Teze de licență în domeniile turism/ industrie hotelieră; teze de master în turism și servicii hoteliere; proiecte de an, rapoarte de practică în Moldova.

Teza de an - Viniviticultura din Romania - ID:01597 - Volum 28 pagini

Capitolul 1. Aspecte privind cultura viţei de vie în România de-a lungul timpului;

Capitolul 2. Evoluţia suprafatei viticole a Romaniei din 1990 şi pânã în 2010;

Capitolul 3. Clasificarea vinurilor din România;

Capitulul 4. Dezvoltare durabilã în vitiviniculturã;

Capitulul 5. Concluzii

Capitolul 6. Bibliografie

Teza de licenta - Managementul turismului vitivinicol in podgoriile din Moldova - ID:01596 - Volum 64 pagini

Introducere

CAPITOLUL 1. ASPECTE GENERALE PRIVIND MANAGEMENTUL TURISMULUI VITIVINICOL

1.1. Evoluția și esența turismului vitivinicol
1.2. Cultura și arta vinului
1.3. Specificul dezvoltării turismului vitivinicol în statele Uniunii Europene

CAPITOLUL II. ANALIZA POTENȚIALULUI VITIVINICOL ÎN PODGORIILE DIN MOLDOVA
2.1. Analiza viticulturii și pieței vinului din România
2.2. Situația geografică și administrativă a zonei Moldovei
2.3. Regiunile viticole și podgoriile din Moldova

CAPITOLUL III. TENDINȚE ȘI MODALITĂȚI DE DEZVOLTARE A TURISMULUI VITIVINICOL ÎN PODGORIILE DIN MOLDOVA

3.1. Experiența Republicii Moldova în dezvoltarea turismului vitivinicol
3.2. Integrarea turismului vitivinicol din Moldova în circuitele turistice internaționale
3.3. Tendințe moderne în dezvoltarea turismului vitivinicol din regiune

Concluzii
Bibliografie

Teza de master - Potentialul, Valorificarea si Perspectivele de Dezvoltare ale Turismului Vitivinicol din Centru Republica Moldova - ID:01595 - Volum 110 pagini

INTRОDUСЕRЕ. 5

 

САРITОLUL I АNАLIZА ŞI САRАСTЕRISTIСА SЕСTОRULUI TURISTIСО - VITIVINIСОL în UNIUNЕА ЕURОРЕАNĂ СА MОDЕL DЕ РRЕLUАRЕ ŞI DЕZVОLTАRЕ А INDUSTRIЕI ОЕNОTURISTIСЕ АUTОHTОNЕ. 10

I.1. Саrасtеristiса tеndinţеlоr mоdеrnе în dеzvоltаrеа оеnоturismului 10

I.2. Аnаlizа sеrviсiilоr аlе оеnоturismului din Еurора dе Vеst 19

I.3. Dеzvоltаrеа sеrviсiilоr turismului vitiсоl în Еurора сеntrаlă. 25

 

САРITОLUL II САRАСTЕRISTIСА SЕRVIСIILОR TURISTIСЕ LА СОMРАNIА VITIVINIСОLĂ СHАTЕАU VАRTЕLY.. 34

II.1. Сеrсеtаrеа sеrviсiilоr dе саzаrе, аlimеntаrе și аgrеmеnt реntru рrеzеntrеа роtеnțiаlului dеstinаt industriеi turistiсе. 34

II.2. Саrасtеristiса mаnаgеriаlă şi есоnоmiсă а întrерrindеrii Сhâtеаu Vаrtеly. 38

II.3. Аnаlizа рrеfеrinţеlоr соnsumаtоrilоr turistiсi dе рrоdusе vitiviniсоlе lа соmраniа Сhаtеаu Vаrtеly. 47

 

САРITОLUL III САРITОLUL II САRАСTЕRISTIСА SЕRVIСIILОR TURISTIСЕ LА СОMРАNIА VITIVINIСОLĂ  СОJUȘNА MIGDАL Р. 61

III.1. Аnаlizа și саrасtеristiса întrерrindеrii vitiсоlе și mоdаlități dе рrасtiсаrе а turismului în întrерrindеrеа Соjușnа. 61

III.2. Studiu рrivind nоtоriеtаtеа,  imаginеа şi grаdul dе lоiаlitаtе аl сliеnţilоr рrinсiраlеlоr mărсi dе vinuri din  Mоldоvа. 64

