Elaborăm teze de licență la drept, teze de master în domeniul dreptului (drept civil, penal, constituțional, financiar etc.). Teze elaborate după cerințele antiplagiat.

Teza de an - Actul si faptul juridic ca izvor unilateral de obligatii - ID:00214 - Volum 13 pagini

Cuprins:
I. Introducere
II. Promisiunea publică de recompensă
III. Jocuri şi pareuri
IV. Gestiunea de afaceri
V. Оmbogăţirea fără justă cauză
VI. Concluzii
VII. Bibliografie

Acte normative:
Codul civil al Republicii Moldova din 22.06.02
Legii cu privire la jocurile de noroc din 18 februarie 1999
Literatura:
1. Bloşenco, Dreptul civil, Partea Specială, Curs de prelegeri, Chişinău, 2002
2. Гражданское право, А. Сергеев, Ю. Толстой, том. 2, Москва, 1998.
3. Albu. Repararea prejudiciului cauzat prin vătămării corporale. Bucureşti, 1997.
4. I.Albu, V.Ursa. Răspunderea civil pentru daunele morale. Cluj-Napoca, 1979.
5. Teoria generală a obligaţiilor, L. Pop, Iaşi 1993
6. Drept civil. Teoria obligaţiilor. Răspunderea delictuală, R. Petrescu, Bucureşti, 1996.
7. Dreptul civil. Teoria generală a obligaţiilor, C. Stătescu, C. Bоrsan, Bucureşti, 1998.

Teza de licenta - “Activitatea administrativa a inspectorului de sector de politie in cadrul OAI” - ID:00213 - Volum 61 pagini

INTRODUCERE:
О n condiţiile reоnnoirii societăţii noastre şi trecerii la relaţiile de piaţă o atenţie deosebită se atrage activităţii organelor de drept оn luptă cu criminalitatea şi contravenţiile administrative, dreptăţii sociale, apărării drepturillor legale ai cetăţenilor.
Momentele date оn ziua de azi au o оnsemnătate premordială. Reieşind din aceasta Parlamentul şi Guvernul RM atrag o atenţie deosebită activităţii organelor de drept. Aceasta se atоrnă оn primul rоnd la organele afacerilor interne, activitatea cărora оn condiţiile noi оn mare măsură se restructurează. Primul serviciu al organelor afacerilor interne оn care merge restructurarea оn atвrnarea la serviciu şi executarea la serviciu şi executarea funcţiilor, este serviciul inspectorilor de sector.

Cuprins:

INRTODUCERE:
Capitolul Nr 1: Organizarea serviciului inspectorului de sector din R. Moldova
1. Sarcinile şi principiile de activitate ale inspectorului de sector de poliţie. Obligaţiile şi drepturile lui.
2. Primirea sectorului deservit a documentelor sectorului. Regimul de lucru.
3. Analiza stării operative la sector.
4. Planificarea lucrului al inspectorului de sector de poliţie, conlucrarea cu alte servicii din organul de poliţie.
5. Aprecierea lucrului inspectorului de sector de poliţie.

Capitolul Nr. 2: Direcţiile de activitate ale inspectorului de sector de poliţie
1. Activitatea ISP referitor la menţinerea ordinii publice.
2. Lucrul efectuat de inspectorul de sector de poliţie pentru combaterea beţiei, alcoolismului, narcomaniei, toxicomaniei.
3. Activitatea ISP referitor la examinarea reclamaţiilor, declaraţiilor şi comunicărilor despre infracţiuni şi contravenţii.
4. Combaterea şi descoperirea infracţiunilor - sarcina de bază a ISP.
5. Alte direcţii de activitate a ISP.

Capitolul Nr. 3: Activitatea inspectorului de sector de poliţie privind ercetarea infracţiunilor conform formei protocolare.

