Diploma de licență sau master este experiența noastră în redactarea tezelor la comandă; teze de master în domeniul construcțiilor și evaluării de imobile.

Teza de licenta - Managementul de proiect in constructii - ID:01077 - Volum 79 pagini

CUPRINS

REZUMAT

INTRODUCERE

CAPITOLUL 1. ASPECTE TEORETICE PRIVIND MANAGEMENTUL DE PROIECT ÎN CONSTRUCȚII

1.1 Managementul de proiect în construcții: obiective, timp, costuri
1.2 Conceptul şi rolul managementului de proiect în ramura construcţiilor
1.3 Rolul activităţii de construcţii în dezvoltarea economiei naţionale

CAPITOLUL 2. ANALIZA IMPLEMENTĂRII MANAGEMENTULUI DE PROIECT ÎN CONSTRUCȚIA COMPLEXULUI LOCATIV FPC "EXFACTOR-GRUP" SRL
2.1 Analiza indicatorilor economici ai întreprinderii "EXFACTOR-GRUP" SRL
2.2 Managementul comercial al proiectului de construcţii
2.3 Planificare şi programarea proiectului de construcţie

CAPITOLUL 3. DEZVOLTAREA MANAGEMENTULUI DE PROIECT
3.1 Problemele managementului de proiect în activitatea de construcţii
3.2 Oportunităţi de dezvoltare a managementului de proiect în construcţii și în cadrul firmei ”EXFACTOR-GRUP” SRL

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Teza de an - Intreprinderea de constructii in conditiile pietii - ID:01195(V) - Volum 51 pagini

Cuprins

Introducere

Capitolul I. Rolul şi locul întreprinderii în cadrul pieţii

1.1. Conceptul de întreprindere şi funcţiile ei în condiţiile de piaţă
1.2. Piaţa ca element de referinţă pentru activităţile desfășurate de întreprindere
1.3. Politica de marketing al întreprinderii

Capitolul II. Strategiile întreprinderilor din Republica Moldova pe piaţa de construcţii
2.1. Strategii şi politici comerciale în cadrul firmelor care acţionează în cadrul pieţei construcţiilor
2.2. Strategiei de susţinere a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova

Capitolul III. Evoluţia situaţiei economico-financiară în cadrul „TUANAR-BAS"SRL
3.1. Caracteristica generală a întreprinderii„TUANAR-BAS"SRL
3.2 Analiza economico-financiară la „TUANAR-BAS"SRL
3.3. Mixul de marketing – principal instrument al tacticii de marketing în cadrul întreprinderii
3.3.1. Politica de preţ a întreprinderii
3.3.2. Politica de produs
3.3.3. Politica de promovare
3.3.4. Politica de distribuţie

Concluzii şi propuneri
Biliografie

Lucrare de an - Organizarea constructiilor - ID:01076 - Volum 27 pagini

Cuprins

Introducere

I. Datele iniţiale

II. Soluţiile consecutivităţii tehnologice şi metodelor de execuţie a lucrărilor
III. Detrminarea volumelor de muncă şi a capacităţilor maşinilor

IV. Proiectarea planului general
IV.1 Unităţi provizorii
IV.2 Dimensionarea unităţilor provizorii
IV.3 Calculul alimentării cu apă
IV.4 Calculul debitului de apă
IV.4 Calculul iluminării artificiale a şantierului de construcţie
IV.5 Dimensionarea capacităţii depozitelor

V. Amplasarea pe şantier a maşinilor şi mecanismelor
V.1 Drumuri provizorii

Lucrare de an - Combustibilul gazos - ID:01075 - Volum 41 pagini

CUPRINS

1. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND ARDEREA COMBUSTIBILULUI GAZOS

1.1. Aspectul fizic al arderii
1.2. Instalaţii pentru arderea gazelor combustibile
1.3. Clasificarea arzătoarelor de combustibil gazos

2. DATE INIŢIALE

3. CALCULUL CARACTERISTICILOR TEHNICE ŞI ENERGETICE ALE GAZELOR COMBUSTIBILE ŞI ALE ELEMENTELOR ARDERII LOR

4. CALCULUL ARZĂTOARELOR DE VATRĂ

5. SOLUŢII CONSTRUCTIVE ALE ARZĂTOARELOR DE COMBUSTIBIL GAZOS CU INJECŢIE

5.1. Calculul arzătoruhii cu injecţie de presiune joasă
5.2. Arzătoarele cu injecţie de presiune medie

6. METODELE DE STABILIZARE A ARDERII
7. ARZĂTOARELE
7.1. Arzătoarele GMGm
7.2. Arzătoarele GMGB
7.3. Arzătoare turbionare de combustibil gazos
7.4. Arzătoarele difuzionale

