Redactare lucrări de disertație și proiecte de licență din domeniul economiei; teze de licență la facultatea economie generală: elaborare teze de an și referate.

Teza de licenta - Antreprenoriatul - ID:00512 - Volum 91 pagini

INTRODUCEREA:
Notiunea de antreprenoriat corespunde notiunii de business (afacere), utilizata des de oamenii de afaceri. Prin aceasta se intelege o afacere, adica a face bani din bani, dar neaparat printr-o activitate utila de producere - fabricarea de marfuri sau prestarea de servicii.
Conform legislatiei Republicii Moldova, activitatea de antreprenoriat poate fi practicata numai de intreprinderi. Aceasta activitate poate incepe numai dupa inregistrarea de stat, adica dupa ce intreprinderea devine subiect al raporturilor juridice.
Activitatea de antreprenoriat se deosebeste de functionarea interna a intreprinderii, prin care se intelege raporturile juridice dintre fondatori, in legatura cu administrarea intreprinderii, raporturile juridice dintre intreprindere si fondatori, precum si competenta organelor intreprinderii.

CUPRINS:
I. CONTINUTUL SI TIPURILE INTREPRINDERILOR ANTREPRENORIALE.
1.1 ISTORIA ANTREPRENORIATULUI.
1.2 ROLUL ANTREPRENORIATULUI IN DEZVOLTAREA ECONOMIEI NATIONALE IN REPUBLICA MOLDOVA.
1.3 VARIETATEA INTREPRINDERILOR ANTREPRENORIALE.

II. CARACTERISTICA GENERALA A SOCIETATII PE ACTIUNI "STEAUA".
2.1 STATUTUL JURIDIC SI CARACTERISTICA INTREPRINDERII.
2.2 ACTIVITATEA INTREPRINDERII IN ORGANIZAREA PRODUCERII.
2.3 DIAGNOZA SOCIETATII PE ACTIUNI "STEAUA" SI SITUATIA IN PERIOADA DE FATA.

III. RISCUL - ATRIBUIT INEVITABIL AL ACTIVITATII ANTREPRENORIALE.
3.1 ESENTA SI ROLUL RISCULUI ANTREPRENORIAL.
3.2 UTILIZAREA FACTORILOR ECONOMICI SI SOCIALI IN OPTIMIZAREA RISCULUI ANTREPRENORIAL.
3.3 CONDITIILE SOCIAL - ECONOMICE DE MAJORARE A EFICIENTEI RISCULUI ANTREPRENORIAL.

Incheierea:
O conditie indespensabila a renasterii economiei Republicii Moldova in relatiile de piata, devine dezvoltarea activitatii antreprenoriale - acel stil deosebit, inovator, antibirocratic, orientat spre noi cautari in dezvoltarea afacerii, spre inovatie, cu scopul accelerarii dezvoltarii economice si obtinerii profitului maximal.
In rezultatul cercetarii efectuate s-a constat urmatoarele momente:
1. Tranzitia la economia de piata in Republica Moldova este insotita de constiinta faptului ca dezvoltarea antreprenoriatului in fiecare tara i-si are particularitatile sale, conditionate de o serie de factori specifici ei. Utilizarea experientei mondiale este posibila doar prin abordarea unei conceptii specifice, generale pentru activitatea de antreprenoriat.

Bibliografie:
1 Т.В. Кешапина. Предпринемательство. Правовые основы. Юридическая литература. Москва 1993. Ст. 3
1 Роберт Хизрич, Майкл Питерс. Предпринеметельство(перевод с англ.). Москва. 1991
2А. Хоскин. Курс предпринимательства. Москва. Международные отношения(пер. с англ.) стр. 29
3 Ibidem, pag.156
4 Ibidem, pag. 156
5 Ibidem, pag. 161
6 Aceasta prevedere este stipulata in art. 15 din Decretul 31/1954 a Romaniei, care este utila pentru capacitatea de exercitiu a persoanelor juridice in general
7 In acest sens a se vedea Sergiu Baies, Drept Civil, partea generala, Chisinau, 1996, pag. 151
8 Octavian Capatina, opera citata, pag. 175
9 Stancu, D. Corpenoru, Drept comercial roman, vol. II, Bucuresti, 1993, pag. 245
10 Cornelia Lefter, SRL in dreptul comparat, Bucuresti, 1993
11 A se vedea Cornelia Lefter, SRL; Editura Economica, 1993
12 A se vedea "Curierul de seara" din 23 august 1993: "Societatea Belgiana posesoare a tramvaiurilor din Chisinau"
13 Monitorul Parlamentului, 1992, nr.1, partea I.
14 Stanciu, D. Carpenaru, Opera citita, pag.276
15 Elena Carcu. Constituirea Societatilor coemrciale pe actiuni. Editura "Lumina Lex", Bucuresti, 1995, pag.93
16 Raul Petrescu, drept comercial roman, Editura OSCOR Print, Bucuresti, 1996, pag.142
17 Ibidem, pag.142
18 D.D.Gerota, Curs de societati comerciale. Bucuresti. Fondatia culturala "Regele Mihai",
pag. 85
19 Cristina Irinel, Stoica. Exercitarea functiei de administrator al unei societati comerciale de catre o persoana juridica, Revista de Drept comercial, 1995, nr.1, pag.91
20 Cristina Irinel, Stoica, Opera citita, pag. 91
21 In special o asemenea prevedere este stipulata in legislatia franceza (art.110 din Legea nr. 66-537 din 24.06.1996 privind societatile comerciale)
22 Elena Carcei, Constituirea societatilor comerciale pe actiuni, Lumina-Lex, Bucuresti, 1995, pag. 96
23 Stanciu, D.Carpinaru, Drept comerical roman, Editura ALL, Bucuresti, 1995
24 Elena Carcei, opera citata, pag.44
25 Aportul nebanesc este denumit in doctrina si ca aport in natura
26 Stanciu, D. Carpianu, opera citata, pag.142-143; Elena Carcei, opera citata
27 Stanciu, D. Caroinaru, opera citata, pag.286
28 In Legea cu privire la societatea pe actiuni din 03.01.1992, actiunile ordinare purtau denumire de actiuni simple
29 In Legea cu privire la societatea pe actiuni din 1992, actiunile priveligiate puteau fi emise in limita a 10% din valoarea capitalului social
30 Aceasta clasificare era si in Legea cu privire la societate pe actiuni din 1992
31 Art.17 alin(1) si (3) din Legea 1134-XII/97
32 Stanciu, D. Carpinaru, opera citata, pag.302
33 Ibidem, pag.302

Teza de licenta - Antreprenoriat - ID:00511 - Volum 91 pagini


Introducere:
În prezent o parte considerabilă a veniturilor populaţiei se formează în sectorul privat al economiei. Activitatea de întreprinzător reprezintă acea forţă motrice, care asigură dezvoltarea ascendentă a societăţii şi a statului. În acest proces îi revine un rol foarte important cadrului juridic ce reglementează activitatea de întreprinzător. Reglementările juridice cel puţin nu trebuie să creeze obstacole iniţiativei de întreprinzător. În mod normal ele trebuie să faciliteze iniţiativele şi manifestările sănătoase conform legităţilor economicede piaţă şi să anihileze fenomenele negative ce dereglează mersul firesc al activităţii de întreprinzător şi al altor activităţi cu caracter economic.

