Teza de doctor - Probleme teoretice și practice ale servituților personale - ID:04993 - Volum 210 pagini


Categoria : Stiinte juridice 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

ADNOTARE ..............................5
LISTA ABREVIERILOR ..............8
INTRODUCERE .......................9

1. ANALIZA SITUAŢIEI CERCETĂRILOR ŞTIINŢIFICE PRIVIND FENOMENUL SERVITUŢILOR PERSONALE ......16
1.1. Originea şi evoluţia drepturilor de uzufruct, uz şi abitaţie.........16
1.2. Formarea conceptului de „servitute personală” aplicată drepturilor de uzufruct, uz şi abitaţie ......26
1.3. Formularea problemei de cercetare și trasarea direcțiilor de soluționare a ei .......32
1.4. Concluzii la capitolul 1........43

2. DEFINIREA, CONSTITUIREA, DETERMINAREA NATURII JURIDICE ŞI LOCULUI SERVITUŢILOR PERSONALE ÎN SISTEMUL DREPTURILOR REALE..45 2.1. Analiza noţiunii drepturilor de uzufruct, uz şi abitaţie.......45
2.2. Temeiurile de constituire ale servituților personale...................................50
2.2.1. Temeiuri de constituire ale drepturilor de uzufruct uz și abitație conform legislației altor țări. .......50
2.2.2. Temeiuri de constituire ale drepturilor de uzufruct, uz și abitație prevăzute de legislația Republicii Moldova. ...53
2.3. Conținutul, caracterele, natura juridică și locul drepturilor de uzufruct, uz și abitație în sistemul drepturilor reale. ....70
2.4. Deosebirea drepturilor de uzufruct, uz şi abitaţie de alte drepturi subiective ........80
2.5. Concluzii la capitolul 2. ............ 90

3. ELEMENTELE RAPORTURILOR JURIDICE DIN CADRUL SERVITUȚILOR PERSONALE......93
3.1. Subiecții raporturilor juridice de uzufruct, uz şi abitaţie. ......................................... 93
3.1.1. Persoanele care pot institui un drept de uzufruct, uz sau abitație. ...................... 94
3.1.2. Beneficiarii servituților personale. ........................................................... 95
3.1.3. Pluralitatea de subiecți în cadrul raporturilor juridice de servituți personale. ....... 98
3.2. Obiectul raporturilor juridice de servituți personale. ............................................ 102
3.2.1. Bunurile corporale ca obiect material al dreptului de uzufruct, uz şi abitaţie. ........ 102
3.2.2. Bunurile incorporale ca obiect material al drepturilor de uzufruct, uz și abitație..... 104
3.3. Conţinutul raporturilor juridice de servituți personale. ............107
3.3.1. Drepturile uzufructuarului, uzuarului și titularului dreptului de abitație și limitele exercitării acestor drepturi. .......109
3.3.2. Obligațiile uzufructuarului, uzuarului și ale titularului dreptului de abitație. ........133
3.4. Drepturile și obligațiile nudului proprietar în cadrul raporturilor juridice de uzufruct, uz și abitație.....147
3.4.1. Condițiile și limitele exercitării drepturilor ce aparțin nudului proprietar. ...........147
3.4.2. Obligațiile nudului proprietar. .......155
3.5. Concluzii la capitolul 3. ......................161

4. ÎNCETAREA SERVITUȚILOR PERSONALE. ........164
4.1. Temeiurile încetării drepturilor de uzufruct uz și abitație. ......164
4.1.1. Temeiurile încetării servituților personale conform dispozițiilor art.420-422 C.civ...165
4.1.2. Temeiurile încetării servituților personale rezultate din principiile generale de drept .... 183
4.2. Efectele juridice ale stingerii drepturilor de uzufruct uz și abitație ........................ 187
4.3. Concluzii la capitolul 4. .....188

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI ......189
BIBLIOGRAFIE ......196