BIBLIOGRAFIE

Teza de licenta - Cocsul metalurgic - ID:01074 - Volum 80 pagini

CUPRINS

INTRODUCERE

I. CONSIDERAŢII GENERALE

I.1. Cocsul metalurgic - principalul combustibil utilizat la elaborarea fontei
I.2. Obţinerea cocsului metalurgic

II. METODE DE DETERMINARE A PROPRIETĂŢILOR FIZICO- CHIMICE ALE COCSULUI METALURGIC
II.1. Calitatea cocsului metalurgic
II.2. Studiul caracteristicilor ce determină calitatea cocsului metalurgic
II.3. Metode de determinare a caracteristicilor de calitate ale cocsului metalurgic
II. 3.1. Analiza tehnică
II. 3.2. Proprietăţi fizico-chimice
II. 3.3. Proprietăţi fizice - mecanice
II. 4. Lucrări de laborator pentru determinarea reactivităţii şi rezistenţei mecanice
II.4.1. Determinarea reactivităţii cocsurilor utilizate la furnale
II.4.2. Determinarea rezistenţei mecanice a cocsurilor

III. STADIUL ACTUAL AL CERCETĂRILOR ASUPRA PROPRIETĂŢILOR FIZICO-CHIMICE ALE COCSULUI METALURGIC
III. 1. Aspecte ale cercetării proprietăţilor fizico-chimice
III. 2. Studii asupra proprietăţilor termochimice
III. 3. Analize structurale ale cocsului metalurgic
III. 4. Tendinţe actuale în caracterizarea comportării cocsului în furnal

IV. INFLUENŢA CALITĂŢII COCSULUI METALURGIC ASUPRA PROCESELOR DE ELABORARE A FONTEI
IV. 1. Condiţii de calitate impuse cocsului metalurgic
IV. 2. Cercetări experimentale româneşti privind influenţa calităţii cocsului asupra principalilor indicatori la elaborarea fontei

V. ANALIZA POSIBILITĂŢILOR DE UTILIZARE A COCSULUI BRICHETE LA FURNALE
V. 1. Generalităţi despre cocsul brichete
V. 2. Procedee de obţinere a cocsului brichete
V. 3. Cercetări experimentale asupra caracteristicilor cocsului brichete în comparaţie cu cocsurile clasice
V. 4. Concluzii rezultate în urma utilizării cocsului brichete pe plan mondial

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

Proiect de curs - Casa de locuit cu cafenea, amplasarea fundatiilor - ID:01073 - Volum 23 pagini

Cuprins

Introducere

Compartimentul I. Proprietăţile fizico-mecanice ale pămînturilor, care alcătuiesc terenul de fundare.

1.1. Evaluarea condiţiilor geologice inginereşti ale şantierului.

Compartimentul II. Proiectarea fundaţiilor de suprafaţă

2.1. Determinarea adîncimii de fundare.
2.2. Dimensionarea tălpii fundaţiei.
2.3. Calculul tasărilor fundaţiilor

Compartimentul III. Proiectarea fundaţiilor pe piloţi.

Teza de licenta - Calcularea si achitarea impozitelor de firma de constructii - ID:01071 - Volum 118 pagini

CUPRINS

Introducere

CAPITOLUL I. Istoricul privind impozitele şi taxele. Concept, tipuri şi funcţii.


1.1 Scurt istoric privind apariţia şi evoluţia impozitelor şi taxelor.
1.2 Conţinutul şi caracteristicile impozitelor şi taxelor
1.3 Obiectul şi subiectul impozitelor

CAPITOLUL II. Sistemul fiscal al Republicii Moldova.