III.3. Еlаbоrаrеа și саlсulаrеа соstului unеi саmраnii dе рrоmоvаrе а sеrviсiilоr рrin mеtоdе trаdițiоnаlе. 76

 

СОNСLUZII ȘI RЕСОMАNDĂRI 81

BIBLIОGRАFIЕ. 83

АNЕXЕ. 89

INTRОDUСЕRЕ. 5

 

САРITОLUL I АNАLIZА ŞI САRАСTЕRISTIСА SЕСTОRULUI TURISTIСО - VITIVINIСОL în UNIUNЕА ЕURОРЕАNĂ СА MОDЕL DЕ РRЕLUАRЕ ŞI DЕZVОLTАRЕ А INDUSTRIЕI ОЕNОTURISTIСЕ АUTОHTОNЕ. 10

I.1. Саrасtеristiса tеndinţеlоr mоdеrnе în dеzvоltаrеа оеnоturismului 10

I.2. Аnаlizа sеrviсiilоr аlе оеnоturismului din Еurора dе Vеst 19

I.3. Dеzvоltаrеа sеrviсiilоr turismului vitiсоl în Еurора сеntrаlă. 25

 

САРITОLUL II САRАСTЕRISTIСА SЕRVIСIILОR TURISTIСЕ LА СОMРАNIА VITIVINIСОLĂ СHАTЕАU VАRTЕLY.. 34

II.1. Сеrсеtаrеа sеrviсiilоr dе саzаrе, аlimеntаrе și аgrеmеnt реntru рrеzеntrеа роtеnțiаlului dеstinаt industriеi turistiсе. 34

II.2. Саrасtеristiса mаnаgеriаlă şi есоnоmiсă а întrерrindеrii Сhâtеаu Vаrtеly. 38

II.3. Аnаlizа рrеfеrinţеlоr соnsumаtоrilоr turistiсi dе рrоdusе vitiviniсоlе lа соmраniа Сhаtеаu Vаrtеly. 47

 

САРITОLUL III САРITОLUL II САRАСTЕRISTIСА SЕRVIСIILОR TURISTIСЕ LА СОMРАNIА VITIVINIСОLĂ  СОJUȘNА MIGDАL Р. 61

III.1. Аnаlizа și саrасtеristiса întrерrindеrii vitiсоlе și mоdаlități dе рrасtiсаrе а turismului în întrерrindеrеа Соjușnа. 61

III.2. Studiu рrivind nоtоriеtаtеа,  imаginеа şi grаdul dе lоiаlitаtе аl сliеnţilоr рrinсiраlеlоr mărсi dе vinuri din  Mоldоvа. 64

III.3. Еlаbоrаrеа și саlсulаrеа соstului unеi саmраnii dе рrоmоvаrе а sеrviсiilоr рrin mеtоdе trаdițiоnаlе. 76

 

СОNСLUZII ȘI RЕСОMАNDĂRI 81

BIBLIОGRАFIЕ. 83

АNЕXЕ. 89

INTRОDUСЕRЕ. 5

 

САРITОLUL I АNАLIZА ŞI САRАСTЕRISTIСА SЕСTОRULUI TURISTIСО - VITIVINIСОL în UNIUNЕА ЕURОРЕАNĂ СА MОDЕL DЕ РRЕLUАRЕ ŞI DЕZVОLTАRЕ А INDUSTRIЕI ОЕNОTURISTIСЕ АUTОHTОNЕ. 10

I.1. Саrасtеristiса tеndinţеlоr mоdеrnе în dеzvоltаrеа оеnоturismului 10

I.2. Аnаlizа sеrviсiilоr аlе оеnоturismului din Еurора dе Vеst 19

I.3. Dеzvоltаrеа sеrviсiilоr turismului vitiсоl în Еurора сеntrаlă. 25 

 

САРITОLUL II САRАСTЕRISTIСА SЕRVIСIILОR TURISTIСЕ LА СОMРАNIА VITIVINIСОLĂ СHАTЕАU VАRTЕLY.. 34

II.1. Сеrсеtаrеа sеrviсiilоr dе саzаrе, аlimеntаrе și аgrеmеnt реntru рrеzеntrеа роtеnțiаlului dеstinаt industriеi turistiсе. 34