Capitolul 1. Cadrul legal al antreprenoriatului.
1.1. Legislaţia ce reglamentează fondarea şi înregistrarea antreprenoriatului.
1.2. Legislaţia ce reglementează activitatea businessului mic şi mijlociu.
1.3. Probleme ce ţin de reglementarea antreprenoriatului.
1.4. Analiza formelor organizatorico-juridice ale antreprenoriatului.

Capitolul 2. Elaborarea documentaţiei de fondare şi înregistrare a businessului mic şi mijlociu.
2.1. Traseul de fondare şi înregistrare.
2.2. Contractul de constituire.
2.3. Statutul.

Capitolul 3. Planul de afaceri.

Teza de an - Analizati consecintele economice ale procesului de descrestere a populatiei - ID:00510 - Volum 25 pagini


Plan:
Capitolul I. Noţiuni generale cu privire la procesul de descreştere a populaţiei.
Capitolul II. Situaţia demografică în Republica Moldova
Capitolul III. Evoluţia situaţiei social – demografică în Republica Moldova în perioada de tranziţie
Capitolul IV. Evoluţia condiţiilor sociale şi stării sănătăţii populaţiei din Republica Moldova în perioada de tranziţie

Bibliografie:
1. Trebici, Vladimir Demografie - Excerpta et selecta, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1996.
2. Sora, V., Mihăescu, C. Demografie şi statistică socială pentru administraţia publică, Editura Lucman, Bucureşti, 2000.
3. Samuelson, P.A., Nordhaus, W.D. Economics (14in edition), McGrow-Hill Internatiuonal Edition, 1992.
4. Pressat, Roland Analiza demogrqfîcă. Concepte, metode, rezultate, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1974.
5. Mihăescu, C. Populaţie&Ocupare. Trecut. Prezent. Viitor, Editura Economică, Bucureşti, 2001.
6. Marinescu, lon Reflecţii asupra metodelor de estimare a ratelor medii de creştere, Revista Română de Statistică, Nr.5, CNS, Bucureşti, 1996.
7. Frois, G.A. Economia Politică, Editura Humanitas, Bucureşti, 1994.
8. Dobrotă, N. Economie politică - Economics, Editura Eficient, Bucureşti, 1992.
9. Creţoiu, Gh. Economie politică, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1993.
10. Blaug, M. Teoria economică în retrospectivă, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1992.

Teza de licenta - Analiza, diagnoza si strategia dezvoltarii economico-sociale spatiului rural ( STUDIU DE CAZ, COMUNA SINTIMBRU, JUDETUL ALBA) - ID:00509 - Volum 46 pagini


INTRODUCERE:
Dezvoltarea rurală a preocupat organizaţiile internaţionale încă din anii ' 70.
F.A.O. ca organizaţie a Naţiunilor Unite, care se ocupă cu agricultura şi alimentaţia a intreprins mai multe acţiuni menite să găsescă soluţii pentru dezvoltarea rurală în concordantă cu exigentele dezvoltării economico - sociale.
Scopul dezvoltării rurale este acela de a promova tehnica modernă în rîndul populaţiei rurale prin : cresterea producţiei şi productivităţii şi implicit a veniturilor, ridicarea nivelului de trai din punct de vedere economic şi social, dezvoltarea, dezvoltare, utilizarea şi protecţia mediului înconjurător în scopul ca acestea să ofere locuri de muncă şi de viaţă agreabile şi permanente.

CUPRINS :
Capitolul 1
1. Dezvoltarea rurală, conceptul de dezvoltare rurală, descentralizare şi regionalizare
1.1. Importanţa spaţiului rural în contextul dezvoltării regionale
1.2. Funcţiile spaţiului rural
1.3. Lungul declin rural
1.4. Redescoperirea şi reînoirea ruralului
1.5. Noile perspective
1.6. Noile potenţialităti rurale
1.7. Voga naturalului
1.8. Constituirea Europei Comunitare şi trezirea ţărilor rurale
1.9. Interesul pentru dezvoltarea rurală în România

Capitolul 2
2. Metodologia de analiză, diagnoză şi strategia de dezvoltare a spaţiului rural
2.1. Analiza spaţiului rural
2.2. Diagnoza spaţiului rural
2.2.1. Principalele caracteristici ale spaţiului rural
2.2.2. Zonele rurale în care prevalează factorii favorabili dezvoltării rurale
2.2.3. Zonele rurale în care prevalează factorii defavorabili dezvoltării rurale
2.2.4. Principalele concluzii ale anchetelor efectuate în 10 comune
2.3. Strategia dezvoltării rurale

Capitolul 3
3. Prezentarea comunei Sîntimbru
3.1.Obiceiuri populare legate de sărbătorile religioase

Capitolul 4
4. Analiza dezvoltării economico - sociale ale comunei Sîntimbru
4.1. Metodologia analizei dezvoltării rurale
4.2. Criteriul fizico - geografic
4.2.1. Formele de relief
4.2.2. Zone naturale protejate
4.2.3. Factorii naturali de risc
4.3. Criteriul demografic
4.3.1. Numărul populaţiei21
4.3.2. Densitatea populaţiei
4.3.3. Evolutia populaţiei în perioada 1999 - 2002
4.3.4. Factorii de creştere a populaţiei
4.3.5. Îmbătrînirea demografică
4.3.6. Înoirea forţei de muncă
4.4. Criterii economice
4.4.1. Potenţialul agricol
4.4.2. Potenţialul forestier
4.4.3. Potenţialul turistic
4.4.4. Potenţialul industrial
4.4.5. Potenţialul exploataţiei agricole
4.4.6. Structurile de proprietate
4.4.7. Gradul de ocupare a populaţiei
4.4.8. Diversificarea activităţii economice
4.5. Criterii privind locuinţa si modul de locuire
4.5.1. Suprafaţa locuibilă
4.5.2. Materiale de construcţie a locuinţelor
4.5.3. Perioada de construcţie a clădirilor
4.5.4. Locuinţe noi
4.5.5. Dotarea locuinţelor cu instalaţii de apă
4.6. Criterii de echipare tehnică a localităţilor
4.6.1. Alimentarea cu apă potabilă
4.6.2. Alimentarea cu energie electrică
4.6.3. Alimentarea cu gaze naturale
4.6.4. Racordarea la reţelele telefonice
4.6.5. Accesbilitatea la căile de transport
4.7. Criterii sociale
4.7.1. Sănătatea
4.7.2. Învăţămîntul
4.7.3. Comunicarea
4.7.4. Mortaliatea infantilă
4.8. Criterii ecologice
4.8.1. Aerul
4.8.2. Apa
4.8.3. Solul
4.8.4. Pădurile

