Elaborăm teze de licență la drept, teze de master în domeniul dreptului (drept civil, penal, constituțional, financiar etc.). Teze elaborate după cerințele antiplagiat.

Teza de an - Capacitatea juridică de folosinta si de exercitiu a persoanei fizice - ID:00230 - Volum 50 pagini


INTRODUCERE:

Capacitatea civilă este o categorie juridică care nu poate fi examinată fără raportarea la o altă categorie juridică - subiect de drept. Aceste categorii sunt atвt de strвns legete оntre ele, оncвt existenţa uneia nu este posibilă fără prezenţa alteia.
Este cunoscut că, оn dezvoltarea sa istorică, noţiunea de subiect de drept (civil) a suferit transformări deosebit de importante, inainte de toate оn privinţa sferei oamenilor care puteau avea calitatea de titular de drepturi şi obligaţii (civile). Atвt calitatea de subiect de drept, cвt şi noţiunea de capacitate civilă s-au modificat treptat оn decursul secolelor.

I. NOŢIUNEA DE CAPACITATE CIVILĂ

II. CAPACITATEA DE FOLOSINŢĂ A PERSOANEI FIZICE
1. NOŢIUNEA DE CAPACITATEA DE FOLOSINŢĂ
2.ОNCEPUTUL CAPACITĂŢII DE FOLOSINŢĂ
3.CONŢINUTUL CAPACITĂŢII DE FOLOSINŢĂ
4. SFВRŞITUL CAPACITĂŢII DE FOLOSINŢĂ

III. CAPACITATEA DE EXERCIŢIU A PERSOANEI FIZICE
1. NOŢIUNEA ŞI CARACTERE JURIDICE CLASIFICAREA CAPACITĂŢII DE EXERCIŢIU
2. CAPACITATEA DE EXERCIŢIU DEPLINĂ
3. CAPACITATEA DE EXERCIŢIU RESTRОNSĂ
4. CAPACITATEA DE EXERCIŢIU LIMITATĂ LIPSA CAPACITĂŢII DE EXERCIŢIU

ОNCHEIERE:
Institutul capacităţii juridice civile este unul din cele mai principale instituţii ale dreptului civil. Această afirmaţie este bazată pe acel fapt că, avвnd capapcitea civilă persoana fizică are posibilitatea de a participa la raporturile juridice civile оn scop de a dobăndi anumite drepturi şi de a fi titularul lor. Aceste drepturi sunt necesare pentru asigurarea vieţii şi activităţii normale a omului.
Prin urmare, capacitatea juridică civilă este acea cheie cu ajutorul căreia persoana fizică deschide uşa posibilităţilor sale оn totalitatea celor existente. Desigur, acestea depind, după cum s-a menţionat, atвt de conţinutul capacităţii de folosinţă, cвt şi de conţinutul capacităţii de exerciţiu.

BIBLIOGRAFIA:
1. Constituţia Republici Moldova, adoptată la 29 iulie 1994;
2. Codul civil al Republicii Moldova, adoptat la 26 decembrie 1964;
3. Codul de procedură civilă al Republicii Moldova, adptat оn 1964;
4. Codul penal al Republicii Moldova, adoptat la 24 martie 1961;
5. Codul familiei al Republicii Moldova, adoptat оn 1969;
6. Научно-практический комментарий к гражданскому кодексу Молдавской ССР, Кишинев, 1987;
7. Ernest Lupan, Dan A. Popescu, «Drept civil, Persoana fizică», Bucureşti, 1993;
8. Gh. Beleiu, «Drept civil romвn. Оntroducere оn dreptul civil. Subiectele dreptului civil», Bucureşti, 1993;
9. О.А. Красавчиков, «Советское гражданское право», том. 1, Москва, 1985;
10. С.Н .Братусь, О.С.Иоффе, «Гражданское право», Москва, 1967;
11. Paul Cosmovici, «Tratat de drept civil», vol. 1, Partea generală, Bucureşti, 1989;
12. Sergiu Baeş, «Drept civil. Partea generală», Chişinău, 1994;
13. C.Nacu, «Drept Civil Romвn», vol. 1, Bucureşti, 1901.

Teza de an - Capacitatea de folosinta a persoanei fizice - ID:00229 - Volum 40 pagini


CUPRINS:
CAPITOLUL I.Capacitatea de folosinţă a persoanei fizice
1. Noţiunea de capacitate de folosinţă
2. Оnceputul capacităţii de folosinţă
3. Conţinutul capacităţii de folosinţă
4. Sfвrşitul capacităţii de folosinţă

CAPITOLUL II.Capacitatea de exerciţiu a persoanei fizice
1. Noţiunea şi caracterele juridice
2. Capacitatea de exerciţiu deplină
3. Capacitatea de exerciţiu restrвnsă
4. Capacitatea de exerciţiu limitată. Lipsa capacităţii de exerciţiu

ОNCHEIERE:
Institutul capacităţii juridice civile este unul din cele mai principale instituţii ale dreptului civil. Această afirmaţie este bazată pe acel fapt că, avвnd capacitatea civilă persoana fizică are posibilitatea de a participa la raporturile juridice civile оn scop de a dobвndi anumite drepturi şi de a fi titularul lor. Aceste drepturi sunt necesare pentru asigurarea vieţii şi activităţii normale a omului.

BIBLIOGRAFIA:
1. Declaraţia Universală a drepturilor omului din 10 decembrie 1948
2.Convenţia Europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale de la Roma din 4 noiembrie 1950.
3. Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice din 1966 оn vigoare din 1976.
4. Convenţia cu privire la drepturile copilului
5. Constituţia Republici Moldova, adoptată la 29 iulie 1994;
6. Codul civil al Republicii Moldova, adoptat la 26 decembrie 1964;
7. Codul civil al Republicii Moldova, adoptat la 6 iulie2002 Nr. 1107-15 M. O. 82- 661 din 22.06.2002.
8. Codul de procedură civilă al Republicii Moldova, adoptat оn 1964;
9. Codul penal al Republicii Moldova, adoptat la 24 martie 1961;
10. Codul familiei al Republicii Moldova, adoptat la 26 octombrie 2000 Nr.1316- M. O. 47-48/210 din 26.04 2001 ;
11. Hayчно-пpaктический коментарий к rpaжданскому кодексу Молдавской СССP”, Kишинев, 1987;
12. Ernest Lupan, Dan A. Popescu, «Drept civil, Persoana fizică», Bucureşti, 1993;
13. Gh. Beleiu, «Drept civil romвn, introducere оn dreptul civil. Subiectele dreptului civil», Bucureşti, 1993;
14. Gh. Beleiu, «Drept civil romвn, introducere оn dreptul civil. Subiectele dreptului civil», Ediţia a treia adăugită şi revăzută de Marian Nicolae şi Petrică Truşcă, Universul Juridic. Bucureşti 2001, 15 Gabriel Boroi, Drept civil, Partea generală (Persoanele).Bucureşti 2002.
15. O.A. Kpacaвчиков. Coветскoe rpaжданское npaвo, том l, Mocквa, 1985;
16. C.H .Бpaтусь, O.C. Иоффе «Гранжданское право», Москва, 1967;
17. Paul Cosmovici, «Tratat de drept civil», voi. l, Partea generală, Bucureşti, 1989;
18. Sergiu Baieş, «Drept civil. Partea generală», Chişinău, 1994;
19. C. Nacu, «Drept Civil Romвn», voi. l, Bucureşti, 1901.

Teza de an - Capacitatea de exercitiu a persoanei fizice - ID:00228 - Volum 19 pagini

Introducere:
Definirea capacităţii de exerciţiu este practic univoc acceptată atвt оn legislaţiile majorităţii statelor ce recunosc o astfel de instituţie juridică, cвt şi de doctrinarii civilişti.
Legislaţia civilă a Republicii Moldova dezvăluie оn mod expres definiţia capacităţii de exerciţiu. Astfel, conform art. 19 CC al RM, „Capacitatea de exerciţiu este aptitudinea persoanei de a dobвndi prin fapta proprie şi de a exercita drepturi civile, de a-şi asuma personal obligaţii civile şi de a le executa”.
După opinia dr. C. Stătescu: „Capacitatea de exerciţiu este capacitatea persoanei de a-şi exercita drepturile şi de a-şi asuma obligaţii, săvвrşind personal şi singură acte juridice”

CUPRINS:
1. Noţiunea, conţinutul şi caracterele juridice ale capacităţii de exerciţiu a persoanei fizice.
2. Caracterele juridice ale capacităţii de exerciţiu a persoanei fizice.
3. Etapele formării capacităţii de exerciţiu la persoana fizică.
4. Capacitatea de exerciţiu deplină. Emanciparea.
5. Lipsirea persoanei fizice de capacitatea de exerciţiu.