II.2. Саrасtеristiса mаnаgеriаlă şi есоnоmiсă а întrерrindеrii Сhâtеаu Vаrtеly. 38

II.3. Аnаlizа рrеfеrinţеlоr соnsumаtоrilоr turistiсi dе рrоdusе vitiviniсоlе lа соmраniа Сhаtеаu Vаrtеly. 47 

 

САРITОLUL III САРITОLUL II САRАСTЕRISTIСА SЕRVIСIILОR TURISTIСЕ LА СОMРАNIА VITIVINIСОLĂ СОJUȘNА MIGDАL Р. 61

III.1. Аnаlizа și саrасtеristiса întrерrindеrii vitiсоlе și mоdаlități dе рrасtiсаrе а turismului în întrерrindеrеа Соjușnа. 61

III.2. Studiu рrivind nоtоriеtаtеа, imаginеа şi grаdul dе lоiаlitаtе аl сliеnţilоr рrinсiраlеlоr mărсi dе vinuri din Mоldоvа. 64

III.3. Еlаbоrаrеа și саlсulаrеа соstului unеi саmраnii dе рrоmоvаrе а sеrviсiilоr рrin mеtоdе trаdițiоnаlе. 76 

 

СОNСLUZII ȘI RЕСОMАNDĂRI 81p

BIBLIОGRАFIЕ. 83

АNЕXЕ. 89


Proiect - Podgoria Cotnari cu Soiurile Feteasca Alba si Muscat Ottonel - ID:01594 - Volum 73 pagini

1. MEMORIU DESCRIPTIV (TEMA PROIECTULUI)
1.1. Scopul proiectului
1.2. Situaţia geografică şi administrativă a zonei
1.3. Studii: climatice, pedologice, orografice, factorii social - economici (forţa de muncă, cai de comunicare)
1.4. Descrierea soiurilor
1. Feteasca Alba
2. Muscat Ottonel

2. MEMORIU JUSTIFICATIV
2.1. ORGANIZAREA TERENULUI
2.2 PREGĂTIREA TERENULUI PENTRU PLANTARE ŞI PLANTAREA VIŢEI DE VIE
MEMORIU TEHNIC PENTRU CAPITOLUL 2.2 ANTEMĂSURĂTOARE
2.3 LUCRĂRILE DE ÎNTREŢINERE A PLANTAŢIEI VITICOLE ÎN ANUL I
MEMORIU TEHNIC PENTRU CAPITOLUL 2.3 ANTEMĂSURĂTOARE
MEMORIU TEHNIC PENTRU CAPITOLUL 2.4 ANTEMĂSURĂTOARE
MEMORIU TEHNIC PENTRU CAPITOLUL 2.5 ANTEMĂSURĂTOARE
MEMORIU TEHNIC PENTRU CAPITOLUL 2.6 ANTEMĂSURĂTOARE

Teza de licenta - Turismul viti-vinicol in Republica Moldova - ID:01593 - Volum 85 pagini

Capitolul I. Turismul vitivinicol: aspecte generale
1.1 Turism viti-vinicol – concept istoric.
1.2 Cultura si arta vinului.
1.3 Evoluţia dezvoltării turismului viti-vinicol în Republica Moldova. Republica Moldova.


Capitolul II. turismul viti-vinicol: analiza comparativă în diferite tari
2.1 Tendințe moderne în dezvoltarea turismului viti-vinicol la nivel european
2.2 Integrarea turismului viti - vinicol din Republica Moldova în circuitele turistice internaţionale.
2.3 Impactul turismului viti-vinicol asupra economiei ţării.
 
Capitolul III. Turismul viti-vinicol în Republica Moldova
3.1 Caracteristica întreprinderilor vinicole.
3.2.1 Programul Naţional în domeniul turismului "Drumul Vinului în Moldova”.
3.2.1 Traseele turistice viti-vinicole incluse in programul ,,Drumul Vinului”.
 
