Scrierea tezelor de licență la facultatea de Geografie, teze de master la Geografie pentru studenții din Republica Moldova și România. Teze originale și calitative.

Teza de licenta - Studiu geografic privind indicatorii de educatie in Republica Moldova - ID:04096 - Volum 67 pagini

INTRODUCERE  1 
 
CAPITOLUL I. ASPЕCTЕ MЕTОDОLОGICЕ PRIVIND CONSTRUIREA ȘI UTILIZAREA INDICATОRILОR 

1.1. Dеzvоltarеa sistеmului dе indicatоri în dоmеniul educaţiеi  3 
1.2. Aspеctе mеtоdоlоgicе privind cоnstruirеa și utilizarеa indicatоrilоr  9 
1.3. Clasificarеa indicatоrilоr din dоmеniul educaţiеi  12
1.4. Structսra şi utilizarеa SNIЕ  15 
 
CAPITOLUL II. STUDIU GEOGRAFIC PRIVIND INDICATORII DE EDUCAȚIE ÎN REPUBLICA MOLDOVA 
2.1. Gеоgrafia învățământսlսi prеșcоlar, primar, sеcսndar gеnеral, gimnazial, licеal și sеcսndar prоfеsiоnal  22 
2.2. Cоlеgii și institսții dе învățământ sսpеriоr  36 
2.3. Analiza SWОT a sistеmսlսi dе învăţământ din RM  44 
 
CAPITОLUL III. CALCULUL ȘI INTЕRPRЕTARЕA INDICATОRILОR
3.1. Aria dе prоblеmе şi datеlе սtilizatе pеntrս dеtеrminarеa fiеcărսi indicatоr  53 
3.2. Mеtоda şi fоrmսla dе calcսl  55 
3.3. Intеrprеtarеa și standardеlе dе calitatе a indicatоrilоr  58

CОNCLUZII  61
BIBLIОGRAFIЕ  62

Teza de licenta - Stefan Ciobanu – personalitate ilustra a istoriografiei basarabene - ID:02026 - Volum 44 pagini

Introducere
 
1. Capitolul I - Referinte bibliografice despre Stefan Ciobanu:

a) Provenienta
b) Studii
c) Cariera politica si stiintifica 
 
2. Capitolul II – Ideile istorice ale lui Stefan Ciobanu. Lucrari generale:
a) ”Basarabia - populatia, istoria, cultura” St.Cioban
b)”
c)
d) 
 
3. Capitolul III – Rolul lui St.Ciobanu in lupta de eliberare nationala si promovarea culturii nationale:
a) Rolul in literature
b) rolul in cultura
c) rolul in discursul didactic istoric 
 
4. Gradul de cercetare a problemei in introducere. Cercetare lui Stefan Ciobanu din diverse surse :
a) Iurie Colesnic "Basarabia Necunoscuta” Chisinau 
b)
c) 

5. Concluzie
6. Bibliografie
7. Anexe

Teza de licenta - Politica externa a Rusiei în timpul Ecaterinei a II-a - ID:02025 - Volum 61 pagini

INTRODUCERE………2 
 
CAPITOLUL I: REPERCURSIUNI GENERALE……6

1.1. Fundamentarea conceptuală a termenului de politică externă………6
1.2. Ambiguitatea definirii regiunii Sud-Estului Europei în a doua jumătate a sec. al XVIII-lea……11
1.3. Consolidarea puterii Rusiei în timpul Ecaterinei a II-a………18  

CAPITOLUL II: EXPANSIUNEA IMPERIULUI RUS ÎN SUD-ESTUL EUROPEI ÎN A DOUA JUMĂTATE A SEC. AL XVIII-LEA……26

2.1. Politica externă a Rusiei în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea: direcţii şi tendinţe………26
2.2. Războaiele dintre Imperiul Otoman şi Rusia în timpul domniei Ecaterinei a II-a şi anexarea Crimeii……30
2.3. ”Proiectul grecesc” al Ecaterinei a II-a şi acţiunile ruse de politică externă……35  