Capitolul 5
5. Diagnoza comunei Sîntimbru
5.1. Principale caracteristici ale comunei Sîntinbru
5.2. Factorii favorabili şi factorii nefavorabili

Capitolul 6
6. Strategia dezvoltării comunei Sîntimbru
6.1. Prezentarea problemelor privind dezvoltarea comunei
6.1.1. Elementele favorabile dezvoltării comunei
6.1.2. Elementele nefavorabile dezvoltării comunei
6.1.3. Acţiuni prioritare în dezvoltarea comunei
6.2. Detalierea proiectelor

Capitolul 7
7. Concluzii şi recomandări

CONCLUZII SI RECOMANDĂRI:
În urma analizei detaliate a comunei Sîntimbru, pe baza celor 7 criterii şi a celor 45 de indicatori au reieşit următoarele :

- comuna are o bună proporţionalitate a formelor de relief, există suficiente resurse de apă, seismicitatea este foarte redusă şi nu există alunecări de teren
- comuna are o bună dezvoltare economică datorată în special potenţialului industrial bine dezvoltat care se datorează accesibilitătii la căile majore de transport rutier şi feroviar, şi datorită ponderii mari a terenului agricol care conduce la realizarea de bune producţii agricole şi la o bună încărcătură de animale la ha

BIBLIOGRAFIE:
1. Bousard Jean Marc - Introduction a l'economie rurale - serie Theories economicues -
Edition Gillas 1992.

2. Buciuman E. - Cercetări interdisciplinare în agricultură si dezvoltare rurală,
Simpozion jubiliar , USMV Timişoara 1995.

3. Buciuman E. - Economia rurală, Partea I , Introducerea în economia rurală, Şcoala Superioară de Afaceri, Facultatea de Economie şi sociologie rurală, Alba Iulia 1999.

4. Gavrilescu D. - Restructurarea agriculturii şi tradiţia rurală în Rămânia, editura
Agris Bucureşti 1997.

5. Moţoc M. - Sisteme de agricultură şi tipuri de exploataţii în România -
Probleme şi soluţii privind dezvoltarea agriculturii - Culegere de
articole şi studii editat de departamentul de studii şi programe
pentru agricultură, silvicultură şi industrie alimentară al PNŢCD
Bucureşti 1999.

6. Otiman P.I. - Economia Rurală, editura Agroprint Timişoara 1997.

7. Vincze M. - Dezvoltarea regională şi rurală, Universitatea Babeş - Bolyai ,
Cluj Napoca 2000.
8. xxx - Monografia comunei Sîntimbru .

Teza de an - Analiza tehnică, modalităţile de determinare a trendului - ID:00507 - Volum 34 pagini

INTRODUCERE:
Republica Moldova se află în perioda de tranziţie la economia de piaţă. Perioadă care este caracterizată de formarea conjuncturii pieţei. Una din pieţele nou-apărute este piaţa financiară, care se împarte în piaţa banilor lichizi, piaţa capitalului de împrumut şi piaţa hîrtiilor de valoare. Investitorii care intră pe piaţa hîrtiilor de valoare sunt supuşi unui înalt grad de risc. Investiţiile riscante sunt defenite ca nesiguranţa în obţinerea unui viitor profit sau profitului aşteptat de către investitori.

CUPRINS:
Capitolul I Bazele analizei tehnice
1.Definiţia analizei tehnice. Elementele analizei tehnice
2.Axiomele analizei tehnice
3.Clasificarea metodelor analizei tehnice
4.Teoria Dow – fundamentul studierii analizei tehnice
5.Analiza tehnică şi analiza fundamentală: companioni sau adversari

Capitolul II Modalităţi de determinare a trendului
1. Modalităţile grafice aplicate
1.1 Tipurile de grafice aplicate în analiza tehnică
1.2 Figurele clasice ale analizei tehnice
2. Metodele filtraţiei
2.1 Metoda mediilor mobile
2.2 Metoda oscilatoriilor
3. Teoria ciclurilor
4. Teoria lui Elliott

Capitolul III. Aplicarea modalităţilor de determinare a trendului pentru titlul “DELL”

CONCLUZIE:
Modalităţile de determinare a trendului ocupă un rol important în viaţa agenţilor bursieri. Dar sunt comise şi multe greşeli pe care le comit analiştii acordănd o atenţie mai mare unor metode şi ignorîndu-le pe celelalte. Fiecare metodă analizată îşi are plusurile şi minusurile sale.
Doar analizîn toate metodele se poate de o ales pe cea care merge unui sau altui tip de hîrtie de valoare sau marfă. Însă aplicarea unei metode poate fi insuficientă, deacea este necesară cunoaşterea principiilor generale ale metodelor existente.

BIBLIOGRAFIE:
1. Ancuţa, Teodor, Sanda Nan şi alţii: Totul despre futures şi opţiuni, Sibiu 1999
2. Anghelachi C., Dardac N., Stancu: Pieţe de capital şi burse de valori, Bucureşti 1992
3. Anghelachi C.: Pieţe de capital, Bucureşti 1997
4. Ciobanu, Gheorghe: Pieţe de capital, Bucureşti 1996
5. Ciobanu, Gheorghe: Bursele de valori şi tranzacţiile la bursă, Bucureşti 1996
6. Ghilic–Micu, Bogdan: Bursa de valori, Editura economică 1997
7. Gradu, M.: Tranzacţii bursiere. Pieţele futures şi de opţiuni, Bucureşti 1996
8. Popa, I.: Bursa, Bucureşti 1994
9. Prisăcaru, M.: Tranzacţii de la bursele de mărfuri şi valori, Bacău 1996
10. Vâşcu, Drogota: Pieţe de capital. Evaluarea şi gestionarea valorilor mobiliare, Bucureşti 1998
11. Алехин, Б.: Фондовый портфель, Москва 1994
12. Бороздин, П.: Ценные бумаги и фондовый рынок, Москва 1996
13. Гитман, Л. Д.: Основы инвестирования, Москва 1997
14. Дегтирева, О.: Биржевое дело, Москва 1995
15. Дефоссе, П.: Фондовая биржа и биржевые операции, Москва 1997
16. Колб, Р.: Финансовые дериваты, Москва 1997
17. Меньшиков, Н.: Финансовый анализ ценных бумаг, Москва 1998
18. Миркин , И.: Рынок ценных бумаг, Москва 1997
19. Найман, Эрик Л.: Малая энциклопедия трейдера, Москва 1999
20. Петраков, Н.: Фондовый портфель, Москва 1992
21. Райс, Т.: Финансовые инвестиции и риск, Москва 1994
22. Рубцов, Б.: Зарубежный фондовые рынки, Москва 1997
23. Тьюлз, Ричард Дж., Бредли Эдвард С., Тьюлз Тэд М.: Фондовый рынок, Москва 1998
24. Шарп, Уильям Ф., Александер Гордон Дж., Бэйли Джеффри В.: Инвестиции, Москва 1997
25. Эрлих, Анна :Технический анализ товарных и финансовых рынков, Москва 1997