BIBLIOGRAFIE:
1. Codul civil al Republicii Moldova din 22.06.2002.
2. Baieş Sergiu, Roşca Nicolae. Drept civil. Partea generală. Persoana fizică. Persoana juridică. - Chişinău: Cartier juridic, 2004.
3. Stătescu. Drept civil. Persoana fizică. Persoana juridică. Drepturile reale – Bucureşti: Editura didactică şi pedagogică, 1970.
4. Lupan E. Drept civil. Persoana fizică. – Bucureşti: Lumina Lex, 1990.
5. Beleiu Gh. Drept Civil. Persoanele. – Bucureşti: Lumina Lex, 1982
6. Beleiu Gh. Drept civil romвn. Introducere оn drept civil. Subiectele dreptului civil. Ediţia a 7-a revizuită şi adăugită. - Bucureşti: Universul Juridic, 2001.
7. Гражданское право: Учебник / Под ред. Яковлева В.Ф. - Москва: Рагс, 2003.
8. Гражданское и торговое право зарубежных государств: T. 1. изд. 4. / Отв. редакт. Васильев Е.А., Комаров А.С. - Москва: 2004
9. Братусь С.Н. Субъекты гражданского права. - Москва, 1950
10. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая / Под ред. Абовой Т.Е., Кабалкина А.Ю., Мозолина В.П. - Москва, 1996.
11. Гражданское право: Общая часть. Т. 1. 3-е издание / Под ред. Суханова Е.А. - Москва, 2004.Teza de an - Cadastrul funciar - ID:00227 - Volum 35 pagini

Introducere:
Transformările sistemice care au demarat la оnceputul anilor 90 ai sec.XX оn Republica Moldova — privatizarea , post-privatizarea etc., au contribuit la creşterea substanţială a numărului de proprietari ai bunurilor imobile. Acest proces a condiţionat noi cerinţe faţă de sistemul de evidenţă şi оnregistrare a tipului respectiv de proprietăţi. Toate acestea au determinat Guvernul Republicii Moldova оn anul 1995, să solicite ajutorul Băncii Mondiale оn vederea examinării sistemului existent de оnregistrare a bunurilor imobile din republică şi elaborării unor recomandări privind reorganizarea sistemului existent sau crearea unui sistem nou. Concluziile şi recomandările misiunii Băncii Mondiale, expuse оn memorandumurile din 6-17 iunie şi 25 octombrie 1995, şi ale raportului final — „Rezultatele examinării cadastrului, pămвntului şi proprietăţii оn localităţile urbane" au contribuit la iniţierea proiectului-pilot al cadastrului оn Republica Moldova, obiectivele căruia erau: stabilirea sistemului instituţional al cadastrului; proiectarea sistemului informaţional al cadastrului; elaborarea metodologiei de creare a cadastrului juridic; instruirea personalului;

Cuprins:

Capitolul I. Noţiuni introductive privind cadastru
§ 1. Definiţia şi necesitatea cadastrului
§ 2. Componentele cadastrului
§ 3. Оntreţinerea cadastrului

Capitolul II. Cadastrul funciar şi valoarea sa juridică
§ 1 Scurt istoric al cadastrului funciar
§ 2 Regimul cadastral al deţinătorilor de terenuri
§ 3 Importanţa şi conţinutul cadastrului funciar

Concluzie:
Cadastrul general este sistemul unitar şi obligatoriu de evidenţă tehnică şi juri¬dică, prin care se realizează identificarea, оnregistrarea, descrierea şi reprezentarea pe hărţi şi planuri cadastrale a tuturor terenurilor, precum şi a celorlalte bunuri imobile de pe оntreg teritoriul ţării, indife¬rent de destinaţia lor şi de proprietar.

Bibliografia:
Acte normative:
1. Codul civil, adoptat la 06 iunie 2002, M. Of. al Republicii Moldova nr.82-86 din 22 iunie 2002
2. Legea Republicii Moldova cadastrului bunurilor imobile Nr.1543-XIII din 25.02.98, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.44-46 din 21.05.1998.
Monografii:
1. Climov A., Grecu-Stăvilă I., Teacă I. Constituirea proprietăţii private asupra terenurilor, crearea şi funcţionarea pieţei funciare оn Republica Moldova // Chişinău.-2004.
2. Chiriac S., Ghenciu N, Mocanu V. Comentariu al practicii judiciare de repertoriu funciar (Aspecte teoretico-practice)//ASОIOD „Ex Lege” /Chişinău: Ulysse.-2002.
3. Оndrumar practic privind vвnzarea-cumpărarea, schimbul, donarea, arendarea şi moştenirea terenurilor agricole private//TACIS/Agroinform.-Chişinău.-2000.
4. Uţică O., Teacă I. Ghid practic cu privire la tranzacţiile cu terenurile agricole proprietate privată //ACSA/DAI.-Chişinău.-Infohandi.-2004.
5. Boş Nicolae, Cartea funciară şi expertiza tehnică topo-cadastrală, editura All Beck, Bucureşti 2003.
6. Mihai Cotorobai, Pavel Zamfir, Victor Ursu, Drept Funciar, editura Cartier, Chişinău 2001.
7. Radu I. Motica, Anton Trăilescu, Drept funciar, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului, editura Lumina Lex, Bucureşti 1999.
8. Scrieciu Florin, Drept agrar şi drept funciar, editura Lumina Lex, Bucureşti 2000
9. Scrieciu Florin, Tratat teoretic şi practic de Drept Funciar, vol.I, editura Lumina Lex, Bucureşti 2001.
10. Valeriu Gоnju, Vladimir Gh. Guţu, Dumitru Guţu, Implimentarea cadastrului оn Republica Moldova: Realizări, probleme şi perspective, etapa I 1998-2003, Chişinău 2004.
11. Б.В. Ерофеев, Земелъное право России, Москва 2000.
12. Корстелев С.В., Земелъное и лесное право, editura Полиус, Санкт-Петербург 1998.
13. Ю. Г. Жариков, В. Х. Улюкаев, В. Э. Чуркин, Земелъное право, editura Юрайт, Москва 2003.

Teza de an - Bunurile imobile - ID:00226 - Volum 14 pagini

Introducere:
Cadrul bunurilor imobile este un sistem unitar şi obligatoriu de evidenţă tehnică, economoică şi juridică prin care se realizează identificarea, оnregistrarea şi reprezentarea pe planuri cadastrale a tuturpr terenurilor precum şi a celorlalte bunuri imobile situate pe aceste terenuri, indiferent de destinaţia lor şi de proprietar.

Cuprins:
I. Noţiuni generale privind cadastrul bunurilor imobile.
II. Subiecţii şi obiectele оnregistrării оn registrul bunurilor imobile.
III. Procedura şi actele necesare pentru оnregistrare оn registrul bunurilor imobile.
IV. Tipurile de оnregistrare.
V. Modul de оnregistrare a unor tipuri de bunuri şi drepturile asupra lor .

Bibliografie:
1.Cod Civil al Republicii Moldova adoptat la 06-06-2002;
2.Instrucţiunea cu privire la оnregistrarea bunurilor imobile şi a drepturilor asupra lor оn registrul bunurilor imobile;
3.Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25-02-1998;
4. „Instrucţiune provizorie privind acţiunile de implimentarea primului proiect cadastru”, nr.01-755 , 3 noiembrie 2003;
5. Dr. Ala Climov , Inga Grecu Stăvilă „Оn ajutorul registratorului oficiului teritorial cadastral”, Chişinău 2001.

Teza de an - Asiguratii - ID:00223 - Volum 15 pagini

[b]Cuprins:
Capitolul I – Dispozitii generale [/b]

• [b]Capitolul II – Asiguratii [/b]
o Sectiunea 1 – Persoane asigurate
o Sectiunea 2 – Persoane exceptate de la sigurarea de sanatate obligatorie
o Sectiunea 3 – Calitatea de asigurat

• [b]Capitolul III – Drepturile asiguratilor [/b]
o Sectiunea 1.1 – Servicii medicale pentru prevenirea оmbolnavirilor si pastrarea sanatatii, precum si pentru depistarea precoce a bolii
o Sectiunea 1.2 – Servicii medicale оn caz de boala
o Sectiunea 1.3 – Medicamente, materiale sanitare, proteze si alte mijloace terapeutice
o Sectiunea 1.4 – Servicii de reabilitare a sanatatii
o Sectiunea 1.5 – Tratamentul medical la domiciliu
o Sectiunea 1.6 – Alte servicii speciale
o Sectiunea 2 – Asigurarea calitatii serviciilor medicale
o Sectiunea 3 – Actiuni comune pentru sanatate
o Sectiunea 4 – Atibutiile Colegiului Medicilor din Romania оn domeniul asigurarilor sociale de sanatate
o Sectiunea 5 – Acreditarea personalului medical

• Capitolul IV – Relatiile caselor de asigurari de sanatate cu furnizorii de servicii medicale, de aparatura si de medicamente

• Capitolul V – Finantarea serviciilor medicale
o Sectiunea 1 – Constituirea fondurilor de asigurari sociale de sanatate
o Sectiunea 2 – Utilizarea fondurilor de asigurari sociale de sanatate

• Capitolul VI – Organizarea caselor de asigurari de sanatate
o Sectiunea 1 – Organizarea administrativa
o Sectiunea 2 – Alegerea organelor de conducere ale caselor de asigurari de sanatate
o Sectiunea 3 – Serviciul medical al caselor de asigurari de sanatate

• Capitolul VII – Controlul
o Sectiunea 1 – Controlul de gestiune
o Sectiunea 2 – Controlul serviciilor medicale

Teza de licenta - Asigurarea dreptului la aparare a invinuitului la faza urmaririi penale - ID:00222 - Volum 50 pagini

Introducere:
Sarcinile de bază a jurisprudenţei pot fi realizate numai prin respectarea drepturilor şi intereselor legale ale omului. Neоncălcarea drepturilor personalităţii, combinarea armonioasă a intereselor personale şi obşteşti cu cele ale statului e o condiţie nestingherită a unui stat de drept.
Dintre multitudinea drepturilor ce le are omul un loc important оl are dreptul bănuitului, оnvinuitului, inculpatului şi condamnatului la apărare. Acestui principiu I se atribuie un loc aparte оn sistemul principiilor unui stat democratic . Оnfăptuirea dreptului la apărare e nu numai o manifestare a democratismului , dar şi o condiţie necesară pentru realizarea eficientă a justiţiei. Respectarea garanţiilor procesuale a оnvinuitului оn procesul penal оn care lipsesc contradicţiile оntre interesele legale a persoanei şi cele ale statului asigură supremaţia legii şi dreptăţii оn procesul оnfăptuirii justiţiei.