INCHEIERE:
Оn prezenta teză a fost arătată organizarea serviciului inspectorului de sector al Republicii Moldova, sarcinile si principiile de activitate a inspectorului de sector de poliţie in dezvăluirea activitaăţii de profilaxie generală şi individuală, оn lupta cu criminalitatea şi contravenţiile administrative.
Au fost studiate legile şi actele legislative de care se conduce оn activitatea sa inspectorul de sector de poliţie.
Au fost studiate direcţiile de activitate a inspectorului de sector de poliţie aşa ca activitatea la menţinerea ordinii publice:

BIBLIOGRAFIA:
1. CONSTITUTIA REPUBLICII MOLDOVA adoptă la 29 iulie 1994, Editor Directia de Stat pentru Asigurarea Informationala MOLDPRES, Chisinau, 1994
2. Legea R M “Cu privire la politie” din 18 decembrie 1990
3. Codul cu privire la contraventiile adiminstrative, text cu modificari si completari la data 1 decembrie 1996, “CUANT”, Chisinau 1996
4. Codul cu procedura npenala, text cu modificari la data de 1 august 1996, “CUANT”, Chisinau 1997
5. Legea din 9 decembrie 1994, Monitorul oficial, 1995, nr. 9
6. Legea din 6 iunie 1995, Monitorul oficial, 1995, nr. 41-42
7. Legea din 13 martie 1996, Monitorul oficial, 1996, nr. 23-24
8. Legea din 15 iunie 1995, Monitorul oficial, 1995, nr. 38-39
9. Ordinul MAI R M nr. 256 din 12 noiembrie anul 1999, privind aprobarea regulamentului postului de politie.
10. Ordinul MAI R M nr. 286 din 05. 11. 97 “Cu privire la lucrul cu plingerile, petiile si solicitarile cetatenilor parveniti in organele si subdiviziunile MAI R M”
11. Ordinul MAI R M si Procuraturii Generale al R M nr. 401-11/45 din 28 septembrie 1992 “Cu privire la lucrul cu informatiile despre infractiuni parvenit in organele de politie”
12. Ordinul comun al MAI R M si Procuraturii Generale al R M nr. 12/2 din 29 ianuarie 1996 “Cu privire la unele modificari in ordinul nr. 401- 11/45 din 28 septembrie 1992”
13. Codul Penal al R M, cu modificari si completari pina la data de 1 martie 1994, Chisinau 1994.
14. Legea Republicii Sovietice Socialiste Moldova nr. 487-XXI “Cu privire la reabilitarrea sociala a bolnavilor de alcoolism cronic, de narcomanie, sau de toxicomanie”, Chisinau, 7 februarie 1991.
15. Hotarirea Sovietului Suprem al R.S.S. Moldova nr. 530-XXI din 5 martie 1991, despre punerea in vigoare si modul de aplicare a Legii R.S.S. Moldova “Cu privire la reabilitarea sociala a bolnavilor de alcoolism cronic, de narcomanie, sau de toxicomanie”, Chisinau
16. Indrumari metodice ale MAI R M, Directia Securitatii Publice, “Cu privire la cercetarea infractiunilor conform formei protocolare”, 1995
17. Справочник участкогого инспектора милиции, Москва, Юридическая литература, 1990 г.
18. Вопросы совершенствования деятельности учасковых инспектора милицииб сборник Н. 1. МВД СССР, Москва 1998.

Teza de an - ACTELE PARLAMENTULUI IN ROMANIA - ID:00212 - Volum 41 pagini

CUPRINS:
CAPITOLUL I.ACTELE PARLAMENTULUI ОN ROMВNIA


SECŢIUNEA I Legile
SECŢIUNEA II Hotărвrile parlamentare
SECŢIUNEA III Moţiunile
SECŢIUNEA IV Actele exclusiv politice ale Parlamentului
SECŢIUNEA V Ordonanţele Guvernului