CAPITOLUL III: CHESTIUNEA PRINCIPATELOR ROMÂNE ÂN TIMPUL DOMNIEI ECATERINEI A II-A……40
3.1. Statutul Moldovei şi Ţării Româneşti sub ocupaţia rusă (1769-1774) şi prevederile păcii de la Kuciuk-Kainargi……40
3.2. Premisele semnării şi conţinutului Tratatului de pace de la Iaşi (1792) şi interesele Rusiei………46 
 

CONCLUZIE…………51
BIBLIOGRAFIE……55
ANEXE………………57

Teza de licenta - Europa în perioada despotismului luminat (secolul XVIII) - ID:02024 - Volum 68 pagini

Introducere…………3 
 
Capitolul I. Europa în timpul Vechiului Regim (Ancien Regime)……6 
Capitolul II. Prusia în timpul lui Frederic cel Mare…………18 
Capitolul III. Austria în timpul lui Iosif II…………………28 
Capitolul IV. Imperiul Țarist în timpul Ecaterinei II………39 
Capitolul V. Țările Române în perioada domniilor lui Constantin Mavrocordat...49 

Concluzii………………60
Bibliografie…………63 
Anexe…………………66

Teza de licenta - Calamitățile naturale, foametea, epidemiile în Europa sec XIV - ID:02023 - Volum 65 pagini

LISTA ABREVIERILOR
INTRODUCERE 
 
I. ASPECTE GENERAL-INTRODUCTIVE 

1.1 Privire generală asupra crizelor Europei din sec al XIV – lea: repere teoretice şi istoriografice
1.2 Cadrul general al mişcărilor pentru reformă (1309-1400) pe fonul calamităților din Europa
 
II. Marea ciuma
2.1 Calamitatile naturale şi foametea (1315- 1330).
2.2 Epidemiile din perioada 1347-1351 şi gravitatea acestora
 
III. Efectele (consecintele) epidemiilor
3.1. Directiile de reforma;
3.2. Reactiaclaselor sociale ;
3.3. Razboiul de 100 de ani
3.4 Bilanţul cataclismelor şi fondul mişcărilor şi răscoalelor ţărăneşti în Occident 
 
ÎNCHEIERE
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Teza de master - Studiul peisajelor culturale din Podișul Nistrului - ID:05406 - Volum 108 pagini

INTRODUCERE
 
Capitolul I. Teoria și metodologia studiului peisajelor culturale

1.1. Peisajul cultural – integrare a patrimoniului natural și cultural
1.2. Școli și curente în abordarea conceptuală a peisajelor culturale
1.3. Studiul peisajelor culturale în Republica Moldova

Capitolul II. Structura spațio-temporală a peisajelor culturale din podisul Nistrului
2.1. Factorii și premisele formării peisajelor culturale
2.2. Categorii de arii protejate și rolul lor în protejarea, conservarea și promovarea peisajelor culturale
2.2.1. Cadrul natural ca condiții de favorabilitate în dezvoltarea peisajului cultural
2.2.2. Rezervații științifice, rezervațiii naturale, arii cu management multifunctional, monumentele naturale (geologo-paleontologice, botanice, hidrologice).
2.3. Componentele antropice ale peisajelor culturale
2.3.1. Patrimoniul archeologic ca nuclee în constituirea peisajelor culturale
2.3.2. Populația și așezările umane ca elemente cheie în formarea și evoluția peisajelor culturale
2.3.3. Elementele culturale în valorizarea peisajelor (conace boierești, complexe monastice, biserici, clopotnițe, cruci semnificative, muzee, cetăți, monumente comemorative).