Teza de an - Analiza veniturilor în întreprinderile de productie - ID:00508 - Volum 21 pagini

Întroducere:
La ora actuală arice ţară din lume are ca scop principal satisfacerea nevoilor populaţiei sale şi reducerea, îmbănătăţirea nivelului ei de trai. Aceste scopuri se realizează numai cu ajutorul venitului obţinut de toate întreprinderele din economia ţării. Deoarece pe baza lui se crează bunurile materiale şi cele existennte. Deasemenea pe baza venitului se atrag mijloacele necesare dezvoltării economiei, se atrage tehnologii noi, moderne, ecologic curate care necesită o pregătire mai aprofundată a specialiştilor în diferite domenii de activitate, ceea ce inevitabil duce la ridicarea intelectualităţii populaţiei

Plan:
1.0.0. Noţiunea şi esenţa veniturilor
2.0.0. Analiza veniturilor în întreprinderea de producere"CEPR”
2.0.1. Cracteristica generală a întreprinderii de producţie"CEPR”
2.0.2. Dinamica veniturilor în "CEPR”
2.0.3. Factorii care influienţează nivelul venitului
3.0.0. Concluzii şi propuneri cu privire la optimizarea venitului

Concluzii:
Conform analizei datelor despre activitatea Combinatului Experimental de Producere şi Reclamă se poate spune şi de concluzionat că acestă întreprindere lucrează nerentabil, adică adică cu supracheltuieli.
Acest fapt nu înseamnă că combinatul nu are nici o ieşire din situaţia creată şi este predispus pentru falimentare. E necesară o reviziune radicală a activităţiilor de organizare şi desfăşurare a ei. Din practica ţărilor dezvoltate se ştie că e mai uşor de efectuat investiţii pe termen lung şi de modificat activitatea unei întreprinderi decît de a construi o întreprindere nouă.

Bibliografie:
1. "Bazele teoriei economice” A. Cojuhari
2. «Экономикс» Кемибели, Макконел
3. «Экономикс» Стенли Фишер – изд. Дело, Москва, 1993
4. «Современная экономика» Машедов. Ростов-на-дону, 1998
5. "Standartul naţional de contabilitate Nr.18”

Teza de licenta - Analiza sortimentului articolelor de marochinărie produse la S.A. “Artima” şi corelarea structurii lui cu cererea consumatorilor - ID:00506 - Volum 93 pagini

Introducere:
Experienţa ţărilor dezvoltate demonstrează elocvent că fără a dezvolta industria nici un stat nu poate prospera.
Acest lucru se referă şi la Moldova. De altfel, toate guvernele de la noi, poate într-o anumită măsură au declarat prin programele lor industria drept ramură prioritară a economiei.
Autorităţile s-au arătat alertate de starea de lucruri din industrie, dar acţiunile întreprinse sau dovedit a fi insuficiente pentru a opri căderea.
În pofida circumstanţelor create, unele foste întreprinderi, acum societăţi pe acţiuni, mai încearcă să se menţină în albia economiei R.Moldova. Una dintre care este şi S.A. “ARTIMA” fost gigant industrial din fosta URSS în producerea articolelor de marochinărie şi furnitură.

SUMAR:
CAPITOLUL I. Partea teoretică
1.1 Starea actuală de producere şi comercializare a articolelor de marochinărie
în R. Moldova
1.2 Clasificarea sortimentului a articolelor de marochinărie
1.3 Proprietăţile consumiste ale articolelor de marochinărie şi factorii care le
determină
1.4 Principii de formare a gamei de produse (sortimentul de mărfuri) în
viziunea de marketing

CAPITOLUL II. Obiectul şi metodele de cercetare
2.1 Caracteristica generală a S.A. “ARTIMA” – fabrica articole de marochinărie
mun. Chişinău
2.2 Rolul şi influenţa proceselor tehnologice la formarea calităţii articolelor de marochinărie
2.3 Caracteristica merceologică a articolelor de marochinărie produse la
S.A. “ARTIMA"
2.4 Caracteristica indicilor sortimentului a articolelor de marochinărie şi
metodele de cercetare

CAPITOLUL III. Partea practică
3.1 Cercetarea dimensiunelor şi structurilor pieţei produselor de marochinărie a
S.A. “ARTIMA” în mun. Chişinău
3.2 Studierea preferinţelor consumatorilor în articole de marochinărie
3.3 Analiza şi aprecierea structurii sortimentului S.A. “ARTIMA” şi corelarea
lui cu cerinţele consumatorilor
3.4 Analiza şi aprecierea competitivităţii articolelor de marochinărie produse
la S.A. “ARTIMA” şi a concurenţilor de pe piaţa R.Moldova

ÎNCHEIERE:
Cercetările pieţei de consum a articolelor de marochinărie din municipiul Chişinău au arătat că S.A. “ARTIMA” la momentul actual satisface necesităţile unui segment îngust de consumatori.
Dezvoltarea gamei de produse prin perfecţionarea celor existente şi crearea de noi articole este considerată ca o preocupare majoră a S.A. “ARTIMA” şi în toate compartimentele acesteia.
Satisfacerea deplină a necesităţilor umane se poate de realizat prin producerea unui sortiment de mărfuri cu o structură optimală.