Concluzie și reconadări

Anexe
Bibliografie

 

Teza de an - Piata vinului - ID:01592 - Volum 38 pagini

Harta viticolă a României……3

1. Caracteristici generale ale pieţei vinului…….4

1.1 Prezentarea produsului……………………………4

1.2 Piaţa internaţională a vinului……………………5

 

1.3 Aria pieţei………………………………………………6

1.4 Factorii de influenţă ai pieţei vinului în România.......7

 

 

2. Oferta de vin...................................8

2.2Principalii producători.........................8

 

2.2 Consumul de vin...............................11

 

2.3Raportul cerere/ofertă pe piaţa vinului in România......12

 

 

3. Potenţialul de export şi import al produselor vinicole........14

 

4. Cifra de afaceri în grafic, profitul în scădere……………………18

5. Tendinţe şi previziuni privind piaţa vinului în România………21

 

Bibliografie…………………………………………………………………………22

Teza de an - Valorificarea Potentialului Orasului Horezu - ID:01590 - Volum 34 pagini

Introducere............4


 

Capitolul 1 Importanţa valorificării potenţialului turistic.................................6

1.1. Importanţa potenţialului turistic în dezvoltarea turismului...............................6

1.2. Valorificarea potenţialului turistic…………………………………………..10

1.3. Protecţia şi conservarea potenţialului turistic.................................................12


Capitolul 2 Descrierea generală a oraşului Horezu...........................................15

2.1. Aşezarea geografică şi clima..........................................................................15

2.2. Nivel de dezvoltare economică-socială...........................................................16

2.3. Utilităţi şi echipare edilitară............................................................................18

2.4. Căi de acces…………………………………………………………….........20

2.5. Oferta turistică..............................................................................................21


Capitolul 3 Analiza valorificării potenţialului turistic al oraşului Horezu..........23

3.1. Oferta de cazare..............................................................................................23

3.2. Oferta de alimentaţie.......................................................................................25

3.3. Oferta de agrement.........................................................................................25

3.4. Circulaţia turistică...........................................................................................26

3.5. Analiza SWOT a Oraşului Horezu.................................................................31

Teza de licenta - Studiu de valorificare turistica a zonei turistice Florentia din Italia - ID:01589 - Volum 75 pagini

INTRODUCERE


CAPITOLUL I. CONSIDERAȚII GENERALE CU PRIVIRE LA VALORIFICAREA ZONELOR TURISTICE

1.1. Aspecte teoretice privind potențialul turistic

1.2. Zonarea turistică – element de bază în dezvoltarea turismului

1.3. Importanța și necesitatea valorificării zonelor turistice din Italia

 

CAPITOLUL II. ANALIZA POTENȚIALULUI TURISTIC AL ITALIEI

2.1. Caracteristica generală a Italiei

2.1. Evaluarea potențialului turistic al Italiei la etapa actuală

2.2. Analiza indicatorilor industriei turismului în Italia 

 

CAPITOLUL III. VALORIFICAREA TURISTICĂ A ZONEI TURISTICE FLORENȚIA DIN ITALIA

3.1. Valorificarea potențialului turistic al destinației Florenția

3.2. Circulația turistică în Florenția. Itinerarii turistice

3.3. Direcții de dezvoltare a zonei turistice Florenția și impactul acestor strategii 

 

Concluzii

Bibliografie

Anexe

Lucrare de licenta - Analiza potentialului turistic al regiunii Emilia-Romagna (Bologna) - ID:01586 - Volum 98 pagini

INTRODUCERE.........1

 

CAPITOLUL 1 ASPECTE TEORETICE PRIVIND POTENŢIALUL TURISTIC........2

1.1. DEFINIREA NOŢIUNII DE TURIST ŞI A TURISMULUI...........................................................2

1.2. FORME ALE TURISMULUI..................................................................................................3

1.3. POTENŢIALUL TURISTIC – ASPECTE TEORETICE................................................................6

1.4. PREZENTAREA GENERALĂ A ITALIEI.................................................................................9

1.5. POTENŢIALUL NATURAL ÎN ITALIA....................................................................................11

1.6. MEDIUL DEMOGRAFIC......................................................................................................12

1.7. MEDIUL ISTORIC, POLITIC ŞI CULTURAL...........................................................................17

1.8. INFRASTRUCTURA...........................................................................................................19

1.9. MEDIUL ECONOMIC.........................................................................................................20 

 

CAPITOLUL 2 PREZENTAREA ZONEI EMILIA-ROMAGNA.....................................................25

2.2. GEOGRAFIA..................................................................................................................28

2.3. AGRICULTURA, FERMELE ŞI PESCUITUL...........................................................................28

2.4. CLIMA..........................................................................................................................30

2.5. POLITICA DE MEDIU......................................................................................................30

