Scrierea tezelor de licență la facultatea de Geografie, teze de master la Geografie pentru studenții din Republica Moldova și România. Teze originale și calitative.

Teza de licenta - File din istоria satului Saseni raiоnul Calarasi in epоca mоderna inceputul epоcii cоntemоrane - ID:02015 - Volum 63 pagini

INTRОDUCERE 3

CAPITОLUL I. SĂSENI ÎN CОNTEXTUL EPОCILОR: 7

1.1. Periоada preistоricã, anticã și a migrațiilоr 7
1.2. Tezaurele mоnetare de la Săseni 8
1.3. Realitții medievale din ținutul Săsenilоr. 11

CAPITОLUL II. SECОLUL AL XIX-LEA ȘI ÎNCEPUTUL SECОLULUI AL XX-LEA: MÃRTURII DОCUMENTARE, CОMENTARII ISTОRICE, REALITÃȚI ECОNОMICE, MОD DE TRAI 17
2.1. Periоada interbelicã 17
2.2. Periоada pоstbelicã 19

CAPITОLUL III. SОCIО-ECОNОMICĂ ȘI CULTURALĂ A LОCALITĂȚII IN EPОCA MОDERNA INCEPUTUL EPОCII CОNTEMОRANE 25
3.1. Biserica și tradițiile pоpulare 25
3.2. Instituțiile de invățământ 34
3.3. Cadrul natural al lоcalității și dezvоltare ecоnоmică 37

CОNCLUZII 50
BIBLIОGRAFIE 53
ANEXE 56

Teza de an - Критика абсолютизма как модели управления в общественной мысли второй половины XVIII века - ID:02014 - Volum 28 pagini

Введение. 3

1. Общая характеристика эпохи и общественной мысли. 5

1.1. Понятие и продолжительность просвещенного абсолютизма в России. 5
1.2. Формирование общественной мысли второй половины XVIII века. 5

2. Проблемы абсолютизма и критика М.М.Щербатова. 7
2.1. Неограниченная власть монарха. 8
2.2. Правосудие и коррупция. 10
2.3. Крестьянский вопрос. 12
2.4. Дворянство и фаворитизм. 18
2.5. Экономическое развитие. 21
2.6. Наука. 25

Заключение. 27
Список источников и литературы. 28

Teza de an - Последствия сталинизма и большевизма - ID:02011 - Volum 34 pagini

ВВЕДЕНИЕ

1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА СТАЛИНИЗМА И БОЛЬШЕВИЗМА

1.1 Происхождение большевизма
1.2 Национальная политика большевиков
1.3. Сущность сталинизма

2 ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ СТАЛИНСКИХ ВРЕМЕН
2.1 Политические процессы 1930-х гг
2.2 Ужесточение политических и идеологических мер
2.3 Последствия сталинизма и большевизма

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Teza de licenta - O perspectivă comparată asupra comunismului din U.R.S.S. și România - ID:02010 - Volum 99 pagini

INTRODUCERE..........4

CAPITOLUL I. Marxismul și comunismul de tip sovietic

I.1. Comunismul ca ideologie politică – originile și natura comunismului marxist........7
A. Ideologia ”luptei de clasă”................................................................................7
B. Originile și natura communismului marxist........................................................11
I.2. Originile și sensul marxismului leninist............................................................17
I.3. Revoluția Rusă..............................................................................................25
I.4. Secolul XX – secolul lui Lenin?........................................................................33

CAPITOLUL II. Stalinismul în U.R.S.S. și România
II.1. Semnificațiile conceptului de ”totalitarism” în regimul stalinist...........................35
II.2. Consolidarea puterii lui Stalin și instaurarea terorii în URSS..............................37
III.3. Comunismul românesc înainte și după cel de-al doilea război mondial..............44
II.4. Trăsăturile specifice stalinismului românesc.....................................................49

CAPITOLUL III. Epoca ”totalitarismului inerțial”
III.1. Destalinizarea în URSS și în Europa de Est.....................................................55
III.2. Gerontocrația sovietică, spectrul stagnării și ”veacul de aur al nomenklaturii”..............60
III.1'. ”Destalinizarea” în România.........................................................................64
III.2'. Ascensiunea lui Nicolae Ceaușescu și instaurarea dictaturii personale..............68

CAPITOLUL IV. ”Deceniul prăbușirii” comunismului
IV.1. Slăbiciunile colosului sovietic.........................................................................74
IV.2. Reformele: ”glasnost” și ”perestroika”............................................................77
IV.3. Liberalizarea, debutul tranziției democratice și destrămarea URSS...................80
IV.4. Apogeul dictaturii persoanale a lui Nicolae Ceaușescu.....................................84
IV.5. Revoluțiile inevitabile...................................................................................88
IV.6. Revoluția Română: violența revoluționară și mitologia ”revoluției confiscate”.............91

