. Specificul frazeologismelor arhaice
3.2. Stabilitatea şi varietatea frazeologismelor arhaice
3.3. Substituirea arhaismelor din structura frazeologismelor arhaice 
3.4. Motivarea arhaismelor din structura frazeologismelor arhaice prin etimologie populară
3.5. Modificarea frazeologismelor arhaice şi formarea cuvintelor în baza lor
3.6. Derivarea lexico-semantică
3.7. Delocutivarea
3.8. Derivarea
3.9. Compunerea
3.10. Alte procedee de modificare a frazeologismelor arhaice 
 
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE

Teza de licenta - Istorisme și arhaisme în romanul “Frații Jderi” - ID:05107 - Volum 59 pagini

INTRODUCERE............3
 
Capitolul I: ABORDĂRI TEORETICE PRIVIND ISTORISMELE ȘI ARHAISMELE ÎN LIMBA ROMÂNĂ

I.1 Definirea conceptelor de arhaism și istorism.......6
I.2 Tipuri de arhaisme și istorisme în literatura de specialitate....12
I.3 Valori expresive ale arhaismelor și ale istorismelor..................18
I.4 Arhaisme și istorisme în vocabularul limbii române.......22 
 
Capitolul II: CARACTERISTICILE FAPTELOR DE LIMBĂ ÎN FRAȚII JDERI
II. 1 Limba și stilul lui Mihail Sadoveanu.........26
II. 2 Arhaisme și istorisme în "Frații Jderi”………30
II. 3 Valoarea stilistică a regionalismelor și a cuvintelor populare...38 

CONCLUZII GENERALE................44
REFERINŢE BIBLIOGRAFICE........47
ANEXE........49-58

Teza de master - Personaje şi limbaje în „Singur în faţa dragostei” de Aureliu Busuioc - ID:05106 - Volum 80 pagini

Introducere
 
Capitolul I. Particularităţi ale limbajului romanului

1.1. Funcţiile limbajului
1.2. Limbaj poetic / limbaj nepoetic
1.3. Limbajul prozei/limbajul poeziei
1.4. Narator / naratar / personaje
1.5. Limbaje în roman: narator şi personaje 
 
Capitolul II. Personaje şi limbaje în romanul „Singur în faţa dragostei” de Aureliu Busuioc
2.1. Personajele şi caracterizarea lor
2.2. Personajele si limbajele lor 
 
Capitolul III. Aplicaţii

3.1. Proiect didactic
3.2. Fisa de lectura
3.3. Dictionar de personaje
 
Concluzii
Bibliografie

Teza de licenta - Analiza pleonasmelor in mass-media - ID:05105 - Volum 68 pagini

INTRODUCERE 
 
CAPITOLUL 1 Repere teoretice privind pleonasmul

1.1 Greșeala și tipurile de greșeli
1.2 Opinii privind conceptul de pleonasm în lingvistică.
1.3 Asemănări și deosebiri între pleonasme și structuri pleonastice
1.4 Tipuri de pleonasme
 
CAPITOLUL 2 STRUCTURILE PLEONASTICE ÎN MASS-MEDIA CONTEMPORANĂ
2.1. Stil șilimbaj în mass-media
2.2 Aspecte ale limbii romane contemporane în presa scrisa
2.3 Structurile pleonastice in mass-media 
 
CONCLUZII
BIBILIOGRAFIE
ANEXE

Teza de licenta - Motive poetice in creatia lui Mihai Eminescu si Grigore Vieru - ID:05104 - Volum 64 pagini

INTRODUCERE 
 
CAPITOLUL 1 CONCEPTE ȘI FUNDAMENTE TEORETICE ÎN ABORDAREA CREAȚIEI LUI M.EMINESCU ȘI GRIGORE VIERU

1.1 Unitatea organică a operei lui Grigore Vieru și apoeziei eminesciene
1.2 Conceptele de frumos și adevăr în poezie. Categorii etice formulate poetic
1.3 Importanţa valorilor în creația lui M.Eminescu și Grigore Vieru
1.4. Basarabia în lirică poeților Grigore Vieru și Mihai Eminescu
 
CAPITOLUL 2 MOTIVE POETICE COMUNE ÎN CREAȚIA LUI LUI M.EMINESCU ȘI GRIGORE VIERU
2.1 Motive filosofice şi lirice comune
2.2 Cosmologia în opera eminesciană și în opera lui Grigore Vieru
2.3 Iubirea în opera eminesciană și în opera lui Grigore Vieru.
2.4 Natura în opera eminesciană și în opera lui Grigore Vieru.
 
CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIEINTRODUCERE 

Teza de licenta - Traditii etno-folclorice in sarbatorile de iarna - ID:05103 - Volum 61 pagini

Introducere
 
CAPITOLUL I. POEZIA OBICEIURILOR CALENDARISTICE
1.1. Datinile de iarnă
1.2. Poezia muncii agrare
1.3. Obiceiurile de familie
 
CAPITOLUL II. FOLCLORUL OBICEIURILOR PRACTICATE ÎN CADRUL SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ
2.1. Obiceiul colindatului și colindele
2.2. Plugușorul – poesía urărilor de Anul Nou
2.3. Caracterizarea obiceiurilor simbolico-magice: Chiraleisa, Semănatul, Sorcova, Vasilca 
 
CAPITOLUL III. TEATRUL FOLCLORIC
3.1. Jocuri cu măști zoomorfice
3.2. Alaiuri fără subiect închegat
3.3. Piese cu subiect închegat
 
Concluzii
Bibliografie
Anexe

Teza de licenta - Folclorul obiceiurilor de iarna - ID:05102 - Volum 71 pagini

UN PRIM CUVÂNT…
 
CAPITOLUL I. INCURSIUNE ÎNFOLCLOR ŞI ÎNFOLCLORISTICA ROMÂNEASCĂ pag. 5

1. SCURTE PRECIZĂRI TERMINOLOGICE……………………pag. 6
2. DOMENIUL DE STUDIU AL FOLCLORULUI……………….pag. 7
3. ÎNCEPUTURILE FOLCLORISTICII ROMÂNEŞTI………pag. 10 

CAPITOLUL II. FOLCLORUL OBICEIURILOR ………pag. 14
1 CICLUL OBICEIURILOR CALENDARISTICE………pag. 16 

CAPITOLUL III. POEZIA OBICEIULUIDE CRĂCIUN………pag. 19
1 POEZIA URĂRILORDE MOŞ – AJUN (noaptea de 23-24 decembrie a fiecărui an)....pag.21
2. POEZIA OBICEIULUI DE CRĂCIUN………pag. 24
3. POEZIA URĂRILORDE ANULNOU (pluguşorul şi jocurile mascaţilor).....pag.36
4 URĂRILE DE „SORCOVĂ”……………………pag.54 

 
CAPITOLUL IV. MĂŞTILE POPULARE ALE OBICEIURILOR DE IARNĂ…pag.57
1 MĂŞTILE INTEGRALE ………pag.60
2 MĂŞTILE REDUCTIVE…………pag. 65 

CONCLUZII ……………pag.67
BIBLIOGRAFIE………pag. 70

Teza de doctorat - Obiceiurile, traditiile si sarbatorile calendaristice ale bulgarilor din Republica Moldova - ID:05101 - Volum 198 pagini

АННОТАЦИИ...................................5
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ..................8
ВВЕДЕНИЕ ....................................9

1. ИЗУЧЕНИЕ КАЛЕНДАРНОЙ ОБРЯДНОСТИ БОЛГАР РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА В XIX – НАЧ. XXI ВВ. …18

1.1. Традиционный болгарский народный календарь: его изучение и состав …18
1.2. Календарная обрядность болгар Республики Молдова в источниках и научной литературе ….…22
1.3. Выводы по главе 1. ...38

2. КАЛЕНДАРНАЯ ОБРЯДНОСТЬ БОЛГАР РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА ....40
2.1. Методология исследования календарной обрядности болгар Республики Молдова…….40
2.2. Зимние праздники, обряды и обычаи............50
2.3. Летние праздники, обряды и обычаи.............76
2.4. Выводы по главе 2 ……..................................84

3. СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КАЛЕНДАРНОЙ ОБРЯДНОСТИ БОЛГАР РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА И РЕСПУБЛИКИ БОЛГАРИЯ………86
3.1. Сравнительно-историческая характеристика календарной обрядности болгар на примере «материнских» и «дочерних» поселений…86
3.2. Рудименты дохристианских народных представлений болгар Республики Молдова и Республики Болгария в некоторых календарных праздниках и обрядах……123
3.3. Выводы по главе 3 …...……145

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ .........148
БИБЛИОГРАФИЯ ..........................................151
ПРИЛОЖЕНИЯ ………………………………………166

Teza de licenta - Problema avarismului in romanele lui Eugen Barbu - ID:05100 - Volum 50 pagini

INTRODUCERE
 
CAPITOLUL 1. PROBLEMA AVARISMULUI ÎN LITERATURĂ:ASPECTE DE INTERPRETARE

1.1 Honore de Balzac - un descifrator de drumuri în abordarea problemei respective.
1.2 Tipul avarului în oprea lui Molier
1.3 Critica moravurilor societății burgheze în literatura romană
 
CAPITOLUL 2 ,,O LUME MALEFICĂ PE CALE DE DISPARIȚIEI,,
2.1 Modele europene în proza lui Eugen Barbu
2.2 Parvenismul și obsesia banului în romanul ,,Groapa,, de Eugen Barbu.
2.3 Repere de analiză psihologică
2.4 Romanul ,,Groapa,, de Eugen Barbu în sistemul educațional
 
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
ANEXE