Capitolul III. Valorificarea elementelor patrimoniului natural și cultural

Capitolul IV. Clasificarea și regionarea peisajelor culturale din podișul Nistrului
 
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Teza de licenta - Peisaje Culturale ale Judetului Cluj - ID:05405 - Volum 93 pagini

ARGUMENT ..........4  

CAPITOLUL I. PEISAJUL CULTURAL. COORDONATE GENERAL 5

1.1. Peisajul. Generalităţi ................................................5
I.2. Tipuri de peisaje ......................................................5
I.2.1 Peisajul cultural. Concepte, definiţii şi importanţă .....6
I.2.2 Categorii de peisaj cultural ..................................7
I.3 Peisaje culturale pe Lista Patrimoniului Mondial .......8
I.4 Peisajul cultural istoric ..........................................9
I.4.1 Elemente cu semnificaţie religioasă ....................9
I.4.2 Elemente de locuire ..........................................10
I.4.2.1 Elemente de gospodărire ................................10
I.4.3 Elemente de economie ......................................11
I.4.3.1 Elemente de agricultură ..................................11
I.4.3.2 Elemente de silvicultură .................................12
I.4.3.3 Elemente de industrie si mesteşuguri ..............12
I.4.3.4 Elemente ale peisajului minier ........................13
I.4.3.5 Elemente legate de transport şi circulaţie ………14
I.4.4 Amenajarea apelor .......14 

CAPITOLUL II. JUDEŢUL CLUJ. COORDONATE GENERALE ....15
II.1.0 Geografie ………………………………………………………15
II.1.1 Poziţia geografică …………………………………………15
II.1.2 Relieful ...................................................15
II.1.2.1 Relieful muntos ....................................15
II.1.2.2 Relieful deluros ………………………………………… 16
II.1.3 Clima ………………………………………………………………18
II.1.4 Reţeaua hidrografică ……………………………………20
II.1.4.1 Reţeaua de râuri ………………………………………20
II.1.4.2 Lacurile ………………………………………………………21
II.1.4.3 Apele Subterane ………………………………………22
II.2.0 Solurile ..................................................22
II.2.1 Bogăţiile subsolului ...................................24 
II.3.0 Flora şi fauna spontană ..........................25 
II.3.1 Flora ......................................................25 
II.3.2 Fauna ....................................................26
II.4.0 Demografia ............................................27
II.4.1 Structura etnică .....................................27
II.5.0 Industria ...............................................29
II 6.0 Turismul .................................................29 

CAPITOLUL III. ANALIZA ELEMENTELOR DE PEISAJ CULTURAL DIN JUDEŢUL CLUJ......32
III 1.0 Analiza peisajului ..........................................32
III 2.0Bazele obiective de analiză a peisajelor ...........32
III 3.0 Componente vizuale ale peisajului .................34
III 4.0 Criterii de dominanță ...................................35
III 5.0 Factori de variabilitate ..................................35
III 6.0 Factori climatici ............................................36
III 7.0 Evaluarea peisajului ....................................36
III 8.0 Organizarea unui peisaj ..............................37
III.8.1 Elemente majore ale peisajului ....................37
III 9.0 Elemente de peisaj cultural din judeţul Cluj ……38
III.9.1 Municipiul Cluj-Napoca .................................39
III 9.2 Municipiul Dej ............................................42
III.9.3 Municipiul Gherla ........................................43
III.9.4 Municipiul Turda .........................................45
III.9.5 Municipiul Câmpia- Turzii ...........................46 
 
CAPITOLUL IV. TRASEE TURISTICE PEISAGISTICO-CULTURALE DIN JUDEŢUL CLUJ ......48 
 
CAPITOLUL V. ANALIZA SWOT A ELEMENTELOR DE PEISAJ CULTURAL ÎN JUDEŢUL CLUJ.....68

Concluzii ………74
Anexe ……………77

Teza de master - Obiective turistice pe Nistru - ID:05404 - Volum 116 pagini

INTRODUCERE .............4
 
I CARACTERIZAREA RÎULUI NISTRU. ZONAREA TURISTICĂ A RÎULUI NISTRU ......6

II POTENŢIALUL TURISTIC ARHEOLOGIC-ARHITECTONIC .........10
2.1 ORHEIUL VECHI ..............................................................10
2.2 ORAŞUL TIGHINA (BENDER) .............................................15
2.3 ORAŞUL SOROCA ............................................................15
2.4 SATUL ŢÎPOVA.................................................................16
2.5 SATUL SAHARNA ..............................................................18
2.6 SATUL PURCARI...............................................................21
 
