Comandă o teză la specialitățile: filologie, limba și literatura română, comunicare, precum și pentru alte domenii și teme, pentru studenții la filologie.

Teza de licenta - Creația Otiliei Cazimir dedicată copiilor - ID:05128 - Volum 63 pagini

Introducere 
 
Capitolul I Universul artistic al Otiliei Cazimir

I.1. Preocupări ale destinului artistic
I.2. Opera poetei în contextul literar contemporan 
 
Capitolul II Poeta sufletelor simple
II.1. Sensiblitatea feminină a scriitoarei
II.2. Carecterul etico-estetic al scrierilor pentru copii
II.3. Viziunea naturii în creația lirică
II.4. Incursiuni în proza autobiografică
II.5. Influența lui George Topârceanu (analogie intre opere)  

Capitolul III Abordări didactice în procesul de predare/învățare/evaluare a operei Otiliei Cazimir
III.1. Rolul studierii creației poetei în formarea valorilor morale la elevi

Concluzii 
Bibliografie
Anexe (Creația Otiliei Cazimir inclusă în manualele școlare)
 

Teza de licenta - Tendințe în proza română literară basarabeană postsovietică - ID:05127 - Volum 56 pagini

INTRODUCERE 
 
CAPITOLUL I. CARACTERISTICA GENERALĂ A LITERATURII POSTSOVIETICE

1.1. Literatura artistică postsovietică: trăsături, valori, realizări
1.2. Tineri prozatori debutanți după 1990
 
CAPITOLUL II. PROZA POSTSOVIETICĂ ȘI PROBLEMELE NOI ABORDATE
2.1. Tranziția de la o societate totalitară la una democratică
2.2. Migrația ilegală
2.3. Trecutul comunist
2.4. Perioada interbelică, relația cu structurile NKVD/KGB
 
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Teza de licenta - Influenta Limbii Ruse asupra limbii române din Basarabia - ID:05126 - Volum 45 pagini

Introducere ........4 
 
I. Aspecte ale contactelor româno-ruse..........5

I.1. Influența rusă înainte de 1688.........................5
I.2. Influența rusă după 1688, până în 1780...........6
I.3. Clasificarea semantică a împrumuturilor............6
I.4. Originea împrumuturilor...................................7
 
II. Basarabia sub stăpânirea Rusiei.....8
II.1 Răpirea Basarabiei............................................8
II.2. Edificii cultural-religioase..................................11
II.3. Tipăriturile bisericești......................................11
II.4. Cărțile didactice din Basarabia........................14
II.5. Școala din Basarabia.....................................17
II.6. Activitatea literară a scriitorilor basarabeni......21
 
III. Limba română ca simbol identitar în Basarabia.....24
III.1. Limba română sau limba moldovenească?.....................24
III.2. Fenomenul bilingvismului român-rus – adevăr și mit.......28
III.3. Din onomastica basarabeană......................................32
III.4. Toponimia..................................................................33
III.5. Rusismele în cadrul nivelurilor limbii române...............33 
 
IV. Calchierea ca aspect al interferenței limbilor......34
IV.1. Calchierea morfologică.........................35
IV.2 Calchierea sintactică..............................36
IV.3. Calchierea morfologico-sintactică..........37
IV.4. Calchierea lexico-gramaticală...............38 
 
Concluzii.................38
Bibliografie.............40
 

Teza de curs - Istoria presei românești - ID:05125 - Volum 236 pagini

Tentative şi începuturi.................................................................3

Primele publicaţii româneşti.........................................................15
Presa românească până la revoluţia de la 1848............................27
Presa paşoptistă.........................................................................39
Presa românească, unirea de la 1859 şi regimul lui Al. I. Cuza.....52
Presa în perioada 1866-1880......................................................65
Presa în ultimele două decenii ale veacului al XIX-lea..................79
Presa românească: 1900-1916...................................................103
Presa, primul război mondial şi Marea Unire...............................117
Presa în perioada interbelică.....................................................128
Presa culturală interbelică.........................................................151
Presa „sub trei dictaturi”.........................................................164
Presa după 1989 (schiţă)………………………………………………….…………...177 
 
Bibliografie selectivă..........191
Anexe...............................194

Teza de licenta - Gheorghe Asachi – Inițiatorul presei românești în Principatul Moldovei (Albina Românească) - ID:05124 - Volum 45 pagini

Introducere 
 
Capitolul I: Gheorghe Asachi și începuturile presei periodice din Principatul Moldovei 