BIBLIOGRAFIE:
1. Anghel L., Florescu C., Zaharia R., Marketing – probleme, cazuri, teze - Bucureşti, 1993.
2. Basanu Gh., Fundătură D., Management – marketing: (Activitatea comercială a agenţilor economici) - Bucureşti: Diacon Coresi, 1993 – 150 p.
3. Баранов С.И., Веденеев Е.И., Справочник товароведа: непродовольственные товары - Москва: Экономика, 1990 – 405 с.
4. Dubois Pierre-Louis, Marketing: Teorie şi practică - Cluj-Napoca, 1994.
5. Florescu C., Marketing - Bucureşti, 1992 – 64 p., 191 p., 315 p.
6. Grândea R., Marketing şi publicitate în afacerea independentă - Bucureşti, 1993.
7. Ioan N., Utilajul şi tehnologia confecţionării articolelor de marochinărie - Bucureşti, 1991 – 72 p.
8. Kotler Ph., Основы маркетинга - Москва, 1990 – 303 – 304 с.
9. Kotler Ph., Managementul marketingului: analiză, planificare, implementare, control - Bucureşti: Teora, 1997 – 314 – 315 p.
10. Kotler Ph., Armstrong O., Saunders G., Wong V., Principiile marketingului - Bucureşti: Teora, 1998.
11. Munteanu V., Marketing pentru toţi - Chişinău: Editura Uniunii scriitorilor, 1993.
12. Махотина Н.Г., Ракова Г.А., Товароведение галантерейных и парфюмерно-косметических товаров - Москва: Экономика, 1989 – 67 с.
13. Pop N., Marketing - Bucureşti, 1993.
14. Sasu C., Marketing Internaţional - Iaşi, 1994.
15. Stanciu I.,Olaru M., Bazele marketingului - Bucureşti, 1993 – 16 p.
16. Савенко Л.В., Товароведение галантерейных и парфюмерно-косметических товаров - Москва: Экономика, 1989 – 47 с.
17. Сорочан К.С., Маркетинг – основа бизнеса - Кишинэу, 1998.
18. Zorgo B., Motivaţia în Psihologia Generală (sub redacţia Roşca), Editura Didactică şi Pedagogică - Bucureşti, 1976 – 447 p.

Teza de an - Analiza intreprinderii Bucuria - ID:00504 - Volum 36 pagini

Introducere:
In prezent se resimte pe plin efectele unei politici eronate. Rezultatele moştenite au fost, aşa cum se ştie, in toate laturile economiei, grave. Au fost ignorate total criteriile de competitivitate, de eficienta si rentabilitate.

Cuprins:
Capitolul I: Analiza financiara a stării generale a întreprinderii in baza bilanţului
1.1. Analiza activului
1.1.1. Analiza activelor pe termen lung
1.1.2. Analiza activelor curente
1.2. Analiza pasivului
1.2.1. Analiza capitalului propriu
1.2.2. Analiza capitalului împrumutat

Capitolul II: Analiza raportului privind rezultatele financiare
2.1. Analiza veniturilor si cheltuielelor
2.2. Calcularea profitului

Capitolul III: Analiza in baza indicatorilor
3.1. Analiza indicatorilor de rotaţie a activelor
3.2. Analiza indicatorilor de llichiditate si solvabilitate
3.3. Analiza indicatorilor de rentabilitate
3.4. Analiza mijloacelor banesti
3.5. Analiza indicatorilor de stabilitate financiara

Capitolul IV: Previziunea financiara a întreprinderii

Încheiere:
Acesta metoda de analiza a rezultatelor activitatii întreprinderii evidentiaza proprietatile si da posibilitatea de a formula noi indicatori economici. Pe baza acestei analize se poate de determinat starea materiala a întreprinderii, sursele de formare a capitalului propriu si împrumutat, de a determina poziţia ocupata de întreprindere pe piaţa. Aceasta metoda simpla si operativa are o mare popularitate in tarile cu economia dezvoltata.

Bibliografia:
1. Bilantul contabil, forme 1-6, pe anii 1997-1998
2. Declaratia cu privire la impozitul pe venit
3. Plan de afaceri al S.A. "Bucuria” pe anii 1997-1998
4. Revista "Contabilitate si audit”, Nr.3,4 1999

Teza de an - Analiza financiara, Bucuria - ID:00501 - Volum 36 pagini

Introducere:

Capitolul I: Analiza financiara a stării generale a întreprinderii in baza bilanţului
1.1. Analiza activului
1.1.1. Analiza activelor pe termen lung
1.1.2. Analiza activelor curente
1.2. Analiza pasivului
1.2.1. Analiza capitalului propriu
1.2.2. Analiza capitalului împrumutat

Capitolul II: Analiza raportului privind rezultatele financiare
2.1. Analiza veniturilor si cheltuielelor
2.2. Calcularea profitului

Capitolul III: Analiza in baza indicatorilor
3.1. Analiza indicatorilor de rotaţie a activelor
3.2. Analiza indicatorilor de llichiditate si solvabilitate
3.3. Analiza indicatorilor de rentabilitate
3.4. Analiza mijloacelor banesti
3.5. Analiza indicatorilor de stabilitate financiara

Capitolul IV: Previziunea financiara a întreprinderii

Încheiere

Bibliografia:
1. Bilantul contabil, forme 1-6, pe anii 1997-1998
2. Declaratia cu privire la impozitul pe venit
3. Plan de afaceri al S.A. "Bucuria” pe anii 1997-1998
4. Revista "Contabilitate si audit”, Nr.3,4 1999

Teza de an - Analiza circulatiei mărfurilor cu ridicata şi planificarea ei - ID:00492 - Volum 30 pagini

Întroducere:
Trecerea la o economie de piaţă interacţionează, tot mai mult cu intensificarea producţiei social-economice, cu folosirea deplină a rezervelor interne a întreprinderii, îmbunătăţirea calităţii lucrului în toate verigile şi structurii economice.
Comerţul cu ridicata oferă diferite servicii comerciale producătorilor şi comerţului cu amănuntul conform contractelor încheiate. În ele se concentrează o parte considerabilă a resurselor de mărfuri pentru reglarea ofertei de mărfuri şi a cererii populaţiei.

PLAN:
1.0.0. Esenţa şi conţinutul comerţului cu ridicata şi condiţiile trecerii la economia de piaţă

2.0.0. Starea şi perspectivele dezvoltării circulaţiei mărfurilor cu ridicata în întreprinderea S.R.L. ”Varda'
2.0.1. Prezentare generală a întreprinderii
2.0.2. Analiza circulaţiei mărfurilor la S.R.L. "Varda”

3.0.0. Prognozarea circulaţiei mărfurilor cu ridicata după tipul (direcţiei) de comercializare a mărfurilor

Concluzii, propuneri:
După părerea mea pentru că nivelul dezvoltării circulaţiei mărfurilor cu ridicata să fie înalt necesită rezolvarea următoarelor probleme:
Elaborarea unui sistem nou de relaţii economice între întreprinderele independente cu ridicata şi contrcatanţii lor. Pentru aceasta e nevoie de a elibera întreprinderele cu ridicata de funcţii administrative în conducerea cu mişcarea mărfurilor şi de a reveni la funcţiile de intermediar.