III MONUMENTE ISTORICE ..................................................24
3.1 MONUMENTUL LUI VASILE LUPU (ORHEI) ...........................24
3.2 ZIDUL NEGRU (BENDER) ...................................................24
3.3 CLOPOTNIŢA DE LA CHIŢCANI ..........................................25
3.4 MONUMENTUL "CRUCEA ISTORICĂ” ..................................26
3.5 MONUMENTUL "USPENIA” (CĂUŞENI) ...............................27
 
IV MONUMENTELE ARHITECTURII RELIGIOASE .....................28
4.1 MĂNĂSTIRILE RUPESTRE ................................................28
4.1.1 Mănăstirea Japca .........................................................28
4.1.2 Mănăstirea Saharna ....................................................29
4.1.3 Mănăstirea Ţîpova........................................................31
4.1.4 Mănăstirea Molovata.....................................................35
4.1.5 Mănăstirea Butuceni ...................................................36
4.2 COMPLEXELE MĂNĂSTIREŞTI..........................................38
4.2.1 Călărăşeuca ...............................................................38
4.2.2 Rudi ..........................................................................39
4.2.3 Cosăuţi ......................................................................41
4.2.4 Coşeleuca ..................................................................42
4.2.5 Dobruşa ....................................................................43
4.2.6 Pripiceni-Curchiul .......................................................44
4.2.6 Noul-Neamţ ...............................................................45
4.3 SCHITURILE RELIGIOASE ..............................................48
4.3.1 Schitul Cosăuţi ..........................................................48
4.3.2 Schitul Pripiceni-Curchiul ...........................................49
4.3.3 Schitul "Cuibul de vulturi" .........................................49
 
V MONUMENTELE DE ARHITECTURĂ DEFENSIVĂ ..................51
5.1 CETATEA SOROCII .....................................................51
5.2 CETATEA HOTIN .........................................................53
5.3 CETATEA TIGHINA ......................................................54
5.4 CETATEA "FARFURIA TURCULUI” ..................................56
5.5 CETATEA HORODIŞTEA CEA MARE ...............................57
VI ATRACŢIILE TEHNICO-ECONOMICE ŞI CULTURALE MODERNE ........59
6.1 BECIURILE DE LA CRICOVA ........................................59
6.2 BECIURILE DE LA PURCARI .......................................62
 
VII MONUMENTELE HIDROLOGICE DE PE RÂUL NISTRU .......65
7.1 LIMANUL CUCIURGAN .................................................66
7.2 ALBIA VECHE A NISTRULUI ........................................66
 
VIII MONUMENTELE FLORISTICE ...................................67
 
IX REZERVAŢIILE PEISAGISTE ......................................68

9.1 REZERVAŢIA PEISAGISTICĂ "ŢÎPOVA” .........................68
9.2 REZERVAŢIA PEISAGISTICĂ ”SAHARNA” ...................... 69
9.3 REZERVAŢIA PEISAGISTICĂ ”TREBUJENI” .....................70
9.4 REZERVAŢIA PEISAGISTICĂ ” IAGORLÎC” ..................... 71
9.5 REZERVAŢIA PEISAGISTICĂ ” POIANA-CURATURA” ..........71
9.6 REZERVAŢIA PEISAGISTICĂ ” CLIMĂUŢII DE JOS”............72
9.7 REZERVAŢIA PEISAGISTICĂ ” DECĂLĂU” ........................73
9.8 REZERVAŢIA PEISAGISTICĂ ” RUDI-ARIONEŞTI” .............74
9.9 REZERVAŢIA PEISAGISTICĂ ” HOLOŞNIŢA” .....................75
9.10 REZERVAŢIA PEISAGISTICĂ ” HRUŞCA” ........................75
9.11 REZERVAŢIA PEISAGISTICĂ ” VALEA ADÂNCĂ” .............76
9.12 REZERVAŢIA PEISAGISTICĂ ” LA 33 VADURI” ..............77