Cuprins:
Capitolul I. Noţiunea, obiectul şi conţinutul principiului garantării dreptului la apărare

§ 1. Istoria dezvoltării dreptului la apărare
§ 2. Obiectul şi clasificarea apărării

Capitolul II. Susţinerea apărării оn faza urmăririi penale
§ 1. Conţinutul dreptului la apărare оn faza urmării penale
§ 2. Activitatea procesuală a avocatului оn ancheta preliminară
§ 3. Scopul şi tactica activităţii apărătorului оn urmărirea penală

Capitolul III. Formele şi modalităţile de exprimare a dreptului la apărare оn procesul examinării cazului оn instanţa judecătorească
§ 1. Respectarea principiului garantării dreptului la apărare оn faza numirii cauzei spre judecare
§ 2. Executarea principiului garantării dreptului la apărare оn dezbaterile juridice

Concluzie:
Оn procesul penal al oricărui stat de drept unul din principiile esenţiale ce stă la baza legalităţii şi democraţiei оl constituie cel al asigurării dreptului la apărare.
Acest principiu este cunoscut de mai demult, dar nu era pus оn aplicare оndeajuns purtоnd un caracter pur formal. Оnsă, odată cu crearea cărorva organisme internaţionale guvernamentale, оn special Organizaţiei Naţiunilor Unite la unul din principalele obiective de activitate оl constituia tendinţa de excludere din procesul penal existent оn State оn acea perioadă, a tuturor elementelor ce contravin unui proces echitabil, al unui stat de drept.

Bibliografie:
I. Acte Normative
1. Declaraţia universală a drepturilor omului
2. Convenţia Consiliului Europei pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale amendată prin protocoalele Nr 3, 5, 8 şi 11 adoptată la Roma la 4 Noiembrie 1950 оn vigoare de la 3 septembrie 1953 pentru Republica Moldova de la 1 februari 1998.
3. Constituţia Republicii Moldova
4.Codul penal al Republicii Moldova
5. Codul de procedură penală a Republicii Moldova
6. Legea cu privire la avocatură din 13 Mai 1999 оn vigoare din 9 septembrie 1999.
II. Practica judiciară
1.Hotărоrea plenului curţii supreme de justiţie cu privire la practica aplicării legilorpentru asigurarea dreptului la apărare оn procedura penală a bănuitului оnviunuitului şi inculpatului din Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova Nr 1 1999.
2.Dosarul Nr.99011450/99 din Procuratura secturului Centru Mun. Chişinău
3. Dosarul Nr.99012311/99 din Procuratura secturului Centru Mun. Chişinău
4. Dosarul Nr.990815507/99 din Procuratura secturului Centru Mun. Chişinău
5. Dosarul Nr.99010559/99 din Procuratura secturului Centru Mun. Chişinău.
6. Dosarul Nr. 95030226 din Judecătoria sectorului Buiucani, mun. Chişinău.
8. Demersul avocatului Munteanu P.
III. Literatura
Adamescu Ioan Dreptul omului (concept, legislaţie, practica statelor), Timişoara, 1994.
Duculescu V. Protecţia juridică a drepturilor omului, Bucureşti 1994.
Lazer C. M. Drepturile omului. Culegere de documente internaţionale, Cimişlia, 1996.
Tiberiu Dan protecţia penală internaţională, Bucureşti, 1996.

Teza de licenta - Asigurarea dreptului la aparare ca principiu in procesul penal - ID:00221 - Volum 104 pagini

Introducere:
Sarcinile de bază a jurisprudenţei pot fi realizate numai prin respectarea drepturilor şi intereselor legale ale omului. Neоncălcarea drepturilor personalităţii, combinarea armonioasă a intereselor personale şi obşteşti cu cele ale statului e o condiţie nestingherită a unui stat de drept.
Dintre multitudinea drepturilor ce le are omul un loc important оl are dreptul bănuitului, оnvinuitului, inculpatului şi condamnatului la apărare. Acestui principiu I se atribuie un loc aparte оn sistemul principiilor unui stat democratic . Оnfăptuirea dreptului la apărare e nu numai o manifestare a democratismului , dar şi o condiţie necesară pentru realizarea eficientă a justiţiei. Respectarea garanţiilor procesuale a оnvinuitului оn procesul penal оn care lipsesc contradicţiile оntre interesele legale a persoanei şi cele ale statului asigură supremaţia legii şi dreptăţii оn procesul оnfăptuirii justiţiei.

Cuprins:
Capitolul I. Noţiunea, obiectul şi conţinutul principiului garantării dreptului la apărare
§ 1. Istoria dezvoltării dreptului la apărare
§ 2. Obiectul şi clasificarea apărării
§ 3. Aspectul psihologic al dreptului la apărare şi aplicarea cunoştinţelor psihologice de către avocat.
§ 4. Deontologia profesională sau problemele etice

Capitolul II. Susţinerea apărării оn faza urmăririi penale
§ 1. Conţinutul dreptului la apărare оn faza urmării penale
§ 2. Activitatea procesuală a avocatului оn ancheta preliminară
§ 3. Scopul şi tactica activităţii apărătorului оn urmărirea penală

Capitolul III. Formele şi modalităţile de exprimare a dreptului la apărare оn procesul examinării cazului оn instanţa judecătorească
§ 1. Respectarea principiului garantării dreptului la apărare оn faza numirii cauzei spre judecare
§ 2. Exercitarea principiului garantării dreptului la apărare оn dezbaterile juridice
§ 3. Susţinerile verbale şi dreptul la ultimul cuvвnt-garant al realizării apărării
§ 4. Atacarea sentinţei ca modalitate de оnfăptuire a apărării

Capitolul IV. Realizarea principiului garantării dreptului la apărare оn lumina tratatelor internaţionale la care RM face parte.

Оncheiere:
Оn procesul penal al oricărui stat de drept unul din principiile esenţiale ce stă la baza legalităţii şi democraţiei оl constituie cel al asigurării dreptului la apărare.
Acest principiu este cunoscut de mai demult, dar nu era pus оn aplicare оndeajuns purtоnd un caracter pur formal. Оnsă, odată cu crearea cărorva organisme internaţionale guvernamentale, оn special Organizaţiei Naţiunilor Unite la unul din principalele obiective de activitate оl constituia tendinţa de excludere din procesul penal existent оn State оn acea perioadă, a tuturor elementelor ce contravin unui proces echitabil, al unui stat de drept.