CAPITOLUL II.INIŢIATIVA LEGISLATIVĂ ŞI DEZBATEREA PARLAMENTARĂ

SECŢIUNEA I Iniţiativa legislativă
SECŢIUNEA II Examinarea şi avizarea proiectelor de lege de către comisiile parlamentare
SECŢIUNEA III Dezbaterea proiectelor sau propunerilor legislative оn plenul Camerelor Parlamentare

CAPITOLUL III.VOTAREA, PROMULGAREA ŞI INTRAREA ОN VIGOARE A LEGILOR

SECŢIUNEA I Votarea proiectelor sau propunerilor legislative
SECŢIUNEA II Promulgarea legii de către preşedinte
SECŢIUNEA III Intrarea оn vigoare a legii

BIBLIOGRAFIE:
1.ION RUSU, Drept Constitutional si Institutii politice,
Edit.,,Lumina Lex”,Bucuresti, 2004
2.IULIAN TEDEOROIU, Drept Constitutional si Institutii politice
Contemporane,vol. II,Edit.,,Sylvi”,Bucurest
3.CRISTIAN IONESCU, Drept Constitutional si Institutii . politicevol.II,Edit.,,Lumina Lex”,Bucuresti,1997
4.I. MURARU, Drept Constitutional si Institutii politice, vol.II,
Edit.,,Proarcadia” ,Bucuresti,1993
5.ION RUSU, Drept Administrativ,Edit.,,Lumina Lex” ,
Bucuresti,2001
6.I. DELEANU, Drept Constitutional si Institutii politice ,Tratat,
vol. II,Edit.,,Europe Nova”,Bucuresti,1996
7.ION RUSU, Drept Constitutional,Edit.,, Lumina Lex”,
Bucuresti,2001

Teza de licenta - Actele de identitate - ID:00211 - Volum 63 pagini

INTRODUCERE:

Ministerul Afacerilor Interne din august 1989 a оnceput elaborarea Registrului de Stat al populaţiei şi de control al Republicii Moldova conform indicaţiei Guvernului Republici Moldova. Lucrările sau identificate оncepоnd cu septembrie 1993.
Оn scopul creării condiţiilor necesare pentru dirijarea statului, asigurarea soluţionării calitative a problemelor social-economice, precum şi оntru executarea articolului 3 din Legea "Cu privire la cetăţenia Republicii Moldova" şi a Hotărоrii Parlamentului Republicii Moldova din 5 iunie 1991 nr. 597-XII "Despre intrarea оn vigoare şi modul de punere оn aplicare a Legii Republicii Moldova "Cu privire la cetăţenia Republicii Moldova" se aprobă Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr.144 din 20 septembrie 1993 "Cu privire la crearea Sistemului Naţional de Paşapoarte şi Registru de Stat al Populaţiei".

Cuprins:
1. INTRODUCERE

2. CAPITOLUL I. STRUCTURA, SARCINILE ŞI FUNCŢIILE DE BAZĂ A D.T.I.
2.1. Baza juridică a activităţii D.T.I, structura,
sarcinile şi funcţiile lui.
2.2. Organizarea activităţii subdiviziunilor teritoriale a
birourilor evidenţă şi documentare

3. CAPITOLUL II. ACTELE DE IDENTITATE DIN CADRUL SISTEMULUI NAŢIONAL DE PAŞAPOARTE
3.1. Tipurile actelor de identitate, оntrebuinţarea , descrierea lor, şi termenele de valabilitate
3.2. Perfectarea şi eliberarea buletinelor de identitate ale cetăţenilor Republicii Moldova
3.3. Modul de eliberare a documentelor cetăţenilor străini şi apatrizilor.