2.1 Evoluţia sistemului fiscal în Republica Moldova
2.2 Impozite şi taxe generale de Stat
2.3 Impozite şi taxe locale

CAPITOLUL III. Impozitarea S.R.L.”XXX”

3.1 Caracteristica obiectului de investigaţii
3.2 Calcularea şi achitarea impozitelor de Stat
3.3 Calcularea şi achitarea impozitelor locale

Concluzii şi propuneri

Bibliografia

Anexe

Teza de licenta - Atragerea investitiilor straine in constructia imobilelor locative - ID:01070 - Volum 74 pagini

CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. CONCEPTUL ŞI ROLUL INVESTIŢIILOR

1.1 Conceptul de investire
1.2 Clasificarea investiţiilor
1.3 Rolul investiţiilor străine în dezvoltarea afacerilor în R. Moldova

CAPITOLUL II. PIAŢA IMOBILELOR LOCATIVE ÎN R. MOLDOVA
2.1 Segmentarea pieţei imobiliare
2.2 Participanţii şi tranzacţiile pieţei imobiliare
2.3 Caracterizarea dezvoltării pieţei imobilului locativ în RM

CAPITOUL III. ATRAGEREA INVESTIŢIILOR STRĂINE ÎN CONSTRUCŢIA IMOBILELOR LOCATIVE
3.1 Legea cu privire la investiţiile străine
3.2 Analiza construcţiilor imobilelor locative pe piaţa R. Moldova
3.3 Impactul investiţiilor străine asupra economiei ţării receptoare

CONCLUZIE ŞI RECOMANDĂRI

BIBLIOGRAFIE

ANEXE

Teza de licenta - Evaluarea bunurilor imobiliare la S.A. Drumuri-Telenesti - ID:01069 - Volum 68 pagini

Cuprins

Introducere


Capitolul I Aspectele conceptuale ale bunurilor imobile
1.1 Bazele evaluării bunurilor imobile
1.2 Scopurile evaluării şi tipurile de valori
1.3 Elementele principale de determinare a valorii bunurilor imobile

Capitolul II Aspectele economico-matematice în evaluarea bunurilor imobile
2.1 Abordări aplicate la evaluarea bunurilor imobile
2.2 Metode şi modele de măsurare a factorilor de influenţă asupra valorii bunurilor imobile
2.3 Particularităţile evaluării întreprinderii şi a afacerii

Capitolul III Evaluarea proprietăţii S.A. „Drumuri-Teleneşti”
3.1 Analiza datelor privind situaţia social-economică a obiectului evaluat
3.2 Descrierea obiectului evaluat
3.3 Procesul de evaluare a S.A. „Drumuri-Teleneşti”
3.4 Principiile prezentării raportului
3.5 Reconcilierea rezultatelor şi stabilirea valorii finale

Concluzii şi recomandări

Bibliografie

Anexe

Lucrare de an - Asigurarea bunurilor imobiliare - ID:01068 - Volum 26 pagini

Cuprins

Introducere

Capitolul I. Asigurarea clădirilor şi a construcţiilor

1.1 Contractul de asigurare a bunurilor imobiliare
1.2 Asigurarea clădirilor împotriva pagubelor produse de incendiu şi alte calamităţi
1.3 Asigurarea complexa a gospodariilor persoanelor fizice
1.4 Evaluarea pagubelor şi stabilirea despăgubirilor

Capitolul II. Practica evaluării în scopul asigurării

2.1 Determinarea costului real al construcţiilor, aparţinând cetăţenilor în scopul asigurării facultative a acestora
2.2 Stabilirea despăgubirii de asigurare pentru deteriorarea sau distrugerea construcţiilor, aparţinând cetăţenilor
2.3 Stabilirea valorii efective a apartamentelor aparţinând cetăţenilor, în scopul asigurării facultative şi a sumei despăgubirii de asigurare pentru elementele de construcţie deteriorate în rezultatul producerii cazului asigurat.

Încheiere
Bibliografie

Teza de licenta - Aprovizionarea unu santier de constructii - ID:01067 - Volum 89 pagini

CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. ASPECTE GENERALE PRIVIND APROVIZIONAREA ÎNTREPRINDERII


1.1 Noţiuni generale privind întreprinderea şi aprovizionarea
1.2 Atribuţiile şi obiectele aprovizionării
1.3 Procesul de aprovizionare a întreprinderii de construcţii

CAPITOLUL II. APROVIZIONAREA ŞANTIERULUI DE CONSTRUCŢII LA ÎNTREPRINDEREA “VLADISAM” SRL

2.1 Caracteristica generală a întreprinderii de construcţii “Vladisam” SRL
2.2. Şantierele de construcţie a SRL “Vladisam”
2.3 Aprovizionarea cu materiale de construcţii
2.4 Aprovizionarea cu maşini şi utilaje
2.5 Aprovizionarea cu energie electrică şi cu apă
2.6 Aprovizionarea cu forţă de muncă