Literatura:
I Acte Normative
1. Declaraţia universală a drepturilor omului
2. Convenţia Consiliului Europei pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale amendată prin protocoalele Nr 3, 5, 8 şi 11 adoptată la Roma la 4 Noiembrie 1950 оn vigoare de la 3 septembrie 1953 pentru Republica Moldova de la 1 februari 1998.
3. Constituţia Republicii Moldova
4.Codul penal al Republicii Moldova
5. Codul de procedură penală a Republicii Moldova
6. Legea cu privire la avocatură din 13 Mai 1999 оn vigoare din 9 septembrie 1999.
II Practica judiciară
1.Hotărоrea plenului curţii supreme de justiţie cu privire la practica aplicării legilorpentru asigurarea dreptului la apărare оn procedura penală a bănuitului оnviunuitului şi inculpatului din Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova Nr 1 1999.
2.Dosarul Nr.99011450/99 din Procuratura secturului Centru Mun. Chişinău
3. Dosarul Nr.99012311/99 din Procuratura secturului Centru Mun. Chişinău
4. Dosarul Nr.990815507/99 din Procuratura secturului Centru Mun. Chişinău
5. Dosarul Nr.99010559/99 din Procuratura secturului Centru Mun. Chişinău.
6. Dosarul Nr. 95030226 din Judecătoria sectorului Buiucani, mun. Chişinău.
7. Materialul Nr 83pl 200 Procuratura secturului Centru Mun. Chişinău
8. Demersul avocatului Munteanu P.
9. Demersul avocatului P. Petrenov.
III Bibliografie:
1. Адаменко В. Д. Сущность и предмет защиты обвиняемого, Томск, 1983.
2. Adamescu Ioan Dreptul omului (concept, legislaţie, practica statelor), Timişoara, 1994.
3. Алексеева Л. Б. Уголовный процесс, Москва, 1995.
4. Баран С., Постух Х. Много ли прав у защиты? Советская юстиция, 1991, нр.1.
5. Бойков А. Д. Этика и професиональность защиты по уголовным делам, Москва, 1978.
6. Duculescu V. Protecţia juridică a drepturilor omului, Bucureşti 1994.
7. Елемисов Г. Б. Юридическая защита прав и законных интересов, Алма-Ата, 1979.
8. Еникеев М. И. Основы общей и юридической психологии, Москва, 1997.
9. Фаткулин Ф. Н. Обвинение и защита по уголовным делам, Казань, 1976.
10. Фиолевский Д. П. Конституционное право на защиту, Киев, 1988.
11. Варфоломеев Т. В. Криминалистика и профессиональная деятельность защиты, Киев, 1987.
12. Либус И. А. Об эфективности деятельности защитника в стадии предварительного следствия, Ташкент, 1971.
13. Lazer C. M. Drepturile omului. Culegere de documente internaţionale, Cimişlia, 1996.
14. Левин, Огнев Защитник в Советском суде, Москва, 1960.
15. Лубшев Ю. Ф. Адвокат в уголовном деле, Москва, 1997.
16. Лютер И. Право обвиняемого на защиту, Москва, 1983.
17. Николаева Т. П. Деятельность защитника на судебном следствие, Саратов, 1987.
18. Перлов И. Д. Право на защиту, Москва, 1969.
19. Полшком М. И. Обязоность участия в советском уголовном процессе, Москва, 1987
20. Резник Г. М. Право на защиту, Москва, 1966.
21. Саркисянц Г. П. Процессуальное положение защиты, Ташкент, 1977.
22. Саркисянц Г. П. Участие защитника в кассационной, надзорной инстанциях и при исполнение приговора, Ташкент, 1965.
23. Tiberiu Dan protecţia penală internaţională, Bucureşti, 1996.
24. Торяников А. Г. Адвокат в уголовном процессе, Москва, 1987.
25. Царев В. М. Эфективность участия защитника в доказовании на предварительном следствии, Красноярск, 1990.
26. Цыпкин А. Л. право на защиту в кассационном и надзорном производстве и при исполнение приговора, Саратов, 1995.
27. Шешуком М. П. Участники процесса на предварительном следствии, Рига, 1988.

Teza de licenta - Arbitrajul comercial international - ID:00220 - Volum 64 pagini

Introducere:
Una din cele mai complexe şi importante probleme ştiinţifice care necesită o studiere şi o lămurire amplă оn condiţiile formării economiei de piaţă оn Republica Moldova este reglementarea şi studierea Arbitrajului Comercial Internaţional atвt acelui de pe teritoriul Republicii Moldova cоt şi a arbitrajelor din alte state.
Оn fundamentarea cercetărilor şi a soluţiilor date am folosit o bogată bibliografie de specialitate din Republica Moldova, Romвnia şi Rusia.
Complexitatea, importanţa şi lipsa unor cercetări speciale a Arbitrajului Comercial Internaţional оn Republica Moldova, a servit ca imbold pentru alegerea temei date ca teză de licenţă.

Cuprins:
Capitolul I. Trăsăturile generale ale arbitrajului.

1.1. Noţiunea de arbitraj
1.2. Natura juridică a arbitrajului
1.3. Felurile arbitrajului internaţional
1.4. Convenţia de arbitraj
1.5. Arbitrajul оn Republica Moldova

Capitolul II. Procedura arbitrală.
2.1. Acţiunea , referinţa şi cererea reconvenţională
2.2. Desemnarea arbitrilor
2.3. Participarea terţilor la litigiul arbitral
2.4. Pregătirea litigiului şi comunicarea оnscrisurilor. Măsuri de asigurare şi măsuri de vremelnice
2.5. Şedinţe de dezbateri. Administrarea probelor

Capitolul III. Hotărоrea arbitrală. Căi de atac şi executare
3.1. Modul de soluţionare a litigiului
3.2. Soluţionarea litigiului prin hotărоre
3.3. Оncheerea de оnchidere a procedurii arbitrale
3.4. Caracter definitiv şi obligatoriu al hotărоrii
3.5. Cererea de reexaminare

Capitolul IV. Recunoaşterea şi executarea hotărоrilor judecătoreşti străine pe teritoriul Republicii Moldova

Оncheiere:
Tranziţia R.M. către economia de piaţă rămвne instabilă şi va continua să fie pвnă cвnd libertăţile politice şi economice vor fi, оn sfвrşit consolidate.
O problemă majoră cu care se confruntă Republica Moldova, sunt afacerile din sectorul privat care constituie o componentă vitală a oricărei societăţi libere şi care reprezintă elementele decisive pentru consolidarea democraţiei.

Bibliografie:
1. Convenţiei ONU din 1990 cu privire la convenţiile comerţului internaţional cu mărfuri.
2. Convenţia europeană de la Geneva din 1961 cu privire la Arbitrajul comercial internaţional;
3. Convenţia de la New-York din 1958 cu privire la recunoaşterea şi executarea sentinţelor arbitrale străine;
4. Legea-tip a UNCITRAL-ului din 1985 cu privire la arbitrajul comercial internaţional;
5. Regulamentul de arbitraj al UNCITRAL-ului din 1976.
6. Dragoş-Alexandru Sitaru „Dreptul comerţului Internaţional. Tratat”, Vlumul II, Ed. ACTAMI, Bucureşti, 1996.
7. D. A. Sitaru „Dreptul comerţului internaţional”. Tratat. Vol.I, ACTAMI, Bucureşti, 1995.
8. Dumitru Mazilu „Dreptul comerţului Internaţional”, Editura ALL, Bucureşti 1994.
9. Tudor Popescu "Dreptul comerţului internaţional", Ed.-a II-a, EDP, Bucureşti 1983.
10. Mircea N. Costin, Sergiu Deleanu, "Dreptul comerţului internaţional. Partea generală", vol.I, Lumina lex, Bucureşti, 1997.
11. Ioan .L. Georpescu «Dreptul comercial romвn. Teoria generală a obligaţiilor comerciale. Probele. Contractul de vвnzare-cumpărare comercială. Bucureşti 1994.
12. O. Căpăţвnă."Tratat de drep al comerţului internaţional",voll. Editura Academiei Bucureşti, 1985.
13. Ion Octavian „Dreptul comerţului internaţional”, Bucureşti 1992
14. M. Costin “Dicţionar de drept internaţional al afacerilor”, Bucureşti 1995
15. Клиф Шмитгофф «Экспорт: право и практика международной торговли», Москва, 1993.
16. Светлана Герчикова «Международное коммерческое дело», Москва 1996.
17. Frederic Eiseman "Usages de la vente comerciale internaţionale, Incoterms, Collection "Exporter",ed."Jupiter", Paris. 1972.
18. Philipe Khan, "La vente commerciale internaţionale", Paris 1961.

Teza de licenta - Aplicarea dreptului Lacune in drept - ID:00219 - Volum 26 pagini


Оntroducere:
Sistemul de drept este un ansamblu de norme juridice care relementează relaţiile sociale din diferite domenii al vieţii sociale оn baza anumitor instituţii juridice. Criteriile оn temeiul metode de reglementare şi a unor principii comune. Sistemul de drept se divizează la randul sau se divizează оn ramuri, subramuri cărora se structurează ramurile sistemului dreptului sunt: obiectul reglementarii juridice - relaţiile sociale ce cad sub incidenţa normelor juridice; metoda reglementarii - modalitatea practica de influenţare a conduitei оn cadrul respectivelor relaţiilor sociale; principiile comune ramurii de drept respective. Оn baza acestor criterii ramura de drept stabileste forme specifice de legatura оntre normele juridice care o compun. Nu oricaror relaţii sociale le corespude o ramură de drept.

Cuprins:

Оntroducere

1.1 Aplicarea dreptului

1.2 Noţiunea şi trăsăturile actului de aplicare a dreptului

1.3 Clasificarea actelor de aplicare

1.4 Fazele procesului de aplicare a dreptului

2.0 Lacunele оn drept

Concluzii:

Pentrua a reduce numărul lacunelor e binevenit faptul participării la elaborarea proiectelor de legi, actelor normative, nu numai a specialistilor оn dome-niul jurisprudentei, dar şi a specialistilor din economie, sociologie, ecologie, filologie, alte domenii, totodata, оn mod obligatoriu specialisti din diferite organizatii, departamente si ministere şi, оn ultima instanţă, specialiştii din diferite domenii ale ştiinţei trebuie sa ofere avize calificate referitor la proiectele de legi nu оn timp de 3-4 zile, ci оn timp de 1-2 luni pentru a supune unei analize stiintifice ample şi obiective a proiectelor de legi.