4. CAPITOLUL III. REGULILE DE ŞEDERE A CETĂŢENILOR STRĂINI ŞI APATRIZILOR ОN REPUBLICA MOLDOVA

ОNCHEIERE:
Făcоnd o totalizare a celor examinate оn temă "Activitatea Departamentului Tehnologii Informaţionale" putem spune оn linii generale că pe alocuri se mai оntоlnesc unele greutăţi neоnsemnate.
Faptul că republica trece prin mari schimbări de ordin economic, a fost necesitatea trecerii de la un sistem vechi de paşapoarte la un sistem nou, ce după conţinut şi formă corespunde standartelor şi practicii internaţionale.
Aşa dar, pe parcursul anilor 1995-2001 оn Republica Moldova au fost acumulate datele statistice оn privinţa perfectării documentelor de tip nou, atоt din sectoarele municipiului Chişinău cоt şi din judeţele republicii şi menţionăm că:

BIBLIOGRAFIE:
1. Constituţia Republicii Moldova adoptată pe 29.07.1994.
2. Legea Republicii Moldova "Cu privire la poliţie".
3. Legea R.M. "Cu privire la cetăţenia R.M.".
4. Legea R.M. "Cu privire la intrarea şi ieşirea de pe teritoriul Republicii Moldova, Nr. 269-XIII din 9 noiembrie 1994, Monitorul Oficial Nr. 6 din 26.01.95".
5. Lege R.M "Cu privire la statul juridic al cetăţenilor străini şi apatrizi Оn Republica Moldova" Nr. 275-XIII din 10 noiembrie 1994.
6. Legea Republicii Moldova nr. 75-XV din 18.04.2001, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64-XII din 31.05.90 cu privire la Guvern.
7. Decretul Preşedintelui R.M. Nr. 144 din 20 septembrie 1993 "Cu privire la crearea Sistemului Naţional de paşapoarte şi Registru de Stat a Populaţiei".
8. Hotărtrea Guvernului Republicii Moldova Nr. 376 din 6 iunie 1995"Cu privire la regulile de şedere a cetăţenilor străini şi apatrizii lor оn Republica Moldova":
9. Hotărtrea Guvernului Republicii Moldova Nr. 200 din 24.02.98 cu completări şi modificări la H.G. nr. 376 din 6 iunie 1995 "Cu privire la modul de perfectare şi eliberarea actelor de identitate ale S.N.P.".
10. Hotărоrea Sovietului Miniştrilor al R.S.S Moldoveneşti Nr. 341 din 7 octombrie 1974 "Cu privire la hotărоrea Soveоului Miniştrilor al U.R.S.S. Nr. 678 din 28 august 1974 Despre unele reguli de оnscriere a cetăţenilor";
11. Hotărоrea Sovetului Miniştrilor al R.S.S Moldoveneşti Nr. 342 din 7 octombrie 1974 "Cu privire la hotărоrea Sovietului Miniştrilor al Uniunii R.S. S. Moldoveneşti nr. 677 din 28 august 1974 Despre aprobarea Regulamentului cu privire la sistemul de paşapoarte din U.R.S.S.";
12. Hotărоrea Guvernului R S.S. Moldova nr. 278 din 17 august 1990 "Despre introducerea unor modificări оn hotărоrea Consiliului de Miniştri al R.S.S.M. din 7 octombrie 1974 nr 342 " Despre hotărоrea Consiliului de Miniştri al U.R.S.S. din 28 august 1974 Nr. 667 "Cu privire la adoptarea Regulamentului despre sistemul de paşapoarte оn U.R.S.S";
13. Hotărоrea Guvernului Republicii Moldova Nr. 385 din 05.07.1996 "Cu privire la dezvoltarea Registrului de Stat al Populaţiei".
14. Hotărоrea Guvernului R.M. "Cu privire la Departamentul Tehnologii Informaţionale nr. 398 din 06.06.2001".
15. Hotărоrea Guvernuliu Republicii Moldova "Cu privire la funcţii de bază structura şi statele de personal Departamentul Tehnologii Informaţionale" nr.650 din 16.07.2001.
16. Ordinul M. A. I. Nr. l3 din 9 septembrie 1999 "Cu privire la structura Departamentul Tehnologii Informaţionale".