Redactare lucrări de disertație și proiecte de licență din domeniul economiei; teze de licență la facultatea economie generală: elaborare teze de an și referate.

Teza de an - Analiza veniturilor în întreprinderile de productie - ID:00508 - Volum 21 pagini

Întroducere:
La ora actuală arice ţară din lume are ca scop principal satisfacerea nevoilor populaţiei sale şi reducerea, îmbănătăţirea nivelului ei de trai. Aceste scopuri se realizează numai cu ajutorul venitului obţinut de toate întreprinderele din economia ţării. Deoarece pe baza lui se crează bunurile materiale şi cele existennte. Deasemenea pe baza venitului se atrag mijloacele necesare dezvoltării economiei, se atrage tehnologii noi, moderne, ecologic curate care necesită o pregătire mai aprofundată a specialiştilor în diferite domenii de activitate, ceea ce inevitabil duce la ridicarea intelectualităţii populaţiei

Plan:
1.0.0. Noţiunea şi esenţa veniturilor
2.0.0. Analiza veniturilor în întreprinderea de producere"CEPR”
2.0.1. Cracteristica generală a întreprinderii de producţie"CEPR”
2.0.2. Dinamica veniturilor în "CEPR”
2.0.3. Factorii care influienţează nivelul venitului
3.0.0. Concluzii şi propuneri cu privire la optimizarea venitului

Concluzii:
Conform analizei datelor despre activitatea Combinatului Experimental de Producere şi Reclamă se poate spune şi de concluzionat că acestă întreprindere lucrează nerentabil, adică adică cu supracheltuieli.
Acest fapt nu înseamnă că combinatul nu are nici o ieşire din situaţia creată şi este predispus pentru falimentare. E necesară o reviziune radicală a activităţiilor de organizare şi desfăşurare a ei. Din practica ţărilor dezvoltate se ştie că e mai uşor de efectuat investiţii pe termen lung şi de modificat activitatea unei întreprinderi decît de a construi o întreprindere nouă.

Bibliografie:
1. "Bazele teoriei economice” A. Cojuhari
2. «Экономикс» Кемибели, Макконел
3. «Экономикс» Стенли Фишер – изд. Дело, Москва, 1993
4. «Современная экономика» Машедов. Ростов-на-дону, 1998
5. "Standartul naţional de contabilitate Nr.18”

Teza de licenta - Analiza sortimentului articolelor de marochinărie produse la S.A. “Artima” şi corelarea structurii lui cu cererea consumatorilor - ID:00506 - Volum 93 pagini

Introducere:
Experienţa ţărilor dezvoltate demonstrează elocvent că fără a dezvolta industria nici un stat nu poate prospera.
Acest lucru se referă şi la Moldova. De altfel, toate guvernele de la noi, poate într-o anumită măsură au declarat prin programele lor industria drept ramură prioritară a economiei.
Autorităţile s-au arătat alertate de starea de lucruri din industrie, dar acţiunile întreprinse sau dovedit a fi insuficiente pentru a opri căderea.
În pofida circumstanţelor create, unele foste întreprinderi, acum societăţi pe acţiuni, mai încearcă să se menţină în albia economiei R.Moldova. Una dintre care este şi S.A. “ARTIMA” fost gigant industrial din fosta URSS în producerea articolelor de marochinărie şi furnitură.

SUMAR:
CAPITOLUL I. Partea teoretică
1.1 Starea actuală de producere şi comercializare a articolelor de marochinărie
în R. Moldova
1.2 Clasificarea sortimentului a articolelor de marochinărie
1.3 Proprietăţile consumiste ale articolelor de marochinărie şi factorii care le
determină
1.4 Principii de formare a gamei de produse (sortimentul de mărfuri) în
viziunea de marketing

CAPITOLUL II. Obiectul şi metodele de cercetare
2.1 Caracteristica generală a S.A. “ARTIMA” – fabrica articole de marochinărie
mun. Chişinău
2.2 Rolul şi influenţa proceselor tehnologice la formarea calităţii articolelor de marochinărie
2.3 Caracteristica merceologică a articolelor de marochinărie produse la
S.A. “ARTIMA"
2.4 Caracteristica indicilor sortimentului a articolelor de marochinărie şi
metodele de cercetare