Bibliografia:
1. Petrovici "Economia comerţului interior” Volumele I şi II 1989.
2. Baconov "Analiza economică în comerţ”, 1979.
3. Buletin statistic (nr.1 februarie 2000).
4. Kudreavtev "Analiza activităţii economice cooperative de consum” 1980.
5. Raiţcii "Economia cooperaţiei de consum” 1987.

Teza de an - Analiza activitatii economico financiara a societatii Prodpan S.A. Calarasi - ID:00491 - Volum 44 pagini


C U P R I N S:
CAPITOLUL I - DIAGNOSTICUL ECONOMICO-FINANCIAR AL S.C. PRODPAN S.A. CALARASI
1.1. PREZENTAREA GENERALA A S.C. PRODPAN S.A. CALARASI
1.2. ORGANIZAREA STRUCTURALA
1.3. DIAGNOSTICUL POTENTIALULUI TEHNICO-PRODUCTIV
1.4. DIAGNOSTICUL MANAGEMENTULUI SI AL UTILIZARII RESURSELOR UMANE
1.5. DIAGONISTICUL ACTIVITATII ECONOMICE
1.6. DIAGNOSTICUL ACTIVITATII DE MARKETING
1.7. DIAGNOSTICUL FINANCIAR
1.8. CONCLUZIILE GENERALE ALE DIAGNOSTICULUI

CAPITOLUL II - ANALIZA PERFORMANTEI ECONOMICE LA S.C.PRODPAN S.A.CALARASI
2.1.ANALIZA CONSUMURILOR SPECIFICE
2.2.ANALIZA COSTURILOR UNITARE

CAPITOLUL III - CAI DE CRESTERE A PERFORMANTEI ECONOMICE
3.1. CRESTEREA PERFORMANTEI ECONOMICE FARA EFORTURI SUPLIMENTARE
3.2.CRESTEREA PERFORMANTEI ECONOMICE CU COSTURI SUPLIMENTARE

CAPITOLUL IV - CONCLUZII SI PROPUNERI
Teza de an - Administratia publica - ID:00484 - Volum 28 pagini

INTRODUCERE:
Transformările intervenite în Republica Moldova după prăbuşirea imperiului sovietic în plan politic, economic şi social, au determinat în mod firesc schimbări de substanţă şi în planul concret al organizării şi funcţionării administraţiei statului.
Mutaţiile survenite în cadrul sistemului de administrare sunt cu atât mai pregnante, cu cât transformările induse la nivelul acestuia, au căpătat consistenţe, în urma adoptării Constituţiei republicii Moldova la 29 iulie 1994 .
Atât în plan structural-organizatoric, cât şi cel material-funcţional, administraţia publică a căpătat o nouă filosofie, dobândind o configuraţie inedită în sistemul global al administraţiei din Republica Moldova.

Cuprins:
Capitolul I. ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ – NOŢIUNI GENERALE
§ 1. Conceptul de administraţie publică centrală
§2. Conceptul de administraţie publică locală

Capitolul II. RAPORTURILE ŞI RELAŢIILE DINTRE AUTORITĂŢILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ÎN ŢĂRILE EUROPEI CENTRALE DE EST
§ 1. Tipurile de relaţii în administrarea publică în unele ţări din Europa Centrală şi de Est
§2. Raporturile dintre autorităţile administraţiei publice în unele state din spaţiul ex-sovietic

Capitolul III. RELAŢIILE DINTRE AUTORITĂŢILE ADMINISTRATIVE PUBLICE ÎN MOLDOVA DUPĂ DECLARAREA SUVERANITĂŢII
§1. Relaţiile dintre diferite niveluri de administrare în procesul de democratizare

ÎNCHEIERE:
Afirmarea tot mai activă a Republicii Moldova atât în plan intern cât şi în relaţiile cu alte state ale lumii şi organismele internaţionale, au presupus numaidecât şi o nouă viziune asupra administraţiei publice. Trăim într-o perioadă când toate problemele care se referă la dezvoltarea administraţiei publice sunt actuale, a menţionat pr. Univ. Dr. Mihail Platon, rectorul Academiei de Administrare Publică, cu prilejul inaugurării conferinţei ştiinţifico-practice din 26 aprilie anul 2001. În acest context fără a avea pretenţia unei abordări exhaustive, prezentul demers ştiinţific şi-a stabilit drept scop, relevarea şi analiza relaţiilor dintre diferite niveluri ale administraţiei publice din simplul motiv că, chiar dacă relaţiile dintre ele sunt variate, ele "trebuie să colaboreze reciproc deoarece au un scop comun – organizarea serviciilor publice pentru cetăţenii din teritoriu” .

BIBLIOGRAFIE:
1. Constituţia Republicii Moldova. Chişinău, 1994.
2. Administrarea publică locală: teorie şi practică. Chişinău, 1998.
3. Aramă Elena. Din istoricul administraţiei publice în Moldova medievală. Administraţia Publică nr.1 din 1995.
4. Bulgari Valeriu. Reforma administrativ-teritorială aspect – important al reformei administraţiei publice locale. Administraţia publică nr.4 din 1997.
5. Deliu Tudor. Administraţia publică locală. Chişinău, 1998.
6. Didencu Valeriu. Democraţie şi administraţie publică locală. Chişinău, 1998.
7. Hotărârea Republicii Moldova nr.674 din 22 iulie 1999 "Cu privire la serviciile publice ale ministerelor, departamentelor desconcentrate în
8. Legea privind administrarea publică locală. nr.123-XV din 18.03.03
9. Legea conteciosului administrativ nr. 793-XIV. Chişinău, 10.02.00.
10. Negru Boris. Coraportul administraţiilor publice. Administraţia publică nr.1 din 1997.
11. Negru Boris. Standarde naţionale şi internaţionale. Funcţionarul public, nr.8, 2001.
12. Orlov Gh. Maria. Drept Administrativ. Chişinău, 2000.

Teza de licenta - Administratia publica - ID:00483 - Volum 81 pagini

INTRODUCERE:
Transformările intervenite în Republica Moldova după prăbuşirea imperiului sovietic în plan politic, economic şi social, au determinat în mod firesc schimbări de substanţă şi în planul concret al organizării şi funcţionării administraţiei statului.
Mutaţiile survenite în cadrul sistemului de administrare sunt cu atât mai pregnante, cu cât transformările induse la nivelul acestuia, au căpătat consistenţe, în urma adoptării Constituţiei republicii Moldova la 29 iulie 1994 .