2.6. FLORA ŞI FAUNA...........................................................................................................31

2.7. INDUSTRIE ŞI TURISM...................................................................................................31

2.8. INFRASTRUCTURA.........................................................................................................32

2.9. PRINCIPALELE ORAŞE...................................................................................................32

2.10. PROTECŢIA MEDIULUI.................................................................................................33 

 

CAPITOLUL 3 FORME DE TURISM PRACTICATE ÎN REGIUNEA EMILIA-ROMAGNA........44 

3.1. FORME DE TURISM.....................................................................................................44

3.2. TIPURI DE TURISM SPECIFICE REGIUNIUNII EMILIA-ROMAGNA...................................45

3.2.1. Turismul balnear....................................................................................................46

3.2.2. Turismul cultural şi religios.......................................................................................46

3.2.3. Turismul sportiv......................................................................................................46

3.2.4. Turismul de sănătate...............................................................................................46

3.2.5. Turismul de afaceri..................................................................................................46

3.2.6. Turism vilegiaturist.................................................................................................. 46

3.2.7. Turismul în aer liber................................................................................................47

3.2.8. Turismul după natură şi cultură................................................................................48

3.2.9. Turismul hipic – Călărie...........................................................................................49

3.2.10. Turismul cultural istoric..........................................................................................49

3.2.11. Cicloturismul........................................................................................................50 

 

CAPITOLUL 4 ANALIZA POTENŢIALULUI TURISTIC AL BOLOGNIEI....................................52

4.1. VALORIFICAREA POTENŢIALULUI TURISTIC AL BOLOGNIEI..........................................52

4.2. POTENŢIALUL ANTROPIC AL ZONEI BOLOGNA.............................................................. 56

4.2.1. Valorificarea potenţialului turistic...............................................................................64

4.3. CAPACITATEA DE CAZARE A ZONEI EMILIA-ROMAGNA..................................................67

4.4. EVOLUŢIA CIRCULAŢIEI TURISTICE ÎN BOLOGNIA .....................................................68

4.5. CAPACITATEA DE CAZARE A BOLOGNIEI.....................................................................71 

 

CAPITOLUL 5 CONCLUZII şi PROPUNERI.......................................................................83

BIBLIOGRAFIE 90

Teza de masterat - Promovarea turismului rural moldovenesc pe piata mondiala - ID:01585 - Volum 82

Introducere

CAPITOLUL I. PROMOVAREA PRODUSULUI TURISTIC RURAL: NOŢIUNI INTRODUCTIVE
1. Promovarea produsului turistic: noțiuni introductive
2. Promovarea turismului rural cu ajutorul materialelor tipărite.
3. Strategii de promovare şi comercializare a produsului turistic moldovenesc

CAPITOLUL II. TURISMUL RURAL ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ
2.1. Iniţiative la nivelul Uniunii Europene
2.2. Programe europene privind dezvoltarea turismului rural
2.3. Experienţa europeană în domeniul turismului rural
2.4. Asociaţii şi organisme internaţionale în turismul rural

CAPITOLUL III. PROMOVAREA TURISMULUI RURAL MOLDOVENESC ÎN CIRCUITUL TURISTIC INTERNAŢIONAL
3.1. Tendinţe in evoluţia turismului  rural şi promovarea lui
3.2. Strategii de dezvoltare a zonelor turistice în Republica Moldova pentru promovarea lor pe arena mondială
3.3. Elaborarea şi utilizarea planul de management al zonei turistice rurale pentru promovarea turismului rural moldovenesc  pe piaţa mondială 

STUDIU DE CAZ „Promovare turistică online locații turistice: hoteluri, pensiuni, vile, moteluri, hoteluri

Concluzii
Bibliografie
Anexe

Teza de licenta - Valorificarea Satului Turistic Valcean pe Principii Durabile - ID:01584 - Volum 72 pagini

INTRODUCERE………4

CAP. 1 ANALIZA FENOMENULUI TURISTIC RURAL ……6
1. Scurt istoric…………………………………………………6
2. Definirea turismului rural……………………………………9
3. Turismul rural european…………………………………….12
4. Programe europene privind dezvoltarea turismului rural…13

CAP. 2 RELAŢIA TURISM DURABIL – TURISM RURAL ………...17
2.1. Factorii implicaţi în dezvoltarea turismului durabil ……………17
2.2. Turismul rural – componentă a dezvoltării rurale ……………..20
2.3. Ecoturism şi turism durabil ……………………………………...22
2.4. Efectele turismului durabil ……………………………………....25