CAPITOLUL III. Partea practică
3.1 Cercetarea dimensiunelor şi structurilor pieţei produselor de marochinărie a
S.A. “ARTIMA” în mun. Chişinău
3.2 Studierea preferinţelor consumatorilor în articole de marochinărie
3.3 Analiza şi aprecierea structurii sortimentului S.A. “ARTIMA” şi corelarea
lui cu cerinţele consumatorilor
3.4 Analiza şi aprecierea competitivităţii articolelor de marochinărie produse
la S.A. “ARTIMA” şi a concurenţilor de pe piaţa R.Moldova

ÎNCHEIERE:
Cercetările pieţei de consum a articolelor de marochinărie din municipiul Chişinău au arătat că S.A. “ARTIMA” la momentul actual satisface necesităţile unui segment îngust de consumatori.
Dezvoltarea gamei de produse prin perfecţionarea celor existente şi crearea de noi articole este considerată ca o preocupare majoră a S.A. “ARTIMA” şi în toate compartimentele acesteia.
Satisfacerea deplină a necesităţilor umane se poate de realizat prin producerea unui sortiment de mărfuri cu o structură optimală.

BIBLIOGRAFIE:
1. Anghel L., Florescu C., Zaharia R., Marketing – probleme, cazuri, teze - Bucureşti, 1993.
2. Basanu Gh., Fundătură D., Management – marketing: (Activitatea comercială a agenţilor economici) - Bucureşti: Diacon Coresi, 1993 – 150 p.
3. Баранов С.И., Веденеев Е.И., Справочник товароведа: непродовольственные товары - Москва: Экономика, 1990 – 405 с.
4. Dubois Pierre-Louis, Marketing: Teorie şi practică - Cluj-Napoca, 1994.
5. Florescu C., Marketing - Bucureşti, 1992 – 64 p., 191 p., 315 p.
6. Grândea R., Marketing şi publicitate în afacerea independentă - Bucureşti, 1993.
7. Ioan N., Utilajul şi tehnologia confecţionării articolelor de marochinărie - Bucureşti, 1991 – 72 p.
8. Kotler Ph., Основы маркетинга - Москва, 1990 – 303 – 304 с.
9. Kotler Ph., Managementul marketingului: analiză, planificare, implementare, control - Bucureşti: Teora, 1997 – 314 – 315 p.
10. Kotler Ph., Armstrong O., Saunders G., Wong V., Principiile marketingului - Bucureşti: Teora, 1998.
11. Munteanu V., Marketing pentru toţi - Chişinău: Editura Uniunii scriitorilor, 1993.
12. Махотина Н.Г., Ракова Г.А., Товароведение галантерейных и парфюмерно-косметических товаров - Москва: Экономика, 1989 – 67 с.
13. Pop N., Marketing - Bucureşti, 1993.
14. Sasu C., Marketing Internaţional - Iaşi, 1994.
15. Stanciu I.,Olaru M., Bazele marketingului - Bucureşti, 1993 – 16 p.
16. Савенко Л.В., Товароведение галантерейных и парфюмерно-косметических товаров - Москва: Экономика, 1989 – 47 с.
17. Сорочан К.С., Маркетинг – основа бизнеса - Кишинэу, 1998.
18. Zorgo B., Motivaţia în Psihologia Generală (sub redacţia Roşca), Editura Didactică şi Pedagogică - Bucureşti, 1976 – 447 p.

Teza de an - Analiza intreprinderii Bucuria - ID:00504 - Volum 36 pagini

Introducere:
In prezent se resimte pe plin efectele unei politici eronate. Rezultatele moştenite au fost, aşa cum se ştie, in toate laturile economiei, grave. Au fost ignorate total criteriile de competitivitate, de eficienta si rentabilitate.