Biblografie:

1. Ciobanu Ion “Оntroducere оn studiul dreptului”, 1992;

2. Dogaru Ion “Elemente de teoria generală a dreptului”;

3. Rădulescu Ana-Luca, “Elemente de teoria generală a statului şi dreptului”, 1996;

4. Gheorghe Avornic “Teoria generală a dreptului”, Chişinau 1997;

5. Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 10, 1993 (partea I), p. 191-217.Teza de licenta - Alinierea legislatiei nationale la normele de drept comunitar - ID:00218 - Volum 75 pagini

Introducere:
Schimbarile radicale ce au survenit pe plan politic, economic si social in Centrul si Estul Europei au inclus si o reforma fundamentala a sistemului legislativ in fiecare din tarile acestei regiuni.
S-a observat, in cei peste 10 ani de tranzitie, ca schimbarile cadrului legislativ nu vor putea singure sa conduca la o transformare totala a sistemului politic si economic.
Notiunea de "reforma legislativa" este inconjurata de o aura de progres si modernizare a sistemului legislativ. Pentru tarile din Centrul si Estul Europei, aceasta notiune semnifica: intoarcerea in Europa, instaurarea democratiei si a suprematiei legii si conditiile esentiale pentru functionarea unei economii de piata libere. Masurile de reforma au trebuit de aceea sa pastreze ca obiectiv doua lucruri: sa fie adaptate spre a implini scopul propus si anume de stabilire a unei conduceri bazate pe lege, a unei economii de piata, participarea in procesul de integrare europeana si de asemenea sa contribuie la efectiva realizare a acestor obiective.

Cuprins:
CAPITOLUL I. Conceptul privind Comunitatile Europene

1.1. Scurt istoric al Comunitatilor Europene
1.2. Sistemul institutional al Uniunii Europene
1.3. Cei trei piloni ai Uniunii Europene
1.4. Extinderea Uniunii Europene
1.4.1. Agenda 2000: pentru o Uniune mai puternica si extinsa
1.4.2. Criterii de eligibilitate pentru noii candidati la Uniunea Europeana

CAPITOLUL II. Sistemul de drept comunitar si raporturile acestuia cu dreptul national
2.1. Izvoarele dreptului comunitar
2.2. Raporturile dintre dreptul comunitar si dreptul national al statelor membre Partea de cercetare

CAPITOLUL III. Punerea in aplicare a dreptului comunitar.Necesitatea apropierii legislatiei nationale

CAPITOLUL IV. Transpunerea legislatiei comunitare in statele din Europa Centrala si de Est - experiente si rezultate
4.1. Studiul comparat al procesului de aliniere pentru Ungaria si Romania
4.2.Evaluarea impactului general de aliniere

CAPITOLUL V. Republica Moldova si Uniunea Europeana,istorie si perspective
5.1. Aspiratiile Republicii Moldova la integrarea europeana
5.2. Acordul de Parteneriat si Cooperare Uniunea Europeana - Republica Moldova

Incheiere:
Reiesind din argumentele si informatiile prezentate in continutul tezei de licenta, devine limpede importanta si complexitatea procesului de aliniere legislativa a tarilor candidate din Europa Centrala si de Est la normele dreptului comunitar.
In acest context, se prezinta necesar sa se creeze institutiile care sa fie capabile sa implementeze dreptul comunitar si care sa functioneze cu un personal de un nivel comparabil cu acela care lucreaza in institutiile statelor membre ale Uniunii Europene.

B I B L I O G R A F I E:
1. Constitutia Republicii Moldova din 29.07.1994 // Monitorul oficial al Republicii Moldova, august, 1994.

2. Codul civil al Republicii Moldova din 26 decembrie 1964 //Vestile Sovietului Suprem al R.S.S. Moldovenesti, nr. 36, art. 81. - Chisinau , 1986.

3. Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1321-XII din 09.03.1993. - Monitorul Parlamentului. - 1993. - Nr. 10.

4. Codul Fiscal al Republicii Moldova. - Chisinau, 1997.

5. Cu privire la antreprenoriat si intreprinderi / Legea Republicii Moldova din 03.01.1992. - Monitorul Parlamentului al Republicii Moldova. - 1994. - Nr. 2.

6. Cu privire la intreprinderea de stat / Legea Republicii Moldova din 16.06.1994 // Culegere de acte normative privitoare la activitatea economica, financiara si bancara, 1993 - 1996, V. IV.

7. Privind bazele sistemului fiscal / Legea Republicii Moldova din 17.11.1992. - Monitorul Oficial al Republicii Moldova. - 1992. - Nr. 11.

8. Cu privire la audit / Legea Republicii Moldova din 15.02.1996 . - Monitorul oficial al Republicii Moldova. - 1996. - Nr. 20-21.

9. Legea contabilitatii din 04.IV.1995 . - Monitorul oficial al Republicii Moldova. - 1995. - Nr. 28.

10. Cu privire la Societatile pe actiuni / Legea Republicii Moldova - Monitorul oficial al Republicii Moldova. - 1997. - Nr. 38-39.

11. Regulamentul societatilor economice din Republica Moldova , aprobat prin hotararea Guvernului Republicii Moldova Nr. 500 din 10.09.1991 // Acte normative cu privire la problemele economice, bancare si bugetare. - Chisinau: Editura "Universitas", 1992.

12. Culegeri de acte normative privind reglementarea activitatii comerciale pe teritoriul Republicii Moldova. - Chisinau, 1996.

13. Hotararea Guvernului RM nr.270 din 8.04.99, "Cu privire la aprobarea Programului de activitate a Guvernului RM pentru perioada 1999-2000 "Suprematia legii, revitalizarea economica, integrarea europeana".

14. Tratatul "de la Paris" pentru constituirea Comunitatii Europene a Carbunelui si Otelului (CECA), 18 aprilie 1951.

15. Tratatul "de la Roma" privind constituirea Comunitatii Europene a Energiei Atomice (CEEA), 25 martie 1957.

16. Tratatul "de la Roma" privind constituirea Comunitatii Economice Europene (CEE), 25 martie 1957.

17. Tratatul "de la Bruxelles" de Fuziune a Consiliului si Comisiei, 8 aprilie 1965.

18. Tratatul asupra Uniunii Europene "de la Maastricht", 7 februarie 1992.

19. "Strategia de preaderare a Uniunii Europene pentru tarile asociate din Europa Centrala". - Essen, 9-10 decembrie 1994, p.16.

20. "Cartea Alba", Pregatirea tarilor asociate din Europa Centrala si de Est pentru integrarea in piata interna a Uniunii Europene. - Bruxelles, 3 mai 1995, p.41.

21. "Agenda 2000: pentru o Uniune mai puternica si extinsa", 16 iulie 1997, p.7.

22. Hotararile Curtii de Justitie a Comunitatii Europene.

23. Opinia Comisiei Europene privind cererea de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana. 16 iunie 1997, p.4.

24. Baldwin Richard E. Towards an integrated Europe. - CEPR, 1994, p.290.

25. Chirtoaca N., Petrusin O., Serebrian O., Ursu V. Republic of Moldova: national strategy for South East Europe. - Chisinau, Centre for Strategic Studies and Reforms, UN Office, 1999, p.30.

26. G.Isaac, Droit communautaire general. - Paris, 1990, p.215.

27. Munteanu R. Drept European - evolutie, institutii, ordine juridica. - Bucuresti: OSCAR PRINT, 1996, p.450.

28. Pascal Fontaine. Europe in 10 points. - Paris, 1998, p.38.

29. F.Rigaux. Le probleme des disposition directement applicables des traites internationaux et son application aux traites instituant les Communautes. - La Haye, 1983, p.90.

30. Jacques Santer, presedintele Comisiei Europene. Discursul adresat Parlamentului Europei. 16.07.1997, p.15.

31. Savu Dana V. Integrarea europeana. - Bucuresti: OSCAR PRINT, 1996, p.230.

32. Sofransky O. Republica Moldova: Capital geopolitic.- Chisinau, 1999, p.185.

33. Brosura Delegatiei Comisiei Europene in Romania. Institutiile Uniunii Europene. - Bucuresti, ianuarie 1999, p.7.

34. Brosura Oficiului de informare Tacis. Uniunea Europeana si Republica Moldova: Implementarea Acordului de Parteneriat si Cooperare. - Chisinau, decembrie 1999, p.380.

35. Brosura The European Union and the Republic of Moldova. - Tacis Information Centre. - Brussels, 1998, p.14.

36. Brosura The European Union and the Republic of Moldova: Partnership and Cooperation Agreement. Tacis Information Centre. - Brussels, 1998, p.30.

37. Paginile Internet - conceptul integrarii europene - http://europa.eu.int/abc-en.htm
- dreptul european - http://europa.eu.int/eur-lex
- extinderea UE - http://www.europarl.eu.int/enlargement
– http://www.eucenters.org
- publicatii relevante - http://www.infoeuropa.ro

Teza de licenta - Administratia publica - ID:00217 - Volum 75 pagini

Introducere:
Administraţia publică reprezintă o varietare de activităţi a unui ansamblu de organe оnvestite prin legislaţie, оn regim de putere publică, să aducă la оndeplinire legile, să realizeze valorile politice, sociale şi economice care exprimă interesul general al societăţii.
Evoluţia democratică a sistemului politic, multitudinea de probleme cu care se confruntă societatea, aflate оn proces de оnnoire, desfăşurarea оn complex a reformelor social-economice, afirmarea tot mai activă a Republicii Moldova оn relaţiile cu alte state ale lumii şi organismele internaţionale, transformările ce au loc оn conştiinţa socială drept consecinţă a acestor schimbări, presupun implicit şi o nouă viziune asupra administraţiei publice.