I.1. Contextul social-politic și premizele apariției presei periodice în P. Moldovei 
I.2. Iluministul Gheorghe Asachi și preocupările sale în jurnalistică

Capitolul II: Studiu de caz. Ziarul „Albina Românească” 
 
Concluzii și recomandări 
Bibliografie 
Anexe

Teza de an - Polisemia Verbelor - ID:05123 - Volum 30 pagini

Introducere.....2 

Capitolul I. Polisemia în limba română….……4

1.1. Câte ceva despre polisemia în limba română……4 
1.2. Probleme generale ale polisemiei……12 

Capitolul II. Bazele teoretice şi practice ale polisemiei verbelor……14
2.1. Specificul polisemiei verbelor………………14
2.2. Polisemia la verbele de deplasare......23

Concluzii…........28 
Bibliografie….....30

Teza de licenta - Polisemia verbelor de miscare - ID:05122 - Volum 51 pagini

INTRODUCERE 

CAPITOLUL I. POLISEMIA UNOR PĂRȚI DE VORBIRE

1.1. Polisemia în limbă
1.2. Polisemia și omonimia în limbă
1.3. Polisemia substantivelor
1.4. Polisemia adjectivelor
1.5. Polisemia adverbelor
 
CAPITOLUL II. POLISEMIA VERBELOR ÎN LIMBA ROMÂNĂ
2.1. Verbe monosemantice în limba română
2.2. Verbe polisemantice în limba română
2.3. Verbe de mișcare polisemantice în limba română
 
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Teza de doctor - Verbele tranzitive în limba română - ID:05121 - Volum 167 pagini

Introducere
 
Capitolul I Clasa verbelor tranzitive printre verbele limbii române
1.1 Trăsăturile verbului ca parte de vorbire..........6
1.2. Opoziţia tranzitiv-intranzitiv în cadrul verbelor româneşti.......8
1.3. Două tipuri de tranzitivitate – funcţională şi formală..............15
1.4. Actantul obiectual – trăsătură omniprezentă a verbului tranzitiv.........18
1.5. Actanţii obligatorii şi actanţii facultativi ai verbelor tranzitive....25

Capitolul II Clasificarea semantică a verbelor tranzitive şi tipurile de actanţi
2.1. Locul semanticii în structura limbii..................................30
2.2. Verbul – semn predicativ. Nivelul semantic şi relaţional...32
2.3. Verbe tranzitive acţionale..............................................36
2.4. Verbe tranzitive neacţionale..........................................54

Capitolul III Verbe tranzitive din perspectivă valenţială
3.1. Valenţa – noţiuni generale..........................................65
3.2. Clasificarea valenţială a verbelor.................................70
3.3. Valenţa verbelor tranzitive...........................................75
a. Structuri bivalente........................................................75
b. Structuri trivalente......................................................111

Capitolul IV Verbele tranzitive în cadrul opoziţiei diateziale
4.1. Raportul dintre tranzitivitate şi diateză......119
4.2. Conjugarea verbelor tranzitive la diateza activă şi la diateza pasivă...123
4.3. Participiul – element de bază a conjugării pasive româneşti.....126
4.4. Restricţii (semantice, ontice) privind capacitatea de conjugare a verbelor tranzitive la diateza pasivă..129

Capitolul V Semantica derivatelor de la verbele tranzitive
5.1. Particularităţi ale derivatelor de la verbele tranzitive..........136
5.2. Semnificaţia valenţială a verbelor tranzitive în semantica derivatelor de la acestea...142

Concluzii......................150
Bibliografie...................153
Adnotare......................164
Cuvinte cheie...............165
Abrevieri......................167

Teza de an - Specificul verbului românesc. Sistemul temporal al verbelor în limba română - ID:05120 - Volum 33 pagini

INTRODUCERE
 
CAPITOLUL I. PRINCIPII LINGVISTICE DE PREZENTARE A VERBULUI ROMÂNESC

1.1. Considerații teoretice privind verbul românesc
1.2. Specificul semanticii verbului românesc
1.3. Categorii gramaticale ale verbului
 
CAPITOLUL II. SISTEMUL TEMPORAL AL VERBELOR ÎN LIMBA ROMÂNĂ
2.1. Geneza și evoluția formelor verbale
2.2. Valorile timpurilor verbale
2.3. Sistemul temporal al verbelor în limba română
 
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE

Teza de master - Diateza in Limba Romana - ID:05119 - Volum 114 pagini

ARGUMENT. 1
 
I. Conceptul şi termenul de „categorie gramaticală" în limba română. 4
I.1. Definirea „categoriei gramaticale". 4
I.2. Categoriile gramaticale specifice verbului 10
 