X MONUMENTELE STÎNCOASE .............................78
10.1 MONUMENTUL STÂNCOS DE LA JAPCA .............78
10.2 MONUMENTUL STÂNCOS MÂGLA......................78
10.3 SURPĂTURA DE LA RAŞCOV............................79
10.4 MONUMENTUL STÂNCOS DE LA ŢÂPOVA .........80
10.5 MONUMENTUL STÂNCOS VÂLCEAUA CNEAZULUI .........80
10.6 MONUMENTUL STÂNCOS VÂLCEAUA COLCOTOV ..........81
10.7 STÂNCA DE LA SAHARNA ..............................81
10.8 STÂNCA GRIMIDON ......................................83

XI MONUMENTELE CULTURAL-ISTORICE ............84
11.1 CASA LUI PUŞKIN ........................................84
11.2 CASA LUI DONICI ........................................86
11.3 CONACUL FAMILIEI LUI SERGHEI LAZO ..........88
11.4 CĂSUŢA ELENEI SÂRBU ................................89
11.5 TEIUL LUI STAMATI .......................................89
11.6 CASA LUI STAMATI ......................................90

XII MONUMENTELE NATURALE (GEOLOGO-PALEONTOLOGICĂ) ........92

12.1 MONUMENTUL NATURAL CARPOV IAR ..............92
12.2 MONUMENTUL NATURAL LA IZVOARE ................92
12.3 MONUMENTUL NATURAL RAŞCOV .....................93
12.4 MONUMENTUL NATURAL RÂPA NĂMĂLVA .............94
12.5 MONUMENTUL NATURAL RÂPA LUI MAFTEI..............95
12.6 MONUMENTUL NATURAL RÂPA RĂSPOPENI ..........96
12.7 MONUMENTUL NATURAL RÂPA DE LA CALFA .........96
12.8 MONUMENTUL NATURAL AŞEZAREA ALCEDAR ........97
12.9 MONUMENTUL NATURAL PEŞTERA BECHIR ............99
12.10 MONUMENTUL NATURAL PEŞTERA OFATINŢI ........99

XIII MONUMENTELE DE ARHITECTURĂ PEISAGISTICĂ .....101
13.1 PARCUL ŢAUL ...............................101
13.2 REDIUL MARE ...............................103
13.3 PARCUL DE LA MÂNDÂC ................104
13.4 PARCUL DE LA IVANCEA................106
13.5 PARCUL DE LA HÂNCĂUŢI ..............106
13.6 PARCUL DE LA BĂLĂBĂNEŞTI .........107

XIV POTENŢIALUL TERITORIULUI PARCULUI NAŢIONAL PRECONIZAT "NISTRUL DE JOS” DIN PUNCT DE VEDERE AL DEZVOLTĂRII TURISMULUI ....107
 
CONCLUZII ...............114
BIBLIOGRAFIE ............115 
 

Teza de master - Metodologii și procedee de masurare a nivelelor și debitelor de apă în rîuri la rețelele de monitoring hidrologic - ID:05403 - Volum 87 pagini

Introducere
 
CAPITOLUL I. METODE ȘI INSTRUMENTE CLASICE UTILIZATE

1.1. Metode clasice de masurare a nivelelor apei în rîuri
1.2. Metode clasice de masurare a vitezei apei în rîuri
1.3. Prelucrarea datelor masurătorilor și instrumente
 
CAPITOLUL II. METODE CONTEMPORANE UTILIZATE
2.1. Construcții moderne de măsurare a nivelurilor în rîuri
2.2. Elemente de hidrometrie modernă a vitezei apei în rîuri
2.3. Calculul debitelor lichide în râuri cu ajutorul moriştii hidrometrice și cu ajutorul flotorilor

CAPITOLUL III. METODE ȘI UTILAJE DE PERSPECTIVĂ
3.1. Metode și echipamente de perspectivă în măsurarea nivelului apei în rîuri
3.2. Sisteme de perspectivă în monitorizarea vitezei apei în rîuri
3.3. Modernizarea sistemului de măsurare, stocare, transmitere a datelor hidrologice în rîurile din Republica Moldova 
 
Concluzii
Bibliografie
Anexe

Teza de an - Masurarea Nivelurilor Apelor Subterane si de Suprafata - ID:05402 - Volum 24 pagini