Cuprins:
Capitolul I: Analiza financiara a stării generale a întreprinderii in baza bilanţului
1.1. Analiza activului
1.1.1. Analiza activelor pe termen lung
1.1.2. Analiza activelor curente
1.2. Analiza pasivului
1.2.1. Analiza capitalului propriu
1.2.2. Analiza capitalului împrumutat

Capitolul II: Analiza raportului privind rezultatele financiare
2.1. Analiza veniturilor si cheltuielelor
2.2. Calcularea profitului

Capitolul III: Analiza in baza indicatorilor
3.1. Analiza indicatorilor de rotaţie a activelor
3.2. Analiza indicatorilor de llichiditate si solvabilitate
3.3. Analiza indicatorilor de rentabilitate
3.4. Analiza mijloacelor banesti
3.5. Analiza indicatorilor de stabilitate financiara

Capitolul IV: Previziunea financiara a întreprinderii

Încheiere:
Acesta metoda de analiza a rezultatelor activitatii întreprinderii evidentiaza proprietatile si da posibilitatea de a formula noi indicatori economici. Pe baza acestei analize se poate de determinat starea materiala a întreprinderii, sursele de formare a capitalului propriu si împrumutat, de a determina poziţia ocupata de întreprindere pe piaţa. Aceasta metoda simpla si operativa are o mare popularitate in tarile cu economia dezvoltata.

Bibliografia:
1. Bilantul contabil, forme 1-6, pe anii 1997-1998
2. Declaratia cu privire la impozitul pe venit
3. Plan de afaceri al S.A. "Bucuria” pe anii 1997-1998
4. Revista "Contabilitate si audit”, Nr.3,4 1999

Teza de an - Analiza financiara, Bucuria - ID:00501 - Volum 36 pagini

Introducere:

Capitolul I: Analiza financiara a stării generale a întreprinderii in baza bilanţului
1.1. Analiza activului
1.1.1. Analiza activelor pe termen lung
1.1.2. Analiza activelor curente
1.2. Analiza pasivului
1.2.1. Analiza capitalului propriu
1.2.2. Analiza capitalului împrumutat

Capitolul II: Analiza raportului privind rezultatele financiare
2.1. Analiza veniturilor si cheltuielelor
2.2. Calcularea profitului

Capitolul III: Analiza in baza indicatorilor
3.1. Analiza indicatorilor de rotaţie a activelor
3.2. Analiza indicatorilor de llichiditate si solvabilitate
3.3. Analiza indicatorilor de rentabilitate
3.4. Analiza mijloacelor banesti
3.5. Analiza indicatorilor de stabilitate financiara

Capitolul IV: Previziunea financiara a întreprinderii

Încheiere

Bibliografia:
1. Bilantul contabil, forme 1-6, pe anii 1997-1998
2. Declaratia cu privire la impozitul pe venit
3. Plan de afaceri al S.A. "Bucuria” pe anii 1997-1998
4. Revista "Contabilitate si audit”, Nr.3,4 1999

Teza de an - Analiza circulatiei mărfurilor cu ridicata şi planificarea ei - ID:00492 - Volum 30 pagini

Întroducere:
Trecerea la o economie de piaţă interacţionează, tot mai mult cu intensificarea producţiei social-economice, cu folosirea deplină a rezervelor interne a întreprinderii, îmbunătăţirea calităţii lucrului în toate verigile şi structurii economice.
Comerţul cu ridicata oferă diferite servicii comerciale producătorilor şi comerţului cu amănuntul conform contractelor încheiate. În ele se concentrează o parte considerabilă a resurselor de mărfuri pentru reglarea ofertei de mărfuri şi a cererii populaţiei.

PLAN:
1.0.0. Esenţa şi conţinutul comerţului cu ridicata şi condiţiile trecerii la economia de piaţă

2.0.0. Starea şi perspectivele dezvoltării circulaţiei mărfurilor cu ridicata în întreprinderea S.R.L. ”Varda'
2.0.1. Prezentare generală a întreprinderii
2.0.2. Analiza circulaţiei mărfurilor la S.R.L. "Varda”

3.0.0. Prognozarea circulaţiei mărfurilor cu ridicata după tipul (direcţiei) de comercializare a mărfurilor

Concluzii, propuneri:
După părerea mea pentru că nivelul dezvoltării circulaţiei mărfurilor cu ridicata să fie înalt necesită rezolvarea următoarelor probleme:
Elaborarea unui sistem nou de relaţii economice între întreprinderele independente cu ridicata şi contrcatanţii lor. Pentru aceasta e nevoie de a elibera întreprinderele cu ridicata de funcţii administrative în conducerea cu mişcarea mărfurilor şi de a reveni la funcţiile de intermediar.