II. Categoria gramaticală a „diatezei"- concept, terminologie, definire. 12
II.1. Diateza- categorie morfologică sau sintactică?. 12
II.2. Tradiţie si inovaţie în interpretarea conceptului de „diateză". 16
II.3. Criterii pentru identificarea categoriei gramaticale a diatezei. Conţinutul şi forma categorială. 20
II.4. Subcategorizarea diatezelor 24
II.5. Clasificarea verbelor din punctul de vedere al diatezelor 26
 
III. Diateza activă. 29
III.1. Definirea diatezei active. 29
III.2.Conţinut şi formă categorială. 31
 
IV. Diateza pasivă. 37
IV.1. Definirea diatezei pasive. 37
IV.2. Conţinut şi formă categorială. 42
 
V. Diateza reflexivă. 48
V.1. Definirea diatezei reflexive. 48
V.2. Conţinut şi formă categorială. 56
V.3. Consideraţii asupra aspectelor reflexivului 59
V.3.1. « Valoarea obiectivă » , activă sau reflexivă?. 63
V.3.2. Aspecte ale « valorii dinamice » a unor verbe. 65
V.3.3. Expresivitatea verbelor la diateza reflexivă. 73
 
VI. Diateza reciprocă-definire, conţinut şi formă categorială. 80
VII. Diateza impersonală. 89
VII.1. Definire, conţinut şi formă categorială. 89
VII.2. Verbe impersonale şi construcţia lor 94
VIII. CONSIDERAŢII FINALE.. 99
 
ANEXĂ: PREZENŢA  FLECTIVULUI  „SE”  ÎN  MARCAREA  DIATEZELOR IN LIMBA ROMÂNĂ.. 102
BIBLIOGRAFIE.. 105
SIGLE /ABREVIERI. 109
IZVOARE.. 109

Teza de an - Fondul frazeologic. Clasificarea frazeologismelor. Frazeologisme verbale - ID:05118 - Volum 29 pagini

INTRODUCERE 
 
CAPITOLUL I. NOȚIUNI GENERALE PRIVIND FRAZEOLOGIA ȘI FONDUL FRAZEOLOGIC

1.1. Precizări teoretice privind noțiunea de frazeologie și frazeologisme
1.2. Concepte aferente frazeologiei
1.3. Clasificarea frazeologismelor
 
CAPITOLUL II. FRAZEOLOGISMELE VERBALE
2.1. Structura frazeologismelor verbale
2.2. Categorii morfologice ale frazeologismelor verbale
2.3. Categoria timpului în cadrul frazeologismelor verbale
2.4. Funcțiile sintactice ale frazeologismelor verbale
 
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE

Teza de master - Frazeologia in Limba Romana - ID:05117 - Volum 94 pagini

CAPITOLUL I. FRAZEOLOGIA: COMPARTIMENT AL LEXICOLOGIEI SAU RAMURĂ INDEPENDENTĂ A LINGVISTICII 3
1.1. Definirea termenilor de frazeologie 3
1.2. Obiectul de studiu al frazeologiei 4
1.3. Conceptul de frazeologism_ 6
1.4. Frazeologismele şi locuţiunile 8
1.5. Frazeologismele şi proverbele 12
1.6. Clasificarea frazeologismelor 13
1.7. Corespondenţa semantico-gramaticală dintre frazeologisme şi părţile de vorbire 14
1.8. Frazeologisme substantivale 15
1.8.1. Valori semantice ale frazeologismelor substantivale 15
1.8.2. Structura şi categoriile morfologice ale frazeologismelor substantivale 16
1.8.3. Funcţiile sintactice ale frazeologismelor substantivale 19
1.9. Frazeologismele adjectivale 20
1.9.1. Valori semantice ale frazeologismelor adjectivale 20
1.9.2. Structura gramaticală a frazeologismelor adjectivale 20
1.10. Frazeologisme verbale 25
1.10.1. Structura frazeologismelor verbale16 26
1.10.2. Categorii morfologice ale frazeologismelor verbale 28
1.10.3. Categoria timpului în cadrul frazeologismelor verbale 31
1.10.4. Funcţiile sintactice ale frazeologismelor verbale 35
1.11.  Frazeologisme adverbiale 40
1.11.1. Clasificarea frazeologismelor adverbiale 40
1.11.2. Tipologia structurală a frazeologismelor adverbiale 42
1.11.3. Particularităţi morfologice şi funcţii sintactice ale frazeologismelor adverbiale 43