CAPITOLUL III. ORGANIZAREA INTERNĂ A ŞANTIERULUI DE CONSTRUCŢII-MONTAJ CARE UTILIZEAZĂ STRATEGII FLEXIBILE

3.1 Reorganizarea internă, impusă de strategiile flexibile de aprovizionare
3.2 Model de organizare a fluxului de activităţi în cadrul unui şantier modern de construcţii-montaj, care utilizează strategii flexibile de aprovizionare

CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE

Teza de licenta - Aprovizionarea resurselor materiale in constructii - ID:01066 - Volum 71 pagini

CUPRINS

Introducere


CAPITOLUL 1 STRUCTURA ŞI CLASIFICAREA RESURSELOR MATERIALE
1.1 Structura costului de execuţie a lucrărilor de construcţii– montaj.
1.2 Costul lucrărilor de construcţii– montaj.
1.3 Structura şi clasificarea resurselor materiale.

CAPITOLUL 2 ORGANIZAREA ŞANTIERULUI DE CONSTRUCŢII
2.1 Conţinutul şi principiile de bază al organizării şantierelor de construcţii
2.1 Organizarea execuţiei proceselor de construcţie
2.2 Programarea executiei lucrărilor de construcţii cu analiza timpului şi a resurselor

CAPITOLUL 3 Aprovizionarea optimă cu resurse materiale a şantierului.
3.1 Concepte de bază, definirea problematicii aprovizionării cu resurse materiale şi a dimensioanării depozitelor
3.2 Metode şi modele de dimensionare şi optimizare a aprovizionării cu resurse materiale a şantierului
3.3 Organizarea şi planificarea transporturilor, factor de influienţă asupra aprovizionării optime a şantierului
3.4 Calculul aprovizionării optime a şantierului cu resurse materiale armatură şi caramidă.

Concluzii
Bibliografie
Anexe

Teza de licenta - Analiza randamentului capitalului fix la întreprinderile de construcţie şi transport în baza materialelor S.A. AUTOCOMTRANS - ID:01065 - Volum 56 pagini

Cuprins

Introducere


Capitolul I. Aspectele conceptuale privind capitalul fix al întreprinderii şi factorii de influenţă

1.1. Definirea noţiunii activelor întreprinderii, componenţa şi structura acestora.
1.2. Rolul şi sarcinile analizei randamentului capitalul fix al întreprinderii.
1.3. Factorii de influenţă asupra capitalului fix al întreprinderii.

Capitolul II. Analiza structurii şi factorilor de influenţă asupra activelor întreprinderii.
2.1 Scopul sarcinile şi importanţa analizei structurii activelor fixe.
2.2 Analiza în dinamică a capitalului fix al întreprinderii S.A. “AUTOCOMTRANS”.
2.3 Analiza structurii şi factorilor de influenţă asupra activelor întreprinderii.

Capitolul III. Analiza capitalului fix la întreprinderile de construcţie şi transport în baza materialelor S.A. “AUTOCOMTRANS”.
3.1 Diagnosticul întreprinderii “AUTOCOMTRANS” S.A.
3.2 Estimarea randamentului capitalului fix al întreprinderii de construcţie şi transport “AUTOCOMTRANS” S.A.

Concluzii şi recomandări
Bibliografie
Anexe

Teza de licenta - Analiza costurilor de arenda a utilajelor de constructii - ID:01064 - Volum 79 pagini

CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. NOŢIUNI GENERALE DE ARENDĂ ŞI COST DE ARENDĂ A UTILAJELOR DE CONSTRUCŢII

I.1 Determinarea cheltuielilor de funcţionare a utilajelor de construcţii
I.2 Arenda – definiţie, noţiuni, caracteristici
I.3 Costul de arendă – trăsături principale ale costului de arendă a utilajelor de construcţii

CAPITOLUL II. CARACTERISTICA GENERALĂ A S.A. „LUSMECON” ŞI FILIALA „TEHMOCONS - 39”
II.I Prezentarea generală a S.A. „LUSMECON”
II.II Specificul activităţii filialei „TEHMOCONS - 39”
II. II. I Evaluarea utilităţilor filialei

CAPITOLUL III. ANALIZA COSTULUI DE ARENDĂ A UTILAJULUI DE CONSTRUCŢII LA S. A. „LUSMECON” FILIALA „TEHMOCONS – 39”
III.1 Specificul costului de arendă a utilajului de construcţii la filiala „TEHMOCONS – 39”
III.2 Analiza costului de arendă a utilajului de construcţii la filiala „TEHMOCONS – 39”

CONCLUZII
ANEXE
BIBLIOGRAFIE

Proiect de an - Alegerea variantei optimale a proiectului investitional in domeniu constructiei - ID:01063 - Volum 35 pagini

Cuprins

Sarcina

Introducere

Capitolul 1. Forma organizatorico – juridică

1.1. Legislaţia R.M. privind S.R.L.
1.2. Genul de activitate al S.R.L. „ARHICONI-GRUP”

Capitolul 2. Personalul şi salarizarea.
2.1. Noţiuni generale despre salarizare
2.2. Personalul S.R.L. ”ARHICONI-GRUP”
2.3.Calculul salariului personalului.
2.4.Calculul productivitatii muncii.