MĂSURAREA NIVELURILOR APELOR DE SUPRAFAŢĂ Şi SUBTERANE.. 1
1. Măsurarea nivelurilor în apele de suprafaţă. 2
 
2. Măsurarea nivelului cu instalaţii limnimetrice. 4
2.1 Măsurarea nivelului cu limnigraful tip I.N.M.H. sau cu alte tipuri utilizate în diferite ţări europene  4
2.2. Măsurarea nivelurilor cu senzori de presiune. 6
2.3 Măsurarea nivelurilor cu ultrasunete. 9
 
3. Măsurarea nivelurilor apelor subterane. 11
3.1 Dispozitiv automat pentru indicarea nivelului de la o cotă de referinţă. 13
3.2 Aparat pentru măsurat nivelul apei în foraje obturate sau tuburi înclinate. 20
 
Bibliografie  23

Referat - Nivelul apei râurilor - ID:05401 - Volum 6 pagini

1. Nivelul apei râurilor……………………………………2

2. Construcţii pentru măsurarea nivelurilor………3

3. Prelucrarea şi reprezentarea grafică a nivelurilor……33

4. Nivelul zilnic al fluviului Dunărea la postul hidrometric Calafat în anul 1968……4

Teza de an - Măsurarea și prelucrarea vitezei apei râurilor - ID:05400 - Volum 24 pagini

ARGUMENT
 
CAPITOLUL I – APELE CURGATOARE

I.1. Sistemele de rauri
I.2. Principalele tipuri de retele hidrografice
I.3. Densitatea bazinului hidrografic
I.4. Evolutia unui sistem hidrografic 
 
CAPITOLUL II - MASURAREA VITEZEI APEI
II.1. Alegerea verticalelor de viteza
II.2. Alegerea punctelor de masurare in verticalele de viteza
II.3. Masurarea vitezelor pe verticala 
 
CAPITOLUL III - CRONOMETRAREA PULSATIILOR SI INSCRIEREA DATELOR IN CARNET
 
CAPITOLUL IV-MASURAREA VITEZEI APEI CU FLOTORI

IV.1. Masurarea vitezei apei cu flotori - generalitati
IV.1. Masurarea vitezei apei cu flotori liberi
IV.2. Masurarea vitezei apei cu flotori captivi 
 
CONCLUZII
BIBLOGRAFIE

Teza de licenta - Raffaello Sanzio Da Urbino - ID:02021 - Volum 50 pagini

INTRODUCERE
 
CAPITOLUL I. CARACTERISTICI DE BAZĂ ÎN ISTORIA RENAȘTERII ITALIENE

1.1. Noțiunea de renaștere. Scurt istoric în istoria Renașterii
1.2. Concepția renascentistă a picturii europene
1.3. Artiști și opere reprezentative ale renașterii italiene
 
CAPITOLUL II. FILE ISTORICE DIN BIOGRAFIA LUI RAFFAELLO SANZIO DA URBINO
 
CAPITOLUL III. CREAȚIILE ȘI OPERELE LUI RAFFAELLO SANZIO DA URBINO

CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Teza de an - Stilul Renascentist - Arhitectura - ID:02020 - Volum 17 pagini

I. Stilul Renascentist si Arhitectura
1. Aparitia Stilului. Perioada
2. Raspandirea Stilului 
 
II. Caracteristicile Stilului. Materiale de constructii
1. Introducere
2. Reprezentanti de seama:
v Fillipo Brunelleschi
v Vitruviu
v Donato Bramante
v Michelangelo
 
3. Caracteristi ale stilului si materiale de constructii folosite
3.1 Introducere
3.2 Tendintele Arhitecturii Renascentiste
3.3 Arhitectura Renascentista pe teritoriul European
· Tarile de Jos siGermania
· Franta
· Italia
· Transilvania
· Renasterea in Arhitectura Bisericeasca 

III. Cladiri Reprezentative ale Stilului Renascentist

Bibliografie

Teza de an - Gândirea politică în epoca Renaşterii - ID:02019 - Volum 19 pagini

1. Introducere:

1.1. Epoca Renaşterii şi semnificaţia ei.
1.1.1. Noţiuni generale.
1.1.2. Cronologie.
1.1.3. Domeniile în care s-a manifestat Renaşterea
1.1.3.1. Cultura.
1.1.3.2. Economia.
1.1.3.3. Viaţa religioasă.
1.1.4. Concepţia despre stat în perioada Renaşterii.
1.1.5. Patrimoniul cultural şi politico-juridic al Renaşterii.
1.1.6. Obiectivele reprezentanţilor Renaşterii.
 