Bibliografia:
1. Petrovici "Economia comerţului interior” Volumele I şi II 1989.
2. Baconov "Analiza economică în comerţ”, 1979.
3. Buletin statistic (nr.1 februarie 2000).
4. Kudreavtev "Analiza activităţii economice cooperative de consum” 1980.
5. Raiţcii "Economia cooperaţiei de consum” 1987.

Teza de an - Analiza activitatii economico financiara a societatii Prodpan S.A. Calarasi - ID:00491 - Volum 44 pagini


C U P R I N S:
CAPITOLUL I - DIAGNOSTICUL ECONOMICO-FINANCIAR AL S.C. PRODPAN S.A. CALARASI
1.1. PREZENTAREA GENERALA A S.C. PRODPAN S.A. CALARASI
1.2. ORGANIZAREA STRUCTURALA
1.3. DIAGNOSTICUL POTENTIALULUI TEHNICO-PRODUCTIV
1.4. DIAGNOSTICUL MANAGEMENTULUI SI AL UTILIZARII RESURSELOR UMANE
1.5. DIAGONISTICUL ACTIVITATII ECONOMICE
1.6. DIAGNOSTICUL ACTIVITATII DE MARKETING
1.7. DIAGNOSTICUL FINANCIAR
1.8. CONCLUZIILE GENERALE ALE DIAGNOSTICULUI

CAPITOLUL II - ANALIZA PERFORMANTEI ECONOMICE LA S.C.PRODPAN S.A.CALARASI
2.1.ANALIZA CONSUMURILOR SPECIFICE
2.2.ANALIZA COSTURILOR UNITARE

CAPITOLUL III - CAI DE CRESTERE A PERFORMANTEI ECONOMICE
3.1. CRESTEREA PERFORMANTEI ECONOMICE FARA EFORTURI SUPLIMENTARE
3.2.CRESTEREA PERFORMANTEI ECONOMICE CU COSTURI SUPLIMENTARE

CAPITOLUL IV - CONCLUZII SI PROPUNERI
Teza de an - Administratia publica - ID:00484 - Volum 28 pagini

INTRODUCERE:
Transformările intervenite în Republica Moldova după prăbuşirea imperiului sovietic în plan politic, economic şi social, au determinat în mod firesc schimbări de substanţă şi în planul concret al organizării şi funcţionării administraţiei statului.
Mutaţiile survenite în cadrul sistemului de administrare sunt cu atât mai pregnante, cu cât transformările induse la nivelul acestuia, au căpătat consistenţe, în urma adoptării Constituţiei republicii Moldova la 29 iulie 1994 .
Atât în plan structural-organizatoric, cât şi cel material-funcţional, administraţia publică a căpătat o nouă filosofie, dobândind o configuraţie inedită în sistemul global al administraţiei din Republica Moldova.

Cuprins:
Capitolul I. ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ – NOŢIUNI GENERALE
§ 1. Conceptul de administraţie publică centrală
§2. Conceptul de administraţie publică locală

Capitolul II. RAPORTURILE ŞI RELAŢIILE DINTRE AUTORITĂŢILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ÎN ŢĂRILE EUROPEI CENTRALE DE EST
§ 1. Tipurile de relaţii în administrarea publică în unele ţări din Europa Centrală şi de Est
§2. Raporturile dintre autorităţile administraţiei publice în unele state din spaţiul ex-sovietic

Capitolul III. RELAŢIILE DINTRE AUTORITĂŢILE ADMINISTRATIVE PUBLICE ÎN MOLDOVA DUPĂ DECLARAREA SUVERANITĂŢII
§1. Relaţiile dintre diferite niveluri de administrare în procesul de democratizare