Capitolul 3. Proiect investiţional.
3.1. Prezentarea proiectului investiţional
3.2. Piaţa cererii şi ofertei pe piaţa imobilului în R.M
3.3. Calculul proiectului investitional prin metoda VPN
3.4. Benificiul în cadrul întreprinderii

Capitolul 4. Alegerea variantei optimale a proiectului investiţional şi calcularea nivelului intern de rentabilitate.
4.1. Metodele de evaluare a proiectului investiţional
4.2. Calculul proiectelor prin metoda VPN

Concluzii

Proiect de an - Alegerea variantei optimale a proiectului investitional in domeniu constructiei - ID:01062 - Volum 28 pagini

Cuprins

Introducere


Capitolul I Profilul companiei
1.1 Caracteristica generală a întreprinderii
1.2 Descrierea companiei SRL „GheoM & STT”

Capitolul II Personalul şi salarizarea întreprinderii SRL „GheoM & STT”
2.1 Caracteristica personalului
2.2 Calculul salariului şi a productivităţii

Capitolul III Proiectul investiţional
3.1 Studiul pieţii imobiliare în sectorul Botanica
3.2 Prezentarea ideii proiectului investiţional
3.3 Analiza fluxului de numerar în cadrul proiectului investiţional
3.4 Reportizarea beneficiului în cadrul firmei

Capitolul IV

Concluzie
Bibliografie

Proiect de an - Alegerea variantei optimale a proiectului investitional in domeniu constructiei - ID:01061 - Volum 39 pagini

PLAN

Introducere


Capitolul I. Forma organizatorico-juridică a întreprinderii
1.1.Legislaţia Republicii Moldova privind S.R.L
1.2 Caracteristica generală a activităţii si descrierea genului de activitate

Capitolul II. Personalul întreprinderii şi salarizarea
2.1 Personalul întreprinderii
2.2 Noţiuni generale despre salarizare
2.3 Calculul salariului personalului

Capitolul III. Proiect Investiţional
3.1 Prezentarea Proiectului Investiţional
3.2 Analiza fluxurilor de numerar în cadrul Proiectului Investiţional
3.3Calculul productivităţii muncii si rentabilitatii

Capitolul IV
4.1 Alegerea variantei optime a proiectului investiţional
4.2 Evaluarea proiectului investiţional prin alegerea
unei variante optime din două variante posibile

Concluzie
Bibliografie
Anexe

Teza de licenta - Adjudecarea ofertelor in constructii - ID:01060 - Volum 74 pagini

Cuprins

Introducere

Capitolul I. Noţiuni generale privind achiziţiile publice
1.1. Rolul şi esenta achiziţiilor publice
1.2. Legislaţia privind achiziţiile publice
1.3. Perspective Europene în domeniul achiziţiilor publice

Capitolul II. Procesul achiziţiilor publice de lucrări de construcţii
2.1 Procedurile de achiziţie publică de lucrări
2.2 Etapele procesului de AP de lucrări de construcţii
2.3 Soluţionarea litigiilor şi răspunderea juridică

Capitolul III. Adjudecarea ofertelor în construcţii. Desfăşurarea unei licitaţii
3.1 Procesul de adjudecare a ofertelor în construcţii
3.2 Descrierea unui caz real

Concluzii

Bibliografie
1. Profiroiu, M, Andrei, T., Reforma administratiei publice in contextual integrarii europene, Working Paper, European Institut from Romania, Bucharest, 2005. pag.
2. Baily, P., Farmer, D., Jessop, D., Jones, D., Principiile şi managementul achiziţiilor, Ediţia a opta, Editura ARC, Chişinău, 2004. pag.
3. Radu, Victor, Managementul producţiei de construcţii; Editura Sylvi, Bucureşti, 1997. pag.
4. L E G E privind achiziţiile publice nr. 96-XVI din 13.04.2007
5. H.G. nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.U.G. nr. 34/2006