2. Cuprins:
2.1. Doctrina politico-juridică în perioada Renaşterii.
2.1.1. Doctrina politico-juridică a lui Nicollo Machiavelli.
2.1.1.1. Viaţa şi creaţia.
2.1.1.2. Concepţia despre stat.
2.1.1.2.1. Esenţa statului.
2.1.1.2.2. Scopul statului.
2.1.1.2.3. Forma statului.
2.1.1.2.4. Rolul religiei în viaţa social-politică
2.1.1.2.5. Esenţa politicii.
2.1.1.3. Scopul cercetărilor lui Machievelli.
2.1.1.4. Formele de guvernământ.
2.1.2. Doctrina politico-juridică a lui Jean Bodin.
2.1.2.1. Viaţa si activitatea.
2.1.2.2. Apariţia şi esenţa statului.
2.1.2.3. Concepţia depre suveranitate
2.1.2.3.1. Principalele trăsături ale suveranităţii.
2.1.2.4. Forma de organizare a statului, forma de guvernamânt

3. Concluzie:
3.1. Aportul şi importanţa Renaşterii la emanciparea societăţii
 
Lista bibliografică

Teza de master - Atrocitatile regimurilor totalitare in manualele de istorie din Republica Moldova - ID:02017 - Volum 71 pagini

INTRODUCERE
a) argument
b) actualitatea şi gradul de studiere a temei investigate
c) scopul şi obiectivele tezei
d) perioada de cercetare
e) noutatea ştiinţifică
f) importanţa teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării
g) structura lucrării 

CAPITOLUL I. ISTORIOGRAFIA, IZVOARELE ŞI METODELE CERCETĂRII
a) istoriografia problemei
b) analiza critică a surselor de cercetare
c) metode de analiză şi cercetare a manualelor şcolare 

CAPITOLUL II. ATROCITĂȚILE REGIMULUI COMUNIST
a) obiective şi conţinuturi curriculare
b) manuale şi surse didactice
c) concluzii 

CAPITOLUL III. ATROCITĂȚILE REGIMULUI NAZIST
a) obiective şi conţinuturi curriculare...........43
b) manuale şi surse didactice.......................53
c) concluzii......55

CONCLUZII
a) sinteza rezultatelor obţinute
b) concluzii şi recomandări 

BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Teza de licenta - Evoluția Democrației în Republica Moldova 1989-2015 - ID:02016 - Volum 62 pagini

Introducere
 
CAPITOLUL I. ABORDĂRI TEORETICE PRIVIND EVOLUȚIA DEMOCRAȚIEI

1.1. Evoluția istorică a democrației și regimurilor democratice
1.2. Procesele democratice din RSSM pînă la proclamarea independenței
1.3. Evoluția instituției parlamentare și prezidențiale, constituirea cadrelor legislative, alegerile 

CAPITOLUL II. PERIOADA AFIRMĂRII DEMOCRAȚIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA
2.1. Analiza afirmării sistemului politic în perioada anilor 1994-2000
2.2. Descrierea activității instituției parlamentare și prezidențiale
 
CAPITOLUL III. EVOLUȚIA DEZVOLTĂRII DEMOCRAȚIEI DIN ANUL 2000 PÎNĂ ÎN PREZENT
3.1. Dezvoltarea sistemului politic în perioada guvernării comuniste
3.2. Protestele din aprilie 2009 și afirmarea drumului spre integrarea europeană
3.3. Căi şi modalităţi de îmbunătățire a democrației Republicii Moldova prin prisma actualei conduceri
 
Concluzii
Bibliografie
Anexe