CAP. 3 SATUL TURISTIC – CADRUL DE DEZVOLTARE AL TURISMULUI RURAL ……28
3.1. Satul ca destinaţie turistică ………………………………………28
3.2. Concept şi tipologie ………………………………………………...31
3.3. Organizarea şi amenajarea satelor turistice……………………..34

CAP. 4 STRATEGII DE DEZVOLTARE ALE TURISMULUI RURAL ÎN ZONA MALAIA-VOINEASA …40
4.1. Potenţialul turistic al zonei Malaia-Voineasa ……………………41
4.2. Analiza SWOT ……………………………………………………..57
4.3. Adoptarea unui mix de marketing vizând dezvoltarea agroturismului în zona Malaia-Voineasa ……59

CONCLUZII ……………………………………………………70
BIBLIOGRAFIE ……………………………………………….72

Teza de licenta - Turismul Rural in Romania - ID:01583 - Volum 63 pagini

INTRODUCERE 2

CAPITOLUL I. TURISMUL ÎN ROMÂNIA 5

1.1. Informaţii generale 5
1.2. Caracterizarea stării actuale a turismului românesc 7
1.3. Economia turismului românesc 8
1.3.1. Legislaţia 8
1.3.2. Legăturile turismului cu alte sectoare şi organisme 9
1.3.3. Percepţia ofertei turistice româneşti pe pieţele externe 10
1.3.4. Fonduri europene 12
1.3.5. Turismul rural, componentă a turismului românesc 14
1.3.5.1. Tipologie şi activităţi în turismul rural 14
1.3.5.2. Principalele aspecte ale turismului rural 18
1.3.5.3. Starea actuală a turismului rural românesc 23
1.3.5.4. Gospodăriile rurale, componentă a turismulul rural în România 26

CAPITOLUL II. SITUAŢIA ACTUALĂ A ECONOMIEI RURALE ROMÂNEŞTI 31
2.1. Caracteristicile socio-economice ale spatiului rural românesc 31
2.2. Agricultura şi spaţiul rural 38
2.3. Industrializarea mediului rural 39

CAPITOLUL III. INIŢIERERA ŞI DEZVOLTAREA ACTIVITĂŢILOR TURISTICE ÎN MEDIUL RURAL 42
3.1. Etape în procesul de implementare a abordării Leader 45
3.2. Leader în viitor: o abordare integrată 47

CAPITOLUL IV. STUDIU DE CAZ 49
4.1. Demararea unei activităţi turistice în zona Huşi 49
4.2. Analiza SWOT 54
4.3. Posibilităţi de extindere 58

CONCLUZII 59
ANEXA 1 61
BIBLIOGRAFIE 62

Teza de masterat - Noi concepte și programe de petrecere a vacanței în mediul rural - ID:01582 - Volum 93 pagini

INTRODUCERE


CAPITOLUL I. SATUL MOLDOVENESC – CADRU DE DEZVOLTARE A TURISMULUI RURAL

1.1. Concept și tipologia satului ca destinație turistică

1.2. Cadrul legislativ ca baza dezvoltării turismului rural

1.3. Implicarea autorităţilor publice în coordonarea activităţii de dezvoltare a vacanţei în mediul rural 

 

CAPITOLUL II. STUDIU COMPARATIV PRIVIND MODALITĂȚILE DE VALORIFICARE A RESURSELOR TURISTICE RURALE ÎN REPUBLICA MOLDOVA ȘI STATELE UNIUNII EUROPENE

2.1. Caracteristica generală a turismului rural în statele Europene şi în Republica Moldova

2.2. Particularităţile petrecerei vacanţei în mediul rural

2.3. Programe europene şi a RM privind dezvoltarea turismului rural 

 

CAPITOLUL III. INIȚIEREA ȘI DEZVOLTAREA PROGRAMELOR DE PETRECERE A VACANȚEI ÎN MEDIUL RURAL

3.1.Noi concepte de petrecere a vacanţei in zona turistică "Orheiul Vechi”

3.2. Agropensiunea "Butuceni” ca bază a petrecerii vacanței în mediul rural în zona turistică "Orheiul Vechi”

3.3. Adoptarea mixului de marketing pentru creşterea fluxului de turiști în Agropensiunea "Butuceni” pe parcursul perioadei de vacanţă