Concluzie..........................................................................................................94
Bibliografie........................................................................................................97

Teza de an - ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ СТАЛИНСКОГО ТОТАЛИТАРИЗМА - ID:02008 - Volum 36 pagini

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. АВТОРИТАРНЫЙ РЕЖИМ В СССР

1.1 ПРИРОДА АВТОРИТАРИЗМА И УСЛОВИЯ ЕГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ
1.2 СВЯЗЬ АВТОРИТАРИЗМА И КОМАНДНО-АДМИНИСТРАТИВНОЙ СИСТЕМЫ

ГЛАВА 2 ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ СТАЛИНСКОГО ТОТАЛИТАРИЗМА
2.1 УТВЕРЖДЕНИЕ ЕДИНОЛИЧНОЙ ВЛАСТИ СТАЛИНА
2.2 КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ И РЕПРЕССИИ В ПЕРИОД СТАЛИНСКОГО ТОТАЛИТАРИЗМА
2.3 УЖЕСТОЧЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ИДЕОЛОГИЧЕСКИХ МЕР

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Teza de licenta - Sentimentul demnitatii si al mindriei nationale intextele medievale romanesti - ID:02006 - Volum 56 pagini

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. PRIVIRE GENERALĂ ASUPRA APARIȚIEI ȘI DEZVOLTĂRII TEXTELOR MEDIEVALE ROMÂNEȘTI

1.1. Premisele apariției și dezvoltării literaturii române vechi
1.2. Mărturii ale scrisului românesc în perioada medievală
1.3. Însemnătatea textelor medievale românești

CAPITOLUL II. PREZENȚA SENTIMENTULUI DE DEMNITATE ȘI MÎNDRIE NAȚIONALĂ ÎN TEXTELE MEDIEVALE ROMÂNEȘTI
2.1. Contribuția cronicarilor în formarea și dezvoltarea conștiinței național-istorice
2.2. «Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie» - expresie a sentimentelor de demnitate și conștiință națională a sufletului românesc în pragul veacului al XVI-lea
2.3. Importanța tipăriturilor lui Coresi la afirmarea textului literar românesc
2.4. Rolul literaturii religioase în formarea limbii române literare

CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Teza de licenta - Diaconul Coresi. Rolul tipariturilor sale in cultura romaneasca - ID:02005 - Volum 80 pagini

Capitolul I: Inroducere

Capitolul II: Manuscrise şi tipărituri înainte de Coresi şi influenţa lor asupra tipăriturilor coresiene.

II.1. Primele texte scrise în slavonă pe teritorilul ţării noastre.
II.2. Primele manuscrise ale Ţării Româneşti.
II.3. Manuscrisele moldoveneşti.
II.4. Introducerea tiparului în Ţara Românească şi Transilvania.
II.5. Continuarea manuscriselor şi a tipăriturilor dinainte de Coresi şi influenţa lor asupra tipăriturilor coresiene.

Capitolul III:Originea, viaţa şi activitatea diaconului Coresi.
III.1.Originea diaconului Coresi.
III.2.Viaţa şi activitatea diaconului Coresi

Capitolul IV:Opera diaconului Coresi.
IV.1.Cărţile româneşti.
IV.2.Cartea slabo-română.
IV.3.Cărţile slavoneşti.

Capitolul V:Ucenicii diaconului Coresi. Palia de Orăştie.
Capitolul VI:Însemnătatea tipăriturilor coresiene

Teza de licenta - Basarabia de la autonomie la gubernie rusească: cronologie, evenimente, personalități - ID: 02004 - Volum 69 pagini

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. GENEZA ȘI APARIȚIA CHESTIUNII BASARABENE

1.1. Războiul ruso-turc din 1806-1812 și consecințele sale
1.2. Organizarea provizorie a Basarabiei Țariste (1812-1816)
1.3. Atitudini şi evenimente în contextul perioadei de tranziție a Basarabiei

CAPITOLUL II. ORGANIZAREA BASARABIEI CA AUTONOMIE ÎN CADRUL IMPERIULUI ȚARIST
2.1. Autonomia Basarabiei sub stăpînirea rusească in 1812-1828
2.2. Regulamentul din 17 decembrie 1825
2.3. Perioada autocrației în Basarabia Țaristă pînă la 1873
2.3.1. Organizarea politico-administrativă
2.3.2. Evoluția economiei în cadrul autonomiei
2.3.3. Aspecte sociale ale populației din Basarabia
2.4. Consecințele războiului din Crimeea (1853-1856) și consecințele sale asupra integrității Basarabiei Țariste

CAPITOLUL III. TRANSFORMAREA BASARABIEI ÎN GUBERNIE RUSEASCĂ
3.1. Reformele rusești în Basarabia (anii ’60-’70)
3.2. Aspecte ale vieții politice în timpul transformării Basarabiei în gubernie rusească
3.3. Intensificarea mișcării naționale în Basarabia la sfîrșitul secolului XIX
3.4. Revoluția din 1905 și urmările ei

CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE

Teza de an - Razboiul de 30 de ani - ID: 02003 - Volum 29 pagini

INTRODUCERE………2

CAPITOLUL I. PREMISELE ŞI CONTEXTUL ÎNCEPERII RĂZBOIULUI DE 30 DE ANI

1.1. Caracterul şi esenţa reformei protestante………3
1.2. Războaiele religioase………………7
1.3. Contrareforma şi revoluţia din ţările…………9


CAPITOLUL II. ÎNCEPUTUL RĂZBOIULUI DE 30 DE ANI
2.1. Perioada incipientă……………13
2.2. Continuarea şi sfîrşitul războiului…………17
2.3. Consecinţele războiului de 30 de ani…………21

CONCLUZII………………27
BIBLIOGRAFIE……………28

Teza de licenta - Dregatori greci in vremea mavrocordatilor - ID: 02002 - Volum 126 pagini

INTRODUCERE

CAPITOLUL I

1. PRIVIRE GENERALĂ ASUPRA EPOCII FANARIOTE
2. ADMINISTRAŢIA FANARIOTĂ

CAPITOLUL II
1. INSTITUŢII ÎN VREMEA REGIMULUI FANARIOT

CAPITOLUL III
1. DREGĂTORIILE DIN VREMEA FANARIOŢILOR

CAPITOLUL IV
1. DREGĂTORI GRECI ÎN VREMEA MAVROCORDAŢILOR
2. REPREZENTANŢII POLITICI AI DOMNILOR LA POARTĂ – CAPUCHEHĂILE
3. PERSONALITĂŢI GRECEŞTI ÎN ŢĂRILE ROMÂNE ÎN VREMEA MAVROCORDAŢILOR

CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
LISTĂ ANEXE
ANEXE

Teza de licenta - Diplomatia Egiptului Antic - ID: 02001 - Volum 64 pagini

I. Introducere..........p.2

II. Evenimentele istorice...............p.11

1.Scena politică interstatală din timpul dinastiei a XVIII-a egiptene.............p.11
2. Scena politică interstatală din timpul dinastiei a XIX-a egiptene...............p.23

III. Metode şi mijloace diplomatice..................p.32
1. Formula de adresare între Marii Regi..............p.33
2. Relaţiile matrimoniale...................p.37
3. Schimbul de daruri...............p.44
4. Relaţiile vasal-suzeran............p.52

IV. Concluzii..............p.59
V. Bibliografie...........p.62
VI. Anexe
1. Abrevieri
2. Hărţi
3. Tabele cronologice

Teza de licenta - Destramarea URSS si proclamarea independentei Republicii Moldova - Volum 71 pagini

CUPRINS

Introducere

CAPITOLUL I. Destrămarea URSS

I.1 Perestroika şi Glasnosti
I.2 Colapsul blocului socialist
I.3 Mişcările de emancipare naţională în republicile unionale
I.4 Tentativele de menţinere a URSS
I.5 Colapsul URSS

CAPITOLUL II. Independenţa Republicii Moldova
II.1. Mişcarea de eliberarea naţională din Moldova
II.2. Separatismul în Moldova
II.3. De la suveranitatea la independenţă
II.4. Recunoaşterea independenţei şi afirmarea statalităţii


CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE

Teza de an - Samuraii - ID:01225(V) - Volum 31 pagini

Cuprins

Introducere

Capitolul I Apariţia Samuralor ca clasă socială şi evoluţia lor în diferite perioade

1.1 Etimologie
1.2 Perioada Kamakura (1185-1333). Originea si structura clasei samurailor
1.2 Samuraii în perioada Muromachi (1333-1568)
1.3 Perioada Edo (1600-1868)
1.4 Perioada Meiji (1868-1912). Declinul Samurailor

Capitolul II. Viaţa şi tradiţiile samurailor
2.1. Bushido – calea samuraiului
2.2 Familia şi tradiţiile la Samurai
2.3 Luptele practicate
2.4 Armele samurailor

Concluzii

Bibliografie

Teza de an - Germania la inceputul sec.XIV - ID:01223(V) - Volum 28 pagini

Cuprins

Introducere

Capitolul I. Dezvoltarea Germaniei în sec. XIV – XV

1.1. Dezvoltarea oraşelor în secolele XIV—XV
1.2. Satul german în secolele XIV— XV

Capitolul II. Situaţia politică a Germaniei în sec.XIV-XV

Capitolul III. Stările sociale ale oraşului german în sec. XIV—XV
3.1. Mişcările opoziţioniste în oraşele germane
3.2. Mişcările ţărăneşti din secolele XIV—XV
3.3. Martin Luther şi anticlericalismul european

Concluzii

Bibliografie