CAPITOLUL I.ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ – NOŢIUNI GENERALE
§ 1. Conceptul de administraţie publică centrală
§2. Conceptul de administraţie publică locală
§ 3. EVOLUŢIA RELAŢIILOR DINTRE ORGANUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ÎN PLAN ISTORIC ÎN MOLDOVA
§ 4. Raporturile dintre autorităţile administraţiei publice în Moldova în perioada sovietică.

Capitolul II.RAPORTURILE ŞI RELAŢIILE DINTRE AUTORITĂŢILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ÎN ŢĂRILE EUROPEI CENTRALE DE EST
§ 1. Tipurile de relaţii în administrarea publică în unele ţări din Europa Centrală şi de Est
§2. Raporturile dintre autorităţile administraţiei publice în unele state din spaţiul ex-sovietic
§3. Practica României privind raporturile dintre autorităţile administraţiei publice

Capitolul III.RELAŢIILE DINTRE AUTORITĂŢILE ADMINISTRATIVE PUBLICE ÎN MOLDOVA DUPĂ DECLARAREA SUVERANITĂŢII
§1. Relaţiile dintre diferite niveluri de administrare în procesul de democratizare
§2. Evoluţia formelor de relaţii dintre autorităţile administraţiei publice de diferite niveluri
§3.Reorganizarea administrativ-teritorială şi implementarea noilor tipuri de raporturi între autorităţile administraţiei publice
§4.Conlucrarea serviciilor publice desconcentrate în teritoriul judeţului Chişinău şi a autorităţilor publice locale în chestiunile de interes comun

ÎNCHEIERE:
Afirmarea tot mai activă a Republicii Moldova atât în plan intern cât şi în relaţiile cu alte state ale lumii şi organismele internaţionale, au presupus numaidecât şi o nouă viziune asupra administraţiei publice. Trăim într-o perioadă când toate problemele care se referă la dezvoltarea administraţiei publice sunt actuale, a menţionat pr. Univ. Dr. Mihail Platon, rectorul Academiei de Administrare Publică, cu prilejul inaugurării conferinţei ştiinţifico-practice din 26 aprilie anul 2001. În acest context fără a avea pretenţia unei abordări exhaustive, prezentul demers ştiinţific şi-a stabilit drept scop, relevarea şi analiza relaţiilor dintre diferite niveluri ale administraţiei publice din simplul motiv că, chiar dacă relaţiile dintre ele sunt variate, ele “trebuie să colaboreze reciproc deoarece au un scop comun – organizarea serviciilor publice pentru cetăţenii din teritoriu” .

BIBLIOGRAFIE:
1. administrarea publică locală: teorie şi practică. Chişinău, 1998.
2. Aramă Elena. Din istoricul administraţiei publice în Moldova medievală. Administraţia Publică nr.1 din 1995.
3. Alexandru Ioan. Structuri, mecanisme şi instituţii administrative. Bucureşti, 1966.
4. Bulgari Valeriu. Reforma administrativ-teritorială aspect – important al reformei administraţiei publice locale. Administraţia publică nr.4 din 1997.
5. Burdeau Georges. L”Etat. Paris, 1970
6. Cartea Europeană: “Exerciţiul autonom al puterii locale” adoptate la Strasbourg la 15.10.1985.
7. Cartea Europeană: Exerciţiul autonom al Puterii Locale şi principiul subsudiarităţii: o nouă filisofie în relaţia dintre Stat şi Administraţiile Locale. Chişinău, 1998.
8. Chatelet F., Pisier E. Concepţiile politice ale sec.XX. Bucureşti, 1944.
9. Constituţia Republicii Moldova. Chişinău, 1994.
10. Deliu Tudor. Administraţia publică locală. Chişinău, 1998.
11. Didencu Valeriu. Democraţie şi administraţie publică locală. Chişinău, 1998.
12. Hotărârea Republicii Moldova nr.674 din 22 iulie 1999 “Cu privire la serviciile publice ale ministerelor, departamentelor desconcentrate în teritoriu”.
13. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.976 din 25.09.00 “Cu privire la aprobarea unor regulamente privind modul şi condiţiile de finanţare a agenţilor economici pentru crearea locurilor de muncă în scopul angajării şomerilor”.
14. Iorgovan Antonie. Drept administrativ. Bucureşti, 1993.
15. Ionescu Romulus. Drept administrativ. Bucureşti, 1970.
16. Legea administraţiei publice locale a României nr.69/1991, Monitorul oficial al României, nr.238 din 28.11.91, cu modificările şi completările Ordonanţei de urgenţă nr.22/1997, Monitorul oficial al României, nr.105 din 29.05.97.
17. Legea privind organizarea administraţiei publice locale şi regimul general al autonomiei locale (Proiect. Bucureşti, 1998).
18. Legea privind administrarea publică locală. Monitorul oficial din 12.02.1999.
19. Legea privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova. Monitorul oficial nr.116 – 118 din 30.12.1998.
20. Legea Republicii Moldova nr.835 din 17.05.96 “Cu privire la disciplina în urbanism”.
21. Legea nr.1265-XIV din 05.10.00 “Cu privire la înregistrarea de stat a întreprinderilor”.
22. Legea conteciosului administrativ nr. 793-XIV. Chişinău, 10.02.00.
23. Manda Corneliu, Manda Cezar Corneliu. Administraţia publică locală din România, Bucureşti, 1999.
24. Negru Boris. Coraportul administraţiilor publice. Administraţia publică nr.1 din 1997.
25. Negru Boris. Standarde naţionale şi internaţionale. Funcţionarul public, nr.8, 2001.
26. Negoiţă Alexandru. Drept administrativ şi ştiinţa administraţiei. Bucureşti, 1991.
27. Orlov Gh. Maria. Drept Administrativ. Chişinău, 2000.
28. Orăveanu Mihai T. Tratat de ştiinţa administraţiei. Bucureşti 1996.
29. Platon Mihail. Introducere în ştiinţa administraţiei publice. Chişinău, 1999.
30. Platon Mihail. Administrarea publică în Republica Moldova: probleme actuale ale reformei.
31. Platon Mihail. Reforma administraţiei publice – opera colectivă a naţiunii. Administraţia publică nr.1, 1995.
32. Platon Mihail. Probleme actuale ale teoriei şi practicii administraţiei publice. Fucţionarul public, nr.8, 2001.
33. Platon M. Roşca S., Roman A., Popescu T., Istoria administraţiei publice din Moldova, Chişinău, 1999.
34. Popa Nicolae. Teoria generală a dreptului. Bucureşti, 1992.
35. Preda Mircea. Centralizare şi descentralizare în administraţia publică. Revista “Dreptul”, nr.9, Bucureşti, 1995.
36. Reforma în contextul evoluţiei Europene. Administraţia publică nr.1 din 1996.
37. Roman Alexandru. Evoluţia universală a sistemelor de administrare publică. Chişinău, 1998.
38. Sâmboteanu Aurel. Administraţia publică centrală. Chişinău, 1998.
39. Sâmboteanu Aurel. Un deceniu de experienţă. Funcţionarul public, nr.8, 2001.
40. Словарь административного права. Масква. 1999.
41. Vida Ioan. Puterea executivă şi Administraţia Publică. Bucureşti, 1994.