Cuprins:
Capitolul I. Organizarea administraţiei publice
1.1 Noţiunea de administraţie publică
1.2 Principiile de bază ale administraţiei publice

Capitolul II. Conţinutul activităţii şi structura administraţiei publice
2.1 Funcţiile (conţinutul activităţii) administraţiei publice
2.2 Structura organizatorică a administraţiei publice, elementele componente şi trăsăturile caracteristice

Capitolul III. Organele administraţiei publice
3.1 Noţiunea şi clasificarea organelor administraţiei publice
3.2 Sistemul şi atribuţiile administraţiei publice
3.2.1 Preşedintele Republicii Moldova
3.2.2 Guvernul Republicii Moldova
3.2.3 Administraţia publică centrală de specialitate
3.2.4 Administraţia publică locală

Capitolul IV. Controlul activităţii organelor dministraţi publice
4.1 Conceptul de control de stat оn Republica Moldova
4.2 Controlul specializat
4.3 Procedura de efectuare a controlului

CONCLUZII:
Afirmarea tot mai activă a Republicii Moldova atвt оn plan intern, cвt şi оn relaţiile cu alte state ale lumii şi organismele internaţionale, au presupus numaidecвt şi o nouă viziune asupra administraţiei publice.
Trăim оntr-o perioadă cвnd toate problemele care se referă la dezvoltarea administraţiei publice sunt actuale. Оn acest context fără a avea pretenţia unei abordări exhaustive, оn descrierea prezentei teze s-a pus drept scop, relevarea şi analiza relaţiilor dintre diferite niveluri ale administraţiei publice din simplul motiv că, chiar dacă relaţiile dintre ele sunt variate, ele “trebuie să colaboreze reciproc deoarece au un scop comun – organizarea serviciilor publice pentru cetăţenii din teritoriu” .

BIBLIOGRAFIE:
1. Maria Orlov. Drept administrativ, Chişinău, 1999.
2. Victor Popa. Dreptul public. Chişinău, 1998.
3. Ioan Alexandru. Structuri, mecanisme şi instituţii administrative, Bucureşti, 1992, 1996.
4. Alexandru Negoiţă. Drept administrativ şi ştiinţa administraţiei, Bucureşti, 1993.
5. А. Р. Алехин. Административное право Р.Ф., Москва, 1997.
6. Административное право зарубежных стран, Москва, 1996.
7. Maria Dvoracec. Drept administrativ. Iaşi, 1993.
8. Valentin Prisăcaru. Tratat de drept administrativ roman, Bucureşti, 1993, 1996.
9. Antonie Iorgovan. Drept administrativ, Bucureşti, 1993.
10. D. Brezoian. Drept administrative roman, Bucureşti, 1998.
11. Mircea Preda. Curs de drept administrative, Bucureşti, 1995.
12. Mircea Preda. Tratat elementar de drept administrativ roman, Bucureşti, 1996.
13. Д. Н. Бахрах. Административное право России, Москва, 2002.
14. Д. С. Овсянков. Административное право, Москва, 1996.
15. Sвmboteanu Aurel. Administraţia publică centrală. Chişinău, 1998.
16. Sвmboteanu Aurel. Un deceniu de experienţă. Funcţionarul public, nr.8, 2001.
17. Vida Ioan. Puterea executivă şi Administraţia Publică. Bucureşti, 1994.
18. Platon M. Roşca S., Roman A., Popescu T., Istoria administraţiei publice din Moldova, Chişinău, 1999.

Teza de an - Administrarea de stat a fondului funciar - ID:00216 - Volum 39 pagini

Introducere:
Reforma funciară, ca parte componentă a reformei economice are drept scop privatizarea terenurilor proprietate publică (trecerea terenurilor din proprietate publică оn proprietate privată a cetăţenilor şi asociaţiilor), constituirea proprietăţii private şi legalizarea dreptului de proprietate asupra terenului.
Mi-am propus scopul de a analiza tema dată prin prisma reglementărilor juridice оn vigoare, soluţionarea problemelor practice şi teoretice care apar оn domeniul det. Scopul menţionat poate fi atins prin intermediul obiectivelor prezentei lucrări. Analizоnd legislaţia ce reglementează problema descrisă, doctrina şi practica judiciară оn comparaţie cu legislaţia şi doctrina altor state, mi-am propus să fac o analiză amplă a administrării fondului funciar.

Cuprins:

Introducere:

Capitolul I. Noţiunea, formele şi metodele administrării fondului funciar

Capitolul II. Sistemul organelor de administrare a fondu¬lui funciar şi atribuţiile lor

Capitolul III. Funcţiile administrării fondului funciar

Capitolul IV. Cadastrul funciar şi valoarea sa juridică

Оncheiere

Оncheiere:
Reforma funciară оn Republica Moldova оşi are оnceputul la 25 decembrie 1991. cоnd a fost adoptat noul Cod Funciar. Această reformă are la bază recunoaşterea, legiferarea şi implementarea proprietăţii private asupra pămоntului. precum şi introducerea unor noi forme organizatorico-juridice de producere оn agricultură.

Bibliografie:
1. Оn ajutorul Rejistratorului Oficiului Cadastral Teritorial , Chişinău 2001 Ala Climov, Inga Grecu-Stăvilă.
2. Mic lexicon de cadastru şi carte funciară Mircea Micle ALL-Beck Lexicon juridic 2000
3. Radu I. Motica, Ion Trăilescu. “Drept funciar Amenajarea Teritoriului şi Protecţia mediului”. Lumina Lex 1999.
4. I Ceterchi. l Craiovan . Introducere оn Teoria generala a dreptului. Editura ALL.Bucureşti.1993 p. 52 şi următoarea
5. I Filipescu Domeniul Public şi privatal statului şi al unităţilor administrativ teritoriale оn Dreptul nr. 5-6/1994 pag. 75
6. Dumitru Burghelea, Drept Funciar şi cadastrul romвn , Vol I Editura Moldova , 1997, pag. 9
7.Ionaşcu S. Brădeanu Dreptul de proprietate ssocialistă şi alte drepturi reale, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1964, p. 164-165.
8. A. Popescu, drept şi legislaţie funciar cadastrală Editura O.C.B., Bucureşti, 1978, p. 148.
9. Mircea Miclea Cadastru şi carte funciară, Editura A.L.L. Bucureşti, 1995, p.78
10. Pavel Zamfir Natalia Zamfir Zemelinoe Zaconodatelistvo v voprosah i otvetah
Chişinău 2002.

ACTE NORMATIVE:
1. Constituţia RM din 29.07.1994.
2. Legea RM cu privire la proprietate nr. 459-XIIdin 22.01.91, Monitor nr. 3-4-5-6/22 din 30.06.1991.
3. Codul Funciar al R.M., M.O.a R.M, nr. 107 din 4 aprilie 2001.
4. Cod Civil al R.M., M.O.a RM nr. 82-86 din 22 iunie 2002.
5. Legea cu privire la arendă nr. 861-XII din 14.01.92 Monitor 1/14,1992.
6. Legea cu privire la cooperaţie nr. 864-XII din 16.01.92. Monitor 1/14,1992.
7. Legea RM cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25.02.98 M.O. al R.M.nr. 44-46 / 318 din 21.05.1998.
8. Hotărоrea Guvernului R.M. despre unele măsuri privind crearea cadastrului bunurilor imobile nr. 1030 din 12.10.1998. M.O.nr. 96/996 din 22.10.1998.
11. Hotărоrea Guvernului R.M. pentru aprobarea Regulamentului cu privire la formarea bunurilor imobile nr.61 din 29.01.1999 M.O. 10-11 din 04.02.1999.
12. Hotărоrea Guvernului R.M privind apobarea tarifelor pentru serviciile prestate de oficiile cadastrale teritoriale nr. 718 din 20.07.2000.
13. Hotărоrea Guvernului R.M. cu privire la furnizarea şi conţinutul informaţiei cadastrale nr.58 din 24.01.2001.
14. Legea cu privire la gospodăria ţărănească (de fermier) nr. 841-XII din 03.01.1992.
15. Legea privind investiţiile străine nr. 998-XII din 01.04.92. M. Nr. 4/88.1, 1992.
16. Legea cu privire la antreprenoriatşi оntreprinderi nr.845-XII din 03.01.1992. M. Nr. 2/23din 28.02.1994.
17. Legea RM cu privire la оnterprinderea de stat nr. 146-XIIIdin 01.04.92 nr.M.O al RM nr2/9 din 25.08.1994.
18. Legea RM cu privire la concesiuni nr. 534-XIII din 13.07.1995.
19. Legea RM cu privire la modul de urmărirea impozitelor, taxelor şi altor plăţi obligatorii nr. 633-XIII din 10.11.1995. M.O. al R.M.nr. 8-9/80 din 08.02.1996.
20. Legea RM cu privire la faliment nr. 786 din 26.03.1996. M.O al RM.nr. 58/583 din 05.09.1996.
21. Legea RM cu privire la societăţile pe acţiuni nr. 1134-XIII din 02.04.1997 M.O. al R.M. nr. 38-39/332 din 12.06.1997.
22. Legea cu privire la notariat nr. 1153-XIII din 02.04.1997.M.O. al R.M.61/520 din 16.09.1997.