ÎNCHEIERE:
Afirmarea tot mai activă a Republicii Moldova atât în plan intern cât şi în relaţiile cu alte state ale lumii şi organismele internaţionale, au presupus numaidecât şi o nouă viziune asupra administraţiei publice. Trăim într-o perioadă când toate problemele care se referă la dezvoltarea administraţiei publice sunt actuale, a menţionat pr. Univ. Dr. Mihail Platon, rectorul Academiei de Administrare Publică, cu prilejul inaugurării conferinţei ştiinţifico-practice din 26 aprilie anul 2001. În acest context fără a avea pretenţia unei abordări exhaustive, prezentul demers ştiinţific şi-a stabilit drept scop, relevarea şi analiza relaţiilor dintre diferite niveluri ale administraţiei publice din simplul motiv că, chiar dacă relaţiile dintre ele sunt variate, ele "trebuie să colaboreze reciproc deoarece au un scop comun – organizarea serviciilor publice pentru cetăţenii din teritoriu” .

BIBLIOGRAFIE:
1. Constituţia Republicii Moldova. Chişinău, 1994.
2. Administrarea publică locală: teorie şi practică. Chişinău, 1998.
3. Aramă Elena. Din istoricul administraţiei publice în Moldova medievală. Administraţia Publică nr.1 din 1995.
4. Bulgari Valeriu. Reforma administrativ-teritorială aspect – important al reformei administraţiei publice locale. Administraţia publică nr.4 din 1997.
5. Deliu Tudor. Administraţia publică locală. Chişinău, 1998.
6. Didencu Valeriu. Democraţie şi administraţie publică locală. Chişinău, 1998.
7. Hotărârea Republicii Moldova nr.674 din 22 iulie 1999 "Cu privire la serviciile publice ale ministerelor, departamentelor desconcentrate în
8. Legea privind administrarea publică locală. nr.123-XV din 18.03.03
9. Legea conteciosului administrativ nr. 793-XIV. Chişinău, 10.02.00.
10. Negru Boris. Coraportul administraţiilor publice. Administraţia publică nr.1 din 1997.
11. Negru Boris. Standarde naţionale şi internaţionale. Funcţionarul public, nr.8, 2001.
12. Orlov Gh. Maria. Drept Administrativ. Chişinău, 2000.

Teza de licenta - Administratia publica - ID:00483 - Volum 81 pagini

INTRODUCERE:
Transformările intervenite în Republica Moldova după prăbuşirea imperiului sovietic în plan politic, economic şi social, au determinat în mod firesc schimbări de substanţă şi în planul concret al organizării şi funcţionării administraţiei statului.
Mutaţiile survenite în cadrul sistemului de administrare sunt cu atât mai pregnante, cu cât transformările induse la nivelul acestuia, au căpătat consistenţe, în urma adoptării Constituţiei republicii Moldova la 29 iulie 1994 .

CAPITOLUL I.ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ – NOŢIUNI GENERALE
§ 1. Conceptul de administraţie publică centrală
§2. Conceptul de administraţie publică locală
§ 3. EVOLUŢIA RELAŢIILOR DINTRE ORGANUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ÎN PLAN ISTORIC ÎN MOLDOVA
§ 4. Raporturile dintre autorităţile administraţiei publice în Moldova în perioada sovietică.

Capitolul II.RAPORTURILE ŞI RELAŢIILE DINTRE AUTORITĂŢILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ÎN ŢĂRILE EUROPEI CENTRALE DE EST
§ 1. Tipurile de relaţii în administrarea publică în unele ţări din Europa Centrală şi de Est
§2. Raporturile dintre autorităţile administraţiei publice în unele state din spaţiul ex-sovietic
§3. Practica României privind raporturile dintre autorităţile administraţiei publice

Capitolul III.RELAŢIILE DINTRE AUTORITĂŢILE ADMINISTRATIVE PUBLICE ÎN MOLDOVA DUPĂ DECLARAREA SUVERANITĂŢII
§1. Relaţiile dintre diferite niveluri de administrare în procesul de democratizare
§2. Evoluţia formelor de relaţii dintre autorităţile administraţiei publice de diferite niveluri
§3.Reorganizarea administrativ-teritorială şi implementarea noilor tipuri de raporturi între autorităţile administraţiei publice
§4.Conlucrarea serviciilor publice desconcentrate în teritoriul judeţului Chişinău şi a autorităţilor publice locale în chestiunile de interes comun