CAPITOLUL II. STILUL JURIDIC- ADMINISTRATIV_ 44
2.1.  Interacţiunea functiilor limbii 46
2.2.  Nivelul morfematic 48
2.3. Flexiunea nominală şi pronominală_ 49
2.4. Flexiunea verbala_ 51
2.5.  Nivelul sintactic 52
2.6.  Nivelul lexical 56
2.7. Structura vocabularului 56

CAPITOLUL III. FORMULE  ŞI LOCUŢIUNI ÎN DISCURSULUI JURIDIC NORMATIV. SEMANTICA ÎN DISCURSUL  JURIDIC NORMATIV_ 58
3.1.  Caracterizarea generală a terminologiilor 58
3.2. Terminologie juridică între tehnicitate şi accesibilitate 60
3.3.  Polisemia în lexicul juridic 61
3.3.1. Polisemia externă_ 63
3.3.2. Polisemia internă_ 66
3.4. Caracterul de sistem al Vocabularului Juridic 68
3.5. Procedee de formare a cuvintelor 75
 
CAPITOLUL IV. LIMBAJUL COMERCIAL_ 82
4.1.  Nivel morfologic 82
4.2.  Nivel lexical 87

LISTĂ DE ABREVIERI
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE

Teza de master - Poezia postmodernistă - ID:05116 - Volum 75 pagini

Justificarea temei ..........3
 
Capitolul 1. CONCEPTUL DE POSTMODERNISM.........4

1.1 Prezentarea conceptului de postmodernism ............4
1.2 Definiţie şi trăsături ale postmodernismului .............5
1.3 Scurtă incursiune în istoria postmodernismului ........6
1.4 Domenii de manifestare ale postmodernismului .....7
1.5 Postmodernismul şi poststructuralismul .................12
1.6 Postmodernismul şi criticii săi ...............................14  

Capitolul 2. Literatura română postmodernă ................15
2.1 Generalităţi ale postmodernismului românesc ..................15
2.2 Trăsături definitorii ale postmodernismului românesc .......18
2.3 Grupuri literare postmoderne româneşti .........................19
2.4 Postmodernismul sau Generaţia '80 ...............................20
2.5 Elemente postmoderniste în opera lui Mircea Eliade ........21
2.6 Fragmente critice: Vitalie Ciobanu - Postmodernismul, între teorie şi practică .........24
2.7 Studiu de caz: Petru Cimpoeşu -"Postmodernismul românesc" ca instituţie a exprimării, romanul "Generaţiei '80" ......27 
 
Capitolul 3. Reprezentanţi de seamă ai postmodernismului poetic românesc ......35
3.1 Mircea Cărtărescu ................................................35
3.1.1 Poezii celebre ale lui Mircea Cărtărescu .............39
3.1.2 MIRCEA CĂRTĂRESCU sau CUM A RESCRIS POSTMODERNISMUL LITERATURA .....42
3.2 Florin Iaru ..........................................................47
3.2.1 Poezii celebre ale lui Forin Iaru .........................49
3.3 Ion Bogdan Lefter ...............................................53
3.4 Alexandru Muşina ...............................................55
3.4.1 Poezii celebre ale lui Alexandru Muşina .............62
3.5 Studiu de caz: „Poetica postmodernismului”-Liviu Petrescu ....63
 
Concluzie .............69
Anexe....................70
Bibliografie ..........75

Teza de master - Literatura postmodernistă în comunicare cu literatura trecutului - ID:05115 - Volum 77 pagini

INTRODUCERE 
 
CAPITOLUL I. CONCEPTE GENERALE PRIVIND CURENTUL POSTMODERNIST ȘI TRĂSĂTURILE SALE DEFINITORII

1.1. Scurt istoric al evoluției postmodernismului
1.2. Postmodernismului literar: definiţii, grupări, tendinţe, trăsături
1.3. Tehnici și procedee în literatura postmodernistă
 
CAPITOLUL II. PRECURSORII POSTMODERNISMULUI
2.1. Cercul de la Sibiu
2.2. Școala de proză de la Tîrgoviște
2.3. Poezia lui Mircea Ivănescu
 
CAPITOLUL III. ANALIZA REPREZENTANȚILOR DE BAZĂ AI LITERATURII ROMÂNE POSTMODERNE
3.1. Poezia şi proza literară postmodernistă românească
3.2. Reprezentanţi de seamă ai postmodernismului literar românesc
3.3. Reprezentanţi de seamă ai postmodernismului literar basarabean
 
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
ANEXE