 

Concluzii

Bibliografie

Anexe

Teza de licenta - Dezvoltarea turismului rural în regiunea de Nord a Republicii Moldova - ID:01581 - Volum 78 pagini

Introducere .........5

 

CAPITOLUL I. Dezvoltarea turismului rural în Republica Moldova.........8

I.1. Promovarea turismului în regiunea de Nord prin intermediul artei populare......10

I.2. Rolul tradiţiilor în promovarea şi dezvoltarea turismului în Republica Moldova........12

I.3. Obiective turistice din regiunea de Nord şi rolul lor în dezvoltarea turismului: Peştera Bechir, Cetatea Farfuria Turcului, Suta de

movile....14


CAPITOLUL II. Rolul administraţiei locale în dezvoltarea şi promovarea turismului rural......18

II.1. Implicarea autorităţilor publice şi a comunităţii locale în coordonarea activităţii de turism.......18

II.2. Măsuri de stimulare a activităţii de turism rural în Republica Moldova....................................22


CAPITOLUL III. Organizaţii naţionale ce stimulează dezvoltarea turismului rural în Republica Moldova.

III.1. Agenţia Naţională de Dezvoltare Rurală şi contribuţia sa în dezvoltarea turismului rural în Republica Moldova.......28

III.2. Rolul Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism din Moldova în dezvoltarea turismului rural din regiunea de Nord.....35 

III.3. Importanţa Agenţiei pentru Administrarea Zonelor Turistice Naţionale în promovarea turismului în Republica Moldova….....38

STUDIU DE CAZ: Promovarea turismului rural în raionul Rezina, cu accentuarea localităţii Lalova .......43


Concluzii…………………………………………………….....…………….…63

Bibliografie…………………………………….…………………………….....65

Anexe…………………………………………….……………………………..67

Teza de licenta - Analiza Activitatii Turistice a Pensiunii Casa de Sub Stanca - ID:01580 - Volum 64 pagini

INTRODUCERE. 5

CAPITOLUL I ORGANIZAREA DESERVIRII TURIŞTILOR ÎN STRUCTURILE DE CAZARE ŞI ALIMENTARE DIN MEDIUL RURAL. 9
I.1. Caracteristica tehnologiilor de prestare a serviciilor  de cazare în pensiunile turistice  10
I.2. Rolul produselor alimentare ecologice pure în dezvoltarea turismului în mediul rural 16
I.3. Caracteristica serviciilor de agrement şi rolul lor în atragerea turiştilor în mediul rural 20
 
CAPITOLUL II.  ANALIZA ŞI PREZENTAREA CONSTRUCȚIILOR ŞI AMENAJĂRILOR RURALE  DIN ZONA TURISTICĂ  ORHEI 26
II.1. Analiza construcţiilor şi amenajărilor  din  complexului arheologic şi istoric  Orheiul Vechi pentru prezentarea potenţialului turistic. 27
II.2. Caracteristica  amenajărilor şi construcţiilor sectorului de cazare şi alimentare turistice din preajma complexului arheologic – istoric  Orheiul Vechi 32
II.3. Metode și tehnici de promovare a potențialului turistic pentru atragerea turiștilor în zona turistică Orheiul Vechi 35
 
CAPITOLUL III ANALIZA ECONOMICO FINANCIARĂ A PENSIUNII „CASA DE SUB STÂNCĂ” ȘI ELABORAREA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR OFERITE DE PENSIUNE. 43
III.1. Analiza potenţialului ospitalier şi strategii de dezvoltare a sectorului de cazare a pensiunii 44
III.2. Caracteristica  serviciilor de alimentaţie  în pensiune şi rolul bucătăriei naţionale în atragerea turiştilor străini în mediul rural 48
III.3. Strategii de  promovarea  ofertelor pensiunii pe piața turistică  internă  şi internațională  52
 
CONCUZII ȘI PROPUNERI 59
BIBLIOGRAFIE.. 64
ANEXE  67

 

Teza de an - Factorii aparitiei si dezvoltarii fenomenului turistic - ID:01579 - Volum 45 pagini

