Teza de licenta - Surse Regenerabile de Energie si Rolul Lor in Complexul Energetic al Republicii Moldova - ID:04571 - Volum 85 pagini


Categoria : Stiinte economice 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

REZUMAT...............1
INTRODUCERE..........4

1. SURSE REGENERABILE DE ENERGIE ŞI ROLUL LOR ÎN COMPLEXUL ENERGETIC AL REPUBLICII MOLDOVA...........6

1.1 Starea şi problemele complexului energetic al Republicii Moldova....................... ........6
1.1.1 Structura consumului de energie în Republica Moldova............................................ ........6
1.1.2 Problemele complexului energetic.............................................................................. ........7
1.1.3 Rolul SRE în soluţionarea problemelor de bază ale complexului energetic.................. .........8
1.2 Perspectivele utilizării biomasei şi a energiei solare în Moldova............................ ........10
1.2.1 Biomasa ca sursă de energie în Republica Moldova.................................................. .......10
1.2.2 Utilizarea paielor în sectorul energetic....................................................................... .......12
1.2.3 Valorificarea energiei solare pe teritoriul Republicii Moldova.................................. ........13
1.2.4 Sarcinile propuse pentru soluţionare. Actualitatea temei tezei de licenţă.................. .......15

2. SARCINILE TERMICE PENTRU ÎNCĂLZIREA EDIFICIILOR ŞI ALIMENTAREA CU APĂ CALDĂ MENAJERĂ A GRĂDINIŢEI.....16
2.1 Calculul consumatorilor de căldură pentru încălzirea edificiilor........................... .......16
2.1.1 Descrierea consumatorilor de căldură din satul Teliţa................................................ .......16
2.1.2 Generalităţi privind calculul consumului de căldură a unui edificiu.......................... ........17
2.1.3. Determinarea coeficienţilor transferului de căldură necesari pentru calculul sarcinii termice a edificiilor...........19
2.1.4 Consumul de căldură pentru încălzirea edificiilor administrative.............................. .......23
2.2 Elaborarea sistemului de alimentare cu apă caldă menajeră a grădiniţei satului Teliţa...........24
2.2.1 Necesarul de căldură pentru prepararea apei calde menajere la grădiniţă.................. .......24
2.2.2 Dimensionarea sistemului de alimentare cu apă caldă menajeră a grădiniţei............. .......25
2.2.3 Selectarea instalaţiilor pentru prepararea apei calde menajere.................................... .......29
2.3 Sistemul de automatizare a instalaţiilor de preparare a apei calde menajere a grădiniţei...........30
2.3.1 Schema funcţională a sistemului de alimentare cu apă caldă menajeră....................... ........30
2.3.2 Regimuri optime de funcţionare şi siguranţă.............................................................. ........32
2.3.3 Schema de structură a sistemului de automatizare a colectoarelor solare.................. ........33

3. PROIECTAREA CENTRALEI TERMICE DIN SATUL TELIŢA.....35
3.1 Sursa de încălzire şi reţelele de distribuţie a energiei termice................................. .......35
3.1.1 Alegerea cazanului pentru încălzirea edificiilor administrative.................................. ........35
3.1.2 Dimensionarea reţelei termice.................................................................................... ........37
3.1.3 Graficul piezometric al reţelei termice din Teliţa....................................................... ........43
3.2 Sistemul de alimentare cu energie electrică a surselor de căldură......................... ........45
3.2.1 Caracteristica receptoarelor electrice.......................................................................... .......45
3.2.2 Calculul sarcinilor electrice a centralei termice.......................................................... .......46
3.2.3 Construcţia schemelor de alimentare cu energie electrică........................................... .......49
3.2.4 Alegerea întrerupătoarelor automate.......................................................................... ........51
3.2.5 Alegerea secţiunii cablurilor şi a dulapurilor de putere.............................................. ........52

4. FEZABILITATEA ECONOMICĂ A UTILIZĂRII PAIELOR PENTRU ALIMENTAREA CU ENERGIE TERMICĂ A SATULUI TELIŢA.....53
4.1. Compararea opţiunilor de producere a energiei termice produse pe bază de biomasă solidă şi gaze naturale..........53
4.1.1 Criterii economice de comparare a variantelor...........................................................53
4.1.2 Producerea energiei termice utilizând biomasa..........................................................55
4.1.3 Calculul cheltuielilor anuale la CT pe paie................................................................ ........56
4.1.4 Producerea energiei termice utilizând gazele..............................................................57
4.1.5 Determinarea cheltuielilor anuale de calcul la CT pe gaz.........................................58
4.2 Calculul preţului de cost la o CT pe paie..................................................................60
4.2.1 Noţiuni generale privind calculul preţului de cost a energiei termice................60
4.2.3 Determinarea preţului de cost a energiei termice produsă la o CT pe paie.......61

5. SECURITATEA ACTIVITĂŢII VITALE..........62
5.1 Organizarea protecţiei muncii la centrale termice................................................... ........62
5.1.1 Planificarea lucrărilor de protecţie a muncii.............................................................. ........62
5.1.2 Analiza condiţiilor de muncă la CT............................................................................ ........63
5.2 Sanităria şi tehnica securităţii la centralele termice................................................. ........64
5.2.1 Igiena muncii în producţie.......................................................................................... ........64
5.2.2 Tehnica securităţii la CT............................................................................................. ........65
5.2.3 Aparate de protecţie şi control....................................................................................
5.3 Securitatea antiincendiară şi protecţia mediului...................................................... ........66
5.3.1 Protecţia contra incendiilor la CT............................................................................... ........67
5.3.2 Protecţia mediului ambiant......................................................................................... ........69

CONCLUZII.................71
BIBLIOGRAFIE...........72