ÎNCHEIERE:
Afirmarea tot mai activă a Republicii Moldova atât în plan intern cât şi în relaţiile cu alte state ale lumii şi organismele internaţionale, au presupus numaidecât şi o nouă viziune asupra administraţiei publice. Trăim într-o perioadă când toate problemele care se referă la dezvoltarea administraţiei publice sunt actuale, a menţionat pr. Univ. Dr. Mihail Platon, rectorul Academiei de Administrare Publică, cu prilejul inaugurării conferinţei ştiinţifico-practice din 26 aprilie anul 2001. În acest context fără a avea pretenţia unei abordări exhaustive, prezentul demers ştiinţific şi-a stabilit drept scop, relevarea şi analiza relaţiilor dintre diferite niveluri ale administraţiei publice din simplul motiv că, chiar dacă relaţiile dintre ele sunt variate, ele “trebuie să colaboreze reciproc deoarece au un scop comun – organizarea serviciilor publice pentru cetăţenii din teritoriu” .

BIBLIOGRAFIE:
1. administrarea publică locală: teorie şi practică. Chişinău, 1998.
2. Aramă Elena. Din istoricul administraţiei publice în Moldova medievală. Administraţia Publică nr.1 din 1995.
3. Alexandru Ioan. Structuri, mecanisme şi instituţii administrative. Bucureşti, 1966.
4. Bulgari Valeriu. Reforma administrativ-teritorială aspect – important al reformei administraţiei publice locale. Administraţia publică nr.4 din 1997.
5. Burdeau Georges. L”Etat. Paris, 1970
6. Cartea Europeană: “Exerciţiul autonom al puterii locale” adoptate la Strasbourg la 15.10.1985.
7. Cartea Europeană: Exerciţiul autonom al Puterii Locale şi principiul subsudiarităţii: o nouă filisofie în relaţia dintre Stat şi Administraţiile Locale. Chişinău, 1998.
8. Chatelet F., Pisier E. Concepţiile politice ale sec.XX. Bucureşti, 1944.
9. Constituţia Republicii Moldova. Chişinău, 1994.
10. Deliu Tudor. Administraţia publică locală. Chişinău, 1998.
11. Didencu Valeriu. Democraţie şi administraţie publică locală. Chişinău, 1998.
12. Hotărârea Republicii Moldova nr.674 din 22 iulie 1999 “Cu privire la serviciile publice ale ministerelor, departamentelor desconcentrate în teritoriu”.
13. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.976 din 25.09.00 “Cu privire la aprobarea unor regulamente privind modul şi condiţiile de finanţare a agenţilor economici pentru crearea locurilor de muncă în scopul angajării şomerilor”.
14. Iorgovan Antonie. Drept administrativ. Bucureşti, 1993.
15. Ionescu Romulus. Drept administrativ. Bucureşti, 1970.
16. Legea administraţiei publice locale a României nr.69/1991, Monitorul oficial al României, nr.238 din 28.11.91, cu modificările şi completările Ordonanţei de urgenţă nr.22/1997, Monitorul oficial al României, nr.105 din 29.05.97.
17. Legea privind organizarea administraţiei publice locale şi regimul general al autonomiei locale (Proiect. Bucureşti, 1998).
18. Legea privind administrarea publică locală. Monitorul oficial din 12.02.1999.
19. Legea privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova. Monitorul oficial nr.116 – 118 din 30.12.1998.
20. Legea Republicii Moldova nr.835 din 17.05.96 “Cu privire la disciplina în urbanism”.
21. Legea nr.1265-XIV din 05.10.00 “Cu privire la înregistrarea de stat a întreprinderilor”.
22. Legea conteciosului administrativ nr. 793-XIV. Chişinău, 10.02.00.
23. Manda Corneliu, Manda Cezar Corneliu. Administraţia publică locală din România, Bucureşti, 1999.
24. Negru Boris. Coraportul administraţiilor publice. Administraţia publică nr.1 din 1997.
25. Negru Boris. Standarde naţionale şi internaţionale. Funcţionarul public, nr.8, 2001.
26. Negoiţă Alexandru. Drept administrativ şi ştiinţa administraţiei. Bucureşti, 1991.
27. Orlov Gh. Maria. Drept Administrativ. Chişinău, 2000.
28. Orăveanu Mihai T. Tratat de ştiinţa administraţiei. Bucureşti 1996.
29. Platon Mihail. Introducere în ştiinţa administraţiei publice. Chişinău, 1999.
30. Platon Mihail. Administrarea publică în Republica Moldova: probleme actuale ale reformei.
31. Platon Mihail. Reforma administraţiei publice – opera colectivă a naţiunii. Administraţia publică nr.1, 1995.
32. Platon Mihail. Probleme actuale ale teoriei şi practicii administraţiei publice. Fucţionarul public, nr.8, 2001.
33. Platon M. Roşca S., Roman A., Popescu T., Istoria administraţiei publice din Moldova, Chişinău, 1999.
34. Popa Nicolae. Teoria generală a dreptului. Bucureşti, 1992.
35. Preda Mircea. Centralizare şi descentralizare în administraţia publică. Revista “Dreptul”, nr.9, Bucureşti, 1995.
36. Reforma în contextul evoluţiei Europene. Administraţia publică nr.1 din 1996.
37. Roman Alexandru. Evoluţia universală a sistemelor de administrare publică. Chişinău, 1998.
38. Sâmboteanu Aurel. Administraţia publică centrală. Chişinău, 1998.
39. Sâmboteanu Aurel. Un deceniu de experienţă. Funcţionarul public, nr.8, 2001.
40. Словарь административного права. Масква. 1999.
41. Vida Ioan. Puterea executivă şi Administraţia Publică. Bucureşti, 1994.