Teza de an - Abordarea rolului si locului companiilor de asigurari din Republica Moldova - ID:00471 - Volum 28 pagini

CUPRINS:
CAPITOLUL I. ABORDAREA ROLULUI ŞI LOCULUI COMPANIILOR DE ASIGURĂRI DIN REPUBLICA MOLDOVA
1.1 Examinarea companiilor de asigurare din Republica Moldova în perioada de tranziţie la economia de piaţă
1.2 Concretizarea rolului şi locului companiilor de asigurări în sistemul economic al ţării

BIBLIOGRAFIE:
1. Legea cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, nr. 414-XVI din 22.12.2006, Monitorul Oficial al R.Moldova, 2007, nr.32-35.
2. Legea cu privire la asigurări” nr. 407-XVI din 22.12.2006, Monitorul Oficial al R.Moldova, 2007, nr.47-49.
3. Legea privind asigurarea subvenţionată a riscurilor de producţie în agricultură, nr. 243-XV din 08.07.2004, Monitorul Oficial al R.Moldova, 2004, nr.132-137.
4. Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat, nr.156-XIV din 14.10.1998, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.111-113.
5. Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat, nr.156-XIV din 14.10.1998, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.42-43.
6. Hotărârea Guvernului republicii Moldova cu privire la aprobarea concepţiei şi obiectivelor dezvoltării şi consolidării pieţei asigurărilor în Moldova pe termen mediu (2004-2007), nr.156-XIV din 14.10.1998, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.145-177
7. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea Regulamentului privind subvenţionarea asigurării riscurilor de producţie în agricultură şi Regulamentului concursului de acreditare a organizaţiilor de asigurare pentru efectuarea asigurării subvenţionate a riscurilor de producţie în agricultură, nr.217 din 24.02.2005, Monitorul Oficial al R.Moldova, 2005, nr. 39-41
8. Alexa C., Ciurel V., Asigurări şi reasigurări în comerţul internaţional, Editura All, Bucureşti, 1992.
9. Burlacu G., „Actualitate în asigurări”, Finanţe, bănci, asigurări, Nr. 10, 2006.
10. Ciurel V., Asigurări şi reasigurări: abordări teoretice şi practice internaţionale, Editura All Back, Bucureşti, 2000.
11. Constantinescu D., Dobrin M., Contractul de asigurare, Bucureşti, 2000.
12. Constantinescu D., Tratat de asigurări, Volumele I, II, Editura Economică, Bucureşti, 2004.
13. Evaluarea sectorului financiar al Republicii Moldova, februarie 2005, www.moldinf.md
14. Fotescu S., „Eficienţa asigurărilor în Republica Moldova”, Editura ASEM, Chişinău, 2000.
15. Fotescu S., „Reglementarea asigurărilor prin prisma practicii internaţionale”, Conferenţa internaţională „Rolul ştiinţei şi învăţământului economic în realizarea reformelor economice din Republica Moldova” (25-26 septembrie), Vol. nr. 1, 2003.
16. Fotescu S., Eficienţa asigurărilor în Republica Moldova, Editura ASEM, Chişinău, 2000.
17. Fotescu S., Ţugulschi A., Asigurări şi reasigurări: note de curs, Editura ASEM, Chişinău, 2006.
18. Încasări de prime de asigurare şi plăţi a despăgubirilor şi sumelor asigurate pentru anul 2006 în Republica Moldova, www.ISSA.md
19. Informaţii generale despre activitatea ISSA, www.ISSA.md
20. Mircea V., „Avantajele extinderii: Oportunităţi în noua Europă”, Revistă de analiză şi informare politică, Nr. 14, 2006.
21. Negru T., Asigurări şi reasigurări: sinteze şi aplicaţii, Editura Economică, Bucureşti, 2003.
22. Negru T., Asigurări, Editura CH. Beck, Bucureşti, 2006.
23. Negru T., Economia asigurărilor, Editura Fud. România de mâine, Bucureşti, 2002.
24. Popov V., „În Moldova sunt 777,8 mii beneficiari de pensii şi indemnizaţii sociale de stat”, Novosti – Moldova, Chişinău, 23 aprilie, 2007.
25. Prezentarea MOLDASIG SRL, www.moldasig.md
26. Prezentarea QBE ASITO, www.qbe-asito.com
27. Puşcă A., „Piaţa Unică a asigurărilor în Uniunea Europeană”, Tribuna Economică, Nr. 1, 2002.
28. Raport de activitate a Uniunii Republicane a Asociaţiilor Producătorilor Agricoli “UniAgroProtect” în anul 2006, www.moldinf.md
29. Raportul Ministerului Finanţelor de implementare a Planului de Acţiuni Republica Moldova - Uniunea Europeană pentru anul 2006, www.minfin.md
30. Raportul privind activitatea Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor şi Fondurilor Nestatale de Pensii în perioada anului 2006, www.ISSA.md
31. Sârbu I., Sârbu V., „Companiile de asigurări din republica Moldova”, Finanţe, bănci, asigurări, Nr. 2, 2001.
32. Sârbu V., „Funcţionarea şi adaptarea pieţei de asigurări din republica Moldova la relaţiile economice contemporane”, Finanţe, bănci, asigurări, Nr. 11-12, 2001.
33. Sârbu V., „Piaţa asigurărilor şi perfecţionarea relaţiilor economice în Republica Moldova”, Sibiu, 2001.
34. Şerbănescu C., „Actualitate în asigurări”, Finanţe, bănci, asigurări, Nr. 5, 2006.
35. Şerbănescu C., „Fondul de siguranţă în asigurări”, Finanţe, bănci, asigurări, Nr. 5, 2006.
36. Ştefan C., Negoiţă I., Enache S., Asigurările şi reasigurările în afacerile economice: aplicaţii şi studii de caz, Editura Economică, Bucureşti, 1992.
37. Stratulat O., Fotescu S., „Sistemul de asigurări din Republica Moldova:experienţa reformării şi direcţiile modernizării”, Analele ULIM, Economie, Vol.3, Chişinău, 2004.
38. Ungureanu T., Adaptabilitatea industriei asigurărilor din Republica Moldova la direcţiile Comunităţii Europene”, Conferinţa Internaţională „Racordarea sistemului financiar la exigenţele integrării europene”, ASEM, Chişinău, 2004.