Teza de an - Administrarea condominiului - ID:00215 - Volum 14 pagini

INTRODUCERE:

Problema drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului este, alături de cea a păcii şi a securităţii internaţionale, una dintre problemele de importanţă majoră ale vieţii politice internaţionale, dar şi a vieţii naţionale, a fiecărui stat, deoarece numai prin respectarea drepturilor omului, poate triumfa pacea pe pămвnt atвt pe plan internaţional cвt şi pe plan intern. Importanţa acestei probleme a şi determinat alegerea ei ca obiect de investigaţie.
Asigurarea respectării drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor este o cerinţă de la sine оnţeleasă, din moment ce persoana aparţine unei colectivităţi sociale.
Cercetarea drepturilor omului a căpătat оn ultimul timp proporţiile unui amplu fenomen politic şi juridic, оn această cercetare a drepturilor omului fiind implicate toate popoarele.

CUPRINS:
1. Primele criterii de clasificare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale
2. Drepturi individuale şi drepturi colective
3. Clasificarea drepturilor fundamentale conform criteriului conţinutului drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti
4. Dreptul Ia viaţă

CONCLUZII:
Ataşată substanţial acţiunii politice, problematica drepturilor omului este оnainte de toate una socială. Dar, totodată trebuie de recunoscut că pentru largi grupuri ale populaţiei această terminologie şi problematică rămвne оn bună parte un subiect pur teoretic, abstract sau parţial sesizat, nefiind suficient receptată semnificaţia reală a acestor drepturi, precum şi оnsemnătatea lor concretă şi actuală pentru viaţa practică a cetăţenilor, pentru evoluţia statului civic şi politic.

Acte normative:
1. Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29 iulie 1994 şi intrată оn vigoare la 27 august1994 (cap. II).
2. Actul final al Conferinţei pentru securitate şi cooperare din Europa (Helsinki, 1975), publicat оn Culegerea de Legi şi Decrete, 1975.
3. Pactul internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale, publicat оn Culegerea de Legi şi Decrete IV / 1974.
4. Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice, publicat оn Culegerea de Legi şi Decrete IV /1974
5. Convenţia pentru protecţia drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale, adoptată la 4 noiembrie 1950 de către Consiliul Europei.
6. Codul Penal, Monitorul Oficial, nr. 128- 129/1012 din 13.09.2002.
7. Codul Civil, Monitorul Oficial, nr.82-86/661 din 22.06.2002.

Literatura:
1. Rousseau J-J. Discurs asupra originii şi fundamentelor inegalităţii dintre oameni. Bucureşti: Editura ştiinţifică, 1958.
2. Năstase Adrian. Noi dimensiuni ale dreptului omului. Drepturile de solidaritate. - Bucureşti, 1984.
3. Serghei Voloveş, Efim Romanciuc. Libertăţi sugrumate. - Chişinău, 1981.
4. A.Roşca. Dezvoltarea liberă a fiecăruia. - Chişinău, 1980.
5. Cristian lonescu. Drept constituţional şi instituţii politice. - Bucureşti: Lumina Lex, 1997.
6. Genoveva Vrabie. Drept constituţional şi instituţii politice contemporane. - Iaşi: Tearn, 1995.
7. Alexandru Arseni. Drept constituţional şi instituţii politice. - Chişinău, 1997.
8. Draganu Tudor. Drepl constituţional şi instituţii politice. - Bucureşti, 1998.
9. Deleanu Ion. Dreptul constituţional şi instituţii politice. - Bucureşti, 1991
10. Adrian Năstase. Drepturile omului - religie a sfвrşitului de secol. - Bucureşti, 1992.
11. Ion Diaconu. Drepturile omului. - Bucureşti, 1993.

Teza de an - Actul si faptul juridic ca izvor unilateral de obligatii - ID:00214 - Volum 13 pagini

Cuprins:
I. Introducere
II. Promisiunea publică de recompensă
III. Jocuri şi pareuri
IV. Gestiunea de afaceri
V. Оmbogăţirea fără justă cauză
VI. Concluzii
VII. Bibliografie

Acte normative:
Codul civil al Republicii Moldova din 22.06.02
Legii cu privire la jocurile de noroc din 18 februarie 1999
Literatura:
1. Bloşenco, Dreptul civil, Partea Specială, Curs de prelegeri, Chişinău, 2002
2. Гражданское право, А. Сергеев, Ю. Толстой, том. 2, Москва, 1998.
3. Albu. Repararea prejudiciului cauzat prin vătămării corporale. Bucureşti, 1997.
4. I.Albu, V.Ursa. Răspunderea civil pentru daunele morale. Cluj-Napoca, 1979.
5. Teoria generală a obligaţiilor, L. Pop, Iaşi 1993
6. Drept civil. Teoria obligaţiilor. Răspunderea delictuală, R. Petrescu, Bucureşti, 1996.
7. Dreptul civil. Teoria generală a obligaţiilor, C. Stătescu, C. Bоrsan, Bucureşti, 1998.

Teza de licenta - “Activitatea administrativa a inspectorului de sector de politie in cadrul OAI” - ID:00213 - Volum 61 pagini

INTRODUCERE:
О n condiţiile reоnnoirii societăţii noastre şi trecerii la relaţiile de piaţă o atenţie deosebită se atrage activităţii organelor de drept оn luptă cu criminalitatea şi contravenţiile administrative, dreptăţii sociale, apărării drepturillor legale ai cetăţenilor.
Momentele date оn ziua de azi au o оnsemnătate premordială. Reieşind din aceasta Parlamentul şi Guvernul RM atrag o atenţie deosebită activităţii organelor de drept. Aceasta se atоrnă оn primul rоnd la organele afacerilor interne, activitatea cărora оn condiţiile noi оn mare măsură se restructurează. Primul serviciu al organelor afacerilor interne оn care merge restructurarea оn atвrnarea la serviciu şi executarea la serviciu şi executarea funcţiilor, este serviciul inspectorilor de sector.

Cuprins:

INRTODUCERE:
Capitolul Nr 1: Organizarea serviciului inspectorului de sector din R. Moldova
1. Sarcinile şi principiile de activitate ale inspectorului de sector de poliţie. Obligaţiile şi drepturile lui.
2. Primirea sectorului deservit a documentelor sectorului. Regimul de lucru.
3. Analiza stării operative la sector.
4. Planificarea lucrului al inspectorului de sector de poliţie, conlucrarea cu alte servicii din organul de poliţie.
5. Aprecierea lucrului inspectorului de sector de poliţie.

Capitolul Nr. 2: Direcţiile de activitate ale inspectorului de sector de poliţie
1. Activitatea ISP referitor la menţinerea ordinii publice.
2. Lucrul efectuat de inspectorul de sector de poliţie pentru combaterea beţiei, alcoolismului, narcomaniei, toxicomaniei.
3. Activitatea ISP referitor la examinarea reclamaţiilor, declaraţiilor şi comunicărilor despre infracţiuni şi contravenţii.
4. Combaterea şi descoperirea infracţiunilor - sarcina de bază a ISP.
5. Alte direcţii de activitate a ISP.

Capitolul Nr. 3: Activitatea inspectorului de sector de poliţie privind ercetarea infracţiunilor conform formei protocolare.

INCHEIERE:
Оn prezenta teză a fost arătată organizarea serviciului inspectorului de sector al Republicii Moldova, sarcinile si principiile de activitate a inspectorului de sector de poliţie in dezvăluirea activitaăţii de profilaxie generală şi individuală, оn lupta cu criminalitatea şi contravenţiile administrative.
Au fost studiate legile şi actele legislative de care se conduce оn activitatea sa inspectorul de sector de poliţie.
Au fost studiate direcţiile de activitate a inspectorului de sector de poliţie aşa ca activitatea la menţinerea ordinii publice:

BIBLIOGRAFIA:
1. CONSTITUTIA REPUBLICII MOLDOVA adoptă la 29 iulie 1994, Editor Directia de Stat pentru Asigurarea Informationala MOLDPRES, Chisinau, 1994
2. Legea R M “Cu privire la politie” din 18 decembrie 1990
3. Codul cu privire la contraventiile adiminstrative, text cu modificari si completari la data 1 decembrie 1996, “CUANT”, Chisinau 1996
4. Codul cu procedura npenala, text cu modificari la data de 1 august 1996, “CUANT”, Chisinau 1997
5. Legea din 9 decembrie 1994, Monitorul oficial, 1995, nr. 9
6. Legea din 6 iunie 1995, Monitorul oficial, 1995, nr. 41-42
7. Legea din 13 martie 1996, Monitorul oficial, 1996, nr. 23-24
8. Legea din 15 iunie 1995, Monitorul oficial, 1995, nr. 38-39
9. Ordinul MAI R M nr. 256 din 12 noiembrie anul 1999, privind aprobarea regulamentului postului de politie.
10. Ordinul MAI R M nr. 286 din 05. 11. 97 “Cu privire la lucrul cu plingerile, petiile si solicitarile cetatenilor parveniti in organele si subdiviziunile MAI R M”
11. Ordinul MAI R M si Procuraturii Generale al R M nr. 401-11/45 din 28 septembrie 1992 “Cu privire la lucrul cu informatiile despre infractiuni parvenit in organele de politie”
12. Ordinul comun al MAI R M si Procuraturii Generale al R M nr. 12/2 din 29 ianuarie 1996 “Cu privire la unele modificari in ordinul nr. 401- 11/45 din 28 septembrie 1992”
13. Codul Penal al R M, cu modificari si completari pina la data de 1 martie 1994, Chisinau 1994.
14. Legea Republicii Sovietice Socialiste Moldova nr. 487-XXI “Cu privire la reabilitarrea sociala a bolnavilor de alcoolism cronic, de narcomanie, sau de toxicomanie”, Chisinau, 7 februarie 1991.
15. Hotarirea Sovietului Suprem al R.S.S. Moldova nr. 530-XXI din 5 martie 1991, despre punerea in vigoare si modul de aplicare a Legii R.S.S. Moldova “Cu privire la reabilitarea sociala a bolnavilor de alcoolism cronic, de narcomanie, sau de toxicomanie”, Chisinau
16. Indrumari metodice ale MAI R M, Directia Securitatii Publice, “Cu privire la cercetarea infractiunilor conform formei protocolare”, 1995
17. Справочник участкогого инспектора милиции, Москва, Юридическая литература, 1990 г.
18. Вопросы совершенствования деятельности учасковых инспектора милицииб сборник Н. 1. МВД СССР, Москва 1998.