INTRODUCERE


CAPITOLUL I. FACTORII APARIȚIEI ȘI DEZVOLTĂRII FENOMENULUI TURISTIC

1.1. Sectorul turistic – caracteristici și evoluție

1.2. Evoluția turismului în perioada contemporană

1.3. Interacțiunea sectorului turistic cu alte sectoare 

 

CAPITOLUL II. DIMENIUNILE APARIȚIEI ȘI DEZVOLTĂRII FENOMENULUI TURISTIC

2.1. Factorii de mediu înconjurător, factorii demografici

2.2. Factorii economici, factorii politici

2.3. Factorii socio-culturali și factorii psihologici 

 

CAPITOLUL III. STRATEGII DE DEZVOLTARE ȘI PROMOVARE A TURISMULUI

3.1. Dezvoltarea turismului pe plan internațional

3.2. Dezvoltarea turismului în Republica Moldova

3.3. Consecințele dezvoltării turismului pe plan mondial 

 

Concluzii

Bibliografie

Anexe

Teza de licenta - Managementul strategic în producerea și comercializarea serviciilor turistice la hotelul Villa Natali - ID:01578 - Volum 49 pagini

ABSTRACT……………………………...……………………………………………………….3

ANNOTATION……………………………………………………………………………..........4

LISTA FIGURILOR…………………………………………..………………………………...5

LISTA TABELELOR…………………….………………………………………………….….6

INTRODUCERE………………………………………………………………….……………..7


CAPITOLUL 1. ASPECTELE TEORETICE ALE MANAGEMENTULUI STRATEGIC IN PRODUCEREA SI COMERCIALIZAREA SERVICIILOR ...10

1.1. Teoriile de baza privind managementul strategic in producerea si comercializarea serviciilor......10

1.2. Avantajele si limitele teoriilor si modelelor privind managementul strategic in producerea si comercializarea serviciilor turistice........14 

1.3. Directiile de dezvoltare a managementului strategic in servicii turistice.........................16

 

CAPITOLUL 2. APLICAREA MANAGEMENTULUI STRATEGIC IN PRODUCEREA SERVICIILOR TURISTICE LA HOTELUL VILLA NATALI ......21

2.1. Caracteristica generala a hotelului Villa Natali ................................................................21

2.2. Structura organizatorica si de prestare a serviciilor ........................................................24

2.3. Analiza mediului extern ................................................................................................16

2.4. Rezultatele activitatii hotelului Villa Natali si directii de perfectionare a acestuia .......35

 

CONCLUZII SI RECOMANDARI .........................................................................38

BIBLIOGRAFIE ................................................................................................40

ANEXE .............................................................................................................42

DECLARATIA PRIVIND ASUMAREA RASPUNDERII

GRAFICUL CALINDARISTIC DE EXECUTARE A PROECTULUI/TEZEI DE LICENTA

FISA DE EVALUARE A PROIECTULUI DE LICENTA

Teza de licenta - Teorii Generale cu Privire la Managementul Hotelier - ID:01577 - Volum 121 pagini

Cap. 1 Teorii generale cu privire la managementul hotelier………3

Capacităţile de cazare în industria hotelieră, conţinut şi clasificare……………3

Funcţiile hotelurilor…………………………………………………………….....…….5

Piaţa serviciilor hoteliere……………………………………………………….....…….6

Managementul turismului tratat ca sistem……………………………………......……..7

Elaborarea strategiilor serviciilor hoteliere………………………………………….....13

Relaţiile manageri-subordonaţi într-un hotel………………………………….....…….18

Creativitatea şi inovativitatea în întreprinderile turistice………………….…….......….27

Preocupările managerilor pentru fidelizarea clientelei hotelurilor……………32

Tendinţe în evoluţia de cazare………………………………………………….......….38

 

 

Cap. 2 Plan pentru managementul serviciilor turistice la D.J.T. Brasov …....40

Serviciul de cazare hotelieră……………………………………………..…........…….51

Sarcinile personalului serviciului de cazare la Youth Hostel Predeal ……........…..….59

Reguli privind cazarea în hsotelul Youth Hostel Predeal .…………………...….…….66

Sistemul informaţional al activităţii unităţii de cazare turistică ...........................…….69


 

Cap. 3 Produsul turistic Youth Hostel Predeal - mixul de marketing……..65

Politica de produs…………………………………………………… ………...…….…67

Politica de preţ………………………………………………………………....…….….99

Strategia de distribuţie.......................................................106

Politica de promovare.......................................................111