Teza de doctor - Managementul dezvoltării durabile a întreprinderilor din Republica Moldova prin prisma culturii organizaționale - ID:04773 - Volum 321 pagini


Categoria : Management 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Adnotarea .............................6
Lista tabelelor.......................9
Lista figurilor .......................10
Lista abrevierilor..................11
INTRODUCERE ....................12

1. FUNDAMENTE TEORETICE PRIVIND DEZVOLTAREA DURABILĂ A UNITĂȚII ECONOMICE........ 25

1.1. Caracteristica conceptului de dezvoltare durabilă a întreprinderii și a beneficiilor unui comportament sustenabil......25
1.2. Valorizarea responsabilității sociale corporative în consolidarea afacerilor sustenabile.............................33
1.3. Abordarea managementului dezvoltării durabile a întreprinderii prin prisma relaţiilor cu stakeholderii ..47
1.4. Particularitățile gestiunii întreprinderii conform principiilor dezvoltării durabile ......................................56
Concluzii la Capitolul 1 ..........66

2. ROLUL CULTURII ORGANIZAȚIONALE ÎN MANAGEMENTUL DEZVOLTĂRII DURABILE A ÎNTREPRINDERII ........68
2.1. Analiza impactului culturii organizaționale asupra dezvoltării durabile a întreprinderii............................68
2.2. Particularitățile și semnificația culturii organizaționale în managementul întreprinderii moderne...........72
2.3. Sinteza evolutivă a demersurilor de definire a culturii organizaționale .......................................................84
2.4. Profilarea modalităților de exprimare a culturii în cadrul organizațional ...................................................98
2.5. Analiza rolului mediator al angajamentul organizaţional între cultură și performanțele organizaționale105
Concluzii la Capitolul 2 .......................................................................................................................................112

3. INTEGRAREA PRINCIPIILOR DEZVOLTĂRII DURABILE ÎN STRATEGIILE ORGANIZAȚIONALE. 114
3.1. Caracteristica sistemică a procesului de integrare organizațională a sustenabilității...............................114
3.2. Modificarea culturii – element indispensabil al schimbărilor în cadrul organizațional ............................117
3.3.Analiza comparativă a modelelor de evaluare a culturii organizaționale în cadrul întreprinderilor .........123
3.4. Asigurarea dezvoltării durabile a unităților economice prin modificarea culturii organizaționale...........145
Concluzii la Capitolul 3 .............157

4. PARTICULARITĂȚILE MANAGEMENTULUI DEZVOLTĂRII DURABILE ÎN ÎNTREPRINDERILE DIN REPUBLICA MOLDOVA........159
4.1. Analiza strategiilor și politicilor de stat din Republica Moldova în domeniul dezvoltării durabile............159
4.2. Tendințele în domeniul RSC în cadrul întreprinderilor din Republica Moldova .......................................171
4.3. Elaborarea metodologiei de calcul a performanței globale a unității economice.......................................180
4.4. Analiza nivelului de sustenabilitate al companiilor din Republica Moldova .............................................193
Concluzii la Capitolul 4 ........201

5. SPORIREA NIVELULUI DE DEZVOLTARE DURABILĂ AL ÎNTREPRINDERII PRIN MODIFICAREA CULTURII ORGANIZAȚIONALE ...204
5.1. Analiza culturii organizaționale a întreprinderilor din Republica Moldova........204
5.2. Studiul empiric privind corelația dintre nivelul de sustenabilitate și cultura organizațională în cadrul întreprinderilor autohtone .....224
5.3. Model de direcționare a culturii organizaționale spre valori de sustenabilitate ............236
Concluzii la Capitolul 5 ..........243

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI ..............245
BIBLIOGRAFIE .........................................253
ANEXE ..................................................... 270