Teza de an - Abordarea rolului si locului companiilor de asigurari din Republica Moldova - ID:00471 - Volum 28 pagini

CUPRINS:
CAPITOLUL I. ABORDAREA ROLULUI ŞI LOCULUI COMPANIILOR DE ASIGURĂRI DIN REPUBLICA MOLDOVA
1.1 Examinarea companiilor de asigurare din Republica Moldova în perioada de tranziţie la economia de piaţă
1.2 Concretizarea rolului şi locului companiilor de asigurări în sistemul economic al ţării

BIBLIOGRAFIE:
1. Legea cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, nr. 414-XVI din 22.12.2006, Monitorul Oficial al R.Moldova, 2007, nr.32-35.
2. Legea cu privire la asigurări” nr. 407-XVI din 22.12.2006, Monitorul Oficial al R.Moldova, 2007, nr.47-49.
3. Legea privind asigurarea subvenţionată a riscurilor de producţie în agricultură, nr. 243-XV din 08.07.2004, Monitorul Oficial al R.Moldova, 2004, nr.132-137.
4. Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat, nr.156-XIV din 14.10.1998, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.111-113.
5. Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat, nr.156-XIV din 14.10.1998, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.42-43.
6. Hotărârea Guvernului republicii Moldova cu privire la aprobarea concepţiei şi obiectivelor dezvoltării şi consolidării pieţei asigurărilor în Moldova pe termen mediu (2004-2007), nr.156-XIV din 14.10.1998, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.145-177
7. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea Regulamentului privind subvenţionarea asigurării riscurilor de producţie în agricultură şi Regulamentului concursului de acreditare a organizaţiilor de asigurare pentru efectuarea asigurării subvenţionate a riscurilor de producţie în agricultură, nr.217 din 24.02.2005, Monitorul Oficial al R.Moldova, 2005, nr. 39-41
8. Alexa C., Ciurel V., Asigurări şi reasigurări în comerţul internaţional, Editura All, Bucureşti, 1992.
9. Burlacu G., „Actualitate în asigurări”, Finanţe, bănci, asigurări, Nr. 10, 2006.
10. Ciurel V., Asigurări şi reasigurări: abordări teoretice şi practice internaţionale, Editura All Back, Bucureşti, 2000.
11. Constantinescu D., Dobrin M., Contractul de asigurare, Bucureşti, 2000.
12. Constantinescu D., Tratat de asigurări, Volumele I, II, Editura Economică, Bucureşti, 2004.
13. Evaluarea sectorului financiar al Republicii Moldova, februarie 2005, www.moldinf.md
14. Fotescu S., „Eficienţa asigurărilor în Republica Moldova”, Editura ASEM, Chişinău, 2000.
15. Fotescu S., „Reglementarea asigurărilor prin prisma practicii internaţionale”, Conferenţa internaţională „Rolul ştiinţei şi învăţământului economic în realizarea reformelor economice din Republica Moldova” (25-26 septembrie), Vol. nr. 1, 2003.