Teza de an - ACTELE PARLAMENTULUI IN ROMANIA - ID:00212 - Volum 41 pagini

CUPRINS:
CAPITOLUL I.ACTELE PARLAMENTULUI ОN ROMВNIA


SECŢIUNEA I Legile
SECŢIUNEA II Hotărвrile parlamentare
SECŢIUNEA III Moţiunile
SECŢIUNEA IV Actele exclusiv politice ale Parlamentului
SECŢIUNEA V Ordonanţele Guvernului

CAPITOLUL II.INIŢIATIVA LEGISLATIVĂ ŞI DEZBATEREA PARLAMENTARĂ

SECŢIUNEA I Iniţiativa legislativă
SECŢIUNEA II Examinarea şi avizarea proiectelor de lege de către comisiile parlamentare
SECŢIUNEA III Dezbaterea proiectelor sau propunerilor legislative оn plenul Camerelor Parlamentare

CAPITOLUL III.VOTAREA, PROMULGAREA ŞI INTRAREA ОN VIGOARE A LEGILOR

SECŢIUNEA I Votarea proiectelor sau propunerilor legislative
SECŢIUNEA II Promulgarea legii de către preşedinte
SECŢIUNEA III Intrarea оn vigoare a legii

BIBLIOGRAFIE:
1.ION RUSU, Drept Constitutional si Institutii politice,
Edit.,,Lumina Lex”,Bucuresti, 2004
2.IULIAN TEDEOROIU, Drept Constitutional si Institutii politice
Contemporane,vol. II,Edit.,,Sylvi”,Bucurest
3.CRISTIAN IONESCU, Drept Constitutional si Institutii . politicevol.II,Edit.,,Lumina Lex”,Bucuresti,1997
4.I. MURARU, Drept Constitutional si Institutii politice, vol.II,
Edit.,,Proarcadia” ,Bucuresti,1993
5.ION RUSU, Drept Administrativ,Edit.,,Lumina Lex” ,
Bucuresti,2001
6.I. DELEANU, Drept Constitutional si Institutii politice ,Tratat,
vol. II,Edit.,,Europe Nova”,Bucuresti,1996
7.ION RUSU, Drept Constitutional,Edit.,, Lumina Lex”,
Bucuresti,2001

Teza de licenta - Actele de identitate - ID:00211 - Volum 63 pagini

INTRODUCERE:

Ministerul Afacerilor Interne din august 1989 a оnceput elaborarea Registrului de Stat al populaţiei şi de control al Republicii Moldova conform indicaţiei Guvernului Republici Moldova. Lucrările sau identificate оncepоnd cu septembrie 1993.
Оn scopul creării condiţiilor necesare pentru dirijarea statului, asigurarea soluţionării calitative a problemelor social-economice, precum şi оntru executarea articolului 3 din Legea "Cu privire la cetăţenia Republicii Moldova" şi a Hotărоrii Parlamentului Republicii Moldova din 5 iunie 1991 nr. 597-XII "Despre intrarea оn vigoare şi modul de punere оn aplicare a Legii Republicii Moldova "Cu privire la cetăţenia Republicii Moldova" se aprobă Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr.144 din 20 septembrie 1993 "Cu privire la crearea Sistemului Naţional de Paşapoarte şi Registru de Stat al Populaţiei".

Cuprins:
1. INTRODUCERE

2. CAPITOLUL I. STRUCTURA, SARCINILE ŞI FUNCŢIILE DE BAZĂ A D.T.I.
2.1. Baza juridică a activităţii D.T.I, structura,
sarcinile şi funcţiile lui.
2.2. Organizarea activităţii subdiviziunilor teritoriale a
birourilor evidenţă şi documentare

3. CAPITOLUL II. ACTELE DE IDENTITATE DIN CADRUL SISTEMULUI NAŢIONAL DE PAŞAPOARTE
3.1. Tipurile actelor de identitate, оntrebuinţarea , descrierea lor, şi termenele de valabilitate
3.2. Perfectarea şi eliberarea buletinelor de identitate ale cetăţenilor Republicii Moldova
3.3. Modul de eliberare a documentelor cetăţenilor străini şi apatrizilor.

4. CAPITOLUL III. REGULILE DE ŞEDERE A CETĂŢENILOR STRĂINI ŞI APATRIZILOR ОN REPUBLICA MOLDOVA

ОNCHEIERE:
Făcоnd o totalizare a celor examinate оn temă "Activitatea Departamentului Tehnologii Informaţionale" putem spune оn linii generale că pe alocuri se mai оntоlnesc unele greutăţi neоnsemnate.
Faptul că republica trece prin mari schimbări de ordin economic, a fost necesitatea trecerii de la un sistem vechi de paşapoarte la un sistem nou, ce după conţinut şi formă corespunde standartelor şi practicii internaţionale.
Aşa dar, pe parcursul anilor 1995-2001 оn Republica Moldova au fost acumulate datele statistice оn privinţa perfectării documentelor de tip nou, atоt din sectoarele municipiului Chişinău cоt şi din judeţele republicii şi menţionăm că:

BIBLIOGRAFIE:
1. Constituţia Republicii Moldova adoptată pe 29.07.1994.
2. Legea Republicii Moldova "Cu privire la poliţie".
3. Legea R.M. "Cu privire la cetăţenia R.M.".
4. Legea R.M. "Cu privire la intrarea şi ieşirea de pe teritoriul Republicii Moldova, Nr. 269-XIII din 9 noiembrie 1994, Monitorul Oficial Nr. 6 din 26.01.95".
5. Lege R.M "Cu privire la statul juridic al cetăţenilor străini şi apatrizi Оn Republica Moldova" Nr. 275-XIII din 10 noiembrie 1994.
6. Legea Republicii Moldova nr. 75-XV din 18.04.2001, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64-XII din 31.05.90 cu privire la Guvern.
7. Decretul Preşedintelui R.M. Nr. 144 din 20 septembrie 1993 "Cu privire la crearea Sistemului Naţional de paşapoarte şi Registru de Stat a Populaţiei".
8. Hotărtrea Guvernului Republicii Moldova Nr. 376 din 6 iunie 1995"Cu privire la regulile de şedere a cetăţenilor străini şi apatrizii lor оn Republica Moldova":
9. Hotărtrea Guvernului Republicii Moldova Nr. 200 din 24.02.98 cu completări şi modificări la H.G. nr. 376 din 6 iunie 1995 "Cu privire la modul de perfectare şi eliberarea actelor de identitate ale S.N.P.".
10. Hotărоrea Sovietului Miniştrilor al R.S.S Moldoveneşti Nr. 341 din 7 octombrie 1974 "Cu privire la hotărоrea Soveоului Miniştrilor al U.R.S.S. Nr. 678 din 28 august 1974 Despre unele reguli de оnscriere a cetăţenilor";
11. Hotărоrea Sovetului Miniştrilor al R.S.S Moldoveneşti Nr. 342 din 7 octombrie 1974 "Cu privire la hotărоrea Sovietului Miniştrilor al Uniunii R.S. S. Moldoveneşti nr. 677 din 28 august 1974 Despre aprobarea Regulamentului cu privire la sistemul de paşapoarte din U.R.S.S.";
12. Hotărоrea Guvernului R S.S. Moldova nr. 278 din 17 august 1990 "Despre introducerea unor modificări оn hotărоrea Consiliului de Miniştri al R.S.S.M. din 7 octombrie 1974 nr 342 " Despre hotărоrea Consiliului de Miniştri al U.R.S.S. din 28 august 1974 Nr. 667 "Cu privire la adoptarea Regulamentului despre sistemul de paşapoarte оn U.R.S.S";
13. Hotărоrea Guvernului Republicii Moldova Nr. 385 din 05.07.1996 "Cu privire la dezvoltarea Registrului de Stat al Populaţiei".
14. Hotărоrea Guvernului R.M. "Cu privire la Departamentul Tehnologii Informaţionale nr. 398 din 06.06.2001".
15. Hotărоrea Guvernuliu Republicii Moldova "Cu privire la funcţii de bază structura şi statele de personal Departamentul Tehnologii Informaţionale" nr.650 din 16.07.2001.
16. Ordinul M. A. I. Nr. l3 din 9 septembrie 1999 "Cu privire la structura Departamentul Tehnologii Informaţionale".