16. Fotescu S., Eficienţa asigurărilor în Republica Moldova, Editura ASEM, Chişinău, 2000.
17. Fotescu S., Ţugulschi A., Asigurări şi reasigurări: note de curs, Editura ASEM, Chişinău, 2006.
18. Încasări de prime de asigurare şi plăţi a despăgubirilor şi sumelor asigurate pentru anul 2006 în Republica Moldova, www.ISSA.md
19. Informaţii generale despre activitatea ISSA, www.ISSA.md
20. Mircea V., „Avantajele extinderii: Oportunităţi în noua Europă”, Revistă de analiză şi informare politică, Nr. 14, 2006.
21. Negru T., Asigurări şi reasigurări: sinteze şi aplicaţii, Editura Economică, Bucureşti, 2003.
22. Negru T., Asigurări, Editura CH. Beck, Bucureşti, 2006.
23. Negru T., Economia asigurărilor, Editura Fud. România de mâine, Bucureşti, 2002.
24. Popov V., „În Moldova sunt 777,8 mii beneficiari de pensii şi indemnizaţii sociale de stat”, Novosti – Moldova, Chişinău, 23 aprilie, 2007.
25. Prezentarea MOLDASIG SRL, www.moldasig.md
26. Prezentarea QBE ASITO, www.qbe-asito.com
27. Puşcă A., „Piaţa Unică a asigurărilor în Uniunea Europeană”, Tribuna Economică, Nr. 1, 2002.
28. Raport de activitate a Uniunii Republicane a Asociaţiilor Producătorilor Agricoli “UniAgroProtect” în anul 2006, www.moldinf.md
29. Raportul Ministerului Finanţelor de implementare a Planului de Acţiuni Republica Moldova - Uniunea Europeană pentru anul 2006, www.minfin.md
30. Raportul privind activitatea Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor şi Fondurilor Nestatale de Pensii în perioada anului 2006, www.ISSA.md
31. Sârbu I., Sârbu V., „Companiile de asigurări din republica Moldova”, Finanţe, bănci, asigurări, Nr. 2, 2001.
32. Sârbu V., „Funcţionarea şi adaptarea pieţei de asigurări din republica Moldova la relaţiile economice contemporane”, Finanţe, bănci, asigurări, Nr. 11-12, 2001.
33. Sârbu V., „Piaţa asigurărilor şi perfecţionarea relaţiilor economice în Republica Moldova”, Sibiu, 2001.
34. Şerbănescu C., „Actualitate în asigurări”, Finanţe, bănci, asigurări, Nr. 5, 2006.
35. Şerbănescu C., „Fondul de siguranţă în asigurări”, Finanţe, bănci, asigurări, Nr. 5, 2006.
36. Ştefan C., Negoiţă I., Enache S., Asigurările şi reasigurările în afacerile economice: aplicaţii şi studii de caz, Editura Economică, Bucureşti, 1992.
37. Stratulat O., Fotescu S., „Sistemul de asigurări din Republica Moldova:experienţa reformării şi direcţiile modernizării”, Analele ULIM, Economie, Vol.3, Chişinău, 2004.
38. Ungureanu T., Adaptabilitatea industriei asigurărilor din Republica Moldova la direcţiile Comunităţii Europene”, Conferinţa Internaţională „Racordarea sistemului financiar la exigenţele integrării europene”, ASEM, Chişinău, 2004.